Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-11-14-Speech-2-065"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, Den Liberale Gruppe bifalder kraftigt Morillon-betænkningen, som vi finder er dygtig, ligefrem og effektiv. Vi vil modstå de i visse tilfælde temmelig forlorne bestræbelser på at forstyrre den balance, som betænkningen opnår, især de ændringsforslag, som forsøger at gøre Europa-Parlamentet til et tribunal over fortiden. Tyrkiet er det rette sted at diskutere fortiden som led i den generelle selvransagelse om grundlæggende rettigheder. En sådan selvransagelse vil være en veritabel kulturrevolution. Vi bør være tilfredse med, at processen bevisligt er begyndt. Morillon-betænkningen og partnerskabstiltrædelsen forpligter Den Europæiske Union over for Tyrkiets kandidatur. Det er nu op til Tyrkiet at vise, at det vil opfylde kravene til medlemskab. Europa-Parlamentet vil gøre sit til at fremme relationerne med politiske partier, ngo'er og pressen samt forbedre det vanskelige og undertiden belastede forhold til Nationalforsamlingen. De Liberale er i hvert fald parat til at bidrage til, at Tyrkiet kommer medlemskabet et skridt nærmere, og til at udbrede velstand, stabilitet og sikkerhed til alle europæiske folk."@da1
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, ELDR-ryhmä pitää erittäin myönteisenä Morillonin mietintöä, joka on mielestämme erittäin taitavasti laadittu, rehellinen ja vakuuttava. Vastustamme yrityksiä, joista jotkin ovat melko epäilyttäviä, kumota mietinnössä saavutettu onnistunut tasapaino. Vastustamme erityisesti niitä tarkistuksia, joiden tarkoituksena on tehdä Euroopan parlamentista menneisyyden tuomioistuin. Turkki on selvästi oikea paikka keskustella menneisyydestä osana sen yleistä itsetutkiskelua, joka koskee perusoikeuksia. Sellaisen itsearvioinnin tuloksena on todellinen kulttuurivallankumous. Meidän pitää olla tyytyväisiä, että tuo prosessi on todistettavasti alkanut. Morillonin mietintö ja liittymistä valmisteleva kumppanuus sitovat Euroopan unionin Turkin ehdokkuuteen. Nyt Turkin tehtävänä on osoittaa, että se on sitoutunut jäsenyyteen. Euroopan parlamentti vaalii suhteitaan poliittisiin puolueisiin, kansalaisjärjestöihin ja lehdistöön kanssa sekä kehittää hankalia ja joskus kireitä suhteitaan suureen kansalliskokoukseen. Eurooppalaiset liberaalit ovat varmasti valmiita osallistumaan siihen, että voitaisiin aikaisemmin alkaa odottaa Turkin liittymistä ja menestyksen, vakauden ja turvallisuuden leviämistä kaikille Euroopan kansoille."@fi5
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, de Europese liberale fractie is het van harte eens met het verslag-Morillon. Wij vinden het een kundig, eerlijk en krachtig document. Wij zullen ons verzetten tegen de pogingen, waarvan een aantal een nogal onlogische indruk maakt, om het evenwicht dat in het verslag met zoveel succes tot stand is gebracht ongedaan te maken. En dan doel ik met name op die amendementen die het Europees Parlement in de rechterstoel proberen te plaatsen en over het verleden proberen te laten oordelen. Turkije is duidelijk de plaats waar een debat over het verleden moet plaatsvinden, en wel in het kader van het algemene zelfonderzoek met betrekking tot de grondrechten. Een dergelijke zelfevaluatie is een regelrechte culturele revolutie. Wij moeten er blij mee zijn dat dit proces kennelijk een aanvang heeft genomen. Het verslag-Morillon en het toetredingspartnerschap verplichten de Europese Unie tot de kandidatuur van Turkije. Het is nu aan Turkije om te laten zien dat het lid wil worden. Het Europees Parlement zal zijn bijdrage leveren aan het in stand houden van betrekkingen met politieke partijen, de NGO's en de pers, maar zal ook zijn lastige, soms precaire relatie met het Turks Parlement verder uitbouwen. De Europese liberalen zijn zeker bereid mee te werken aan het dichterbij brengen van het Turkse lidmaatschap en de verspreiding van welvaart, stabiliteit en veiligheid onder alle Europese volkeren."@nl2
lpv:translated text
"Herr talman! Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp välkomnar starkt Morillonbetänkandet, som vi anser har utarbetats på ett skickligt, uppriktigt och kraftfullt sätt. Vi kommer att motstå initiativen, av vilka vissa är ganska hycklade, att rubba den balans som framgångsrikt uppnås genom betänkandet, särskilt de ändringsförslag som försöker att göra Europaparlamentet till en domstol som skall yttra sig över det förgångna. Det är klart att Turkiets historia diskuteras som en del av dess allmänna självrannsakan i samband med de grundläggande rättigheterna. En sådan process är detsamma som en sann kulturrevolution. Vi bör vara nöjda med att denna process har inletts. Morillonbetänkandet och partnerskapsavtalet gör att Europeiska unionen måste börja engagera sig i Turkiets kandidatur. Det är nu Turkiets sak att visa att man vill satsa på ett medlemskap. Europaparlamentet kommer att spela sin roll när det gäller att utveckla förbindelserna med politiska partier, icke-statliga organisationer och pressen, såväl som sin snåriga och laddade förbindelse med det turkiska parlamentet. De europeiska liberalerna är sannerligen redo att ta sitt ansvar när det gäller att utveckla idén med ett turkiskt medlemskap och sprida välstånd, stabilitet och säkerhet till alla europeiska folk."@sv13
lpv:translated text
"Mr President, the European Liberal Group strongly welcomes the Morillon report which we find skilful, frank and forceful. We will resist the efforts, some of them fairly spurious, to upset the balance the report successfully achieves, especially those amendments which seek to set up the European Parliament as a tribunal upon the past. Turkey is clearly the place for a debate on the past as part of its general self-examination concerning fundamental rights. Such a self-appraisal will amount to a veritable cultural revolution. We should be satisfied that process is proven to have started. The Morillon report and the accession to partnership commit the European Union to Turkey's candidature. It is now up to Turkey to show that it is committed to membership. The European Parliament will play its part in fostering relations with political parties, the NGOs and the press, as well as developing its tricky and sometimes fraught relationship with the Grand National Assembly. European Liberals are certainly prepared to play their part in bringing closer the prospect of Turkish membership and the spreading of prosperity, stability and security to all European peoples."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ομάδα των Φιλελευθέρων επικροτεί ανεπιφύλακτα την έκθεση Morillon, την οποία θεωρούμε ένα κείμενο συνταγμένο με ταλέντο, ειλικρινές και αποφασιστικό. Σκοπεύουμε να αντιταχθούμε στις ανειλικρινείς ως επί το πολύ προσπάθειες ορισμένων να διαταραχθεί η ισορροπία την οποία επέτυχε η έκθεση, ιδιαίτερα στις τροπολογίες εκείνες που επιδιώκουν να μετατρέψουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δικαστήριο που θα κρίνει το παρελθόν της Τουρκίας. Είναι βέβαιο ότι στην Τουρκία θα πρέπει να διεξαχθεί μία συζήτηση για το παρελθόν, στο πλαίσιο της γενικότερης αυτοκριτικής που θα πρέπει να πραγματοποιήσει όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η αυτοκριτική αυτή θα αποτελέσει μία πραγματική πολιτιστική επανάσταση. Θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι η διαδικασία έχει αποδεδειγμένα ξεκινήσει. Η έκθεση Morillon και η εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης προσχώρησης δεσμεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεχθεί την υποψηφιότητα της Τουρκίας. Είναι τώρα σειρά της Τουρκίας να αποδείξει ότι δεσμεύεται να καταστεί κράτος μέλος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την προώθηση των σχέσεων με τα πολιτικά κόμματα, τους ΜΚΟ και τον τύπο, καθώς και όσον αφορά την ανάπτυξη της δύσκολης και ορισμένες φορές τεταμένης σχέσης του με την Εθνοσυνέλευση. Οι Ευρωπαίοι Φιλελεύθεροι είναι έτοιμοι να αναλάβουν το ρόλο τους για την προώθηση της προοπτικής της τουρκικής ένταξης και για την προαγωγή της ευημερίας, της σταθερότητας και της ασφάλειας όλων των ευρωπαϊκών λαών."@el8
lpv:spoken text
"Mr President, the European Liberal Group strongly welcomes the Morillon report which we find skilful, frank and forceful. We will resist the efforts, some of them fairly spurious, to upset the balance the report successfully achieves, especially those amendments which seek to set up the European Parliament as a tribunal upon the past. Turkey is clearly the place for a debate on the past as part of its general self-examination concerning fundamental rights. Such a self-appraisal will amount to a veritable cultural revolution. We should be satisfied that process is proven to have started. The Morillon report and the accession to partnership commit the European Union to Turkey's candidature. It is now up to Turkey to show that it is committed to membership. The European Parliament will play its part in fostering relations with political parties, the NGOs and the press, as well as developing its tricky and sometimes fraught relationship with the Grand National Assembly. European Liberals are certainly prepared to play their part in bringing closer the prospect of Turkish membership and the spreading of prosperity, stability and security to all European peoples."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"(EN) Señor Presidente, el Grupo Liberal Europeo acoge con el mayor beneplácito el informe Morillon que nos parece franco y convincente. Vamos a oponernos a los intentos, algunos de ellos bastante espúreos, de desbaratar el equilibrio que el informe logra con éxito, en particular las enmiendas que pretenden hacer del Parlamento Europeo un tribunal del pasado. Turquía se presta claramente a un debate sobre el pasado como parte de su autoexamen general sobre los derechos fundamentales. Esa autoevaluación equivaldrá a una auténtica revolución cultural. Debemos sentirnos satisfechos de que esté demostrado que ese proceso ha comenzado. El informe Morillon y la adhesión a la asociación comprometen a la Unión Europea para con la candidatura de Turquía. Ahora incumbe a Turquía demostrar que está comprometida con la adhesión. El Parlamento Europeo desempeñará su papel en el fomento de las relaciones con los partidos políticos, las ONG y la prensa, además de desarrollar su delicada y a veces tirante relación con la Gran Asamblea Nacional. Los liberales europeos están, desde luego, dispuestos a desempeñar su papel para acercar la perspectiva de la adhesión de Turquía y la diseminación de la prosperidad, la estabilidad y la seguridad a todos los pueblos europeos."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr Präsident, die Fraktion der Liberalen und Demokratischen Partei Europas begrüßt ganz entschieden den unserer Ansicht nach klugen, offenen und überzeugenden Bericht Morillon. Wir lehnen die zum Teil unberechtigten Bestrebungen ab, mit denen das im Bericht so erfolgreich erzielte Gleichgewicht gestört werden soll. Das gilt vor allem für jene Änderungsanträge, mit denen das Europäische Parlament zum Richter über die Vergangenheit der Türkei erhoben werden soll. Der Ort, an dem im Rahmen der allgemeinen Auseinandersetzung mit der Grundrechtsproblematik die Debatte über die Vergangenheit stattfinden sollte, ist eindeutig die Türkei. Eine solche Selbstbewertung wird einer wahren Kulturrevolution gleichkommen. Wir sollten akzeptieren, dass dieser Prozess angelaufen ist. Der Bericht Morillon und die Beitrittspartnerschaft machen deutlich, dass die Europäische Union die Kandidatur der Türkei unterstützt. Jetzt ist es an der Türkei nachzuweisen, dass auch ihr etwas an der Mitgliedschaft liegt. Das Europäische Parlament wird sich aktiv für die Aufnahme und Pflege von Beziehungen mit den politischen Parteien, den NRO und der Presse einsetzen und bemüht sich um eine Verbesserung ihres schwierigen und bisweilen gespannten Verhältnisses zur Großen Nationalversammlung. Die Liberale und Demokratische Partei Europas ist selbstverständlich bereit, die Türkei bei ihren Vorbereitungen auf einen EU-Beitritt zu unterstützen und setzt sich aktiv für Wohlstand, Stabilität und Sicherheit für alle Völker Europas ein."@de7
lpv:translated text
"­ Senhor Presidente, o Grupo ELDR congratula­se vivamente com o relatório Morillon que considera hábil, franco e firme. Resistiremos aos esforços, alguns deles bastantes ilegítimos, de perturbar o equilíbrio que o relatório consegue obter com êxito, especialmente os constantes das alterações que procuram instituir o Parlamento Europeu como um tribunal destinado a julgar o passado. É claramente oportuno, na Turquia, um debate sobre o passado, como parte do seu processo de auto­análise em matéria de direitos fundamentais. Esta auto­análise equivalerá a uma verdadeira revolução cultural. Deveremos congratular­nos como facto de, aparentemente, o processo ter já começado. O relatório Morillon e a parceria para a adesão comprometem a União com a candidatura da Turquia. Cabe agora à Turquia demonstrar que está empenhada na adesão. O Parlamento Europeu desempenhará o seu papel na promoção das relações com os partidos políticos, as ONG e a imprensa, bem como no desenvolvimento das suas relações, difíceis e por vezes intensas, com a Grande Assembleia Nacional. Os liberais europeus estão certamente preparados para desempenharem o papel que lhes cabe com vista a ajudar as perspectivas da adesão da Turquia e do alargamento da prosperidade, estabilidade e segurança a todos os povos da Europa."@pt11
lpv:translated text
"Signor Presidente, il gruppo dei liberali, riformatori e democratici europei accoglie con estremo favore la relazione Morillon, che reputiamo franca, abile e determinata. Resisteremo ai tentativi, talvolta alquanto ingannevoli, di mettere a repentaglio l’equilibrio raggiunto nella relazione, soprattutto tramite gli emendamenti che vogliono ergere il Parlamento europeo a tribunale del passato. La Turchia è ovviamente il luogo deputato allo svolgimento di un dibattito sul passato, nel contesto del suo autoesame generale in merito ai diritti fondamentali. Una simile autovalutazione rappresenterà un’autentica rivoluzione culturale. Dovremmo ritenerci soddisfatti che questo processo abbia dato prova di essere avviato. La relazione Morillon e il partenariato di adesione impegnano l’Unione europea nei confronti della candidatura della Turchia. Spetta ora alla Turchia dimostrare il proprio impegno nei confronti dell’adesione. Il Parlamento europeo farà la propria parte, coltivando le relazioni con i partiti locali, le ONG e la stampa, nonché promuovendo la relazione complessa e talvolta difficile con la Grande Assemblea Nazionale. I liberali europei sono certamente pronti a svolgere il proprio ruolo per avvicinare la prospettiva di adesione della Turchia e per diffondere la prosperità, la stabilità e la sicurezza a tutti i popoli europei."@it9
lpv:translated text
"Monsieur le Président, le groupe des libéraux européens accueille chaleureusement le rapport de M. Morillon, dont nous estimons qu'il est habile, franc et fort. Nous résisterons aux tentatives, parfois fallacieuses, de rompre l'équilibre que le rapport a réussi à atteindre, et nous résisterons en particulier aux amendements qui cherchent à faire du Parlement européen un tribunal pour juger le passé. C'est clairement en Turquie que le débat sur le passé doit se dérouler, débat qui doit s'inscrire dans un examen plus large des droits fondamentaux. Une telle autocritique équivaudra à une véritable révolution culturelle. Nous devrions nous réjouir de voir que ce processus a été entamé. Le rapport Morillon et l'accession au partenariat engagent l'Union européenne à la candidature de la Turquie. Il revient maintenant à la Turquie de faire preuve de son engagement à devenir membre. Le Parlement européen jouera son rôle dans la promotion des relations avec les partis politiques, les ONG et la presse, ainsi que dans le développement de sa relation complexe et parfois tendue avec la Grande Assemblée Nationale. Les libéraux européens sont certainement prêts à participer au rapprochement de la perspective d'adhésion de la Turquie et à l'extension de la prospérité, de la stabilité et de la sécurité à tous les peuples européens."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001114.3.2-065"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph