Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-10-04-Speech-3-182"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001004.8.3-182"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Beide Berichterstatter haben eine hervorragende Arbeit geleistet, wofür ich mich an dieser Stelle im Namen meiner Fraktion bedanken möchte. Die Präsenz von Diskriminierungen unterschiedlichster Art in unseren Gesellschaften bestätigt die Wichtigkeit des vorliegenden Aktionsprogramms, was den Bericht von Herrn Cashman betrifft. Das Aktionsprogramm ist ein entscheidendes Instrument, um die Gemeinschaft bei der Entwicklung einer Gemeinschaftsstrategie zur Bekämpfung der Diskriminierung zu unterstützen. Es kann nicht sein, dass auf der Schwelle zum 21. Jahrhundert in Europa Frauen und Männer noch immer nicht gleichberechtigt sind, Behinderte sozial ausgegrenzt, Menschen wegen ihrer sexuellen Ausrichtung aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen und als andersartig abgestempelt werden. Das Recht aller Menschen auf Gleichheit vor dem Gesetz und auf Schutz vor Diskriminierung ist ein Grundrecht. Dieses Grundrecht ist von grundlegender Bedeutung für die Funktionsfähigkeit jeder demokratischen Gesellschaft. Rechtsvorschriften können nur ein wesentlicher, aber nicht der einzige Bestandteil sein, Diskriminierung zu bekämpfen. Die Gemeinschaft muss ergänzend dazu umsetzbare Konzepte für die Politik und die Praxis entwerfen. Die Initiativen vor Ort müssen daher unterstützt, die Kenntnisse über Diskriminierung verbessert und die politischen Konzepte gestärkt werden. Nur so schaffen wir es, Diskriminierungen in allen Bereichen des menschlichen Zusammenlebens in Europa wirksam zu bekämpfen. Dies kann nur in unser aller Interesse sein! In diesem Sinne appelliere ich an meine Kolleginnen und Kollegen gerade von der konservativen Seite dieses Hohen Hauses, morgen, wenn wir die Abstimmung durchführen, für die Berichte der beiden Berichterstatter zu stimmen."@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, fru kommissær, kære kolleger, de to ordførere har leveret et fremragende stykke arbejde, som jeg her på min gruppes vegne gerne vil takke for. Forskelsbehandling findes i de mest forskelligartede former i vores samfund, og det bekræfter vigtigheden af det foreliggende handlingsprogram, for så vidt angår Cashman-betænkningen. Handlingsprogrammet er et afgørende instrument til hjælp for Fællesskabet ved udviklingen af en fællesskabsstrategi for bekæmpelse af forskelsbehandling. Vi kan ikke acceptere i Europa på tærsklen til det 21. århundrede, at mænd og kvinder stadig ikke er ligeberettigede, at handicappede udsættes for social udstødning, og at mennesker udelukkes af samfundslivet på grund af deres seksuelle orientering og stemples som afvigende. Alle mennesker har ret til lighed for loven og beskyttelse mod forskelsbehandling. Det er en grundlæggende rettighed. Denne grundlæggende rettighed har fundamental betydning for ethvert demokratisk samfunds funktionsdygtighed. Lovbestemmelser kan kun være et væsentligt, men ikke det eneste element i bekæmpelsen af forskelsbehandling. Som supplement hertil skal Fællesskabet opstille gennemførlige politiske og praktiske strategier. Derfor skal lokale initiativer støttes, kendskabet til forskelsbehandling skal forbedres, og de politiske koncepter skal styrkes. Kun på den måde kan vi effektivt bekæmpe forskelsbehandling på alle områder af menneskelig sameksistens i Europa. Det kan vi alle kun være interesseret i. I den ånd opfordrer jeg mine kolleger navnlig fra den konservative fløj i Parlamentet om at stemme for de to ordføreres betænkninger ved afstemningen i morgen."@da1
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και οι δύο εισηγητές έκαναν θαυμάσια δουλειά, για την οποία θα ήθελα να τους ευχαριστήσω από τη θέση αυτή εξ ονόματος της ομάδας μου. Η ύπαρξη διακρίσεων διαφόρων μορφών στις κοινωνίες μας επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα του παρόντος προγράμματος δράσης στο οποίο αναφέρεται η έκθεση του κ. Cashmann. Το πρόγραμμα δράσης είναι ένα μέσο αποφασιστικής σημασίας για να υποστηρίξει η Κοινότητα την ανάπτυξη μιας κοινοτικής στρατηγικής για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Δεν είναι δυνατόν στο κατώφλι του 21ου αιώνα να εξακολουθούν να μην είναι ίσοι άνδρες και γυναίκες, να απομονώνονται κοινωνικά άτομα με ειδικές ανάγκες, να αποκλείονται από την κοινωνική ζωή άτομα λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και να σημαδεύονται ως διαφορετικά. Το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και να προστατεύονται από τη διακριτική μεταχείριση περιλαμβάνεται στα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα είναι αποφασιστικής σημασίας για τη λειτουργία κάθε δημοκρατικής κοινωνίας. Οι νομοθετικές διατάξεις μπορούν να είναι σημαντικό στοιχείο, αλλά όχι το μοναδικό για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Η Κοινότητα πρέπει συμπληρωματικά να συντάξει πρόσφορα σχέδια για την πολιτική και την πράξη. Γι’ αυτό και πρέπει να υποστηριχτούν άμεσα οι πρωτοβουλίες, να βελτιωθούν οι γνώσεις για τη διακριτική μεταχείριση και να ενισχυθούν τα πολιτικά γενικά σχέδια. Μόνον έτσι θα καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τις διακρίσεις σ’ όλους τους τομείς συμβίωσης των ανθρώπων στην Ευρώπη. Κι αυτό είναι το συμφέρον όλων μας. Με το πνεύμα αυτό απευθύνω έκκληση στις κυρίες και τους κυρίους συναδέλφους, ειδικά της συντηρητικής πτέρυγας του σεβαστού μας Σώματος, να ψηφίσουν αύριο στην ψηφοφορία υπέρ των εκθέσεων των δύο συναδέλφων."@el8
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, both rapporteurs have done an excellent job, for which I want to thank them here on behalf of my group. The fact that so many different forms of discrimination exist in our societies confirms the importance of the Action Programme that is the subject of Mr Cashman’s report. The Action Programme is a key instrument for supporting the Community in developing a common strategy to combat discrimination. We cannot accept seeing women and men still not having equal rights at the dawn of the 21st century, seeing the disabled socially marginalised, or people being excluded from society because of their sexual orientation and branded as different. The right of all human beings to equality before the law and protection against discrimination is a basic right. That basic right is fundamental to the ability of any democratic society to function. Legal provisions are an important component, but cannot be the only one, in the fight against discrimination. The Community must supplement them with political and practical programmes that can actually be implemented. So we must support grassroots initiatives, improve information about discrimination and underpin the political programmes. Only then can we effectively combat discrimination in all the fields of human life. That has to be in the interest of all of us! In that spirit I call on my fellow delegates, especially those on the Conservative benches of this House, to endorse the two rapporteurs’ reports at tomorrow’s vote."@en3
"(DE) Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, ambos ponentes han realizado un trabajo excelente, que yo deseo agradecerles en nombre de mi Grupo. La presencia de discriminaciones de muy diverso orden en nuestras sociedades confirma la importancia del programa de acción que es el tema del informe del Sr. Cashman. Dicho programa de acción es un instrumento decisivo para apoyar el desarrollo de una estrategia comunitaria contra la discriminación. No es admisible que cruzado ya el umbral del siglo XXI, mujeres y hombres todavía no reciban el mismo trato en Europa, que persista la exclusión social de las personas discapacitadas y que las personas se vean marginadas de la vida social y se las etiquete como diferentes debido a su orientación sexual. El derecho de todas las personas a la igualdad ante la ley y a la protección frente a la discriminación es un derecho fundamental. Este derecho fundamental es básico para que cualquier sociedad democrática pueda funcionar. Las disposiciones legales sólo pueden combatir una parte, fundamental pero no la única, de la discriminación. La Comunidad debe desarrollar, además, unos proyectos de actuación política y práctica que se puedan aplicar. Por lo tanto, es preciso apoyar las iniciativas sobre el terreno, mejorar los conocimientos sobre la discriminación y consolidar los proyectos políticos. Sólo así conseguiremos luchar con eficacia contra las discriminaciones en todos los ámbitos de la convivencia humana en Europa. Lo cual sólo puede redundar en interés de todos. En este sentido, yo pido muy especialmente a mis colegas del lado conservador de la Asamblea que mañana apoyen los informes de ambos ponentes cuando se proceda a su votación."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, molemmat esittelijät ovat tehneet erinomaista työtä, josta haluaisin ryhmäni puolesta kiittää tässä. Jäsen Cashmanin mietinnön osalta mitä erilaisimpien syrjintämuotojen olemassaolo yhteiskunnissamme vahvistaa käsiteltävänä olevan toimintaohjelman tärkeyden. Toimintaohjelma on ratkaiseva väline yhteisön tukemiseksi kehitettäessä yhteisön syrjinnän vastaista strategiaa. Ei voi käydä päinsä, että 2000-luvun kynnyksellä Euroopassa naiset ja miehet eivät edelleenkään ole tasa-arvoisia, vammaiset syrjäytetään sosiaalisesti ja ihmisiä suljetaan yhteiskunnallisen elämän ulkopuolelle heidän seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi ja leimataan erilaisiksi. Kaikkien ihmisten oikeus yhdenvertaisuuteen lain edessä ja suojeluun syrjinnältä on perusoikeus. Tämä perusoikeus on erittäin merkittävä jokaisen demokraattisen yhteiskunnan toimintakyvylle. Säännökset voivat olla vain olennainen mutta ei ainoa osa syrjinnän vastaista toimintaa. Yhteisön on laadittava sen lisäksi toteuttamiskelpoisia suunnitelmia politiikkaa ja käytäntöä varten. Siksi on tuettava paikallisia aloitteita, parannettava syrjintää koskevaa tietoisuutta ja tehostettava poliittisia suunnitelmia. Vain siten me onnistumme torjumaan tehokkaasti syrjintää kaikilla inhimillisen yhteiselämän alueilla Euroopassa. Tämä voi olla vain meidän kaikkien etujen mukaista! Tässä mielessä vetoan kollegoihini juuri tämän parlamentin konservatiivisella puolella, että he äänestäisivät huomisessa äänestyksessä molempien esittelijöiden mietintöjen puolesta."@fi5
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, les rapporteurs ont tous deux effectué un excellent travail pour lequel je voudrais, de cette tribune, les remercier au nom de mon groupe. Le fait qu'il existe dans notre société des discriminations de natures diverses confirme l'importance du programme d'action en présence, pour ce qui est du rapport de M. Cashman. Le programme d'action est un instrument décisif pour soutenir la Communauté dans le développement d'une stratégie communautaire pour la lutte contre les discriminations. Il est inadmissible qu'en Europe, à l'aube du XXIe siècle, les femmes et les hommes ne jouissent pas des mêmes droits, que les handicapés soient marginalisés, que des personnes soient exclues de la vie sociale en raison de leur orientation sexuelle et étiquetées comme étant différentes. Le droit de tous les êtres humains à l'égalité devant la loi et à la protection contre les discriminations constitue un droit fondamental. Ce droit fondamental revêt une importance cruciale pour la capacité de fonctionnement de toute société démocratique. Les dispositions juridiques ne peuvent constituer qu'un aspect - essentiel - mais pas unique en vue de lutter contre les discriminations. La société doit élaborer en la matière des concepts complémentaires pour la politique et la pratique. Les initiatives prises sur le terrain doivent donc être soutenues, les connaissances sur la discrimination doivent être améliorées et les concepts politiques doivent être renforcés. Ce n'est que de cette manière que nous réussirons à lutter efficacement contre les discriminations dans tous les domaines de la vie sociétale en Europe. Cela ne peut que profiter à nous tous. C'est dans ce sens que j'invite mes collègues, en particulier mes collègues du côté conservateur de cette Assemblée, lorsque, demain, nous procéderons au vote, à adopter les rapports des deux rapporteurs."@fr6
"Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, entrambi i relatori hanno svolto un eccellente lavoro, per il quale desidero ringraziarli in questa sede a nome del mio gruppo. L’esistenza nella nostra societ� delle più svariate forme di discriminazione conferma l’importanza del presente programma d’azione, preso in esame nella relazione dell’onorevole Cashman. Si tratta di uno strumento decisivo per sostenere l'Unione nello sviluppo di una strategia comunitaria di lotta alla discriminazione. Non è possibile che in Europa, alle soglie del XXI secolo, uomini e donne non godano ancora degli stessi diritti, che i disabili vengano emarginati, che determinate persone vengano escluse dalla vita sociale e marchiate come diverse a causa delle loro inclinazioni sessuali. Il diritto di tutti gli esseri umani all’uguaglianza davanti alla legge e alla tutela contro la discriminazione è un diritto fondamentale ed è di importanza determinante per il buon funzionamento di qualsiasi societ� democratica. Le norme giuridiche sono una componente essenziale, ma non l’unica, della lotta contro la discriminazione. La Comunit� deve integrare tali strumenti con progetti realizzabili sul piano politico e pratico. Pertanto occorre sostenere le iniziative migliorare le conoscenze in materia di discriminazione e rafforzare i programmi politici. Solo così riusciremo a combattere con efficacia, in Europa, la discriminazione in tutti i settori della convivenza civile. E' nell’interesse di tutti! A tal fine rivolgo un appello ai colleghi dell’ala conservatrice del Parlamento affinché domani, in fase di votazione, si pronuncino a favore di entrambe le relazioni."@it9
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, both rapporteurs have done an excellent job, for which I want to thank them here on behalf of my group. The fact that so many different forms of discrimination exist in our societies confirms the importance of the Action Programme that is the subject of Mr Cashman’s report. The Action Programme is a key instrument for supporting the Community in developing a common strategy to combat discrimination. We cannot accept seeing women and men still not having equal rights at the dawn of the 21st century, seeing the disabled socially marginalised, or people being excluded from society because of their sexual orientation and branded as different. The right of all human beings to equality before the law and protection against discrimination is a basic right. That basic right is fundamental to the ability of any democratic society to function. Legal provisions are an important component, but cannot be the only one, in the fight against discrimination. The Community must supplement them with political and practical programmes that can actually be implemented. So we must support grassroots initiatives, improve information about discrimination and underpin the political programmes. Only then can we effectively combat discrimination in all the fields of human life. That has to be in the interest of all of us! In that spirit I call on my fellow delegates, especially those on the Conservative benches of this House, to endorse the two rapporteurs’ reports at tomorrow’s vote."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, waarde collega's, beide rapporteurs hebben uitstekend werk geleverd, waarvoor ik hen vanaf deze plaats namens mijn fractie wil bedanken. Het feit dat in onze samenleving allerlei vormen van discriminatie voorkomen, bevestigt het belang van het actieprogramma waarop het verslag van de heer Cashman betrekking heeft. Dit actieprogramma is voor de Gemeenschap een onmisbaar instrument bij het opstellen van een communautaire strategie voor de bestrijding van discriminatie. Het is ontoelaatbaar dat op de drempel van de 21ste eeuw in Europa vrouwen en mannen nog altijd geen gelijke rechten hebben, dat gehandicapten maatschappelijk worden gemarginaliseerd en dat mensen vanwege hun seksuele geaardheid van het maatschappelijk leven worden uitgesloten en als andersoortig worden bestempeld. Het recht van alle mensen op gelijkheid voor de wet en op bescherming tegen discriminatie is een grondrecht. Dit grondrecht is voor het functioneren van iedere democratische samenleving van fundamentele betekenis. Rechtsregels kunnen slechts een wezenlijk, maar niet het enige onderdeel van de bestrijding van discriminatie zijn. In aanvulling op de regels moet de Gemeenschap concepten bedenken die politiek en praktisch omzetbaar zijn. Daarom moeten plaatselijke initiatieven worden ondersteund, de politieke concepten worden versterkt en moet de kennis over discriminatie worden verbeterd. Alleen zo kunnen wij erin slagen discriminatie op alle maatschappelijke gebieden in Europa effectief te bestrijden. Dat kan alleen maar in ons aller belang zijn! Ik doe daarom een beroep op mijn collega's, en met name op de conservatieve collega's in dit Parlement, om morgen bij de stemming voor de verslagen van de beide rapporteurs te stemmen."@nl2
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, caros colegas, ambos os relatores efectuaram um excelente trabalho, pelo qual gostaria de endereçar os meus agradecimentos em nome do meus grupo. A presença de discriminações dos mais diversos tipos nas nossas sociedades confirma a importância do presente programa de acção, ao qual respeita o relatório do colega Cashman. O programa de acção representa um instrumento decisivo para apoiar a Comunidade no desenvolvimento de uma estratégia comunitária de combate à discriminação. Não podemos permitir que, no limiar do século XXI, na Europa, ainda não exista igualdade de direitos entre homens e mulheres, que as pessoas com deficiência sejam socialmente afastadas, que as pessoas com diferentes tendências sexuais sejam excluídas da vida social e classificadas como “estranhas”. O direito de toda as pessoas à igualdade perante a lei e a protecção face à discriminação constitui um direito elementar. Este direito elementar tem importância fundamental para a capacidade de funcionamento de qualquer sociedade democrática. As normas jurídicas podem ser um importante meio para combater a discriminação, mas não são o único meio disponível. Em seu complemento, a sociedade tem de desenvolver conceitos aplicáveis na política e na prática. Nesta perspectiva, as iniciativas locais têm de ser apoiadas, os conhecimentos sobre a discriminação melhorados e os conceitos políticos reforçados. Apenas desta forma conseguiremos combater eficazmente a discriminação na Europa, em todos os domínios da coexistência humana. Este objectivo é do nosso maior interesse. Neste sentido, lanço o meu apelo a todos os colega, em especial do lado conservador deste hemiciclo, no sentido de amanhã, quando realizarmos a votação, votarem a favor dos relatórios de ambos os relatores."@pt11
"Herr talman, fru kommissionär, kära kolleger! Båda föredraganden har åstadkommit ett fantastiskt arbete som jag vill tacka för som företrädare för min grupp. Förekomsten av diskriminering av de mest skiftande slag i våra samhällen bekräftar vikten av föreliggande handlingsprogram i Cashmans betänkande. Handlingsprogrammet är ett avgörande instrument för att stödja gemenskapen i utvecklandet av en gemenskapsstrategi för att bekämpa diskriminering. Det är inte godtagbart att kvinnor och män på tröskeln till det 21:a århundradet fortfarande inte är jämställda, att funktionshindrade är socialt utslagna, att människor på grund av sin sexuella läggning utesluts från samhällslivet och stämplas som annorlunda. Alla människors rätt till likhet inför lagen och skydd mot diskriminering är en grundläggande rättighet. Denna grundläggande rättighet är av avgörande betydelse för varje demokratiskt samhälles funktionsduglighet. Rättsliga bestämmelser kan utgöra en viktig men inte den enda beståndsdelen i kampen mot diskriminering. Gemenskapen måste i tillägg till detta göra ett utkast till idéer som går att förverkliga inom politiken och i praktiken. Lokala initiativ måste därför stödjas, kunskaper om diskriminering förbättras och de politiska idéerna stärkas. Endast på det viset kan vi effektivt bekämpa diskriminering på alla områden för mänsklig samexistens i Europa. Det bör ligga i allas intresse! Därför uppmanar jag mina kolleger i parlamentet, i synnerhet på den konservativa sidan, att i morgon, när omröstningen äger rum, rösta för de båda föredragandenas betänkanden."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph