Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-09-06-Speech-3-025"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000906.1.3-025"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je crois effectivement que ce projet de directive est un pas en avant. Ceci dit, la procédure de regroupement familial est encore soumise à des conditions restrictives. Je crois qu'on devrait insister sur le fait que c'est quand même le chômage et la précarité qui devraient être interdits et non le droit d'un immigré ou d'une immigrée de vivre avec les siens quand il ne peut prouver des ressources suffisantes ou un logement adéquat. Alors que pour les nationaux la société évolue lentement, mais évolue quand même, cf. le vote du PACS en France, pour les immigrés, la conception de la famille reste rigide. Les législations en vigueur prévoient de supprimer le droit de séjour en cas de rupture de la vie commune, interdisant de fait le divorce, et, comme il a été dit tout à l'heure, les couples homosexuels ne sont toujours pas reconnus. Sous prétexte de combattre la polygamie, on condamne les secondes épouses ou concubines et leurs enfants à la clandestinité et à une dépendance renforcée. Il faut donc libérer le regroupement familial des archaïsmes existants encore et qui résultent d'un contrôle forcené de l'immigration. Mais pour conclure, je dirais que, heureusement, le rapport de M. Watson est un véritable progrès après le travail en commission sur le rapport initial de Mme Klamt. Je dois dire que quand j'écoute les propos racistes, réactionnaires et inadmissibles de M. Gollnisch, j'ai envie de voter pour ce rapport, c'est une question de dignité."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, det foreliggende direktivforslag er efter min opfattelse et skridt i den rigtige retning. Der stilles imidlertid fortsat strenge krav, når det gælder proceduren for familiesammenføring. Efter min opfattelse burde vi fokusere på bekæmpelsen af arbejdsløshed og usikre ansættelsesforhold, og ikke på at afskære indvandrerne fra retten til at leve sammen med familien, såfremt de ikke kan godtgøre, at de besidder de fornødne ressourcer eller en passende bolig. For landenes egne statsborgere udvikler familiebegrebet sig langsomt, men det udvikler sig trods alt. Eksempelvis kan nævnes vedtagelsen af loven om registrerede parforhold i Frankrig. Når det gælder indvandrere, er familiebegrebet imidlertid særdeles usmidigt. I henhold til gældende lov bortfalder opholdstilladelsen således ved afbrydelse af samlivet, hvilket reelt er ensbetydende med et forbud mod skilsmisse. Og som tidligere omtalt i dagens debat anerkendes homoseksuelle forhold fortsat ikke. Med henvisning til ønsket om at bekæmpe polygami, henvises en indvandrers anden hustru eller samlever og dennes børn til et liv som illegale indvandrere og dermed et liv i største afhængighed af manden. En række forældede begreber kendetegner således fortsat debatten om familiesammenføringer og må ses som et udslag af en overdreven kontrol med indvandringen. Der kræves nytænkning på området. Afslutningsvis vil jeg gerne udtrykke tilfredshed med, at hr. Watsons betænkning og det tilgrundliggende udvalgsarbejde har sikret væsentlige forbedringer i forhold til den oprindelige betænkning udarbejdet af fru Klamt. Og lad mig så tilføje, at jeg næsten føler mig tilskyndet til at stemme for den foreliggende betænkning alene ud fra et anstændighedssynspunkt efter at have hørt de racistiske, reaktionære og ganske utilstedelige udtalelser fra hr. Gollnisch."@da1
"Herr Präsident, meines Erachtens stellt dieser Richtlinienentwurf in der Tat einen Fortschritt dar. Das Verfahren der Familienzusammenführung ist allerdings weiterhin restriktiven Bedingungen unterworfen. Ich glaube, es müsste betont werden, dass eher die Arbeitslosigkeit und die Unsicherheit verboten werden sollten und nicht das Recht eines Einwanderers auf das Zusammenleben mit seinen Angehörigen, wenn er keine ausreichenden Mittel oder keine angemessene Wohnung vorweisen kann. Während sich die Gesellschaft für die Einheimischen langsam, aber sicher entwickelt – siehe die Verabschiedung des PACS in Frankreich –, bleibt der Familienbegriff für die Einwanderer starr und unbeweglich. Nach den geltenden Rechtsvorschriften erlischt das Aufenthaltsrecht im Falle einer Beendigung des Zusammenlebens, so dass eine Scheidung letztlich untersagt ist, und wie vorhin schon gesagt wurde, werden homosexuelle Paare immer noch nicht anerkannt. Unter dem Vorwand der Bekämpfung der Polygamie werden die Zweitfrauen oder unverheirateten Partnerinnen und deren Kinder zur Illegalität und zu einer verstärkten Abhängigkeit verurteilt. Die Familienzusammenführung muss also von den immer noch bestehenden Archaismen, die sich aus einer überzogenen Kontrolle der Einwanderung ergeben, befreit werden. Abschließend würde ich aber sagen, dass der Bericht von Herrn Watson nach der Ausschusstätigkeit über den ursprünglichen Bericht von Frau Klamt erfreulicherweise einen echten Fortschritt darstellt. Ich muss sagen, dass ich angesichts der rassistischen, reaktionären und unannehmbaren Äußerungen von Herrn Gollnisch für diesen Bericht stimmen möchte, denn dies ist eine Frage der Würde."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω πραγματικά ότι αυτό το σχέδιο οδηγίας είναι ένα βήμα μπροστά. Τούτου λεχθέντος, η διαδικασία οικογενειακής επανένωσης εξακολουθεί να υπόκειται σε περιορισμούς. Νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε στο γεγονός ότι εκείνο που θα έπρεπε να απαγορεύεται, στο τέλος της γραφής, είναι η ανεργία και η αβεβαιότητα και όχι το δικαίωμα ενός μετανάστη ή μίας μετανάστριας να ζήσουν με τους δικούς τους, όταν δεν μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν επαρκείς πόρους ή κατάλληλη στέγη. Ενώ για τους ημεδαπούς η κοινωνία εξελίσσεται αργά μεν, αλλά πάντως εξελίσσεται, όπως δείχνει η θέσπιση του PACS στη Γαλλία, για τους μετανάστες, η αντίληψη της οικογένειας παραμένει άκαμπτη. Οι ισχύουσες νομοθεσίες προβλέπουν την κατάργηση του δικαιώματος διαμονής σε περίπτωση διακοπής της κοινής ζωής, απαγορεύοντας, στην πράξη, το διαζύγιο και, όπως λέχθηκε πριν από λίγο, τα ζευγάρια των ομοφυλόφιλων εξακολουθούν να μην αναγνωρίζονται. Με το πρόσχημα της καταπολέμησης της πολυγαμίας, καταδικάζονται στην παρανομία, και την ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση, η δεύτερη σύζυγος ή σύντροφος και τα παιδιά τους.. Πρέπει, λοιπόν, να απαλλάξουμε την οικογενειακή επανένωση από τους αρχαϊσμούς που εξακολουθούν να υφίστανται και που απορρέουν από ένα παρανοϊκό έλεγχο της μετανάστευσης. Για να ολοκληρώσω, όμως, θα έλεγα πως, ευτυχώς, η έκθεση του κ. Watson αποτελεί πραγματική πρόοδο μετά την εργασία της επιτροπής με βάση την αρχική έκθεση της κ. Klamt. Οφείλω να πω ότι, όταν ακούω τα ρατσιστικά, αντιδραστικά, και απαράδεκτα λεγόμενα του κ. Gollnisch, έχω όρεξη να ψηφίσω υπέρ αυτής της έκθεσης, είναι ζήτημα αξιοπρέπειας."@el8
"Mr President, I am of the firm opinion that this draft directive is a major step forward. That said, restrictive conditions are still being placed on the process of family reunification. I believe we should be highlighting the fact that, in the final analysis, it is unemployment and insecure employment that should be banned and not the right of immigrants to live with their families only if they can provide evidence of adequate means and a roof over their head. For the nationals of a country, society makes progress slowly, but it does make progress, witness the PACS vote in France, but the notion of the family in the case of immigrants is inflexible. The laws in force provide for the right of residence to be revoked if there is a break-up in the matrimonial household, effectively outlawing divorce, and, as has just been said, homosexual couples are still not recognised. Under the pretext of combating polygamy, second spouses and their children are condemned to illegality and to even greater dependence. Family reunification must be liberated from the archaic conditions that still exist as a result of fanatical immigration control. In conclusion, Mr Watson’s report has fortunately made real progress following the work in committee on the initial report by Mrs Klamt. I am bound to say that, when I hear Mr Gollnisch’s racist, reactionary and unacceptable comments, I want to vote for this report. It is a question of dignity."@en3
"(FR) Señor Presidente, creo efectivamente que este proyecto de directiva es un paso adelante. Dicho esto, el procedimiento de reagrupación familiar está todavía sometido a condiciones restrictivas. Creo que se debería insistir sobre el hecho de que, a pesar de todo, son el paro y la precariedad los que deberían estar prohibidos y no el derecho de un inmigrante o de una inmigrante a vivir con los suyos cuando no puede demostrar que dispone de suficientes recursos o de una vivienda adecuada. Mientras la sociedad evoluciona lentamente para los nacionales, pero evoluciona a pesar de todo, cf. la votación del PACS en Francia, para los inmigrantes el concepto de la familia sigue siendo rígido. Las legislaciones en vigor prevén suprimir el derecho de residencia en caso de ruptura de la vida en común, prohibiendo el hecho al divorcio y, como se ha dicho antes, las parejas de homosexuales siguen sin estar reconocidas. Bajo el pretexto de luchar contra la poligamia se condena a las segundas esposas o concubinas y a sus hijos a la clandestinidad y a una dependencia mayor. Por lo, tanto hay que liberar la reagrupación familiar de los arcaísmos que todavía existen y que son el resultado de un control excesivo de la inmigración. Pero para concluir, diré que felizmente el informe del Sr. Watson constituye un auténtico progreso, despues del trabajo llevado a cabo en comisión sobre el informe inicial de la Sra. Klamt. Debo decir que cuando escucho los discursos racistas, reaccionarios e inadmisibles del Sr. Gollnisch tengo ganas de votar a favor de este informe. Es una cuestión de dignidad."@es12
"Arvoisa puhemies, olen todellakin sitä mieltä, että tämä direktiiviehdotus merkitsee yhtä lisäaskelta eteenpäin. Perheen yhdistämismenettelyyn liittyy kuitenkin edelleenkin joitakin rajoituksia. Meidän on mielestäni korostettava sitä, että on syytä torjua ennen kaikkea työttömyyttä ja epävakaita oloja, eikä evätä siirtolaisilta heidän oikeuttaan elää läheistensä kanssa siinä tapauksessa, ettei heillä ole osoittaa, että heillä on riittävästi varoja ja asianmukainen asunto. Siinä missä jäsenvaltioiden kansalaisten yhteiskunta kehittyy hitaasti, mutta kehittyy kuitenkin (vrt. solidaarisuussopimusta, PACS:ää koskeva äänestys Ranskassa), siirtolaisten perhekäsite on edelleen tiukka. Voimassa oleva lainsäädäntö vaatii oleskeluoikeuden poistamista yhteiselämän päättyessä, eli käytännössä siinä kielletään avioerot, ja kuten juuri hetki sitten täällä todettiin, homoseksuaalien oikeuksia ei edelleenkään tunnusteta. Moniavioisuuden vastustamista käytetään tekosyynä siihen, että toiset vaimot tai jalkavaimot ja heidän lapsensa ajetaan laittomaan siirtolaisuuteen ja oloihin, joissa heidän riippuvaisuutensa muista kasvaa. Perheiden yhdistämisessä on siis vapauduttava vielä nykyäänkin vallitsevista vanhanaikaisista käsityksistä, jotka johtuvat maahanmuuton tiukennetusta valvonnasta. Loppusanoina toteaisin kuitenkin, että onneksi Watsonin mietintö merkitsee todellista edistystä sen jälkeen, kun valiokunnassa uurastettiin alun perin Klamtin laadittavaksi osoitetun mietinnön parissa. Minun on sanottava, että kuunneltuani jäsen Gollnischin rasistista, taantumuksellista ja ala-arvoisa puhetta, mieleni tekee äänestää mietinnön puolesta, sillä tämä on omanarvontuntoa koetteleva kysymys."@fi5
"Signor Presidente, ritengo effettivamente che questo progetto di direttiva costituisca un passo avanti. Ciò detto, la procedura del ricongiungimento familiare è tuttora subordinata a condizioni restrittive. Credo che si debba insistere sul fatto che si dovrebbero bandire anzitutto la disoccupazione e la precarietà, e non il diritto degli immigrati a vivere con la propria famiglia quando non possono dimostrare di disporre di risorse sufficienti o di un alloggio adeguato. Mentre per i nostri cittadini la società seppure lentamente evolve, basti pensare al voto del PACS in Francia, per gli immigrati la concezione di famiglia resta rigida. Le legislazioni vigenti prevedono la revoca del diritto di soggiorno in caso di rottura del vincolo familiare, vietando di fatto il divorzio e, come si è detto poc'anzi, tuttora le coppie omosessuali non sono riconosciute. Col pretesto di combattere la poligamia, si condannano le seconde mogli o le concubine ed i loro figli alla clandestinità e ad una maggiore dipendenza. Bisogna quindi svincolare il ricongiungimento familiare dalle prassi arcaiche tuttora esistenti, dovute ad un controllo esasperato dell’immigrazione. Ma, per concludere, ritengo che fortunatamente la relazione Watson costituisca un vero e proprio progresso dopo la rielaborazione in commissione della relazione iniziale della onorevole Klamt. Devo dire che, quando sento i discorsi razzisti, reazionari e francamente inammissibili dell’onorevole Gollnisch, mi viene voglia di votare a favore di questa relazione: è una questione di dignità."@it9
"Mr President, I am of the firm opinion that this draft directive is a major step forward. That said, restrictive conditions are still being placed on the process of family reunification. I believe we should be highlighting the fact that, in the final analysis, it is unemployment and insecure employment that should be banned and not the right of immigrants to live with their families only if they can provide evidence of adequate means and a roof over their head. For the nationals of a country, society makes progress slowly, but it does make progress, witness the PACS vote in France, but the notion of the family in the case of immigrants is inflexible. The laws in force provide for the right of residence to be revoked if there is a break-up in the matrimonial household, effectively outlawing divorce, and, as has just been said, homosexual couples are still not recognised. Under the pretext of combating polygamy, second spouses and their children are condemned to illegality and to even greater dependence. Family reunification must be liberated from the archaic conditions that still exist as a result of fanatical immigration control. In conclusion, Mr Watson’s report has fortunately made real progress following the work in committee on the initial report by Mrs Klamt. I am bound to say that, when I hear Mr Gollnisch’s racist, reactionary and unacceptable comments, I want to vote for this report. It is a question of dignity."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben inderdaad van mening dat dit voorstel voor een richtlijn een stap vooruit betekent. Desalniettemin is de procedure voor gezinshereniging nog steeds onderworpen aan restrictieve voorwaarden. Mijns inziens moet men erop blijven hameren dat werkloosheid en onzekere arbeidsplaatsen verboden zijn, niet het recht op immigratie of het recht van een immigrant om temidden van zijn gezin te leven als hij niet kan aantonen over voldoende bestaansmiddelen of passende woonruimte te beschikken. Terwijl voor eigen onderdanen de maatschappij zich blijft ontwikkelen, zij het dan langzaam – kijkt u maar naar de stemming van PACS in Frankrijk - blijft voor immigranten het woord ‘gezin’ een beperkt begrip. Volgens de van kracht zijnde wetgevingen komt het verblijfsrecht te vervallen wanneer een eind komt aan het samenwonen. Daardoor wordt in feite echtscheiding verboden en worden, zoals zojuist al is gezegd, homoseksuele stellen niet altijd erkend. Onder het voorwendsel van de bestrijding van polygamie veroordeelt men de tweede echtgenoten of concubines en hun kinderen tot de illegaliteit en tot een grotere afhankelijkheid. Men moet de kwestie van de gezinshereniging dus bevrijden uit de huidige ouderwetse opvattingen die een fanatieke controle op de immigratie tot gevolg hebben. Tot slot kan ik zeggen dat het verslag van mijnheer Watson gelukkig een echte stap vooruit betekent na het werk dat in de Commissie is verricht voor het aanvankelijke verslag van mevrouw Klamt. Ik moet zeggen dat ik echt zin krijg voor dit verslag te stemmen als ik de racistische, reactionaire en onaanvaardbare voorstellen van mijnheer Gollnisch hoor. Dit is niet meer dan een kwestie van waardigheid."@nl2
"Senhor Presidente, creio, na verdade, que este projecto de directiva é um passo em frente. No entanto, o processo de reagrupamento familiar está ainda sujeito a condições restritivas. Penso que deveríamos insistir em que é o desemprego e a precaridade que deviam ser proibidos e não o direito de um migrante, homem ou mulher, a viver com os seus, mesmo quando não pode provar recursos suficientes ou alojamento adequado. Enquanto para os cidadãos europeus a sociedade evolui lentamente mas evolui – veja­se a aprovação do “PACS” em França, – para os imigrantes, a concepção de família mantém­se rígida. As legislações em vigor prevêem que se suprima o direito de residência em caso de ruptura da vida em comum, proibindo o divórcio e, como há pouco alguém disse, os casais homossexuais continuam a não ser reconhecidos. Com o pretexto de combater a poligamia, condena­se as segundas esposas ou concubinas e respectivos filhos à clandestinidade e a uma dependência reforçada. Temos, então, de libertar o reagrupamento familiar dos arcaísmos ainda existentes e que resultam de um controlo furioso da imigração. No entanto, para terminar, direi que, felizmente, o relatório Watson é um verdadeiro progresso após o trabalho em comissão sobre o relatório inicial da senhora deputada Klamt. Devo dizer que, quando oiço as afirmações racistas, reaccionárias e inadmissíveis do senhor deputado Gollnisch, apetece­me votar a favor deste relatório, é uma questão de dignidade."@pt11
"Herr talman! Jag anser faktiskt att det här förslaget till direktiv är ett steg framåt. Samtidigt regleras förfarandet för familjeåterförening fortfarande av restriktiva villkor, när man i stället borde insistera på det faktum att det trots allt är arbetslösheten och otryggheten som borde förbjudas, och inte rätten för en invandrare att leva med de sina när denne inte kan uppvisa tillräckliga resurser eller en lämplig bostad. Samhället utvecklas långsamt för infödda medborgare, men utvecklas trots allt – ta t.ex. omröstningen om PACS (Pacte civile de solidarité et de concubinage) i Frankrike. Samtidigt är familjebegreppet fortfarande mycket stelt för invandrare. Enligt gällande lagstiftningar skall ett uppehållstillstånd dras in om familjen upplöses, något som i praktiken förbjuder skilsmässor. Och homosexuella par är fortfarande inte accepterade, vilket påpekades för en liten stund sedan. Under förevändning att man bekämpar polygami dömer man en andra fru eller sambo och dennas barn till en illegal tillvaro och ett ännu starkare beroendeförhållande. Uppfattningen om familjeåterförening måste därför frigöras från de ålderdomligheter som fortfarande existerar och som är ett resultat av en besatt invandringskontroll. Men för att avsluta skulle jag vilja säga att Watsons betänkande lyckligtvis är ett verkligt framsteg, efter arbetet i utskottet med det ursprungliga betänkandet av Klamt. Jag måste säga att när jag hör Gollnischs rasistiska, reaktionära och oacceptabla uttalanden får jag lust att rösta för detta betänkande. Det är en fråga om värdighet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph