Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-11-14-Speech-2-149"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001114.5.2-149"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, Monsieur le Commissaire, comme plusieurs parlementaires l'ont souligné aujourd'hui, le chemin vers l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne sera long et difficile. Plusieurs intervenants ont fait part de leurs préoccupations sur la situation des droits de l'homme, sur le traitement des minorités, en particulier la question kurde, sur le poids de l'armée dans la vie politique, sur le système judiciaire, sur la peine de mort, toutes questions très sérieuses. Nous ne pouvons que partager ces préoccupations, dont la Commission s'est d'ailleurs parfaitement fait l'interprète dans son dernier rapport annuel. Mais je crois en même temps qu'il ne faut pas brosser un tableau trop noir de la situation. Des progrès ont été accomplis, des signes encourageants sont perceptibles. Le gouvernement a annoncé toute une série de réformes. Le président Sezer s’est personnellement engagé en faveur du processus de modernisation de son pays. Il me semble donc que nous devons encourager les autorités turques à aller de l'avant pour se mettre en conformité avec les critères politiques de Copenhague, ce qui est nécessaire. Nous devons en même temps rester vigilants quant à la mise en œuvre effective des mesures annoncées. Il me semble que c'est cet équilibre-là que préconise le rapport de M. Morillon. La stratégie retenue à Helsinki en décembre dernier a marqué un tournant dans les relations entre l'Union européenne et la Turquie. C'est dans ce cadre équilibré que nous devrons poursuivre résolument notre action pour favoriser le rapprochement entre l'Union et la Turquie. Donc je conclus en disant : soyons exigeants, soyons vigilants, marquons nos conditions, n'en rajoutons peut-être pas trop, car il nous faut aussi respecter nos engagements et l'Union européenne a fait, à Helsinki, un choix important."@fr6
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer, hr. kommissær, som flere parlamentsmedlemmer har understreget i dag, vil vejen mod Tyrkiets tiltrædelse til Unionen blive lang og vanskelig. Flere talere har givet udtryk for deres bekymringer for menneskerettighedssituationen, Tyrkiets behandling af minoriteter, navnlig kurderne, hærens indflydelse på de politiske beslutninger, retssystemet, dødsstraffen - alt sammen meget vigtige spørgsmål. Vi kan kun tilslutte os disse bekymringer, som Kommissionen i øvrigt behandlede på glimrende vis i sin sidste beretning. Men jeg mener samtidig ikke, at man skal se alt for sort på situationen. Der er sket fremskridt, og der er synlige opmuntrende tegn. Regeringen har bebudet en række reformer, og præsident Sezer er personligt engageret i sit lands moderniseringsproces. Jeg mener derfor, at vi skal opmuntre de tyrkiske myndigheder til at fortsætte fremad for at tilpasse landet til de politiske kriterier fra mødet i København, hvilket er nødvendigt. Vi skal samtidig fortsat være årvågne med hensyn til den faktiske gennemførelse af de bebudede foranstaltninger. Jeg mener, at det er denne balance, der anbefales i Morillons betænkning. Den strategi, der blev vedtaget på mødet i Helsinki i december 1999, markerede et vendepunkt i forbindelserne mellem EU og Tyrkiet. Det er inden for disse afbalancerede rammer, at vi beslutsomt skal fortsætte arbejdet for at fremme tilnærmelsen mellem EU og Tyrkiet. Konkluderende vil jeg sige, at vi skal være vedholdende, opmærksomme og stå fast på vores betingelser, men uden at overdrive, for vi skal også overholde vores forpligtelser, og det var et vigtigt valg, Unionen foretog i Helsinki."@da1
". Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, Herr Kommissar! Wie mehrere Parlamentarier heute hervorgehoben haben, wird der Weg der Türkei zum Beitritt zur Europäischen Union lang und schwierig sein. Mehrere Redner haben ihre Besorgnis über die Menschenrechtssituation, die Behandlung der Minderheiten, insbesondere der kurdischen Minderheit, über das Gewicht der Armee im politischen Leben, über das Rechtswesen, die Todesstrafe, d. h. über durchweg sehr schwerwiegende Probleme zum Ausdruck gebracht. Wir können diese Besorgnis nur teilen, die die Kommission im Übrigen voll und ganz in ihrem letzten Jahresbericht wiedergegeben hat. Doch gleichzeitig bin ich der Meinung, dass man kein zu schwarzes Bild von der Situation entwerfen sollte. Es sind Fortschritte gemacht worden, ermutigende Zeichen sind wahrnehmbar. So hat die Regierung eine ganze Reihe von Reformen angekündigt. Präsident Sezer hat sich persönlich für den Modernisierungsprozess seines Landes engagiert. Nach meinem Dafürhalten sollten wir daher die türkischen Behörden ermutigen, weiter voranzuschreiten, um die politischen Kriterien von Kopenhagen zu erfüllen, was notwendig bleibt. Gleichzeitig müssen wir wachsam bleiben hinsichtlich der tatsächlichen Umsetzung der angekündigten Maßnahmen. Mir scheint, dass diese ausgewogene Haltung auch im Bericht von Herrn Morillon vertreten wird. Die im Dezember 1999 in Helsinki festgelegte Strategie stellt einen Wendepunkt in den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei dar. In diesem ausgewogenen Rahmen müssen wir unser Wirken zur Förderung der Annäherung zwischen der Union und der Türkei entschlossen fortsetzen. Ich möchte daher zusammenfassend feststellen: seien wir anspruchsvoll, seien wir wachsam, machen wir unsere Bedingungen deutlich, doch sollten wir vielleicht nicht noch draufsatteln, denn auch wir müssen unsere Verpflichtungen einhalten, nachdem die Europäische Union in Helsinki eine bedeutsame Entscheidung getroffen hat."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Επίτροπε, όπως επεσήμαναν αρκετοί βουλευτές σήμερα, ο δρόμος για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μακρύς και δύσβατος. Πολλοί ομιλητές μας μετέφεραν τις ανησυχίες τους για την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσον αφορά την αντιμετώπιση των μειονοτήτων, και ειδικότερα το κουρδικό ζήτημα, όσον αφορά το ρόλο του στρατού στην πολιτική ζωή, το δικαστικό σύστημα, τη θανατική ποινή, ζητήματα όλα πολύ σοβαρά. Συμμεριζόμαστε φυσικά τις ανησυχίες αυτές, τις οποίες εξάλλου εξέφρασε σαφώς και πλήρως η Επιτροπή στην τελευταία ετήσια έκθεσή της. Παράλληλα όμως, πιστεύω ότι δεν πρέπει να παρουσιάζουμε την κατάσταση με τόσο μελανά χρώματα. Έχει σημειωθεί πρόοδος, διακρίνουμε κάποια ενθαρρυντικά σημεία. Η κυβέρνηση έχει αναγγείλει μια σειρά μεταρρυθμίσεις. Ο πρόεδρος Sezer έχει δεσμευτεί προσωπικά υπέρ του εκσυγχρονισμού της χώρας του. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τις τουρκικές αρχές να προχωρήσουν προς τα μπροστά, ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν με τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, κάτι που πρέπει να γίνει. Την ίδια ώρα, θα πρέπει να επαγρυπνούμε για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που έχουν αναγγελθεί. Αυτή την ισορροπία συστήνει, νομίζω, η έκθεση του κ. Morillon. Η στρατηγική που υιοθετήσαμε στο Ελσίνκι τον περασμένο Δεκέμβριο σηματοδότησε μια καμπή στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε αποφασιστικά τη δράση μας για να ενθαρρύνουμε την προσέγγιση της Ένωσης με την Τουρκία μέσα στο ισορροπημένο αυτό πλαίσιο. Ολοκληρώνω λοιπόν λέγοντας το εξής: ας είμαστε απαιτητικοί, ας επαγρυπνούμε, ας υπογραμμίζουμε τους όρους μας, ας μη γινόμαστε όμως υπερβολικοί, διότι οφείλουμε εξίσου να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε στο Ελσίνκι μια σημαντική επιλογή."@el8
". Mr President, ladies and gentlemen, Commissioner, as several Members of this Parliament have pointed out today, the path to Turkey’s accession to the European Union will be long and hard. A number of speakers have expressed their concerns regarding the human rights situation and the treatment of minorities, particularly the Kurdish question, the heavy involvement of the military in political life, the legal system and capital punishment, all of which are very serious issues. We can but share these concerns, which were duly expressed by the Commission in its last annual report. At the same time, however, I feel we must not paint the situation blacker than it actually is. Progress has been made and encouraging signs can be seen. The Turkish Government has announced a whole raft of reforms. President Sezer has made a personal commitment to the process of modernisation in his country. I therefore think we must encourage the Turkish authorities to forge ahead in order to achieve the necessary compliance with the Copenhagen political criteria. At the same time, we must continue to be vigilant with regard to the actual implementation of the measures that have been announced. This, it seems to me, is precisely the balance advocated by Mr Morillon’s report. The strategy adopted in Helsinki last December marked a turning point in relations between the European Union and Turkey. It is within this balanced framework that we shall have to resolutely continue our work to promote rapprochement between the European Union and Turkey. So, in conclusion, let me say: let us be demanding, let us be vigilant, let us set our terms but, let us not be excessive in our demands, as we too must live up to our commitments and the European Union made an important decision in Helsinki."@en3
"(FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, señor Comisario, el camino hacia la adhesión de Turquía la Unión Europea será largo y difícil, como lo han señalado varios parlamentarios hoy. Varios de los que han intervenido han expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos, por el trato a las minorías, con la cuestión kurda en particular, por el peso del ejército en la vida política, por el sistema judicial, por la pena de muerte, temas todos ellos muy serios. No podemos dejar de compartir estas preocupaciones, de las que por cierto la Comisión se ha hecho eco perfectamente en su último informe anual. Pero, al mismo tiempo, creo que no debe pintarse la situación demasiado negra. Se han hecho progresos, se perciben signos alentadores. El gobierno ha anunciado toda una serie de reformas. El Presidente Sezer se ha comprometido personalmente a favor del proceso de modernización de su país. Por tanto, pienso que tenemos que animar a las autoridades turcas a avanzar para adecuarse a los criterios políticos de Copenhague, lo cual es necesario. Al mismo tiempo, debemos estar atentos a la efectiva puesta en práctica de las medidas anunciadas. Creo que éste es el equilibrio que preconiza el informe del Sr. Morillon. La estrategia adoptada en Helsinki el pasado diciembre marcó un giro en las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. Este es el marco equilibrado en el que tendremos que proseguir resueltamente con nuestra actuación para favorecer el acercamiento entre la Unión y Turquía. Por consiguiente, concluyo diciendo: seamos exigentes, seamos vigilantes, marquemos nuestras condiciones, y no añadamos quizás demasiado, porque tenemos también que respetar nuestros compromisos, y la Unión Europea hizo, en Helsinki, una importante elección."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, arvoisa komission jäsen, kuten useat parlamentin jäsenet ovat tänään korostaneet, Turkin Euroopan unioniin liittymisen tie tulee olemaan pitkä ja vaikea. Useat puhujat ovat ilmaisseet huolensa ihmisoikeustilanteesta, vähemmistöjen kohtelusta, erityisesti kurdikysymyksestä, armeijan asemasta politiikassa, oikeudellisesta järjestelmästä ja kuolemantuomiosta, jotka ovat kaikki erittäin vakavia kysymyksiä. Voimme vain yhtyä näihin huolenaiheisiin, jotka komissio on muuten ottanut selkeästi esiin viimeisimmässä vuosikertomuksessaan. Olen kuitenkin samalla sitä mieltä, ettei tilanteesta pidä maalata liian synkkää kuvaa. Edistystä on tapahtunut ja rohkaisevia merkkejä on nähtävissä. Hallitus on ilmoittanut kokonaisesta uudistusten sarjasta. Presidentti Sezer on henkilökohtaisesti sitoutunut maansa nykyaikaistamisprosessiin. Mielestäni meidän pitää siis kannustaa Turkin viranomaisia etenemään Kööpenhaminan poliittisten kriteerien täyttämisessä, joka on välttämätöntä. Meidän täytyy samalla pysyä valppaina ilmoitettujen toimenpiteiden varsinaisen toteuttamisen suhteen. Mielestäni Morillonin mietinnössä on haettu juuri tätä tasapainoa. Viime joulukuussa Helsingissä sovittu strategia oli merkittävä käänne Euroopan unionin ja Turkin välisissä suhteissa. Meidän täytyy jatkaa määrätietoisesti toimintaamme, joka tähtää unionin ja Turkin välisen lähentymisen edistämiseen näissä tasapainoisissa puitteissa. Sanon siis loppupäätelmänä, että meidän täytyy olla vaativia, meidän täytyy olla valppaita, meidän täytyy esittää ehtomme, mutta emme saa kuitenkaan vaatia liikoja, sillä meidän täytyy myös kunnioittaa sitoumuksiamme, ja Euroopan unioni teki Helsingissä tärkeän valinnan."@fi5
"Signor Presidente, onorevoli deputati, signor Commissario, oggi molti parlamentari hanno affermato che la strada che la Turchia dovrà percorrere verso l’adesione all’Unione europea sarà lunga e impervia. Molti oratori hanno manifestato le loro preoccupazioni per la situazione dei diritti dell’uomo, per il trattamento delle minoranze, in particolare la questione curda, per il peso dell’esercito nella vita politica, per il sistema giudiziario, per la pena di morte, tutte questioni molto serie. Noi non possiamo che condividere queste preoccupazioni, di cui la Commissione è stata un perfetto interprete nella sua ultima relazione annuale. Tuttavia, ritengo che non sia il caso di dipingere un quadro tanto nero della situazione. Sono stati compiuti dei progressi, si percepiscono segni incoraggianti. Il governo ha annunciato tutta una serie di riforme. Il presidente Sezer si è personalmente impegnato nel processo di modernizzazione del suo paese. Mi pare quindi che dobbiamo incoraggiare le autorità turche a proseguire nel conformarsi ai criteri politici di Copenaghen, perché è necessario. Dobbiamo però nello stesso tempo rimanere vigili per quanto concerne l’attuazione effettiva delle misure annunciate. Mi pare che la relazione Morillon preconizzi questo tipo di equilibrio. La strategia decisa a Helsinki nel dicembre scorso ha segnato una svolta nelle relazioni tra l’Unione europea e la Turchia. E’ in questo quadro equilibrato che dovremo continuare in modo determinato la nostra azione a favore del ravvicinamento fra l’Unione e la Turchia. Concludo pertanto, dicendo: siamo esigenti, restiamo vigili, sottolineiamo le nostre condizioni, senza esagerare perché dobbiamo anche rispettare i nostri impegni e in tal senso l’Unione europea a Helsinki ha fatto una scelta importante."@it9
". Mr President, ladies and gentlemen, Commissioner, as several Members of this Parliament have pointed out today, the path to Turkey’s accession to the European Union will be long and hard. A number of speakers have expressed their concerns regarding the human rights situation and the treatment of minorities, particularly the Kurdish question, the heavy involvement of the military in political life, the legal system and capital punishment, all of which are very serious issues. We can but share these concerns, which were duly expressed by the Commission in its last annual report. At the same time, however, I feel we must not paint the situation blacker than it actually is. Progress has been made and encouraging signs can be seen. The Turkish Government has announced a whole raft of reforms. President Sezer has made a personal commitment to the process of modernisation in his country. I therefore think we must encourage the Turkish authorities to forge ahead in order to achieve the necessary compliance with the Copenhagen political criteria. At the same time, we must continue to be vigilant with regard to the actual implementation of the measures that have been announced. This, it seems to me, is precisely the balance advocated by Mr Morillon’s report. The strategy adopted in Helsinki last December marked a turning point in relations between the European Union and Turkey. It is within this balanced framework that we shall have to resolutely continue our work to promote rapprochement between the European Union and Turkey. So, in conclusion, let me say: let us be demanding, let us be vigilant, let us set our terms but, let us not be excessive in our demands, as we too must live up to our commitments and the European Union made an important decision in Helsinki."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, mijnheer de commissaris, zoals verschillende afgevaardigden vandaag al hebben benadrukt hebben we een lange en moeilijke weg te gaan naar de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Verschillende sprekers hebben hun zorgen geuit over de eerbiediging van de mensenrechten, de situatie van de minderheden - met name van de Koerden -, de rol van het leger in de politiek, het rechtssysteem en de doodstraf. Dat zijn allemaal zeer ernstige zaken, en wij delen deze zorgen dan ook volledig, zoals overigens ook duidelijk blijkt uit het laatste jaarverslag van de Commissie. Aan de andere kant geloof ik dat we niet een al te somber beeld van de situatie moeten schetsen. Er zijn vorderingen gemaakt, er zijn bemoedigende signalen zichtbaar. De regering heeft een hele serie hervormingen aangekondigd en president Sezer heeft aangekondigd zich persoonlijk te zullen inzetten voor het moderniseringsproces van zijn land. Mijns inziens moeten we de Turkse overheid dan ook aanmoedigen alles in het werk te stellen om te voldoen aan de politieke criteria van Kopenhagen - dat is en blijft een absolute noodzaak. Tegelijkertijd dienen we erop toe te zien dat de aangekondigde maatregelen ook werkelijk uitgevoerd worden. Ik geloof dat het verslag van de heer Morillon precies dit evenwicht aanbeveelt. De strategie die in december van het vorig jaar in Helsinki is vastgesteld, heeft een nieuwe wending gegeven aan de betrekkingen tussen de Europese Unie en Turkije. Op basis van die evenwichtige benadering moeten we zonder aarzeling doorgaan op de weg die leidt tot meer toenadering tussen de Unie en Turkije. Afsluitend zeg ik dan ook: laten we veeleisend blijven, laten we waakzaam blijven, laten we onze voorwaarden duidelijk kenbaar maken, maar laten we het ook weer niet overdrijven. De Europese Unie heeft in Helsinki een belangrijke keuze gemaakt en de daar gemaakte afspraken dienen we uiteraard na te komen."@nl2
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Comissário, como foi hoje sublinhado por diversos deputados, o caminho para a adesão da Turquia à União Europeia será longo e difícil. Foram vários os intervenientes que transmitiram a sua preocupação relativamente à situação dos Direitos do Homem, ao tratamento das minorias, nomeadamente a questão curda, ao peso do exército na vida política, ao sistema judicial, à pena de morte, todas elas constituindo questões muito sérias. Só podemos partilhar essa preocupação, de que, aliás, a Comissão foi intérprete no seu último relatório anual. Creio, em todo o caso, que não há que esboçar um quadro demasiado negro da situação. Foram realizados progressos e são perceptíveis sinais encorajadores. O governo anunciou uma série de reformas. O Presidente Sezer comprometeu­se pessoalmente a favor do processo de modernização do seu país. Parece­me, assim, que devemos encorajar as autoridades turcas a continuar no sentido de uma conformidade com os critérios políticos de Copenhaga, o que é necessário. Devemos, no entanto, permanecer vigilantes quanto à implementação efectiva das medidas anunciadas. Parece­me ser este o equilíbrio que preconiza o relatório do deputado Morillon. A estratégia decidida em Helsínquia, em Dezembro do último ano, assinalou uma viragem nas relações entre a União Europeia e a Turquia. É neste quadro equilibrado que devemos prosseguir com determinação a nossa acção para favorecer a aproximação entre a União e a Turquia. Concluo, assim, afirmando a necessidade de sermos exigentes, vigilantes, de estabelecermos as nossas condições sem, talvez, exagerar, já que devemos também respeitar os nossos compromissos e que a opção de Helsínquia pela União foi uma opção importante."@pt11
"Herr talman, mina damer och herrar parlamentsledamöter, herr kommissionär! Såsom flera parlamentsledamöter betonat i dag kommer vägen mot Turkiets anslutning till Europeiska unionen att bli lång och svår. Flera talare har delgivit oss sin oro över situationen för de mänskliga rättigheterna, behandlingen av minoriteter, särskilt när det gäller kurderna, arméns betydelse i det politiska livet, rättssystemet och dödsstraffet, vilka alla är allvarliga frågor. Vi kan bara instämma i denna oro, som kommissionen för övrigt på ett utmärkt sätt gjort sig till tolk för i sin senaste årsrapport. Men jag tror samtidigt att man inte får måla upp en alltför svart bild av situationen. Framsteg har gjorts och uppmuntrande tecken märks. Regeringen har aviserat en rad reformer. President Sezer har personligen engagerat sig till förmån för sitt lands moderniseringsprocess. Det förefaller mig därför som om vi bör uppmuntra de turkiska myndigheterna att gå framåt för att efterleva de politiska kriterierna från Köpenhamn, något som är nödvändigt. Vi måste samtidigt vara vaksamma när det gäller det verkliga genomförandet av aviserade åtgärder. Det förefaller mig som om det är denna balans som förespråkas i betänkandet av Morillon. Den strategi som valdes i Helsingfors i december förra året innebar en vändpunkt i förbindelserna mellan Europeiska unionen och Turkiet. Det är inom denna ram som vi bestämt bör fortsätta våra åtgärder för att främja en tillnärmning mellan unionen och Turkiet. Jag avslutar därför med att säga: låt oss vara krävande, låt oss vara vaksamma, låt oss ange våra villkor, men låt oss inte lägga till alltför mycket, för vi måste också uppfylla våra åtaganden och Europeiska unionen gjorde i Helsingfors ett viktigt val."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph