Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-10-03-Speech-2-135"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001003.4.2-135"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The rapporteur for Bulgaria, Mr Geoffrey Van Orden, has asked me to speak on his behalf since he has to attend the defence debate at the Conservative Party Conference in Bournemouth, England, today. Finally, I would like to mention a dark cloud that hangs over Europe and here I speak personally. 23 years ago Bulgarian secret agents went on a murderous rampage in Western Europe, attacking certain individuals, including my friend Georgi Markov, the well known writer and broadcaster, who was murdered in broad daylight in a London street. Former Soviet agents have admitted their part in this dastardly crime but documents have been found incriminating Bulgarian citizens as well – Bulgarian agents of the communist government. No progress has been made in solving the crime. Successive presidents promised to take action but nothing was done. I will not myself be able to vote for this report unless progress is made in solving the murder of Georgi Markov. Bulgaria has made great progress in her preparations for accession. The current resolution and report focus on certain of the more controversial issues, namely nuclear safety, border controls, the treatment of minorities and the question of corruption. Economic issues will be dealt with later. Bulgaria is anxious to join the European Union and NATO. It has already demonstrated its commitment to regional security and stability through practical and political action, as was evidenced during the Kosovo conflict when Bulgaria sided with NATO allies, possibly to the detriment of her own short term interest. The after-effects of the conflict, particularly the obstruction of the Danube, damaged the Bulgarian economy and it is only right that urgent assistance should be given by the international community. But Bulgaria has made a wider contribution to regional security through the mechanisms of the Stability Pact. Turning to another aspect of security, Bulgaria has also made great strides in tackling border control, with the ambitious target of bringing border policing up to Schengen standards by 2001. This has been achieved by a fundamental reorganisation of the border police, once a demotivated conscript force; it is now a professional volunteer service. Much of this has been carried out with assistance from the European Union. The security of Bulgaria's borders and the effectiveness and integrity of its policing is of vital interest to the Union, bearing in mind Bulgaria's situation on the main through-route into Western Europe from Asia Minor and the Middle East. Within its borders Bulgaria is addressing the problem of minorities. The Bulgarian Government has made efforts to overcome the problems of exclusion of the large Roma community, comprising roughly 4% of the population. Much more needs to be done. It will take time for the benefits of the fundamental changes in Bulgaria to be felt by the population as a whole. Meanwhile, in a more open society with greater opportunity, people need to be assured that those in power, whether in government or in administration, are exercising their authority for the benefit of the country as a whole. Democracy and the market economy are vibrant forces in Bulgaria, but they are still young and need to be sustained by the confidence and trust of the whole population. The suspicion of corruption is a most destructive force and it must be tackled as a matter of urgency. This is nowhere more true than in the case of nuclear power, where legitimate concerns over nuclear and environmental safety are in danger of being hijacked by the anti-nuclear power lobby. In recent weeks we have all been reminded of the perils of over-dependence on oil and the need for diversity in energy provision. The Kozloduy nuclear power plant accounts for half the internal power generation in Bulgaria. Safety considerations must of course remain paramount but other factors must also be taken into account in determining the country's most suitable long-term energy strategy. I wish to emphasise how important it is that Bulgaria should be assessed in its own right in terms of its progress towards early membership of the European Union. If Europe is to embrace this historic opportunity for enlargement, removing the divisions created by the Soviet occupation and the communist experiment, candidate countries must be given a chance to accede within a reasonable timeframe. This applies to Bulgaria."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Ordføreren for Bulgarien, hr. Geoffrey Van Orden, har bedt mig om at tale på hans vegne, eftersom han er nødt til at tage del i forsvarsdebatten ved den Konservative partikonference i Bournemouth, England, i dag. Endelig vil jeg gerne nævne en mørk sky, som hænger over Europa, og her taler jeg på egne vegne. For 23 år siden tog hemmelige agenter fra Bulgarien på mordtogter i Vesteuropa og angreb visse enkeltpersoner, herunder min ven Georgi Markov, den velkendte forfatter og mediepersonlighed, som blev myrdet ved højlys dag i en gade i London. Tidligere sovjetiske agenter har indrømmet deres andel i denne feje forbrydelse, men der er fundet dokumenter, som også belaster bulgarske borgere - bulgarske agenter for den kommunistiske regering. Der er ikke sket nogen fremskridt i retning af at opklare denne forbrydelse. Den ene præsident efter den anden har lovet at gøre noget, men intet er sket. Jeg vil ikke selv kunne stemme for denne betænkning, medmindre der sker fremskridt i retning af at opklare mordet på Georgi Markov. Bulgarien har gjort store fremskridt i forberedelserne til tiltrædelse. Den foreliggende betænkning og forslag til beslutning fokuserer på visse af de mere kontroversielle spørgsmål, nemlig nuklear sikkerhed, grænsekontrol, behandlingen af minoriteter og spørgsmålet om korruption. De økonomiske spørgsmål vil blive behandlet senere. Bulgarien er ivrig efter at tilslutte sig Den Europæiske Union og NATO. Det har allerede vist sin vilje til at fremme regional sikkerhed og stabilitet gennem praktisk og politisk aktion, som det viste sig under Kosovo-konflikten, hvor Bulgarien støttede de allierede i NATO, muligvis til skade for sine egne interesser på kort sigt. Eftervirkningerne af denne konflikt, i særdeleshed spærringen af Donau, skadede Bulgariens økonomi, og det er kun ret og rimeligt, at der straks gives hjælp fra det internationale samfund. Men Bulgarien har ydet yderligere bidrag til den regionale sikkerhed gennem mekanismerne i Stabilitetspagten. Hvis vi går over til et andet aspekt af sikkerheden, har Bulgarien også gjort store fremskridt i dets håndtering af spørgsmålet om grænsekontrol, med det ambitiøse mål at bringe overvågningen af grænserne op til Schengen-normerne i 2001. Dette nås ved en gennemgribende reorganisering af grænsepolitiet, som engang bestod af umotiverede værnepligtige, men nu er en professionel frivillig tjeneste. Meget af dette er blevet gjort med hjælp fra Den Europæiske Union. Sikkerheden ved Bulgariens grænser og effektiviteten og integriteten af overvågningen af dem er af afgørende betydning for Unionen i betragtning af Bulgariens beliggenhed på den vigtigste hovedrute ind i Vesteuropa fra Lilleasien og Mellemøsten. Inden for sine egne grænser er Bulgarien ved at tage fat på problemet med minoriteter. Den bulgarske regering har bestræbt sig på at overvinde problemerne med udelukkelse af den store romanibefolkning, der udgør omkring 4% af befolkningen. Der er brug for at gøre meget mere. Det vil tage tid, før befolkningen som helhed kan fornemme fordelene ved de fundamentale forandringer i Bulgarien. I mellemtiden må folk i et mere åbent samfund med større muligheder få forsikringer om, at magthaverne, hvadenten det er regeringen eller administrationen, udøver deres autoritet til gavn for landet som helhed. Demokrati og markedsøkonomi er vigtige levende kræfter i Bulgarien, men de er stadig unge, og det er nødvendigt, at hele befolkningen nærer tillid til dem og støtter dem. Mistanken om korruption er en yderst destruktiv kraft, og den må man omgående tage fat på. Dette gælder i allerhøjeste grad med hensyn til kernekraft, hvor legitim bekymring for nuklear sikkerhed og miljøsikkerhed står i fare for at blive taget som gidsler af antiatomkraftlobbyen. I de seneste uger er vi alle blevet mindet om faren ved en alt for stor afhængighed af olie og behovet for en diversificeret energiforsyningen. Atomkraftværket i Kozloduj tegner sig for halvdelen af den kraft, der produceres i Bulgarien. Sikkerhedsovervejelser er naturligvis stadig af den største betydning, men man må også tage hensyn til andre faktorer, når man skal fastlægge, hvad der er den bedste langsigtede energistrategi for landet. Jeg vil gerne understrege, hvor vigtigt det er, at Bulgarien vurderes for sig selv med hensyn til landets fremskridt i retning af hurtigt at blive medlem af Den Europæiske Union. Hvis Europa skal benytte denne historiske mulighed for udvidelse og derved fjerne den splittelse, der opstod som følge af den sovjetiske besættelse og det kommunistiske eksperiment, må ansøgerlandene have mulighed for tiltrædelse inden for en rimelig tidsramme. Det gælder Bulgarien."@da1
"Herr Geoffrey Van Orden, der Berichterstatter für Bulgarien, hat mich gebeten, in seinem Namen zu sprechen, da er an der Verteidigungsdebatte auf dem Parteitag der Konservativen Partei in Bournemouth in England teilnehmen muss. Ich möchte abschließend noch auf einen Schatten eingehen, der sich weiterhin über Europa ausbreitet und mich persönlich betrifft. Vor 23 Jahren begann der bulgarische Geheimdienst einen mörderischen Feldzug in Westeuropa, wo er bestimmte Personen angriff, zu denen auch mein Freund Georgi Markov, ein bekannter Autor und Rundfunkjournalist, zählte, der in London am helllichten Tage auf offener Straße ermordet wurde. Ehemalige sowjetische Agenten haben ihre Mitwirkung an diesem niederträchtigen Verbrechen zugegeben. Es wurden jedoch Dokumente gefunden, die auch bulgarische Bürger, bulgarische Agenten der kommunistischen Regierung, belasten. Bei der Aufklärung dieses Verbrechens ist man keinen Schritt vorangekommen. Ein Präsident nach dem anderen versprach, sich der Sache anzunehmen, ohne dass etwas passiert ist. Ich sehe mich außerstande, für den Bericht zu stimmen, solange keine Fortschritte bei der Aufklärung des Mordes an Georgi Markov gemacht werden. Bulgarien konnte bei der Vorbereitung zum EU-Beitritt große Fortschritte erzielen. Im Mittelpunkt des vorliegenden Entschließungsantrags und des Berichts stehen einige der kontroverseren Probleme wie die nukleare Sicherheit, Grenzkontrollen, die Behandlung von Minderheiten und die Frage der Korruption. Auf wirtschaftliche Fragen wird zu einem späteren Zeitpunkt einzugehen sein. Bulgarien liegt sehr viel an einem Beitritt zur Europäischen Union und zur NATO. Das Land hat sein Engagement für die regionale Sicherheit und Stabilität bereits durch praktische und politische Maßnahmen demonstriert. Das wurde u. a. während des Kosovo-Konflikts deutlich, als sich Bulgarien entgegen möglicher eigener kurzfristiger Interessen auf die Seite der NATO stellte. Die Nachwirkungen des Konflikts, vor allem die Blockade der Donau, wirkten sich negativ auf die bulgarische Wirtschaft aus, und es ist daher nur recht und billig, dass die internationale Gemeinschaft unverzüglich Unterstützung leistet. Bulgarien hat jedoch im Rahmen des Stabilitätspaktes einen weitergehenden Beitrag zur regionalen Sicherheit geleistet. Auch in einem anderen Bereich der Sicherheit, und zwar bei den Grenzkontrollen, ist Bulgarien ein großes Stück vorangekommen, wobei das ehrgeizige Ziel darin besteht, die polizeiliche Überwachung der Grenzen Bulgariens bis 2001 den Normen von Schengen anzugleichen. Dies konnte durch Umwandlung einer motivationslosen Wehrpflichttruppe zu einem Berufskorps auf freiwilliger Basis erzielt werden. Viele dieser Maßnahmen erfolgten mit Unterstützung durch die Europäische Union. Angesichts der geografischen Lage Bulgariens als bedeutende Transitstrecke von Kleinasien und dem Nahen Osten nach Westeuropa sind die Sicherheit der bulgarischen Grenzen und die Effektivität und Integrität ihrer polizeilichen Überwachung für die Union von grundsätzlicher Bedeutung. Bulgarien setzt sich innerhalb seiner Grenzen mit dem Minderheitenproblem auseinander. Die bulgarische Regierung unternimmt Anstrengungen zur Überwindung der Probleme der Ausgrenzung der großen Bevölkerungsgruppe der Roma, die etwa 4 % der Bevölkerung ausmacht. Es muss jedoch noch weit mehr getan werden. Bis die positiven Auswirkungen der grundlegenden Veränderungen in Bulgarien von der Bevölkerung auch wahrgenommen werden, wird noch einige Zeit vergehen. Zwischenzeitlich muss den Bürgern vor dem Hintergrund einer offeneren Gesellschaft mit größeren Möglichkeiten gezeigt werden, dass diejenigen, die die Macht ausüben, ob nun als Mandatsträger oder Verwaltungsmitarbeiter, ihre Befugnisse zum Wohl des Landes als Ganzes nutzen. Demokratie und Marktwirtschaft sind dynamische Kräfte in Bulgarien, doch sie stecken noch in den Kinderschuhen und bedürfen des Vertrauens der gesamten Bevölkerung. Der Verdacht der Korruption ist eine äußerst zerstörerische Kraft, der dringend Einhalt geboten werden muss. Das trifft wohl auf keinen Bereich mehr zu als auf den Bereich der Atomkraft, wo die Gefahr besteht, dass die Lobby der Kernkraftgegner die legitimen Bedenken in bezug auf nukleare Sicherheit und Umweltschutz für ihre eigenen Zwecke usurpiert. In den vergangenen Wochen wurden wir alle daran erinnert, welche Gefahren eine übermäßige Abhängigkeit von Öl mit sich bringt und dass es notwendig ist, im Bereich der Energieversorgung zu diversifizieren. Etwa die Hälfte der Energieerzeugung Bulgariens entfällt auf das Kernkraftwerk Kozloduj. Natürlich muss die Sicherheit an vorderster Stelle stehen, aber bei der Festlegung der günstigsten langfristigen Energiestrategie eines Landes müssen auch andere Faktoren berücksichtigt werden. Ich möchte betonen, dass Bulgarien in bezug auf die Fortschritte, die es im Hinblick auf einen frühzeitigen Beitritt zur Europäischen Union erzielt hat, unabhängig von den anderen Beitrittskandidaten beurteilt werden sollte. Wenn Europa diese historische Chance der Erweiterung und der Überwindung der durch die sowjetische Besatzung und das kommunistische Experiment geschaffenen Teilung wahrnehmen soll, dann müssen wir den Bewerberländern die Möglichkeit einräumen, innerhalb eines angemessenen zeitlichen Rahmens beizutreten. Das trifft auch auf Bulgarien zu."@de7
"Ο εισηγητής για τη Βουλγαρία, κ. Geoffrey Van Orden, μου ζήτησε να τον εκπροσωπήσω επειδή έπρεπε σήμερα να συμμετάσχει στη συζήτηση για την άμυνα στο Συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος στο Bournemouth της Αγγλίας. Τέλος, επιθυμώ προσωπικά να αναφερθώ σε ένα μαύρο σύννεφο που κρέμεται πάνω από την Ευρώπη. Πριν από 23 χρόνια, μυστικοί πράκτορες της Βουλγαρίας πραγματοποίησαν εγκληματικές ενέργειες εναντίον ορισμένων ατόμων στη Δυτική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του γνωστού συγγραφέα, εκφωνητή και φίλου μου Georgi Markov, τον οποίο δολοφόνησαν σε έναν δρόμο του Λονδίνου. Πρώην σοβιετικοί πράκτορες παραδέχθηκαν τη συμμετοχή τους στο ποταπό αυτό έγκλημα, αλλά βρέθηκαν έγγραφα που ενοχοποιούν βούλγαρους πολίτες όπως και βούλγαρους πράκτορες της κομμουνιστικής κυβέρνησης. Καμία πρόοδος δεν επιτεύχθηκε για την εξιχνίαση αυτού του εγκλήματος. Οι διαδοχικοί πρόεδροι υποσχέθηκαν ότι θα αναλάβουν δράση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Εγώ από την πλευρά μου δεν θα ψηφίσω την παρούσα έκθεση μέχρι να επιτευχθεί πρόοδος για τη διαλεύκανση της δολοφονίας του Georgi Markov. Η Βουλγαρία έχει κάνει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την προενταξιακή της προετοιμασία. Το παρόν ψήφισμα και η σχετική έκθεση εστιάζονται σε ορισμένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως η πυρηνική ασφάλεια, οι έλεγχοι στα σύνορα, η μεταχείριση των μειονοτήτων και το πρόβλημα της διαφθοράς. Τα οικονομικά θέματα θα εξεταστούν αργότερα. Η Βουλγαρία επιθυμεί να προσχωρήσει στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ το ταχύτερο δυνατό. Έχει ήδη αποδείξει ότι αποτελεί παράγοντα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας μέσω της πρακτικής και πολιτικής δράσης που ανέλαβε κατά την κρίση του Κοσσυφοπεδίου όταν η Βουλγαρία υποστήριξε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ενδεχομένως εις βάρος του βραχυπρόθεσμου συμφέροντος της ίδιας της χώρας. Οι επιπτώσεις της κρίσης αυτής, ιδίως ο αποκλεισμός του Δούναβη, ζημίωσαν την οικονομία της Βουλγαρίας και θα έπρεπε η διεθνής κοινότητα να της παράσχει επείγουσα βοήθεια. Η Βουλγαρία έχει συμβάλει ευρύτερα στην περιφερειακή ασφάλεια μέσω των μηχανισμών του Συμφώνου Σταθερότητας. Όσον αφορά ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με την ασφάλεια, η Βουλγαρία έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στον τομέα των συνοριακών ελέγχων με στόχο να ελέγχει, μέχρι τα τέλη του 2001, τα σύνορα της χώρας με βάση τα πρότυπα του Schengen. Αυτό επιτεύχθηκε με τη δραστική αναδιοργάνωση της συνοριακής αστυνομίας, η οποία μετατράπηκε από μια κατά βάση στρατιωτικού τύπου δύναμη εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας, σε απολύτως επαγγελματική υπηρεσία. Αυτό πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό χάρη στη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ασφάλεια των βουλγαρικών συνόρων, η αποτελεσματικότητα και η φερεγγυότητα των αστυνομικών της αρχών είναι ουσιώδους σημασίας για την Ένωση, δεδομένης της γεωγραφικής θέσης της Βουλγαρίας που αποτελεί τη σημαντικότερη διαμετακομιστική διαδρομή μεταξύ της Δυτικής Ασίας /Μέσης Ανατολής και της Δυτικής Ευρώπης. Στο εσωτερικό η Βουλγαρία αντιμετωπίζει το πρόβλημα των μειονοτήτων. Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας έχει καταβάλει προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος του αποκλεισμού της μεγάλης κοινότητας των Roma, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 4% του πληθυσμού. Πολλά απομένουν να γίνουν ακόμη για το ζήτημα αυτό. Ο πληθυσμός στο σύνολό του δεν μπορεί βραχυπρόθεσμα να κατανοήσει τα οφέλη των θεμελιωδών αλλαγών της Βουλγαρίας. Εν τω μεταξύ, σε μια πιο ανοικτή κοινωνία με μεγαλύτερες ευκαιρίες, το κοινό πρέπει να πεισθεί ότι όσοι ευρίσκονται στην εξουσία, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε στη διοίκηση, εκτελούν τα καθήκοντά τους προς όφελος της χώρας στο σύνολό της. Η δημοκρατία και η οικονομία της αγοράς είναι δραστήριες δυνάμεις στη Βουλγαρία, αλλά είναι ακόμη νέες και πρέπει να στηριχθούν με την εμπιστοσύνη του κοινού. Η υποψία της διαφθοράς έχει καταστρεπτικές επιπτώσεις και πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως. Αυτό επαληθεύεται περισσότερο στην περίπτωση της πυρηνικής ασφάλειας, επειδή η ομάδα πίεσης κατά της πυρηνικής ενέργειας επιδιώκει να οικειοποιηθεί τις πραγματικές ανησυχίες σχετικά με την πυρηνική και περιβαλλοντική ασφάλεια. Τις τελευταίες εβδομάδες θυμηθήκαμε όλοι τον κίνδυνο της υπερβολικής εξάρτησης από το πετρέλαιο και την ανάγκη διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών. Το πυρηνικό εργοστάσιο του Κοζλοντούι αναλογεί στο ήμισυ της εσωτερικής παραγωγής ενέργειας της Βουλγαρίας. Τα ζητήματα της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες κατά τον καθορισμό της καταλληλότερης μακροπρόθεσμης ενεργειακής στρατηγικής της χώρας. Επιθυμώ να τονίσω ότι είναι σημαντικό να εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η πρόοδος της Βουλγαρίας για την έγκαιρη προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν η Ευρώπη εναγκαλιστεί την ιστορική ευκαιρία της διεύρυνσης υπερνικώντας τις διαιρέσεις που δημιουργήθηκαν από τη Σοβιετική κατοχή και το κομμουνιστικό πείραμα, θα πρέπει οι υποψήφιες χώρες να προσχωρήσουν στην Ένωση σε ένα λογικό χρονικό ορίζοντα. Αυτό ισχύει και για τη Βουλγαρία."@el8
"(EN) El ponente encargado de las cuestiones relativas a Bulgaria, Sr. Geoffrey Van Orden, me ha pedido que tome la palabra en su nombre porque tiene que asistir hoy al debate sobre las cuestiones de defensa en la Conferencia del Partido Conservador en Bournemouth (Inglaterra). Bulgaria ha efectuado grandes progresos en sus preparativos para la adhesión. El informe y la resolución que estamos estudiando se centran en algunas de las cuestiones más controvertidas, como por ejemplo la seguridad nuclear, los controles fronterizos, el trato dado a las minorías y la cuestión de la corrupción. Las cuestiones económicas se examinarán más tarde. Bulgaria espera con ansiedad el momento de ingresar en la Unión Europea y en la OTAN. Ha demostrado ya su voluntad de promover la estabilidad y la seguridad regional mediante la adopción de medidas prácticas y políticas, como se puso de relieve durante el conflicto de Kosovo, en el que Bulgaria se puso del lado de los aliados de la OTAN, posiblemente en detrimento de sus propios intereses a corto plazo. Las secuelas del conflicto, particularmente la obstrucción del Danubio, han sido perjudiciales para la economía búlgara y es perfectamente normal que la comunidad internacional preste urgentemente asistencia, pero Bulgaria ha aportado una contribución aún mayor a la seguridad regional mediante los mecanismos del Pacto de Estabilidad. Refiriéndome a otro aspecto de la seguridad, diré que Bulgaria ha efectuado también grandes progresos en la cuestión de los controles fronterizos, con la ambiciosa intención de conseguir que para el año 2001 la vigilancia de sus fronteras corresponda a las normas de Schengen. Esto se ha conseguido mediante una reorganización fundamental de la policía de fronteras, que en un momento dado era una fuerza de servicio obligatorio que carecía de motivación, y que ahora es un servicio de voluntarios profesionales. Gran parte de esto se ha conseguido con la ayuda de la Unión Europea. La seguridad de las fronteras búlgaras y la eficacia e integridad de su vigilancia revisten un interés capital para la Unión, teniendo en cuenta la situación de Bulgaria en la ruta que va de Europa Occidental a Asia Menor y al Oriente Medio. Dentro de sus fronteras, Bulgaria se está ocupando de la cuestión de las minorías. El Gobierno búlgaro ha hecho esfuerzos por superar los problemas de la exclusión de la gran comunidad romaní, que comprende aproximadamente el 4% de la población. Aún queda mucho por hacer. Aún habrá de pasar bastante tiempo antes de que los beneficios de los cambios fundamentales que se están operando en Bulgaria sean perceptibles para toda la población. Entre tanto, en una sociedad más abierta con mayores oportunidades, hay que asegurar a la población que los que se hallan en el poder, tanto si están en el gobierno como si están en la administración, están ejerciendo su autoridad para beneficio del país en su conjunto. La democracia y la economía de mercado son fuerzas vibrantes en Bulgaria, pero aún son demasiado jóvenes y necesitan contar con el apoyo de la confianza y el apoyo de toda la población. Las sospechas de corrupción constituyen una fuerza mucho más destructiva y hay que abordarlas con carácter de urgencia. No hay ejemplo más claro de lo que acabo de decir que el de la energía nuclear, en el que las preocupaciones legítimas acerca de la seguridad nuclear y medioambiental corren el riesgo de caer en manos del grupo de presión antinuclear. Lo sucedido estas últimas semanas nos ha recordado a todos los peligros de una dependencia excesiva respecto del petróleo y la necesidad de que haya diversidad en el suministro de energía. La central nuclear de Kozloduy suministra la mitad de la fuerza eléctrica generada en Bulgaria. Las consideraciones de seguridad tienen que seguir revistiendo la máxima importancia, naturalmente, pero hay otros factores que también hay que tener en cuenta al determinar cuál es la estrategia energética a largo plazo más apropiada para el país. Quisiera destacar lo importante que es que se evalúe el caso de Bulgaria por sus propios méritos en cuanto a la posibilidad de ingresar pronto en la Unión Europea. Si queremos que Europa aproveche esta oportunidad histórica de ampliación, suprimiendo las divisiones creadas por la ocupación soviética y el experimento comunista, hay que dar a los países candidatos la posibilidad de ingresar dentro de un plazo de tiempo razonable. Esto se aplica también a Bulgaria. Por último, he de mencionar una nube ominosa que se cierne sobre Europa y debo especificar que lo digo a título personal. Hace 23 años agentes secretos búlgaros lanzaron una campaña criminal en Europa Occidental y atacaron a determinadas personas, entre ellas mi amigo Georgi Markov, escritor conocido y parte integrante de los medios de comunicación, que fue asesinado en una calle de Londres en pleno día. Antiguos agentes soviéticos han admitido su participación en ese crimen miserable pero la documentación encontrada prueba asimismo la participación de ciudadanos búlgaros, agentes búlgaros del gobierno comunista. No se ha adelantado nada hacia la solución del caso. Sucesivos presidentes han prometido pasar a la acción pero no se ha hecho nada. Por lo que a mí se refiere, no podré votar a favor de este informe mientras no se haga algo por resolver el asesinato de Georgi Markov."@es12
"Bulgariaa koskevan mietinnön esittelijä Geoffrey Van Orden on pyytänyt minua puhumaan puolestaan, koska hänen on oltava tänään läsnä puolustusta koskevassa keskustelussa konservatiivipuolueen konferenssissa Bournemouthissa, Englannissa. Lopuksi haluaisin mainita synkästä pilvestä, joka riippuu Euroopan yllä, ja tästä puhun henkilökohtaisesti. 23 vuotta sitten Bulgarian salaiset agentit riehuivat murhaamassa Länsi-Euroopassa ja hyökkäsivat tiettyjen yksittäisten henkilöiden kimppuun. Näihin kuului ystäväni Georgi Markov, tunnettu kirjailija ja radiotoimittaja, joka murhattiin kirkkaassa päivänvalossa kadulla Lontoossa. Entiset neuvostoagentit ovat myöntäneet osuutensa tähän raukkamaiseen rikokseen, mutta on löydetty asiakirjoja, joissa syylliseksi todetaan myös Bulgarian kansalaisia – Bulgarian kommunistihallituksen agentteja. Rikoksen ratkaisemisessa ei ole edistytty. Presidentti toisensa jälkeen on luvannut toimia, mutta mitään ei ole tapahtunut. En itse voi äänestää tämän mietinnön puolesta, ellei Georgi Markovin murhan selvittämisessä edistytä. Bulgaria on edistynyt kovasti valmisteluissaan unioniin liittymistä varten. Käsiteltävänä olevassa päätöslauselmassa ja mietinnössä keskitytään tiettyihin muita kiistanalaisempiin aiheisiin, nimittäin ydinturvallisuuteen, rajojen valvontaan, vähemmistöjen kohteluun ja korruptioon. Taloutta koskevia kysymyksiä käsitellään myöhemmin. Bulgaria on halukas liittymään Euroopan unioniin ja Natoon. Se on jo osoittanut sitoutuneensa alueen turvallisuuteen ja vakauteen käytännön toimilla ja poliittisilla toimilla, kuten kävi ilmi Kosovon konfliktin aikana, jolloin Bulgaria oli Naton liittolaisten puolella, kenties omien lyhyen aikavälin etujensa kustannuksella. Konfliktin jälkiseuraukset, erityisesti Tonavan sulkeminen, vahingoittivat Bulgarian taloutta, ja onkin oikein, että kansainvälinen yhteisö antaa apua kiireellisesti. Bulgaria on kuitenkin edistänyt osaltaan enemmän alueen turvallisuutta vakaussopimuksen mekanismien kautta. Kun tarkastellaan toista turvallisuusnäkökohtaa, Bulgaria on edistynyt hyvää vauhtia myös rajavalvonnan tehostamisessa kunnianhimoisena tavoitteenaan saattaa rajavalvonta Schengenin sopimuksen edellyttämien normien mukaisiksi vuoteen 2001 mennessä. Tämä on saavutettu rajavartioston perusteellisella uudistamisella, sillä se oli ennen heikosti motivoitunut, asevelvollisuuteen perustuva joukko ja on nyt ammatillinen, vapaaehtoinen laitos. Suuri osa tästä on tehty Euroopan unionilta saadun avun turvin. Bulgarian rajojen turvallisuus ja sen rajavalvonnan tehokkuus ja rehellisyys ovat elintärkeitä unionille, kun pidetään mielessä Bulgarian sijainti merkittävimmällä Vähä-Aasiasta ja Keski-idästä Länsi-Euroopaan suuntautuvalla kauttakulkureitillä. Rajojensa sisäpuolella Bulgaria keskittyy vähemmistöjen ongelmaan. Bulgarian hallitus ponnistelee voittaakseen noin neljä prosenttia väestöstä käsittävän, laajan romaniyhteisön eristämistä koskevat ongelmat. Paljon enemmän on vielä tehtävä. Vie aikaa, ennen kuin koko kansa tuntee Bulgariassa tehtyjen perustavien muutosten edut. Sillä välin avoimessa yhteiskunnassa, jossa on suuremmat mahdollisuudet, ihmiset on saatava vakuuttuneiksi siitä, että vallassa olevat, olivatpa he hallituksessa tai hallinnossa, käyttävät valtaansa koko maan edun hyväksi. Demokratia ja markkinatalous ovat eläviä voimia Bulgariassa, mutta ne ovat yhä nuoria, ja koko väestön luottamus ja usko tarvitaan niiden ylläpitämiseen. Korruptioepäily on mitä tuhoavin voima ja se on nujerrettava erittäin kiireellisesti. Tämä ei ole missään niin totta kuin ydinvoimakysymyksessä, jossa ydin- ja ympäristöturvallisuutta koskevat oikeutetut huolenaiheet ovat vaarassa joutua ydinvoimaa vastustavan eturyhmän omimiksi. Viime viikkoina meitä kaikkia on muistutettu vaaroista, joita piilee liiallisessa riippuvuudessa öljystä, sekä tarpeesta vaihteleviin energiavaroihin. Kozlodujin ydinvoimalaitos hoitaa puolet Bulgarian sisäisestä voimantuotannosta. Turvallisuusnäkökohtia on tietenkin edelleen pidettävä tärkeimpinä, mutta myös muut tekijät on otettava huomioon, kun määritellään maalle sopivinta pitkän aikavälin energiastrategiaa. Haluan korostaa, kuinka tärkeää on, että Bulgariaa olisi arvioitava sen omien ansioiden perusteella sen etenemisessä kohti pikaista jäsenyyttä Euroopan unionissa. Jos Euroopan unioni aikoo käyttää hyväkseen tätä historiallista mahdollisuutta laajentumiseen ja poistaa neuvostomiehityksen ja kommunismin kokeilun synnyttämät rajat, ehdokasvaltioille on annettava mahdollisuus liittymiseen kohtuullisessa aikataulussa. Tämä koskee Bulgariaa."@fi5
"Le rapporteur pour la Bulgarie, M. Geoffrey Van Orden, m'a demandé de parler en son nom, étant donné qu'il a dû participer aujourd'hui au débat sur la défense dans le cadre de la conférence du parti conservateur, qui se tient à Bournemouth, en Angleterre. Enfin, je souhaiterais rappeler ici, en m'exprimant à titre personnel, un sombre événement qui s'est déroulé en Europe. Il y a 23 ans, des agents secrets bulgares se sont livrés à une véritable folie meurtrière en Europe, s'attaquant à certaines personnes, et notamment à l'un de mes amis Georgi Markov, célèbre écrivain et homme de télévision et de radio, assassiné en plein jour dans une rue de Londres. Des ex-agents soviétiques ont avoué avoir pris part à ce crime odieux, mais des documents incriminant également des citoyens bulgares - des agents bulgares du gouvernement communiste - ont été découverts. Rien de plus n'a été fait pour élucider ce crime. Les présidents successifs ont promis de prendre des mesures mais rien n'a été fait. Je me refuse à voter en faveur de ce rapport tant que des progrès visant à élucider le meurtre de Georgi Markov ne seront pas réalisés. La Bulgarie a beaucoup avancé dans ses préparatifs d'adhésion. La résolution et le rapport qui nous concernent se focalisent sur certaines des questions les plus controversées, à savoir la sécurité nucléaire, les contrôles frontaliers, le traitement des minorités et le problème de la corruption. Les problèmes économiques seront examinés plus tard. La Bulgarie est pressée de rejoindre l'Union européenne et l'OTAN. Elle a déjà démontré son engagement à l'égard de la sécurité et de la stabilité régionales à travers des mesures pratiques et politiques, notamment en se rangeant du côté des alliés de l'OTAN lors du conflit kosovar, et cela au risque de desservir ses propres intérêts à court terme. Les répercussions du conflit, en particulier le blocus du Danube, ont porté un coup à l'économie bulgare ; il est dès lors tout a fait légitime que la communauté internationale lui vienne en aide de toute urgence. Mais la Bulgarie a contribué dans une plus grande mesure à la sécurité de la région via les mécanismes du Pacte de stabilité. Pour parler d'un autre aspect de la sécurité, la Bulgarie a également beaucoup progressé dans le domaine des contrôles frontaliers, l'objectif ambitieux du pays étant d'aligner d'ici à 2001 sa police frontalière sur les normes fixées par Schengen. Pour ce faire, la police frontalière a fait l'objet d'un profond remaniement : autrefois corps d'appelés démotivés, la police frontalière regroupe aujourd'hui des professionnels volontaires. Tout cela a été possible en grande partie grâce à l'assistance de l'Union européenne. La sécurité des frontières bulgares et l'efficacité et l'intégrité de son système d'ordre revêtent un intérêt capital pour l'Union quand on sait que la Bulgarie se situe sur l'axe de passage principal qui relie l'Asie mineure et le Moyen-Orient à l'Europe occidentale. À l'intérieur de ses frontières, la Bulgarie est confrontée au problème des minorités. Le gouvernement bulgare a fait des efforts afin de surmonter les problèmes d'exclusion qui frappent la grande communauté des Roms, qui composent plus ou moins 4 % de la population. Mais beaucoup reste encore à faire. Il faudra du temps pour que les avantages des changements fondamentaux entrepris en Bulgarie profitent à l'ensemble de la population. Entre-temps, au sein d'une société ouverte disposant de plus grandes opportunités, il convient de garantir à la population que les personnes au pouvoir, que ce soit au niveau gouvernemental ou administratif, exercent leur autorité pour le bien du pays dans son ensemble. La démocratie et l'économie de marché constituent deux forces vives en Bulgarie ; toutefois, elles demeurent jeunes et doivent être épaulées par la confiance de l'ensemble de la population. Les soupçons de corruption ont un effet des plus destructeurs, c'est pourquoi il faut régler ce problème sans délai. C'est également et surtout le cas dans le domaine nucléaire, où les préoccupations légitimes à propos de la sécurité nucléaire et environnementale risquent d'être exploitées par le lobby anti-nucléaire. Nous avons tous pu nous rendre compte, ces dernières semaines, des dangers d'une dépendance excessive vis-à-vis du pétrole et de la nécessité de diversifier l'offre énergétique. La centrale nucléaire de Kozloduy représente la moitié de la production nationale d'électricité en Bulgarie. Certes, la sécurité doit continuer à primer, mais il faut également prendre d'autres facteurs en considération afin de déterminer la stratégie énergétique à long terme qui soit la mieux adaptée au pays. Permettez-moi d'insister sur un point capital : il faut évaluer de manière objective les progrès que la Bulgarie a réalisés en vue d'une adhésion prochaine à l'Union européenne. Si l'Europe veut relever le défi historique de l'élargissement et effacer les divisions laissées par l'occupation soviétique et l'expérience communiste, il faut donner une chance aux pays candidats de rejoindre l'Union dans un délai raisonnable. Cela s'applique à la Bulgarie."@fr6
"Signor Presidente, il relatore per la Bulgaria, l'onorevole Geoffrey Van Orden, mi ha chiesto di intervenire in sua vece in quanto oggi ha dovuto partecipare al dibattito sulla difesa presso il congresso del Partito conservatore di Bournemouth, Inghilterra. Infine, vorrei ricordare una nube scura che incombe sull'Europa e a tale proposito parlo a titolo personale. Ventitré anni fa gli agenti segreti bulgari lanciarono una campagna omicida in Europa occidentale, colpendo alcuni singoli individui, tra i quali mio fratello Georgi Markov, noto scrittore ed esponente del settore radiotelevisivo, che venne assassinato alla luce del sole in una strada di Londra. Gli ex agenti sovietici hanno ammesso le proprie responsabilità in questo crimine efferato ma sono stati trovati documenti che incriminano anche cittadini bulgari, ossia agenti bulgari del governo comunista. Finora non sono stati compiuti passi avanti verso la soluzione del caso. I presidenti che si sono succeduti hanno promesso di intervenire ma non è stato fatto nulla. Personalmente non sarò in grado di votare a favore di questa relazione se non verranno compiuti progressi nel chiarire l'omicidio di Georgi Markov. La Bulgaria ha compiuto importanti progressi nei preparativi in vista dell'adesione. La presente risoluzione e la relazione affrontano in particolare alcune delle questioni più controverse, quali la sicurezza nucleare, i controlli di frontiera, il trattamento delle minoranze e la questione della corruzione. I problemi economici verranno trattati successivamente. La Bulgaria desidera aderire all'Unione europea e alla NATO quanto prima. Ha già dimostrato il proprio impegno verso la sicurezza e la stabilità regionale attraverso azioni pratiche e politiche, come è risultato evidente durante il conflitto in Kosovo, nel quale la Bulgaria si è schierata con gli alleati della NATO, forse a scapito dei propri interessi nazionali a breve termine. Le conseguenze del conflitto, in particolare l'ostruzione del Danubio, hanno danneggiato l'economia bulgara ed è davvero importante che venga fornita urgentemente assistenza da parte della comunità internazionale. La Bulgaria ha fornito inoltre un più ampio contributo alla sicurezza regionale attraverso i meccanismi del Patto di stabilità. Passando a un altro aspetto della sicurezza, la Bulgaria ha compiuto anche grandi progressi dal punto di vista dei controlli alle frontiere, ponendosi l'ambizioso obiettivo di adeguare il livello di sorveglianza delle frontiere alle norme di Schengen entro il 2001. A tal fine si è proceduto a una radicale riorganizzazione delle forze di polizia di frontiera, che era in precedenza formata da soldati di leva scarsamente motivati mentre ora è diventato un nuovo servizio di volontari professionisti. Questo risultato è stato ottenuto per lo più grazie all'assistenza fornita dell'Unione europea. La sicurezza delle frontiere bulgare e l'efficienza e integrità delle sue forze di polizia rappresentano interessi vitali per l'Unione europea, se si considera che la Bulgaria è situata sulla principale strada di accesso all'Europa occidentale dall'Asia minore e dal Medio Oriente. La Bulgaria sta affrontando la questione delle minoranze entro i propri confini. Il governo si impegnato per superare i problemi di esclusione della estesa comunità Rom, pari all'incirca al 4 percento della popolazione ma bisogna fare molto di più. Occorrerà ancora del tempo affinché i benefici delle importanti trasformazioni in atto in Bulgaria vengano avvertiti dalla popolazione nel suo insieme. Nel frattempo, in una società più aperta e che offre maggiori opportunità, la gente ha bisogno di essere rassicurata sul fatto che la classe dirigente al potere, sia nel governo che nell'amministrazione, eserciti la propria autorità a vantaggio del paese. La democrazia e l'economia di mercato sono forze vibranti in Bulgaria, ma sono ancora giovani e devono essere sostenute dalla fiducia dell'intera popolazione. Il sospetto di corruzione è una forza estremamente distruttiva e deve essere affrontato quale questione di emergenza. Ciò vale tanto più nel settore dell'energia nucleare, in cui c'è il pericolo che le legittime preoccupazioni in materia di sicurezza nucleare e ambientale possano essere sfruttate indebitamente dalla antinucleare. Nelle ultime settimane sono risultati evidenti i rischi connessi all'eccessiva dipendenza dal petrolio e l'esigenza di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico. La centrale nucleare di Kozloduy fornisce circa la metà dell'energia prodotta all'interno della Bulgaria. Le considerazioni relative alla sicurezza devono certamente rimanere in primo piano ma occorre tenere conto anche di altri fattori nel determinare la strategia a lungo termine nel settore energetico più idonea per il paese. Vorrei sottolineare l'importanza di valutare i progressi compiuti dalla Bulgaria verso l'adesione all'Unione europea. Se l'Europa vuole cogliere l'opportunità storica dell'allargamento, eliminando le divisioni create dall'occupazione sovietica e dall'esperimento comunista, si deve offrire ai paesi candidati la possibilità di accedere all'UE entro un arco di tempo ragionevole. Ciò vale in particolare per la Bulgaria"@it9
"The rapporteur for Bulgaria, Mr Geoffrey Van Orden, has asked me to speak on his behalf since he has to attend the defence debate at the Conservative Party Conference in Bournemouth, England, today. Finally, I would like to mention a dark cloud that hangs over Europe and here I speak personally. 23 years ago Bulgarian secret agents went on a murderous rampage in Western Europe, attacking certain individuals, including my friend Georgi Markov, the well known writer and broadcaster, who was murdered in broad daylight in a London street. Former Soviet agents have admitted their part in this dastardly crime but documents have been found incriminating Bulgarian citizens as well – Bulgarian agents of the communist government. No progress has been made in solving the crime. Successive presidents promised to take action but nothing was done. I will not myself be able to vote for this report unless progress is made in solving the murder of Georgi Markov. Bulgaria has made great progress in her preparations for accession. The current resolution and report focus on certain of the more controversial issues, namely nuclear safety, border controls, the treatment of minorities and the question of corruption. Economic issues will be dealt with later. Bulgaria is anxious to join the European Union and NATO. It has already demonstrated its commitment to regional security and stability through practical and political action, as was evidenced during the Kosovo conflict when Bulgaria sided with NATO allies, possibly to the detriment of her own short term interest. The after-effects of the conflict, particularly the obstruction of the Danube, damaged the Bulgarian economy and it is only right that urgent assistance should be given by the international community. But Bulgaria has made a wider contribution to regional security through the mechanisms of the Stability Pact. Turning to another aspect of security, Bulgaria has also made great strides in tackling border control, with the ambitious target of bringing border policing up to Schengen standards by 2001. This has been achieved by a fundamental reorganisation of the border police, once a demotivated conscript force; it is now a professional volunteer service. Much of this has been carried out with assistance from the European Union. The security of Bulgaria's borders and the effectiveness and integrity of its policing is of vital interest to the Union, bearing in mind Bulgaria's situation on the main through-route into Western Europe from Asia Minor and the Middle East. Within its borders Bulgaria is addressing the problem of minorities. The Bulgarian Government has made efforts to overcome the problems of exclusion of the large Roma community, comprising roughly 4% of the population. Much more needs to be done. It will take time for the benefits of the fundamental changes in Bulgaria to be felt by the population as a whole. Meanwhile, in a more open society with greater opportunity, people need to be assured that those in power, whether in government or in administration, are exercising their authority for the benefit of the country as a whole. Democracy and the market economy are vibrant forces in Bulgaria, but they are still young and need to be sustained by the confidence and trust of the whole population. The suspicion of corruption is a most destructive force and it must be tackled as a matter of urgency. This is nowhere more true than in the case of nuclear power, where legitimate concerns over nuclear and environmental safety are in danger of being hijacked by the anti-nuclear power lobby. In recent weeks we have all been reminded of the perils of over-dependence on oil and the need for diversity in energy provision. The Kozloduy nuclear power plant accounts for half the internal power generation in Bulgaria. Safety considerations must of course remain paramount but other factors must also be taken into account in determining the country's most suitable long-term energy strategy. I wish to emphasise how important it is that Bulgaria should be assessed in its own right in terms of its progress towards early membership of the European Union. If Europe is to embrace this historic opportunity for enlargement, removing the divisions created by the Soviet occupation and the communist experiment, candidate countries must be given a chance to accede within a reasonable timeframe. This applies to Bulgaria."@lv10
"De rapporteur voor Bulgarije, de heer Geoffrey Van Orden, heeft mij verzocht in zijn plaats het woord te voeren omdat hij in Bournemouth in Engeland moet zijn, waar vandaag op het partijcongres van de conservatieve partij het defensiedebat wordt gehouden. Tot slot, en nu spreek ik op persoonlijke titel, wil ik wijzen op een schaduw die boven Europa hangt. 23 jaar geleden gingen Bulgaarse geheim agenten moorddadig tekeer in West-Europa. Zij vielen bepaalde personen aan, waaronder mijn vriend Georgi Markov, de bekende schrijver en presentator, die op klaarlichte dag in Londen op straat werd vermoord. Voormalige sovjetagenten hebben hun betrokkenheid bij deze gruwelijke misdaad bekend, maar er zijn documenten boven water gekomen die erop wijzen dat er ook onderdanen van Bulgarije - agenten van het communistische regime - bij betrokken waren. Er werd nog geen vooruitgang geboekt bij het oplossen van deze misdaad. Verschillende presidenten hebben beloofd actie te ondernemen, maar er is nog niets gebeurd. Zolang er geen vooruitgang wordt geboekt bij het oplossen van de moord op Georgi Markov zal ik niet voor dit verslag kunnen stemmen. Bulgarije heeft grote vorderingen gemaakt bij de voorbereiding voor de toetreding. De resolutie en het verslag betreffen een aantal meer controversiële zaken, namelijk nucleaire veiligheid, de grenscontrole, de behandeling van minderheden en corruptie. Economische aangelegenheden zullen later worden behandeld. Bulgarije wil graag toetreden tot de Europese Unie en de NAVO. Het land heeft blijk gegeven van zijn inzet voor de regionale veiligheid en stabiliteit door concrete en politieke acties. Dit werd duidelijk tijdens het Kosovo-conflict, toen Bulgarije zich aan de zijde van de NAVO-bondgenoten schaarde, hetgeen wellicht indruiste tegen de eigen belangen op de korte termijn. De gevolgen van het conflict, met name de blokkade van de Donau, hebben een zware tol geëist van de Bulgaarse economie. De internationale gemeenschap moet daarom snel bijstand leveren. Bovendien heeft Bulgarije nog een bijdrage geleverd tot de veiligheid in de regio door de mechanismen van het stabiliteitspact. Wat een ander veiligheidsaspect betreft: Bulgarije heeft grote vorderingen geboekt op het gebied van de grenscontroles. Het land heeft zich het ambitieuze doel gesteld om de Schengen-norm inzake de grensbeveiliging tegen 2001 te halen. De verbeterde situatie is het gevolg van een fundamentele reorganisatie van de grenswacht, die vroeger werd waargenomen door gedemotiveerde dienstplichtigen en nu door een professionele, vrijwillige dienst. Veel werd bereikt met bijstand van de Europese Unie. De beveiliging van de grenzen van Bulgarije alsmede de doelmatigheid en de integriteit van de politiediensten zijn van vitaal belang voor de Europese Unie, omdat het land op de doorgangsroute van Klein-Azië en het Midden-Oosten naar West-Europa ligt. Binnen de eigen grenzen pakt Bulgarije het minderhedenvraagstuk aan. De Bulgaarse regering heeft stappen ondernomen om iets de doen aan het probleem van de uitsluiting van de grote Roma-gemeenschap, die ongeveer 4% van de bevolking uitmaakt. Maar er moet nog veel meer worden gedaan. Het zal nog geruime tijd duren voor de voordelen van de fundamentele veranderingen in Bulgarije voelbaar worden voor de gehele bevolking. In een meer open maatschappij die grotere kansen biedt moet de bevolking er in de tussentijd op kunnen vertrouwen dat de regering en het bestuur hun gezag uitoefenen ten gunste van het hele land. De democratie en de markteconomie hebben ingang gevonden in Bulgarije, maar zij zijn nog jong en moeten aan kracht winnen door het vertrouwen van de gehele bevolking. Elk vermoeden van corruptie ondermijnt de maatschappij en moet dringend aangepakt worden. Dit geldt in zeer sterke mate op het gebied van de nucleaire veiligheid, want de anti-kernenergie lobby dreigt zich meester te maken van de op zichzelf gerechtvaardigde discussie rond de nucleaire veiligheid en het milieu. De afgelopen weken zijn de gevaren van een te grote afhankelijkheid van olie en de noodzaak van diversificatie van de energievoorziening pijnlijk duidelijk geworden. De kerncentrale van Kozloduy levert de helft van de elektriciteit die in Bulgarije wordt opgewekt. Veiligheidsoverwegingen moeten uiteraard een hoofdrol spelen, maar er moet ook met andere factoren rekening worden gehouden bij het bepalen van de beste energiestrategie op lange termijn. Ik wil met nadruk wijzen op het belang dat Bulgarije op eigen merites en op basis van de geboekte vooruitgang wordt beoordeeld voor een spoedig lidmaatschap van de Europese Unie. Als Europa deze historische kans op uitbreiding wil aangrijpen en de deling van het continent als gevolg van de bezetting door de Sovjetunie en het communistische experiment ongedaan wil maken, dan moeten de kandidaat-landen de kans krijgen binnen een redelijke termijn toe te treden. Dat geldt ook voor Bulgarije."@nl2
"O relator para a Bulgária, o senhor deputado Geoffrey Van Orden, pediu-me que usasse da palavra em seu nome, porque hoje tem de estar presente no debate sobre defesa na Conferência do Partido Conservador, em Bournemouth, na Inglaterra. Por último, gostaria de me referir a uma nuvem negra que paira sobre a Europa – e agora estou a falar em meu nome pessoal. Há 23 anos, agentes secretos búlgaros desencadearam uma onda de violência assassina na Europa Ocidental, atacando determinados indivíduos, entre os quais o meu amigo Georgi Markov, conhecido escritor e locutor, que foi assassinado em pleno dia numa rua de Londres. Antigos agentes soviéticos confessaram a sua participação neste crime cobarde, mas foram encontrados documentos que incriminavam também cidadãos búlgaros, agentes búlgaros do Governo comunista. Não se avançou minimamente na investigação deste crime. Sucessivos presidentes prometeram tomar medidas mas nada fizeram. Eu, por mim, não poderei votar a favor deste relatório se não se avançar na investigação do assassínio de Georgi Markov. A Bulgária tem feito grandes progressos na sua preparação para a adesão. A resolução e o relatório actuais incidem sobre algumas das questões mais polémicas, a saber a segurança nuclear, os controlos nas fronteiras, o tratamento das minorias e a questão da corrupção. As questões económicas serão tratadas posteriormente. A Bulgária está ansiosa por aderir à União Europeia e à NATO. Já demonstrou o seu empenhamento na segurança e na estabilidade regionais através de acções de carácter prático e de carácter político, como ficou provado durante o conflito do Kosovo, quando a Bulgária se colocou ao lado dos aliados da NATO, possivelmente em prejuízo dos seus próprios interesses no curto prazo. As consequências do conflito, especialmente a obstrução do Danúbio, prejudicaram a economia da Bulgária, sendo da mais elementar justiça que a comunidade internacional lhe preste urgentemente ajuda. Mas a Bulgária deu um contributo mais vasto para a segurança regional através dos mecanismos do Pacto de Estabilidade. Passando a um outro aspecto da segurança, a Bulgária também deu grandes passos no sentido de tratar do problema do controlo das fronteiras, com o objectivo ambicioso de, até 2001, melhorar o policiamento das fronteiras de modo a torná­lo conforme às normas de Schengen. Isso tem vindo a ser concretizado por meio de uma reorganização fundamental da polícia de fronteira, outrora uma força desmotivada constituída por recrutas e actualmente um serviço profissional desempenhado por voluntários. Grande parte desta iniciativa foi levada à prática com a ajuda da União Europeia. A segurança das fronteiras búlgaras e a eficácia e integridade do seu policiamento tem um interesse vital para a União, tendo em atenção que a Bulgária está situada na principal rota de acesso à Europa Ocidental para quem vem da Ásia Menor e do Médio Oriente. No interior das suas fronteiras, a Bulgária está a tratar do problema das minorias. O Governo búlgaro tem feito esforços para ultrapassar os problemas da exclusão da grande comunidade cigana, que compreende cerca de 4% da população, mas é necessário fazer muito mais. Vai levar tempo até que os benefícios das modificações fundamentais operadas na Bulgária sejam sentidos por toda a população. Entretanto, numa sociedade mais aberta e onde existem maiores oportunidades, o que é necessário é dar às pessoas a certeza de que os que se encontram no poder, seja no Governo seja na administração, estão a exercer a sua autoridade para o benefício do país como um todo. A democracia e a economia de mercado são forças vibrantes na Bulgária, mas são ainda incipientes e precisam de ser sustentadas por meio da confiança e do crédito nelas depositados por toda a população. A suspeita de corrupção é uma força altamente destrutiva e tem de ser objecto de atenção urgente. Isto é sobretudo verdade no caso da energia nuclear, um domínio no qual as legítimas preocupações com a segurança nuclear e ambiental correm o risco de ser desvirtuadas pelo poderoso grupo de interesses antinuclear. Nas últimas semanas todos fomos recordados dos perigos de uma dependência excessiva relativamente ao petróleo e da necessidade de diversificar no que respeita ao aprovisionamento de energia. A central nuclear de Kozloduy é responsável por metade da produção interna de energia na Bulgária. É evidente que as preocupações com a segurança têm de continuar a sobrepor­se a tudo o resto, mas há igualmente outros factores a ter em conta ao determinar qual a estratégia que, a longo prazo, mais se adequa ao país no domínio da energia. Desejo sublinhar a importância de a Bulgária ser devidamente avaliada em termos dos progressos realizados com vista a uma adesão a breve prazo à União Europeia. Para que a Europa possa agarrar esta oportunidade histórica do alargamento, eliminando as divisões criadas pela ocupação soviética e pela experiência comunista, há que dar aos países candidatos uma oportunidade de aderirem à União Europeia dentro de um período de tempo razoável. Isto também se aplica à Bulgária."@pt11
"Föredraganden av betänkandet om Bulgarien, Geoffrey Van Orden, har bett mig att tala för hans räkning, eftersom han måste närvara vid försvarsdebatten på det konservativa partiets konferens i Bournemouth, England, i dag. Avslutningsvis skulle jag vilja nämna ett mörkt moln som hänger över Europa, och jag talar här personligen. För 23 år sedan gav sig bulgariska hemliga agenter ut på ett mördarstråt i Västeuropa, under vilket de attackerade vissa personer, inklusive min vän Georgi Markov, den välkände författaren och radiorösten, som mördades i fullt dagsljus på en gata i London. Före detta Sovjetagenter har erkänt sin delaktighet i detta fega brott, men det har framkommit handlingar som riktar misstankar även mot bulgariska medborgare – kommunistregeringens bulgariska agenter. Inga framsteg har gjorts när det gäller att lösa detta brott. På varandra följande presidenter har lovat att vidta åtgärder, men ingenting har gjorts. Jag kommer själv inte att kunna rösta för detta betänkande, såvida det inte görs framsteg för att lösa mordet på Georgi Markov. Bulgarien har gjort stora framsteg i sina förberedelser inför anslutningen. Dagens resolution och betänkande inriktas på några av de mer kontroversiella frågorna, nämligen kärnsäkerhet, gränskontroller, behandlingen av minoriteter och frågan om korruption. Ekonomiska frågor kommer att behandlas senare. Bulgarien är angeläget om att gå med i Europeiska unionen och Nato. Landet har redan visat sitt engagemang för regional säkerhet och stabilitet genom praktiska och politiska åtgärder, vilket bevisades under Kosovokonfliken, då Bulgarien ställde sig på de Natoallierades sida, kanske till skada för landets egna kortsiktiga intressen. Sviterna efter konflikten, särskilt tilltäppningen av Donau, skadade den bulgariska ekonomin, och det är inte mer än rätt att världssamfundet ger ett brådskande bistånd. Men Bulgarien har gett ett bredare bidrag genom Stabilitetspaktens mekanismer. För att övergå till en annan säkerhetsaspekt, har Bulgarien också gjort stora framsteg i fråga om gränskontrollerna, med det ambitiösa målet att gränsövervakningen skall motsvara Schengenstandarden senast år 2001. Detta har uppnåtts genom en grundläggande omorganisering av gränspolisen – från att tidigare ha varit en dåligt motiverad värnpliktsstyrka, är den nu en professionell frivilligtjänst. Mycket av detta har genomförts med bistånd från Europeiska unionen. Säkerheten vid Bulgariens gränser och övervakningens effektivitet och integritet är av avgörande intresse för unionen, med tanke på Bulgariens läge mitt på den främsta ”genomfartsleden” till Västeuropa från Mindre Asien och Mellanöstern. Inom sina gränser arbetar Bulgarien med minoritetsproblemet. Den bulgariska regeringen har gjort ansträngningar för att övervinna problemen med utestängningen av den stora romerska folkgruppen, som grovt räknat utgör 4 procent av befolkningen. Mycket mer måste göras. Det kommer att ta tid innan fördelarna av de grundläggande förändringarna i Bulgarien blir märkbara för befolkningen som helhet. Under tiden, i ett öppnare samhälle med större möjligheter, måste folket försäkras om att de som har makten, antingen i regeringen eller i administrationen, utövar sina befogenheter till förmån för landet som helhet. Demokratin och marknadsekonomin är sjudande krafter i Bulgarien, men de är fortfarande nya och måste understödjas av hela befolkningens förtroende och tillit. Misstanken om korruption är en ytterst destruktiv kraft, som måste angripas som ett brådskande ärende. Det är inte sannare någonstans än när det gäller kärnkraften, där befogade farhågor om kärn- och miljösäkerhet riskerar att stjälas av antikärnkraftslobbyn. Under de senaste veckorna har vi alla påmints om riskerna med ett överberoende av olja och om nödvändigheten av mångfald i energiförsörjningen. Kärnkraftverket i Kozloduy står för hälften av den inhemska kraftframställningen i Bulgarien. Säkerhetsöverväganden måste naturligtvis även fortsättningsvis sättas i främsta rummet, men även andra faktorer måste beaktas vid fastställandet av den lämpligaste långsiktiga energistrategin för landet. Jag vill betona hur viktigt det är att Bulgarien bedöms på grundval av de egna meriterna, vad beträffar dess framsteg mot ett tidigt medlemskap i Europeiska unionen. Om Europa vill gripa detta historiska tillfälle till utvidgning, och därigenom avlägsna de skiljelinjer som skapades av Sovjetockupationen och kommunistexperimentet, måste kandidatländerna ges en chans att komma med inom en rimlig tidsram. Detta gäller för Bulgarien."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph