Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-09-07-Speech-4-142"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000907.5.4-142"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – The Commission shares the deep regrets expressed in the resolutions on the accident involving the Russian submarine the in the Arctic Bering Sea on 12 August and the loss of the lives of 118 seamen. We were particularly concerned about the policy of the Russian authorities in the first days after the accident on foreign assistance and information provided to the Russian population and the wider public. Russia is ultimately responsible for devising and implementing a plan to manage its nuclear waste and spent fuel, and the resolutions, therefore, quite rightly call upon Russia to use all available resources, including its own specialists. The Commission considers that the international community should offer the necessary assistance to Russia. It has already launched a number of assistance projects under various Community programmes. Improved radioactive waste management in north-west Russia is one of the explicit priorities included in the new TACIS regulation covering the next seven years. The Commission welcomes any action that would increase the budget funding to be used to reduce the ideological threat in north-west Russia and in particular to enable laid-up nuclear submarines to be dismantled more quickly than 10 of the North Fleet's 100 disused nuclear submarines moored at various based in north-west Russia have been dismantled so far. Besides the submarines, spent fuel from a number of nuclear-powered icebreakers also adds to the ecological risk. The lack of storage capacity for spent nuclear fuel remains one of the major bottlenecks in dismantling operations as a whole. Community-backed activities are studies to design and cost a storage facility in north-west Russia or in the southern Urals. In the light of these studies, the international community, perhaps including the European Community, might later finance the construction of such a storage facility. To speed up dismantling, the Community is supporting the design, construction, and licensing of a transport and storage tank for damaged spent fuel produced in the operation of nuclear submarines and icebreakers and currently stored under primitive conditions. The Commission is also involved in a number of studies aiming to improve radioactive-waste management in north-west Russia. Before concluding, I would like to stress the importance of international coordination in this immense task. To give two examples, the Commission is serving in the IAEA-sponsored contact expert group. The group's work might eventually make it possible to draw up a comprehensive strategy and key investment projects that should be supported by the international community and, together with a number of donor countries, the Commission is currently negotiating an agreement with the Russians. This agreement, known as the 'Multilateral Nuclear Environmental Programme', is intended to overcome obstacles to international aid stemming, for instance, from tax exemptions and nuclear liability. The Commission hopes that the accident will bring about real progress in these negotiations and, in particular, strengthen the resolve of the Russian authorities to conclude the agreement."@en3
lpv:translated text
"Kommissionen deler den dybe beklagelse, som kom til udtryk i beslutningsforslagene om den ulykke, den russiske undervandsbåd kom ud for i Beringshavet den 12. august, hvor 118 søfolk mistede livet. Vi var særlig bekymrede over den politik, de russiske myndigheder førte de første dage efter ulykken med hensyn til udenlandsk bistand og den information, der blev givet til det russiske folk og den videre offentlighed. I sidste instans er Rusland ansvarlig for at udarbejde og gennemføre en plan til overvågning af sit atomaffald og brugte brændsel, og i beslutningerne opfordres Rusland derfor med rette til at benytte alle til rådighed stående ressourcer, herunder landets egne specialister. Kommissionen mener, at det internationale samfund bør tilbyde Rusland den nødvendige bistand. Den har allerede iværksat en række bistandsprojekter under forskellige fællesskabsprogrammer. Forbedret overvågning af radioaktivt affald i det nordvestlige Rusland er et af de områder, som udtrykkeligt er prioriteret i den nye Tacis-forordning for de næste syv år. Kommissionen glæder sig over enhver aktion, som vil forøge bevillingerne til reduktion af den økologiske trussel i det nordvestlige Rusland og i særdeleshed til at gøre det muligt at skrotte oplagte atomubåde hurtigere, end det indtil nu er sket med 10 af den nordlige flådes 100 udtjente atomubåde, der ligger ved forskellige baser i det nordvestlige Rusland. Ud over ubådene forøger brugt brændsel fra et antal atomdrevne isbrydere også den økologiske risiko. Mangelen på lagerkapacitet til brugt brændsel er fortsat en af de alvorligste flaskehalse for skrotningsprogrammerne under ét. Blandt fællesskabsstøttede aktiviteter kan nævnes undersøgelser med henblik på at udarbejde tegninger til og betale for oplagringsfaciliteter i det nordvestlige Rusland eller sydlige Ural. I lyset af disse undersøgelser kunne det internationale samfund, måske inklusive Den Europæiske Union, senere finansiere opførelsen af en sådan oplagringsfacilitet. For at fremskynde skrotningen støtter Fællesskabet design, konstruktion og godkendelse af en transport- og lagertank til beskadiget brugt brændsel, som produceres ved driften af atomubåde og isbrydere, og som i øjeblikket er oplagret under meget primitive forhold. Kommissionen er også med i en række studier, som har til formål at forbedre forvaltningen af radioaktivt affald i det nordvestlige Rusland. Før jeg slutter, vil jeg gerne understrege betydningen af international koordinering af denne umådelig store opgave. For at give to eksempler deltager Kommissionen i den kontaktekspertgruppe, der drives under IAEA. Gruppens arbejde vil måske med tiden gøre det muligt at udarbejde en generel strategi og afgørende investeringsprojekter, som bør støttes af det internationale samfund, og sammen med en række donorlande forhandler Kommissionen i øjeblikket om en aftale med russerne. Denne aftale, der er kendt som Det Multilaterale Nukleare Miljøprogram, har til formål at overvinde forhindringerne for international bistand, som f.eks. skyldes fritagelse for beskatning og ansvar på det nukleare område. Kommissionen håber, at ulykken med vil føre til virkelige fremskridt i disse forhandlinger og i særdeleshed styrke de russiske myndigheders beslutning om at indgå aftalen."@da1
". Die Kommission teilt die tiefe Trauer, die in den Entschließungsanträgen zum Untergang des russischen U-Boots Kursk am 12. August in der arktischen Barentssee, bei dem 118 Seeleute umgekommen sind, zum Ausdruck gebracht wurde. Besondere Sorge bereitete uns die Politik der russischen Behörden in Bezug auf ausländische Hilfe und die Information der russischen Bevölkerung und der Öffentlichkeit generell in den ersten Tagen nach dem Unglück. Die Verantwortung für die Erarbeitung und Umsetzung eines Plans zur Entsorgung von Nuklearabfällen und abgebrannten Kernbrennstoffen liegt letztlich bei Russland selbst, und in den Entschließungsanträgen wird Russland deshalb zu Recht aufgefordert, sämtliche dem Land zur Verfügung stehenden Ressourcen einschließlich eigener Spezialisten entsprechend zu nutzen. Die Kommission ist der Ansicht, dass die internationale Gemeinschaft Russland die erforderliche Hilfe anbieten sollte. Im Rahmen verschiedener Gemeinschaftsprogramme ist bereits eine Reihe von Hilfsprojekten angelaufen. Zu den vorrangigen Aufgaben zählt dabei die Verbesserung der Entsorgung radioaktiver Abfälle in Nordwestrussland, die Bestandteil der neuen TACIS-Verordnung für die nächsten sieben Jahre bildet. Die Kommission begrüßt sämtliche Maßnahmen, die eine Aufstockung der Mittel zur Abwehr der die Umwelt bedrohenden Gefahr in Nordwestrussland zur Folge haben und die insbesondere dazu beitragen, dass ausrangierte Atom-U-Boote schneller verschrottet werden können, als das bei zehn der 100 außer Betrieb genommenen Atom-U-Boote der Nordmeerflotte der Fall war, die in verschiedenen Stützpunkten in Nordwestrussland vor Anker liegen. Neben den U-Booten stellt auch der abgebrannte Brennstoff von Atomeisbrechern ein ökologisches Risiko dar. Fehlende Endlagerstätten für abgebrannte Kernbrennstoffe bilden eines der größten Probleme bei derartigen Verschrottungsmaßnahmen. In diesem Zusammenhang finanziert die Gemeinschaft Studien, in denen die Entwurfsarbeiten für eine Lagerstätte in Nordwestrussland oder im südlichen Ural und deren Kosten geprüft werden. Ausgehend von diesen Studien könnte die internationale Gemeinschaft gegebenenfalls unter Einbeziehung der Europäischen Gemeinschaft später den Bau einer solchen Lagerungseinrichtung finanzieren. Zur Beschleunigung der Abwrackmaßnahmen unterstützt die Gemeinschaft derzeit die Konstruktion, den Bau und die Zulassung eines Transport- und Lagertanks für beschädigte abgebrannte Brennstoffe, die beim Betrieb von Atom-U-Booten und ­Eisbrechern anfallen und derzeit unter primitiven Bedingungen gelagert werden. Die Kommission ist zudem an einer Reihe von Untersuchungen beteiligt, die die Verbesserung der Entsorgung radioaktiver Abfälle in Nordwestrussland zum Ziel haben. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich betonen, wie wichtig die internationale Koordinierung bei dieser gewaltigen Aufgabe ist. Ich möchte nur zwei Beispiele nennen. Zum einen arbeitet die Kommission in der von der IAEA gebildeten Expertenkontaktgruppe mit. Die Tätigkeit der Gruppe könnte zur Erarbeitung einer umfassenden Strategie auf diesem Gebiet sowie von wichtigen Investitionsprojekten beitragen, die von der internationalen Gemeinschaft unterstützt werden sollten. Außerdem führt die Kommission in Zusammenarbeit mit verschiedenen Geberländern Verhandlungen mit Russland, die in eine Vereinbarung münden soll. Diese unter der Bezeichnung „Multilateral Nuclear Environmental Programme“ bekannte Vereinbarung soll Hindernisse bei der Bereitstellung internationaler Hilfe abbauen, die beispielsweise aus der Steuerbefreiung und der nuklearen Haftung resultieren. Die Kommission hofft, dass der Untergang der Kursk diese Verhandlungen voranbringen und vor allem die russischen Behörden in ihrem Streben nach Abschluss dieser Vereinbarung bestärken wird."@de7
"Η Επιτροπή συμμερίζεται τη βαθιά λύπη που εκφράζεται στα ψηφίσματα σχετικά με το ατύχημα του ρωσικού υποβρυχίου Κουρσκ στην Αρκτική θάλασσα του Μπάρεντς στις 12 Αυγούστου και το θάνατο των 118 ναυτικών. Μας απασχολεί ιδιαίτερα η πολιτική των ρωσικών αρχών κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών μετά το ατύχημα, όσον αφορά την παροχή βοήθειας από το εξωτερικό και την πληροφόρηση προς το ρωσικό λαό και το ευρύτερο κοινό. Η Ρωσία είναι, σε τελευταία ανάλυση, υπεύθυνη για την επινόηση και την υλοποίηση ενός σχεδίου για τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων και των χρησιμοποιημένων καυσίμων – τα ψηφίσματα λοιπόν έχουν κάθε λόγο να καλούν τη Ρωσία να χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους που διαθέτει συμπεριλαμβανομένων των ειδικευμένων επιστημόνων της. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να προσφέρει την αναγκαία βοήθεια στη Ρωσία. Έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός κάποιων πλάνων βοήθειας με τη μορφή διαφόρων κοινοτικών προγραμμάτων. Η βελτίωση της διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων στη βορειοδυτική Ρωσία είναι σαφώς μια από τις βασικές προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στο νέο κανονισμό TACIS (Τεχνική Βοήθεια για την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών) που καλύπτει τα επόμενα επτά χρόνια. Η Επιτροπή χαιρετίζει οποιαδήποτε ενέργεια που ενισχύει τη χρηματοδότηση των κεφαλαίων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εξάλειψη της ιδεολογικής απειλής στη βορειοδυτική Ρωσία και ιδιαίτερα για την ταχύτερη καταστροφή των παροπλισμένων πυρηνικών υποβρυχίων. Από τα εκατό αχρηστεμένα πυρηνικά υποβρύχια του Βόρειου Στόλου που είναι δεμένα σε διάφορα σημεία της βορειοδυτικής Ρωσίας, μόνο δέκα έχουν ως τώρα καταστραφεί. Εκτός από τα υποβρύχια, τα χρησιμοποιημένα καύσιμα κάποιων παγοθραυστικών που κινούνται με πυρηνική ενέργεια επιδεινώνουν τον οικολογικό κίνδυνο. Η περιορισμένες δυνατότητες αποθήκευσης χρησιμοποιημένων πυρηνικών καυσίμων παραμένει ένας από τους κύριους ανασταλτικούς παράγοντες των επιχειρήσεων καταστροφής. Οι υποστηριζόμενες από την Κοινότητα δραστηριότητες συνίστανται σε μελέτες σχεδιασμού και κοστολόγησης μιας μονάδας αποθήκευσης στη βορειοδυτική Ρωσία ή στα νότια Ουράλια. Με βάση τα συμπεράσματα αυτών των μελετών, η διεθνής κοινότητα, πιθανώς συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είναι πιθανό να χρηματοδοτήσει αργότερα την κατασκευή παρόμοιων μονάδων αποθήκευσης. Προκειμένου να επισπευσθεί η καταστροφή των εν λόγω υποβρυχίων, η Κοινότητα υποστηρίζει το σχεδιασμό, την κατασκευή και την παροχή άδειας για μια δεξαμενή μεταφοράς και αποθήκευσης χρησιμοποιημένων καυσίμων που παρήχθησαν από τη λειτουργία πυρηνικών υποβρυχίων και παγοθραυστικών και που αυτή τη στιγμή αποθηκεύονται κάτω από πρωτόγονες συνθήκες. Η Επιτροπή εμπλέκεται επίσης σε μια σειρά μελετών που στοχεύουν στη βελτίωση της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων στη βορειοδυτική Ρωσία. Προτού να ολοκληρώσω θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας σε αυτό το πολύ μεγάλο έργο. Για να δώσουμε δύο παραδείγματα, η Επιτροπή συμμετέχει στην ομάδας επαφής εμπειρογνωμόνων που χρηματοδοτείται από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ). Η δουλειά της ομάδας μπορεί τελικά να δώσει τη δυνατότητα σχεδιασμού μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής καθώς και των βασικών επενδυτικών προγραμμάτων που πρέπει να υποστηριχθούν από κοινού, από τη διεθνή κοινότητα και ορισμένες χώρες-χορηγούς βοήθειας - η Επιτροπή βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας με τους Ρώσους. Αυτή η συμφωνία που είναι γνωστή ως 'Πολυμερές Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα για τα Πυρηνικά' έχει στόχο να εξαλείψει τους ανασταλτικούς παράγοντες για διεθνή βοήθεια που προκύπτουν για παράδειγμα από τις φορολογικές εξαιρέσεις και την πυρηνική ευθύνη. Η Επιτροπή ελπίζει ότι το ατύχημα του Κουρσκ θα επιφέρει ουσιαστική πρόοδο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και κυρίως θα ενισχύσει την απόφαση των ρωσικών αρχών να συνάψουν τη συμφωνία."@el8
"(EN) La Comisión comparte las muestras de pesar expresadas en las resoluciones sobre el accidente en el que se vio involucrado el submarino ruso en el mar ártico de Bering el pasado 12 de agosto que costó la vida a 118 marinos. Sentimos especial preocupación por la política adoptada por las autoridades rusas durante los días siguientes al accidente respecto a la ayuda exterior y la información que se proporcionó a la población rusa y al público en general. Rusia es en última instancia responsable de concebir y aplicar un plan de gestión de sus residuos nucleares y del combustible nuclear agotado y, por consiguiente, las resoluciones hacen un llamamiento, muy acertado, a Rusia para que haga uso de todos los recursos disponibles, incluidos sus propios especialistas. La Comisión considera que la comunidad internacional debería ofrecer la ayuda necesaria a Rusia. Ya ha lanzado varios proyectos de asistencia en el marco de varios programas comunitarios. La mejora de la gestión de los residuos radiactivos en el noroeste de Rusia es una de las prioridades explícitas incluidas en el nuevo reglamento de TACIS que abarca los próximos siete años. La Comisión saluda cualquier acción que incremente los fondos presupuestarios para reducir la amenaza ideológica en el noroeste de Rusia y, en particular, que haga posible el desmantelamiento de los submarinos nucleares retirados de la circulación con mayor rapidez que en el caso del desmantelamiento realizado hasta ahora de 10 submarinos en desuso de un total de 100 que componen la Flota del Norte y que están amarrados en distintas bases del noroeste de Rusia. Además de los submarinos, el combustible nuclear agotado procedente de varios rompehielos nucleares viene a sumarse al peligro ecológico. La falta de capacidad de almacenamiento de combustible nuclear agotado sigue siendo uno de los principales escollos de las operaciones de desmantelamiento en su conjunto. Las actividades respaldadas por la Comunidad son estudios para diseñar y calcular el coste de unas instalaciones de almacenamiento en el noroeste de Rusia o en el sur de los Urales. A la luz de estos estudios, la comunidad internacional, incluida quizá la Comunidad Europea, podría financiar posteriormente la construcción de dichas instalaciones de almacenamiento. Para acelerar el desmantelamiento, la Comunidad está apoyando el diseño, la construcción y la concesión de licencias de una cisterna para el transporte y almacenamiento del combustible nuclear agotado defectuoso que se produzca durante el funcionamiento de submarinos y rompehielos nucleares que actualmente se encuentran almacenados en condiciones primitivas. La Comisión también participa en varios estudios encaminados a mejorar la gestión de residuos radiactivos en el noroeste de Rusia. Antes de concluir, quisiera hacer hincapié en la importancia de la coordinación internacional en esta inmensa tarea. Por citar dos ejemplos, la Comisión participa en el grupo de expertos de contacto patrocinado por la OIEA. El trabajo del grupo podría desembocar en la elaboración de una estrategia amplia y en proyectos de inversión clave que deberán ser apoyados por la comunidad internacional y, en colaboración con varios países donantes, la Comisión está negociando actualmente un acuerdo con los rusos. Este acuerdo, conocido como el Programa multilateral de medio ambiente en el ámbito nuclear, tiene el objetivo de superar los obstáculos relacionados con la ayuda internacional procedente, por ejemplo, de la exención fiscal y las responsabilidades en materia nuclear. La Comisión espera que el accidente del permita un avance real de las negociaciones y, en particular, refuerce la determinación de las autoridades rusas de celebrar el acuerdo."@es12
"Komissio yhtyy päätöslauselmissa esitettyihin pahoitteluihin venäläisen sukellusveneen onnettomuudesta arktisella Barentsinmerellä 12. elokuuta ja 118 merimiehen menehtymisestä. Olemme erityisen huolestuneita siitä, miten Venäjän viranomaiset suhtautuivat ulkomaiseen apuun onnettomuuden jälkeisinä päivinä ja miten he tiedottivat asiasta Venäjän kansalaisille ja muulle yleisölle. Venäjä on viime kädessä vastuussa ydinjätteen ja käytetyn polttoaineen käsittelyä koskevan suunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta, ja päätöslauselmissa aivan oikein kehotetaankin Venäjää käyttämään kaikkia mahdollisia voimavaroja, myös sen omia asiantuntijoita. Komissio katsoo, että kansainvälisen yhteisön olisi tarjottava Venäjälle välttämätöntä tukea. Se on jo käynnistänyt useita tukihankkeita eri yhteisön ohjelmien puitteissa. Radioaktiivisen jätteen käsittelyn parantaminen Koillis-Venäjällä on yksi nimenomaisista painopistealueista uudessa TACIS-asetuksessa seitsemänä seuraavana vuonna. Komissio suhtautuu myönteisesti kaikkiin toimiin, joilla voidaan lisätä talousarviomäärärahoja ideologisen uhkan pienentämiseksi Koillis-Venäjällä ja erityisesti käytöstä poistettujen ydinsukellusveneiden purkamiseksi nopeammin kuin 10 pohjoisen laivaston 100:sta eri puolille Koillis-Venäjää telakoidusta käytöstä poistetusta ydinsukellusveneestä on tähän mennessä purettu. Sukellusveneiden ohella myös ydinkäyttöisistä jäänmurtajista peräisin oleva käytetty polttoaine pahentaa ekologista vaaraa. Pula käytetyn ydinpolttoaineen varastointitiloista on edelleen yksi purkuoperaatioiden pahimmista pullonkauloista. Yhteisö tukee tutkimuksia, jotka koskevat varastointitilojen suunnittelua ja niiden kustannusten arviointia Koillis-Venäjällä tai Etelä-Uralilla. Näiden tutkimusten perusteella kansainvälinen yhteisö, mahdollisesti myös Euroopan yhteisö, voisi myöhemmin rahoittaa tällaisten varastointitilojen rakentamisen. Purkuoperaatioiden nopeuttamiseksi yhteisö tukee sellaisen kuljetus- ja varastointisäiliön suunnittelua, rakentamista ja lisensointia, johon voitaisiin sijoittaa ydinkäyttöisten sukellusveneiden ja jäänmurtajien käytössä syntynyt ja nykyisin alkeellisissa oloissa säilytettävä vahingoittunut käytetty polttoaine. Komissio on myös mukana useissa tutkimuksissa, joilla pyritään parantamaan radioaktiivisen jätteen käsittelyä Koillis-Venäjällä. Ennen kuin lopetan, haluaisin painottaa kansainvälisen koordinoinnin merkitystä tässä valtavassa urakassa. Mainitsisin tästä esimerkkinä, että komissio on mukana IAEA:n tukemassa yhteysasiantuntijaryhmässä. Ryhmän työn tuloksena voidaan kenties laatia kattava strategia ja tärkeitä investointihankkeita, joita kansainvälisen yhteisön pitäisi tukea, ja yhdessä useiden lahjoittajamaiden kanssa komissio neuvottelee parhaillaan sopimuksesta Venäjän kanssa. Tämän ydinenergia-alan monenvälisen ympäristöohjelman tarkoituksena on selvittää esimerkiksi verovapautuksista ja ydinvastuusta aiheutuvat kansainvälisen tuen esteet. Komissio toivoo, että ydinsukellusveneen onnettomuus saa aikaan todellista edistystä näissä neuvotteluissa ja erityisesti lisää Venäjän viranomaisten päättäväisyyttä, jotta sopimus saataisiin aikaan."@fi5
"La Commission partage le profond regret exprimé dans les résolutions relatives à l'accident du sous-marin en mer de Barents le 12 août dernier et au décès des 118 membres d'équipage. Au lendemain de la catastrophe, nous avons été particulièrement inquiets de l'attitude des autorités russes face à l'offre d'assistance étrangère et de la nature des informations fournies à la population russe et à l'opinion publique internationale. C'est la Russie qui est responsable, en dernier lieu, de la conception et de la mise en œuvre d'un programme de gestion de ses déchets nucléaires et de ses combustibles irradiés. C'est pourquoi les résolutions demandent à la Russie, et leurs demandes sont tout à fait justifiées, d'utiliser tous les moyens existants, et notamment de faire appel à ses spécialistes. La Commission considère que la communauté internationale doit apporter l'aide nécessaire à la Russie. Elle a déjà lancé un série de projets d'assistance au titre de divers programmes communautaires. Une des principales priorités du nouveau règlement TACIS couvrant les sept prochaines années est l'amélioration de la gestion des déchets radioactifs au nord-ouest de la Russie. La Commission est ouverte à toute action visant à accroître la dotation budgétaire à utiliser pour atténuer la menace idéologique au nord-ouest de la Russie et, surtout, pour accélérer le démantèlement des sous-marins nucléaires désarmés. À l'heure qu'il est, seuls 10 sous-marins nucléaires mis en rade sur les 100 qui composaient la flotte du Nord et qui sont amarrés au nord-ouest de la Russie ont été démantelés. Outre les sous-marins, les combustibles irradiés d'une flotte de brise-glaces nucléaires amplifient le risque d'une catastrophe écologique. Le manque de capacité de stockage des combustibles irradiés reste un des principaux goulets d'étranglement des opérations de démantèlement dans leur ensemble. La Communauté apporte son soutien à des études visant à la conception et au financement d'une infrastructure de stockage au nord-ouest de la Russie ou dans le sud de l'Oural. À la lumière de ces études, il n'est pas exclu que la communauté internationale, dont peut-être la Communauté européenne, finance ultérieurement la construction d'une telle infrastructure. Pour accélérer le démantèlement, la Communauté apporte son soutien à la conception, à la construction et au brevetage d'un réservoir de stockage et de transport du combustible irradié usagé produit par le fonctionnement des sous-marins et des brise-glaces nucléaires et qui est actuellement stocké dans des conditions rudimentaires. La Commission est également impliquée dans une série d'études visant à améliorer la gestion des déchets radioactifs dans le nord-ouest de la Russie. Avant de conclure, j'aimerais attirer votre attention sur l'importance de la coordination internationale dans la gestion de cette immense tâche. Pour illustrer mon propos, je donnerai deux exemples. La Commission fait partie du groupe d'experts de contact parrainé par l'AIEA. Le travail du groupe pourrait en fin de compte aboutir à l'élaboration d'une stratégie générale et à des projets d'investissement clés qui pourraient bénéficier d'un soutien de la communauté internationale. Actuellement, la Commission négocie un accord avec les Russes, avec l'aide d'un ensemble d'autres pays donateurs. Cet accord, connu sous le nom de programme environnemental nucléaire multilatéral, vise à surmonter les obstacles qui entravent l'aide internationale, découlant, par exemple, des exemptions fiscales et de la responsabilité nucléaire. La Commission espère que l'accident du sera l'occasion d'apporter un nouvel élan à ces négociations et plus particulièrement de renforcer la volonté des autorités russes de conclure cet accord."@fr6
"La Commissione condivide il profondo cordoglio espresso nelle risoluzioni per l’incidente occorso nel Mare di Barents il 12 agosto al sottomarino russo Kursk, nel quale hanno perso la vita 118 marinai. Nei giorni immediatamente seguenti l’incidente abbiamo seguito con particolare attenzione l’atteggiamento adottato dalle autorità russe in merito all’assistenza dall’estero e alle informazioni fornite alla popolazione russa e all’opinione pubblica mondiale. In ultima analisi, compete alla Russia di definire e attuare un piano per la gestione delle scorie nucleari e del combustibile esausto e, giustamente, le risoluzioni invitano la Russia a impiegare tutte le risorse disponibili, ivi compresi i propri specialisti. La Commissione ritiene che la comunità internazionale debba offrire l’assistenza necessaria alla Russia. E’ già stato avviato un certo numero di progetti di assistenza facenti capo a diversi programmi comunitari. Il nuovo regolamento TACIS, valido per i prossimi sette anni, include tra le sue priorità esplicite il miglioramento della gestione delle scorie radioattive nella Russia nordoccidentale. La Commissione accoglie con favore qualsiasi azione volta ad aumentare i finanziamenti destinati alla riduzione della minaccia ideologica nella suddetta regione e, in particolare, a consentire che i sottomarini in disarmo vengano smantellati più rapidamente. Finora, infatti, si è proceduto allo smantellamento di 10 dei 100 sottomarini nucleari della Flotta del Nord già in disarmo e ancorati presso diverse basi della Russia nordoccidentale. Il rischio ecologico non è costituito solo dai sottomarini ma anche dal combustibile esausto proveniente dai rompighiaccio a propulsione nucleare. Uno dei maggiori ostacoli alle operazioni di smantellamento nel loro complesso è rappresentato dalla scarsa capacità di stoccaggio del combustile nucleare esausto. L’Unione finanzia gli studi relativi alla progettazione e ai costi di un deposito da collocare nella Russia nordoccidentale o negli Urali meridionali. Alla luce di questi studi, la comunità internazionale, compresa forse l’Unione europea, potrebbe in seguito finanziare la costruzione della suddetta struttura. Per accelerare le operazioni di smantellamento, l’Unione sostiene la progettazione, la costruzione e la concessione delle autorizzazioni relative a un serbatoio di trasporto e stoccaggio per il combustibile esausto e danneggiato, prodotto dai sottomarini e dalle navi rompighiaccio a propulsione nucleare e attualmente custodito con modalità assolutamente inadeguate. La Commissione partecipa anche ad alcuni studi finalizzati a migliorare la gestione delle scorie radioattive nella Russia nordoccidentale. Prima di concludere, vorrei sottolineare quanto sia importante che questo enorme impegno possa contare su un coordinamento internazionale. Per citare due esempi, la Commissione ha assunto un ruolo nel gruppo di contatto di esperti finanziato dall’AIEA. Grazie al lavoro di tale gruppo, si potrà forse giungere alla definizione di una strategia complessiva e di una serie di progetti di investimento al cui sostegno dovrebbe partecipare la comunità internazionale. La Commissione, insieme a un certo numero di paesi donatori, sta attualmente conducendo un negoziato con la Russia per raggiungere un accordo, il cosiddetto “Programma multilaterale in materia ambientale e nucleare”, il quale mira ad eliminare i fattori che ancora ostacolano l’aiuto internazionale, quali, per esempio, i privilegi fiscali e la responsabilità in materia nucleare. La Commissione spera che l’incidente del Kursk possa contribuire a far concretamente progredire i negoziati e, in particolare, a rafforzare la determinazione delle autorità russe a concludere il suddetto accordo."@it9
". – The Commission shares the deep regrets expressed in the resolutions on the accident involving the Russian submarine the in the Arctic Bering Sea on 12 August and the loss of the lives of 118 seamen. We were particularly concerned about the policy of the Russian authorities in the first days after the accident on foreign assistance and information provided to the Russian population and the wider public. Russia is ultimately responsible for devising and implementing a plan to manage its nuclear waste and spent fuel, and the resolutions, therefore, quite rightly call upon Russia to use all available resources, including its own specialists. The Commission considers that the international community should offer the necessary assistance to Russia. It has already launched a number of assistance projects under various Community programmes. Improved radioactive waste management in north-west Russia is one of the explicit priorities included in the new TACIS regulation covering the next seven years. The Commission welcomes any action that would increase the budget funding to be used to reduce the ideological threat in north-west Russia and in particular to enable laid-up nuclear submarines to be dismantled more quickly than 10 of the North Fleet's 100 disused nuclear submarines moored at various based in north-west Russia have been dismantled so far. Besides the submarines, spent fuel from a number of nuclear-powered icebreakers also adds to the ecological risk. The lack of storage capacity for spent nuclear fuel remains one of the major bottlenecks in dismantling operations as a whole. Community-backed activities are studies to design and cost a storage facility in north-west Russia or in the southern Urals. In the light of these studies, the international community, perhaps including the European Community, might later finance the construction of such a storage facility. To speed up dismantling, the Community is supporting the design, construction, and licensing of a transport and storage tank for damaged spent fuel produced in the operation of nuclear submarines and icebreakers and currently stored under primitive conditions. The Commission is also involved in a number of studies aiming to improve radioactive-waste management in north-west Russia. Before concluding, I would like to stress the importance of international coordination in this immense task. To give two examples, the Commission is serving in the IAEA-sponsored contact expert group. The group's work might eventually make it possible to draw up a comprehensive strategy and key investment projects that should be supported by the international community and, together with a number of donor countries, the Commission is currently negotiating an agreement with the Russians. This agreement, known as the 'Multilateral Nuclear Environmental Programme', is intended to overcome obstacles to international aid stemming, for instance, from tax exemptions and nuclear liability. The Commission hopes that the accident will bring about real progress in these negotiations and, in particular, strengthen the resolve of the Russian authorities to conclude the agreement."@lv10
"De Commissie deelt de diepe droefheid die wordt uitgesproken in de resoluties over het verongelukken van de Russische onderzeeër Koersk in de Noordelijke Barentszzee op 12 augustus van dit jaar, waarbij 118 bemanningsleden om het leven kwamen. Wij waren met name bezorgd over het beleid dat de Russische autoriteiten in de eerste dagen na de ramp volgden met betrekking tot het inroepen van buitenlandse hulp en het informeren van de mensen in Rusland zelf en daarbuiten. Rusland heeft de ultieme verantwoordelijkheid als het gaat om het opstellen en uitvoeren van een plan voor het beheer van de eigen nucleaire afvalstoffen en afgewerkte splijtstof. In de resoluties wordt Rusland dan ook terecht opgeroepen hierbij alle beschikbare middelen aan te wenden, met inbegrip van de eigen specialisten op dit gebied. De Commissie is van mening dat de internationale gemeenschap Rusland de nodige bijstand moet verlenen. Zij heeft hiertoe reeds een aanzet gegeven middels een aantal projecten die in het kader van verscheidene communautaire programma's worden uitgevoerd. Verbetering van het beheer van radioactief afval in Noord-West-Rusland is een van de specifieke prioriteiten van de nieuwe TACIS-verordening die voor de komende 7 jaar van kracht is. De Commissie is blij met elk initiatief waarmee in de begroting middelen kunnen worden gevonden voor de terugdringing van de ideologische dreiging in Noord-West-Rusland en met name voor een versnelde ontmanteling van afgedankte atoomonderzeeërs. Van de 100, door de Noordelijke Vloot afgedankte kernonderzeeërs die op verscheidene bases in Noord-West-Rusland op ontmanteling liggen te wachten, zijn er tot nu toe slechts 10 gesloopt. Naast de onderzeeboten vormt de afgewerkte splijtstof van een aantal door kernenergie aangedreven ijsbrekers ook nog eens een risico voor het milieu. Het gebrek aan opslagcapaciteit voor afgewerkte splijtstof is nog steeds een van de grote knelpunten bij ontmantelingsoperaties in het algemeen. De Gemeenschap financiert een aantal studies naar de mogelijkheden en kosten van een opslagfaciliteit in Noord-West-Rusland of het Zuiden van de Oeral. Deze studies zouden wellicht later de internationale gemeenschap, mogelijk met inbegrip van de Europese Gemeenschap, kunnen doen besluiten deel te nemen in de financiering van een dergelijke opslagcapaciteit. Om de ontmanteling te versnellen geeft de Gemeenschap steun voor het ontwerp, de bouw en de officiële toelating van een transport- en opslagtank voor beschadigde splijtstofstaven afkomstig van atoomonderzeeërs en ijsbrekers. Deze splijtstofstaven worden momenteel onder primitieve omstandigheden opgeslagen. De Commissie neemt verder deel aan enkele studies om het beheer van kernafval in Noord-West-Rusland te verbeteren. Alvorens ik mijn betoog beëindig, wil ik nog nadrukkelijk wijzen op het belang van internationale coördinatie bij deze gigantische taak. Ik zal u twee voorbeelden geven. Zo neemt de Commissie deel aan een door de IAEA gesteunde contactgroep van deskundigen. Op de lange termijn zou deze groep ons wellicht mogelijkheden kunnen aanreiken om te komen tot een integrale strategie en een aantal essentiële investeringsprojecten die met steun van de internationale gemeenschap zouden moeten worden gerealiseerd. Daarnaast is de Commissie, samen met een aantal donorlanden, momenteel met de Russen in gesprek over een multilateraal milieuprogramma voor kerninstallaties. Dit programma heeft tot doel belemmeringen voor de internationale hulpverlening weg te nemen, bijvoorbeeld belemmeringen die verband houden met bepaalde belastingvrijstellingen of nucleaire risico's. De Commissie hoopt dat er naar aanleiding van het ongeluk met de Koersk daadwerkelijk schot in deze onderhandelingen komt en dat deze ramp vooral ook de bereidheid van de Russische autoriteiten tot sluiting van de overeenkomst zal versterken."@nl2
"A Comissão partilha da profunda consternação expressa nas resoluções sobre o naufrágio do submarino russo no Mar Árctico de Barents, em 12 de Agosto, e a morte dos seus 118 tripulantes. Causou-nos particular preocupação a política seguida pelas autoridades russas, nos primeiros dias após o acidente, em relação à ajuda externa e à informação divulgada à população russa e ao público em geral. Em última instância, é à Rússia que incumbe definir e pôr em execução um plano de gestão dos seus resíduos nucleares e do combustível nuclear usado, sendo por conseguinte perfeitamente acertado que as resoluções exortem as autoridades russas a utilizarem todos os recursos disponíveis para o efeito, incluindo os seus próprios peritos na matéria. A Comissão é de opinião que a comunidade internacional deveria oferecer o necessário apoio à Rússia, tendo já lançado diversos projectos de ajuda no âmbito de diferentes programas comunitários. O melhoramento da gestão dos resíduos radioactivos no Noroeste da Rússia constitui uma das prioridades explicitamente incluídas na nova regulamentação TACIS, que deverá vigorar nos próximos sete anos. A Comissão saúda toda e qualquer medida tendente a reforçar a dotação orçamental destinada a minorar a ameaça ecológica que impende sobre a referida região, e, em particular, a permitir o desmantelamento dos submarinos nucleares russos desactivados a um ritmo mais célere do que aquele a que, até agora, foram desmantelados dez de 100 submarinos nucleares vetustos da frota setentrional, ancorados em diversas bases navais no Noroeste da Rússia. Para além dos submarinos, também o combustível usado proveniente de inúmeros quebra-gelos movidos a energia nuclear exacerba o risco de ameaça ecológica. A falta de capacidade de armazenagem para o combustível nuclear usado permanece um dos principais obstáculos às operações de desmantelamento no seu conjunto. Com o apoio da União Europeia, estão a ser levados a cabo estudos para a concepção e financiamento de uma instalação de armazenagem no Noroeste da Rússia ou na região meridional dos Urais. À luz destes estudos, a comunidade internacional, incluindo talvez a União Europeia, poderá porventura financiar posteriormente a construção da referida instalação de armazenagem. Para acelerar as operações de desmantelamento, a União Europeia está a apoiar a concepção, construção e licenciamento de um tanque de transporte e armazenagem de combustível usado e deteriorado, proveniente da operação de submarinos e quebra-gelos nucleares e presentemente armazenado em condições primitivas. A Comissão está igualmente envolvida em diversos estudos destinados a melhorar a gestão de resíduos radioactivos no Noroeste da Rússia. Antes de terminar, gostaria de salientar a importância da coordenação a nível internacional na execução desta tarefa imensa. Para mencionar dois exemplos, a Comissão está representada no grupo técnico de contacto patrocinado pela AIEA - Agência Internacional da Energia Atómica. O trabalho desenvolvido por este grupo permitirá eventualmente delinear uma estratégia abrangente, bem como projectos capitais de investimento que deveriam contar com a ajuda da comunidade internacional. Juntamente com diversos países doadores, a Comissão está presentemente a negociar um acordo com as autoridades russas. Designado por " ", o acordo visa superar eventuais obstáculos à ajuda internacional, decorrentes, por exemplo, de isenções fiscais e da responsabilidade jurídica em matéria nuclear. A Comissão faz votos por que a tragédia do possa contribuir para um avanço tangível destas negociações e, sobretudo, para reforçar a intenção das autoridades russas de celebrarem este acordo."@pt11
"Kommissionen delar den djupa sorg som uttryckts i resolutionerna om olyckan där den ryska ubåten sjönk i Barents hav den 12 augusti och förlusten av 118 sjömän. Det som särskilt oroade oss var de ryska myndigheternas agerande de första dagarna efter olyckan när det rörde utländsk hjälp och information till de ryska medborgarna och allmänheten i stort. Ryssland är ytterst ansvarig för konstruktion och genomförande av en plan för hantering av dess kärnavfall och använt bränsle, och i resolutionerna uppmanar man därför helt korrekt Ryssland till att utnyttja alla tillgängliga resurser, inklusive sina egna sakkunniga. Kommissionen anser att det internationella samfundet bör erbjuda nödvändig hjälp till Ryssland. Kommissionen har redan startat en rad biståndsprojekt inom olika gemenskapsprogram. Förbättrad hantering av radioaktivt avfall i nordvästra Ryssland, är en av de uttryckliga prioriteringar som inkluderas i den nya Tacis-förordningen som omfattar de kommande sju åren. Kommissionen välkomnar alla åtgärder som skulle öka budgetmedlens användning för att minska det ideologiska hotet i nordvästra Ryssland och i synnerhet för att göra det möjligt att se till att upplagda atomubåtar kan demonteras snabbare än den demontering som skett hittills av tio av Norra flottans 100 oanvända atomubåtar som ligger förtöjda vid olika baser i nordvästra Ryssland. Förutom ubåtarna, späder använt bränsle från en rad atomdrivna isbrytare på den ekologiska risken. Bristen på lagringskapacitet för använt bränsle utgör fortfarande en av de större flaskhalsarna i samband med demonteringsverksamheten. Gemenskapsstödd verksamhet rör undersökningar i samband med utformning av och kostnader för en lageranläggning i nordvästra Ryssland eller södra Uralområdet. Mot bakgrund av dessa undersökningar, kan möjligen det internationella samfundet, kanske inklusive Europeiska gemenskapen, senare finansiera byggandet av en sådan lageranläggning. I syfte att påskynda demonteringen stöder gemenskapen utformningen, byggandet och licensieringen av en transport- och lagringstank för skadat använt bränsle som producerats under driften av atomubåtar och isbrytare, och som för tillfället lagras under primitiva förhållanden. Kommissionen deltar också i en rad undersökningar som syftar till att förbättra hanteringen av radioaktivt avfall i nordvästra Ryssland. Innan jag slutar vill jag betona vikten av internationell samordning av denna mycket omfattande uppgift. För att ge två exempel finns kommissionen närvarande i den kontaktgrupp som består av sakkunniga, och som sponsras av IAEA. Gruppens arbete kan till sist göra det möjligt att utarbeta en heltäckande strategi och viktiga investeringsprojekt som kan stödjas av det internationella samfundet och kommissionen förhandlar just nu om ett avtal med ryssarna, tillsammans med en rad givarländer. Detta avtal, känt som "Multilaterala miljöprogrammet för kärnenergisektorn i Ryska federationen", syftar till att övervinna hindren för internationellt bistånd som t.ex. härrör från skattebefrielse och skulder inom kärnenergisektorn. Kommissionen hoppas att olyckan med kommer att se till att det sker verkliga framsteg under dessa förhandlingar och i synnerhet stärker de ryska myndigheternas beslutsamhet att sluta avtalet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Koursk"6
"Kursk"1,13,5,10,12,11,3
"Multilateral Nuclear Environmental Programme"11
"Nielson,"8,10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph