Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-09-07-Speech-4-220"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000907.9.4-220"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – The Commission deeply regrets the loss of human life as well as the ecological and economic damage caused by the recent forest fires in Europe. The principle of subsidiarity has been mentioned in this debate. We have to avoid raising too many expectations and overloading the Commission with tasks. We must be careful not to promise things we cannot deliver. Frankly, there has been enough of that in the past. We should be careful, when entering into discussions such as this, not to automatically assume that the Commission will solve the problem. We can and should do something, but I wanted to make that cautionary remark. To get to the core of this discussion, the question of an emergency aid budget line, the Commission is considering proposing a legal basis for such a line at the moment. However, the Commission might consider financial support for the restoration of the forestry production potential on the basis of the rural development regulation, No 1257/1999. According to the Greek authorities, the financial contributions from the agricultural funds are not sufficient for a substantial contribution to be made to the restoration work. The Commission therefore invites the Greek authorities to present proposals for the amendment of the development programme so that the necessary appropriations can be considered. I should like to draw your attention to EC Regulation No 2158/1992, under which preventive action in relation to forest fires may be financed. Each Member State should verify that all the necessary steps have been taken to reduce the risk of fires to a minimum. New Commission initiatives are already in effect, or will shortly become effective. A proposal for a Council decision establishing a Community mechanism for the coordination of emergency civil protection action will be considered by the college in the near future. This will aim to improve the mutual assistance between Member States. It will also have an important side effect in that it will help third countries to manage unexpected emergencies or disasters they would not be able to handle by themselves. Through this coordination mechanism Member States will be invited to identify groups which can intervene at short notice at the scene. The Commission recently initiated a satellite-based project to improve information on operational fire fighting centres in the Mediterranean region, with the aim of determining the levels of risk from day to day. We will consider whether this could lead to a system for early detection of forest fires. The Commission is also encouraging Member States to reinforce their intervention capacities. The Regional Fund and the Cohesion Fund have already contributed substantially in the period 1994-99. The national authorities should provide for the necessary financial resources to consolidate this action for the period 2000-06. In general, the decision on the acquisition of such fire-fighting equipment will remain the responsibility of the Member States. Self-tuition workshops on fighting forest fires are also planned. However the Commission does not have enough resources to extend its activities beyond that. The Structural Funds can be used for restoration after natural disasters and advantage has been taken of this possibility in recent years."@en3
lpv:translated text
"Kommissionen beklager dybt tabet af menneskeliv såvel som de økologiske og økonomiske skader, der er forårsaget af de skovbrande, som for nylig har fundet sted i Europa. Princippet om subsidiaritet er blevet nævnt under denne debat. Vi må undgå at rejse for mange forventninger og overbebyrde Kommissionen med opgaver. Vi må passe på ikke at love ting, vi ikke kan holde. Det har der ærlig talt været nok af tidligere. Når vi går ind i drøftelser som disse, må vi være påpasselige med ikke automatisk at antage, at Kommissionen vil løse problemet. Vi kan og bør gøre noget, men jeg ville gerne komme med denne advarende bemærkning. For at gå til kernen i sagen, spørgsmålet om en budgetpost til nødsituationer, overvejer Kommissionen i øjeblikket at foreslå at skabe retsgrundlag for en sådan post. Men Kommissionen skulle måske overveje finansiel støtte til genetablering af skovproduktionskapaciteten på basis af forordning 1257/1999 om udvikling af landdistrikter. Ifølge de græske myndigheder er de finansielle bidrag fra landbrugsfondene ikke tilstrækkelige til, at der kan ydes et væsentligt bidrag til arbejdet med genetablering. Derfor opfordrer Kommissionen de græske myndigheder til at fremlægge forslag til ændringsforslag for udviklingsprogrammet, så man kan overveje de nødvendige bevillinger. Jeg vil gerne henlede Deres opmærksomhed på EU-forordning 2158/1992, i henhold til hvilken forebyggende initiativer i forbindelse med skovbrand kan finansieres. Hver medlemsstat bør sikre sig, at alle nødvendige skridt er taget for at reducere brandfaren til et minimum. Nye initiativer fra Kommissionen er allerede taget, eller det vil snart ske. Et forslag om en afgørelse fra Rådet, som tilvejebringer en fællesskabsmekanisme til koordinering af beskyttelsesaktioner for civilbefolkningen i nødsituationer, vil Kommissionen overveje i nær fremtid. Dette vil have til formål at forbedre den gensidige hjælp, medlemsstaterne kan yde hinanden. Den vil også have en vigtig afledt virkning, idet den vil hjælpe tredjelande til at klare uventede nødsituationer eller katastrofer, som de ikke ville kunne klare selv. Gennem denne koordinationsmekanisme vil medlemsstaterne blive opfordret til at udpege grupper, som kan gribe ind på stedet med kort varsel. Kommissionen satte for nylig et satellitbaseret projekt i gang for at forbedre information om funktionsdygtige brandbekæmpelsescentre i Middelhavsområdet med henblik på at vurdere risikoniveauet dag for dag. Vi vil overveje, om det kunne føre til et system til hurtig opdagelse af skovbrande. Kommissionen tilskynder også medlemsstaterne til at udbygge deres interventionskapacitet. Regionalfonden og Samhørighedsfonden har allerede ydet væsentlige bidrag i perioden 1994-1999. De nationale myndigheder bør sørge for de nødvendige finansielle ressourcer til at konsolidere dette initiativ for perioden 2000-2006. Generelt vil beslutningen om at anskaffe den slags udstyr til brandbekæmpelse fortsat være medlemsstaternes ansvar. Der er også planlagt erfa-grupper om bekæmpelse af skovbrande. Men Kommissionen har ikke ressourcer nok til at udstrække sine aktiviteter derudover. Strukturfondene kan benyttes til genetablering efter naturkatastrofer, og man har i de seneste år benyttet sig af denne mulighed."@da1
". Die Kommission ist über den Verlust von Menschenleben sowie den ökologischen und wirtschaftlichen Schaden, den die jüngsten Waldbrände in Europa angerichtet haben, zutiefst bestürzt. Im Verlaufe der Debatte ist auf den Grundsatz der Subsidiarität verwiesen worden. Wir müssen vermeiden, dass zu viele Erwartungen geweckt werden und die Kommission mit Aufgaben überlastet wird. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht Versprechungen machen, die wir nicht einlösen können. Offen gestanden, hat es davon in der Vergangenheit genug gegeben. Wir müssen bei Diskussionen wie dieser aufpassen, dass wir nicht automatisch davon ausgehen, dass die Kommission die Sache schon regeln wird. Wir können und sollten etwas tun, aber ich wollte meinen Ausführungen diese kleine Warnung voranstellen. Um gleich zum Kern dieser Diskussion, zur Frage einer Haushaltslinie für Soforthilfe, zu kommen, kann ich sagen, dass sich die Kommission zur Zeit mit dem Gedanken trägt, einen Vorschlag für eine Rechtsgrundlage für eine solche Haushaltslinie vorzulegen. Die Kommission wird jedoch gegebenenfalls eine finanzielle Unterstützung für die Wiederherstellung des Produktionspotentials des Waldes auf der Grundlage der Verordnung Nr. 1257/1999 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums in Betracht ziehen. Nach Auskunft der griechischen Behörden übersteigen die für die Wiederherstellungsarbeiten erforderlichen Mittel die finanziellen Beiträge aus den Landwirtschaftsfonds. Die Kommission bittet daher die griechischen Behörden, Vorschläge zur Änderung des Entwicklungsprogramms vorzulegen, so dass die erforderlichen Mittel berücksichtigt werden können. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Verordnung (EG) Nr. 2158/1992 lenken, die die Möglichkeit der Finanzierung von Präventivmaßnahmen im Zusammenhang mit Waldbränden vorsieht. Durch jeden Mitgliedstaat ist zu überprüfen, ob zur Verringerung der Brandgefahr alle erforderlichen Schritte getan wurden. Neue Initiativen der Kommission sind entweder bereits in Kraft oder werden in Kürze in Kraft treten. Zudem wird das Kollegium demnächst einen Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Einrichtung eines Gemeinschaftsmechanismus zur Koordinierung von Katastrophenschutzmaßnahmen prüfen, dessen Ziel darin bestehen soll, die gegenseitige Hilfe zwischen den Mitgliedstaaten zu verbessern. Ein wichtiger Nebeneffekt wird darin bestehen, dass dies Drittländern bei der Bekämpfung unerwarteter Notfälle und Katastrophen helfen wird, die diese selbst nicht bewältigen könnten. Im Rahmen dieses Koordinierungsmechanismus muss von den Mitgliedstaaten angegeben werden, welche Gruppen kurzfristig am Unglücksort einsatzbereit sind. Zur Verbesserung der Information über operationelle Brandbekämpfungszentren in der Mittelmeerregion regte die Kommission kürzlich ein satellitengestütztes Projekt an, dessen Ziel darin bestehen soll, die Gefahrenstufe täglich neu zu ermitteln. Wir werden prüfen, ob sich das zu einer Art Frühwarnsystem für Waldbrände ausbauen lässt. Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, ihre Möglichkeiten zum Eingreifen zu stärken. Über den Fonds für regionale Entwicklung und den Kohäsionsfonds sind im Zeitraum 1994-1999 bereits Mittel in beträchtlicher Höhe bereitgestellt worden. Jetzt ist es an den nationalen Behörden, die für die Konsolidierung dieser Maßnahmen im Zeitraum 2000-2006 erforderlichen finanziellen Mittel bereitzustellen. Grundsätzlich sind Entscheidungen bezüglich der Anschaffung der erforderlichen Brandbekämpfungsausrüstung auch künftig von den Mitgliedstaaten selbst zu treffen. Es sind zudem Workshops geplant, bei denen sich die Teilnehmer mit den Methoden zur Bekämpfung von Waldbränden vertraut machen können. Für weitergehende Maßnahmen fehlen der Kommission jedoch die Mittel. Die Strukturfonds können für Wiederherstellungsmaßnahmen nach Naturkatastrophen in Anspruch genommen werden, und von dieser Möglichkeit wurde in den letzten Jahren auch mehrfach Gebrauch gemacht."@de7
"Η Επιτροπή εκφράζει τη βαθύτατη λύπη της για την απώλεια ανθρώπινων ζωών, καθώς και για την οικολογική και οικονομική καταστροφή που προκλήθηκε από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη. Σε αυτή τη συζήτηση αναφέρθηκε η αρχή της επικουρικότητας. Πρέπει να αποφεύγουμε να δημιουργούμε πολλές προσδοκίες και να υπερφορτώνουμε την Επιτροπή με καθήκοντα. Επιβάλλεται να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην υποσχεθούμε κάτι που δε θα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. Για να είμαστε ειλικρινείς το έχουμε κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν. Πρέπει να φροντίζουμε, όταν συμμετέχουμε σε συζητήσεις σαν αυτήν να μη σκεφτόμαστε άμεσα ότι η Επιτροπή θα λύσει το πρόβλημα. Μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε κάτι, ήθελα όμως να επιστήσω την προσοχή σε αυτό το σημείο. Για να θίξουμε το κεντρικό ζήτημα που είναι η γραμμή προϋπολογισμού βοήθειας εκτάκτου ανάγκης, η Επιτροπή εξετάζει την πρόταση μιας νομικής βάσης για μια τέτοια γραμμή αυτή τη στιγμή. Ωστόσο η Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει την οικονομική υποστήριξη για την αποκατάσταση του δυναμικού δασοκομικής παραγωγής, βάσει του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη Νο 1257/1999. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές οι οικονομικές συνεισφορές από τους γεωργικούς πόρους δεν επαρκούν για μια ουσιαστική συνεισφορά στο έργο της αποκατάστασης. Για αυτόν το λόγο η Επιτροπή προτείνει στις ελληνικές αρχές να παρουσιάσουν προτάσεις για την τροποποίηση του προγράμματος ανάπτυξης, έτσι ώστε να μπορούν να εξεταστούν τα απαραίτητα κονδύλια. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στον κανονισμό της ΕΕ Νο 2158/1992, σύμφωνα με τον οποίο μπορούν να χρηματοδοτηθούν προληπτικές ενέργειες για τις πυρκαγιές δασών. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα βήματα για τη μείωση στο ελάχιστο του κινδύνου πυρκαγιών. Νέες πρωτοβουλίες της Επιτροπής έχουν ήδη εφαρμοστεί ή πρόκειται να εφαρμοστούν προσεχώς. Ένα συλλογικό όργανο θα εξετάσει στο προσεχές μέλλον μια πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου που θα θεσπίζει έναν κοινοτικό μηχανισμό συντονισμού ενεργειών επείγουσας ανάγκης για την προστασία του πολίτη. Στόχος του θα είναι η βελτίωση της αλληλοβοήθειας ανάμεσα στα κράτη μέλη. Θα έχει επίσης ένα έμμεσο αποτέλεσμα καθώς θα βοηθήσει τις τρίτες χώρες να αντιμετωπίζουν απροσδόκητες καταστάσεις επείγουσας ανάγκης ή καταστροφές που δεν θα ήταν σε θέση να χειριστούν από μόνες τους. Μέσω αυτού του μηχανισμού τα κράτη μέλη θα κληθούν να προσδιορίσουν ομάδες, οι οποίες θα μπορούν να μεταβούν σε πολύ λίγο χρόνο στον τόπο της καταστροφής. Η Επιτροπή πρόσφατα εγκαινίασε ένα σχέδιο βασισμένο σε δορυφόρο για τη βελτίωση της πληροφόρησης στα κέντρα καταπολέμησης πυρκαϊών στην περιοχή της Μεσογείου, με σκοπό να προσδιορίσει τα επίπεδα του κινδύνου από μέρα σε μέρα. Θα εκτιμήσουμε εάν αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα σύστημα έγκαιρου εντοπισμού δασικών πυρκαγιών. Η Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης τις χώρες μέλη να ενισχύσουν τις δυνάμεις επέμβασής τους. Το Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής έχουν ήδη συνεισφέρει σημαντικά την περίοδο 1994 – 1999. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να παρέχουν τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για να σταθεροποιήσουν αυτήν την ενέργεια την περίοδο 2000 – 2006. Γενικά, η λήψη της απόφασης για την απόκτηση ενός τέτοιου συστήματος καταπολέμησης πυρκαγιών θα παραμείνει ευθύνη των χωρών μελών. Σχεδιάζονται επίσης εργαστήρια αυτοδιδασκαλίας για την καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών. Η Επιτροπή ωστόσο δεν διαθέτει αρκετούς πόρους για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της πέρα από αυτό. Οι πόροι των Διαρθρωτικών Ταμείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση ύστερα από φυσικές καταστροφές και τα τελευταία χρόνια έχουμε επωφεληθεί από αυτό το πλεονέκτημα."@el8
"(EN) La Comisión lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas así como el daño ecológico y económico que han causado los recientes incendios ocurridos en Europa. En este debate se ha mencionado el principio de subsidiariedad. Debemos evitar crear demasiadas expectativas y sobrecargar de tareas a la Comisión. Debemos cuidarnos de no hacer promesas que no podemos cumplir. Sinceramente, eso ha ocurrido con demasiada frecuencia en el pasado. Debemos ser cautos a la hora de entrar en debates como éste y no asumir automáticamente que la Comisión va a solucionar el problema. Podemos y debemos hacer algo pero no quería dejar de mencionar esta precaución. Entrando en lo sustancial del debate, la posibilidad de una línea presupuestaria para ayudas de emergencia, actualmente la Comisión está considerando proponer una base jurídica para tal línea. No obstante, la Comisión puede considerar otorgar apoyo financiero para la resuperación de la producción forestal potencial sobre la base del Reglamento de desarrollo rural 1257/1999. Según las autoridades griegas las contribuciones financieras de los fondos agrícolas no constituirían una ayuda suficiente para las labores de recuperación. Por ello, la Comisión invita a las autoridades griegas a presentar propuestas de enmienda del programa de desarrollo de suerte que se puedan considerar las necesarias modificaciones. Quisiera llamar su atención sobre el Reglamento CE 2158/1992 bajo el cual se pueden financiar acciones de prevención de incendios forestales. Todos los Estados miembros deberían comprobar que se han tomado todos los pasos necesarios para reducir el riesgo de incendio al mínimo. Nuevas iniciativas de la Comisión ya están en vigor o lo estarán en breve. En un futuro próximo el Colegio va a considerar la presentación de una propuesta de decisión del Consejo que establezca un mecanismo para la coordinación de la protección civil en casos de emergencia. El objetivo de ésta sería mejorar la ayuda recíproca entre los Estados miembros. También tendría un importante efecto secundario ya que ayudaría a terceros estados a gestionar emergencias o desastres inesperados que no podrían tratar por sí solos. Mediante este mecanismo de coordinación se invitaría a los Estados miembros a designar los grupos que podrían intervenir in situ en un breve espacio de tiempo. Recientemente la Comisión ha iniciado un proyecto, basado en tecnología de satélites, para mejorar la información relativa a los centros operativos de lucha contra el fuego en la región mediterránea, con el fin de determinar diariamente los niveles de riesgo. Debemos considerar la posibilidad de que esto nos lleve a un sistema de detección temprana de incendios forestales. La Comisión también insta a los Estados miembros a reforzar su capacidad de intervención. El Fondo Regional y el Fondo de Cohesión ya ha realizado importantes contribuciones en el periodo 1994-99. Las autoridades nacionales deberían aportar los recursos financieros necesarios para consolidar esta acción en el periodo 2000-06. Generalmente, la decisión sobre la adquisición de tales equipamientos para la lucha contra el fuego seguirá correspondiendo a los Estados miembros. También se están proyectando seminarios de autoformación en la lucha contra los incendios forestales. Sin embargo, la Comisión no dispone de los recursos necesarios para extender más allá sus actividades. Se puede recurrir a los Fondos Estructurales para la recuperación tras desastres naturales, y en los últimos años ya se ha sacado provecho de ello."@es12
"Komissio pahoittelee syvästi Euroopassa äskettäin riehuneiden metsäpalojen aiheuttamia ihmishenkien menetyksiä sekä ekologista ja taloudellista tuhoa. Tässä keskustelussa on mainittu toissijaisuusperiaate. Meidän täytyy varoa herättämästä liikaa toiveita ja kuormittamasta komissiota tehtävillä. Meidän täytyy varoa antamasta lupauksia, joita emme voi pitää. Suoraan sanottuna sitä on tapahtunut aiemmin jo tarpeeksi. Kun käymme tällaisia keskusteluja, meidän pitäisi varoa olettamasta automaattisesti, että komissio ratkaisee ongelman. Me voimme ja meidän pitäisi tehdä jotakin, mutta halusin esittää tämän varoittavan huomautuksen. Menen nyt itse keskustelun ytimeen, kysymykseen hätäapua koskevasta budjettikohdasta, ja totean, että komissio harkitsee parhaillaan ehdotuksen tekemistä tämän budjettikohdan oikeusperustasta. Komissio voisi kuitenkin harkita rahallista tukea metsätalouden tuotantomahdollisuuksien palauttamiseksi maaseudun kehittämisestä annetun asetuksen N:o 1257/1999 mukaisesti. Kreikan viranomaisten mukaan maatalousrahastojen määrärahat eivät riitä siihen, että ennallistamistyöhön voitaisiin myöntää tuntuvasti varoja. Komissio näin ollen kehottaa Kreikan viranomaisia tekemään ehdotuksia kehitysohjelman muuttamiseksi siten, että tarvittavia määrärahoja voidaan harkita. Haluaisin kiinnittää huomionne EY:n asetukseen N:o 2158/1992, jonka puitteissa voidaan rahoittaa metsäpaloja ennalta ehkäiseviä toimia. Kunkin jäsenvaltion pitäisi vahvistaa, että se on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin toimiin metsäpaloriskien minimoimiseksi. Uusia komission aloitteita on jo voimassa tai ne tulevat piakkoin voimaan. Kollegio käsittelee lähitulevaisuudessa ehdotusta neuvoston päätökseksi yhteisön mekanismista väestönsuojelutoimien koordinoimiseksi hätätilanteissa. Tällä pyritään parantamaan jäsenvaltioiden keskinäistä avunantoa. Sillä on myös tärkeä sivuvaikutus, sillä se auttaa kolmansia maita selviytymään odottamattomista hätätilanteista, joista ne eivät yksin selviytyisi. Jäsenvaltioita kehotetaan tämän koordinointimekanismin myötä yksilöimään ryhmiä, jotka voivat tulla paikalle lyhyellä varoitusajalla. Komissio aloitti äskettäin satelliittipohjaisen hankkeen, jossa pyritään parantamaan tietoa Välimeren alueella toimivista palontorjuntakeskuksista, jotta riskitasot voitaisiin määritellä päiväkohtaisesti. Tarkastelemme sitä, voisiko tämä johtaa järjestelmään, joka mahdollistaa metsäpalojen varhaisen havaitsemisen. Komissio niin ikään kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan toimintakapasiteettiaan. Aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta on jo myönnetty tuntuvasti määrärahoja vuosina 1994–1999. Kansallisten viranomaisten olisi myönnettävä tarvittavat taloudelliset resurssit, jotta näitä toimia voitaisiin vahvistaa vuosina 2000–2006. Toteaisin yleisesti, että päätös tällaisten palontorjuntalaitteiden hankinnasta on edelleen jäsenvaltioiden vastuulla. Suunnitteilla on myös metsäpalojen torjuntaa koskevia itseopiskeluryhmiä. Komissiolla ei kuitenkaan ole tarpeeksi resursseja, jotta se voisi toteuttaa muita toimia. Rakennerahastoja voidaan käyttää luonnonkatastrofien jälkeiseen ennallistamistyöhön, ja tätä mahdollisuutta onkin käytetty hyväksi viime vuosina."@fi5
"La Commission regrette profondément les pertes humaines et les dégâts économiques et écologiques provoqués par les récents feux de forêt en Europe. Il a été question, dans le débat, du principe de subsidiarité. Nous devons nous garder de trop attendre de la Commission et de multiplier ses missions. Nous devons veiller à ne pas faire de promesses que nous ne pouvons pas tenir. Franchement, nous en avons suffisamment pâti par le passé. Nous devons veiller, lorsque nous entamons ce genre de débat, à ne pas automatiquement partir du principe que la Commission réglera le problème. Certes, nous pouvons et devrions agir, mais je voulais d'abord faire cette mise en garde. J'en viens à présent au cœur du débat, la création d'une ligne budgétaire d'aide d'urgence. La Commission envisage actuellement de proposer une base juridique pour la création de cette ligne. Mais, elle n'exclut pas une prise en charge financière de la restauration du potentiel de production forestière sur la base du règlement 1257/1999 relatif au développement rural. D'après les autorités grecques, les contributions financières des fonds agricoles ne suffisent pas à contribuer de manière suffisante aux travaux de restauration. C'est pourquoi la Commission invite les autorités grecques à faire des propositions pour modifier le programme de développement de sorte à pouvoir envisager les dotations nécessaires. Permettez-moi d'attirer votre attention sur le règlement CE 2158/1992 qui prévoit le financement éventuel d'une action préventive en relation avec les feux de forêt. Les États membres doivent vérifier que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour réduire au maximum les risques d'incendie. La Commission a pris de nouvelles initiatives. Certaines sont déjà effectives, d'autres le seront bientôt. Le collège se penchera prochainement sur une proposition de décision du Conseil établissant un mécanisme communautaire pour la coordination d'une action de protection civile. Elle aura pour objectif d'améliorer l'assistance entre États membres. Elle aura également une autre retombée indirecte importante, en ce sens qu'elle permettra aux pays tiers de gérer des situations d'urgence ou des désastres inattendus qu'ils seraient incapables de traiter seuls. Grâce à ce mécanisme de coopération, les États membres seront invités à identifier les groupes en mesure d'intervenir rapidement. La Commission vient de lancer un projet, qui exploite la technologie satellite, visant à améliorer le flux d'informations relatives aux centres opérationnels de lutte contre les incendies dans la région méditerranéenne. L'objectif est de déterminer les niveaux de risque au jour le jour. Nous nous intéresserons à la question de savoir si ce projet pourrait conduire à la mise en place d'un système de détection précoce des feux de forêt. La Commission encourage également les États membres à renforcer leurs capacités d'intervention. Le Fonds régional et le Fonds de cohésion ont déjà apporté une contribution substantielle pour la période 1994-1999. Les autorités nationales doivent apporter les contributions financières nécessaires destinées à consolider cette action pour la période 2000-2006. En général, la décision d'acquérir un tel équipement anti-incendie continuera à revenir aux États membres. Des ateliers d'autoformation sur la lutte contre les incendies de forêt sont également prévus. Toutefois, la Commission n'est pas en mesure d'étendre son rôle au-delà, par manque de ressources. Les fonds structurels peuvent être mis à contribution pour répondre aux besoins de restauration après les désastres naturels et on y a recouru ces dernières années."@fr6
"La Commissione si rammarica molto per le perdite di vite umane, nonché per i danni ecologici ed economici causati dai recenti incendi forestali in Europa. Nel corso di questa discussione è stato citato il principio di sussidiarietà. Dobbiamo evitare di creare aspettative eccessive, dando alla Commissione un numero troppo elevato di compiti. Dobbiamo prestare attenzione a non promettere cose che non siamo in grado di mantenere; sinceramente, l’abbiamo visto fare anche troppo in passato. Dovremmo stare attenti, quando affrontiamo discussioni come questa, a non dare per scontato che la Commissione risolverà il problema. Possiamo e dobbiamo fare qualcosa; tuttavia, mi premeva esporre questa considerazione a titolo cautelativo. Per arrivare al punto principale di questa discussione, ovvero l’istituzione di una voce di bilancio per gli aiuti d’emergenza, la Commissione sta ora vagliando l’opportunità di proporre una base giuridica per tale voce. Tuttavia, la Commissione potrebbe considerare l’opportunità di offrire sostegno finanziario per il ripristino della piena produzione forestale sulla base del Regolamento per lo sviluppo rurale n. 1257/1999. Secondo le autorità greche, i contributi finanziari offerti dai fondi agricoli non sono sufficienti ad apportare un contributo significativo al rimboschimento. La Commissione dunque invita le autorità greche a presentare proposte di modifica del programma di sviluppo, in modo che sia possibile valutare l’ammontare degli stanziamenti necessari. Vorrei richiamare la vostra attenzione sul regolamento CE n. 2158/1992, in base al quale possono essere finanziate azioni preventive in relazione agli incendi nei boschi. Ogni Stato membro dovrebbe verificare che siano state adottate tutte le misure preventive possibili per ridurre al minimo il rischio di incendi. Sono già in vigore o stanno per entrare in vigore nuove iniziative della Commissione. La Commissione si accinge a valutare una proposta relativa ad una decisione del Consiglio che istituirebbe un meccanismo comunitario per il coordinamento delle azioni di protezione civile in situazioni d’emergenza, allo scopo di migliorare l’assistenza reciproca tra Stati membri. Tale strumento avrebbe anche un importante effetto collaterale, nel senso che aiuterebbe i paesi terzi a gestire emergenze inaspettate o disastri che non sarebbero in grado di affrontare da soli. Attraverso questo meccanismo di coordinamento gli Stati membri saranno invitati a segnalare gruppi pronti ad intervenire in tempi molto brevi. La Commissione ha da poco avviato un progetto che si avvale di un sistema satellitare per migliorare le informazioni sui centri operativi antincendio nella regione del Mediterraneo allo scopo di valutare i livelli di rischio in breve tempo. Vedremo se questo potrà portare a un sistema per la rilevazione tempestiva degli incendi nei boschi. La Commissione sta inoltre incoraggiando gli Stati membri a rafforzare la loro capacità d’intervento. Il Fondo regionale e il Fondo di coesione hanno già contribuito in maniera significativa nel periodo 1994-99. Gli organismi nazionali dovrebbero fornire le risorse finanziarie necessarie a consolidare questa azione per il periodo 2000-06. In linea di massima, la decisione sull’acquisizione di tali attrezzature antincendio continuerà a spettare agli Stati membri. Sono previsti seminari di autoapprendimento dedicati alla lotta agli incendi nei boschi. Tuttavia, la Commissione non ha a disposizione risorse sufficienti per estendere ulteriormente le sue attività. E’ possibile utilizzare i Fondi strutturali per la ricostruzione a seguito di catastrofi naturali; altre volte negli ultimi anni ci si è avvalsi di tale risorsa."@it9
". – The Commission deeply regrets the loss of human life as well as the ecological and economic damage caused by the recent forest fires in Europe. The principle of subsidiarity has been mentioned in this debate. We have to avoid raising too many expectations and overloading the Commission with tasks. We must be careful not to promise things we cannot deliver. Frankly, there has been enough of that in the past. We should be careful, when entering into discussions such as this, not to automatically assume that the Commission will solve the problem. We can and should do something, but I wanted to make that cautionary remark. To get to the core of this discussion, the question of an emergency aid budget line, the Commission is considering proposing a legal basis for such a line at the moment. However, the Commission might consider financial support for the restoration of the forestry production potential on the basis of the rural development regulation, No 1257/1999. According to the Greek authorities, the financial contributions from the agricultural funds are not sufficient for a substantial contribution to be made to the restoration work. The Commission therefore invites the Greek authorities to present proposals for the amendment of the development programme so that the necessary appropriations can be considered. I should like to draw your attention to EC Regulation No 2158/1992, under which preventive action in relation to forest fires may be financed. Each Member State should verify that all the necessary steps have been taken to reduce the risk of fires to a minimum. New Commission initiatives are already in effect, or will shortly become effective. A proposal for a Council decision establishing a Community mechanism for the coordination of emergency civil protection action will be considered by the college in the near future. This will aim to improve the mutual assistance between Member States. It will also have an important side effect in that it will help third countries to manage unexpected emergencies or disasters they would not be able to handle by themselves. Through this coordination mechanism Member States will be invited to identify groups which can intervene at short notice at the scene. The Commission recently initiated a satellite-based project to improve information on operational fire fighting centres in the Mediterranean region, with the aim of determining the levels of risk from day to day. We will consider whether this could lead to a system for early detection of forest fires. The Commission is also encouraging Member States to reinforce their intervention capacities. The Regional Fund and the Cohesion Fund have already contributed substantially in the period 1994-99. The national authorities should provide for the necessary financial resources to consolidate this action for the period 2000-06. In general, the decision on the acquisition of such fire-fighting equipment will remain the responsibility of the Member States. Self-tuition workshops on fighting forest fires are also planned. However the Commission does not have enough resources to extend its activities beyond that. The Structural Funds can be used for restoration after natural disasters and advantage has been taken of this possibility in recent years."@lv10
"De Commissie betreurt de slachtoffers van de recente bosbranden in Europa en de ecologische en economische schade die deze branden hebben aangericht. Tijdens de discussie vandaag is het subsidiariteitsbeginsel genoemd. We moeten niet teveel verwachtingen scheppen en de Commissie niet met taken overbelasten. We moeten ervoor waken beloften te doen die we later niet kunnen nakomen. Dat is in het verleden vaak genoeg gebeurd. Uit het feit dat de Commissie deelneemt aan een discussie als de onderhavige volgt niet automatisch dat de Commissie het hier besproken probleem zal oplossen. We moeten iets doen, en we kunnen dat ook. Ik wilde hier echter eerst tot voorzichtigheid manen. Uiteindelijk voert de discussie ons naar de kwestie van een begrotingslijn voor noodhulp. De Commissie overweegt nu een rechtsgrond voor zulk een begrotingslijn voor te stellen. De Commissie kan echter ook overwegen financiële steun voor het herstel van de bosreserves te verstrekken op basis van de verordening voor de ontwikkeling van de plattelandsgebieden. Dat is verordening nr. 1257/1999. Volgens de Griekse autoriteiten zijn de financiële toewijzingen uit de landbouwfondsen niet voldoende om werkelijk bij te dragen tot de herstelwerkzaamheden. De Commissie verzoekt de Griekse autoriteiten derhalve voorstellen in te dienen voor een amendement op het ontwikkelingsprogramma. En dan kan er gesproken worden over de toewijzing van de nodige kredieten. Ik wil uw aandacht vestigen op verordening (EG) nr. 2158/1992. Preventieve maatregelen ter bestrijding van bosbranden kunnen op basis van deze verordening worden gefinancierd. Elke lidstaat moet nagaan of alle nodige stappen zijn ondernomen om het risico op bosbranden tot het minimum te beperken. Nieuwe initiatieven van de Commissie zijn reeds van kracht geworden of zullen dat binnenkort worden. Een ontwerp voor een besluit van de Raad betreffende het opzetten van een communautair systeem voor de coördinatie van de bescherming van de burgerbevolking in noodsituaties zal spoedig bij die instelling aan de orde komen. Met dit besluit wordt beoogd de wederzijdse hulp tussen lidstaten efficiënter te laten verlopen. De verbeterde samenwerking zou er ook toe kunnen leiden dat derde landen onverwachte noodsituaties die ze alleen niet de baas kunnen nu wel in de hand kunnen houden. Lidstaten worden in dit plan opgeroepen aan te geven welke eenheden zij in korte tijd in een rampgebied kunnen inzetten. De Commissie heeft onlangs het startsein gegeven voor een satellietproject dat bedoeld is om zo efficiënt mogelijke informatie te verschaffen over de brandbestrijdingscentra in het Middellandse-Zeegebied. Men hoopt zo elke dag opnieuw vast te stellen wat de brandrisico’s zijn. We willen zien of we zo ook een systeem kunnen opzetten voor de vroegtijdige opsporing van bosbranden. Bovendien spoort de Commissie de lidstaten aan om hun interventiecapaciteit op te voeren. Via het regionale fonds en het Cohesiefonds zijn in de periode van 1994 tot 1999 reeds belangrijke bijdragen gedaan. De nationale overheden moeten de nodige financiële middelen beschikbaar stellen om deze acties voor de periode 2000–2006 te consolideren. In het algemeen is het zo dat de verantwoordelijkheid voor het besluit om brandbestrijdingsapparatuur aan te schaffen bij de lidstaten berust. Er wordt ook gedacht aan het opzetten van workshops ter bestrijding van bosbranden. De Commissie beschikt niet over de middelen om meer te doen dan dat. Voor herstel na natuurrampen kan een beroep worden gedaan op de structuurfondsen, en van die mogelijkheid is de afgelopen jaren gebruik gemaakt."@nl2
"A Comissão lamenta profundamente a perda de vidas humanas bem como os prejuízos ecológicos e económicos causados pelos recentes incêndios florestais na Europa. O princípio da subsidiariedade foi mencionado durante este debate. Temos de evitar criar demasiadas expectativas e sobrecarregar a Comissão com tarefas. Devemos ter o cuidado de não prometer coisas que não podemos cumprir. Sinceramente, isso já aconteceu demasiadamente no passado. Deveríamos ter cuidado e, ao entrar em discussões como esta, não pressupor automaticamente que a Comissão vai resolver o problema. Podemos e devemos fazer algo, mas eu não quis deixar de fazer esta observação de prudência. Passando agora ao cerne da questão, a questão de uma rubrica orçamental de auxílio, a Comissão está neste momento a considerar a possibilidade de propor uma base jurídica para tal rubrica. No entanto, a Comissão poderia considerar a possibilidade de prestar apoio financeiro à restauração do potencial de produção florestal com base no Regulamento n.º 1257/1999 relativo ao desenvolvimento rural. Segundo as autoridades gregas, as contribuições financeiras dos fundos agrícolas não são suficientes para que se dê um contributo substancial ao trabalho de restauração. Assim, a Comissão convida as autoridades gregas a apresentarem propostas de alteração do programa de desenvolvimento, por forma a que se possam considerar as dotações necessárias. Gostaria de chamar a atenção dos senhores deputados para o Regulamento CE n.º 2158/1992, ao abrigo do qual é possível financiar acções preventivas relativamente aos incêndios florestais. Cada Estado-membro deveria verificar se foram dados todos os passos necessários para reduzir ao mínimo o risco de incêndios. Há novas iniciativas da Comissão que já estão a ser postas em prática ou que estão prestes a sê-lo. O Colégio estudará em breve uma proposta de decisão do Conselho que institua um mecanismo comunitário para a coordenação da acção de protecção civil de emergência, que visará melhorar a assistência mútua entre Estados-Membros. Terá ainda um efeito colateral importante que é o de ajudar países terceiros a gerirem emergências ou desastres inesperados que não seriam capazes de resolver sozinhos. Através desse mecanismo de coordenação, os Estados-membros serão convidados a identificar grupos capazes de intervir com grande rapidez no terreno. A Comissão inciou recentemente um projecto baseado em satélites para melhorar a informação sobre centros operacionais de combate a incêndios na região do Mediterrâneo, com o objectivo de determinar dia a dia os níveis de risco. Vamos ver se esse projecto seria susceptível de dar origem a um sistema de detecção precoce de incêndios florestais. A Comissão está também a encorajar os Estados-Membros a reforçarem as suas capacidades de intervenção. O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Coesão deram já contributos substanciais no período 1994-1999. As autoridades nacionais deveriam proporcionar os recursos financeiros nacionais para consolidar essa acção no período 2000-2006. De um modo geral, a decisão da aquisição desse equipamento de combate a incêndios continuará a ser da responsabilidade dos Estados-membros. Estão ainda planeados cursos práticos de auto-aprendizagem sobre combate a incêndios florestais. No entanto, a Comissão não tem recursos suficientes para levar as suas actividades mais além. Os Fundos Estruturais podem ser utilizados para a restauração na sequência de desastres naturais, tendo tal possibilidade sido aproveitada nos últimos anos."@pt11
"Kommissionen beklagar djupt förlusten av människoliv, såväl som den ekologiska och ekonomiska skada som orsakades av de senaste skogsbränderna i Europa. Subsidiaritetsprincipen har nämnts i denna debatt. Vi måste undvika att skapa för många förväntningar och överlasta kommissionen med uppgifter. Vi måste vara noga med att inte lova saker som vi inte kan hålla. Uppriktigt sagt har detta skett för ofta. Vi måste vara försiktiga när vi går in i diskussioner som denna och inte automatiskt anta att kommissionen kommer att lösa problemet. Vi kan och bör göra något, men jag vill bara nämnda denna försiktighetsåtgärd. För att komma till kärnpunkten i diskussionen, frågan om en budgetpost för nödhjälp, överväger kommissionen att föreslå en rättslig grund för en sådan budgetpost. Kommissionen kan emellertid tänka sig att ge ekonomiskt stöd till återuppbyggnad av potentialen för produktionen inom skogsbruket, på grundval av förordningen om glesbygdsutveckling, nr 1257/1999. Enligt de grekiska myndigheterna är de ekonomiska bidragen från jordbruksfonderna inte tillräckliga för att det ge ett betydande bidrag till återuppbyggnadsarbetet. Kommissionen uppmanar därför de grekiska myndigheterna att lägga fram förslag till ändringar av utvecklingsprogrammet, så att nödvändiga anslag kan diskuteras. Jag vill rikta er uppmärksamhet på förordning (EG) nr 2158/1992, enligt vilken förebyggande åtgärder i samband med skogsbränder kan finansieras. Respektive medlemsstat skall bekräfta att alla nödvändiga åtgärder har vidtagits för att reducera risken för bränder till ett minimum. Nya initiativ från kommissionen har redan trätt i kraft eller kommer snart att träda i kraft. Kommissionen kommer under den närmaste framtiden att diskutera ett förslag till rådsbeslut genom vilket man upprättar en gemenskapsmekanism för samordning av akuta åtgärder för skydd av det civila samhället. Detta kommer att syfta till att förbättra det ömsesidiga biståndet mellan medlemsstater. Det kommer också att få en viktig sidoeffekt, genom att det kommer att hjälpa tredje land att hantera oväntade nödlägen eller katastrofer de inte skulle kunna hantera själva. Genom denna samordningsmekanism kommer medlemsstaterna uppmanas att identifiera grupper som kan ingripa på kort varsel på platsen. Kommissionen inledde nyligen ett satellitbaserat projekt för att förbättra informationen om de operationella eldbekämpningscentrumen i Medelhavsregionen, i syfte att dagligen fastställa risknivåerna. Vi kommer att diskutera om detta kan leda fram till ett system för tidig upptäckt av skogsbränder. Kommissionen uppmuntrar också medlemsstaterna att förstärka sin interventionskapacitet. Regionalfonden och Sammanhållningsfonden har redan bidragit i hög grad under perioden 1994-99. De nationella myndigheterna bör se till att det finns nödvändiga ekonomiska resurser för att konsolidera denna åtgärd för perioden 2000-06. Rent generellt kommer beslut om inköp av sådan utrustning för eldbekämpning att vara medlemsstaternas ansvar även framöver. Seminarier för studier om hur man bekämpar skogsbränder planeras också. Kommissionen har emellertid inte tillräckligt med resurser för att genomföra ytterligare aktiviteter. Strukturfonderna kan användas för återskapande av miljön efter naturkatastrofer, och man har dragit fördel av denna möjlighet under de senaste åren."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph