Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-10-25-Speech-3-325"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001025.14.3-325"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst möchte ich Herrn Nicholson für seinen ausgezeichneten Bericht ein herzliches Dankeschön sagen. Ich möchte ihm gleichzeitig damit versichern, dass ich sehr wohl bereit bin, den Fischern zuzuhören, noch dazu, weil ich gerade übernächste Woche in Irland sein und dort sehr intensive Kontakte, Gespräche und Diskussionen mit den dortigen Fischern und dem gesamten Sektor pflegen werde. Der Vorschlag ist Ihnen bestens bekannt. Ich glaube, er braucht hier nicht mehr dargelegt zu werden. Ich gehe daher gleich auf die vorgeschlagenen Änderungsanträge ein und muss Ihnen leider sagen, dass ich mit denen einige Probleme habe. Zu den Änderungsanträgen 3 und 4, die auf die Ausgleichsbeihilfen Bezug nehmen: Hier gibt es zwei Gründe, warum die Kommission diesen Änderungsanträgen nicht zustimmen kann. Erstens: Es geht hier um einen Text über technische Maßnahmen, und ein Text über technische Maßnahmen ist nicht der Platz, wo man auch gleichzeitig Bestimmungen über Ausgleichsbeihilfen aufnehmen kann. Zweitens, und das ist noch wichtiger: Es sind die Mitgliedstaaten, die gemäß der Verordnung 27/97 darüber entscheiden müssen, ob sie den Fischern für das zeitweilige Aussetzen der Fischereitätigkeit eine Ausgleichshilfe anbieten oder nicht. Die anderen beiden Änderungsanträge 1 und 2 sprechen die zukünftige Überprüfung der Verordnung an und sind für die Kommission aus folgenden Gründen problematisch: Der erste Grund ist, dass alle – die Kommission, die Verwaltungen der Mitgliedstaaten und auch die Fischer selber – die Verordnung am 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten lassen wollen. Jede Verzögerung dieses Inkrafttretens sollte aus meiner Sicht vermieden werden. Zweitens wurde diese Verordnung auf der Grundlage der Ergebnisse von Sitzungen mit Fischern, Wissenschaftlern und Verwaltungsbeamten erarbeitet, und wir beabsichtigen, auch diese Sitzungen in Zukunft durchzuführen, solange die Krise beim Kabeljau andauert. Das kann dann durchaus zu einer Überprüfung der jetzt festzulegenden Maßnahmen und Bedingungen führen. Ich bitte Sie daher, uns hier zu vertrauen. Wir werden uns in der Praxis an die Revisionsbedingung halten. Damit aber die Verordnung so früh wie möglich in Kraft treten kann, kann ich diesem Änderungsantrag nicht zustimmen. Ich danke für Ihr Verständnis!"@de7
lpv:translated text
"Fru formand, mine damer og herrer, først vil jeg gerne takke hr. Nicholson for hans udmærkede betænkning. Jeg vil samtidig forsikre ham om, at jeg er meget villig til at lytte til fiskerne, ydermere fordi jeg netop er i Irland næste uge igen og dér vil pleje kontakter og føre meget intensive forhandlinger og diskussioner med fiskerne og hele sektoren. Forslaget er De udmærket bekendt med. Jeg tror ikke, at det er nødvendigt at præsentere det her længere. Jeg vil derfor straks komme ind på de foreslåede ændringsforslag og må desværre sige til Dem, at jeg her har nogle problemer. Hvad angår ændringsforslag 3 og 4 om udligningsstøtte, er der to grunde til, at Kommissionen ikke kan godkende disse ændringsforslag. For det første har vi her en tekst om tekniske foranstaltninger, og en tekst om tekniske foranstaltninger er ikke et sted, hvor man samtidig kan medtage bestemmelser om udligningsstøtte. For det andet, og det er endnu vigtigere, er det medlemsstaterne, der i henhold til forordning 97/27 skal afgøre, om de vil tilbyde fiskerne udligningsstøtte for den midlertidige ophævelse af fiskeriaktiviteterne. De andre to ændringsforslag 1 og 2 handler om den fremtidige revision af forordningen og er problematiske for Kommissionen. Det skyldes for det første, at alle - Kommissionen, de administrative myndigheder i medlemsstaterne og også fiskerne selv - vil lade forordningen træde i kraft den 1. januar næste år. Jeg mener, at enhver forhaling af denne ikrafttrædelse bør undgås. For det andet blev denne forordning udarbejdet på grundlag af resultater fra møder med fiskere, forskere og ansatte i den offentlige administration, og vi har til hensigt at gennemføre disse møder, så længe der er torskekrise. Det kan så absolut føre til en revision af de foranstaltninger og betingelser, der nu skal fastlægges. Jeg beder Dem derfor om at have tillid til os. I praksis vil vi holde os til revisionsbetingelsen. Men for at forordningen kan træde i kraft så tidligt som muligt, kan jeg ikke godkende dette ændringsforslag. Jeg takker for Deres forståelse!"@da1
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον κύριο Nicholson για την εξαιρετική του έκθεση. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να τον διαβεβαιώσω ότι είμαι έτοιμος να συναντήσω τους αλιείς, αφού τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα βρεθώ στην Ιρλανδία και εκεί θα φροντίσω να έχω πολύ εντατικές επαφές, συνομιλίες και συζητήσεις με τους ντόπιους αλιείς καθώς και με ανθρώπους του κλάδου. Η πρόταση σάς είναι ήδη γνωστή. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας την παρουσιάσω εκ νέου. Συνεπώς, θα αναφερθώ κατευθείαν στις προταθείσες τροπολογίες και δυστυχώς πρέπει να σας επισημάνω ότι ορισμένες εξ αυτών είναι προβληματικές. Σχετικά με τις τροπολογίες 3 και 4, οι οποίες αναφέρονται στις αντισταθμιστικές ενισχύσεις: Στο σημείο αυτό υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή δεν δύναται να εγκρίνει τις εν λόγω ενισχύσεις. Πρώτον: Πρόκειται για ένα κείμενο που πραγματεύεται τεχνικά μέτρα, και ως εκ τούτου δεν είναι κατάλληλο, για να συμπεριληφθούν συγχρόνως ρυθμίσεις σχετικά με τις αντισταθμιστικές ενισχύσεις. Δεύτερον, ακόμα σημαντικότερο: Τα κράτη μέλη είναι εκείνα τα οποία σύμφωνα με τον κανονισμό 27/97 πρέπει να αποφασίσουν, εάν θα προσφέρουν ή όχι στους αλιείς κάποιας μορφής αντισταθμιστική ενίσχυση για την εποχιακή διακοπή των αλιευτικών τους δραστηριοτήτων. Οι άλλες δύο τροπολογίες 1 και 2 αφορούν το μελλοντικό έλεγχο του κανονισμού και καθίστανται προβληματικές, κατά την Επιτροπή, για τους εξής λόγους: Ο πρώτος λόγος είναι ότι όλοι – η Επιτροπή, οι διοικήσεις των κρατών μελών ακόμα και οι ίδιοι οι αλιείς – θέλουν να τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους. Οποιαδήποτε καθυστέρηση έναρξης της ισχύος του θα πρέπει κατά την άποψή μου να αποφευχθεί. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο παρών κανονισμός εκπονήθηκε βάσει των αποτελεσμάτων συνεδριάσεων με αλιείς, επιστήμονες και διοικητικούς υπαλλήλους, και μάλιστα σκοπεύουμε να πραγματοποιούμε και στο μέλλον τέτοιες συνεδριάσεις, για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση του μπακαλιάρου. Αυτό μπορεί να συμβάλει ασφαλώς στον έλεγχο των μέτρων και των ρυθμίσεων που καθορίζονται στην παρούσα φάση. Για το λόγο αυτό, σας παρακαλώ να μας δείξετε εμπιστοσύνη. Πρόκειται να τηρήσουμε στην πράξη τον όρο της αναθεώρησης. Προκειμένου όμως να τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός το συντομότερο δυνατό, δεν δύναμαι να συμφωνήσω με τη συγκεκριμένη τροπολογία. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας!"@el8
"Madam President, ladies and gentlemen, I would first like to offer my heartfelt thanks to Mr Nicholson for his excellent report. At the same time, I would like to reassure him that I am perfectly willing to listen to fishermen, especially as I shall be in Ireland the week after next and will be fostering close contacts and entering into discussions with the fishermen there, and with the entire sector. You are already very familiar with this proposal, so I believe I do not need to present it again here. I will therefore move straight on to the amendments tabled and I unfortunately have to say that I have some problems with them. There are two reasons why the Commission cannot accept Amendments Nos 3 and 4, which relate to compensatory aid. First, this document is about technical measures, and a document on technical measures is not the right place for provisions on compensatory aid. Second, and even more importantly, there are Member States who have to decide under Regulation 27/97 whether they will offer fishermen compensatory aid for temporarily withdrawing from fishing activity or not. The other two amendments, Amendments Nos 1 and 2, address a future review of the regulation and the Commission finds them difficult for the following reasons: first, the fact that everyone – the Commission, Member States' administrations and also fishermen themselves – want the regulation to come into force on 1 January 2001. In my opinion, any delay in this entry into force is to be avoided. Second, this regulation was drafted on the basis of the outcome of meetings with fishermen, scientific experts and administrators, and we intend to continue with these meetings for as long as the cod crisis continues. This could well lead to a review of the measures and conditions to be put in place now. So I ask you to trust us. We will observe the review conditions in practice. I cannot accept this amendment if the regulation is to come into force as quickly as possible. I hope you will understand this."@en3
"(DE) Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Nicholson por su excelente informe. Al mismo tiempo, le quiero asegurar que estoy muy dispuesto a escuchar a los pescadores, además porque dentro de dos semanas voy a estar en Irlanda y voy a mantener allí unos contactos muy intensos, conversaciones y discusiones con los pescadores locales y la totalidad del sector. Conocen perfectamente la propuesta. Creo que no es necesario exponerla aquí de nuevo. Por ello, me voy a referir a continuación a las enmiendas propuestas y, lamentablemente, tengo que decirles que veo algunos problemas en ellas. Respecto a las enmiendas n° 3 y 4, que se refieren a las ayudas compensatorias: aquí hay dos motivos por los que la Comisión no puede apoyar estas enmiendas. Primero: aquí se trata de un texto sobre medidas técnicas y un texto de este tipo no es el lugar donde al mismo tiempo se puedan recoger disposiciones sobre ayudas compensatorias. Segundo y este es más importante: son los Estados miembros los que de conformidad con el Reglamento 27/97 los que tienen que decidir si ofrecen o no a los pescadores por la suspensión temporal de sus actividades de pesca una ayuda compensatoria. Las otras dos enmiendas, la 1 y la 2 se refieren a la futura revisión del Reglamento y son problemáticas para la Comisión por los siguientes motivos: el primer motivo es que todos –la Comisión, las administraciones de los Estados miembros y también los mismos pescadores- quieren que el 1 de enero del próximo año entre en vigor el Reglamento. En mi opinión, se debería evitar cualquier retraso de esta entrada en vigor. En segundo lugar, este Reglamento se ha elaborado sobre la base de los resultados de las reuniones mantenidas con pescadores, científicos y funcionarios administrativos y tenemos previsto mantener estas reuniones también en el futuro mientras dure esta crisis del bacalao. Esto puede conducir a una revisión de las medidas y condiciones que se deben determinar ahora. Les ruego por ello que confíen en nosotros. En la práctica nos vamos a atener a la condición de revisión. Pero para que el reglamento pueda entrar en vigor lo antes posible, no puedo apoyar esta enmienda. Muchas gracias por su comprensión."@es12
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ensin haluaisin kiittää sydämellisesti esittelijä Nicholsonia hänen erinomaisesta mietinnöstään. Tällä haluaisin samalla vakuuttaa hänelle, että olen täysin valmis kuuntelemaan kalastajien mielipiteitä, senkin vuoksi, että matkustan viikon kuluttua Irlantiin ja aion huolehtia siitä, että olen erittäin tiiviissä kanssakäymisessä ja että käyn erittäin tiiviitä keskusteluja ja neuvotteluja paikallisten kalastajien ja koko alan edustajien kanssa. Te tunnette ehdotuksen kaikista parhaiten, ja olen sitä mieltä, ettei sitä tarvitse selittää enää enempää. Siksi haluan heti ryhtyä käsittelemään ehdotettuja tarkistuksia, ja minun on valitettavasti sanottava teille, että ne ovat minulle ongelmallisia. Tarkistuksista 3 ja 4, joissa käsitellään kalastajille myönnettäviä tukia ja korvauksia, haluan sanoa seuraavaa: on olemassa kaksi syytä, joiden vuoksi komissio ei voi hyväksyä näitä tarkistuksia. Ensinnäkin: tässä on kyseessä teksti, jossa käsitellään teknisiä toimia, eikä teknisiä toimia koskeva teksti ole oikea paikka käsitellä määräyksiä, joiden mukaisesti tukea myönnetään. Toiseksi ja tämä on vielä tärkeämpi syy nimenomaan jäsenvaltioiden on asetuksen 27/97 nojalla päätettävä, antavatko ne kalastajille korvaavia tukia, kun nämä väliaikaisesti lopettavat kalastuksen, vai eivätkö anna. Kahdessa muussa tarkistuksessa, tarkistuksissa 1 ja 2, käsitellään sitä, että asetuksella voimaan saatettuja toimia on tulevaisuudessa arvioitava. Nämä tarkistukset ovat ongelmallisia komissiolle seuraavista syistä: ensimmäinen syy on se, että kaikki komissio, jäsenvaltioiden hallitukset ja myös itse kalastajat haluavat, että asetus astuu voimaan ensi vuoden tammikuun 1. päivänä. On mielestäni vältettävä kaikkia sellaisia seikkoja, jotka saattaisivat viivästyttää tätä tavoitetta. Toiseksi tämä asetus työstettiin niiden tulosten perusteella, jotka syntyivät kalastajien, tutkijoiden ja hallintoviranomaisten kanssa käydyissä neuvotteluissa, ja aiomme järjestää uusia neuvotteluja niin kauan kuin turskakantaa koskeva kriisi jatkuu. On täysin mahdollista, että tämä johtaa siihen, että nyt päätettäviä toimia ja ehtoja on tarkistettava. Siksi pyydän teitä luottamaan meihin tässä asiassa. Aiomme toteuttaa tarkistukset käytännössä. En kuitenkaan voi hyväksyä näitä tarkistuksia, jotta asetus astuisi voimaan mahdollisimman pian. Kiitän teitä ymmärtämyksestänne!"@fi5
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier sincèrement M. Nicholson pour son excellent rapport. Je voudrais également l'assurer que je suis tout à fait disposé à écouter les pêcheurs, d'autant plus que je me rends en Irlande dans deux semaines et que j'y aurai des contacts, des entretiens et des discussions très intensifs avec les pêcheurs locaux et l'ensemble du secteur. Vous êtes parfaitement au fait du contenu de cette proposition. Je pense qu'il n'est plus nécessaire d'en faire la présentation. J'aborde donc directement les propositions d'amendement et je suis au regret de vous dire qu'elles me posent certains problèmes. En ce qui concerne les propositions d'amendement 3 et 4 qui traitent des aides compensatoires, deux raisons font que la Commission ne peut les approuver. Premièrement, il s'agit d'un texte portant sur des mesures techniques. Or, un tel texte n'est pas l'endroit approprié pour inclure des dispositions relatives aux aides compensatoires. Deuxièmement - et il s'agit d'un point encore plus important -, c'est aux États membres qu'il revient de décider s'il y a lieu d'octroyer une aide compensatoire aux pêcheurs pour l'interruption momentanée des activités de pêche, comme le prévoit le règlement 27/97. Les propositions d'amendement 1 et 2 abordent quant à elles le futur examen du règlement et posent certains problèmes à la Commission pour les raisons suivantes : tout d'abord, toutes les parties concernées - la Commission, les administrations des États membres et les pêcheurs eux-mêmes - veulent que le règlement entre en vigueur dès le 1er janvier de l'année prochaine. Tout retard dans son entrée en vigueur devrait à mon sens être évité. Ensuite, ce règlement a été élaboré sur la base des résultats de réunions regroupant des pêcheurs, des scientifiques et des représentants de l'administration, et nous tenons à ce que ces réunions se poursuivent aussi longtemps que dure la crise qui touche le cabillaud. Il peut donc en résulter un examen des mesures et des conditions que nous devons établir aujourd'hui. Je vous demande donc de nous faire confiance. Nous nous engageons à faire cette révision. Mais pour que le règlement puisse entrer en vigueur le plus tôt possible, je ne peux accepter cette proposition d'amendement. Je vous remercie de votre compréhension !"@fr6
"Signora Presidente, onorevoli parlamentari, desidero innanzitutto esprimere un sentito ringraziamento all'onorevole Nicholson per la sua eccellente relazione. Allo stesso tempo tengo ad assicurargli la mia disponibilità ad ascoltare i pescatori, dal momento che tra due settimane sarò in Irlanda, dove avrò modo di tenere assidui contatti, colloqui e discussioni con i pescatori locali e con l'intero settore. Conoscete già la proposta e credo che non sia il caso di esporla ancora in questa sede. Pertanto passo subito agli emendamenti proposti, e purtroppo devo dirvi che ho alcuni problemi al riguardo. Gli emendamenti nn. 3 e 4, sugli aiuti compensativi, non possono essere approvati dalla Commissione per due motivi. Primo: il testo riguarda misure tecniche, e pertanto un simile testo non è la sede adatta per accogliere al contempo disposizioni sugli aiuti compensativi. Secondo punto, ancora più importante: in conformità del regolamento n. 27/97, spetta agli Stati membri decidere se offrire o meno ai pescatori un aiuto compensativo per la sospensione temporanea dell'attività di pesca. I due restanti emendamenti, nn. 1 e 2, chiedono un futuro riesame del regolamento e risultano problematici per la Commissione per le seguenti ragioni: la prima è che tutte le parti - la Commissione, le amministrazioni degli Stati membri e gli stessi pescatori - vogliono che il regolamento entri in vigore dal 1° gennaio del prossimo anno. A mio avviso, si dovrebbe evitare di procrastinarne l’entrata in vigore. In secondo luogo, questo regolamento è stato elaborato sulla base dei risultati delle riunioni con pescatori, studiosi e funzionari amministrativi, riunioni che intendiamo promuovere anche in futuro, finché si protrae la crisi del merluzzo bianco. In questo modo ci troveremo comunque ad affrontare un riesame delle misure e delle condizioni che sono ora all’approvazione. Vi chiedo perciò di concederci fiducia. Ci atterremo nella pratica alla condizione della revisione. Tuttavia, al fine di far entrare in vigore il regolamento quanto prima, non posso accettare questo emendamento. Vi ringrazio per la comprensione."@it9
"Madam President, ladies and gentlemen, I would first like to offer my heartfelt thanks to Mr Nicholson for his excellent report. At the same time, I would like to reassure him that I am perfectly willing to listen to fishermen, especially as I shall be in Ireland the week after next and will be fostering close contacts and entering into discussions with the fishermen there, and with the entire sector. You are already very familiar with this proposal, so I believe I do not need to present it again here. I will therefore move straight on to the amendments tabled and I unfortunately have to say that I have some problems with them. There are two reasons why the Commission cannot accept Amendments Nos 3 and 4, which relate to compensatory aid. First, this document is about technical measures, and a document on technical measures is not the right place for provisions on compensatory aid. Second, and even more importantly, there are Member States who have to decide under Regulation 27/97 whether they will offer fishermen compensatory aid for temporarily withdrawing from fishing activity or not. The other two amendments, Amendments Nos 1 and 2, address a future review of the regulation and the Commission finds them difficult for the following reasons: first, the fact that everyone – the Commission, Member States' administrations and also fishermen themselves – want the regulation to come into force on 1 January 2001. In my opinion, any delay in this entry into force is to be avoided. Second, this regulation was drafted on the basis of the outcome of meetings with fishermen, scientific experts and administrators, and we intend to continue with these meetings for as long as the cod crisis continues. This could well lead to a review of the measures and conditions to be put in place now. So I ask you to trust us. We will observe the review conditions in practice. I cannot accept this amendment if the regulation is to come into force as quickly as possible. I hope you will understand this."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, geachte dames en heren, allereerst wil ik de heer Nicholson hartelijk bedanken voor zijn uitstekende verslag. Ik wil hem tegelijkertijd verzekeren dat ik zeer zeker bereid ben om naar de vissers te luisteren, zeker omdat ik uitgerekend over twee weken in Ierland zal zijn en daar zeer intensieve contacten, gesprekken en discussies met de lokale vissers en de gehele sector zal hebben. U bent zeer goed op de hoogte van het voorstel. Ik denk dat het niet meer nodig is om het hier te bespreken. Ik ga daarom gelijk in op de amendementen en moet u helaas zeggen dat ik daarmee enkele problemen heb. Wat betreft de amendementen 3 en 4 die betrekking hebben op de compensatoire steun: er zijn twee redenen waarom de Commissie niet kan instemmen met deze amendementen. Ten eerste: het gaat hier om een tekst over technische maatregelen en een tekst over technische maatregelen is niet het aangewezen document om ook nog bepalingen over compensatoire steun in op te nemen. Ten tweede, en dat is nog belangrijker: het zijn de lidstaten die op grond van verordening 27/97 moeten beslissen of ze de vissers voor het tijdelijk onderbreken van de visserijactiviteiten compensatoire steun aanbieden of niet. De twee andere amendementen 1 en 2 snijden de toekomstige evaluatie van de verordening aan en zijn voor de Commissie om de volgende redenen problematisch: de eerste reden is dat iedereen – de Commissie, de autoriteiten in de lidstaten en ook de vissers zelf – de verordening op 1 januari van het komende jaar in werking willen laten treden. Iedere vertraging van de inwerkingtreding moet mijns inziens worden vermeden. Ten tweede werd deze verordening opgesteld op basis van de resultaten van bijeenkomsten met vissers, wetenschappers en functionarissen en we zijn van plan om deze bijeenkomsten ook in de toekomst voort te zetten, zolang de crisis in de kabeljauw voortduurt. Dat kan dan zeer zeker tot een evaluatie van de nu vast te stellen maatregelen en voorwaarden leiden. Ik verzoek u daarom ons op dit punt te vertrouwen. We zullen ons in de praktijk aan de herzieningsvoorwaarde houden. Om de verordening echter zo snel mogelijk in werking te laten treden, kan ik niet instemmen met dit amendement. Ik dank u voor uw begrip!"@nl2
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores, antes de mais, gostaria de felicitar o deputado Nicholson pelo extraordinário relatório que nos apresentou. Aproveito ainda para lhe comunicar que, contrariamente ao que poderá pensar, estou inteiramente disponível para ouvir as queixas dos pescadores, ainda mais porque dentro de duas semanas estarei de visita à Irlanda onde encetarei contactos, conversações e debates muito intensos com os pescadores da região e com todo o sector das pescas. Os senhores deputados conhecem sobejamente a proposta da Comissão, pelo que não entrarei em pormenores. Passo directamente às alterações propostas e lamento informá­los de que estas me suscitam alguns problemas. Quanto às alterações 2 e 4 relativas às ajudas de compensação, a Comissão não pode aprová­las por duas razões. Em primeiro lugar, porque se trata de um texto sobre medidas técnicas e, assim sendo, não é um texto em que se possam enquadrar, simultaneamente, disposições relativas a ajudas de compensação. Em segundo lugar, ainda mais importante é que, nos termos do Regulamento (CE) nº 2792/99, compete aos Estados­Membros decidir se pretendem ou não conceder aos pescadores uma ajuda de compensação pela cessação temporária de actividades de pesca. As alterações 1 e 3 referem­se à futura revisão do regulamento. A Comissão considera estas alterações problemáticas pelas seguintes razões: em primeiro lugar, porque todos os intervenientes, tanto a Comissão, como as administrações dos Estados­Membros e os próprios pescadores pretendem que o regulamento entre em vigor em 1 de Janeiro do próximo ano. A meu ver, deverão evitar­se quaisquer atrasos no que respeita à entrada em vigor do regulamento. Em segundo lugar, o regulamento foi elaborado com base nos resultados alcançados nas reuniões entre pescadores, cientistas e funcionários administrativos e é nosso objectivo que, futuramente, continuem a realizar­se este tipo de reuniões enquanto a crise do bacalhau persistir. Tal poderá, sem dúvida, conduzir a uma revisão das medidas e condições que agora nos propomos estabelecer. Por isso, peço aos senhores deputados que depositem a vossa confiança em nós. Na prática, respeitaremos as condições de revisão. Todavia, para que o regulamento entre em vigor quanto antes, não poderei aprovar esta alteração. Agradeço a vossa compreensão!"@pt11
"Fru talman, ärade damer och herrar! Jag vill börja med att tacka Nicholson för hans utmärkta betänkande. Jag vill samtidigt försäkra honom om att jag är mycket öppen för att lyssna på yrkesfiskarna och att jag om två veckor kommer att finnas på Irland och ha intensiva kontakter, föra samtal och diskussioner med yrkesfiskarna där och med hela sektorn. Förslaget känner ni väl till. Jag tror inte att det är nödvändigt att presentera det närmare. Jag går därför genast in på ändringsförslagen och måste tyvärr tala om för er att jag är tveksam till vissa av dem. Angående ändringsförslag 3 och 4 som handlar om kompensationsstödet: Här finns det två skäl till att kommissionen inte kan anta dessa ändringsförslag. För det första: Det rör sig här om en text om tekniska åtgärder, och i en text om tekniska åtgärder kan inte samtidigt bestämmelser om kompensationsstöd tas upp. För det andra, och det är ännu viktigare: Det är medlemsstaterna som enligt förordning 27/1997 skall avgöra om de skall erbjuda yrkesfiskarna kompensationsstöd eller ej för temporära uppehåll i fiskeriverksamheten. De båda ändringsförslagen 1 och 2 avser den framtida översynen av förordningen och betraktas av kommissionen som problematisk av följande skäl: Det första skälet är att alla – kommissionen, medlemsstaternas förvaltning och även fiskarna själva – vill att förordningen skall träda i kraft den 1 januari nästa år. Varje uppskjutning av ikraftträdandet bör enligt min uppfattning undvikas. För det andra har denna förordning utarbetats mot bakgrund av resultaten från möten med fiskare, forskare och tjänstemän inom förvaltningen, och vi har för avsikt att fortsätta med dessa möten så länge krisen med torsken pågår. Det kan absolut leda till en översyn av de åtgärder och villkor som nu skall fastställas. Därför ber jag er att lita på oss i det avseendet. Vi kommer i praktiken att hålla oss till granskningskravet. Men för att förordningen skall kunna träda i kraft så snart som möjligt kan jag inte godkänna detta ändringsförslag. Jag tackar för er förståelse!"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph