Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-10-05-Speech-4-150"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001005.11.4-150"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όλες οι πολιτικές ομάδες είναι σύμφωνες με τη συζήτηση του θέματος πια και κατέθεσαν από κοινού ένα ψήφισμα, πράγμα το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ότι και οι Σοσιαλιστές άλλαξαν την αρχική τους τοποθέτηση, διότι πραγματικά το ναυάγιο του Σαμίνα είναι ένα γεγονός το οποίο συγκλόνισε όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν συζητάμε σήμερα εδώ μόνο για να εκφράσουμε τη λύπη μας. Συζητάμε κυρίως για το τι συνέβη, γιατί συνέβη και πώς θα διορθώσουμε την κατάσταση, πώς μπορούμε από δω και πέρα να βοηθήσουμε και η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μην έχουμε τέτοια γεγονότα στο μέλλον. Είναι αναμφίβολο ότι ο ανθρώπινος παράγοντας έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Υπάρχουν όμως και πτυχές του ναυαγίου που αποκαλύπτουν, κατά την άποψή μου, παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Έχουμε παραβίαση της οδηγίας για την καταγραφή των επιβατών. Το παραδέχτηκε ο Υπουργός, το παραδέχθηκε ο Πρωθυπουργός χθες στη Βουλή, ελπίζω να το παραδεχθεί και η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχαμε παραβίαση της οδηγίας για τα σωστικά μέσα, τα σωσίβια και τα πλοιάρια διάσωσης. Κύριε Πρόεδρε, την Κυριακή, τρεις ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την εφαρμογή της οδηγίας 98/18 σταμάτησαν περίπου 50 ελληνικά πλοία από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Είναι εντυπωσιακό ότι η κυβέρνηση και η εταιρεία επιμένουν ότι το Σαλαμίνα πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Δηλαδή αν δεν είχε βυθιστεί θα κυκλοφορούσε ακόμη. Αυτά λέει η ίδια η κυβέρνηση. Τι ζητάμε; Ζητάμε τρία κυρίως πράγματα: πρώτον, πλήρη εφαρμογή της οδηγίας 98/41 για την καταγραφή των επιβατών· δεύτερον, συντόμευση του χρονοδιαγράμματος της οδηγίας 98/18 και να μην υπάρχουν πια εξαιρέσεις για κράτη μέλη, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα για την Ελλάδα. Το Κοινοβούλιο συναίνεσε, πιεζόμενο τότε από την ελληνική κυβέρνηση στη δεύτερη ανάγνωση. Το θυμάται ο κ. Stenmark, ο οποίος μπορεί να καταθέσει τη μαρτυρία του· και, βεβαίως, ζητάμε να τελειώσει η εξαίρεση της Ελλάδας όσον αφορά το καμποτάζ, ο μονοπωλιακός και ολιγοπωλιακός χαρακτήρας που διέπει τις θαλάσσιες μεταφορές. Οι ίδιοι οι έλληνες ακτοπλόοι έχουν τα καινούργια τους πλοία στις γραμμές της Ιταλίας, όπου υπάρχει ανταγωνισμός και τα παλιά στις γραμμές της Ελλάδας, όπου δεν υπάρχει ανταγωνισμός, και έτσι πέφτουν τα πρότυπα ασφαλείας. Θέλω να σημειώσω ότι σήμερα πια όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές αντιδράσαμε απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Δεν θεωρούμε ότι όλα είναι στραβά στην Ελλάδα, υπάρχουν και πολλά καλά πλοία και η συντριπτική πλειοψηφία των ελλήνων ναυτικών κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Καταθέτοντας το ψήφισμα θέλουμε να δείξουμε την ευαισθησία μας για το θέμα και τη διάθεση να αγωνιστούμε ώστε η Ελλάδα να υιοθετήσει ακόμη και υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ανατραπούν οι αρνητικές εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν για τη χώρα μας. Έχουν κατατεθεί τρεις τροπολογίες από την GUE/NGL, μία για τους νηογνώμονες, μία για τις συνθήκες εργασίας και μία για επί τόπου εξέταση από την Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής. Διαφωνούμε κυρίως για τεχνικούς λόγους, που δεν έχω το χρόνο να τους αναφέρω τώρα, αλλά μπορώ να τους εξηγήσω κατ' ιδίαν στους συναδέλφους. Δεν είναι τόσο ο πολιτικός χαρακτήρας όσο κάποιες τεχνικές δυσκολίες, όπως π.χ. για τους νηογνώμονες, για τους οποίους υπάρχει ήδη αναφορά στο ψήφισμα και δεν είναι ανάγκη να το επαναλάβουμε."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. kommissær, alle de politiske grupper er enige i forhandlingen af emnet, og de har i fællesskab vedtaget beslutningsforslaget. Det anser jeg for yderst vigtigt, og jeg anser det også for yderst vigtigt, at socialdemokraterne ændrede deres oprindelige indstilling, for forlis er så sandelig en begivenhed, som har rystet ikke kun Grækenland, men hele Europa. Vi drøfter det ikke her i dag for at udtrykke vores sorg. Vi debatterer især, hvad der er sket, hvorfor det skete, hvordan vi kan rette op på situationen, og hvorledes vi fremover i både Kommissionen og Europa-Parlamentet kan hjælpe, så vi ikke oplever lignende begivenheder i fremtiden. Det er uomtvisteligt, at den menneskelige faktor spillede en afgørende rolle. Men der findes også sider ved forliset, som efter min mening afslører en overtrædelse af fællesskabsretten. Direktivet om registrering af passagerer er blevet overtrådt. Det indrømmede ministeren, det indrømmede statsministeren i går i parlamentet, og jeg håber, at Den Socialdemokratiske Gruppe i Europa-Parlamentet også vil indrømme det. Direktivet om redningsudstyr, redningsbælter og redningsbåde er blevet overtrådt. Hr. formand, i søndags tre timer før fristen for implementeringen af direktiv 98/18 udløb, fik ca. 50 græske skibe sejlforbud af handelsflådeministeriet. Det er imponerende, at regeringen og selskabet fastholder, at opfyldte alle sikkerhedsforskrifterne. Det vil sige, hvis det ikke var sunket, ville det sejle omkring endnu. Det siger selv regeringen. Hvad kræver vi? Vi kræver især tre ting: for det første fuld implementering af direktiv 98/41 om registrering af passagerer. For det andet en afkortning af tidsplanen for direktiv 98/18, og at der ikke gøres nogle undtagelser for medlemsstaterne, sådan som tilfældet har været hidtil for Grækenland. Parlamentet indvilgede efter pression fra den græske regering under anden behandlingen. Hr. Stenmark husker det, han kan bevidne, hvad jeg siger. Og naturligvis kræver vi, at undtagelsen for Grækenland med hensyn til cabotage, den monopolistiske og oligopoliske karakter, som hersker inden for søtransport, ophører. De græske rutebådsejere har deres nye skibe på linjerne til Italien, hvor der er konkurrence, og de gamle skibe på linjerne i Grækenland, hvor der ikke er konkurrence, og derfor falder sikkerhedsstandarderne. Jeg vil gerne påpege, at alle vi græske parlamentsmedlemmer har reageret mod denne situation. Vi mener ikke, at alting er forkert i Grækenland, der findes også mange gode skibe, og det overvældende flertal af de græske sømænd gør deres arbejde godt. Ved at fremlægge afstemningsforslaget vil vi gerne vise vores engagement over for dette emne og vores lyst til at kæmpe for, at Grækenland skal godkende endnu højere sikkerhedsforskrifter end EU for at afværge de negative indtryk af vores land, som er opstået. Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/ Nordisk Grønne Venstre har fremlagt tre ændringsforslag. Et om søfolkene, et om arbejdsforholdene og et om den lokalpolitiske kommissions undersøgelse på stedet. Vi er mest uenige af tekniske grunde, som jeg ikke har tid til at komme ind på nu, men jeg kan forklare dem privat til medlemmerne. Det er ikke så meget den politiske karakter som visse tekniske vanskeligheder, såsom f.eks. om sømændene, som allerede er nævnt i afstemningsforslaget, så det er der ikke behov for at gentage."@da1
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Alle Fraktionen sind mit der Aussprache zu diesem Thema einverstanden und haben dazu einen gemeinsamen Entschließungsantrag eingereicht, was meines Erachtens besonders wichtig ist. Für sehr bedeutsam halte ich auch, dass die Sozialisten ihre ursprüngliche Haltung geändert haben, denn der Schiffbruch der Samina ist nun wirklich ein Vorfall, der nicht nur Griechenland, sondern ganz Europa erschüttert hat. Mit der heutigen Aussprache wollen wir nicht nur unser Beileid bekunden. In erster Linie diskutieren wir darüber, was geschehen ist, weshalb es geschehen ist, wie wir für die Zukunft Abhilfe schaffen können und wie von nun an die Kommission und das Europäische Parlament dazu beitragen können, dass sich ein solcher Vorfall nicht noch einmal ereignet. Ohne Zweifel hat der Faktor Mensch hier eine entscheidende Rolle gespielt. Es gibt aber auch Umstände des Schiffbruchs, die meines Erachtens eine Verletzung des Gemeinschaftsrechts erkennen lassen. Die Richtlinie über die Registrierung der Fahrgäste wurde verletzt. Dies hat der zuständige Minister eingeräumt, sogar der griechische Premierminister hat es gestern im Parlament zugegeben, und hoffentlich kann sich dem auch die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Europas im Europäischen Parlament anschließen. Gegen Bestimmungen der Richtlinie betreffend Rettungseinrichtungen, Rettungsringe und Rettungsboote wurde ebenfalls verstoßen. Am Sonntag, drei Stunden vor Ablauf der Frist für die Umsetzung der Richtlinie 98/18/EG, wurden etwa 50 griechische Schiffe vom griechischen Ministerium für Handelsschifffahrt aus dem Verkehr gezogen. Beeindruckend ist es aber schon, wie die Regierung und die Reederei nach wie vor behaupten, die Samina habe alle Sicherheitsvorschriften erfüllt. Wenn sie also nicht gesunken wäre, würde sie noch heute verkehren. Das sagt selbst die Regierung. Was fordern wir? Unsere drei Hauptforderungen lauten: erstens die vollständige Anwendung der Richtlinie 98/41/EG über die Registrierung der Fahrgäste; zweitens die Verkürzung der Geltungsdauer der Richtlinie 98/18/EG, ohne Ausnahmen für einzelne Mitgliedstaaten, wie die, die bisher für Griechenland galt. Das Europäische Parlament hat seinerzeit in der zweiten Lesung zugestimmt, als es von der griechischen Regierung unter Druck gesetzt wurde. Herr Stenmark erinnert sich noch daran und kann dies auch bezeugen. Und selbstverständlich verlangen wir ein Ende der Ausnahmeregelung für Griechenland hinsichtlich der Kabotage, das monopolistische bzw. oligopolistische System, das die Seefahrt bestimmt. In der Küstenschifffahrt setzen die griechischen Reeder ihre neuen Schiffe auf der Route nach Italien ein, wo sie im Wettbewerb stehen, und die alten für die Fahrten innerhalb Griechenlands, bei denen es keine Konkurrenz gibt und Sicherheitsnormen demnach keine Rolle spielen. Ich darf betonen, dass sich heute bereits alle griechischen Abgeordneten im Europäischen Parlament zu diesem Sachverhalt geäußert haben. Wir sind nicht der Meinung, in Griechenland liege alles im Argen, es gibt viele gute Schiffe, und die große Mehrheit der griechischen Seeleute leistet ausgezeichnete Arbeit. Mit dem Einreichen dieses Entschließungsantrags möchten wir unsere Sensibilität gegenüber diesem Thema sowie unsere Bereitschaft unter Beweis stellen, nachhaltig dafür einzutreten, dass Griechenland von der Europäischen Union noch höhere Sicherheitsstandards übernimmt, damit der unserem Land entstandene negative Eindruck aus der Welt geschafft wird. Die GUE/NGL-Fraktion hat drei Änderungsanträge eingereicht, einen zu den Schiffsregistern, einen zu den Arbeitsbedingungen und einen, in dem wir eine Prüfung vor Ort durch den Ausschuss für Regionalpolitik, Verkehr und Fremdenverkehr fordern. Unsere Einwände beziehen sich hauptsächlich auf technische Fragen, auf die ich hier aus Zeitgründen nicht eingehen kann, die ich aber meinen Kollegen gern persönlich erläutere. Sie betreffen nicht so sehr politische Aspekte als vielmehr bestimmte technische Schwierigkeiten, so z. B. die Schiffsregister, die aber bereits in der Entschließung erwähnt sind und hier nicht noch einmal dargelegt zu werden brauchen."@de7
"Mr President, Commissioner, all the political groups have now agreed to debate this issue and have tabled a joint resolution. I think this is extremely important, as is the fact that the Socialists have changed their initial position, because the sinking of the Express Samina has not only shocked Greece, it has shocked the whole of Europe. We are not debating here merely in order to express our sorrow; the main subject of our debate is what happened, why it happened and how we can rectify the situation, how the Commission and the European Parliament can help from now on to ensure that the same does not happen again in the future. There can be no doubt that the human factor played a decisive part. However, there are aspects of the accident which, in my view, prove that Community law has been infringed. The directive on the registration of passengers was infringed. The Minister has admitted as much, the Prime Minister admitted as much yesterday in Parliament and I hope that the Socialist Group in the European Parliament will admit as much. The directive on life-saving equipment, life-jackets and life-rafts was infringed. Mr President, on Sunday, three hours before the deadline for applying Directive 98/18 expired, some 50 Greek ships were taken out of service by the Ministry of Merchant Marine. What amazes me is that the Government and the company both insist that the Express Samina complied with all the safety requirements. In other words, had it not sunk, it would still be sailing. The government itself says so. So what are we calling for? We are calling mainly for three things. Firstly, full application of Directive 98/41 on the registration of passengers. Secondly, a shorter timetable for Directive 98/18 so that there are no longer any derogations for Member States, as has been the case to date with Greece. Parliament consented at second reading under pressure from the Greek government at the time. Mr Stenmark remembers and can testify to this. And, of course, we are calling for an end to the derogation for Greece on cabotage, the monopoly and oligopoly arrangements governing transport by sea. Greek cabotage operators are running their new ships on the routes to Italy, where there is competition, and their old ships on the Greek routes, where there is no competition, and that is how safety standards drop. I should like to point out that all the Greek MEPs have now reacted against this situation. We do not consider that everything is a mess in Greece; there are some very good ships and the overwhelming majority of Greek seamen are very good at their job. We have tabled the motion as an expression of our awareness of the issue and our intention to fight for Greece to adopt even higher safety standards than the European Union in order to correct this negative impression of our country. Three amendments have been proposed by the GUE/NGL Group, one on shipping registers, one on working conditions and one on an investigation by the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism. We disagree mainly on technical grounds, which I do not have time to go into now, but would be happy to explain privately to my fellow Members. The problems are technical rather than political: for example, as far as shipping registers are concerned, the resolution already contains a reference to them and there is no need to repeat it."@en3
"(EL) Señor Presidente, señor Comisario, todos los Grupos políticos ya están de acuerdo con el debate sobre este tema y han presentado en común una resolución; considero que es especialmente positivo e igualmente lo es que los socialistas hayan cambiado su postura inicial, porque realmente el naufragio del Samina es un hecho que ha conmocionado no sólo a Grecia, sino a toda Europa. No estamos hoy debatiendo en esta Asamblea sólo para expresar nuestro pesar. Estamos debatiendo principalmente sobre lo que ha sucedido, sobre por qué ha sucedido y cómo vamos a subsanar las situación, cómo podremos ayudar de ahora en adelante, la Comisión y el Parlamento Europeo, para que tales acontecimientos no se repitan en el futuro. Es incuestionable que el factor humano ha desempeñado un papel decisivo. Sin embargo hay aspectos del naufragio que, en mi opinión, revelan que se ha infringido el Derecho comunitario. Tenemos una infracción de la directiva sobre el registro de los pasajeros. Lo admitió el Sr. Ministro, ayer lo admitió también el Sr. Primer Ministro en el Congreso, espero que lo haya admitido también el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos en el Parlamento Europeo. Se infringe también la directiva sobre los medios de salvamento, los flotadores y las lanchas de salvamento. Señor Presidente, el domingo, tres horas antes de expirar el plazo para la aplicación de la Directiva 98/18 el Ministerio de Navegación Comercial detuvo aproximadamente cincuenta buques griegos. Es llamativo el hecho de que tanto el Gobierno como la empresa insistan en que el Samina cumplía todas las condiciones de seguridad. Es decir, que si no se hubiera hundido, aún estaría navegando. Esto es lo que el propio Gobierno dice. ¿Qué pedimos? Pedimos básicamente tres cosas: primero, una aplicación total de la directiva 98/41 sobre el registro de los pasajeros; segundo, reducción del calendario para la directiva 98/18 y que no haya ya excepciones para los Estados miembros, tal como venía sucediendo hasta ahora en el caso de Grecia. El Parlamento, presionado por el Gobierno griego, estuvo de acuerdo en la segunda lectura. El Sr. Stenmark lo recuerda muy bien, y puede atestiguarlo y, por supuesto, pedimos que finalice la excepción de Grecia sobre el cabotaje, el carácter monopolístico y oligopolístico que condiciona los transportes por mar. Los propios navieros tienen sus buques nuevos en las líneas de Italia, en donde hay competencia, y los viejos en las líneas de Grecia, en donde no hay competencia y así es como bajan los prototipos de seguridad. Quiero señalar que ya hoy todos los diputados griegos al Parlamento Europeo hemos reaccionado ante esta situación. No creemos que todo vaya al revés en Grecia, hay muchos buques muy buenos y la aplastante mayoría de los marinos griegos realiza perfectamente su trabajo. Al presentar la resolución deseamos mostrar nuestra sensibilidad sobre la cuestión y nuestra voluntad de luchar para que Grecia adopte incluso prototipos de seguridad más altos que los de la Unión Europea para poder cambiar las impresiones negativas que se han formado sobre nuestro país. El Grupo GUE/NGL ha presentado tres enmiendas, una sobre los registros, otra sobre las condiciones de trabajo, y otra sobre un examen sobre el terreno por parte de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. Sobre todo por razones técnicas estamos en desacuerdo, y no tengo el tiempo de explicarles ahora estas razones, pero se las puedo explicar personalmente. No es tanto el carácter político, como algunas dificultades técnicas, como por ejemplo, sobre los registros, sobre los que ya hay una referencia en la resolución y no es necesario repetirla."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kaikki poliittiset ryhmät ovat yksimielisiä siitä, että asiasta keskustellaan vielä, ja laativat yhdessä päätöslauselman, mikä on minusta merkittävä asia. Erityisen merkittävänä pidän sitä, että sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä muutti aikaisempaa kantaansa, koska Saminan haaksirikko on tapaus, joka kosketti paitsi Kreikkaa myös koko Eurooppaa. Emme ole täällä vain ilmaisemassa suruamme. Haluamme tietää, mitä tapahtui, miksi niin tapahtui ja miten me voimme korjata tilanteen, miten me voimme, komissio ja Euroopan parlamentti, tästä eteenpäin olla avuksi niin, ettei tällaisia tapauksia synny tulevaisuudessa. Ei ole epäilystäkään siitä, että inhimillinen tekijä vaikutti asiaan ratkaisevasti. Haaksirikossa on kuitenkin myös näkökulmia, jotka osoittavat mielestäni, että yhteisön oikeutta on rikottu. Matkustajien kirjaamista käsittelevää direktiiviä on rikottu. Ministeri on myöntänyt sen, myös pääministeri myönsi sen eilen parlamentissa, toivon että myös Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä hyväksyy sen. Pelastustoimintaa koskevaa direktiiviä oli myös rikottu pelastusliivien ja pelastusveneiden kohdalla. Arvoisa puhemies, sunnuntaina kolme tuntia ennen direktiivin 98/18 soveltamisen ennakkosäännön umpeutumista, Kreikan Kauppamerenkulkuministeriö pysäytti noin 50 kreikkalaista alusta. On ihmeellistä, että ministeriö ja varustaja väittävät, että Samina täytti kaikki turvallisuusehdot. Ellei se siis olisi uponnut, se kulkisi edelleen. Näin hallitus itse toteaa. Mitä haluamme? Haluamme kolmea asiaa. Ensiksikin matkustajien kirjaamista säätävän direktiivin 98/41 täyttä soveltamista, toiseksi direktiivin 98/41 soveltamista säätelevän aikataulun lyhentämistä ja sitä, ettei jäsenvaltioilla ole oikeutta poikkeuksiin, kuten Kreikalla tähän asti on ollut. Silloin Kreikan hallituksen painostamana parlamentti suostui toiseen käsittelyyn. Jäsen Stenmark muistaa sen ja voi todistaa siitä. Lopuksi pyydämme, että Kreikalle myönnetty poikkeus oikeudesta liikennöidä rannikkoreiteillä loppuu. Se on monopolinen ja vain harvoille kuuluva oikeus, joka hallitsee merikuljetuksia. Kreikkalaisilla rannikkoliikennöitsijöillä itsellään on uudet aluksensa Italian linjoilla, joilla on kilpailua, ja vanhat aluksensa Kreikan linjoilla, joilla ei ole kilpailua, ja siten turvallisuus kärsii. Haluan huomauttaa, että nykyään jo kaikki Euroopan parlamentin kreikkalaiset jäsenet ovat tätä tilannetta vastaan. Emme ajattele, että Kreikassa kaikki on vialla, on olemassa monia hyviä aluksia, ja suurin osa kreikkalaisista varustamoista tekee erittäin hyvin työnsä. Laatiessamme päätöslauselman haluamme osoittaa, että kannamme huolta asiasta ja pyrimme siihen, että Kreikka asettaa vielä Euroopan unioniakin korkeammat turvallisuusvaatimukset, jotta maamme luomat kielteiset vaikutelmat saadaan poistetuksi. GUE/NGL-ryhmä on esittänyt kolmea tarkistusta, yhden rekisteröinnistä, yhden työsopimuksista ja yhden ympäristöasioiden valiokunnan paikan päällä tapahtuvasta tutkimuksesta. Olemme eri mieltä lähinnä teknisistä syistä, joita minulla ei ole aikaa selittää nyt, mutta voin selittää ne yksityisesti kollegoilleni. Ne eivät ole luonteeltaan niinkään poliittisia kuin joitakin teknisiä vaikeuksia, kuten esim. rekisteröinnit, joihin jo viitataan päätöslauselmassa, eikä ole tarpeen toistaa sitä."@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, tous les groupes politiques sont désormais d’accord pour que cette question soit débattue et ont déposé en commun une résolution, ce que je considère comme très important, de même que je considère comme très important le fait que les socialistes soient revenus sur leur position initiale, car il est vrai que le naufrage du "Samina" est un événement qui a bouleversé non seulement la Grèce mais l’Europe entière. Nous ne menons pas ce débat aujourd’hui uniquement pour exprimer notre profond chagrin. Nous le menons surtout pour examiner ce qui s’est passé, quelles en sont les causes et comment nous allons remédier à la situation, comment nous pouvons, en tant que Commission et Parlement européen, faire en sorte que de tels événements ne se répètent pas. Il est indéniable que le facteur humain a joué un rôle déterminant. Mais il y a des circonstances du naufrage qui révèlent, selon moi, une violation du droit communautaire. Nous avons une violation de la directive relative à l’enregistrement des passagers. Le ministre l’a admis, le Premier ministre l’a admis hier au parlement, et j’espère que le groupe socialiste du Parlement européen l’admettra aussi. Nous avons eu une violation de la directive relative aux moyens, bouées, gilets et canots de sauvetage. Monsieur le Président, dimanche, trois heures avant que n’expire le délai d’application de la directive 98/18, environ 50 navires grecs ont été interdits de navigation par le ministère de la Marine marchande. Il est frappant de constater que le gouvernement et la compagnie maritime s’obstinent à affirmer que le "Samina" respectait toutes les normes de sécurité. Autrement dit, s’il n’avait pas sombré, il naviguerait encore. C’est ce que dit le gouvernement lui-même. Que demandons-nous ? Trois choses essentiellement : un, application intégrale de la directive 98/41 relative à l’enregistrement des passagers ; deux, réduction du délai d’application de la directive 98/18 et suppression des dérogations accordées à des États membres, comme c’était le cas jusqu’à présent pour la Grèce. Le Parlement y avait consenti à l’époque en deuxième lecture sous la pression du gouvernement grec. M. Stenmark s’en souvient et peut apporter son témoignage ; et, naturellement, nous demandons qu’il soit mis fin à la dérogation accordée à la Grèce en matière de cabotage, au caractère monopolistique et oligopolistique qui régit les transports maritimes. Les armateurs grecs eux-mêmes exploitent leurs nouveaux navires sur les lignes d’Italie, où il y a concurrence, et leurs vieux navires sur les lignes intérieures grecques, où il n’y a pas concurrence, et c’est ainsi que les normes de sécurité sont dévaluées. Je tiens à faire observer que nous tous aujourd’hui, eurodéputés grecs, nous avons désormais réagi face à cette situation. Nous ne considérons pas que tout va de travers en Grèce, il existe aussi beaucoup de bons bateaux, et les marins grecs, dans leur majorité écrasante, font très bien leur travail. Par le dépôt de cette résolution, nous voulons témoigner de notre sensibilité au problème et de notre intention de nous battre pour que la Grèce adopte des normes de sécurité encore plus élevées que celles de l’Union européenne afin de dissiper les impressions fâcheuses qui en ont résulté pour notre pays. Le GUE/NGL a déposé trois amendements : l’un sur les sociétés de classification, un autre sur les conditions de travail, et un autre sur un examen sur place par la commission de la politique régionale. Nous sommes en désaccord avant tout pour des raisons techniques que je n’ai pas le temps d’exposer mais que je suis préciser aux collègues en m’entretenant séparément avec eux. Il ne s’agit pas tant du caractère politique que de certaines difficultés techniques, comme pour les sociétés de classification auxquelles il est déjà fait référence dans la résolution sans qu’il soit nécessaire d’y revenir."@fr6
"Signor Presidente, signor Commissario, tutti i gruppi politici sono ormai concordi sul tema in discussione e hanno presentato una risoluzione comune, il che a mio avviso è estremamente significativo. Penso sia molto importante che anche i socialisti abbiano modificato la loro posizione iniziale, in quanto il naufragio del ha sconvolto non solo la Grecia, ma anche l’intera Europa. Oggi non siamo qui solo ad esprimere il nostro cordoglio, ma discutiamo soprattutto di quanto è successo, del perché è successo, di come possiamo porre rimedio alla situazione e del modo in cui Commissione e Parlamento possono aiutare ad evitare simili fatti in futuro. E’ indubbio che il fattore umano abbia avuto un ruolo determinante. A mio giudizio ci sono però degli aspetti che rivelano una violazione del diritto comunitario, ovvero della direttiva sulla registrazione dei passeggeri. Lo ha ammesso il Ministro, lo ha ammesso il Primo ministro ieri in parlamento e spero che lo ammetterà anche il gruppo socialista al Parlamento europeo. C’è stata una violazione della direttiva sui mezzi di salvataggio, i salvagente e le scialuppe di salvataggio. Signor Presidente, domenica scorsa, tre ore prima dello scadere dei termini per l’applicazione della direttiva 98/18, il Ministero della marina mercantile ha fermato circa 50 navi greche. E’ sconcertante che il governo e la compagnia di navigazione insistano nell’affermare che il rispettasse tutti i requisiti di sicurezza. Possiamo cioè desumere dalle dichiarazioni del governo che, se non fosse affondato, il navigherebbe ancora. Abbiamo tre richieste: piena applicazione della direttiva 98/41 sulla registrazione dei passeggeri, accelerazione dello scadenzario della direttiva 98/18 e fine delle deroghe per gli Stati membri – di cui sinora ha usufruito la Grecia. Sotto le pressioni del governo greco, in sede di seconda lettura, il Parlamento aveva approvato tali deroghe, come ricorderà l’onorevole Stenmark che potrebbe testimoniare in tal senso. Chiediamo che si metta fine alla deroga concessa alla Grecia in materia di cabotaggio, cioè il regime monopolistico o oligopolistico che regola i trasporti marittimi. Gli stessi armatori greci utilizzano i traghetti più nuovi sulle rotte verso l’Italia, dove è forte la concorrenza, e quelli vetusti sugli itinerari nazionali e privi di concorrenza, determinando così il calo degli di sicurezza. Desidero segnalare che oggi tutti gli europarlamentari greci hanno reagito a questa situazione. Non pensiamo che in Grecia vada tutto storto: ci sono infatti molte navi nuove e la stragrande maggioranza dei marittimi greci svolge molto bene il proprio lavoro. Nel presentare questa risoluzione vogliamo ricordare che siamo sensibili alla questione e che abbiamo intenzione di batterci affinché la Grecia adotti presto di sicurezza ancor più elevati rispetto all’UE, in modo da contrastare le impressioni negative sul nostro paese. Il gruppo GUE/NGL ha presentato tre emendamenti: il primo sui registri navali, il secondo sulle condizioni di lavoro e il terzo sulle ispezioni della commissione per la politica regionale. Siamo contrari soprattutto per motivi tecnici, che non ho il tempo di illustrare ora, ma che posso spiegare in privato agli onorevoli colleghi. Non dipende tanto dal contenuto politico, quanto da difficoltà tecniche, come nel caso dei registri navali, in merito ai quali esiste già un riferimento nella risoluzione che non c’è bisogno di ripetere."@it9
"Mr President, Commissioner, all the political groups have now agreed to debate this issue and have tabled a joint resolution. I think this is extremely important, as is the fact that the Socialists have changed their initial position, because the sinking of the Express Samina has not only shocked Greece, it has shocked the whole of Europe. We are not debating here merely in order to express our sorrow; the main subject of our debate is what happened, why it happened and how we can rectify the situation, how the Commission and the European Parliament can help from now on to ensure that the same does not happen again in the future. There can be no doubt that the human factor played a decisive part. However, there are aspects of the accident which, in my view, prove that Community law has been infringed. The directive on the registration of passengers was infringed. The Minister has admitted as much, the Prime Minister admitted as much yesterday in Parliament and I hope that the Socialist Group in the European Parliament will admit as much. The directive on life-saving equipment, life-jackets and life-rafts was infringed. Mr President, on Sunday, three hours before the deadline for applying Directive 98/18 expired, some 50 Greek ships were taken out of service by the Ministry of Merchant Marine. What amazes me is that the Government and the company both insist that the Express Samina complied with all the safety requirements. In other words, had it not sunk, it would still be sailing. The government itself says so. So what are we calling for? We are calling mainly for three things. Firstly, full application of Directive 98/41 on the registration of passengers. Secondly, a shorter timetable for Directive 98/18 so that there are no longer any derogations for Member States, as has been the case to date with Greece. Parliament consented at second reading under pressure from the Greek government at the time. Mr Stenmark remembers and can testify to this. And, of course, we are calling for an end to the derogation for Greece on cabotage, the monopoly and oligopoly arrangements governing transport by sea. Greek cabotage operators are running their new ships on the routes to Italy, where there is competition, and their old ships on the Greek routes, where there is no competition, and that is how safety standards drop. I should like to point out that all the Greek MEPs have now reacted against this situation. We do not consider that everything is a mess in Greece; there are some very good ships and the overwhelming majority of Greek seamen are very good at their job. We have tabled the motion as an expression of our awareness of the issue and our intention to fight for Greece to adopt even higher safety standards than the European Union in order to correct this negative impression of our country. Three amendments have been proposed by the GUE/NGL Group, one on shipping registers, one on working conditions and one on an investigation by the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism. We disagree mainly on technical grounds, which I do not have time to go into now, but would be happy to explain privately to my fellow Members. The problems are technical rather than political: for example, as far as shipping registers are concerned, the resolution already contains a reference to them and there is no need to repeat it."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, alle fracties hebben uiteindelijk ingestemd met de bespreking van dit vraagstuk. Er is nu een gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend van alle fracties, waarbij het voor mij vooral belangrijk is dat de socialisten hun aanvankelijk standpunt hebben gewijzigd. De schipbreuk van de Samina heeft immers niet alleen in Griekenland maar in heel Europa een schok teweeggebracht. Wij voeren dit debat niet alleen om ons medeleven te betuigen. Wij voeren dit debat vooral om na te gaan wat er gebeurd is, waarom dit gebeurd is, en hoe wij de situatie kunnen rechtzetten, hoe wij als Commissie en als Europees Parlement dergelijke rampen in het vervolg kunnen helpen voorkomen. Het lijdt geen twijfel dat menselijk falen bij deze scheepsramp een factor van doorslaggevend belang is geweest, maar er zijn ook andere factoren in het spel waaruit volgens mij blijkt dat het communautair recht is overtreden. Zo is bijvoorbeeld de richtlijn betreffende passagiersregistratie overtreden. Niet alleen de minister maar ook de premier heeft dat gisteren in het parlement toegegeven, en ik hoop dat ook de socialistische fractie in het Europees Parlement dit zal toegeven. Eveneens is de richtlijn inzake reddingsmiddelen, zoals zwemvesten en reddingsboten, overtreden. Mijnheer de Voorzitter, afgelopen zondag, drie uur voordat de termijn voor toepassing van richtlijn 98/18 verstreek, heeft het Grieks ministerie van Koopvaardij ongeveer 50 Griekse schepen aan de kabel gelegd. Het is echter onthutsend te moeten vaststellen dat de regering en de reder blijven volhouden dat de Samina aan alle veiligheidsvoorschriften voldeed. Met andere woorden, als hij niet gezonken was, zou hij nog in de vaart zijn. Dat zegt de regering zelf. Wat vragen wij nu? Wij vragen vooral drie dingen. Ten eerste willen wij dat richtlijn 98/41 inzake passagiersregistratie volledig wordt toegepast. Ten tweede willen wij dat het tijdschema voor richtlijn 98/41 wordt ingekort en geen uitzonderingen meer aan de lidstaten worden gegeven, zoals tot nu toe het geval was voor Griekenland. Het Parlement heeft indertijd tijdens de tweede lezing toegegeven aan de druk van de Griekse regering en ingestemd met deze uitzondering. De heer Stenmark kan hier getuigenis van afleggen: hij zal zich nog wel herinneren hoe het eraan toe is gegaan. Ten derde vragen wij natuurlijk om afschaffing van de uitzondering voor Griekenland met betrekking tot cabotage. Cabotage is verantwoordelijk voor het monopolistisch en oligopolistisch karakter van het zeevervoer. De Griekse kustvaarders hebben nieuwe schepen, maar die gebruiken zij in de verbindingen met Italië waar concurrentie heerst; hun oude schepen bewaren zij voor de verbindingen in Griekenland zelf, waar zij geen concurrentie hebben te vrezen. Daarom ligt de veiligheidsstandaard daar ook veel lager. Ik wil duidelijk maken dat alle Griekse leden van het Europees Parlement deze situatie nu aan de kaak stellen. Verre van ons om te zeggen dat er in Griekenland niets klopt. Integendeel, er zijn ook heel veel goede schepen en verreweg de meeste Griekse zeelieden doen hun werk uitstekend. Met de indiening van deze resolutie willen wij echter uiting geven aan niet alleen onze gevoeligheid voor dit thema, maar ook ons voornemen om met alle kracht te ijveren voor nog hogere veiligheidsnormen in Griekenland dan de Europese Unie voorschrijft. Dat is de enige manier om de slechte indruk die door deze ramp voor ons land is ontstaan, weer goed te maken. Er zijn drie amendementen ingediend door de GUE/NGL-Fractie. Een daarvan gaat over het scheepsregister, een over de arbeidsomstandigheden en een over een onderzoek ter plekke door de Commissie regionaal beleid. Wij zijn het daar niet mee eens, en wel voornamelijk om technische redenen die ik vanwege tijdgebrek niet uit de doeken kan doen. Ik kan deze eventueel in een persoonlijk gesprek met de collega’s toelichten. Het gaat hierbij dus niet om de politieke strekking van deze amendementen maar veeleer om enkele technische moeilijkheden. Ik denk bijvoorbeeld aan de scheepsregisters. Daar wordt in de resolutie reeds naar verwezen en dat hoeft niet herhaald te worden."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, todos os grupos políticos concordam em debater o tema e apresentaram uma resolução comum, facto que considero especialmente importante, como considero também muito importante que os Socialistas tenham alterado a sua posição inicial, porque a verdade é que o naufrágio do Samina abalou não só a Grécia, mas também toda a Europa. Hoje o nosso debate não serve apenas para manifestarmos o nosso pesar. Serve sobretudo para reflectirmos sobre o que aconteceu, por que aconteceu e como iremos corrigir a situação, como poderemos daqui por diante, não só a Comissão mas também o Parlamento Europeu, contribuir para que não voltem a acontecer tragédias como esta. É indubitável que o factor humano desempenhou um papel determinante. Todavia, também existem aspectos do naufrágio que, na minha opinião, indiciam uma violação do direito comunitário. Foi violada a directiva relativa ao registo dos passageiros. Reconheceu-o o Ministro, reconheceu-o o Primeiro-Ministro ontem na Assembleia, espero que o reconheça também o Grupo Socialista no Parlamento Europeu. Foi igualmente violada a directiva relativa aos meios de socorro, aos coletes de salvação e aos barcos salva-vidas. Senhor Presidente, no passado domingo, três horas antes de expirar o prazo para a aplicação da Directiva 98/18, ficaram imobilizados cerca de 50 navios gregos por ordem do Ministério da Marinha Mercante. É impressionante que o Governo e a empresa insistam em que o Samina cumpria todos os requisitos de segurança. Quer isto dizer que, se não se tivesse afundado, ainda estaria em circulação. É o próprio Governo a dizer isto. O que é que nós pedimos? Pedimos principalmente três coisas: primeira, a aplicação na íntegra da Directiva 98/41 relativa ao registo de passageiros; segunda, a abreviação do calendário da Directiva 98/18 e o fim das derrogações concedidas aos Estados-Membros, como aquela de que a Grécia beneficiou até este momento. O Parlamento acedeu na segunda leitura, pressionado pelo Governo grego. O senhor deputado Stenmark recorda-se disso, e pode dar o seu testemunho; e, como é evidente, pedimos o fim da derrogação concedida à Grécia relativa à cabotagem, e do carácter monopolista e oligopolista que rege os transportes marítimos. Os próprios armadores gregos têm os seus navios novos nas linhas da Itália, onde existe concorrência, e os velhos nas linhas da Grécia, onde não existe concorrência, e assim falham as normas de segurança. Quero assinalar que hoje todos nós, os eurodeputados gregos, reagimos contra esta situação. Não pensamos que na Grécia estejam todos cegos, existem também muitos navios em bom estado e a esmagadora maioria dos marinheiros gregos fazem muito bem o seu trabalho. Ao apresentar esta resolução, queremos mostrar a nossa sensibilidade relativamente a esta questão e dizer que estamos dispostos a lutar para que a Grécia adopte normas de segurança ainda mais exigentes do que a União Europeia, de modo a apagar as impressões negativas que se criaram em relação ao nosso país. Foram propostas pelo Grupo GUE/NGL três alterações: uma sobre as sociedades de classificação, outra sobre as condições trabalho e a terceira sobre a realização de um inquérito no local pela Comissão da Política Regional. Discordamos delas principalmente por razões de ordem técnica, que não vou agora referir por falta de tempo, mas que poderei explicar aos colegas em particular. Não é tanto o carácter político que está em causa, mas algumas dificuldades técnicas relacionadas, por exemplo, com as sociedades de classificação, às quais já é feita uma referência na resolução, não havendo por isso necessidade de a repetirmos."@pt11
"Herr talman, herr kommissionär! Alla de politiska grupperna har kommit överens och gemensamt lagt fram ett resolutionsförslag, vilket jag anser särskilt betydelsefullt. Jag anser det speciellt viktigt att socialisterna har gått ifrån sin ursprungliga hållning, för förlisning var verkligen ett hårt slag, inte bara för Grekland utan för hela Europa. I dag för vi en debatt här i kammaren inte bara för att uttrycka vår sorg. Vi debatterar framför allt vad som hände, varför det hände och hur vi skall kunna rätta till situationen, hur såväl kommissionen som Europaparlamentet skall kunna hjälpa till för att undvika liknande händelser i framtiden. Det är otvivelaktigt att den mänskliga faktorn spelade en avgörande roll. Men det finns också aspekter på förlisningen som, enligt min mening, avslöjar brott mot gemenskapsrätten. Man har t. ex. inte följt direktivet om registrering av passagerarna. Det erkände både ministern och premiärministern i parlamentet i går, och jag hoppas att Europaparlamentets socialistiska grupp också kommer att erkänna det. Man bröt mot direktivet om räddningsutrustning, livbälten och livräddningsbåtar. Herr talman! I söndags, innan direktiv 98/18 skulle träda i kraft, stoppades ungefär 50 grekiska fartyg av sjöfartsministeriet. Det är märkligt att regeringen och bolaget vidhåller att uppfyllde alla säkerhetsvillkor. Dvs., om fartyget inte hade sjunkit, skulle det fortfarande ha varit i trafik. Detta säger regeringen själv. Vad är det vi begär? Vi begär framför allt tre saker: för det första, fullständig tillämpning av direktiv 98/41 om registrering av passagerarna; för det andra, en kortare tidsfrist för tillämpningen av direktiv 98/18 och att man inte längre beviljar några undantag för några medlemsstater, vilket hittills har varit fallet med Grekland. Parlamentet har givit sitt samtycke, under påtryckningar från den grekiska regeringen, till en andra behandling. Det minns Stenmark, som kan avlägga vittnesmål; och naturligtvis begär vi att det måste bli slut på Greklands undantag i fråga om kustfart, sjötransporternas monopol- och oligopolkaraktär. De grekiska redarna inom kustfarten använder sina nya fartyg på de italienska linjerna, där det finns konkurrens, och de gamla på de grekiska linjerna, där det inte finns någon konkurrens, därigenom minskar säkerheten. Jag vill påpeka att alla de grekiska Europaparlamentarikerna i dag har protesterat mot denna situation. Vi anser inte att allting är på tok i Grekland, det finns också många bra fartyg, och majoriteten av de grekiska fartygsanställda gör ett mycket bra jobb. Genom resolutionsförslaget vill vi visa vårt engagemang i frågan och vår beredvillighet att kämpa för att Grekland skall tillämpa en ännu högre säkerhetsstandard än Europeiska unionen för att undvika den negativa publicitet som vårt land fått. GUE/NGL har lagt fram tre ändringsförslag, ett om fartygsregistren, ett om arbetsförhållandena och ett om den undersökning på plats som utskottet för regionalpolitik bör göra. Vi har invändningar, främst av teknisk natur, som jag inte har tid att ta upp nu, men jag kan förklara våra invändningar för kollegerna privat. Det gäller inte så mycket det politiska innehållet som vissa tekniska svårigheter, t. ex. i fråga om fartygsregistren som nämns i resolutionen, och det behöver jag inte upprepa."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Samina"13,1,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph