Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-10-24-Speech-2-060"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Hr. formand, erkendelsen af, at menneskets grundlæggende rettigheder ikke er et tomt løfte, men et uantasteligt krav for hver enkelt person, som ikke er tildelt af staten og det politiske liv, men anerkendt af disse, som er afledt af menneskets værdighed, og visheden om, at rettigheder kun er effektive, hvis de er gældende ret, som parlamentet har formuleret i love, og som garanteres af domstole - denne viden er det moderne demokratis inderste idé, og den er kernen i alle medlemslandenes forfatninger. Denne fælles europæiske grundopfattelse krænker Rådet ved at nægte at optage chartret om grundlæggende europæiske rettigheder i traktaterne, at gøre dem retligt bindende og give de borgere, hvis rettigheder krænkes, adgang til Domstolen. Grundlæggende rettigheder er i alt væsentligt afværgerettigheder i forhold til staten. Er det så ikke latterligt, hvis det lige præcis er stats- og regeringscheferne, som skal træffe afgørelse om borgernes grundlæggende rettigheder i Europa? Hvem kan det undre, hvis disse regeringschefer nægter at underkaste sig chartrets grundlæggende rettigheder og gøre dem retligt bindende? Rådets krav på magten er det største problem i den faktiske forfatningsproces, og det er roden til Unionens demokratiunderskud. Stats- og regeringscheferne vil ikke kun være de facto enelovgiver i Unionen, de vil også være regering. Er der mon stadig nogen, som er i tvivl om, at de ser sig selv som den eneste forfatningsgiver i Unionen? I vidt omfang uden Parlamentet, uden borgere og - hvis det kan lade sig gøre - også uden Kommissionen. Det har altid været demokratiets opgave at tæmme fyrstens magt. I dag må vi spørge os selv, om vi vil have et fyrsternes Europa eller et europæisk demokrati. Hvis vi vil have et europæisk demokrati, må vi indlede en forfatningsproces og lægge grundstenen til det med chartret om grundlæggende rettigheder."@da1
lpv:translated text
"Herr talman! Insikten att människornas grundläggande rättigheterna inte är blott ett löfte, utan en oförytterlig rätt för varje person, som inte ges av politiken och staten, utan är erkänt, avlett från människornas värdighet och vetskapen att rättigheter bara är effektiva om de utgör gällande rätt, som parlamentet stiftat lagar om, och som garanteras av domstolar. Denna kunskap är den moderna demokratins innersta idé, och den utgör kärnpunkten för alla författningar i medlemsländerna. Europeiska rådet skadar denna Europas grundläggande konsensus med sin vägran att ta upp stadgan om de europeiska grundläggande rättigheterna i fördragen, göra den rättsligt bindande och ge de medborgare vars rättigheter kränkts tillgång till EG-domstolen. Grundläggande rättigheter är i huvudsak rättigheter till försvar gentemot staten. Är det då inte absurt om just stats- och regeringscheferna skall bestämma om de grundläggande rättigheterna för människorna i Europa? Vem kan då förvånas över om dessa regeringschefer vägrar att underkasta sig systemet med stadgans grundläggande rättigheter och göra dem rättsligt bindande? Rådets maktanspråk är det största problemet i den faktiska författningsprocessen, och det utgör roten till bristen på demokrati i unionen. Stats- och regeringscheferna vill i själva verket inte enbart vara de enda lagstiftarna i unionen, utan också dess regering. Vem kan fortfarande betvivla att de betraktar sig som de enda grundlagsstiftarna i unionen? I stor utsträckning utan parlament, utan medborgare och – om det går – även utan kommission. Det har i alla tider varit demokratins uppgift att tygla furstarnas makt. I dag måste vi fråga oss om vi vill ha ett furstarnas Europa eller en europeisk demokrati. Om vi vill ha en europeisk demokrati, då måste vi inleda en författningsprocess och lägga en grundsten till denna genom stadgan om de grundläggande rättigheterna."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, oivallus siitä, että ihmisten perusoikeudet eivät ole pelkkiä lupauksia vaan jokaisen ihmisen luovuttamattomia oikeuksia, ne eivät ole politiikan ja valtion suomia vaan tunnustettuja, ihmisarvosta johdettuja oikeuksia, ja tieto siitä, että oikeudet vaikuttavat vain, mikäli ne ovat päteviä, parlamentin laiksi laatimia, oikeuslaitoksen takaamia oikeuksia, tämä tieto on nykyaikaisen demokratian ydin, ja se on kaikkien jäsenvaltioiden perustuslakien ydin. Eurooppa-neuvosto loukkaa tätä Euroopan yhteisymmärrystä kieltäytymällä sisällyttämästä Euroopan unionin perusoikeuskirjaa perustamissopimuksiin, kieltäytymällä tekemästä siitä oikeudellisesti sitovaa ja tarjoamasta niille kansalaisille, joiden oikeuksia on loukattu, pääsyä yhteisöjen tuomioistuimeen. Perusoikeudet ovat pääasiassa valtion toimilta suojaavia oikeuksia. Eikö ole erikoista, että juuri valtioiden ja hallitusten päämiesten pitäisi olla Euroopan ihmisten perusoikeuksien yläpuolella? Kuka ihmettelee vielä, että nämä hallitusten päämiehet kieltäytyvät alistumasta perusoikeuskirjan perusoikeuksiin ja tekemästä niistä oikeudellisesti sitovia? Neuvoston valtapyyteet ovat todellisen perustuslaillistamisprosessin suurin ongelma, ja siitä johtuu unionin demokratiavaje. Valtioiden ja hallitusten päämiehet eivät halua olla vain unionin ainoita todellisia lainsäätäjiä vaan sen hallituskin. Kuka epäilee vielä sitä, että he pitävät itseään unionin ainoina perustuslain laatijoina? Pääasiassa ilman parlamentteja, ilman kansalaisia ja mikäli onnistuvat ilman komissiotakin. Demokratian tehtävänä on aina ollut hillitä ruhtinaiden valtaa. Meidän on nyt kysyttävä itseltämme, haluammeko ruhtinaiden Eurooppaa vai eurooppalaista demokratiaa. Mikäli haluamme eurooppalaista demokratiaa, meidän on aloitettava perustuslaillistamisprosessi ja luotava sille perusta perusoikeuskirjan avulla."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"­ Mijnheer de Voorzitter, erkennen dat de grondrechten van de mensen niet slechts een belofte zijn maar een onvervreemdbaar recht van elke persoon, een door de staat of de politiek erkend ­ en niet verleend - recht, een uit de waardigheid van de mens zelf voortvloeiend recht; beseffen dat rechten pas tot werking kunnen komen als zij hun beslag vinden in geldig recht, als zij door het parlement in wetgeving worden gegoten en door rechtbanken worden gegarandeerd: dit is de kerngedachte omtrent moderne democratie. Dit is de kern van alle grondwetten van de lidstaten. Deze fundamentele consensus van Europa wordt nu door de Europese Raad met voeten getreden. De Raad weigert immers het Handvest van de Europese grondrechten in de Verdragen op te nemen, het juridisch bindend te maken en voor de in hun grondrechten aangetaste burgers de weg naar het Europese Hof van Justitie vrij te maken. Grondrechten zijn in feite rechten die men kan verdedigen ten overstaan van de staat. Is het derhalve niet absurd dat uitgerekend de staatshoofden en regeringsleiders moeten beslissen over de grondrechten van de mensen in Europa? Wie verbaast het eigenlijk dat deze regeringsleiders weigeren zich te onderwerpen aan het grondrechtenstelsel van het Handvest en dit juridisch bindend te maken? Het machtsstreven van de Raad is in feite het grootste probleem in het constitutioneel proces en de wortel van het democratisch tekort in de Unie. De staatshoofden en regeringsleiders willen niet alleen de enige wetgevers van de Unie zijn, maar ook de enige regering van de Unie. Wie betwijfelt dan nog dat zij zichzelf ook als de enige grondwetgevers van de Unie zien? Wat kan hen het Parlement, de burgers of zelfs ook de Commissie schelen? Het is altijd al de taak van de democratie geweest de macht van de vorsten te temmen. Wij moeten ons derhalve vandaag afvragen of wij een Europa van de vorsten willen of een Europese democratie. Als wij een Europese democratie willen moeten wij een constitutioneel proces op stapel zetten, en daarvoor met het Handvest van de grondrechten de eerste steen leggen."@nl2
lpv:translated text
"Mr President, the fundamental rights of the people are not merely promises, but are the inalienable rights of each individual, bestowed neither by politicians nor the state, but respected, and derived from human dignity; and these rights are only effective when they are the law of the land, enshrined in laws by Parliament and upheld by courts. This knowledge is intrinsic to modern democracy and is at the heart of the constitution of each Member State. The European Council is violating this fundamental consensus within Europe, by refusing to incorporate the Charter of Fundamental Rights into the Treaties, make it legally binding and denying the citizens, whose rights are being infringed, access to the European Court of Justice. Fundamental rights constitute an essential defence against the state. It is therefore ironic that the Heads of State and Government should be the ones making the decisions about the fundamental rights of the citizens of Europe. Is it any wonder that these heads of governments refuse to submit to the regime prescribed by the Charter, and make it legally binding? The Council’s claim to power is the main stumbling block in the current constitutional process and it is the root cause of the Union’s democratic deficit. Not only do the Heads of State and Government want to be the and sole legislators of the Union; they also want to be its government. Who can still doubt that they regard themselves as the sole providers of the Union’s constitution? To a large extent excluding Parliament, the citizens and – where possible – excluding the Commission too. It has always been the task of democracy to curb the power of princes. The question we must ask ourselves today is whether we want a Europe ruled by princes or a European democracy. If we want a European democracy then we must initiate a constitutional process and make the Charter of Fundamental Rights its cornerstone."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, κατανοούμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων δεν είναι απλά μια υπόσχεση, αλλά αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ατόμου, μη απονεμόμενα αλλά αναγνωριζόμενα από την πολιτική και το κράτος, πηγάζοντα από την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και γνωρίζουμε ότι τα δικαιώματα είναι ενεργά μόνον αν εντάσσονται στο ισχύον δίκαιο, εκφράζονται με νόμους από το Κοινοβούλιο και είναι εγγυημένα από τη δικαστική εξουσία. Η γνώση αυτή είναι η κεντρική ιδέα της σύγχρονης δημοκρατίας και αποτελεί τον πυρήνα όλων των συνταγμάτων των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παραβιάζει το βασικό αυτό δόγμα της Ευρώπης, αρνούμενο να συμπεριλάβει στις Συνθήκες τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, να τον καταστήσει νομικά δεσμευτικό και να επιτρέψει στους πολίτες των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται την πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι κατά βάση δικαιώματα άμυνας κατά του κράτους. Δεν είναι αστείο να καλούνται ειδικά οι αρχηγοί των κρατών και των κυβερνήσεων να κρίνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων στην Ευρώπη; Ποιον εκπλήσσει το γεγονός ότι οι πρωθυπουργοί αρνούνται να υποταχθούν στο καθεστώς των θεμελιωδών δικαιωμάτων του Χάρτη και να τον καταστήσουν νομικά δεσμευτικό; Το μεγαλύτερο πρόβλημα της συνταγματικής διαδικασίας στην πράξη είναι η εξουσία του Συμβουλίου κι αυτό αποτελεί τη ρίζα του δημοκρατικού ελλείμματος της Ένωσης. Οι αρχηγοί των κρατών και των κυβερνήσεων δε θέλουν μόνο να είναι οι μοναδικοί νομοθέτες της Ένωσης, αλλά και η κυβέρνησή της. Ποιος αμφιβάλλει ότι θεωρούν τους εαυτούς τους μοναδικούς νομοθέτες της Ένωσης; Σε γενικές γραμμές, χωρίς κοινοβούλια, χωρίς πολίτες και – αν γίνεται – χωρίς Επιτροπή. Αποστολή της δημοκρατίας ήταν ανέκαθεν να χαλιναγωγεί την εξουσία του ηγεμόνα. Σήμερα πρέπει να αναρωτηθούμε αν θέλουμε μια Ευρώπη των ηγεμόνων ή μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Αν θέλουμε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, πρέπει να ξεκινήσουμε μια συνταγματική διαδικασία και γι’ αυτό να θέσουμε το θεμέλιο λίθο με το Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Herr Präsident, die Erkenntnis, dass die Grundrechte der Menschen nicht ein bloßes Versprechen sind, sondern ein unveräußerlicher Anspruch jeder Person, von Politik und Staat nicht verliehen, sondern anerkannt, abgeleitet von der Würde des Menschen, das Wissen, dass Rechte nur wirksam sind, wenn sie geltendes Recht sind, vom Parlament in Gesetze gefasst, von Gerichten garantiert. Dieses Wissen ist die innerste Idee moderner Demokratie, und sie ist der Kern aller Verfassungen der Mitgliedsländer. Diesen Grundkonsens Europas verletzt der Europäische Rat mit seiner Weigerung, die Charta der Europäischen Grundrechte in die Verträge aufzunehmen, sie rechtsverbindlich zu machen und den Bürgern, die in ihren Rechten verletzt sind, den Zugang zum Europäischen Gerichtshof zu eröffnen. Grundrechte sind wesentlich Abwehrrechte gegen den Staat. Ist es da nicht skurril, wenn ausgerechnet die Staats- und Regierungschefs über die Grundrechte der Menschen in Europa befinden sollen? Wen soll es da wundern, wenn sich diese Regierungschefs weigern, sich dem Grundrechtsregime der Charta zu unterwerfen und sie rechtsverbindlich zu machen? Der Machtanspruch des Rates ist in dem faktischen Verfassungsprozess das größte Problem, und er ist die Wurzel des Demokratiedefizits der Union. Die Staats- und Regierungschefs wollen nicht nur faktisch alleiniger Gesetzgeber der Union sein, sondern auch Regierung. Wer zweifelt noch daran, dass sie sich als alleinige Verfassungsgeber der Union sehen? Weitgehend ohne Parlamente, ohne Bürger und – wenn es geht – auch ohne Kommission. Seit jeher war es die Aufgabe der Demokratie, die Macht des Fürsten zu zähmen. Wir müssen uns heute fragen, ob wir ein Europa der Fürsten wollen oder eine europäische Demokratie. Wollen wir eine europäische Demokratie, dann müssen wir einen Verfassungsprozess einleiten und dazu mit der Charta der Grundrechte den Grundstein legen."@de7
lpv:translated text
"Mr President, the fundamental rights of the people are not merely promises, but are the inalienable rights of each individual, bestowed neither by politicians nor the state, but respected, and derived from human dignity; and these rights are only effective when they are the law of the land, enshrined in laws by Parliament and upheld by courts. This knowledge is intrinsic to modern democracy and is at the heart of the constitution of each Member State. The European Council is violating this fundamental consensus within Europe, by refusing to incorporate the Charter of Fundamental Rights into the Treaties, make it legally binding and denying the citizens, whose rights are being infringed, access to the European Court of Justice. Fundamental rights constitute an essential defence against the state. It is therefore ironic that the Heads of State and Government should be the ones making the decisions about the fundamental rights of the citizens of Europe. Is it any wonder that these heads of governments refuse to submit to the regime prescribed by the Charter, and make it legally binding? The Council’s claim to power is the main stumbling block in the current constitutional process and it is the root cause of the Union’s democratic deficit. Not only do the Heads of State and Government want to be the and sole legislators of the Union; they also want to be its government. Who can still doubt that they regard themselves as the sole providers of the Union’s constitution? To a large extent excluding Parliament, the citizens and – where possible – excluding the Commission too. It has always been the task of democracy to curb the power of princes. The question we must ask ourselves today is whether we want a Europe ruled by princes or a European democracy. If we want a European democracy then we must initiate a constitutional process and make the Charter of Fundamental Rights its cornerstone."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"(DE) Señor Presidente, el reconocimiento de que los derechos fundamentales de las personas no son únicamente una promesa, sino un derecho inalienable de cada persona, que no le es concedido, sino sólo reconocido, por la política y el Estado, que emana de la dignidad de todo ser humano, la comprensión de que estos derechos sólo son eficaces si tienen valor de ley, si el Parlamento los plasma en leyes y los tribunales los garantizan, esta noción es el concepto más fundamental de la democracia moderna y constituye el núcleo central de las Constituciones de todos los Estados miembros. El Consejo Europeo atenta contra este consenso europeo básico con su negativa a integrar en los Tratados la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, darle un valor jurídico vinculante y conceder a los ciudadanos cuyos derechos se vean lesionados la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia Europeo. Los derechos fundamentales son esencialmente derechos frente al Estado. ¿No les parece grotesco que la decisión sobre los derechos fundamentales de los habitantes de Europa la adopten exclusivamente los jefes de Estado y de Gobierno? A nadie le puede extrañar que dichos jefes de Gobierno se resistan a someterse al régimen de los derechos fundamentales plasmados en la Carta y a darles un valor jurídico vinculante. Los poderes que reivindica el Consejo constituyen el mayor problema en el contexto del proceso práctico de adopción de una Constitución y están en la raíz del déficit democrático de la Unión. De hecho, los jefes de Estado y de Gobierno no sólo quieren ser el único poder legislativo de la Unión, sino también su gobierno. ¿Quién puede dudar ya que se consideran los únicos autorizados para dotar a la Unión de una Constitución? En amplia medida sin la intervención de los parlamentos, de los ciudadanos y –a ser posible– tampoco de la Comisión. La tarea de la democracia ha sido desde tiempos inmemoriales poner coto al poder de los príncipes. Hoy tenemos que preguntarnos si queremos una Europa de los príncipes o una democracia europea. Si queremos una democracia europea, tenemos que iniciar un proceso constituyente y poner su primera piedra con la Carta de los Derechos Fundamentales."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signor Presidente, la nozione che i diritti fondamentali dell'uomo non sono soltanto una promessa bensì un diritto inalienabile di ogni persona che la politica e lo Stato non concedono bensì riconoscono, derivanti dalla dignità dell'uomo, la nozione che i diritti hanno efficacia soltanto se inseriti nel diritto vigente, tradotti in norme di legge dal Parlamento e garantiti dalle corti di giustizia: tale nozione è l'idea alla base della moderna democrazia e il nucleo fondante di tutte le costituzioni degli Stati membri. Questo consenso di base in Europa viene violato dal Consiglio europeo con il suo rifiuto di inserire la Carta dei diritti fondamentali europei nei Trattati, di renderla giuridicamente vincolante e di consentire ai cittadini, i cui diritti vengono violati, di accedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee. I diritti fondamentali sono sostanzialmente diritti di difesa contro lo Stato. Non è forse grottesco che siano proprio i capi di Stato e di governo a dover decidere sui diritti fondamentali dei cittadini in Europa? Certo non sorprende che questi capi di governo si rifiutino di assoggettarsi al regime dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta e di conferire a questi ultimi valore giuridico vincolante. Il principale problema nel processo costituzionale effettivo è la pretesa di potere del Consiglio, che è anche la radice alla base del democratico dell'Unione. I capi di Stato e di governo non vogliono soltanto essere, di fatto, i soli legislatori dell'Unione, ma anche il suo esecutivo. Qualcuno forse dubita ancora sul fatto che essi si considerano anche gli unici soggetti costituenti dell'Unione? Il tutto facendo a meno per lo più dei parlamenti, dei cittadini e - se possibile - anche della Commissione. Da sempre il compito della democrazia è stato quello di limitare il potere dei sovrani. Oggi dobbiamo chiederci se in Europa vogliamo dei sovrani o vogliamo una democrazia europea. Se vogliamo una democrazia europea dobbiamo avviare un processo costituente e porre la prima pietra a tal fine con la Carta dei diritti fondamentali."@it9,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Monsieur le Président, la reconnaissance du fait que les droits fondamentaux des personnes ne sont pas une simple promesse mais bien un droit inaliénable de chaque individu, non pas accordé par un régime politique ou par un État mais au contraire reconnu de manière absolue et résultant de la dignité même de l'être humain, et la conscience du fait que les droits ne peuvent être exercés valablement que s'ils sont rendus exécutoires sous la garantie de tribunaux et en vertu d'une législation promulguée par un parlement sont des concepts fondamentaux de toute démocratie moderne et constituent l'essence même des constitutions des États membres. Le refus du Conseil européen d'intégrer la Charte des droits fondamentaux de l'Union dans les Traités fondateurs, de rendre ainsi ces droits juridiquement contraignants et de permettre de cette manière aux citoyens dont les droits n'auraient pas été respectés d'accéder à la Cour de justice européenne, porte atteinte à ce consensus fondamental. Les droits fondamentaux sont pour l'essentiel des droits garantissant la défense des citoyens contre l'État. N'est-il pas grotesque que ce soit précisément aux chefs d'État et de gouvernement qu'il revient de décider de la place des droits fondamentaux en Europe ? Qui s'étonnera de ce que ces chefs de gouvernements refusent de se soumettre au régime des droits fondamentaux de la Charte et de les rendre juridiquement contraignants ? La revendication de pouvoir du Conseil est réellement le plus grand problème rencontré dans le processus de constitutionnalisation et il est la cause du déficit démocratique de l'Union. En réalité, les chefs d'État et de gouvernement veulent non seulement être les législateurs exclusifs de l'Union, mais ils veulent aussi en assumer le gouvernement. Qui doutera encore qu'ils veuillent s'arroger en plus le droit exclusif d'en élaborer la constitution ? Autant que possible, d'ailleurs, sans l'intervention des parlements, des citoyens, - et s'il y a moyen - également sans le concours de la Commission. Depuis toujours, la mission de la démocratie fut de réduire le pouvoir du prince. Nous devons nous demander aujourd'hui si nous voulons une Europe des princes ou une démocratie européenne. Si c'est une démocratie européenne que nous voulons, alors nous devons entamer un processus constitutionnel et, pour ce faire, poser la pierre angulaire que constitue la Charte des droits fondamentaux."@fr6
lpv:translated text
"Senhor Presidente, o reconhecimento de que os direitos fundamentais da pessoa humana não são uma simples promessa, mas antes um direito inalienável de cada um, não sendo concedidos pela política e pelo Estado, mas sim derivados da dignidade do Homem, e o conhecimento de que esses direitos apenas são eficazes quando consagrados em direito vigente, enformados em leis pelo Parlamento e garantidos pelos tribunais - esse conhecimento constitui o conceito mais intrínseco da democracia moderna e o cerne de todas as Constituições dos Estados-Membros. Ao recusar-se a incorporar nos Tratados a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, tornando-a vinculativa e possibilitando aos cidadãos lesados nos seus direitos o acesso ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, o Conselho Europeu está a lesar este consenso fundamental em torno da Europa. Os direitos fundamentais são essencialmente direitos de defesa perante o Estado. Ora, não é caricato que sejam justamente os Chefes de Estado e de Governo a decidir sobre os direitos fundamentais da população da Europa? E, afinal, quem é que pode ficar admirado por esses Chefes de Governo se recusarem a ficar sujeitos ao regime previsto na Carta para os direitos fundamentais e a torná-la vinculativa? No processo de constitucionalização factual, o maior problema reside no apego ao poder do Conselho e é aí que radica o défice democrático da União. Os Chefes de Estado e de Governo querem ser não só o único legislador de facto da União, mas também o seu governo. Quem duvida ainda de que se consideram o único órgão constitucional da União? Em grande medida sem parlamentos, sem cidadãos e - se possível - também sem Comissão. Desde sempre, a missão da democracia foi a de refrear o poder dos príncipes. Temos hoje de nos interrogar se queremos uma Europa de príncipes ou uma democracia europeia. Se queremos uma democracia europeia, então temos de pôr em marcha um processo constitucional e colocar a primeira pedra com a Carta dos Direitos Fundamentais."@pt11
lpv:translated text
"Signor Presidente, la nozione che i diritti fondamentali dell'uomo non sono soltanto una promessa bensì un diritto inalienabile di ogni persona che la politica e lo Stato non concedono bensì riconoscono, derivanti dalla dignità dell'uomo, la nozione che i diritti hanno efficacia soltanto se inseriti nel diritto vigente, tradotti in norme di legge dal Parlamento e garantiti dalle corti di giustizia: tale nozione è l'idea alla base della moderna democrazia e il nucleo fondante di tutte le costituzioni degli Stati membri. Questo consenso di base in Europa viene violato dal Consiglio europeo con il suo rifiuto di inserire la Carta dei diritti fondamentali europei nei Trattati, di renderla giuridicamente vincolante e di consentire ai cittadini, i cui diritti vengono violati, di accedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee. I diritti fondamentali sono sostanzialmente diritti di difesa contro lo Stato. Non è forse grottesco che siano proprio i capi di Stato e di governo a dover decidere sui diritti fondamentali dei cittadini in Europa? Certo non sorprende che questi capi di governo si rifiutino di assoggettarsi al regime dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta e di conferire a questi ultimi valore giuridico vincolante. Il principale problema nel processo costituzionale effettivo è la pretesa di potere del Consiglio, che è anche la radice alla base del democratico dell'Unione. I capi di Stato e di governo non vogliono soltanto essere, di fatto, i soli legislatori dell'Unione, ma anche il suo esecutivo. Qualcuno forse dubita ancora sul fatto che essi si considerano anche gli unici soggetti costituenti dell'Unione? Il tutto facendo a meno per lo più dei parlamenti, dei cittadini e - se possibile - anche della Commissione. Da sempre il compito della democrazia è stato quello di limitare il potere dei sovrani. Oggi dobbiamo chiederci se in Europa vogliamo dei sovrani o vogliamo una democrazia europea. Se vogliamo una democrazia europea dobbiamo avviare un processo costituente e porre la prima pietra a tal fine con la Carta dei diritti fondamentali."@it9,9
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001024.3.2-060"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph