Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-09-05-Speech-2-211"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000905.11.2-211"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Je crois avoir montré qu'il est au contraire de la volonté de la présidence française d'ouvrir au maximum les débats publics, et je crois que nous avons là un programme tout à fait solide. Je voudrais simplement rappeler à l'honorable parlementaire quelle est la nature des différentes institutions de l'Union. Il est vrai que le Conseil est colégislateur avec le Parlement européen, ce qui ne va pas dans le sens de la séparation précise entre l'exécutif et le législatif tel que cela peut exister dans une démocratie parlementaire dans le cadre d'un État. Cependant, en même temps, soyons conscients que le Conseil européen n'est pas que législatif : il est l'exécutif, cette fois-ci de façon partagée avec la Commission, et qu'il a toute une série de débats qui n'ont rien à avoir avec le domaine législatif. En conséquence, comme cela se passe dans un gouvernement - car il s'agit tout de même de cela, de la dimension intergouvernementale - les débats se déroulent souvent à huis clos. J'ai la chance de participer au cabinet du gouvernement dans mon pays. Le Conseil des ministres à l'Elysée n'est pas ouvert à la presse, n'est pas filmé. Je crois que c'est heureux parce que c'est un cadre dans lequel on doit prendre des décisions qui, ensuite, sont transmises de façon tout à fait ouverte aux citoyens. Voilà, c'est au nom de cette conception de la séparation des pouvoirs qu'on organise des débats fermés ou ouverts. Je pense qu'il est plutôt honnêtement à l'honneur du Conseil d'avoir ouvert certains de ces débats, ce qui va contre ce que je disais à l'instant sur le fonctionnement d'un gouvernement. Nous sommes là en tenant bien compte de cette réalité hybride du Conseil."@fr6
lpv:translated text
"Jeg mener at have vist, at det er imod det franske formandskabs vilje at åbne offentlige debatter maksimalt, og jeg tror, at vi her har et helt igennem solidt program. Jeg vil blot erindre medlemmet om naturen af Unionens forskellige institutioner. Det er rigtigt nok, at Rådet er lovgiver sammen med Europa-Parlamentet, hvilket ikke er i overensstemmelse med den omhyggelige adskillelse mellem den udøvende og den lovgivende magt, som den kan findes i et parlamentarisk demokrati inden for rammerne af en stat. Samtidig skal vi imidlertid være bevidste om, at Det Europæiske Råd ikke kun er lovgivende: det er udøvende, og denne funktion deler det med Kommissionen, samt at der er en hel række debatter, der intet har at gøre med lovgivningsområdet. Følgelig, som det sker i en regering - for det er trods alt det, der er tale om: at regere på tværs af grænser - foregår debatterne ofte for lukkede døre. Jeg er så heldig at være med i mit lands regering. Ministerrådet i Elysée-palæet er ikke åbent for pressen, og det optages ikke på film. Det tror jeg er godt, for det er et forum, hvor der skal træffes beslutninger, som dernæst meddeles borgerne på en helt igennem åben måde. Men, det er altså til ære for denne opfattelse af magtens adskillelse, at der afholdes lukkede eller åbne debatter. Jeg mener snarere, at det kommer Rådet til ære, at det har åbnet visse af sine debatter, hvilket er i modstrid med, hvad jeg sagde for lidt siden om en regerings funktionsmåde. Vi gør, hvad vi kan for at tage hensyn til denne hybride virkelighed, som er Rådets."@da1
". Ich glaube, deutlich gemacht zu haben, dass die französische Präsidentschaft im Gegenteil gewillt ist, die öffentlichen Aussprachen möglichst breiten Kreisen zugänglich zu machen, und da haben wir, wie ich meine, ein ganz solides Programm. Ich möchte Sie nur an den Charakter der einzelnen Organe der Union erinnern. Der Rat fungiert in der Tat als Mitgesetzgeber zusammen mit dem Europäischen Parlament, was nicht bedeutet, dass es eine klare Trennung zwischen Exekutive und Legislative gibt, wie das in einer parlamentarischen Demokratie auf einzelstaatlicher Ebene der Fall sein mag. Gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein, dass der Europäische Rat nicht nur legislative Funktionen hat: er fungiert zugleich als Exekutive, hier zusammen mit der Kommission, und viele seiner Debatten haben nichts mit dem Legislativbereich zu tun. Folglich finden die Debatten ebenso wie in einer Regierung – denn es geht ja hier um eine Regierungsdimension – häufig unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ich habe das Glück, im Kabinett der Regierung meines Landes mitzuarbeiten. Der Ministerrat im Elysée-Palast tagt unter Ausschluss von Presse und Kameras. Ich glaube, das ist gut so, denn in diesem Rahmen müssen ja Beschlüsse gefasst werden, die dann völlig offen an die Bürger übermittelt werden. Ausgehend von dieser Konzeption der Gewaltenteilung organisiert man geschlossene oder offene Aussprachen. Ich glaube, es gereicht dem Rat zur Ehre, dass er einige dieser Aussprachen geöffnet hat, im Gegensatz zu der eben von mir geschilderten Funktionsweise einer Regierung. Wir tragen dabei eben dieser Mischfunktion des Rates Rechnung."@de7
"Απέδειξα, νομίζω, πως επιθυμία της γαλλικής Προεδρίας, αντιθέτως, είναι να διευρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τις δημόσιες συζητήσεις και νομίζω ότι το πρόγραμμά μας στο ζήτημα αυτό είναι πολύ στέρεο. Θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω στον αξιότιμο βουλευτή ποιος είναι ο χαρακτήρας των διαφόρων θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Είναι αλήθεια ότι το Συμβούλιο είναι όργανο νομοθετικό, από κοινού μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πράγμα που σημαίνει ότι ο συνήθης διαχωρισμός της εκτελεστικής εξουσίας από τη νομοθετική εξουσία, όπως τον γνωρίζουμε στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες των κρατών μελών, δεν υφίσταται στην προκειμένη περίπτωση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως, παράλληλα, ότι το Συμβούλιο δεν είναι μόνο νομοθετικό όργανο: είναι και εκτελεστικό, από κοινού με την Επιτροπή αυτή τη φορά, και μια σειρά συνεδριάσεών του δεν έχουν καμία σχέση με το νομοθετικό του έργο. Συνεπώς, όπως ακριβώς γίνεται και σε μια κυβέρνηση – διότι περί κυβέρνησης πρόκειται παρ’ όλα αυτά, περί διακυβερνητικής κυβέρνησης – οι συνεδριάσεις συχνά διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Έχω την τύχη να συμμετέχω στην κυβέρνηση της χώρας μου. Το Υπουργικό Συμβούλιο στο Elysée δεν είναι ανοιχτό για τον τύπο, δε βιντεοσκοπείται. Και το θεωρώ ευτύχημα, διότι πρόκειται για ένα πλαίσιο στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις οι οποίες, στη συνέχεια, μεταδίδονται στους πολίτες με απόλυτη διαφάνεια. Εν ονόματι αυτής της αντίληψης του διαχωρισμού των εξουσιών λοιπόν, διοργανώνουμε κλειστές και ανοιχτές συνεδριάσεις. Νομίζω ειλικρινώς ότι είναι μάλλον προς τιμήν του Συμβουλίου το γεγονός ότι επιτρέπει την πρόσβαση σε ορισμένες συνεδριάσεις του, κάτι που αντιτίθεται όπως έλεγα προ ολίγου με τη λειτουργία μιας κυβέρνησης. Έτσι έχουν τα πράγματα, λαμβανομένου υπόψη του υβριδικού χαρακτήρα του Συμβουλίου."@el8
". Quite the opposite. I think I have shown that the French Presidency is determined to open debates up to the public as much as possible, and I believe that our programme is perfectly sound. I should just like to remind the honourable Member of the different roles of the various institutions of the European Union. It is true that the Council is co-legislator alongside the European Parliament, which does not fit into the pattern of the clear separation between executive and legislative power in the form that it may exist in a parliamentary democracy in the context of a State. Let us be aware, at the same time, however, that the European Council is not just a legislative body but also an executive body, a function which, this time, is shared with the Commission, and that it undertakes a whole range of debates which have nothing to do with the legislative process. Consequently, in the same way that these things are managed within a government, for that is what we are talking about here, the intergovernmental aspect, debates often take place . I am fortunate enough to be a member of the cabinet in the government of my country. The French Council of Ministers in the Elysée Palace is not open to the press, nor is it filmed. I consider this to be reasonable, as it is a context in which decisions must be taken which are then passed on to the citizens quite openly. So there you are. It is because of this concept of the separation of powers that debates are designated as either open or closed. I think that it is, quite frankly, to the Council’s credit that they have opened up some of these debates, running counter to what I was saying earlier about the operation of a government. This is the situation we have, if we take the hybrid nature of the Council into due account."@en3
"(FR) Creo haber demostrado que, por el contrario, la voluntad de la Presidencia francesa es abrir al máximo los debates públicos, y considero que se trata de un programa absolutamente sólido. Desearía simplemente recordar a su Señoría la naturaleza de las diferentes instituciones de la Unión. Es cierto que el Consejo tiene la función de colegislador con el Parlamento Europeo, lo que no va en el sentido de la separación estricta entre el ejecutivo y el legislativo, como ocurre en una democracia parlamentaria en el marco de un Estado. Sin embargo, al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que el Consejo Europeo no es sólo un órgano legislativo: es ejecutivo, de manera compartida con la Comisión, y que celebra toda una serie de debates que no guardan relación alguna con el ámbito legislativo. Por consiguiente, como ocurre en un gobierno - ya que se trata, a pesar de todo, de la dimensión intergubernamental -, los debates se celebran a menudo a puerta cerrada. Yo tengo la suerte de formar parte del gabinete del gobierno de mi país. En el Elíseo, el Consejo de Ministros no está abierto a la prensa, no se filma. Creo que eso está bien, porque es un marco en el cual se toman decisiones que, a continuación, se transmiten de manera totalmente abierta a los ciudadanos. En nombre de esta concepción de la separación de poderes se organizan debates cerrados o abiertos. Pienso más bien que, francamente, honra al Consejo el hecho de haber abierto algunos de estos debates, lo que va en contra de lo que decía hace un momento sobre el funcionamiento de un gobierno. Hay que tener muy en cuenta esta realidad híbrida del Consejo."@es12
". Uskon osoittaneeni, että puheenjohtajavaltio Ranska päinvastoin haluaa laajentaa mahdollisimman paljon julkisia keskusteluja, ja olen sitä mieltä, että ohjelmamme on tältä osin täysin vakuuttava. Haluaisin vain muistuttaa arvoisalle parlamentin jäsenelle, millaisia unionin eri toimielimet ovat luonteeltaan. Neuvosto toimii todellakin lainsäätäjänä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa, mikä merkitsee sitä, että toimeenpanovaltaa ja lainsäädäntövaltaa ei ole erotettu täsmällisesti toisistaan, kuten jonkun valtion parlamentaarisessa demokratiassa voidaan tehdä. Samaan aikaan meidän on kuitenkin pidettävä mielessämme, että Euroopan unionin neuvosto ei ole ainoastaan lakiasäätävä elin vaan myös toimeenpaneva elin, joka jakaa tältä osin valtansa komission kanssa, ja että neuvosto käsittelee monia asioita, joilla ei ole mitään tekemistä lainsäädännön kanssa. Tästä syystä keskustelut järjestetään suljettujen ovien takana, kuten hallituksessakin tapahtuu koska kyseessähän on hallitusten välinen toiminta. Minulla on onni olla mukana maani hallituksessa. Elysée-palatsin ministerineuvoston kokoukset eivät ole avoimia lehdistölle, eikä niitä televisioida. Se on mielestäni hyvä asia, koska kyseessä on tilaisuus, jossa on tehtävä päätöksiä, joista tiedotetaan päätöksenteon jälkeen täysin avoimesti kaikille kansalaisille. Kokoukset jaetaan siis suljettuihin ja avoimiin tämän vallanjakoteorian perusteella. Mielestäni neuvoston kunniaksi on kohtuuden nimessä luettava se, että se on avannut ovet joihinkin tällaisiin keskusteluihin, mikä ei kuulu juuri esittämääni hallituksen toimintatapaan. Olemme tehneet näin, mutta otamme todellakin huomioon neuvostossa yhdistyvät erilaiset piirteet."@fi5
"Credo invece di aver dimostrato che è effettivamente volontà della Presidenza francese favorire al massimo i dibattiti pubblici e penso che il programma che ci siamo prefissati a tal fine sia indubbiamente valido. Vorrei soltanto ricordare all’onorevole parlamentare la natura delle varie Istituzioni dell’Unione. E’ vero che il Consiglio è colegislatore con il Parlamento europeo, il che non milita precisamente a favore della netta separazione fra l’esecutivo e il legislativo come nella democrazia parlamentare di uno Stato, tuttavia, dobbiamo anche essere consapevoli che il Consiglio europeo non è soltanto un organo legislativo ma è anche un organo esecutivo insieme alla Commissione e parecchie discussioni non rientrano affatto nel campo legislativo. Pertanto, come avviene in seno a un governo – perché tutto sommato di questo si tratta, di dimensione intergovernativa – le discussioni si svolgono spesso a porte chiuse. Ho la fortuna di partecipare al gabinetto del governo del mio paese e posso dirvi che il Consiglio dei Ministri dell’Eliseo non è aperto alla stampa, non è filmato. Credo sia una buona cosa in quanto si tratta di una sede di decisioni che, successivamente, sono trasmesse molto apertamente ai cittadini. Ebbene, le discussioni a porte chiuse o aperte sono organizzate proprio in nome di questa concezione di separazione dei poteri. Sinceramente penso che vada a onore del Consiglio l’avere aperto alcuni di questi dibattiti, benché ciò non sia in linea con quanto ho poco fa illustrato sul funzionamento di un governo. Ovviamente, per quanto ci riguarda, teniamo conto di questa realtà ibrida del Consiglio."@it9,9
". Quite the opposite. I think I have shown that the French Presidency is determined to open debates up to the public as much as possible, and I believe that our programme is perfectly sound. I should just like to remind the honourable Member of the different roles of the various institutions of the European Union. It is true that the Council is co-legislator alongside the European Parliament, which does not fit into the pattern of the clear separation between executive and legislative power in the form that it may exist in a parliamentary democracy in the context of a State. Let us be aware, at the same time, however, that the European Council is not just a legislative body but also an executive body, a function which, this time, is shared with the Commission, and that it undertakes a whole range of debates which have nothing to do with the legislative process. Consequently, in the same way that these things are managed within a government, for that is what we are talking about here, the intergovernmental aspect, debates often take place . I am fortunate enough to be a member of the cabinet in the government of my country. The French Council of Ministers in the Elysée Palace is not open to the press, nor is it filmed. I consider this to be reasonable, as it is a context in which decisions must be taken which are then passed on to the citizens quite openly. So there you are. It is because of this concept of the separation of powers that debates are designated as either open or closed. I think that it is, quite frankly, to the Council’s credit that they have opened up some of these debates, running counter to what I was saying earlier about the operation of a government. This is the situation we have, if we take the hybrid nature of the Council into due account."@lv10
"­ Ik geloof dat ik heb aangetoond dat het Franse voorzitterschap juist de wil heeft om de publieke debatten zo open mogelijk te maken en ik geloof dat we een zeer degelijk programma aanbieden. Ik wil het geachte parlementslid er simpelweg aan herinneren dat de verscheidene instellingen van de Unie een eigen functie hebben. Weliswaar is de Raad samen met het Europees Parlement de wetgevende macht, hoewel dit niet betekent dat er sprake is van een precieze scheiding van de uitvoerende en wetgevende macht, zoals die vaak bestaat in een parlementaire democratie in het kader van een staat. Toch moeten we ons ervan bewust zijn dat de Europese Raad niet alleen wetgevende macht is: hij is ook de uitvoerende macht, dit keer samen met de Commissie, en er is een hele serie debatten die niets te maken hebben met het wetgevende domein. Derhalve, evenals in een regering ­ want het gaat immers om de intergouvernementele dimensie ­ vinden de debatten vaak achter gesloten deuren plaats. Ik heb het geluk deel uit te maken van het kabinet van de regering van mijn land. De ministerraad in het Elysée staat niet open voor de pers, wordt niet gefilmd. Ik geloof dat dat goed is omdat men beslissingen moet nemen die vervolgens in alle openheid aan de burgers meegedeeld worden. Uit naam van dit concept van de scheiding der machten worden open of gesloten debatten georganiseerd. Ik denk dat het eerder de Raad tot eer strekt bepaalde debatten opengesteld te hebben, hoewel het strijdig is met wat ik zojuist zei over het functioneren van een regering. We doen het toch en houden goed rekening met het hybride karakter van de Raad."@nl2
"Creio ter mostrado que, pelo contrário, a vontade da Presidência francesa é a de abrir ao máximo os debates públicos, e penso que possuímos um programa perfeitamente sólido na matéria. Gostaria apenas de recordar ao senhor deputado qual a natureza das diferentes Instituições da União. É um facto que o Conselho é co-legislador com o Parlamento Europeu, o que não corresponde exactamente à separação rígida entre executivo e legislativo que pode existir numa democracia parlamentar no âmbito de um Estado. Todavia, temos simultaneamente de estar conscientes de que o Conselho Europeu não é apenas legislativo: é executivo, desta vez de forma partilhada com a Comissão, pelo que procede a toda uma série de debates que não têm nada a ver com o domínio legislativo. Por conseguinte, tal como acontece num governo - pois trata-se apesar de tudo disso, da dimensão intergovernamental -, os debates desenrolam-se muitas vezes à porta fechada. Tenho a sorte de participar no gabinete do Governo do meu país. O Conselho de Ministros no Eliseu não é aberto à imprensa, não é filmado. Penso que felizmente, pois trata-se de um âmbito onde temos de tomar decisões que, em seguida, são transmitidas de forma totalmente aberta aos cidadãos. Pois bem, é em nome desta concepção da separação dos poderes que organizamos os debates abertos ou fechados. Honestamente, creio que só abona a favor do Conselho ter aberto alguns desses debates, o que vai contra aquilo que eu dizia há pouco sobre o funcionamento de um Governo. Temos perfeitamente em linha de conta esta realidade híbrida do Conselho."@pt11
"Jag tror mig ha visat att det tvärtom är det franska ordförandeskapets önskan att så mycket som möjligt göra de offentliga debatterna öppna och jag tror att vi har ett mycket solitt program. Jag skulle bara vilja erinra den ärade parlamentsledamoten om de olika institutionernas beskaffenhet inom unionen. Rådet är medlagstiftare tillsammans med parlamentet, vilket inte går i riktning mot en exakt uppdelning mellan verkställande och lagstiftande makt, vilket kan vara fallet i en parlamentarisk demokrati i en stat. Vi skall samtidigt vara medvetna om att Europeiska rådet inte bara är lagstiftande: det är verkställande, denna gång tillsammans med kommissionen, och att det har en hel rad debatter som inte har något att göra med lagstiftningsområdet. Såsom det fungerar i en regering – för det handlar trots allt om detta, den mellanstatliga dimensionen – genomförs därför debatterna bakom stängda dörrar. Jag har turen att ingå i regeringens kabinett i mitt land. Ministrarnas möte i Elyséepalatset är inte öppet för pressen, och filmas inte. Jag tror att det är tur, för det är ett forum där vi måste fatta beslut som sedan överlämnas på ett fullständigt sätt till medborgarna. Det är enligt denna uppfattning om delad makt som vi arrangerar både öppna och slutna debatter. Jag tror att det snarare uppriktigt sagt är rådet som skall ha äran av att ha öppnat vissa av debatterna, vilket går emot det jag nyss sade om hur en regering fungerar. Vi är här och tar stor hänsyn till rådets hybridartade verklighet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph