Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-10-25-Speech-3-295"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001025.12.3-295"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand, jeg vil gerne takke Torben Lund for den fremragende betænkning, han har udarbejdet, og som fortjener at få hele Parlamentets fulde støtte. Effekterne af kunstigt fremstillede kemikalier, som udledes i miljøet, er tydelige. Der findes mange eksempler på, at dyr og planter har taget skade i deres evne til forplantning og udvikling. Et af de mere uhyggelige eksempler på dette er kønsforstyrrelser iagttaget hos bjørne i Antarktis. Dette eksempel viser, at skadevirkningerne af forskellige hormonforstyrrende stoffer er et globalt problem, der har ramt selv de mest isolerede dele af verden. De forskningsresultater, som den danske professor Skakkebæk har fremlagt, om den markante forringelse af mænds sædkvalitet, bør også vække dyb uro. Vi er faktisk derhenne, hvor unge mænd bør lade sig teste for deres sædkvalitet for at se, om de bør begynde at stifte familie, før de havde tænkt sig det, for at være bare nogenlunde sikre på at få børn. Forsigtighedsprincippet bør derfor, som Torben Lund så rigtigt anførte, sættes øverst på dagsordenen. Det er netop nu, der er anledning til en langt mere offensiv anvendelse af dette princip. Med henvisning til forsigtighedsprincippet vil vi kunne indføre hasteforanstaltninger med henblik på at undgå mulige uoprettelige skader på mennesker, dyr og planter. Det er oplagt nu at sætte praksis bag de flotte ord om beskyttelse af miljø og sundhed og benytte sig af princippet på et område, som vi endnu ved meget lidt om. Det er det eneste svar at give til en utryg offentlighed. Det kan ikke gå hurtigt nok med at følge betænkningens anbefalinger om, at fremtidig rammelovgivning for kemiske stoffer skal være baseret både på forsigtighedsprincippet og på omvendt bevisbyrde."@da1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Frau Präsidentin, ich möchte Torben Lund für seinen ausgezeichneten Bericht danken, der die volle Unterstützung des Parlaments verdient. Die Auswirkungen künstlich hergestellter und in die Umwelt eingebrachter Chemikalien sind unübersehbar. Es gibt viele Beispiele dafür, dass Fortpflanzungsvermögen und Entwicklung von Tieren und Pflanzen gelitten haben. Ein Aufsehen erregendes Beispiel sind die Störungen der Geschlechtsfunktionen, die bei Bären in der Antarktis festgestellt wurden. Das weist darauf hin, dass die Störungen durch Umwelthormone ein globales Problem sind, das sich selbst in den entlegensten Teilen der Erde bemerkbar macht. Die vom dänischen Professor Skakkebæk vorgelegten Forschungsergebnisse über den markanten Qualitätsrückgang des männlichen Samens gibt ebenfalls Anlass zu ernster Besorgnis. Es ist so weit gekommen, dass junge Männer ihre Samenqualität untersuchen lassen sollten, um entscheiden zu können, ob sie früher als vorgesehen eine Familie gründen müssen, damit sie mit einiger Sicherheit Kinder haben können. Das Vorbeugeprinzip muss daher, wie Torben Lund zutreffend gesagt hat, an erster Stelle stehen, und wir haben allen Grund, dieses Prinzip offensiv einzusetzen. Unter Hinweis auf das Vorbeugeprinzip können wir Sofortmaßnahmen durchführen, um mögliche irreparable Schäden bei Menschen, Tieren und Pflanzen zu verhindern. Gerade im vorliegenden Fall können wir den schönen Reden über den Schutz von Umwelt und Gesundheit Taten folgen lassen und das Vorsorgeprinzip in einem Bereich einsetzen, über den wir noch nicht viel wissen. Das ist die einzig richtige Antwort an eine verunsicherte Öffentlichkeit. Die im Bericht ausgesprochene Empfehlung, das Vorbeugeprinzip und die Umkehr der Beweislast in zukünftige Rahmengesetze über chemische Stoffe aufzunehmen, sollte schnellstmöglich umgesetzt werden."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Torben Lund για την εξαιρετική έκθεση που κατάρτισε, η οποία αξίζει την πλήρη υποστήριξη ολόκληρου του Κοινοβουλίου. Οι επιπτώσεις των τεχνητά κατασκευασμένων χημικών ουσιών οι οποίες διοχετεύονται στο περιβάλλον είναι σαφείς. Έχουμε πολλά παραδείγματα πώς βλάπτεται η αναπαραγωγική ικανότητα και η ανάπτυξη της χλωρίδας και της πανίδας. Ένα από τα πιο αποτροπιαστικά παραδείγματα είναι η ουρογενετικές διαταραχές που παρατηρήθηκαν στις αρκούδες της Ανταρκτικής. Αυτό το παράδειγμα δείχνει πώς οι επιβλαβείς επιπτώσεις των διάφορων ουσιών που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές είναι παγκόσμιο πρόβλημα, που έχει πλήξει ακόμα και το πλέον απομονωμένο κομμάτι του κόσμου. Τα ερευνητικά πορίσματα που υπέβαλε ο Δανός καθηγητής κ. Skakkebæk για τη σημαντική μείωση της ποσότητας σπέρματος στους άντρες μας προκαλεί και αυτή μεγάλη ανησυχία. Έχουμε μάλιστα φτάσει στο σημείο νέοι άντρες να αναγκάζονται να κάνουν εξετάσεις σπέρματος για να δουν εάν μπορούν να ξεκινήσουν να φτιάξουν οικογένεια, για να διανοηθούν καν ότι είναι έστω και λίγο σίγουροι ότι μπορούν να κάνουν παιδιά. Η αρχή της προφύλαξης λοιπόν, στην οποία πολύ σωστά αναφέρθηκε ο κ. Torben Lund, πρέπει να τεθεί ως επικεφαλίδα της ατζέντας μας. Είναι ακριβώς τώρα που καλούμαστε να κάνουμε πιο επιθετική χρήση αυτής της αρχής. Επικαλούμενοι την αρχή της προφύλαξης θα μπορέσουμε να θεσπίσουμε επείγοντα μέτρα με στόχο την αποφυγή πιθανών ανεπανόρθωτων βλαβών στους ανθρώπους, τη χλωρίδα και την πανίδα. Είναι καιρός τώρα να κάνουμε έργο τα ωραία λόγια για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας και να εκμεταλλευτούμε την αρχή της προφύλαξης σε έναν τομέα για τον οποίο γνωρίζουμε ακόμα ελάχιστα. Είναι η μόνη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε στον λαό που νιώθει ανασφάλεια. Είναι άκρως επείγον να ακολουθήσουμε τις συστάσεις της έκθεσης το μελλοντικό νομοθετικό πλαίσιο για τις χημικές ουσίες να βασίζεται τόσο στην αρχή της προφύλαξης όσο και στην αναστροφή του βάρους της απόδειξης."@el8
"Madam President, I should like to thank Torben Lund for the excellent report which he has prepared and which deserves the full support of the entire Parliament. The effects of artificially produced chemicals that are discharged into the environment are clear. There are many examples of damage to the reproductive capacity and development of animals and plants. One of the more unpleasant examples of this is sexual abnormalities observed in bears in the Antarctic. This example shows that the harmful effects of various endocrine disrupters is a global problem that has affected even the most isolated parts of the world. The research results presented by Professor Skakkebæk of Denmark concerning the marked reduction in male sperm quality should also give rise to deep concern. We are actually in a situation in which young men should have their sperm quality tested to see whether they should start a family before they had intended to, simply in order to be fairly certain of having children. As Torben Lund so rightly stated, the precautionary principle should therefore be put at the top of the agenda. It is precisely now that there is reason for using this principle far more aggressively. With reference to the precautionary principle, we shall be able to introduce urgent measures with a view to avoiding possible irreversible damage to humans, animals and plants. It is appropriate now to put practice before fine words concerning the protection of health and the environment and to make use of the principle in an area about which we still know very little. It is the only answer to give to a concerned public. We cannot be too prompt in implementing the report’s recommendations to the effect that future framework legislation on chemical substances should be based both on the precautionary principle and on a reverse burden of proof."@en3
"(DA) Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias a Torben Lund por el estupendo informe que ha realizado y que merece el pleno respaldo de todo el Parlamento. Los efectos de los productos químicos fabricados artificialmente que se vierten al medio ambiente son considerables. Hay muchos ejemplos de cómo animales y plantas se han visto dañados en su propia capacidad de reproducción y desarrollo. Uno de los ejemplos más terribles de lo anteriormente expuesto son las alteraciones sexuales observadas entre los osos de la Ántártida. Este ejemplo demuestra que los efectos nocivos de los diversos alteradores endocrinos son un problema global que ha afectado incluso a las partes más aisladas del mundo. Los resultados de la investigación presentada por el profesor danés, Sr. Skakkebæk sobre el llamativo empobrecimiento de la calidad del esperma masculino también deben despertar profunda inquietud. De hecho nos hallamos en la situación en que los jóvenes deben someter a examen la calidad de su esperma para ver si deben empezar a fundar una familia antes de haber reflexionado sobre si están medianamente seguros de si tener hijos. El principio de cautela debe colocarse por tanto en lo más alto del orden del día, como recomendaba tan acertadamente Torben Lund. Es precisamente ahora que hay motivo para una aplicación muchísimo más ofensiva de este principio. Remitiéndonos al principio de cautela podremos introducir medidas de urgencia de cara a evitar posibles daños irreparables en personas, animales y plantas. Se propone ahora poner en práctica las bellas palabras sobre la protección del medio ambiente y la salud y hacer uso del principio en un terreno del que todavía sabemos muy poco al respecto. Es la única respuesta que podemos dar a una opinión pública intranquila. No puede avanzarse suficientemente rápido para seguir las recomendaciones del informe relativas a la necesidad de que la futura legislación sobre sustancias químicas esté basada tanto en el principio de cautela como en la inversión de la carga de la prueba."@es12
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää jäsen Torben Lundia hänen laatimastaan erinomaisesta mietinnöstä, joka ansaitsee koko parlamentin täyden tuen. Synteettisten, ympäristöön päästettyjen kemikaalien vaikutukset ovat selkeitä. On monia esimerkkejä siitä, että eläinten ja kasvien lisääntymiskyky ja kehittyminen ovat häiriintyneet. Yksi karmeimpia esimerkkejä on Etelänavan jääkarhuilla havaitut sukupuolihäiriöt. Tämä esimerkki osoittaa, että erilaisten hormonaalisten haitta-aineiden haittavaikutukset ovat maailmanlaajuinen ongelma, joka ulottuu jopa maailman syrjäisimpiinkin kolkkiin. Tanskalaisen professorin Skakkebækin esittämät tutkimustulokset miesten siittiöiden määrän huomattavasta vähenemisestä ovat myös erittäin huolestuttavia. Olemme todellakin sellaisessa tilanteessa, että nuorten miesten on selvitettävä tutkimusten avulla omien siittiöidensä määrä saadakseen tietää, onko heidän aloitettava perheen perustaminen aikaisemmin kuin he ovat ajatelleet, jotta he olisivat edes jotenkin varmoja lapsen saamisesta. Sen vuoksi esityslistan kärkeen on asetettava ennalta varautumisen periaate, kuten esittelijä Torben Lund paikkansapitävästi sanoi. Juuri nyt tätä periaatetta on käytettävä aktiivisesti. Viittaamalla ennalta varautumisen periaatteeseen voimme ottaa käyttöön nopeita toimenpiteitä, jotta voisimme välttyä ihmisiä, eläimiä ja kasveja koskevilta peruuttamattomilta vahingoilta. Nyt on aika siirtyä kauniista ympäristön ja terveyden suojelua koskevista sanoista käytännön tekoihin ja hyödyntää ennalta varautumisen periaatetta asiassa, josta tiedämme toistaiseksi hyvin vähän. Se on ainoa vastaus, jonka voimme antaa turvattomille kansalaisille. Emme voi tarpeeksi nopeasti noudattaa mietinnön suosituksia, joiden mukaan kemikaalien tulevan oikeudellisen kehyksen on perustuttava sekä ennalta varautumisen periaatteeseen että käänteiseen todistustaakkaan."@fi5
"Madame la Présidente, permettez-moi de remercier M. Torben Lund pour la qualité de son rapport, qui mérite un soutien massif de la part de l'Assemblée. Les effets des produits chimiques artificiels qui sont libérés dans l'environnement sont bien connus. Les exemples d'animaux et de plantes dont les capacités de reproduction et de développement ont été altérées sont nombreux. Les troubles sexuels constatés chez les ours polaires de l'Antarctique en sont un des exemples les plus tristes. Cet exemple montre que les effets nuisibles de nombreux perturbateurs endocriniens constituent un problème international, qui touche même les parties les plus isolées du globe. Les résultats des recherches effectuées par le professeur danois Skakkebæk ont montré une diminution sensible de la qualité du sperme chez l'homme, ce qui devrait susciter de vives inquiétudes. Nous sommes actuellement dans une situation où les jeunes gens devraient subir des tests sur la qualité de leur sperme pour voir s'ils peuvent fonder une famille et envisager la possibilité d'avoir des enfants. Comme l'a très justement déclaré M. Torben Lund, il convient d'accorder la priorité absolue au principe de précaution. C'est précisément maintenant que ce principe doit être utilisé d'une manière beaucoup plus offensive. Sur la base de ce principe de précaution, nous pourrions introduire des mesures d'urgence en vue d'éviter d'éventuels dommages irréversibles chez les êtres humains, les animaux et les plantes. L'occasion est belle de mettre en pratique toutes ces belles paroles en faveur de la protection de l'environnement et de la santé et de recourir au principe de précaution dans un domaine à propos duquel on sait encore très peu de choses. C'est la seule réponse que nous pouvons donner à une population anxieuse. Suivre les recommandations du rapport selon lesquelles la future législation-cadre en matière de produits chimiques doit être basée sur le principe de précaution et sur celui du renversement de la charge de la preuve prendrait trop de temps."@fr6
"Signora Presidente, vorrei ringraziare l’onorevole Torben Lund per l’eccellente relazione che ha elaborato e che merita il pieno appoggio di tutto il Parlamento. Gli effetti delle sostanze chimiche prodotte artificialmente che vengono rilasciate nell’ambiente sono chiari. Molti sono gli esempi di animali e piante le cui capacità di riproduzione e sviluppo sono state compromesse. Uno degli esempi più orribili è costituito dai disturbi riproduttivi osservati negli orsi dell’Antartide. Questo esempio dimostra che gli effetti nocivi di varie sostanze che alternano il sistema endocrino sono un problema globale che ha colpito anche le regioni più isolate del pianeta. Anche i risultati della ricerca presentata dal professore danese Skakkebæk sui gravi casi di oligospermia dovrebbero suscitare forte preoccupazione. Siamo in effetti nella situazione in cui i giovani devono fare esaminare il proprio sperma per sapere se potranno avere una famiglia, prima ancora di averci pensato concretamente, per avere una discreta sicurezza di potere avere figli. Per questo, il principio di precauzione, come ha sottolineato a ragione l’onorevole Torben Lund, deve essere uno dei primi punti all’ordine del giorno. Proprio ora c’è l’opportunità di applicare tale principio in modo molto più offensivo. Con riferimento al principio di precauzione, possiamo introdurre solo misure d’urgenza al fine di evitare eventuali danni irreversibili su soggetti umani, animali e piante. E’ opportuno dare un contenuto concreto alle belle parole sulla protezione dell’ambiente e della salute ed utilizzare il principio in un settore del quale sappiamo ancora molto poco. E’ l’unica risposta da dare ad un’opinione pubblica insicura. Non sarà mai troppo presto per seguire le raccomandazioni della relazione che invitano a fondare la futura legislazione quadro sulle sostanze chimiche sul principio di precauzione e sullo scambio dell’onere della prova."@it9
"Madam President, I should like to thank Torben Lund for the excellent report which he has prepared and which deserves the full support of the entire Parliament. The effects of artificially produced chemicals that are discharged into the environment are clear. There are many examples of damage to the reproductive capacity and development of animals and plants. One of the more unpleasant examples of this is sexual abnormalities observed in bears in the Antarctic. This example shows that the harmful effects of various endocrine disrupters is a global problem that has affected even the most isolated parts of the world. The research results presented by Professor Skakkebæk of Denmark concerning the marked reduction in male sperm quality should also give rise to deep concern. We are actually in a situation in which young men should have their sperm quality tested to see whether they should start a family before they had intended to, simply in order to be fairly certain of having children. As Torben Lund so rightly stated, the precautionary principle should therefore be put at the top of the agenda. It is precisely now that there is reason for using this principle far more aggressively. With reference to the precautionary principle, we shall be able to introduce urgent measures with a view to avoiding possible irreversible damage to humans, animals and plants. It is appropriate now to put practice before fine words concerning the protection of health and the environment and to make use of the principle in an area about which we still know very little. It is the only answer to give to a concerned public. We cannot be too prompt in implementing the report’s recommendations to the effect that future framework legislation on chemical substances should be based both on the precautionary principle and on a reverse burden of proof."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, ik dank de heer Lund voor zijn uitstekend verslag. Het verdient de steun van alle leden van dit Parlement. De gevolgen van kunstmatig geproduceerde chemische stoffen die in het milieu vrijgegeven worden, zijn duidelijk. Er zijn genoeg voorbeelden van de schade die deze stoffen toebrengen aan het voortplantingsvermogen en de ontwikkeling van dieren en planten. Een van de meest afschuwelijke voorbeelden zijn de geslachtsverstoringen die bij ijsberen op Antarctica zijn vastgesteld. Daaruit blijkt dat de schadelijke gevolgen van verschillende hormoonontregelaars een wereldwijd probleem zijn en zelfs tot in de meest afgelegen gebieden ter wereld zijn doorgedrongen. De onderzoeksresultaten van de Deense professor Skakkebæk over de duidelijke afname van de kwaliteit van het sperma bij de man, zouden ons zeer ongerust moeten maken. Het is in feite zover gekomen dat jonge mannen de kwaliteit van hun sperma zouden moeten laten testen om te zien of ze een gezin kunnen stichten, voordat ze er werkelijk aan willen beginnen, om er zeker van te zijn dat ze wel kinderen kunnen verwekken. Zoals Torben Lund terecht opmerkt, dient het voorzorgsprincipe te primeren. Nu zijn er alle redenen om dit beginsel veel offensiever te gaan gebruiken. Onder verwijzing naar het voorzorgsprincipe is het mogelijk dringende maatregelen te nemen om te voorkomen dat er onomkeerbare schade bij mensen, dieren en planten ontstaat. Nu moeten wij de daad bij het woord voegen betreffende de bescherming van milieu en gezondheid door het voorzorgsprincipe te hanteren voor een gebied waar we nog veel te weinig van afweten. Dit is het enige antwoord dat we kunnen geven op het onveilige gevoel dat bij de bevolking heerst. Het verslag stelt dat het toekomstig wetgevend kader voor chemische stoffen gebaseerd moet zijn op het voorzorgsprincipe en op de omgekeerde bewijslast. We kunnen deze aanbevelingen niet snel genoeg opvolgen."@nl2
"Senhora Presidente, gostaria de agradecer a Torben Lund pelo excelente relatório que elaborou e que merece o apoio total de todo o Parlamento. São por demais evidentes os efeitos da libertação no ambiente de substâncias químicas artificialmente produzidas. Existem muitos exemplos de danos causados ao nível da capacidade reprodutora dos animais e das plantas. Um dos exemplos mais aterradores foi observado nos ursos polares do Antárctico. Este exemplo mostra que os danos causados pelos diferentes desreguladores endócrinos constitui um problema global que atingiu até as partes mais isoladas do mundo. Os resultados da investigação apresentados pela professora dinamarquesa Skakkebæk, sobre a redução da qualidade do esperma nos homens, deve igualmente suscitar a maior preocupação. Chegámos de facto ao ponto em que os jovens devem submeter-se a testes da qualidade do seu esperma, para ver se devem começar a constituir família antes do planeado, para terem alguma certeza de ter filhos. Por esse motivo, e tal como referiu, e muito bem, o senhor deputado Torben Lund, o princípio da precaução deve ficar no topo da lista. É precisamente neste momento que existe oportunidade para uma utilização muito mais ofensiva deste princípio. No que diz respeito ao princípio da precaução iremos poder introduzir medidas urgentes com vista a evitar possíveis danos irreversíveis em pessoas, animais e plantas. Chegou o momento de apoiar através da prática, as bonitas palavras sobre a protecção do ambiente, e aplicar esses princípios a uma área sobre a qual ainda sabemos muito pouco. É a única resposta a dar a um público inseguro. Não será demasiado rápido seguir as recomendações do relatório sobre o futuro quadro regulamentar para as substâncias químicas, para que este se baseie tanto no princípio da precaução como na inversão do ónus da prova."@pt11
"Fru talman! Jag vill gärna tacka Torben Lund för det utmärkta betänkande som han har utarbetat, och som förtjänar att få hela parlamentets fulla stöd. Effekterna av utsläpp av konstgjorda kemikalier i miljön är tydliga. Det finns många exempel på att djur och växter har tagit skada när det rör fortplantnings- och utvecklingsförmågan. Ett av de hemskaste exemplen på detta är förändringar av könsorganen som iakttagits hos björnar i Antarktis. Detta exempel visar att skadeverkningarna av olika hormonstörande ämnen är ett globalt problem som t.o.m. drabbat de mest isolerade delarna av världen. De forskningsresultat som den danske professorn Skakkebæk har lagt fram om den markanta försämringen av spermiekvaliteten hos män, bör också vara en källa till djup oro. Vi har faktiskt kommit till den punkt då unga män bör låta testa sin spermiekvalitet, för att se om de bör börja med att försöka skaffa barn innan de egentligen hade tänkt sig det, för att vara någorlunda säkra på att få barn. Försiktighetsprincipen bör därför, som Torben Lund så riktigt sade, sättas överst på dagordningen. Det är nu det finns skäl att tillämpa en långt mer offensiv användning av denna princip. Med hänvisning till försiktighetsprincipen kan vi införa åtgärder mot förhastade beslut, i syfte att undvika möjliga oreparabla skador på människor, djur och växter. Det är dags att omvandla de vackra orden till handling när det gäller skydd av miljö och hälsa, och tillämpa principen på ett område som vi ännu vet mycket litet om. Det är det enda svar man kan ge en otrygg allmänhet. Man kan inte vara för snabb när det gäller att följa föredragandens rekommendationer om att framtida ramlagstiftning om kemiska ämnen skall grundas både på försiktighetsprincipen och omvänd bevisföring."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph