Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-10-04-Speech-3-027"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg vil ønske fru Paulsen tillykke med hendes betænkning. Opdagelsen af dioxin i citrusfrugter, der importeres til Fællesskabet og er beregnet til dyrefoder, har afsløret manglerne i den nuværende lovgivning vedrørende kontrol. Offentligheden er bekymret, den forlanger garantier. For øvrigt sætter det, der truer dyrenes sundhed, menneskets helbred på spil. Det forstår sig, at en nulrisiko er umulig at opnå. Det drejer sig således om at iværksætte et alarmsystem. Det er endvidere nødvendigt, at medlemsstaterne sørger for at kontrollere teksterne omhyggeligt. På dette punkt er vi enige. Til gengæld kan vi ikke acceptere, at man benytter sig af lejligheden til yderligere at udvide Europa-Kommissionens beføjelser, der allerede er alt for omfattende. Alt er et påskud for en yderligere harmonisering, som om vira, mikrober og forurenende partikler indgik i den fri bevægelighed. Lad os opholde os et øjeblik ved de bagvedliggende tanker hos harmoniseringsmanikerne. Mikrober, lad os harmonisere sundhedstjenesterne! Farer i forbindelse med fødevaresikkerheden, lad os harmonisere indholdet på tallerkenerne ved hjælp af en fælles ernæringspolitik! Lad os harmonisere, lad os harmonisere, og for at kontrollere realiteten af alle disse harmoniseringer er det nødvendigt med ikke mindre end et lydigt fællesskabselitekorps i uniform til at kontrollere, om vores tankesystem anvendes rigtigt, for medlemsstaterne er slubberter, der skal overvåges! Men nej, vi accepterer ikke mere denne harmoniseringslære. I dag får denne ensretningstankegang uden forbindelse med virkeligheden ikke nogen til at anmode om uanmeldt kontrol, uden at de medlemsstater, man ikke har tillid til i Bruxelles, underrettes. Det er uacceptabelt. Lad os ikke glemme, mine kære kolleger, at fællesskabsinstitutionernes og vores legitimitet udelukkende hviler på de nationers vilje, vi er pålagt at repræsentere. Det er på tide at bryde med en vildledende fortolkning af subsidiaritetsprincippet, som har til formål hver dag at øge formynderiet fra Bruxelles over for nationerne. Ændringsforslaget fra Miljøudvalget er i dag et symbol. Med alle midler har De til hensigt at fjerne medlemsstaternes suverænitet. Har De ikke hørt den politiske advarsel fra det danske folk den 28. september? Eller mener De, at der er noget "råddent" i kongeriget Danmark? Måske har De samme opfattelse af demokrati som den revolutionære prior fra Marne, der fra Konventets talerstol under rædselsregimet erklærede, at man skal gøre folkets lykke på trods af folket, man skal tvinge det til at være frit. Befolkningerne er overbebyrdet med at være tvunget til at være fri, med hver dag at blive mere lammet i deres aktiviteter af små pedantiske og udmattende regler. Den ensretningstankegang, De personificerer, er forældet og farlig, fordi den ikke tager hensyn til det nationale tilhørsforhold og nationalstatens rolle. Den kvæler den europæiske idé. Så red venligst Europa ved at holde op med at nære harmoniseringsuhyret med uansvarlige hjernespind."@da1
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, haluan onnitella Paulsenia hänen mietinnöstään. Dioksiinin löytyminen yhteisöön tuodussa ja eläinten ruokintaan tarkoitetussa pulpassa on paljastanut nykyisen valvontaa koskevan lainsäädännön puutteellisuuden. Suuri yleisömme on huolissaan ja vaatii takeita. Se mikä uhkaa eläinten terveyttä, vaarantaa ihmisten terveyden. Riskien täydellinen poistaminen on tietysti mahdotonta. On kuitenkin otettava käyttöön hälytysjärjestelmä. Lisäksi jäsenvaltioiden on huolehdittava tarkasti säädöstekstien mukaisesta valvonnasta. Tästä asiasta olemme yhtä mieltä. Sen sijaan emme hyväksy tilanteen hyödyntämistä siten, että Euroopan komission jo ennestäänkin laajaa toimivaltaa laajennettaisiin taas hieman. Kaikkea käytetään verukkeena uudelle yhdenmukaistamiselle, aivan kuin vapaa liikkuvuus koskisi myös viruksia, mikrobeja ja saastehiukkasia. Pysähtykäämme hetkeksi tarkastelemaan yhdenmukaistamisintoilijoidemme syvällisiä mietteitä. Kun on mikrobeja, yhdenmukaistakaamme terveydenhoitopalvelut! Kun elintarvikkeiden turvallisuus on uhattuna, yhdenmukaistakaamme lautasillamme oleva ruoka yhteisellä ravintopolitiikalla! Yhdenmukaistakaamme vähän joka puolella, eikä kaikkien näiden yhdenmukaistusten valvomiseksi ole mitään sen parempaa keinoa kuin yhteisön univormua kantavat ja helposti ohjattavissa olevat eliittijoukot, jotka valvovat ajatusjärjestelmämme moitteetonta soveltamista, koska valtiomme ovat tuhmia pojankoltiaisia, joita on pidettävä silmällä! Vaan mepä emme enää hyväksy tätä yhdenmukaistamisen uskontoa. Tämä kaikesta todellisuudesta erillään oleva yhdenmukaisuusajattelu saa nyt jotkut vaatimaan omaehtoisia tarkastuksia, joista ei ilmoiteta etukäteen niille valtioille, joihin Brysselissä ei luoteta lainkaan. Se ei ole hyväksyttävää. Muistakaapa, hyvät kollegani, että yhteisömme toimielimien legitiimiyden, meidän legitiimiytemme ehdottomana perustana on niiden valtioiden tahto, joita meidän on määrä edustaa. On aika luopua siitä toissijaisuusperiaatteen harhaanjohtavasta tulkinnasta, jolla pyritään päivästä toiseen alistamaan kansakuntiamme Brysselin holhoukseen. Ympäristövaliokunnan ehdottomalla tarkistuksella on nyt symbolinen merkitys. Te yritätte kaikin keinoin riistää valtioiden suvereniteetin. Ettekö ymmärtäneet Tanskan kansan 28. syyskuuta antamaa varoitusta? Vai luuletteko, että Tanskan maassa on jotakin "mätää"? Lieneekö teillä sama käsitys demokratiasta kuin sillä Prieur de la Marnesta kotoisin olleella vallankumousjohtajalla, joka julisti konventin puhujakorokkeelta hirmuhallinnon aikana: "Kansa on tehtävä onnelliseksi kansasta huolimatta, se on pakotettava vapauteen." Kansamme ovat tuskastuneita vapauteen pakottamisesta, siitä, että niiden toiminta vaikeutuu päivä päivältä saivartelevien ja tukahduttavien pikkusääntöjen vuoksi. Teissä henkilöityvä yhdenmukaisuusajattelu, jossa sivuutetaan kansakuntiin kuuluminen ja kansallisvaltion merkitys, on vanhentunut ja vaarallinen. Se tukahduttaa eurooppalaisuuden aatteen. Siksi pyydän, että pelastatte Euroopan lopettamalla yhdenmukaistamisen epäjumalan ruokkimisen vastuuttomilla pyrkimyksillänne."@fi5
lpv:translated text
"Herr talman! Jag vill gratulera fru Paulsen till hennes betänkande. När man upptäckte dioxin i citrusfrukter, som importerats till gemenskapen och som var avsedda för djurfoder, blottlades brister i den nuvarande kontrollagstiftningen. Allmänheten är oroad och kräver garantier. Det som hotar djurs hälsa äventyrar faktiskt människors hälsa. Självklart är en nollrisk omöjlig. Men det är ändå viktigt att inrätta ett varningssystem. Det är dessutom nödvändigt att staterna är uppmärksamma på att lagtexterna kontrolleras. På den punkten är vi överens. Däremot accepterar vi inte att man drar nytta av det här tillfället för att ytterligare utvidga Europeiska kommissionens redan alltför omfattande befogenheter. Allt blir en förevändning för en ny harmonisering – som om virus, mikrober och förorenande partiklar omfattades av den fria rörligheten. Låt oss uppehålla oss en stund vid detta och fundera närmare på vår harmoniseringsmani. Mikrober – harmonisera hälso- och sjukvården! Säkerhetsrisker på livsmedelsområdet – harmonisera innehållet på tallrikarna med en gemensam näringspolitik! Harmonisera, harmonisera. Och för att kontrollera att alla dessa harmoniseringar blir verklighet – ingenting mindre än en tillräckligt foglig gemenskapens elitkår i uniform som skall kontrollera att vårt tankesystem verkligen tillämpas, eftersom staterna är olydiga busfrön som måste övervakas! Men vi accepterar inte längre denna harmoniseringsreligion. Denna likriktande tanke, totalt avskärmad från verkligheten, leder i dag till att somliga kräver spontana kontroller utan att man förvarnar staterna, som Bryssel inte har något förtroende för. Det är oacceptabelt. Ni måste ändå komma ihåg, mina kära kolleger, att EU-institutionernas legitimitet, vår legitimitet, strikt vilar på viljan i de nationer som vi har i uppdrag att företräda. Det är dags att bryta med den vilseledande tolkning av subsidiaritetsprincipen som dag för dag syftar till att ytterligare stärka Bryssels förmyndarskap över våra nationer. Det ändringsförslag som förslås av utskottet för miljö liknar i dag en symbol. Er avsikt är att med alla medel sudda ut staternas suveränitet. Hörde ni inte den politiska varningssignal som det danska folket sände den 28 september? Eller tror ni att det finns någonting ”ruttet” i konungariket Danmark? Kanske har ni samma uppfattning om demokratin som revolutionären Prieur från Marne, som under skräckväldet stod i nationalkonventets talarstol och förklarade: ”Vi måste se till folkets lycka mot dess vilja, vi måste tvinga det till frihet”. Folken är irriterade på att tvingas till frihet, att varje dag hindras i sin verksamhet av små pedantiska och kvävande regler. Den likriktande tanke som ni är ett uttryck för nonchalerar den nationella tillhörigheten och nationalstatens roll, och är därför föråldrad och farlig. Den kväver den europeiska idén. Så jag ber er: Rädda Europa genom att inte längre ge näring åt den harmoniserande Molok med oansvariga önskedrömmar."@sv13
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ την κ. Paulsen για την έκθεσή της. Η ανίχνευση διοξίνης στα εσπεριδοειδή που εισάγονται στην Κοινότητα και προορίζονται για τη διατροφή των ζώων, αποκάλυψε τα κενά της υφιστάμενης νομοθεσίας σε θέματα ελέγχου. Η κοινή γνώμη ανησυχεί, ζητεί εγγυήσεις. Πράγματι, ό,τι απειλεί την υγεία των ζώων θέτει σε κίνδυνο και την ανθρώπινη υγεία. Φυσικά ο μηδενικός κίνδυνος είναι ανέφικτος. Ωστόσο, είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα σύστημα προειδοποίησης. Είναι μάλιστα ανάγκη τα κράτη να φροντίσουν με προσοχή τον έλεγχο των κειμένων. Επί του σημείου αυτού συμφωνούμε. Αντίθετα, δεν δεχόμαστε να εκμεταλλευθούμε την ευκαιρία για να διευρύνουμε λίγο περισσότερο τις ήδη πληθωρικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα πάντα αποτελούν πρόσχημα για μια νέα εναρμόνιση, λες και οι ιοί, τα μικρόβια και τα ρυπογόνα σωματίδια είναι μέρος της ελευθερίας κυκλοφορίας. Ας σταθούμε λίγο στις ενδόμυχες σκέψεις των μανιακών της εναρμόνισης. Μικρόβια, ας εναρμονίσουμε τις υπηρεσίες υγείας! Κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων, ας εναρμονίσουμε το περιεχόμενο των πιάτων μας μέσω μιας κοινής πολιτικής για τη διατροφή! Εναρμόνιση, εναρμόνιση, και για να ελέγξουμε ότι όλες αυτές οι εναρμονίσεις γίνονται πραγματικότητα, τίποτα καλύτερο από ένα ένστολο επίλεκτο κοινοτικό σώμα, που θα είναι υπάκουο, που θα επαληθεύει την καλή εφαρμογή του συστήματος σκέψης μας διότι τα κράτη μας είναι "παλιόπαιδα" που πρέπει να τα προσέχουμε! Λοιπόν όχι, δεν δεχόμαστε πλέον αυτήν την θρησκεία της εναρμόνισης. Σήμερα, αυτή η νοοτροπία υπέρ της ομοιογενοποίησης, που είναι αποκομμένη από κάθε πραγματικότητα, κάνει ορισμένους να ζητούν αυθόρμητους ελέγχους, χωρίς να έχουν προειδοποιηθεί τα κράτη στα οποία οι Βρυξέλλες δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη. Είναι απαράδεκτο. Θυμηθείτε ωστόσο, αγαπητοί μου συνάδελφοι, ότι η νομιμότητα των κοινοτικών θεσμικών οργάνων μας, ότι η δική μας νομιμότητα εδράζεται αποκλειστικά στη βούληση των εθνών που έχουμε αναλάβει να εκπροσωπούμε. Είναι ώρα να σταματήσουμε αυτήν τη λανθασμένη ερμηνεία της αρχής της επικουρικότητας που θέλει να αυξάνει καθημερινά την κηδεμόνευση των εθνών μας από τις Βρυξέλλες. Η τροπολογία που πρότεινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει γίνει σήμερα σύμβολο. Με κάθε μέσο, θέλετε να εκριζώσετε την κυριαρχία των κρατών. Δεν είδατε την πολιτική προειδοποίηση που απηύθυνε στις 28 Σεπτεμβρίου ο λαός της Δανίας; Ή μήπως πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι "σάπιο" στο βασίλειο της Δανίας; Ίσως η ιδέα που έχετε για την δημοκρατία είναι η ίδια με αυτήν που είχε ο επαναστάτης Πριέρ από τη Μάρνη που διακήρυττε στο βήμα της Συνέλευσης στην περίοδο της Τρομοκρατίας: "Πρέπει να κάνουμε τον λαό ευτυχισμένο παρά την θέλησή του, πρέπει να τον αναγκάσουμε να είναι ελεύθερος" . Οι λαοί μας δεν αντέχουν άλλο να αναγκάζονται να είναι ελεύθεροι, να παγιδεύονται καθημερινά όλο και περισσότερο στις δραστηριότητές τους από μικρούς, σχολαστικούς και καταπιεστικούς κανόνες. Αγνοώντας τα εθνικά φρονήματα και τον ρόλο του κράτους-έθνους, η μοναδική ιδέα που ενσαρκώνετε είναι παρωχημένη και επικίνδυνη. Πνίγει την ευρωπαϊκή ιδέα. Γι' αυτό σας παρακαλούμε, σώστε την Ευρώπη και σταματείστε να τρέφετε το Μολώχ της εναρμόνισης με ανεύθυνες χίμαιρες."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil mevrouw Paulsen feliciteren met haar verslag. Met de ontdekking van dioxine in pulp dat in de Gemeenschap is ingevoerd en bestemd is voor diervoeding zijn er gebreken aan het licht gekomen in de huidige controleregelgeving. Er bestaat ongerustheid onder de publieke opinie in de lidstaten en de burgers eisen garanties. Stoffen die een bedreiging zijn voor de gezondheid van dieren, vormen ook een gevaar voor de volksgezondheid. Uiteraard kan het risico niet geheel worden uitgesloten. Er dient echter wel een alarmsysteem te komen. Voorts dienen de lidstaten er nauwlettend op toe te zien dat de voorschriften worden nageleefd. Wat dit punt betreft zijn wij het eens. Wij kunnen daarentegen niet accepteren dat er van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om de reeds overmatige bevoegdheden van de Europese Commissie nog verder uit te breiden. Alles wordt als voorwendsel gebruikt om de wetgeving nog verder te harmoniseren, alsof virussen, microben en verontreinigende stofdeeltjes deel uitmaken van het vrije verkeer. Laten we een moment stilstaan bij de achterliggende beweegredenen van deze overdreven harmonisatiezucht. Zijn er microben, laten we dan de gezondheidsdiensten harmoniseren! Zijn er risico’s voor de voedselveiligheid, dan moeten we onze voedingsgewoonten harmoniseren door middel van een gemeenschappelijk voedingsbeleid! Laten we harmoniseren en nogmaals harmoniseren. Maar dan dienen we wel een in uniform gestoken communautair elitekorps op te richten dat toeziet op de verwezenlijking van deze harmonisaties en de juistheid van onze denkwijze! Onze lidstaten zijn immers stoute bengels op wie goed moet worden toegezien! Wij zullen dit harmonisatiedogma niet accepteren. Aangezien sommigen alles willen standaardiseren en daarbij iedere realiteitszin uit het oog verliezen, verlangen ze nu spontane controles waarbij de door Brussel gewantrouwde lidstaten niet van tevoren gewaarschuwd zullen worden. Dat is ontoelaatbaar, waarde collega’s! Vergeet immers niet dat de legitimiteit van onze communautaire instellingen en onze eigen legitimiteit uitsluitend is gebaseerd op de wil van de volkeren die wij geacht zijn te vertegenwoordigen. Het wordt tijd dat we afstand nemen van de misleidende interpretatie van het subsidiariteitbeginsel dat wordt aangegrepen om de macht van Brussel over onze lidstaten te vergroten. Een mooie illustratie hiervan vormt het amendement dat ons door de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid is voorgesteld. Deze commissie beweegt hemel en aarde om een einde te maken aan de soevereiniteit van de lidstaten. Heeft u de politieke waarschuwing van het Deense volk van 28 september soms niet gehoord? Of denkt u dat het Koninkrijk Denemarken in zekere zin “verdorven” is? Misschien houdt u dezelfde opvatting erop na als de revolutionaire Prior van de Marne, die ten tijde van de Terreur op de tribune van de Conventie verklaarde dat het volk het geluk diende te krijgen opgelegd en gedwongen moest worden om in vrijheid te leven. Onze volkeren willen niet langer gedwongen worden om in vrijheid te leven. Ze zijn het zat om iedere dag in hun activiteiten gehinderd te worden door pietluttige en verstikkende regeltjes. De eenheidsgedachte die u voorstaat is achterhaald en gevaarlijk omdat ze aan de nationale saamhorigheid en de rol van de natiestaat voorbij gaat. Ik verzoek u derhalve Europa te redden door niet langer hersenschimmen na te jagen en harmonisatie als doel te verheffen."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mr President, I wish to congratulate Mrs Paulsen on her report. The detection of dioxins in citrus fruits that have been imported into the Community to serve as animal nutrition revealed the loopholes in current legislation on inspections. The public is worried and is demanding guarantees. Any threat to animal health will also automatically endanger human health. Zero risk is, of course, impossible, but an early warning system must nevertheless be put in place. Member States must, moreover, pay close attention to monitoring the implementation of texts. On this point we are in agreement. We do not think that it acceptable, on the other hand, to take advantage of this opportunity to extend the already myriad competences of the European Commission even further. It is all a pretext for further harmonisation as if viruses, germs and polluting particles were subject to the concept of freedom of movement. Let us dwell for a moment on the profound thoughts of those who are obsessed with harmonisation. If there are germs, let us harmonise health services! If there are risks to food safety, let us harmonise what we eat through a common nutritional policy! Let us harmonise away and, to monitor the outcome of all these acts of harmonisation, we shall have nothing less than the obedient uniformed Community crack troops to ensure that our way of thinking is properly implemented, because our Member States are naughty little rascals we need to keep an eye on! Well, we will not put up with this cult of harmonisation any more! Today, this idea of bringing everything into line, which is completely cut off from reality, is leading some people to call for spot checks, with no warning to the States in which Brussels has no confidence. This is unacceptable. But remember, ladies and gentlemen, that the legitimacy of our Community institutions and our own legitimacy depend entirely on the will of the peoples whom it is our duty to represent. It is time to break with a misguided interpretation of the principle of subsidiarity, which attempts to increase Brussels’s hold on our nations a little more each day. The amendment tabled by the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy is today emblematic. You intend to destroy the sovereignty of our States by any means possible. Did you not hear the political warning given on 28 September by the Danish people? Or do you think that there is “something rotten in the State of Denmark”? Maybe you have the same idea of democracy as the revolutionary Pierre-Louis ‘Prieur’ de la Marne, who told the Convention under the Terror, “The people must be made happy, despite their wishes. The people must be forced to be free”. Our citizens are fed up with being forced to be happy, of being hampered a little more every day in their activities by petty, pernickety and stifling red tape. You ignore people’s sense of national allegiance and the role of the nation-state and the ‘single mindset’ which you embody is out-of-date and dangerous. It is smothering the idea of Europe. So for goodness’ sake, save Europe, by ceasing to offer up harebrained and fanciful ideas to the idol of harmonisation."@lv10
lpv:translated text
"Herr Präsident, ich möchte Frau Paulsen zu ihrem Bericht gratulieren. Der Nachweis von Dioxin in Zitrusfrüchten, die für die Tierernährung in die Gemeinschaft eingeführt werden, hat die Lücken der geltenden Rechtsvorschriften im Kontrollbereich zum Vorschein gebracht. Unsere Bürger sind beunruhigt und fordern Garantien, denn was die Gesundheit der Tiere bedroht, ist auch eine Gefahr für die Gesundheit der Menschen. Ein Nullrisiko ist natürlich nicht zu erreichen, aber es muss ein Warnsystem eingeführt werden. Des Weiteren ist es erforderlich, dass die Staaten sorgfältig auf die Einhaltung der Texte achten. In diesem Punkt sind wir einer Meinung. Wir können jedoch nicht akzeptieren, dass diese Situation dazu genutzt wird, die bereits allzu zahlreichen Zuständigkeitsbereiche der Europäischen Kommission noch etwas stärker zu erweitern. Alles dient als Vorwand für eine weitere Harmonisierung, als ob die Viren, Mikroben und Schadstoffpartikel unter die Freizügigkeit fallen würden. Versetzen wir uns kurz in die tiefgründige Denkweise unserer Harmonisierungsfanatiker. Mikroben? Da müssen wir die Gesundheitsdienste harmonisieren! Gefahren für die Lebensmittelsicherheit? Da müssen wir mit einer gemeinsamen Ernährungspolitik den Inhalt unserer Teller harmonisieren! Harmonisierung ohne Ende, und für die Kontrolle all dieser Harmonisierungen gibt es nichts Besseres als ein fügsames gemeinschaftliches Elitekorps in Uniform, das die ordnungsgemäße Umsetzung unserer Lehre überprüft, denn unsere Staaten sind ungezogene Bengel, die überwacht werden müssen! Nein, diese Religion der Harmonisierung akzeptieren wir nicht mehr. Gegenwärtig verleitet dieses von jeglicher Realität abgekoppelte Einheitsdenken manch einen zur Forderung nach unangekündigten Kontrollen, ohne vorherige Information dieser Staaten, in die Brüssel keinerlei Vertrauen hat. Dies ist unannehmbar. Bitte denken Sie daran, verehrte Kolleginnen und Kollegen, dass die Legitimität unserer gemeinschaftlichen Institutionen, dass unsere Legitimität ausschließlich auf dem Willen der Nationen beruht, mit deren Vertretung wir beauftragt sind. Es ist an der Zeit, dass wir dieser irreführenden Auslegung des Subsidiaritätsprinzips, mit der die Bevormundung unserer Nationen durch Brüssel tagtäglich weiter ausgebaut wird, ein Ende setzen. Der vom Ausschuss für Umweltfragen vorgeschlagene Änderungsantrag hat diesbezüglich hohen Symbolwert. Sie möchten mit allen Mitteln die Souveränität der Staaten abschaffen. Haben Sie die politische Warnung des dänischen Volkes vom 28. September nicht verstanden? Oder meinen Sie vielleicht, „etwas ist faul im Staate Dänemark“? Vielleicht haben Sie dasselbe Demokratieverständnis wie der Revolutionär Prieur de la Marne, der während der Schreckensherrschaft am Rednerpult des Nationalkonvents erklärte: „Das Glück des Volkes muss auch gegen das Volk erreicht werden, man muss es zur Freiheit zwingen.“ Unsere Völker sind es Leid, zur Freiheit gezwungen und zunehmend durch kleinkarierte, erdrückende Regeln in ihren Aktivitäten eingeschränkt zu werden. Das von Ihnen verkörperte Einheitsdenken, das die nationale Zugehörigkeit und die Rolle des Nationalstaats missachtet, ist überholt und gefährlich. Es lähmt den europäischen Gedanken. Also, bitte, retten Sie Europa, indem Sie damit aufhören, den Moloch der Harmonisierung mit unverantwortlichen Hirngespinsten zu füttern."@de7
lpv:translated text
"(FR) Señor Presidente, deseo felicitar a la Sra. Paulsen por su informe. La detección de dioxina en los cítricos, importados por la Comunidad y destinados a la alimentación animal, ha desvelado las lagunas de la actual legislación en materia de control. Nuestra opinión pública está preocupada, reclama garantías. De hecho, lo que amenaza la salud de los animales pone en peligro la salud humana. Por supuesto, el riesgo cero es imposible. Es importante sin embargo poner en práctica un sistema de alerta. Además, es necesario que los Estados vigilen estrechamente el control de los textos. Sobre este punto, estamos de acuerdo. En cambio, no aceptamos que se aproveche la ocasión para ampliar un poco más todavía las ya pletóricas competencias de la Comisión Europea. Cualquier cosa sirve de pretexto para una nueva armonización, como si los virus, los microbios y las partículas contaminantes formaran parte de la libre circulación. Detengámonos por un momento en las profundas reflexiones de nuestros maníacos de la armonización. ¡Microbios, armonicemos los servicios sanitarios! ¡Riesgos para la seguridad alimentaria, armonicemos el contenido de los platos por medio de una política nutricional común! ¡Armonicemos, armonicemos, y para controlar la realidad de todas estas armonizaciones, nada mejor que un cuerpo de élite comunitario uniformado, bien dócil, que verifique la correcta aplicación de nuestro conjunto de ideas, porque nuestros Estados son villanos bribones que hay que vigilar! ¡Pues no! Ya no aceptamos esta religión de la armonización. Hoy en día, esta forma de pensar uniformizadora, desconectada de cualquier realidad, conduce a algunos a pedir controles espontáneos, sin prevenir a esos Estados en los que Bruselas no confía en absoluto. Es inaceptable. Recuerden no obstante, mis queridos colegas, que la legitimidad de nuestras instituciones comunitarias, que nuestra legitimidad, se basan exclusivamente en la voluntad de las naciones que nos encargamos de representar. Ya va siendo hora de acabar con una interpretación falaz del principio de subsidiariedad, que pretende incrementar cada día más la tutela de Bruselas sobre nuestras naciones. La enmienda propuesta por la Comisión de Medio Ambiente supone hoy un símbolo. Ustedes desean por todos los medios erradicar la soberanía de los Estados. ¿No han oído la advertencia política lanzada por el pueblo danés el 28 de septiembre? ¿O bien piensan Ustedes que algo huele a podrido en el Reino de Dinamarca? Tal vez tengan Ustedes el mismo concepto de democracia que el revolucionario Prior del Marne, que declaró en la tribuna de la Convención durante el Terror: “hay que hacer el bien del pueblo a pesar del pueblo, hay que obligarle a ser libre”. Nuestros pueblos están hartos de que se les obligue a ser libres, de estar cada día más limitados en sus actividades por pequeñas normas puntillosas y asfixiantes. Al ignorar la pertenencia nacional y el papel del Estado-nación, la idea única que Ustedes representan está desfasada y es peligrosa. Asfixia la idea europea. Por favor, salven Ustedes Europa y dejen de alimentar el coloso armonizador con quimeras irresponsables."@es12,12
lpv:translated text
"Senhor Presidente, quero felicitar a senhora deputada Paulsen pelo seu relatório. A detecção da dioxina nos citrinos importados para a Comunidade e destinados à alimentação animal desvendou as lacunas da actual legislação em matéria de controlo. As nossas opiniões públicas estão inquietas, reclamam garantias. De facto, o que ameaça a saúde dos animais põe em perigo a saúde humana. Evidentemente que o risco zero é impossível. Todavia, é fundamental pôr em prática um sistema de alerta. Além disso, é necessário que os Estados controlem atentamente os textos. Sobre este ponto, estamos de acordo. Em contrapartida, não aceitamos que se aproveite a ocasião para alargar ainda mais as competências já pletóricas da Comissão Europeia. Tudo serve de pretexto para uma nova harmonização, como se os vírus, os micróbios e as partículas poluentes fizessem parte da liberdade de circulação. Façamos uma pausa sobre as reflexões profundas dos nossos maníacos da harmonização. Quanto aos micróbios, harmonizemos os serviços de saúde! Quanto aos riscos para a segurança alimentar, harmonizemos o conteúdo dos pratos graças a uma política nutricionista comum! Harmonizemos, harmonizemos, e, para controlar a realidade de todas essas harmonizações, nada melhor que um corpo de elite comunitário em uniforme, bem dócil, para verificar a correcta aplicação do nosso sistema de pensamentos, pois os nossos Estados são uns malandros que temos de vigiar! Pois bem, não, não aceitamos essa religião da harmonização! Hoje em dia, esse pensamento uniformizador, desligado de qualquer realidade, conduz algumas pessoas a pedirem controlos espontâneos, sem prevenir esses Estados em que Bruxelas não possui nenhuma confiança. É inaceitável. No entanto, recordem-se, caros colegas, de que a legitimidade das nossas Instituições comunitárias, de que a nossa legitimidade, repousa exclusivamente na vontade das nações que estamos encarregados de representar. É tempo de romper com uma interpretação falaciosa do princípio da subsidiariedade que tenciona aumentar cada vez mais a tutela de Bruxelas sobre as nossas nações. A alteração proposta pela Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor constitui hoje em dia um símbolo. Os senhores tentam por todos os meios erradicar a soberania dos Estados. Não ouviram a advertência política emitida em 28 de Setembro pelo povo dinamarquês? Ou será que pensam que há qualquer coisa “podre” no Reino da Dinamarca? Talvez tenham da democracia a mesma concepção que o revolucionário Superior do Marne, que declarava na tribuna da Convenção do Terror: “Há que fazer a felicidade do povo apesar do povo, há que obrigá-lo a ser livre”. Os nossos povos estão fartos de serem obrigados a ser livres, de serem cada vez mais limitados nas suas actividades por regrazinhas picuinhas e sufocantes. Ignorando a pertença nacional e o papel do Estado-nação, o pensamento único por vós incarnado está ultrapassado e é perigoso. Asfixia a ideia europeia. Assim, por favor, salvem a Europa, parando de alimentar o monstro harmonizador com quimeras irresponsáveis."@pt11
lpv:translated text
"Mr President, I wish to congratulate Mrs Paulsen on her report. The detection of dioxins in citrus fruits that have been imported into the Community to serve as animal nutrition revealed the loopholes in current legislation on inspections. The public is worried and is demanding guarantees. Any threat to animal health will also automatically endanger human health. Zero risk is, of course, impossible, but an early warning system must nevertheless be put in place. Member States must, moreover, pay close attention to monitoring the implementation of texts. On this point we are in agreement. We do not think that it acceptable, on the other hand, to take advantage of this opportunity to extend the already myriad competences of the European Commission even further. It is all a pretext for further harmonisation as if viruses, germs and polluting particles were subject to the concept of freedom of movement. Let us dwell for a moment on the profound thoughts of those who are obsessed with harmonisation. If there are germs, let us harmonise health services! If there are risks to food safety, let us harmonise what we eat through a common nutritional policy! Let us harmonise away and, to monitor the outcome of all these acts of harmonisation, we shall have nothing less than the obedient uniformed Community crack troops to ensure that our way of thinking is properly implemented, because our Member States are naughty little rascals we need to keep an eye on! Well, we will not put up with this cult of harmonisation any more! Today, this idea of bringing everything into line, which is completely cut off from reality, is leading some people to call for spot checks, with no warning to the States in which Brussels has no confidence. This is unacceptable. But remember, ladies and gentlemen, that the legitimacy of our Community institutions and our own legitimacy depend entirely on the will of the peoples whom it is our duty to represent. It is time to break with a misguided interpretation of the principle of subsidiarity, which attempts to increase Brussels’s hold on our nations a little more each day. The amendment tabled by the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy is today emblematic. You intend to destroy the sovereignty of our States by any means possible. Did you not hear the political warning given on 28 September by the Danish people? Or do you think that there is “something rotten in the State of Denmark”? Maybe you have the same idea of democracy as the revolutionary Pierre-Louis ‘Prieur’ de la Marne, who told the Convention under the Terror, “The people must be made happy, despite their wishes. The people must be forced to be free”. Our citizens are fed up with being forced to be happy, of being hampered a little more every day in their activities by petty, pernickety and stifling red tape. You ignore people’s sense of national allegiance and the role of the nation-state and the ‘single mindset’ which you embody is out-of-date and dangerous. It is smothering the idea of Europe. So for goodness’ sake, save Europe, by ceasing to offer up harebrained and fanciful ideas to the idol of harmonisation."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signor Presidente, mi congratulo con la onorevole Paulsen per la sua relazione. La scoperta della presenza di diossina negli agrumi importati nella Comunit� e destinati all'alimentazione animale ha messo in evidenza le lacune dell'attuale normativa in materia di controlli. L'opinione pubblica europea è preoccupata ed esige garanzie. Ciò che minaccia la salute degli animali mette infatti a repentaglio quella dell'uomo. E’ ovvio che il rischio zero è impossibile. Tuttavia, è importante istituire un sistema di allerta. E’ inoltre necessario che gli Stati membri vigilino attentamente sul controllo delle prove. Su questo punto siamo d'accordo. Non accettiamo invece che si approfitti di quest'occasione per estendere ancor più le competenze gi� eccessive della Commissione europea. Ogni pretesto è buono per una nuova armonizzazione come se microbi e sostanze inquinanti rientrassero nel campo di applicazione della libera circolazione. Soffermiamoci un istante sulle profonde riflessioni dei maniaci dell'armonizzazione. Ai microbi rispondiamo con un'armonizzazione dei servizi sanitari, ai rischi per la sicurezza alimentare con l'armonizzazione del contenuto dei piatti che portiamo in tavola grazie ad una politica nutrizionale comune! Il risultato è una serie infinita di armonizzazioni per il cui controllo si propone niente meno che un docile corpo d' europeo in uniforme che verifichi la corretta applicazione del nostro sistema di pensiero, perché gli Stati membri sono discoli indisciplinati da tenere sotto stretta sorveglianza! Non accettiamo più questa religione dell'armonizzazione. Oggi questa filosofia uniformatrice, avulsa da qualsiasi realt� , induce chiunque a chiedere controlli improvvisi senza avvisare quegli Stati membri nei quali Bruxelles non ha alcuna fiducia. È inaccettabile. Ricordatevi, onorevoli colleghi, che la legittimit� delle Istituzioni comunitarie, la nostra legittimit� è fondata rigorosamente sulla volont� delle nazioni che abbiamo il compito di rappresentare. E’ ora di finirla con l’erronea interpretazione del principio di sussidiariet� che mira ogni giorno di più ad accrescere la tutela di Bruxelles sulle nostre nazioni. L’emendamento proposto dalla commissione per l’ambiente è emblematico. Con ogni mezzo cercate di eliminare la sovranit� degli Stati. Non vi siete accorti dell’avvertimento politico inviato il 28 settembre dal popolo danese? Pensate forse che vi sia qualcosa di "marcio" in Danimarca? Può darsi che abbiate della democrazia la stessa concezione del rivoluzionario Priore della Marna che alla tribuna della Convenzione sotto il Terrore dichiarava: "si deve fare la felicit� del popolo nonostante il popolo, lo si deve costringere ad essere libero". I nostri popoli sono stufi di essere costretti ad essere liberi, di essere ostacolati ogni giorno di più nelle loro attivit� da norme cavillose ed opprimenti. Ignorando l’appartenenza nazionale ed il ruolo dello Stato-nazione, il pensiero unico da voi incarnato è superato e pericoloso e soffoca l’idea europea. Perciò vi prego, salvate l’Europa smettendo di nutrire il armonizzatore con chimere irresponsabili."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
"moloc"9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je tiens à féliciter Mme Paulsen pour son rapport. La détection de dioxine dans les agrumes, importés dans la Communauté et destinés à l'alimentation animale, a dévoilé les lacunes de l'actuelle législation en matière de contrôle. Nos opinions publiques sont inquiètes, elles réclament des garanties. De fait, ce qui menace la santé des animaux met en péril la santé humaine. Bien entendu le risque zéro est impossible. Toutefois, il importe de mettre en œuvre un système d'alerte. Il est nécessaire de surcroît que les États veillent attentivement au contrôle des textes. Sur ce point nous sommes d'accord. En revanche, nous n'acceptons pas que l'on profite de l'occasion pour étendre un peu plus encore les compétences déjà pléthoriques de la Commission européenne. Tout est prétexte à une nouvelle harmonisation comme si les virus, les microbes et les particules polluantes faisaient partie de la liberté de circulation. Attardons-nous un instant sur les réflexions profondes de nos maniaques de l'harmonisation. Des microbes, harmonisons les services de santé ! Des risques pour la sécurité alimentaire, harmonisons le contenu des assiettes grâce à une politique nutritionnelle commune ! Harmonisons, harmonisons et pour contrôler la réalité de toutes ces harmonisations, rien de tel qu'un corps d'élite communautaire en uniforme, bien docile, pour vérifier la bonne application de notre système de pensées car nos États sont de vilains garnements qu'il faut surveiller ! Eh ! bien non, nous n'acceptons plus cette religion de l'harmonisation. Aujourd'hui, cette pensée uniformisatrice, déconnectée de toute réalité, conduit d'aucuns à demander des contrôles spontanés, sans prévenir ces États dans lesquels Bruxelles n'a aucune confiance. C'est inacceptable. Rappelez-vous pourtant, mes chers collègues, que la légitimité de nos institutions communautaires, que notre légitimité reposent strictement sur la volonté des nations que nous sommes chargés de représenter. Il est temps de rompre avec une interprétation fallacieuse du principe de subsidiarité qui entend chaque jour davantage accroître la tutelle de Bruxelles sur nos nations. L'amendement proposé par la commission de l'environnement fait aujourd'hui figure de symbole. Par tous les moyens, vous entendez éradiquer la souveraineté des États. N'avez-vous pas entendu l'avertissement politique adressé le 28 septembre par le peuple danois ? Ou bien pensez-vous qu'il y a quelque chose de "pourri" au royaume du Danemark ? Peut-être avez-vous de la démocratie la même conception que le révolutionnaire Prieur de la Marne qui déclarait à la tribune de la Convention sous la Terreur : "il faut faire le bonheur du peuple malgré le peuple, il faut le contraindre à être libre". Nos peuples sont excédés d'être contraints à être libres, d'être chaque jour davantage entravés dans leurs activités par des petites règles tatillonnes et étouffantes. Ignorant l'appartenance nationale et le rôle de l'État-nation, la pensée unique que vous incarnez est dépassée et dangereuse. Elle asphyxie l'idée européenne. Alors s'il vous plaît, sauvez l'Europe en arrêtant de nourrir le moloch harmonisateur avec des chimères irresponsables."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"(FR) Señor Presidente, deseo felicitar a la Sra. Paulsen por su informe. La detección de dioxina en los cítricos, importados por la Comunidad y destinados a la alimentación animal, ha desvelado las lagunas de la actual legislación en materia de control. Nuestra opinión pública está preocupada, reclama garantías. De hecho, lo que amenaza la salud de los animales pone en peligro la salud humana. Por supuesto, el riesgo cero es imposible. Es importante sin embargo poner en práctica un sistema de alerta. Además, es necesario que los Estados vigilen estrechamente el control de los textos. Sobre este punto, estamos de acuerdo. En cambio, no aceptamos que se aproveche la ocasión para ampliar un poco más todavía las ya pletóricas competencias de la Comisión Europea. Cualquier cosa sirve de pretexto para una nueva armonización, como si los virus, los microbios y las partículas contaminantes formaran parte de la libre circulación. Detengámonos por un momento en las profundas reflexiones de nuestros maníacos de la armonización. ¡Microbios, armonicemos los servicios sanitarios! ¡Riesgos para la seguridad alimentaria, armonicemos el contenido de los platos por medio de una política nutricional común! ¡Armonicemos, armonicemos, y para controlar la realidad de todas estas armonizaciones, nada mejor que un cuerpo de élite comunitario uniformado, bien dócil, que verifique la correcta aplicación de nuestro conjunto de ideas, porque nuestros Estados son villanos bribones que hay que vigilar! ¡Pues no! Ya no aceptamos esta religión de la armonización. Hoy en día, esta forma de pensar uniformizadora, desconectada de cualquier realidad, conduce a algunos a pedir controles espontáneos, sin prevenir a esos Estados en los que Bruselas no confía en absoluto. Es inaceptable. Recuerden no obstante, mis queridos colegas, que la legitimidad de nuestras instituciones comunitarias, que nuestra legitimidad, se basan exclusivamente en la voluntad de las naciones que nos encargamos de representar. Ya va siendo hora de acabar con una interpretación falaz del principio de subsidiariedad, que pretende incrementar cada día más la tutela de Bruselas sobre nuestras naciones. La enmienda propuesta por la Comisión de Medio Ambiente supone hoy un símbolo. Ustedes desean por todos los medios erradicar la soberanía de los Estados. ¿No han oído la advertencia política lanzada por el pueblo danés el 28 de septiembre? ¿O bien piensan Ustedes que algo huele a podrido en el Reino de Dinamarca? Tal vez tengan Ustedes el mismo concepto de democracia que el revolucionario Prior del Marne, que declaró en la tribuna de la Convención durante el Terror: “hay que hacer el bien del pueblo a pesar del pueblo, hay que obligarle a ser libre”. Nuestros pueblos están hartos de que se les obligue a ser libres, de estar cada día más limitados en sus actividades por pequeñas normas puntillosas y asfixiantes. Al ignorar la pertenencia nacional y el papel del Estado-nación, la idea única que Ustedes representan está desfasada y es peligrosa. Asfixia la idea europea. Por favor, salven Ustedes Europa y dejen de alimentar el coloso armonizador con quimeras irresponsables."@es12,12
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001004.3.3-027"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph