Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-10-24-Speech-2-225"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001024.6.2-225"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - J'ai dit, dans ma réponse, la sensibilité de la France et de l'Italie à cette question, qui a conduit ces deux pays à proposer à l'Organisation maritime internationale, qui l'a fait, d'adopter deux résolutions, en vigueur depuis le 1er décembre 1998, relative à l'instauration de règles de circulation dans les Bouches de Bonifacio et d'une obligation d'identification des navires s'engageant dans le détroit, ce qui, on le sait, n'est pas le droit commun. Mais je voudrais rappeler par ailleurs qu'il existe aussi des contraintes auxquelles nous sommes soumis. En ce qui concerne le trafic international en transit, le droit international, notamment les Conventions des Nations unies sur le droit de la mer, stipule sous certaines réserves que les navires de tous les États jouissent d'un droit de passage inoffensif dans les mers territoriales. Néanmoins, l'État côtier peut adopter, en conformité avec les dispositions de la Convention et avec les autres règles du droit international, des lois et des règlements relatifs au passage inoffensif dans ses eaux territoriales qui peuvent porter sur les questions suivantes : sécurité de la navigation, régulation du trafic maritime, préservation de l'environnement de l'État côtier, prévention, réduction et maîtrise de la pollution. C'est donc ce que nous avons voulu faire dans ce contexte-là. Cependant, et je réponds complètement à votre question, une interdiction éventuelle de passage à travers les Bouches de Bonifacio à tous les navires devrait être conclue au niveau international et faire l'objet d'une convention internationale. Donc l'action des deux gouvernements concernés est limitée par ce droit international."@fr6
lpv:translated text
"Jeg har i mit svar givet udtryk for Frankrigs og Italiens lydhørhed over for dette spørgsmål, som har fået de to lande til at foreslå Den Internationale Søfartsorganisation at vedtage to resolutioner, hvilket de også har gjort, og som trådte i kraft den 1. december 1998, om indførelse af regler for gennemsejling af Bonifaciostrædet og en identifikationsforpligtelse for søfartøjer, der sejler ind i strædet, hvilket, som vi ved, ikke er en del af fællesskabslovgivningen. Men jeg ville i øvrigt gerne henlede opmærksomheden på, at vi også er underlagt nogle forbud. Hvad angår den internationale transittrafik, fastslår den internationale lovgivning og særligt De Forenede Nationers havretskonvention med visse forbehold, at alle landes søfartøjer har ret til fredelig gennemsejling af territorialfarvandene. Kyststaten kan dog vedtage love og anordninger i overensstemmelse med Konventionens bestemmelser og de andre internationale retsregler om fredelig gennemsejling af dens territorialfarvande, der kan omhandle følgende spørgsmål: navigationssikkerhed, regulering af skibsfarten, bevarelse af kyststatens miljø samt forebyggelse, bekæmpelse og kontrol af forureningen. Det var altså vores mål på dette område. Men, og dette er et fuldt svar på Deres spørgsmål, et eventuelt forbud mod gennemsejling af Bonifaciostrædet for alle skibsfartøjer skal besluttes på internationalt plan og være genstand for en international konvention. Så de to involverede regeringers aktion er begrænset af denne internationale lovgivning."@da1
"Ich habe in meiner Antwort bereits dargelegt, welche Bedeutung Frankreich und Italien dieser Angelegenheit beimessen, was sie veranlasst hat, der Internationalen Schifffahrtsorganisation zwei Entschließungen vorzuschlagen, die auch angenommen wurden und seit dem 1. Dezember 1998 in Kraft sind und die die Einführung von Schifffahrtsvorschriften für die Straße von Bonifacio und einer Identifizierungspflicht für die in diese Straße einlaufenden Schiffe vorsehen, was bekanntlich über das allgemeine Recht hinausgeht. Doch ich muss auch darauf verweisen, dass wir bestimmte Grenzen zu beachten haben. Was den internationalen Transitverkehr betrifft, so sehen das internationale Recht und insbesondere die UNO-Seerechtskonventionen unter bestimmten Bedingungen vor, dass die Schiffe aller Staaten ein Recht auf friedliche Durchfahrt durch die Territorialgewässer haben. Der Küstenstaat kann jedoch in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Konvention und den anderen internationalen Rechtsvorschriften Gesetze und Vorschriften zur friedlichen Durchfahrt durch seine Territorialgewässer erlassen, um folgende Aspekte zu regeln: Sicherheit der Schifffahrt, Regelung des Seeverkehrs, Schutz der Umwelt des Küstenstaates, Verhütung, Verringerung und Eindämmung der Meeresverschmutzung. Und dies haben wir in diesem Zusammenhang tun wollen. Doch - um vollständig auf Ihre Frage zu antworten - ein Verbot der Durchfahrt der Straße von Bonifacio für alle Schiffe müsste auf internationaler Ebene im Rahmen einer internationalen Konvention beschlossen werden. Der Handlungsspielraum der beiden betroffenen Regierung ist also durch das internationale Recht begrenzt."@de7
"Αναφέρθηκα στην απάντησή μου στην ιδιαίτερη ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζουν η Γαλλία και Ιταλία το συγκεκριμένο ζήτημα, οι οποίες πρότειναν για το λόγο αυτό στον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοίας και ο ΔΟΝ αποδέχτηκε να εγκρίνει δυο ψηφίσματα, εν ισχύ από 1ης Δεκεμβρίου 1998 για τη θέσπιση κανόνων κυκλοφορίας στα στενά του Bonifacio και την υποχρεωτική αναγνώριση των πλοίων που εισέρχονται στον πορθμό, μια διαδικασία που ξέρουμε ότι δεν συνηθίζεται. Από την άλλη όμως, θα ήθελα να σας θυμίσω επίσης ότι υπάρχουν και ορισμένοι κανόνες στους οποίους υπακούουμε. Όσον αφορά το διεθνές διαμετακομιστικό εμπόριο, το διεθνές δίκαιο και κυρίως οι Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το δίκαιο της θάλασσας, ορίζουν ότι, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, τα πλοία όλων των κρατών έχουν το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης στα χωρικά ύδατα των άλλων κρατών. Το παράκτιο κράτος ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της Σύμβασης και τους λοιπούς κανονισμούς του διεθνούς δικαίου, δικαιούται να ψηφίσει νόμους και κανονισμούς σχετικά με την αβλαβή διέλευση στα χωρικά του ύδατα, που μπορούν να αναφέρονται στα εξής ζητήματα: την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τη ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος του παράκτιου κράτους, την πρόληψη, τον περιορισμό και τον έλεγχο της ρύπανσης. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, αυτή υπήρξε η συμβολή μας. Για να σας καλύψω πλήρως, όμως, σας λέω ότι η ενδεχόμενη απαγόρευση του διάπλου στο στενό του Bonifacio για όλα τα πλοία θα πρέπει να αποφασιστεί σε διεθνές επίπεδο και να αποτελέσει αντικείμενο διεθνούς σύμβασης. Η δράση των δύο ενδιαφερομένων χωρών λοιπόν περιορίζεται από το διεθνές δίκαιο."@el8
". In my answer I mentioned the sensitivity to this issue in France and Italy which led the two countries to propose that the International Maritime Organisation adopt two resolutions on establishing routes for shipping traffic in the Strait of Bonifacio and requiring vessels entering the strait to identify themselves, which we know goes beyond the terms of civil law. These resolutions were adopted and came into force on 1 December 1998. I should moreover like to point out, however, that there are other constraints upon us. Regarding international traffic in transit, international law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea, stipulates, subject to certain reservations, that the vessels of all states have the ‘right of innocent passage’ in territorial waters. However, the coastal state may – in accordance with the terms of the Convention and other rules of international law – adopt legislation and regulations on innocent passage in territorial waters that may have a bearing on the following aspects: shipping safety, regulation of shipping traffic, conservation of the coastal state environment, the prevention, reduction and control of pollution. This is what we wanted to do in this context. However, and this is a complete response to your question, any ban on all ships passing through the Strait of Bonifacio would have to be agreed at the international level and be subject to an international convention. Any action by the two governments concerned is therefore limited by this international law."@en3
"(FR) Mencioné, en mi respuesta, la sensibilidad de Francia y de Italia a esta cuestión, que ha llevado a estos dos países a proponer a la Organización Marítima Internacional la aprobación de dos resoluciones, en vigor desde el 1 de diciembre de 1998, relativas a la instauración de normas de circulación en el Estrecho de Bonifacio y de una obligación de identificación de los navíos que entran en el estrecho, lo que, como es sabido, no pertenece al derecho común. Pero, por otra parte, quisiera recordar que existen también restricciones a las que estamos sometidos. En lo relativo al tráfico internacional en tránsito, el derecho internacional, especialmente los Convenios de las Naciones Unidas sobre derecho marítimo, estipula con ciertas reservas que los navíos de todos los Estados gozan de un derecho de pasaje inofensivo en los mares territoriales. No obstante, el Estado costero puede adoptar, con arreglo a las disposiciones del Convenio y con las demás normas del derecho internacional, leyes y reglamentos relativos al pasaje inofensivo en sus aguas territoriales que pueden abarcar los siguientes aspectos: seguridad de la navegación, regulación del tráfico marítimo, preservación del medio ambiente del Estado costero, prevención, reducción y control de la contaminación. Por tanto, es lo que quisimos hacer en este contexto. No obstante, y respondo completamente a su pregunta, debería concluirse a nivel internacional una prohibición eventual de paso a través del Estrecho de Bonifacio a todos los navíos y ser objeto de un convenio internacional. Por tanto, la acción de los dos gobiernos interesados está limitada por este derecho internacional."@es12
"Korostin vastauksessani tämän asian tärkeyttä Ranskalle ja Italialle, jotka ovat sen johdosta ehdottaneet Kansainväliselle merenkulkujärjestölle, että se hyväksyisi kaksi asetusta liikennesääntöjen käyttöönotosta Bonifacion salmella ja salmeen tulevien alusten tunnistusvelvollisuudesta, joka, kuten tiedätte, ei kuulu yleiseen lainsäädäntöön. IMO tekikin tämän, ja ne astuivat voimaan 1. joulukuuta 1998. Haluaisin lisäksi muistuttaa, että meitäkin sitovat tietyt säännöt. Kansainvälisestä kauttakulkuliikenteestä kansainvälinen oikeus, johon kuuluvat muun muassa Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimukset, määrää tietyin varauksin, että kaikkien valtioiden aluksilla on oikeus viattomaan kauttakulkuun aluemerillä. Rantavaltio voi kuitenkin yleissopimuksen määräysten ja muiden kansainvälisen oikeuden sääntöjen mukaisesti hyväksyä lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat viatonta kauttakulkua aluemerellä ja jotka liittyvät seuraaviin seikkoihin: merenkulun turvallisuuteen ja meriliikenteen sääntelyyn, rantavaltion ympäristön suojeluun sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen, vähentämiseen ja valvontaan. Tämä on siis se, mitä halusimme tässä yhteydessä tehdä. Mutta – ja vastaan koko kysymykseenne – kaikkia aluksia koskevan läpikulun kieltämisestä Bonifacion salmen kautta pitäisi päättää kansainvälisellä tasolla, ja siitä pitäisi laatia kansainvälinen yleissopimus. Tämä kansainvälisen oikeuden kohta siis rajoittaa Italian ja Ranskan hallitusten toimia."@fi5
"Nella mia risposta ho detto quanto la Francia e l’Italia siano sensibili alla questione, che ha indotto i due paesi a proporre all’Organizzazione marittima internazionale, che ha recepito tale proposta, di adottare due risoluzioni, in vigore ormai dal 1° dicembre 1998, che fissano le regole di circolazione nelle Bocche di Bonifacio e prevedono un obbligo di identificazione delle navi che attraversano lo stretto, e ciò, notoriamente, non riguarda il diritto comunitario. Vorrei altresì ricordare che esistono altri vincoli cui siamo sottoposti. In merito al traffico internazionale in transito, il diritto internazionale, segnatamente la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipula, con alcune riserve, che le navi di tutti gli Stati godono di un diritto di passaggio inoffensivo nelle acque territoriali. Tuttavia, in conformità alle disposizioni della Convenzione e ad altre norme del diritto internazionale, lo Stato costiero ha facoltà di adottare leggi e regolamenti relativi al passaggio inoffensivo nelle proprie acque territoriali relativamente ai seguenti aspetti: sicurezza della navigazione, regolamentazione del traffico marittimo, salvaguardia dell’ambiente dello Stato costiero, prevenzione, riduzione e gestione dell’inquinamento. Ciò è appunto quanto abbiamo voluto fare in tale contesto. Tuttavia, e rispondo completamente alla sua domanda, un eventuale divieto di passaggio attraverso le Bocche di Bonifacio a tutte le navi dovrebbe essere concordato a livello internazionale e dovrebbe essere oggetto di una convenzione internazionale. L’azione dei due governi in causa è dunque limitata dal diritto internazionale."@it9
". In my answer I mentioned the sensitivity to this issue in France and Italy which led the two countries to propose that the International Maritime Organisation adopt two resolutions on establishing routes for shipping traffic in the Strait of Bonifacio and requiring vessels entering the strait to identify themselves, which we know goes beyond the terms of civil law. These resolutions were adopted and came into force on 1 December 1998. I should moreover like to point out, however, that there are other constraints upon us. Regarding international traffic in transit, international law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea, stipulates, subject to certain reservations, that the vessels of all states have the ‘right of innocent passage’ in territorial waters. However, the coastal state may – in accordance with the terms of the Convention and other rules of international law – adopt legislation and regulations on innocent passage in territorial waters that may have a bearing on the following aspects: shipping safety, regulation of shipping traffic, conservation of the coastal state environment, the prevention, reduction and control of pollution. This is what we wanted to do in this context. However, and this is a complete response to your question, any ban on all ships passing through the Strait of Bonifacio would have to be agreed at the international level and be subject to an international convention. Any action by the two governments concerned is therefore limited by this international law."@lv10
"Ik heb in mijn antwoord gezegd dat Frankrijk en Italië heel gevoelig zijn voor dit vraagstuk. Deze twee landen hebben er ook voor gezorgd dat de Internationale Maritieme Organisatie twee resoluties aannam voor de regeling van het verkeer door de straat van Bonifacio. Deze resoluties zijn sedert 1 december 1998 van kracht en voorzien in een identificatieplicht voor de schepen die door deze straat varen, hetgeen zoals wij weten geen gemeen recht is. Ik wil er trouwens aan herinneren dat wij ons ook aan bepaalde verplichtingen hebben te houden. Wat het internationaal transitverkeer betreft, hebben overeenkomstig het internationaal recht en met name de zeerechtverdragen van de Verenigde Naties, de schepen van alle landen het recht van onschuldige doorvaart door de territoriale wateren. De kuststaat kan echter op grond van de bepalingen van die verdragen en van andere voorschriften van internationaal recht, wetten en voorschriften uitvaardigen voor de onschuldige doorvaart door zijn territoriale wateren. Deze wetten kunnen de volgende kwesties betreffen: veiligheid van de scheepvaart, regeling van het zeeverkeer, bescherming van het milieu van de kuststaat, en preventie, vermindering en beheersing van de vervuiling. Dat hebben wij dan ook willen doen in die context. Om nu helemaal volledig te zijn in mijn antwoord kan ik u vermelden dat als men de scheepvaart in de straat van Bonifacio wil verbieden voor alle schepen, er een afspraak gemaakt moet worden op internationaal niveau. Daarvoor moet een internationale conventie worden gesloten. De activiteiten van de twee betrokken regeringen moeten dus plaatsvinden in het kader van het internationaal recht."@nl2
"Afirmei, na minha resposta, que a França e a Itália eram particularmente sensíveis a esta questão, tendo os dois países proposto à Organização Marítima Internacional, que o fez, a adopção de duas resoluções, que vigoram desde 1 de Dezembro de 1998, relativas à instauração de regras de circulação no estreito de Bonifácio e à obrigatoriedade de identificação dos navios que atravessam esse estreito, o que, obviamente, não é o direito comum. Mas permitam-me que recorde ainda que existem igualmente restrições que devemos observar. No que respeita ao tráfego internacional de trânsito, o direito internacional, nomeadamente as Convenções das Nações Unidas sobre o direito do mar, estipula sob determinadas reservas que os navios de todos os Estados gozam de um direito de passagem inofensivo em águas territoriais. No entanto, o Estado costeiro pode adoptar, em conformidade com as disposições da Convenção e com as outras regras do direito internacional, leis e regulamentos relativos à passagem inofensiva nas suas águas territoriais, que podem incidir sobre os seguintes aspectos: segurança da navegação, regulação do tráfego marítimo, preservação do ambiente do Estado costeiro, prevenção, redução e controlo da poluição. Foi o que pretendemos fazer nesse contexto. Todavia, e respondo cabalmente à sua pergunta, a eventual interdição de passagem de todos os navios no estreito de Bonifácio teria de ser adoptada a nível internacional e ser objecto de uma convenção internacional. Por conseguinte, a acção dos dois governos em causa é limitada por esse direito internacional."@pt11
"Jag sade i mitt svar hur känsliga Frankrike och Italien är för denna fråga, som har fått dessa två länder att föreslå internationella sjöfartsorganisationen att anta två resolutioner, vilket den också gjorde, som gäller sedan den 1 december 1998, om inrättande av regler för trafik i Bonifaciosundet och en skyldighet att identifiera fartyg som går in i sundet, vilket som vi vet inte är gemensam rätt. Men jag skulle också vilja erinra om att det också ställs krav på oss. När det gäller internationell transittrafik fastslås i internationell rätt, bl.a. Förenta nationernas havsrättskonventioner, med vissa förbehåll, att fartyg från alla stater har rätt till oskadlig passage i territorialvattnen. Kuststater kan emellertid, i enlighet med bestämmelserna i konventionen och övriga regler inom internationell rätt, anta lagar och förordningar om oskadlig passage i sina territorialvatten som kan gälla följande frågor: navigationssäkerhet, reglering av sjötrafik, bevarande av miljön i kuststaterna, minskning och kontroll av miljöförstöring. Det är just vad vi velat göra i detta sammanhang. Emellertid, och jag besvarar fullständigt er fråga, borde ett eventuellt förbud mot passage genom Bonifaciosundet för alla fartyg fastställas på internationell nivå och vara föremål för en internationell konvention. De två berörda regeringarnas åtgärder begränsas därför av denna internationella rätt."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph