Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-10-03-Speech-2-115"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001003.4.2-115"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, President-in-Office, Commissioner, I am extremely pleased both with the tone of this debate today and with the level of consensus that is emerging among the key groups in the House, a consensus which my Group subscribes to. The challenge of reunification, even more perhaps than that of enlargement is so great that it suffuses and surrounds every debate in this House: this is why there is such depth and intensity to all our debates, including this morning's debate on our own need to prepare for this extraordinary challenge. To create a common space of freedom, security and of values by free choice is something without a parallel among democracies in all of our history. It is a matter of the utmost importance and yet has curiously attracted very little public attention. When we look at Eurobarometer statistics, we see that 60% or so of those who expressed a view say enlargement is not a priority, while only 27% say it is a priority. Moreover, the statistics are getting worse, not better. In the largest state of the Union, the Federal Republic of Germany, only 20% say enlargement is a priority. We as politicians must take possession of this debate and not simply leave it to the bureaucracies, for though it is indispensable to discuss the details of the this is not sufficient to engage the public. We need a dialogue of politicians and therefore we need to avail ourselves of all the information possibilities that Commissioner Verheugen spoke of in his very reflective and elegant speech today. We need, as Mr Hänsch has said, to provide ourselves with information about the cost of non-enlargement, not simply in terms of finance and budget, but of security as well as, of course, socio-economic measures. It was Franklin Delano Roosevelt, the American President, who once said that we have nothing to fear but fear itself. Much of our debate about fears about enlargement is based on exaggeration, but in order to confront the populists who exaggerate, we must connect with popular politics through reflection. We need the Commission's help here, because even though we have the will, we sometimes lack the ammunition. In respect of the principles involved, we of course support differentiation; of course, we support the principle of equality that there should not be a Europe of different classes of citizenship. My Group has 23 visiting MPs, our "virtual MEPs", sitting in the gallery now: I welcome all of you to this debate in the House. Finally, the critical thing now is to move to substantive negotiation, and we are making that important step. The critical thing is not to allow frustration to grow among the candidates – that they are always in the anteroom but never quite in the chamber. That is what we must accomplish in this debate, that is the result we must pursue. People joke that after the collapse of the Berlin Wall enlargement is always just five years away. We must show they are wrong. Let us take the first step in that direction during this mandate."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. formand for Rådet, hr. kommissær, jeg er meget glad både for tonen under debatten i dag og for den grad af enighed, der viser sig blandt de ledende grupper i Parlamentet, en konsensus, som min gruppe kan tilslutte sig. Udfordringen fra genforeningen er måske i endnu højere grad end udfordringen ved udvidelsen så stor, at den på afgørende måde præger enhver debat her i Parlamentet. Det er derfor, alle vores debatter er så dybe og intense, herunder debatten i formiddags om vores eget behov for at forberede os på denne utrolige udfordring. At skabe et fælles rum for frihed, sikkerhed og med værdier, som man frit kan vælge, er noget, der er uden sidestykke blandt demokratierne i hele vores historie. Det er en sag af den yderste vigtighed og har alligevel sært nok kun tiltrukket sig meget lidt offentlig opmærksomhed. Når vi ser på statistikkerne i Eurobarometer, ser vi, at omkring 60% af dem, der gav udtryk for en holdning, siger, at udvidelsen ikke har høj prioritet, mens kun 27% siger, at den har. Desuden bliver statistikken værre, ikke bedre. I den største stat i Unionen, Den Tyske Forbundsrepublik, er der kun 20%, som siger, at udvidelse må prioriteres højt. Vi må som politikere sætte os igennem i denne debat og ikke kun overlade det til bureaukraterne, for selv om det er afgørende nødvendigt at drøfte detaljerne i er det ikke nok til at engagere offentligheden. Vi har behov for en dialog blandt politikerne, og derfor for at benytte os af alle de muligheder for oplysninger, som hr. Verheugen talte om i sit meget velgennemtænkte og elegante indlæg i dag. Som hr. Hänsch har sagt, har vi brug for at skaffe os oplysninger om omkostningerne ved ikke at foretage en udvidelse, ikke simpelthen med hensyn til finanserne og budgettet, men også for sikkerheden såvel som naturligvis for samfundsøkonomiske foranstaltninger. Det var den amerikanske præsident Franklin Delano Roosevelt, som engang sagde, at vi ikke behøver at frygte andet end frygten selv. Meget af vores debat om frygt for udvidelse er baseret på overdrivelse, men for at kunne konfrontere populisterne, der overdriver, må vi få forbindelse med den folkelige politik gennem refleksion. Her behøver vi Kommissionens hjælp, for selv om vi har viljen, mangler vi undertiden ammunition. Med hensyn til de principper, der er involveret, støtter vi naturligvis differentieringen. Naturligvis støtter vi princippet om lighed, om at der ikke skal være et Europa med forskellige klasser af borgerskab. Min gruppe har 23 parlamentsmedlemmer på besøg, mulige medlemmer af Parlamentet, som nu sidder i tilhørerlogen. Jeg byder Dem alle velkommen til debatten her i Parlamentet. Endelig vil jeg sige, at det nu er afgørende at bevæge sig frem mod egentlige forhandlinger, og vi er i gang med at tage dette vigtige skridt. Det afgørende er ikke at give frustrationen lov til at vokse blandt ansøgerlandene, som kan frygte, at de altid skal befinde sig i forværelset, men aldrig komme rigtig ind i salen. Det er det, vi må udrette i løbet af denne debat, det er det resultat, vi må stræbe imod. Folk siger spøgende, at efter Murens fald ligger udvidelsen altid kun fem år ude i fremtiden. Vi må vise, at de tager fejl. Lad os tage det første skridt i denne retning i denne valgperiode."@da1
"Herr Präsident, Herr amtierender Präsident, Herr Kommissar, ich bin hoch erfreut, und zwar sowohl, was den Tenor der heutigen Debatte betrifft, als auch, was den bisher unter den wichtigsten Fraktionen dieses Hauses erreichten Konsens betrifft, dem sich meine Fraktion anschließt. Die Wiedervereinigung stellt vielleicht mehr noch als die Erweiterung eine so große Herausforderung dar, dass sie jede Debatte in diesem Haus berührt und durchdringt. Sie ist der Grund, weshalb all unsere Debatten von einer solchen Tiefe und Intensität geprägt sind, einschließlich unserer Debatte heute Morgen, in der es um unsere Aufgaben in Vorbereitung auf dieses herausragende Ereignis der Erweiterung ging. Es gibt in der Geschichte unserer Demokratien keine Parallele zu der jetzigen Entwicklung, in der aus freien Stücken ein gemeinsamer Raum der Freiheit, der Sicherheit und der gemeinsamen Werte geschaffen wird. Dies ist eine Angelegenheit von allergrößter Bedeutung, die jedoch in der Öffentlichkeit kaum Beachtung findet. Ein Blick auf das Eurobarometer zeigt, dass nach Ansicht von ca. 60 % der Befragten die Erweiterung keine Priorität darstellt, während sie lediglich 27 % für eine Priorität halten. Hinzu kommt, dass der letztgenannte Anteil eher sinkt als steigt. Im größten Staat der Union, der Bundesrepublik Deutschland, sehen lediglich 20 % in der Erweiterung eine Schwerpunktaufgabe. Wir als Politiker müssen in dieser Debatte das Ruder übernehmen und sie nicht einfach der Bürokratie überlassen, denn so wichtig die Diskussion über Detailfragen des gemeinsamen Besitzstandes sein mag, sie reicht nicht aus, um die Öffentlichkeit zu überzeugen. Wir brauchen den Dialog zwischen den Politikern, und dazu müssen wir uns sämtliche verfügbaren Informationsmöglichkeiten erschließen, wie Herr Verheugen in seinem sehr nachdenklichen und eleganten Beitrag heute feststellte. Wie Herr Hänsch sagte, sollten wir uns auch überlegen, wie hoch die Kosten ohne Erweiterung wären, und zwar nicht nur in bezug auf Haushalt und Finanzen, sondern auch, was Fragen der Sicherheit und natürlich sozioökonomische Maßnahmen betrifft. Der amerikanische Präsident Franklin Delano Roosevelt sagte einmal, dass wir nichts zu fürchten hätten als die Furcht selbst. Ein Großteil der Befürchtungen in bezug auf die Erweiterung ist auf Übertreibungen zurückzuführen. Um jedoch den dafür verantwortlichen Populisten gegenübertreten zu können, müssen wir kluge politische Argumente vorbringen, durch die wir die Menschen überzeugen. Dazu brauchen wir die Hilfe der Kommission, denn es fehlt uns bei aller Entschlossenheit bisweilen an der entsprechenden Munition. Was die mit dieser Entwicklung verbundenen Grundsätze betrifft, so unterstützen wir natürlich die Differenzierung; wir unterstützen natürlich den Grundsatz der Gleichberechtigung, damit es kein Europa mit verschiedenen Klassen von Bürgern gibt. Heute weilen besuchsweise 23 Abgeordnete als Gäste unserer Fraktion ­ unsere virtuellen Abgeordneten ­ in der Besuchergalerie, die ich ganz herzlich zur Debatte in diesem Haus begrüßen möchte. Jetzt geht es darum, konkrete Verhandlungen aufzunehmen, und diesen wichtigen Schritt vollziehen wir gerade. Wir müssen verhindern, dass sich bei den Beitrittskandidaten das frustrierende Gefühl einstellt, stets nur im Vorzimmer zu sitzen und es nicht bis in den eigentlichen Saal zu schaffen. Das muss uns in dieser Debatte gelingen, das muss unser Ziel sein. Viele meinen scherzhaft, dass nach dem Fall der Berliner Mauer die Zeit bis zur Erweiterung immer gleich geblieben ist: fünf Jahre. Wir müssen beweisen, dass sie Unrecht haben. Lassen Sie uns noch in dieser Legislaturperiode den ersten Schritt in diese Richtung tun."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα, κύριε Επίτροπε, είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος τόσο για το επίπεδο της σημερινής συζήτησης όσο και για τη συναίνεση στην οποία συγκλίνουν οι βασικές ομάδες του Σώματος, όπως και η ομάδα μου. Η πρόκληση της επανένωσης είναι τόσο σημαντική, και ενδεχομένως σημαντικότερη από εκείνη της διεύρυνσης, που κατακλύζει και περιβάλλει κάθε συζήτηση στο χώρο αυτό: γι’αυτό υπάρχει βάθος και ένταση σε όλες τις συζητήσεις, όπως στη συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί σχετικά με την ανάγκη να προετοιμαστούμε για την εξαιρετική αυτή πρόκληση. Η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και αξιών με ελεύθερη επιλογή δεν έχει άλλο προηγούμενο σε δημοκρατίες του παρελθόντος. Είναι ένα θέμα υψίστης σημασίας και όλως περιέργως δεν έχει αποσπάσει την προσοχή του κοινού. Οι στατιστικές του ευρωβαρομέτρου δείχνουν ότι το 60% των ερωτηθέντων που εξέφρασαν την άποψή τους απάντησαν ότι η διεύρυνση δεν είναι προτεραιότητα, ενώ μόνο 27% απάντησαν ότι είναι προτεραιότητα. Επιπλέον, οι στατιστικές δείχνουν μία επιδείνωση της κατάστασης. Στο μεγαλύτερο κράτος της Ένωσης, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, μόνο το 20% απάντησε ότι η διεύρυνση είναι προτεραιότητα. Εμείς ως πολιτικοί πρέπει να προωθήσουμε το θέμα αυτό, ώστε να μην παραμείνει στο επίπεδο της γραφειοκρατίας, δεδομένου ότι η συζήτηση σχετικά με τις λεπτομέρειες του δεν επαρκεί για να παρακινήσει το κοινό. Ο πολιτικός διάλογος είναι αναγκαίος και οφείλουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες πληροφόρησης τις οποίες ανέφερε σήμερα ο Επίτροπος Verheugen στην βαθυστόχαστη και εκλεπτυσμένη ομιλία του. Όπως είπε ο κ. Hänsch, πρέπει να συγκεντρώσουμε στοιχεία για το κόστος της μη διεύρυνσης, όχι μόνο από οικονομική και δημοσιονομική πλευρά, αλλά και όσον αφορά την ασφάλεια και τα κοινωνικο-οικονομικά μέτρα. Ο Πρόεδρος της Αμερικής Franklin Delano Roosevelt ανέφερε κάποτε ότι "δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε εκτός από τον ίδιο το φόβο". Μεγάλο μέρος της συζήτησης σχετικά με τις ανησυχίες που δημιουργεί η διεύρυνση στηρίζεται στην υπερβολή, αλλά για να αντιμετωπίσουμε εκείνους που υπερβάλουν θα πρέπει να διαμορφώσουμε μία πολιτική που θα έχει απήχηση στο λαό. Στο σημείο αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Επιτροπής, επειδή ναι μεν διαθέτουμε τη βούληση αλλά ορισμένες φορές δεν διαθέτουμε τα αναγκαία μέσα. Όσον αφορά τις ενεχόμενες αρχές, εμείς υποστηρίζουμε τη διαφοροποίηση και, βεβαίως, την αρχή της ισότητας, ώστε να μην δημιουργηθεί μία Ευρώπη με διαφορετικές κατηγορίες πολιτών. Η ομάδα μου έχει καλέσει 23 ΜΚ, δυνητικά ΜΕΚ, που παρακολουθούν τη συζήτηση από το θεωρείο: σας καλωσορίζω λοιπόν στην παρούσα συζήτηση του Σώματος. Τέλος, το κρίσιμο σημείο είναι τώρα να προχωρήσουμε σε ουσιαστική διαπραγμάτευση, και να ολοκληρώσουμε αυτό το στάδιο. Το κρίσιμο σημείο είναι να μην επιτρέψουμε να μεγαλώσει η απογοήτευση των υποψηφίων που βρίσκονται στην αίθουσα αναμονής και δεν έχουν ενταχθεί πλήρως στην αίθουσα των συνεδριάσεων. Αυτό είναι που πρέπει να επιτύχουμε στο πλαίσιο της παρούσας συζήτησης, αυτό είναι το αποτέλεσμα που πρέπει να επιδιώξουμε. Αστειευόμενοι, ορισμένοι αναφέρουν ότι, μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, η διεύρυνση αργοπορεί κατά μία πενταετία. Πρέπει να αποδείξουμε ότι σφάλλουν. Ας κάνουμε το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή κατά τη διάρκεια της παρούσας εντολής."@el8
"(EN) Señor Presidente, Presidente en ejercicio, Comisario, estoy sumamente satisfecho por el tono de este debate y por el grado de consenso que se está perfilando entre los grupos principales del Parlamento, un consenso que mi Grupo suscribe. La cuestión de la reunificación, quizá más aún que la cuestión de la ampliación, tiene tanta importancia que recubre y rodea todos los debates de este Parlamento: por eso hay tanta intensidad en todos nuestros debates, incluido el de esta mañana sobre la necesidad de prepararnos para abordar tan importantísima cuestión. Crear un espacio común de libertad, seguridad y valores por libre decisión es algo que no tiene equivalente entre las democracias de toda nuestra historia. Es una cuestión de la máxima importancia y, a pesar de ello, cosa curiosa, apenas ha suscitado la atención pública. Si nos fijamos en las estadísticas de Eurobarómetro, veremos que el 60% de los que han expresado una opinión dicen que la ampliación no es una cuestión prioritaria, y que solamente el 27% dicen que es una prioridad. Además, las estadísticas no sólo no están mejorando sino que están empeorando. En el país más grande de la Unión, que es la República Federal de Alemania, solamente el 20% dicen que la ampliación es una cuestión prioritaria. Somos políticos y por lo tanto tenemos que asumir los resultados de este debate, en vez de dejárselos sencillamente a las burocracias, porque aunque sea indispensable discutir acerca de los detalles del eso no es suficiente para interesar a la opinión pública. Necesitamos un diálogo de políticos y, por lo tanto, necesitamos aprovechar todas las posibilidades de información de que habló el Comisario Verheugen en su discurso elegante y brillante de hoy. Necesitamos, como ha dicho el Sr. Hänsch, procurarnos información acerca del costo de la no ampliación, y no sencillamente en términos de finanzas y presupuesto, sino también en términos de seguridad y, naturalmente, en términos de medidas socioeconómicas. Fue Franklin Delano Roosevelt, el Presidente de los Estados Unidos de América, quien dijo una vez que no teníamos que tener miedo de nada, de no ser del propio miedo. Gran parte de nuestros debates acerca del temor que suscita la ampliación se basan en una sencilla exageración, pero para enfrentarnos con las personas que exageran, es preciso que establezcamos contacto con los políticos populares mediante la reflexión. Para ello necesitamos la ayuda de la Comisión, pues aunque tengamos la voluntad necesaria, a veces carecemos de las municiones indispensables. En cuanto a los principios involucrados, es evidente que somos partidarios de la diferenciación; es evidente que somos partidarios del principio de igualdad, en el sentido de que no debe haber una Europa con categorías diferentes de ciudadanos. Mi Grupo tiene 23 parlamentarios en visita, nuestro diputado virtual del Parlamento Europeo, sentados ahora en la galería: quisiera darles a todos la bienvenida a este debate de nuestro Parlamento. Por último, la cuestión decisiva consiste ahora en pasar a la negociación sustantiva, y ese importante paso es el que estamos preparando ahora. La cuestión decisiva consiste en no permitir que crezca la frustración entre los candidatos, que estén siempre en la antesala pero nunca del todo en la sala. Eso es lo que queremos conseguir con este debate, ése es el resultado que tenemos que procurar conseguir. La gente gasta chistes diciendo que después del colapso del Muro de Berlín, la ampliación sigue estando a cinco años vista. Tenemos que demostrarles que lo que dicen está equivocado. Esforcémonos por dar el primer paso en esa direción durante este mandato."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, olen hyvin iloinen sekä tämänpäiväisen keskustelun sävystä että siitä yksimielisyydestä, joka vallitsee parlamentin pääryhmissä, yksimielisyydestä, johon ryhmäni yhtyy. Yhdistymisen haaste, joka on ehkä suurempi kuin laajentumisen haaste, on niin suuri, että se tunkeutuu ja kietoutuu jokaiseen parlamentin keskusteluun: tämän vuoksi kaikissa keskusteluissamme on sellaista syvyyttä ja kiihkeyttä, myös tämänaamuisessa keskustelussamme omasta tarpeestamme valmistautua tähän erityislaatuiseen haasteeseen. Se, että luodaan vapauteen, turvallisuuteen ja vapaasti valittuihin arvoihin perustuva yhteinen alue, on jotain, jolle ei löydy vertaista demokratioissa koko historiamme ajalta. Se on erittäin tärkeä asia, mutta on ihme kyllä herättänyt hyvin vähän yleistä mielenkiintoa. Kun katsomme Eurobarometri-tilastoja, näemme, että noin 60 prosenttia mielipiteensä ilmaisseista sanoo, että laajentuminen ei ole etusijalla, kun taas ainoastaan 27 prosenttia asettaa sen etusijalle. Sitä paitsi tilastot ovat menossa huonompaan eivätkä parempaan päin. Unionin suurimmassa valtiossa, Saksan liittotasavallassa, ainoastaan 20 prosenttia on sitä mieltä, että laajentuminen on etusijalla. Meidän on poliitikkoina otettava tämä keskustelu haltuumme eikä vain jätettävä sitä byrokraateille, sillä vaikka yhteisön säännöstön yksityiskohdista keskusteleminen on tarpeellista, se ei riitä herättämään yleisön mielenkiintoa. Tarvitsemme poliitikkojen vuoropuhelua, ja sen vuoksi meidän on käytettävä hyväksemme kaikki tiedonsaantimahdollisuudet, joista komission jäsen Verheugen puhui hyvin harkitussa ja sujuvassa puheessaan tänään. Meidän on, kuten jäsen Hänsch sanoi, hankittava itsellemme tietoa siitä, mitä maksaa se, että ei laajennuta, eikä pelkästään raha-asioiden ja talousarvion osalta vaan myös turvallisuuden kannalta sekä tietenkin sosioekonomisten toimien kannalta. Franklin Delano Roosevelt, Yhdysvaltain presidentti, sanoi kerran, että meillä ei ole muuta pelättävää kuin pelko itse. Suuri osa laajentumiseen liittyviä pelkoja käsittelevästä keskustelustamme perustuu liioitteluun, mutta voidaksemme nujertaa liioittelevat populistit meidän on noudatettava kansantajuista politiikkaa mutta harkitusti. Tarvitsemme tässä komission apua, koska vaikka meillä on tahtoa, meiltä joskus puuttuvat keinot. Asiaan liittyvistä periaatteista me tietenkin kannatamme eriyttämistä; tietenkin me kannatamme tasa-arvon periaatetta, sitä, että Euroopan unionissa ei pitäisi olla eriarvoisia kansallisuuksia. Ryhmälläni on vieraana 23 parlamentin jäsentä, meidän virtuaalisia europarlamentaarikkojamme, jotka nyt istuvat lehterillä: toivotan teidät kaikki tervetulleiksi tähän parlamentin keskusteluun. Lopuksi, ratkaisevaa on nyt siirtyä todelliseen keskusteluun, ja me olemme ottamassa tuon tärkeän askeleen. Ratkaisevaa on estää ehdokasvaltioita turhautumasta sen vuoksi, että ne ovat aina eteisessä mutta eivät koskaan pääse sisälle asti. Se meidän on saavutettava tässä keskustelussa, se on tulos, jota meidän on tavoiteltava. Ihmiset pilailevat, että Berliinin muurin sortumisen jälkeen laajentuminen on aina vain viiden vuoden päässä. Meidän on näytettävä, että he ovat väärässä. Ottakaamme ensimmäinen askel siihen suuntaan tämän toimikauden aikana."@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur le Président en exercice, Monsieur le Commissaire, je me réjouis du ton du débat d'aujourd'hui ainsi que du consensus qui émane des principaux groupes de cette Assemblée, consensus auquel mon groupe souscrit d'ailleurs. Le défi de la réunification, plus que celui de l'élargissement probablement, est si énorme qu'il envahit ou entoure tous les débats parlementaires. Voilà qui explique la profondeur et l'intensité qui se dégagent de toutes nos discussions, y compris du débat de ce matin sur la nécessité de se préparer à ce défi extraordinaire. Dans toute l'histoire des démocraties, la création d'un espace commun de liberté, de sécurité et de valeurs, reposant sur le libre arbitre, n'a pas d'égal. La tâche, qui est pourtant capitale, n'a pas encore suscité un vif intérêt de la part du public. Les statistiques de l'Eurobaromètre nous informent qu'environ 60 % des personnes ayant un avis sur la question déclarent que l'élargissement n'est pas une priorité, alors que 27 % pensent le contraire. De plus, les statistiques empirent au lieu de s'améliorer. Dans le plus grand pays de l'Union, à savoir la République fédérale d'Allemagne, 20 % seulement estiment que l'élargissement constitue une priorité. En tant qu'hommes politiques, nous devons nous impliquer totalement dans ce débat et ne pas l'abandonner aux mains des bureaucraties car, bien qu'il faille discuter des détails de l'acquis, cela ne suffit pas à motiver le public. Il faut entamer un dialogue entre hommes politiques et, partant, exploiter toutes les possibilités d'information dont le commissaire Verheugen a parlé dans le discours très réfléchi et éloquent qu'il a prononcé. Comme l'a souligné M. Hänsch, nous devons nous enquérir du coût du non-élargissement, pas seulement en termes de finances et de budget, mais également de sécurité et, bien entendu, de mesures socio-économiques. Franklin Delano Roosevelt, le président américain, a dit jadis que la seule chose qui puisse nous faire peur est la peur elle-même. Notre débat sur les craintes de l'élargissement repose en grande partie sur l'exagération ; aussi, pour faire face à l'exagération des populistes, nous devons renouer avec la politique populaire à travers la réflexion. Sur ce point, nous avons besoin de l'aide de la Commission, car même si la volonté est là, les munitions font parfois défaut. S'agissant des principes en jeu, nous soutenons certainement la différentiation ; bien sûr, nous souscrivons au principe d'égalité, à savoir une Europe où tous les citoyens sont les mêmes, sans distinction de classes. Mon groupe reçoit aujourd'hui la visite de 23 députés - des députés européens en puissance -, qui se trouvent assis dans la tribune ; permettez-moi de leur souhaiter à tous la bienvenue dans cette Assemblée. En définitive, l'important maintenant est de passer à des négociations substantielles, et c'est un pas que nous franchissons actuellement. L'important est de ne pas laisser monter la frustration parmi les pays candidats qui, rappelons-le, même s'ils attendent dans l'antichambre, ne sont pas encore entrés de plain-pied dans l'Union. Voilà ce à quoi notre débat doit aboutir, voilà le résultat qu'il nous faut atteindre. Les gens plaisantent à propos de l'élargissement qui, depuis la chute du mur de Berlin, doit toujours intervenir dans cinq ans seulement. Nous devons leur montrer qu'ils ont tort. Faisons le premier pas dans cette direction durant ce mandat."@fr6
"Signor Presidente, signor Presidente in carica, signor Commissario, mi compiaccio del tono della discussione di oggi e del livello di consenso che si sta raggiungendo fra i grandi gruppi politici presenti al Parlamento, un consenso condiviso anche dal gruppo al quale appartengo. La sfida della riunificazione, forse più di quella dell'ampliamento, è così grande che sottende e circonda qualsiasi discussione in quest'Aula e conferisce questa profondità e intensità a tutti nostri dibattiti, compreso quello di stamattina sulla nostra stessa esigenza di prepararci in vista di una prova tanto impegnativa. Creare uno spazio comune di libertà, sicurezza e valori per libera scelta è qualcosa che non ha precedenti fra le altre democrazie di tutta la nostra storia. Pur trattandosi di una questione della massima importanza, finora ha stranamente suscitato scarsa attenzione presso l'opinione pubblica. Dalle statistiche di Eurobarometro risulta che circa il 60 per cento di coloro che hanno espresso un parere affermano che l'allargamento non rappresenta una priorità e solo il 27 per cento lo considera tale. Fra l'altro le statistiche sono in via di peggioramento da questo punto di vista, non di miglioramento. Nello Stato membro più grande dell'Unione europea, la Repubblica federale di Germania soltanto il 20 per cento degli intervistati ritiene che l'ampliamento sia una priorità. Noi politici dobbiamo entrare a pieno titolo in questo dibattito e non lasciarlo esclusivamente alle burocrazie. Benché sia indispensabile un esame dettagliato dell' infatti, questo non basta a suscitare la partecipazione del pubblico. E' necessario un dialogo degli esponenti politici e pertanto dobbiamo usufruire di tutte le possibilità sul piano dell'informazione alle quali ha fatto riferimento il Commissario Verheugen nel suo intervento estremamente riflessivo ed elegante di oggi. Come ha affermato l'onorevole Hänsch, dobbiamo procurarci informazioni sui costi del non ampliamento, non semplicemente in termini finanziari e di bilancio, ma anche di sicurezza e, ovviamente di misure socioeconomiche. E' stato il Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt a dire che non dobbiamo avere paura di nulla fuorché della paura stessa. Gran parte del nostro dibattito sulle paure relative all'ampliamento si basa su esagerazioni ma per poter contraddire i populisti che esagerano dobbiamo entrare in rapporto con la politica popolare attraverso la riflessione. A tale fine ci occorre l'aiuto della Commissione perché, pur avendo la volontà, talvolta ci mancano gli strumenti. Sul piano dei principi ai quali fare riferimento, siamo, ovviamente, a favore della differenziazione; siamo anche a favore del principio di uguaglianza in base al quale in Europa non dovrebbero esserci classi di cittadinanza diverse. Il mio gruppo ha 23 parlamentari in visita che ora sono in tribuna. Rivolgo a voi tutti il benvenuto a questo dibattito in Aula. Infine, l'elemento fondamentale, in questo momento è come passare a negoziati sugli aspetti sostanziali e stiamo per compiere questo passo importante. E' essenziale non far sì che fra i candidati cresca la frustrazione data dall'impressione di rimanere sempre in anticamera senza poter mai accedere davvero entrare nella stanza. E' questo quanto dobbiamo proporci in questa discussione, il risultato che dobbiamo perseguire. C'è chi scherza dicendo che dopo la caduta del muro di Berlino all'ampliamento mancano sempre ancora cinque anni. Dobbiamo dimostrare loro che si sbagliano. Mi auguro che il primo passo in questa direzione venga compiuto in questa legislatura."@it9
"Mr President, President-in-Office, Commissioner, I am extremely pleased both with the tone of this debate today and with the level of consensus that is emerging among the key groups in the House, a consensus which my Group subscribes to. The challenge of reunification, even more perhaps than that of enlargement is so great that it suffuses and surrounds every debate in this House: this is why there is such depth and intensity to all our debates, including this morning's debate on our own need to prepare for this extraordinary challenge. To create a common space of freedom, security and of values by free choice is something without a parallel among democracies in all of our history. It is a matter of the utmost importance and yet has curiously attracted very little public attention. When we look at Eurobarometer statistics, we see that 60% or so of those who expressed a view say enlargement is not a priority, while only 27% say it is a priority. Moreover, the statistics are getting worse, not better. In the largest state of the Union, the Federal Republic of Germany, only 20% say enlargement is a priority. We as politicians must take possession of this debate and not simply leave it to the bureaucracies, for though it is indispensable to discuss the details of the this is not sufficient to engage the public. We need a dialogue of politicians and therefore we need to avail ourselves of all the information possibilities that Commissioner Verheugen spoke of in his very reflective and elegant speech today. We need, as Mr Hänsch has said, to provide ourselves with information about the cost of non-enlargement, not simply in terms of finance and budget, but of security as well as, of course, socio-economic measures. It was Franklin Delano Roosevelt, the American President, who once said that we have nothing to fear but fear itself. Much of our debate about fears about enlargement is based on exaggeration, but in order to confront the populists who exaggerate, we must connect with popular politics through reflection. We need the Commission's help here, because even though we have the will, we sometimes lack the ammunition. In respect of the principles involved, we of course support differentiation; of course, we support the principle of equality that there should not be a Europe of different classes of citizenship. My Group has 23 visiting MPs, our "virtual MEPs", sitting in the gallery now: I welcome all of you to this debate in the House. Finally, the critical thing now is to move to substantive negotiation, and we are making that important step. The critical thing is not to allow frustration to grow among the candidates – that they are always in the anteroom but never quite in the chamber. That is what we must accomplish in this debate, that is the result we must pursue. People joke that after the collapse of the Berlin Wall enlargement is always just five years away. We must show they are wrong. Let us take the first step in that direction during this mandate."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, mijnheer de commissaris, ik ben zeer gelukkig met de toonzetting van het debat van vandaag en met de hoge mate van consensus tussen de belangrijkste fracties in dit Parlement, een consensus waar mijn fractie zich achter kan scharen. In nog sterkere mate dan de uitbreiding is de hereniging een zo grote uitdaging dat elk debat dat in dit Parlement wordt gevoerd ervan doordrongen is. Dat verklaart ook de intensiteit en het diepgaande karakter van al onze debatten, inclusief het debat van vanmorgen over de noodzaak om ons voor te bereiden op deze buitengewone uitdaging. De opbouw uit vrije wil van een ruimte van vrijheid, veiligheid en van een waardengemeenschap van democratische landen is zonder weerga in de geschiedenis. Het is een zaak van het allergrootste gewicht, die desondanks en merkwaardig genoeg weinig belangstelling geniet bij de publieke opinie. Als wij kijken naar de statistieken van de Eurobarometer zien wij dat de uitbreiding voor 60% van de respondenten geen prioriteit is, terwijl slechts 27% de uitbreiding als een prioriteit beschouwt. Daar komt nog bij dat de resultaten van de statistieken met de tijd niet beter, maar slechter worden. In de grootste lidstaat van de Unie, de Bondsrepubliek Duitsland, vindt slechts 20% de uitbreiding een prioriteit. Wij politici moeten ons krachtig in dit debat mengen en mogen het niet overlaten aan de bureaucraten, want hoe essentieel de bespreking van de details van het ook mag zijn, het volstaat niet om de publieke opinie bij het debat te betrekken. Wij moeten een politieke dialoog voeren en daarvoor moeten wij alle informatiekanalen benutten die commissaris Verheugen vermeldde in zijn uiterst bedachtzame en elegante toespraak van vandaag. Wij moeten, zoals de heer Hänsch zei, onderzoeken wat de kosten zouden zijn als de uitbreiding niet zou doorgaan, niet alleen in termen van financiën en begroting, maar ook in termen van veiligheid en sociaal-economische maatregelen. De Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt heeft ooit gezegd dat wij niets hoeven te vrezen behalve angst. Veel van het debat over de angst voor de uitbreiding is gebaseerd op overdrijving, maar om de overdrijvende populisten te kunnen tegenspreken, moeten wij de publieke opinie betrekken bij een op de feiten gebaseerd debat. Hierbij hebben wij de hulp nodig van de Commissie, want wij hebben de wil, maar wij beschikken niet altijd over de informatie en de middelen. Wat de beginselen betreft, zijn wij natuurlijk voorstander van differentiatie; vanzelfsprekend steunen wij het gelijkheidsbeginsel: wij willen geen Europa met verschillende rangen van burgerschap. Overigens zitten er 23 parlementsleden van onze fractie, onze "virtuele europarlementariërs" als bezoeker op de publieke tribune. Ik heet u allen van harte welkom bij het debat in dit Parlement. Tenslotte is het van cruciaal belang dat wij overgaan tot inhoudelijke onderhandelingen en die belangrijke stap gaan wij nu zetten. Het gaat erom dat wij voorkomen dat de kandidaat-landen gefrustreerd raken en het gevoel krijgen dat zij voor eeuwig in de wachtkamer zitten zonder ooit te worden binnengelaten. Dat is het resultaat dat wij bij dit debat voor ogen moeten houden. Er doet een grapje de ronde dat de uitbreiding sinds de val van de Berlijnse muur altijd nog maar vijf jaar duurt. Wij moeten het tegendeel bewijzen. Laten wij tijdens deze zittingsperiode de eerste stap in deze richting zetten."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhor Comissário, estou extremamente satisfeito com a toada deste debate de hoje e com o nível de consenso que se vislumbra entre os principais grupos da assembleia, um consenso que o meu grupo também subscreve. O desafio da reunificação, talvez até mais do que o do alargamento, é tão grande que impregna e rodeia todos os debates nesta assembleia: é por isso que todos os nossos debates têm tamanha profundidade e intensidade, incluindo o debate desta manhã acerca da nossa própria necessidade de nos prepararmos para este desafio extraordinário. Criar, por livre escolha, um espaço comum de liberdade, segurança e valores é algo sem paralelo entre as democracias de toda a nossa história. É uma questão da maior importância e, no entanto, por curioso que pareça, tem atraído muito pouco a atenção do público. Quando olhamos para as estatísticas do Eurobarómetro, vemos que cerca de 60% daqueles que manifestaram a sua opinião dizem que o alargamento não é uma prioridade; apenas 27% dizem que o é. Ainda por cima, as estatísticas estão a piorar em vez de melhorarem. No maior Estado da União, a República Federal da Alemanha, apenas 20% dizem que o alargamento é uma prioridade. Nós, como políticos, temos de nos apropriar deste debate e não o deixar pura e simplesmente entregue às burocracias, pois muito embora seja indispensável discutir os pormenores do acervo comunitário, isso não é suficiente para empenhar o público no processo. Precisamos de um diálogo de políticos e por isso precisamos de aproveitar todas as possibilidades de informação de que o senhor Comissário Verheugen falou no discurso muito ponderado e elegante que hoje aqui proferiu. Como afirmou o senhor deputado Hänsch, precisamos de nos munir de informação sobre os custos do não alargamento, não apenas em termos financeiros e orçamentais, mas também em termos de segurança e, como é evidente, de medidas socioeconómicas. Foi Franklin Delano Roosevelt, o Presidente americano, quem uma vez disse que a única coisa de que devemos ter medo é do próprio medo. Grande parte do nosso debate sobre os medos que o alargamento nos causa assenta em exageros, mas para fazermos frente aos populistas que exageram temos de estabelecer uma ligação com a política popular através da reflexão. E aqui precisamos da ajuda da Comissão, porque muito embora tenhamos a vontade, faltam­nos por vezes as munições. No que respeita aos princípios envolvidos, é claro que apoiamos a diferenciação; é claro que apoiamos o princípio da igualdade, segundo o qual não deverá haver uma Europa com diferentes classes de cidadania. O meu grupo tem 23 deputados visitantes, os nossos “eurodeputados virtuais”, que neste momento estão sentados na galeria: dou­vos as boas­vindas a todos a este debate na nossa assembleia. Por último, direi que o que é agora essencial é passar à negociação substantiva; vamos dar esse importante passo. O essencial agora é não permitir que a frustração aumente entre os candidatos – a frustração de ficarem sempre na antecâmara mas nunca chegarem a entrar na sala. É isso que temos de concretizar neste debate, é esse resultado que temos de procurar alcançar. As pessoas dizem por piada que depois da queda do Muro de Berlim o alargamento é sempre já para de aqui a cinco anos. Temos de lhes mostrar que não têm razão. Vamos então dar o primeiro passo nesse sentido durante este mandato."@pt11
"Herr talman, herr rådsordförande, herr kommissionär! Jag är ytterst tillfreds både med tonen i dagens debatt och med den grad av samstämmighet som växer fram bland huvudgrupperna i kammaren, en samstämmighet som min grupp skriver under på. Utmaningen med återförening är, kanske till och med i högre grad än utmaningen med utvidgning, så stor att den överskuggar och omger varje debatt i denna kammare: det är därför det finns ett sådant djup och intensitet i alla våra debatter, inklusive förmiddagens debatt om vårt eget behov av att förbereda oss för denna extraordinära utmaning. Att skapa ett gemensamt område med frihet, säkerhet och fritt valda värderingar är någonting som saknar motsvarighet bland demokratierna under hela vår historia. Det är en fråga som är av yttersta vikt men som ändå, konstigt nog, bara har väckt mycket liten allmän uppmärksamhet. När vi ser på Eurobarometrarnas statistik, ser vi att ungefär 60 procent av dem som uttrycker en åsikt säger att utvidgningen inte är en prioritet, medan bara 27 procent säger att det är en prioritet. Dessutom går statistiken mot det sämre, inte mot det bättre. I unionens största stat, Förbundsrepubliken Tyskland, säger bara 20 procent att utvidgningen är en prioritet. Vi, som politiker, måste ta kontroll över debatten, i stället för att helt enkelt lämna över den till byråkraterna, för även om det är absolut nödvändigt att diskutera detaljerna i gemenskapens regelverk, är det inte tillräckligt för att fånga allmänhetens intresse. Det behövs en dialog mellan politiker, och vi måste därför utnyttja alla de informationsmöjligheter som kommissionär Verheugen talade om i sitt mycket reflekterande och eleganta tal i dag. Vi måste, som Hänsch har sagt, skaffa oss information om kostnaden för ”icke-utvidgning”, inte bara vad beträffar ekonomi och budget, utan även vad beträffar säkerhet och, naturligtvis, socioekonomiska åtgärder. Det var Franklin Delano Roosevelt, den amerikanske presidenten, som sade att vi inte har någonting att frukta utom fruktan själv. Mycket av vår debatt om fruktan inför utvidgningen grundar sig på överdrifter, men för att möta de populister som överdriver, måste vi anknyta till en folklig politik genom reflexion. Vi behöver kommissionens hjälp här, för även om vi har viljan, saknar vi ibland ammunitionen. Med avseende på principerna i denna fråga, stöder vi naturligtvis en differentiering; vi stöder naturligtvis jämlikhetsprincipen, eftersom vi inte vill se ett Europa med olika klasser av medborgarskap. Min grupp har 23 parlamentsledamöter på besök, våra ”virtuella Europaparlamentsledamöter”, vilka har tagit plats på åhörarläktaren; jag välkomnar er alla till denna debatt i kammaren. Avslutningsvis är det viktigaste nu att komma vidare till verkliga förhandlingar, och vi håller på att ta det viktiga steget. Det viktigaste nu är att inte låta frustrationen växa bland kandidaterna över att de alltid är i förrummet men aldrig riktigt kommer in i kammaren. Det är vad vi måste uppnå i denna debatt, det är det resultat som vi måste sträva efter. Folk skämtar och säger att utvidgningen, efter Berlinmurens fall, alltid bara ligger fem år framåt i tiden. Vi måste visa att de har fel. Låt oss ta det första steget i den riktningen under detta mandat."@sv13,13
lpv:unclassifiedMetadata
"acquis"2,10,3,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph