Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-09-07-Speech-4-156"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000907.6.4-156"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – After last minute amendments and a nine-hour delay, the majority of the parties involved in the two years of talks signed a scaled-down peace agreement in Arusha on 28 August. The Commission welcomes the signature of the peace accord as an important preliminary step in the long and difficult process of negotiations to end the conflict between Burundi's majority Hutu and minority Tutsi population. However, as has been said in this discussion, some very important questions are still open, such as that of the cease-fire, which is the main gap in the agreement, the amnesty, the composition of the national assembly, the duration of the agreement and the transitory government leadership – no minor issues. In spite of the number and the importance of these questions, the signature does represent an important event which puts an end to the Arusha process but not to the negotiations as such. These will continue, mainly in Bujumbura, hopefully ensuring a higher ownership of the process by the Burundians themselves. This has been a problem in the long process on many occasions. The refusal to sign the agreement by the extremist parties is of concern to the Commission and every effort should be pursued to urge them to do so. Two Tutsi parties added their signature to the agreement on the following day. Cease-fire talks are organised for 20 September in Nairobi. The regional presidents Moi and Thabo Mbeki stress their importance. Successful conclusion is seen as a prerequisite for the start of the implementation of the peace agreement, deployment of UN peacekeepers and full restoration of development cooperation. The European Community, at this stage, is ready at the technical level to gradually resume a full-scale cooperation programme in coordination with other donors. Beyond a EUR 48 million rehabilitation programme whose implementation has started, the EC is finalising the procedures for the release of EUR 50 million STABEX funds to relaunch the rural economy. A strategy paper is being prepared by the Commission to support the peace agreement implementation concentrating on demobilisation, social and economic reconstruction of Burundi and state reform. Finally, the Commission is going to hold an informal donor meeting at technical level in Brussels on 15 September. Its purpose is to report on the programme implementation, to improve coordination between donors, to prepare a common strategy to contribute to the peace agreement implementation and to prepare a high level round table of parties and donors which should take place in Paris this autumn. We are organised to step up the actual cooperation. I can tell Parliament that we see this as a good case to try and demonstrate how to better manage the transition from the phase of humanitarian assistance to the building up and gradual introduction of forward-oriented long-term development cooperation. We are giving all the signals we can to organisations like the UNHCR, and also to other donors, to try and get well organised, as you can hear from what I have said. Coordination is extremely important because we are still in a situation where the right balance and the right kind of signals to the parties in the process in Burundi are as important as the euros we are mobilising. This is a very focused effort, trying to do things right."@en3
lpv:translated text
"Efter ændringsforslag i sidste minut og en udsættelse på ni timer underskrev flertallet af dem, som er involveret i de forhandlinger, der har stået på i to år, en reduceret fredsaftale i Arusha den 28. august. Kommissionen glæder sig over underskrivelsen af fredsaftalen som et vigtigt første skridt på den lange og vanskelige vej til gennem forhandlinger at gøre en ende på konflikten mellem Burundis hutuflertal og tutsimindretal. Men, som det er blevet sagt under denne drøftelse, der er nogle meget vigtige spørgsmål, der stadig står åbne, såsom spørgsmålet om våbenstilstand, der udgør det væsentligste hul i aftalen, amnesti, sammensætningen af nationalforsamlingen, aftalens varighed og spørgsmålet om overgangsregering - det er sandelig ikke små spørgsmål. Til trods for antallet og vigtigheden af disse spørgsmål er undertegnelsen en vigtig begivenhed, som gør ende på Arusha-processen, men ikke på forhandlingerne som sådan. De vil fortsætte, især i Bujumbura, og vil forhåbentlig sikre, at burundierne selv overtager en større del af processen. Det har været et problem ved mange lejligheder under den lange proces. Det bekymrer Kommissionen, at de yderliggående partier har nægtet at underskrive aftalen, og man bør udfolde alle bestræbelser for at tilskynde dem til at gøre det. To tutsipartier underskrev aftalen den følgende dag. Der er planlagt forhandlinger om våbenstilstand den 20. september i Nairobi. De to præsidenter fra området, Moi og Thabo Mbeki, understreger vigtigheden heraf. At disse forhandlinger lykkes ses som en forudsætning for påbegyndelse af implementeringen af fredsaftalen, udstationering af fredsbevarende styrker fra FN og fuld genoptagelse af udviklingssamarbejdet. På dette stadium er Fællesskabet parat til på teknisk plan gradvis at genoptage samarbejdsprogrammerne i fuldt omfang, koordineret med andre donorer. Ud over et genopbygningsprogram på 48 millioner euro, som er i gang, er Fællesskabet ved at lægge sidste hånd på procedurerne for frigivelse af 50 millioner euro i Stabex-midler til at sætte gang i økonomien i landdistrikterne igen. Kommissionen er ved at udarbejde en strategirapport, som skal støtte gennemførelsen af fredsaftalen, og som koncentrerer sig om afvæbning, social og økonomisk genopbygning af Burundi og reformer på statsligt plan. Endelig vil Kommissionen holde et uformelt donormøde på teknisk plan i Bruxelles den 15. september. Formålet er at rapportere om gennemførelsen af programmet, at forbedre koordineringen mellem donorerne, at udarbejde en fælles strategi for bidrag til gennemførelsen af fredsaftalen og at forberede en rundbordskonference på højt plan mellem de involverede parter og donorer, som skal løbe af stabelen i Paris i dette efterår. Vi er parat til at forøge det faktiske samarbejde. Jeg kan fortælle Europa-Parlamentet, at vi ser dette som en god mulighed for at forsøge at demonstrere, hvordan man bedst kan forvalte overgangen fra fasen med nødhjælpsbistand til opbygning og gradvis indførelse af fremadrettet, langsigtet udviklingssamarbejde. Vi sender alle de signaler, vi kan, til organisationer som UNHCR om at forsøge at blive så godt organiseret som muligt, og som De kan høre af, hvad jeg har sagt, gælder dette også andre donorer i denne situation. Koordinering er meget vigtig, fordi vi stadig befinder os i en situation, hvor den rette balance og de rette signaler til parterne i Burundi-processen er lige så vigtige som de euro, vi mobiliserer. Dette er en meget målrettet bestræbelse, som har til formål at få orden på tingene."@da1
". Nach einigen Veränderungen in letzter Minute und einer Verzögerung von neun Stunden unterzeichnete die Mehrzahl der an den zweijährigen Gesprächen beteiligten Parteien schließlich am 28. August in Arusha ein etwas gekürztes Friedensabkommen. Die Kommission begrüßt die Unterzeichnung dieses Abkommens als einen wichtigen ersten Schritt in einem langen und komplizierten Verhandlungsprozess zur Beendigung des Konfliktes zwischen der Hutu-Mehrheit und der Tutsi-Minderheit in Burundi. Wie jedoch von einigen meiner Vorredner bereits festgestellt wurde, ist eine Reihe sehr wichtiger Fragen noch offen. Das betrifft beispielsweise den Waffenstillstand, was das größte Manko dieses Abkommens darstellt, die Amnestie, die Zusammensetzung der Nationalversammlung, die Geltungsdauer des Abkommens sowie die Führung der Übergangsregierung, also alles bedeutende Themen. Dennoch stellt die Unterzeichnung ein bedeutendes Ereignis dar, das einen Schlusspunkt unter den Arusha-Prozess, nicht aber unter die Verhandlungen als solche setzt. Die Verhandlungen werden weitergehen, und zwar hauptsächlich in Bujumbura, wobei zu hoffen bleibt, dass sich die Burundier stärker mit diesem Prozess identifizieren werden. Das war im Verlaufe des langen Prozesses häufig ein Problem. Die Weigerung der extremistischen Parteien, das Abkommen zu unterzeichnen, bereitet der Kommission Sorge, und es sollte nichts unversucht gelassen werden, sie doch noch zur Unterzeichnung zu bewegen. Das Abkommen wurde am darauffolgenden Tag von zwei Tutsi-Parteien unterzeichnet. Die Aufnahme der Waffenstillstandsgespräche ist für den 20. September in Nairobi anberaumt, auf deren Bedeutung von den Präsidenten der Region Moi und Thabo Mbeki verwiesen wird. Ihr erfolgreicher Abschluss gilt als Voraussetzung dafür, dass die Umsetzung des Friedensabkommens, die Stationierung von UN-Blauhelmen und die volle Wiederaufnahme der Entwicklungszusammenarbeit anlaufen können. Unter den gegenwärtigen Umständen ist die Europäische Gemeinschaft auf technischer Ebene bereit, das umfassende Programm der Zusammenarbeit in Abstimmung mit anderen Gebern wieder aufzunehmen. Zusätzlich zu einem Wiederaufbauprogramm im Werte von 48 Millionen Euro, das bereits angelaufen ist, trifft die EK letzte Vorkehrungen für die Freigabe von 50 Mio. Euro aus STABEX-Mitteln, mit denen die ländliche Wirtschaft angekurbelt werden soll. Die Kommission arbeitet derzeit an einem Strategiepapier, das die Umsetzung des Friedensabkommens unterstützen soll und in dessen Mittelpunkt die Demobilisierung, der soziale und wirtschaftliche Wiederaufbau Burundis und staatliche Reformen stehen werden. Am 15. September wird die Kommission ein informelles Gebertreffen zu technischen Belangen durchführen. Dabei soll es u.a. um den Stand der Programmabwicklung, die Verbesserung der Koordinierung zwischen den Gebern, die Erarbeitung einer gemeinsamen Strategie für die Umsetzung des Friedensabkommens sowie um Vorbereitungen für einen hochrangigen Runden Tisch der Parteien und Geber gehen, der im Herbst in Paris stattfinden soll. Wir sind bereit, die Zusammenarbeit zu intensivieren. Ich kann dem Parlament mitteilen, dass wir anhand dieses Falls mit Beispielcharakter demonstrieren wollen, wie der Übergang von der Phase der humanitären Hilfe zum Aufbau und der schrittweisen Einführung einer zukunftsorientierten Entwicklungszusammenarbeit besser bewältigt werden kann. Wie Sie meinen Ausführungen entnehmen können, versuchen wir, für Organisationen wie das UNHCR und andere Geber entsprechende Signale zu setzen. Die Koordinierung spielt eine entscheidende Rolle, weil es in der jetzigen Situation darum geht, neben den Geldern, die wir mobilisieren, auch den am Prozess in Burundi beteiligten Parteien die richtige Mischung von Signalen zu senden. Es handelt sich hierbei um einen sehr konzentrierten Versuch, in dieser Situation genau das Richtige zu tun."@de7
"Ύστερα από κάποιες τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής και κάποια καθυστέρηση εννέα ωρών, η πλειοψηφία των κομμάτων που συμμετείχαν στις συζητήσεις των δύο τελευταίων ετών, υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία στην Arusha στις 28 Αυγούστου. Η Επιτροπή χαιρετίζει την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας ως ένα σημαντικό πρώτο βήμα στη μακροχρόνια και δύσκολη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στην πλειονότητα Hutu και τη μειονότητα Tutsi του Μπουρούντι. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε σε αυτήν τη συζήτηση, κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα παραμένουν ανοικτά, όπως η κατάπαυση του πυρός, που αποτελεί και το βασικό κενό στη συμφωνία, η αμνηστία, η σύνθεση της εθνοσυνέλευσης, η διάρκεια της συμφωνίας και η ηγεσία της προσωρινής κυβέρνησης – ζητήματα αρκετά σοβαρά. Παρά τον αριθμό και τη σπουδαιότητα αυτών των θεμάτων, η υπογραφή της συνθήκης παραμένει ένα σημαντικό γεγονός, που βάζει ένα τέλος στην υπόθεση της Arusha αλλά όχι και στις ίδιες τις διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχίσουν, κυρίως στην Bujumbura με την ελπίδα καλύτερης διασφάλισης από τους ίδιους τους μπουρουντιανούς. Αυτό αποτέλεσε κατ’ επανάληψη πρόβλημα κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας αυτής διαδικασίας. Η άρνηση των εξτρεμιστικών κομμάτων να υπογράψουν τη συμφωνία ανησυχεί ιδιαιτέρως την Επιτροπή και θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να παροτρυνθούν να το κάνουν. Δυο κόμματα των Tutsi προσέθεσαν την υπογραφή τους στη συμφωνία την επόμενη ημέρα. Έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στις 20 Σεπτεμβρίου στο Ναϊρόμπι. Οι τοπικοί πρόεδροι Moi και Thabo Mbeki τονίζουν τη σημασία των συνομιλιών αυτών. Η επιτυχής κατάληξη θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας, την παράταξη των ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών και την πλήρη αποκατάσταση της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι σε αυτό το στάδιο έτοιμη, σε τεχνικό επίπεδο, να ξαναρχίσει βαθμιαία την ανάπτυξη ενός πλήρους προγράμματος σε συνεργασία με άλλους χορηγούς βοήθειας. Πέρα από ένα πρόγραμμα αποκατάστασης αξίας 48 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται, η ΕΚ οριστικοποιεί τις διαδικασίες για την απελευθέρωση 50 εκατομμυρίων ευρώ από τους πόρους του συστήματος STABEX προκειμένου να δώσει νέα ώθηση στην αγροτική οικονομία. Η Επιτροπή προετοιμάζει ένα στρατηγικό έγγραφο για την υποστήριξη της εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας που επικεντρώνεται στην αποστράτευση, την κοινωνική και οικονομική αναδιάρθρωση του Μπουρούντι και την κρατική μεταρρύθμιση. Τέλος, η Επιτροπή θα διοργανώσει μια άτυπη συνάντηση χορηγών βοήθειας, σε τεχνικό επίπεδο, στις Βρυξέλλες στις 15 Σεπτεμβρίου. Στόχος της θα είναι η ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος, η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των χορηγών, η εκπόνηση μιας κοινής στρατηγικής που θα συνεισφέρει στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας και η προετοιμασία μιας υψηλού επιπέδου στρογγυλής τραπέζης για τα κόμματα και τους χορηγούς βοήθειας, που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι φέτος το φθινόπωρο. Είμαστε οργανωμένοι και έτοιμοι να περάσουμε στη φάση της πραγματικής συνεργασίας. Μπορώ να πω στο Κοινοβούλιο, ότι αυτή την υπόθεση τη βλέπουμε σαν μια καλή ευκαιρία να αποδείξουμε ότι μπορούμε να χειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μετάβαση από τη φάση της ανθρωπιστικής βοήθειας, στη δόμηση και τη σταδιακή καθιέρωση της προοδευτικής και μακροπρόθεσμης συνεργασίας για την ανάπτυξη. Προσπαθούμε να περνάμε παρόμοια μηνύματα, κατά το δυνατό, σε οργανώσεις όπως η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ώστε να φροντίσουν να οργανωθούν αποτελεσματικά, όπως επίσης και άλλοι χορηγοί βοήθειας για την περίπτωση αυτή. Ο συντονισμός είναι εξέχουσας σημασίας, δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η ισορροπία και τα μηνύματα προς τα κόμματα, όσον αφορά την υπόθεση του Μπουρούντι, είναι τόσο σημαντικά όσο και τα χρηματικά ποσά που επενδύουμε. Πρόκειται για μια πολύ επιτηδευμένη προσπάθεια ώστε να γίνουν όλα όπως πρέπει."@el8
"(EN) Tras algunas enmiendas de última hora y con un retraso de nueve horas, la mayoría de los partidos que han participado en las negociaciones que han durado dos años, firmó el 28 de agosto un acuerdo de paz recortado en Arusha. La Comisión saluda la firma del acuerdo de paz como un paso preliminar importante en el largo y difícil proceso de negociación para poner fin al conflicto entre la mayoría hutu y la población minoritaria tutsi en Burundi. No obstante, como se ha dicho en el debate, aún quedan pendientes algunas cuestiones muy importantes, como la del alto el fuego, que es la principal laguna de este acuerdo, la amnistía, la composición de la asamblea nacional, la duración del acuerdo y el liderazgo del gobierno de transición; problemas que no son precisamente secundarios. A pesar del número y de la importancia de estas cuestiones, la firma representa un acontecimiento importante y pone fin al proceso de Arusha, aunque no a las negociaciones propiamente dichas. Éstas continuarán, principalmente en Bujumbura, y esperamos que los propios burundeses asuman una mayor autoría del proceso. Éste ha sido, en muchas ocasiones, un problema durante el largo proceso. La negativa de los partidos extremistas a suscribir el acuerdo es motivo de preocupación para la Comisión, y no debemos escatimar esfuerzos para persuadirles de que lo hagan. Dos partidos tutsis añadieron su firma al acuerdo un día más tarde. Las conversaciones sobre el alto el fuego están previstas para el 20 de septiembre en Nairobi. Los presidentes regionales Moi y Thabo Mbeki hacen hincapié en su importancia. El éxito de estas conversaciones se considera un requisito imprescindible para iniciar la aplicación del acuerdo de paz, el despliegue de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas y la plena restauración de la cooperación al desarrollo. En estos momentos, la Comunidad Europea está dispuesta, a nivel técnico, a reanudar gradualmente un programa de cooperación de envergadura en coordinación con otros donantes. Además del programa de rehabilitación por valor de 48 millones de euros, cuya aplicación ya está en marcha, la CE está ultimando los procedimientos para la liberación de 50 millones de euros con cargo a los fondos Stabex para el relanzamiento de la economía rural. La Comisión está elaborando un documento de estrategia para apoyar la aplicación del acuerdo de paz que se centra en la desmovilización, la reconstrucción social y económica de Burundi y en la reforma del Estado. Por último, la Comisión celebrará una reunión informal de donantes a nivel técnico el próximo 15 de septiembre en Bruselas. Su finalidad es informar sobre la aplicación del programa, mejorar la coordinación entre los donantes, preparar una estrategia común para contribuir a la aplicación del acuerdo de paz y preparar la celebración de una mesa redonda de alto nivel con la participación de partidos y donantes y que debería celebrarse el próximo otoño en París. Estamos organizados para incrementar la cooperación actual. Puedo decir al Parlamento que consideramos que éste es un buen ejemplo para intentar demostrar cómo gestionar mejor la transición desde la fase de la ayuda humanitaria hasta la mejora y la introducción gradual de una cooperación al desarrollo progresista a largo plazo. Estamos enviando todas las señales que podemos a organizaciones como el ACNUR para intentar organizar bien, como ya les he dicho, a otros donantes que se encuentran también en esta situación. La coordinación es de la máxima importancia porque nos encontramos aún en una situación en la que el equilibrio adecuado y el envío de señales adecuadas a los partidos que participan en el proceso en Burundi son tan importantes como los euros que movilizamos. Se trata de un esfuerzo muy centrado en el que intentamos hacer las cosas bien."@es12
"Viime hetken tarkistusten ja yhdeksän tunnin viivästymisen jälkeen valtaosa kaksi vuotta kestäneiden neuvottelujen osapuolista allekirjoitti supistetun rauhansopimuksen Arushassa 28. elokuuta. Komissio pitää myönteisenä rauhansopimuksen allekirjoittamista, sillä se on tärkeä ensiaskel pitkässä ja vaikeassa neuvotteluprosessissa Burundin hutuenemmistön ja tutsivähemmistön välisen konfliktin ratkaisemiseksi. Kuten tässä keskustelussa kuitenkin on todettu, avoinna on vielä joitakin erittäin tärkeitä kysymyksiä, kuten tulitauko, joka on sopimuksen tärkein puute, yleinen armahdus, kansalliskokouksen kokoonpano, sopimuksen voimassaoloaika ja siirtymäkauden hallitus – nämä eivät suinkaan ole vähäpätöisiä asioita. Vaikka näitä kysymyksiä on paljon ja ne ovat tärkeitä, sopimuksen allekirjoittaminen on silti tärkeä tapahtuma, joka päättää Arushan prosessin mutta ei itse neuvotteluja. Niitä jatketaan pääasiassa Bujumburassa, ja toivottavasti burundilaisten itsensä osuus prosessissa on tähänastista suurempi. Tämä on monesti ollut ongelmana tässä pitkässä prosessissa. Se, että ääripuolueet kieltäytyivät allekirjoittamasta sopimusta, huolestuttaa komissiota, ja olisi tehtävä kaikki mahdollinen, jotta ne tekisivät niin. Kaksi tutsipuoluetta allekirjoitti sopimuksen seuraavana päivänä. Tulitauosta neuvotellaan 20. syyskuuta Nairobissa. Alueen presidentit Moi ja Thabo Mbeki korostavat neuvottelujen merkitystä. Onnistunutta lopputulosta pidetään edellytyksenä rauhansopimuksen täytäntöönpanon aloittamiselle, YK:n rauhanturvaajien sijoittamiselle ja kehitysyhteistyön täysimääräiselle jatkamiselle. Euroopan yhteisö on tässä vaiheessa teknisellä tasolla valmis aloittamaan vähitellen uudestaan täysimääräisen yhteistyöohjelman muiden avunantajien kanssa. Sen lisäksi, että 48 miljoonan euron kunnostusohjelman täytäntöönpano on aloitettu, EY viimeistelee parhaillaan menettelyjä, jotta 50 miljoonan euron verran STABEX-varoja voidaan siirtää maatalouden elvyttämiseksi. Komissio laatii parhaillaan strategia-asiakirjaa, jotta rauhansopimuksen täytäntöönpanoa voidaan tukea keskittymällä joukkojen kotiuttamiseen, Burundin sosiaaliseen ja taloudelliseen jälleenrakentamiseen sekä valtiouudistukseen. Lopuksi toteaisin, että komissio aikoo järjestää epävirallisen avunantajien kokouksen teknisellä tasolla Brysselissä 15. syyskuuta. Sen tarkoituksena on tiedottaa ohjelman toteutuksesta, parantaa koordinointia lahjoittajien välillä, laatia yhteinen strategia rauhansopimuksen täytäntöönpanon edistämiseksi ja valmistella Pariisissa tänä syksynä pidettäviä korkean tason pyöreän pöydän neuvotteluja osapuolten ja avunantajien välillä. Olemme varautuneet tehostamaan nykyistä yhteistyötä. Voin kertoa parlamentille, että tämä on mielestämme hyvä tapa osoittaa, miten voidaan toteuttaa siirtyminen humanitaarisesta avusta kauaskantoisen pitkän aikavälin kehitysyhteistyön aloittamiseen ja asteittaiseen käynnistämiseen. Välitämme kaikki mahdolliset signaalit UNHCR:n kaltaisille järjestöille, jotta nekin varautuisivat tähän hyvin, kuten voitte nyt kuulla, ja myös muille tässä tilanteessa oleville avunantajille. Koordinointi on erittäin tärkeää, koska olemme edelleen siinä tilanteessa, että oikea tasapaino ja oikeanlaiset signaalit Burundin prosessin osapuolille ovat yhtä tärkeitä kuin antamamme eurot. Pyrimme erittäin aktiivisesti toimimaan tässä oikein."@fi5
"Après des amendements de dernière minute et un retard de neuf heures, les parties impliquées dans les pourparlers qui durent depuis deux ans ont signé à la majorité un début d'accord de paix le 28 août à Arusha. La Commission se félicite de la signature de cet accord de paix qu'elle considère comme une étape préliminaire importante de ces longues et difficiles négociations de paix entre la majorité hutue et la minorité tutsie du Burundi. Mais, comme nous l'avons entendu au cours de ce débat, certaines questions très importantes sont encore en suspens, telles que le cessez-le-feu, principale lacune de l'accord, l'amnistie, la composition de l'Assemblée nationale, la durée de l'accord et la nomination du chef du gouvernement provisoire. Malgré tout, on peut considérer que la signature de cet accord est réellement un événement important qui met un point final au processus d'Arusha mais pas aux négociations elles-mêmes. Celles-ci vont continuer, principalement à Bujumbura, où nous espérons qu'elles seront prises en main par la population burundaise. Ce problème s'est posé à de nombreuses occasions tout au long du processus. Le refus des partis extrémistes de signer l'accord suscite l'inquiétude de la Commission. Il ne faut pas lésiner sur les efforts afin de les convaincre de signer. Le lendemain, deux partis tutsis ont apposé leur signature. Des pourparlers de cessez-le-feu sont prévus le 20 septembre à Nairobi. Les présidents Moi et Thabo Mbeki insistent sur leur importance. Une issue favorable est considérée comme un préalable au lancement de la mise en œuvre de l'accord de paix, au déploiement des soldats de la paix de l'ONU et à la restauration complète de la coopération au développement. À ce stade, la Communauté européenne est techniquement prête à reprendre graduellement la mise en œuvre intégrale d'un programme de coopération en collaboration avec d'autres donateurs. Outre le lancement récent d'un programme de réhabilitation de 48 millions d'euros, la CE finalise les procédures de déblocage d'un montant de 50 millions d'euros de fonds STABEX visant à relancer l'économie rurale. La Commission est en train de préparer un document stratégique visant à soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix. Ce document se concentre sur la démobilisation, la reconstruction économique et sociale du Burundi et la réforme de l'État. Enfin, la Commission réunira les donateurs le 15 septembre 2000 à Bruxelles dans le cadre d'une réunion informelle de nature technique. Elle traitera de l'application du programme, de l'amélioration de la coordination entre les donateurs, de la préparation d'une stratégie commune visant à assurer le respect de l'accord de paix et de l'organisation d'une table ronde de haut niveau rassemblant les parties et les donateurs, prévue pour cet automne à Paris. Nous nous sommes organisés pour intensifier la coopération. Je peux dire au Parlement que nous considérons cela comme un bon moyen de montrer comment mieux gérer le passage d'une phase d'aide humanitaire à une phase de consolidation et d'introduction graduelle d'une coopération au développement tournée vers l'avenir. Nous envoyons tous les signaux possibles à des institutions telles que le HCR pour essayer de nous organiser le mieux possible, ainsi que d'autres donateurs, comme je viens de vous le dire. La coordination est extrêmement importante, car nous nous trouvons encore dans une situation où l'équilibre et les signaux envoyés aux parties engagées dans le processus de paix au Burundi jouent un rôle aussi important que les ressources financières que nous mobilisons. Il s'agit d'un effort très concentré et d'une tentative de bien faire les choses."@fr6
"Dopo gli emendamenti dell’ultima ora e un rinvio di nove ore, il 28 agosto la maggioranza delle parti coinvolte in due anni di colloqui ha sottoscritto ad Arusha un accordo limitato di pace. La Commissione accoglie con favore la firma dell’accordo e ritiene che esso sia un passo importante e preliminare nel lungo e difficile processo di negoziazione che dovrà porre fine al conflitto tra la maggioranza hutu e la minoranza tutsi nel Burundi. Tuttavia, come è stato rilevato nella discussione, restano irrisolte alcune questioni, quali il cessate il fuoco, che è la lacuna più grave dell’accordo, l’amnistia, la composizione dell’Assemblea nazionale, la durata dell’accordo e la guida del governo di transizione. Non si tratta di questioni di minore rilievo. Nonostante il numero e il peso di tali questioni, la firma dell’accordo rappresenta un evento importante che pone fine ai colloqui di Arusha, ma non ai negoziati in quanto tali. Essi continueranno, soprattutto a Bujumbura, ed è auspicabile che la popolazione del Burundi possa assumere un ruolo più attivo, perché ciò ha condizionato in misura rilevante e in molte occasioni la lunga fase negoziale. Il rifiuto di firmare l’accordo da parte dei partiti estremisti è causa di preoccupazione per la Commissione e si deve porre in essere ogni sforzo utile a persuaderli ad aderire all’accordo. Due partiti tutsi hanno aggiunto la loro firma il giorno seguente. I colloqui concernenti il cessate il fuoco, considerati fondamentali dai Presidenti Moi e Thabo Mbeki, prenderanno avvio il 20 settembre a Nairobi. L’esito positivo dei colloqui costituisce una condizione preliminare per l’applicazione dell’accordo di pace, lo schieramento delle forze dell’ONU e la piena ripresa della cooperazione allo sviluppo. In questa fase, l’Unione europea è pronta, a livello tecnico, a riattivare gradualmente un programma completo di cooperazione in collaborazione con gli altri donatori. Oltre al programma per un importo di 48 milioni di euro a favore della ricostruzione, la cui attuazione è già stata avviata, l’Unione sta completando le procedure necessarie alla concessione di un finanziamento STABEX per 50 milioni di euro finalizzato al rilancio dell’economia rurale. La Commissione sta predisponendo un documento strategico per sostenere l’applicazione dell’accordo di pace, i cui elementi principali sono la smobilitazione dei combattenti, la ricostruzione sociale ed economica del Burundi e la riforma dello Stato. La Commissione, infine, ha indetto un incontro informale a livello tecnico tra i donatori, che si terrà a Bruxelles il 15 settembre. Lo scopo dell’incontro è di riferire sull’attuazione del programma, di migliorare il coordinamento tra i donatori, di predisporre una strategia comune per contribuire all’applicazione dell’accordo di pace e di preparare una tavola rotonda ad alto livello tra le parti e i donatori, la quale dovrebbe tenersi a Parigi nel corso del prossimo autunno. Siamo senz’altro pronti ad incrementare il livello concreto di cooperazione. Voglio dire al Parlamento che il caso del Burundi rappresenta, dal nostro punto di vista, un’ottima occasione per mostrare come si possa migliorare la gestione della transizione da una fase di semplice assistenza umanitaria alla definizione e graduale introduzione di una cooperazione allo sviluppo a lungo termine e proiettata verso il futuro. Ci sforziamo di dare tutti i segnali utili alle organizzazioni quali l’UNHCR per cercare, come ho appena indicato, di coinvolgere al meglio altri donatori. Il coordinamento è un fattore di importanza cruciale, perché ci troviamo ancora in una situazione in cui il giusto equilibrio e la correttezza dei segnali forniti alle parti coinvolte nel processo di pace in Burundi sono importanti tanto quanto i fondi che stiamo erogando. Per cercare di assolvere a questo scopo nella maniera giusta, è necessario uno sforzo estremamente mirato."@it9
". – After last minute amendments and a nine-hour delay, the majority of the parties involved in the two years of talks signed a scaled-down peace agreement in Arusha on 28 August. The Commission welcomes the signature of the peace accord as an important preliminary step in the long and difficult process of negotiations to end the conflict between Burundi's majority Hutu and minority Tutsi population. However, as has been said in this discussion, some very important questions are still open, such as that of the cease-fire, which is the main gap in the agreement, the amnesty, the composition of the national assembly, the duration of the agreement and the transitory government leadership – no minor issues. In spite of the number and the importance of these questions, the signature does represent an important event which puts an end to the Arusha process but not to the negotiations as such. These will continue, mainly in Bujumbura, hopefully ensuring a higher ownership of the process by the Burundians themselves. This has been a problem in the long process on many occasions. The refusal to sign the agreement by the extremist parties is of concern to the Commission and every effort should be pursued to urge them to do so. Two Tutsi parties added their signature to the agreement on the following day. Cease-fire talks are organised for 20 September in Nairobi. The regional presidents Moi and Thabo Mbeki stress their importance. Successful conclusion is seen as a prerequisite for the start of the implementation of the peace agreement, deployment of UN peacekeepers and full restoration of development cooperation. The European Community, at this stage, is ready at the technical level to gradually resume a full-scale cooperation programme in coordination with other donors. Beyond a EUR 48 million rehabilitation programme whose implementation has started, the EC is finalising the procedures for the release of EUR 50 million STABEX funds to relaunch the rural economy. A strategy paper is being prepared by the Commission to support the peace agreement implementation concentrating on demobilisation, social and economic reconstruction of Burundi and state reform. Finally, the Commission is going to hold an informal donor meeting at technical level in Brussels on 15 September. Its purpose is to report on the programme implementation, to improve coordination between donors, to prepare a common strategy to contribute to the peace agreement implementation and to prepare a high level round table of parties and donors which should take place in Paris this autumn. We are organised to step up the actual cooperation. I can tell Parliament that we see this as a good case to try and demonstrate how to better manage the transition from the phase of humanitarian assistance to the building up and gradual introduction of forward-oriented long-term development cooperation. We are giving all the signals we can to organisations like the UNHCR, and also to other donors, to try and get well organised, as you can hear from what I have said. Coordination is extremely important because we are still in a situation where the right balance and the right kind of signals to the parties in the process in Burundi are as important as the euros we are mobilising. This is a very focused effort, trying to do things right."@lv10
"Nadat er op de valreep nog enkele wijzigingen waren aangebracht, en ondanks een vertraging van 9 uur, is er op 28 augustus in Arusha dan toch een vredesovereenkomst bereikt, die na twee jaar van onderhandelingen door een meerderheid van de betrokken partijen is ondertekend. De Commissie juicht de ondertekening van dit vredesakkoord toe als een belangrijke eerste stap in het moeizame proces van onderhandelingen die een einde moeten maken aan het conflict tussen de Hutu-meerderheid en de Tutsi-minderheid in Burundi. Zoals ook al tijdens deze discussie werd opgemerkt, zijn er echter nog geen afspraken gemaakt over een paar zeer belangrijke kwesties, zoals een definitief staakt-het-vuren, wat meteen ook het grootste manco van het hele akkoord is, een amnestieregeling, de samenstelling van de nationale assemblee, de duur van de overeenkomst en het voorzitterschap van de overgangsregering, stuk voor stuk vraagstukken van formaat. Ondanks het grote aantal openstaande kwesties en de ernst ervan is de ondertekening van het akkoord een belangrijke gebeurtenis. Het betekent het eindpunt van het proces in Arusha, maar niet van de onderhandelingen als zodanig. Deze zullen worden voortgezet, voornamelijk in Bujumbura, en wij hopen dat de Burundezen dan zelf het heft meer in handen zullen nemen, want daar ontbrak het nogal eens aan in dit proces dat al zolang aan de gang is. Een punt van zorg is de weigering van enkele radicalere partijen om de vredesovereenkomst te ondertekenen en wij moeten dan ook alles in het werk stellen om hen te bewegen dit alsnog te doen. Twee Tutsi-partijen hebben de volgende dag alsnog besloten hun handtekening onder de overeenkomst te zetten. Gesprekken over een definitief staakt-het-vuren zullen op 20 september in Nairobi worden gehouden. De Afrikaanse presidenten Moi en Thabo Mbeki hebben nadrukkelijk gewezen op het belang hiervan. Een succesvolle afronding van deze besprekingen wordt beschouwd als een basisvoorwaarde voor de tenuitvoerlegging van de vredesovereenkomst, de inzet van een VN-vredesmacht en een volledig herstel van de ontwikkelingsrelatie. De Europese Gemeenschap is momenteel bereid tot een geleidelijke hervatting van een grootschalig ontwikkelingsprogramma. Dat gebeurt in eerste instantie op technisch niveau en gaat in goed overleg met de andere donoren. Zo is er reeds een saneringsprogramma van start gegaan waarvoor 48 miljoen euro beschikbaar is. Bovendien worden op dit moment de laatste procedures doorlopen voor de vrijmaking van 50 miljoen euro ten behoeve van de STABEX-regeling die de regionale economieën weer nieuwe impulsen moet geven. De Commissie werkt voorts aan een strategische nota om de tenuitvoerlegging van de vredesovereenkomst te vergemakkelijken. Zwaartepunten hierbij zijn de demobilisatie van de troepen, de sociale en economische herstructurering van Burundi en bepaalde staatkundige hervormingen. Tenslotte is de Commissie voornemens op 15 september in Brussel een informele donorbijeenkomst op technisch niveau te houden. Doel hiervan is om verslag uit te brengen over de uitvoering van het programma, om de coördinatie tussen de donoren te verbeteren, om een gezamenlijke strategie uit te stippelen ter ondersteuning van de vredesovereenkomst en om een rondetafelconferentie op hoog niveau tussen de betrokken partijen en donoren voor te bereiden, die dit najaar in Parijs zou moeten worden gehouden. Wij hebben alle voorbereidingen getroffen om de ontwikkelingshulp te kunnen intensiveren. Deze aanpak laat heel mooi zien hoe wij de overgang van humanitaire hulp naar geleidelijk meer toekomstgerichte hulp voor de lange termijn beter denken te kunnen sturen. Wij zenden zoveel mogelijk signalen uit naar organisaties als de UNHCR en naar de andere donoren om hen aan te sporen ook hierop voorbereid te zijn, zoals u wel uit mijn woorden kunt opmaken. Coördinatie is uitermate belangrijk, omdat wij nog steeds in een situatie verkeren waarin het vinden van de juiste balans en het uitzenden van de juiste signalen naar de betrokken partijen in Burundi net zo belangrijk zijn als de euro's waarmee wij over de brug komen. Wij gaan zeer gericht te werk en doen ons best om ons werk ook goed te doen."@nl2
"Após várias alterações de útima hora, e com um atraso de nove horas, a maioria das partes envolvidas nas conversações travadas ao longo destes dois anos assinou um acordo de paz parcial, em Arusha, no passado dia 28 de Agosto. A Comissão congratula-se com a assinatura deste acordo de paz, que constitui um importante primeiro passo neste processo de negociação, longo e difícil, que visa pôr termo ao conflito entre a maioria hutu e a minoria tutsi que constituem a população do Burundi. No entanto, e tal como já aqui foi focado neste debate, ainda estão em aberto questões tão importantes como a questão do cessar-fogo, que é a principal lacuna neste acordo, bem como a da amnistia, a da composição da assembleia nacional, a da vigência do acordo e a da liderança do governo de transição - nenhuma delas de pouca monta. Apesar de estas questões serem significativas e numerosas, a assinatura do acordo de paz representa efectivamente um acontecimento importante, que põe termo ao processo Arusha mas não às negociações enquanto tal. Estas irão prosseguir, principalmente em Bujumbura, e espera-se, confiadamente, que os cidadãos do Burundi assumam cada vez mais a condução de todo o processo. Este tem sido, repetidamente, um dos problemas ao longo deste processo. O facto de alguns grupos da linha dura se terem recusado a assinar o acordo constitui motivo de preocupação para a Comissão, que entende deverem ser envidados todos os esforços para os exortar a assiná-lo. Duas partes tutsi assinaram o acordo no dia seguinte. As conversações do cessar-fogo estão previstas para o dia 20 de Setembro, em Nairobi. Ambos os presidentes regionais, Moi e Thabo Mbeki, acentuaram a importância das mesmas. Considera-se que a conclusão satisfatória destas conversações constitui um pré-requisito para o início da execução do acordo de paz, para a intervenção das forças de manutenção da paz da ONU, e para o pleno restabelecimento da cooperação para o desenvolvimento. Neste momento, a Comunidade Europeia está tecnicamente preparada para reiniciar, gradualmente, um programa extensivo de cooperação, em concertação com outros doadores. Para além de um programa de reabilitação no montante de 48 milhões de euros, já em vias de execução, a UE está a finalizar os procedimentos para a libertação, a título do STABEX, de 50 milhões de euros destinados ao relançamento da economia rural. A Comissão está a elaborar um documento de estratégia de apoio à execução do acordo de paz, estratégia essa centrada na desmobilização, na reconstrução sócio-económica do Burundi e na reforma do Estado. Por último, a Comissão irá realizar, no dia 15 de Setembro, em Bruxelas, uma reunião informal de carácter técnico, com a participação dos diferentes doadores. A reunião terá como objectivo dar a conhecer o estado de execução do programa, melhorar a coordenação entre os doadores, definir uma estratégia comum de apoio à implementação do acordo de paz, e preparar uma mesa redonda de alto nível com a participação das diferentes partes implicadas e dos doadores, a qual deverá ter lugar em Paris, no próximo Outono. Estamos preparados para acelerar a cooperação de facto. Posso garantir ao Parlamento que consideramos este caso como um bom exemplo para procurar demonstrar a melhor forma de gerir a transição entre a fase de ajuda humanitária e a fase de preparação e introdução gradual de uma cooperação para o desenvolvimento, a longo prazo e de olhos postos no futuro. Como podem verificar pelo que aqui foi dito, estamos a enviar todos os sinais possíveis a organizações como o ACNUR, bem como a outros doadores em situação semelhante, para que tentem organizar-se eficazmente. A coordenação é extremamente importante, pois ainda nos encontramos numa situação em que o equilíbrio correcto e o envio de sinais adequados às diferentes partes envolvidas no processo de paz no Burundi são tão importantes como os euros que estamos a mobilizar. Trata-se de um esforço altamente focado na consecução dos melhores resultados possíveis."@pt11
"Efter ändringar i sista minuten och en försening på nio timmar, undertecknade huvuddelen av parterna som deltagit i de tvååriga samtalen ett nedbantat fredsavtal i Arusha den 28 augusti. Kommissionen välkomnar undertecknandet av fredsavtalet och betraktar det som ett viktigt preliminärt steg i den långa och svåra förhandlingsprocessen för att få ett slut på konflikten mellan Burundis Hutu-minoritet och Tutsi-majoritet. Vilket sagts under denna diskussion finns det emellertid fortfarande vissa mycket viktiga frågor som är olösta, som t.ex. den rörande vapenvilan, som utgör den största luckan i avtalet, amnesti, sammansättningen av den nationella församlingen, avtalets varaktighet och den tillfälliga regeringens ledarskap – inga små frågor. Trots antalet och betydelsen av dessa frågor, representerar undertecknandet en viktig händelse som innebär ett slut på Arushaprocessen men inte på själva förhandlingarna. Dessa kommer att fortsätta, huvudsakligen i Bujumbura, och förhoppningsvis säkerställer detta att burundierna själva får ett större inflytande under processen. Detta har utgjort ett problem vid många tillfällen under den långa processen. Den vägran att underteckna avtalet av extremistpartierna har oroat kommissionen och man bör ta alla tillgängliga initiativ för att se till att de gör det. Två tutsipartier skrev under avtalet följande dag. Samtalen om vapenvila är planerade att hållas den 20 september i Nairobi. De regionala presidenterna Moi och Thabo Mbeki betonar deras betydelse. Framsteg i detta avseende betraktas som ett villkor för att man skall kunna börja genomföra fredsavtalet, utplacering av FN:s fredsbevarande styrkor och en fullständig återgång till utvecklingssamarbetet. Europeiska gemenskapen är på detta stadium beredd på en teknisk nivå att gradvis återuppta ett omfattande samarbetsprogram som samordnas med andra biståndsgivare. Förutom ett rehabiliteringsprogram på 48 miljoner euro, vars genomförande har inletts, är EG i färd med att slutföra förfarandena för ett frisläppande av 50 miljoner euro i Stabexmedel för att få igång ekonomin i glesbygden. Kommissionen håller på att utarbeta ett strategidokument som stöd till genomförandet av fredsavtalet, i vilket man koncentrerat sig på demobilisering och social och ekonomisk återuppbyggnad av Burundi samt statliga reformer. Kommissionen kommer, till sist, att hålla ett informellt sammanträde mellan biståndsgivare på teknisk nivå i Bryssel den 15 september. Syftet med detta är att rapportera om programmets genomförande, att förbättra samordningen mellan biståndsgivarna, att utarbeta en gemensam strategi för att bidra till genomförandet av fredsavtalet och förbereda ett rundabordssamtal på hög nivå mellan parterna och biståndsgivarna, vilket skall äga rum i Paris i höst. Vi är organiserade för att kunna öka det faktiska samarbetet. Jag kan berätta för parlamentet att vi ser detta som ett bra fall att försöka visa hur man på ett bättre sätt hanterar övergången från fasen med humanitärt bistånd till skapandet och det gradvisa införandet av ett framåtblickande långsiktigt utvecklingssamarbete. Vi försöker ge alla signaler vi kan till organisationer som t.ex. UNHCR så att dessa organiseras på ett bra sätt, såväl som andra biståndsgivare i denna situation, vilket ni har förstått från vad jag har sagt. Samordningen är oerhört viktig, eftersom vi fortfarande befinner oss i en situation där den rätta balansen och de rätta signalerna till parterna i processen i Burundi är lika viktig som de pengar vi försöker att uppbåda. Detta är ett mycket fokuserat initiativ, genom vilket vi försöker att göra det som situationen kräver."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph