Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-10-04-Speech-3-209"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001004.8.3-209"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, a proposta de decisão do Conselho que estabelece um programa de acção comunitária de combate à discriminação vem dar início ao processo de aplicação do artigo 13º. Trata­se de uma tarefa de importância maior cujo impacto positivo se projectará de forma directa ou indirecta, mais cedo ou mais tarde, na realidade dos Estados membros sob a forma de programas e medidas concretas, ou mesmo de alterações legislativas que a evolução das sociedades vem reclamando e às quais, muitas vezes, o poder político não tem sabido dar respostas satisfatórias. A nossa civilização comum afirma a sua grandeza no respeito pelas regras da sociedade aberta, tolerante e liberal, pela sua dinâmica inclusiva e multicultural. No entanto, a ideia generosa de reconhecer a cada cidadão a máxima liberdade possível, desde que compatível com idêntica medida de liberdade para os outros, esbarra, ainda hoje, com obstáculos - uns de facto, outros de direito. Quando enfrenta o dogmatismo, os preconceitos e a ignorância, que ainda hoje atiram tantos nossos concidadãos para um estatuto de sub­cidadania, a Europa reencontra­se com o melhor de si mesma: a tradição das luzes e da emancipação individual e colectiva. A família, por exemplo, permanece uma base e um pilar da sociedade. Mas quantos dos Estados membros da União acolhem ainda nas suas legislações concepções estáticas e dogmáticas de família, discriminando as uniões de facto e, dentro destas, de forma particularmente chocante e anacrónica, aquelas que são compostas por casais homossexuais? A família deve ser hoje, finalmente, compreendida como uma comunidade de afectos, mais do que o efeito civil de um contrato abençoado pela religião. O combate à discriminação de que hoje falamos tem, sobretudo, o significado da afirmação de uma cidadania inclusiva, mais exigente do que a cidadania exclusiva do passado, historicamente ligada às origens da democracia e da república."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, forslaget til Rådets afgørelse om Fællesskabets handlingsprogram for bekæmpelse af forskelsbehandling tager hul på gennemførelsen af artikel 13. Det er en særdeles vigtig opgave, hvis positive følger før eller siden vil kunne mærkes direkte eller indirekte i medlemsstaternes virkelighed i form af programmer og konkrete foranstaltninger eller ligefrem lovændringer, der er betinget af en samfundsudvikling, som den politiske magt langt fra altid har været i stand til at møde med tilfredsstillende svar. Vores fælles civilisation viser sin storhed i respekten for det åbne, tolerante og liberale samfund, for dettes iboende og multikulturelle dynamik. Den generøse tanke om at anerkende den størst mulige frihed for den enkelte borger, for så vidt dette lader sig forene med en tilsvarende grad af frihed for de andre, støder imidlertid endnu i dag på forhindringer - nogle i realiteternes verden, andre af juridisk natur. Når den støder på dogmatisme, fordomme og uvidenhed, som endnu i dag giver mange af vores medborgere en ringere borgerretlig status, genfinder Europa sig selv i det bedste, som det har i sig: oplysningens og den individuelle og kollektive frigørelses tradition. Familien er eksempelvis stadig samfundets grundlag og støttepille. Men har mange af Unionens medlemsstater ikke endnu i deres lovgivning statiske og dogmatiske opfattelser af familien, med forskelsbehandling over for papirløse forhold og blandt disse i særlig chokerende og anakronistisk grad over for dem, der består af homoseksuelle par? Familien bør i dag langt om længe forstås som en følelsesbaseret enhed mere end som en civilretlig følge af en kontrakt, der er velsignet af religionen. Bekæmpelse af forskelsbehandling, som vi i dag har til debat, giver først og fremmest mening i form af et automatisk statsborgerskab, der stiller større krav end fortidens eksklusive statsborgerskab, som historisk går tilbage til demokratiets og det borgerlige samfunds oprindelse."@da1
"Herr Präsident! Der Vorschlag für einen Beschluss des Rates, ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Bekämpfung von Diskriminierungen aufzustellen, wird den Prozess der Umsetzung von Artikel 13 in Gang setzen. Diese Aufgabe ist von größter Bedeutung, und ihre positive Wirkung wird früher oder später, direkt oder indirekt, in der Realität der Mitgliedstaaten sichtbar werden, sei es in Gestalt konkreter Programme und Maßnahmen oder sogar von Gesetzesänderungen, die die Entwicklung der Gesellschaften verlangt und wo die politische Macht oft keine zufriedenstellenden Antworten fand. Die Größe unserer gemeinsamen Zivilisation erwächst aus der Achtung der Regeln der offenen, toleranten und liberalen Gesellschaft, ihrer integrierenden und multikulturellen Dynamik. Der edle Gedanke, jedem Bürger die größtmögliche Freiheit zuzuerkennen, sofern sie in gleichem Maße mit der Freiheit der anderen vereinbar ist, trifft noch heute auf Hindernisse, teils faktischer, teils rechtlicher Art. Wenn sich Europa dem Dogmatismus, den Vorurteilen und der Ignoranz stellt, die noch immer viele unserer Mitbürger zu „Bürgern zweiter Klasse“ machen, findet es sich im Besten seines eigenen Wesens wieder: der Tradition der Aufklärung und der individuellen und kollektiven Emanzipation. Die Familie beispielsweise ist unverändert Grundlage und Pfeiler der Gesellschaft. Aber in wie vielen Mitgliedstaaten finden sich in den Gesetzen noch starre und dogmatische Ansichten von der Familie, mit denen de facto Lebensgemeinschaften – und in besonders schockierender und anachronistischer Weise die homosexueller Paare – diskriminiert werden? Die Familie muss heute endlich als Gemeinschaft der Zuneigung und nicht nur als ziviles Ergebnis eines von der Religion gesegneten Vertrags verstanden werden. Die Bekämpfung der Diskriminierung, von der wir heute sprechen, bedeutet vor allem, dass wir eine Staatsbürgerschaft anerkennen, die auf Einbeziehung ausgerichtet und differenzierter ist als die auf Ausgrenzung zielende Staatsbürgerschaft der Vergangenheit, der historischen Ursprünge der Demokratie und der Republik."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός προγράμματος κοινοτικής δράσης σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων εγκαινιάζει τη διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 13. Πρόκειται για ένα έργο μείζονος σημασίας που οι θετικές του επιπτώσεις θα έχουν άμεση ή έμμεση αντανάκλαση, αργά ή γρήγορα, στην πραγματικότητα των κρατών μελών υπό τη μορφή προγραμμάτων και συγκεκριμένων μέτρων, ή ακόμη και νομοθετικών τροποποιήσεων που απαιτεί η εξέλιξη των κοινωνιών και στις οποίες, πολλές φορές, η πολιτική εξουσία δεν μπόρεσε να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις. Ο κοινός πολιτισμός μας επιβεβαιώνει το μεγαλείο του στο σεβασμό των κανόνων μιας ανοικτής, ανεκτικής και φιλελεύθερης κοινωνίας, για την πολυπολιτισμική δυναμική του που αποδέχεται τους άλλους. Ωστόσο, η γενναιόδωρη ιδέα να αναγνωρίζεται στον κάθε πολίτη όσο το δυνατό μεγαλύτερη ελευθερία, στο βαθμό που αυτή είναι συμβατή με τον ίδιο βαθμό ελευθερίας για τους άλλους, προσκρούει ακόμη και σήμερα σε εμπόδια – ορισμένα εκ των πραγμάτων, άλλα εκ του δικαίου. Όταν έρχεται αντιμέτωπη με το δογματισμό, τις προκαταλήψεις και την άγνοια, που ακόμη και σήμερα σπρώχνουν τόσους συμπολίτες μας σε ένα καθεστώς πολίτη δεύτερης κατηγορίας, η Ευρώπη συναντάει τον καλύτερο εαυτό της: την παράδοση τoυ Διαφωτισμού και την ατομική και συλλογική χειραφέτηση. Η οικογένεια, για παράδειγμα, παραμένει βάση και πυλώνας της κοινωνίας. Αλλά πόσα κράτη μέλη της Ένωσης δεν περιλαμβάνουν ακόμη στις νομοθεσίες τους στατικές και δογματικές αντιλήψεις περί οικογένειας, κάνοντας διακρίσεις εις βάρος των ελεύθερων συμβιώσεων και, μεταξύ αυτών, κατά τρόπο ιδιαίτερα αναχρονιστικό και που καταπλήσσει, εις βάρος των συμβιώσεων που απαρτίζονται από ομοφυλόφιλα ζευγάρια; Η οικογένεια πρέπει σήμερα να νοείται, τελικά, ως κοινότητα αισθημάτων αγάπης παρά ως το αστικό αποτέλεσμα ενός συμβολαίου που ευλογείται από τη θρησκεία. Η καταπολέμηση των διακρίσεων για την οποία μιλάμε σήμερα έχει, κυρίως, τη σημασία της επιβεβαίωσης μίας ιδιότητας του πολίτη που τους περιλαμβάνει όλους, με περισσότερες απαιτήσεις από την ιδιότητα του πολίτη που απέκλειε κάποιους στο παρελθόν, και που είναι συνδεδεμένη ιστορικά με τις απαρχές της δημοκρατίας και του δημοκρατικού καθεστώτος."@el8
"Mr President, the draft Council decision establishing a Community action programme to combat discrimination initiates the process of implementing Article 13. This is a task of major importance, the positive effects of which will be felt directly or indirectly, sooner or later, in the life of the Member States in the form of concrete programmes and measures or even amendments to legislation. These have been demanded by changes in our societies, and governments have often not been able to respond to them satisfactorily. The civilisation we share asserts its greatness through respect for the rules of an open, tolerant and liberal society, with its inclusive and multicultural dynamics. Yet even today the generous idea of granting each citizen the greatest possible freedom, provided it is compatible with the same measure of freedom for others, still comes up against obstacles – some others . In the face of dogmatism, prejudice and ignorance, which even today condemn so many of our fellow citizens to sub-citizen status, Europe draws on its best qualities: our tradition of enlightenment and emancipation for individuals and groups. The family, for instance, remains a foundation and a pillar of our society. But how many of the Member States of the Union still embrace in their legislation static and dogmatic concepts of the family, discriminating against unmarried partnerships and, in a particularly shocking and anachronistic manner, against those partnerships composed of homosexual couples? The family should be seen today, ultimately, as a community based on affection rather than the civil effect of a contract blessed by religion. The fight against discrimination that we are discussing today means above all the affirmation of inclusive citizenship, more demanding than the exclusive citizenship of the past, historically linked to the origins of democracy and the republic."@en3
"(PT) Señor Presidente, la propuesta de decisión del Consejo que establece un programa de acción comunitaria de lucha contra la discriminación viene a iniciar el proceso de aplicación del artículo 13. Se trata de una tarea de la mayor importancia cuyas repercusiones positivas tarde o temprano se proyectarán de forma directa o indirecta en la realidad de los Estados miembros en forma de programas y medidas concretas o incluso de modificaciones legislativas que la evolución de las sociedades viene reclamando y a las que muchas veces el poder político no ha sabido dar respuestas satisfactorias. Nuestra civilización común afirma su grandeza en el respeto de las normas de la sociedad abierta, tolerante y liberal, por su dinámica multicultural y no excluyente. Ahora bien, la generosa idea de reconocer a cada ciudadano la máxima libertad posible, siempre que sea compatible con idéntica medida de libertad para los demás, choca, aún hoy, con obstáculos: unos de hecho y otros de derecho. Cuando Europa afronta el dogmatismo, los prejuicios y la ignorancia, que aún hoy arrojan a tantos de nuestros conciudadanos a una condición de subciudadanía, se reencuentra con lo mejor de sí misma: la tradición de la Ilustración y la emancipación individual y colectiva. La familia, por ejemplo, sigue siendo una base y un pilar de la sociedad. Pero, ¿cuántos de los Estados miembros de la Unión acogen aún en sus legislaciones concepciones estáticas y dogmáticas de familia y discriminan las uniones de hecho y, dentro de éstas, de forma particularmente chocante y anacrónica, las compuestas por parejas homosexuales? Hoy se debe entender por fin la familia como una comunidad de afectos más que el efecto civil de un contrato bendecido por la religión. La lucha contra la discriminación de que hablamos hoy tiene sobre todo el significado de la afirmación de una ciudadanía no excluyente, más exigente que la ciudadanía exclusiva del pasado, históricamente vinculada con los orígenes de la democracia y la república."@es12
"Arvoisa puhemies, tämä neuvoston päätösehdotus, jossa esitetään yhteisön toimintaohjelma syrjinnän torjumiseksi, käynnistää 13 artiklan toimeenpanoprosessin. Kyse on mitä tärkeimmästä tehtävästä, jonka myönteiset vaikutukset heijastuvat suoraan tai välillisesti ja ennemmin tai myöhemmin jäsenvaltioiden todellisuuteen sellaisten käytännön ohjelmien, toimien tai jopa lainsäädännöllisten muutosten muodossa, joita yhteiskuntakehitys on vaatinut ja joihin poliittinen johto ei ole osannut antaa tyydyttäviä vastauksia. Meidän yhteinen sivistysyhteiskuntamme ilmaisee suuruutensa avoimen, suvaitsevaisen ja liberaalin yhteiskunnan sääntöjen sekä yhdistävien ja monikulttuuristen toimintamallien kunnioituksessa. Ylevä ajatus siitä, että kullekin kansalaiselle myönnettäisiin suurin mahdollinen vapaus, kunhan se on vastaavassa määrin yhteismitallinen toisten ihmisten vapauden kanssa, törmää nykypäivänä usein esteisiin, joista toiset liittyvät tosiasiallisiin asioihin ja toiset oikeuteen. Kun Eurooppa törmää ahdasmielisyyteen, ennakkoluuloihin ja tietämättömyyteen, jotka yhä edelleen tekevät lähimmäisistämme omia alamaisiaan, Eurooppa löytää itsestään sen kaikkein parhaan osan: valistuksen perinnön ja yksilöllisen ja yhteisöllisen vapautumisen. Esimerkiksi perhe pysyy yhä yhteiskunnan perustana ja tukipylväänä. Kuinka monessa unionin jäsenvaltioiden lainsäädännöistä perhe käsitetään kuitenkin tilastollisesti ja ahdasmielisesti ja syrjitään avoliittoja ja niiden joukossa erityisen hätkähdyttävästi ja vanhanaikaisesti homoparien liittoja? Nykypäivänä perhettä on vihdoinkin pidettävä kiintymystä osoittavana yhteisönä pikemmin kuin uskonnon siunaaman sopimuksen yhteiskunnallisena ilmenemismuotona. Tänään käsittelemämme syrjinnän torjuminen merkitsee ennen kaikkea sellaisen sallivan kansalaisuusidentiteetin vahvistamista, joka on vaativampaa kuin kansanvallan ja tasavallan alkujuuriin historiallisesti sidottu ja ulos sulkeva kansalaisuusidentiteetin säilyttäminen."@fi5
"Monsieur le Président, la proposition de décision du Conseil établissant un programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination marque le début du processus de mise en œuvre de l'article 13. Il s'agit d'une tâche d'importance majeure dont l'impact positif se projettera directement ou indirectement, tôt ou tard, sur la réalité des États membres sous la forme de programmes et de mesures concrètes, ou même d'amendements législatifs que l'évolution des sociétés réclame et auxquelles, souvent, le pouvoir politique n'a pas su apporter de réponses satisfaisantes. Notre civilisation commune affirme sa grandeur par le respect des règles de la société ouverte, tolérante et libérale, par sa dynamique inclusive et multiculturelle. Toutefois, l'idée généreuse de reconnaître à chaque citoyen le maximum de liberté possible, pour autant qu'elle soit compatible avec la même mesure de liberté pour les autres, rencontre encore aujourd'hui des obstacles - les uns de fait et les autres de droit. Lorsqu'elle fait face au dogmatisme, aux préjugés et à l'ignorance, qui entraînent encore bon nombre de nos concitoyens vers un statut de citoyen de deuxième ordre, l'Europe rencontre le meilleur d'elle-même : la tradition des lumières et de l'émancipation individuelle et collective. La famille reste par exemple une base et un pilier de la société. Mais combien d'États membres de l'Union appliquent encore dans leur législation des concepts statiques et dogmatiques de la famille, en opérant une discrimination contre les unions de fait, et parmi celles-ci, ce qui est particulièrement choquant et anachronique, les unions qui rassemblent des ménages homosexuels ? La famille doit être enfin comprise aujourd'hui comme une communauté de sentiments, plutôt que comme l'effet civil d'un contrat qui reçoit la bénédiction de la religion. La lutte contre la discrimination, dont nous parlons aujourd'hui, prend la signification de l'affirmation d'une citoyenneté inclusive, plus exigeante que la citoyenneté exclusive du passé, historiquement liée aux origines de la démocratie et de la république."@fr6
"Signor Presidente, la proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d’azione comunitaria per combattere la discriminazione d� inizio al processo di applicazione dell’articolo 13. Si tratta di un compito della massima importanza, il cui impatto positivo si proietter� , prima o poi, in modo diretto o indiretto, sulla realt� degli Stati membri sotto forma di programmi e misure concrete, o anche di emendamenti giuridici che l’evoluzione della societ� reclama e a cui il potere politico spesso non ha saputo dare risposte soddisfacenti. La nostra civilt� comune rivela la propria grandezza con il rispetto per le regole di una societ� aperta, tollerante e liberale, per la sua dinamica pluralistica e multiculturale. Tuttavia la generosa idea di riconoscere ad ogni cittadino la massima libert� possibile, purché compatibile con identiche esigenze di libert� degli altri, si scontra tuttora con una serie di ostacoli – alcuni di fatto, altri di diritto. Quando affronta il dogmatismo, i preconcetti e l’ignoranza che ancora oggi relegano tanti nostri concittadini in uno di pseudocittadinanza, l’Europa ritrova la parte migliore di sé: la tradizione dei lumi e dell’emancipazione individuale e collettiva. La famiglia, ad esempio, rimane la base ed il pilastro della societ� . Ma quanti Stati membri dell’Unione recepiscono ancora nelle loro legislazioni concetti statici e dogmatici di famiglia, discriminando le unioni di fatto e, fra queste, in modo particolarmente sconcertante ed anacronistico, quelle costituite da coppie omosessuali? La famiglia oggi dev’essere intesa come una comunit� di affetti, e non come la conseguenza a livello civile di un contratto benedetto dalle autorit� religiose. La lotta contro la discriminazione di cui stiamo parlando assume soprattutto il significato di riconoscimento di una forma di cittadinanza aperta, più esigente di quella esclusiva del passato, storicamente legata alle origini della democrazia e della repubblica."@it9
"Mr President, the draft Council decision establishing a Community action programme to combat discrimination initiates the process of implementing Article 13. This is a task of major importance, the positive effects of which will be felt directly or indirectly, sooner or later, in the life of the Member States in the form of concrete programmes and measures or even amendments to legislation. These have been demanded by changes in our societies, and governments have often not been able to respond to them satisfactorily. The civilisation we share asserts its greatness through respect for the rules of an open, tolerant and liberal society, with its inclusive and multicultural dynamics. Yet even today the generous idea of granting each citizen the greatest possible freedom, provided it is compatible with the same measure of freedom for others, still comes up against obstacles – some others . In the face of dogmatism, prejudice and ignorance, which even today condemn so many of our fellow citizens to sub-citizen status, Europe draws on its best qualities: our tradition of enlightenment and emancipation for individuals and groups. The family, for instance, remains a foundation and a pillar of our society. But how many of the Member States of the Union still embrace in their legislation static and dogmatic concepts of the family, discriminating against unmarried partnerships and, in a particularly shocking and anachronistic manner, against those partnerships composed of homosexual couples? The family should be seen today, ultimately, as a community based on affection rather than the civil effect of a contract blessed by religion. The fight against discrimination that we are discussing today means above all the affirmation of inclusive citizenship, more demanding than the exclusive citizenship of the past, historically linked to the origins of democracy and the republic."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, het voorstel voor een besluit van de Raad tot opstelling van een communautaire actieprogramma ter bestrijding van discriminatie zet het toepassingsproces van artikel 13 in gang. Wij staan hier voor een bijzonder belangrijke taak die vroeg of laat een directe of indirecte gunstige invloed op de realiteit van de lidstaten zal uitoefenen, hetzij in de vorm van concrete programma's en maatregelen, hetzij in de vorm van wetsherzieningen. Het is immers van fundamenteel belang dat wij onze regelgeving aanpassen aan de eisen van een zich ontwikkelende samenleving waarop het politieke gezag vaak geen afdoend antwoord biedt. Het uitzonderlijke karakter van onze gemeenschappelijke beschaving is gegrondvest op de eerbiediging van de regels van een open, verdraagzame en liberale samenleving, op integratie en op multicultureel dynamisme. Onze samenleving vertrekt van de edelmoedige gedachte dat aan iedere burger een zo ruim mogelijke vrijheid moet worden toegekend, in de mate waarin deze vrijheidsmarge ook aan anderen wordt gegund. Deze gedachte stuit evenwel nog steeds op moeilijkheden, zowel in de praktijk als in het recht. Door ten strijde te trekken tegen het dogmatisme, de vooroordelen en de onwetendheid die nog zo velen van onze medeburgers tot een status van tweederangsburgerschap veroordelen, knoopt Europa weer aan bij een van zijn meest lovenswaardige kenmerken: de traditie van verlichting en individuele en collectieve emancipatie. Het gezin fungeert bijvoorbeeld nog steeds als basis en pijler van de samenleving. Hoeveel lidstaten van de Unie blijven echter in hun wetgeving statische en dogmatische concepten van het gezin hanteren en discrimineren nog altijd niet-gehuwde paren, met name homoseksuele partners? Deze vaststelling is uitermate schokkend en niet meer van deze tijd. Vandaag de dag moet het gezin worden opgevat als een gemeenschap van affectie, eerder dan als de burgerlijke manifestatie van een door de godsdienst bezegeld contract. Met de maatregelen ter bestrijding van discriminatie die wij hier vandaag bespreken, willen wij bovenal de maatschappelijke integratie bevorderen. Dit concept van burgerschap overstijgt de op uitsluiting gebaseerde visie uit het verleden die uit historisch oogpunt mede aan de oorsprong van de democratie en het republikeinse gedachtegoed ligt."@nl2
"Herr talman! Det förslag till rådets beslut för att fastställa ett gemenskapens handlingsprogram för bekämpning av diskriminering, vilket kommer att inleda en tillämpningsprocessen för artikel 13. Det handlar om en mycket viktig uppgift vars positiva följder förr eller senare kommer att synas, direkt eller indirekt, i medlemsstaternas verklighet genom program och konkreta åtgärder, eller genom en sådan förändrad lagstiftning som samhällsutvecklingen kräver och som den politiska makten många gånger inte har kunnat bemöta på ett tillfredsställande sätt. Vår gemensamma civilisation bekräftar sin storhet genom respekten för det öppna, toleranta och liberala samhället och genom dess mångkulturella politik som inkluderar alla. Emellertid stöter även i dag den generösa tanken att tillerkänna varje medborgare så stor frihet som möjligt, så länge den är förenlig med samma mått frihet för andra, emot hinder, vissa är faktiska hinder, andra är rättsliga. När vi möter dogmatism, fördomar och okunnighet som även i dag så mycket finns hos våra medborgare inför en undermedborgarskapsstatus, så har Europa det bästa i sig själv: upplysningstraditionen och den individuella och kollektiva frigörelsen. Familjen är till exempel fortfarande en samhällsgrund och pelare. Men hur många av medlemsstaterna i unionen har fortfarande i sin lagstiftning statiska och dogmatiska familjebegrepp som diskriminerar ogifta par och bland dem, på ett särskilt chockerande och anakronistiskt sätt, de som består av homosexuella par? Familjen bör i dag äntligen förstås som en kärleksgemenskap, mer än den civila följden av ett avtal välsignat av religionen. Den främsta betydelsen av den kamp mot diskriminering vi talar om i dag är att den bekräftar ett medborgarskap som inkluderar alla, mer krävande än det tidigare uteslutande medborgarskapet som är historiskt knutet till demokratins och republikens ursprung."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph