Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-09-05-Speech-2-209"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000905.11.2-209"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - La présidence française attache une importance toute particulière à ce que les travaux du Conseil soient accessibles aux citoyens européens et que ses décisions législatives soient prises de façon transparente. Les débats publics relèvent d'ailleurs d'une pratique établie. Il en résulte une évolution à long terme de l'Union européenne vers une plus grande ouverture à l'égard de la société civile. L'article 8 du règlement intérieur du Conseil prévoit d'ailleurs l'organisation de débats publics. Une des premières priorités de la présidence française a donc été d'établir une liste des débats publics, couvrant un large éventail de sujets, qui a été adoptée par le Coreper le 5 juillet 2000. Deux débats ont déjà eu lieu en juillet : le 10 juillet 2000 au Conseil "affaires générales" - il s'agissait de la présentation du programme de la présidence - et le 17 juillet au Conseil "écofin" - là aussi programme de la présidence -. Je précise que six autres débats publics sont prévus d'ici la fin de la présidence française. Le 28 septembre 2000 au "marché intérieur consommateurs" sur les services d'intérêt général - j'aurais l'honneur de présider ce Conseil ; le 2 octobre 2000 à Luxembourg au Conseil "transports" sur la sécurité maritime ; le 10 octobre 2000 sur la protection contre le bruit dans le cadre du Conseil "environnement" ; le 17 octobre 2000, toujours à Luxembourg : information, consultation des travailleurs sur l'emploi dans le cadre du Conseil "emploi et politique sociale". Le 9 novembre 2000, il y aura un débat public sur les jeunes et l'Europe dans le cadre du Conseil "éducation jeunesse". Enfin, le 20 novembre 2000, un débat sur la sécurité alimentaire dans le cadre du Conseil "agriculture". J'appelle l'attention de nos honorables parlementaires sur le fait qu'un effort substantiel d'information auprès du public sur les débats organisés au Conseil a déjà été consenti. En effet, plus de 3000 relevés détaillés des débats publics ont été acheminés par voie postale. De plus, les réseaux Internet couvrant ce sujet seront facilement accessibles à toute personne intéressée. Par ailleurs, les chaînes de télévision ont la possibilité de diffuser ces débats, en partie ou en totalité, via le canal "l'Europe par satellite". Enfin, la présidence française s'efforce de mettre sur son site Internet le maximum d'informations à la disposition du public sur tous les travaux du Conseil, ainsi que des fiches thématiques sur les principaux dossiers en discussion."@fr6
lpv:translated text
"Det franske formandskab lægger særdeles stor vægt på, at Rådets arbejde bliver tilgængeligt for Europas borgere, og at der hersker gennemsigtighed omkring dets afgørelser om lovgivning. De offentlige debatter hører i øvrigt hjemme i en fastlagt praksis. Resultatet heraf er en langsigtet udvikling inden for Den Europæiske Union hen imod en større åbenhed over for det civile samfund. I artikel 8 i Rådets interne forretningsorden omtales afholdelsen af offentlige debatter. En af det franske formandskabs første prioriteringer har derfor været at opstille en liste over de offentlige debatter, dækkende en lang række emner, som blev vedtaget af Coreper den 5. juli 2000. To debatter har allerede fundet sted i juli: den 10. juli 2000 i Rådet (almindelige anliggender) - det drejede sig om fremlæggelsen af formandskabets program - og den 17. juli i ØKOFIN-Rådet - også her om formandskabets program. Jeg skal præcisere, at seks andre offentlige debatter er fastlagt inden udløbet af det franske formandskab. Den 28. september 2000 i Rådet (det indre marked/forbrugerbeskyttelse) om almentnyttige tjenesteydelser - jeg har æren af at være formand for dette rådsmøde, den 2. oktober 2000 i Luxembourg i Rådet (transport) om sikkerhed til søs; den 10. oktober 2000 om beskyttelse mod støj i Rådet (miljø); den 17. oktober 2000, stadig i Luxembourg: information til og høring af arbejdstagerne om beskæftigelsen i Rådet (arbejds- og socialministrene). Den 9. november 2000 bliver der en offentlig debat om de unge og Europa i Rådet (uddannelse og ungdom). Endelig, den 20. november 2000, en debat om fødevaresikkerhed i Rådet (landbrug). Jeg skal henlede medlemmernes opmærksomhed på, at der allerede er bevilget midler til en betydelig informationsindsats i offentligheden om de debatter, der afholdes i Rådet. Faktisk er der med post blevet afsendt mere end 3000 detaljerede oversigter om de offentlige debatter. Derudover vil de Internet-netværker, som dækker dette emne, være nemme at nå for alle interesserede. Desuden har fjernsynsstationerne mulighed for at sende disse debatter, helt eller delvis, via kanalen "Europa pr. satellit". Endelig bestræber det franske formandskab sig for på sin hjemmeside at gøre så mange informationer som muligt tilgængelige for offentligheden om Rådets arbejde og om de tematiske fortegnelser over, hvilke vigtige sager, der er til diskussion."@da1
". Die französische Präsidentschaft legt ganz besonderen Wert darauf, dass die Arbeiten des Rates den europäischen Bürgern zugänglich sind und dass seine Legislativentscheidungen auf transparente Weise getroffen werden. Öffentliche Aussprachen sind im übrigen die gängige Praxis. Daraus ergibt sich eine langfristige Entwicklung der Europäischen Union in Richtung auf eine größere Öffnung für die Zivilgesellschaft. Artikel 8 der Geschäftsordnung des Rates sieht öffentliche Aussprachen vor. So bestand eine der vorrangigen Prioritäten der französischen Präsidentschaft darin, eine Liste der öffentlichen Aussprachen zu erarbeiten, die vielfältige Themen umfasst und vom AStV am 5. Juli 2000 angenommen wurde. Im Juli fanden bereits zwei Aussprachen statt: am 10. Juli 2000 im Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ – hier wurde das Programm der Präsidentschaft vorgestellt – und am 17. Juli im Rat ECOFIN – auch hier ging es um das Programm der Präsidentschaft. Bis zum Ende der französischen Präsidentschaft sind sechs weitere öffentliche Aussprachen vorgesehen. Am 28. September 2000 im Rat „Binnenmarkt/Verbraucher“ zum Thema Dienstleistungen von allgemeinem Interesse – wo ich die Ehre habe, den Vorsitz zu führen, am 2. Oktober 2000 in Luxemburg im Rat „Verkehr“ zum Thema Sicherheit im Seeverkehr, am 10. Oktober 2000 zum Thema Lärmschutz im Rahmen des Rates „Umwelt“, am 17. Oktober 2000 wiederum in Luxemburg zum Thema Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in Beschäftigungsfragen im Rahmen des Rates „Beschäftigung und Sozialpolitik“. Am 9. November 2000 soll eine öffentliche Aussprache zum Thema Jugend in Europa im Rahmen des Rates „Bildung und Jugend“ stattfinden. Schließlich wird es am 20. November 2000 im Rahmen des Rates „Landwirtschaft“ eine Aussprache zum Thema Lebensmittelsicherheit geben. Ich möchte die Damen und Herren Abgeordneten darauf aufmerksam machen, dass bereits große Anstrengungen unternommen wurden, um die Öffentlichkeit über die im Rat durchgeführten Aussprachen zu informieren. Auf dem Postwege wurden mehr als 3000 detaillierte Übersichten über die Aussprachen versandt. Darüber hinaus sind die Internet-Seiten zu diesem Thema jedem Interessierten zugänglich. Die Fernsehsender haben die Möglichkeit, diese Aussprachen in Ausschnitten oder in voller Länge über den Kanal „Europa über Satellit“ auszustrahlen. Schließlich bemüht sich die französische Präsidentschaft, über ihre Homepage im Internet der Öffentlichkeit möglichst viele Informationen über die Tätigkeit des Rates sowie Themenübersichten zu den wichtigsten Beratungsgegenständen bereitzustellen."@de7
"Η γαλλική Προεδρία θεωρεί πολύ σημαντικό το ζήτημα της πρόσβασης των ευρωπαίων πολιτών στις εργασίες του Συμβουλίου, όπως επίσης και της διαφάνειας κατά τη λήψη των νομοθετικών αποφάσεων του Συμβουλίου. Οι δημόσιες συνεδριάσεις αποτελούν εξάλλου συνήθη πρακτική. Μακροπρόθεσμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τείνει να είναι όλο και πιο ανοιχτή στην κοινωνία των πολιτών. Οι δημόσιες συνεδριάσεις, εξάλλου, προβλέπονται από το άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου. Μια από τις πρώτες προτεραιότητες της γαλλικής Προεδρίας υπήρξε λοιπόν η κατάρτιση ενός καταλόγου δημοσίων συνεδριάσεων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και ο οποίος εγκρίθηκε από το την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων στις 5 Ιουλίου 2000. Ήδη τον Ιούλιο έγιναν δύο δημόσιες συνεδριάσεις: μία στις 10 Ιουλίου 2000 στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων – αφορούσε την παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρίας – και μία στις 17 Ιουλίου στο Συμβούλιο Ecofin – επίσης αφορούσε το πρόγραμμα της Προεδρίας. Διευκρινίζω ότι προβλέπονται άλλες έξι δημόσιες συνεδριάσεις, από τώρα ως το τέλος της γαλλικής Προεδρίας. Στις 28 Σεπτεμβρίου 2000 το Συμβούλιο “Εσωτερική αγορά και καταναλωτές”, σχετικά με τις υπηρεσίες δημόσιου συμφέροντος – στο οποίο θα έχω την τιμή να προεδρεύω στις 2 Οκτωβρίου 2000 στο Λουξεμβούργο στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών σχετικά με τη θαλάσσια ασφάλεια στις 10 Οκτωβρίου, σχετικά με την προστασία από το θόρυβο στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος στις 17 Οκτωβρίου 2000, πάντα στο Λουξεμβούργο: πληροφόρηση, διαβούλευση των εργαζομένων για την απασχόληση, στο πλαίσιο του Συμβουλίου “Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική”. Στις 9 Νοεμβρίου 2000, θα γίνει δημόσια συνεδρίαση για τους νέους στην Ευρώπη στο πλαίσιο του Συμβουλίου “Εκπαίδευση-Νεολαία”. Τέλος, στις 20 Νοεμβρίου 2000, θα διεξαχθεί μια συνεδρίαση για την ασφάλεια των τροφίμων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας. Θέλω να επιστήσω την προσοχή των αξιότιμων βουλευτών στο γεγονός ότι έχει ήδη γίνει μια ουσιαστική προσπάθεια πληροφόρησης του κοινού σχετικά με τις συζητήσεις που διοργανώνει το Συμβούλιο. Πράγματι, περισσότερα από 3000 αναλυτικά πρακτικά των δημοσίων συνεδριάσεων έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικώς. Επιπλέον, η πρόσβαση στη σχετική πληροφόρηση μέσω διαδικτύου θα είναι εύκολη για όλους τους ενδιαφερομένους. Εξάλλου, οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν τη δυνατότητα να μεταδίδουν τις συζητήσεις αυτές, αποσπασματικά ή ολόκληρες, μέσω του καναλιού “Δορυφορική Ευρώπη”. Τέλος, η γαλλική Προεδρία προσπαθεί, στην ιστοσελίδα της στο Διαδίκτυο, να θέσει όσο περισσότερες πληροφορίες γίνεται στη διάθεση του κοινού, για όλες τις εργασίες του Συμβουλίου, όπως επίσης και θεματικά δελτία για τα κυριότερα υπό συζήτηση θέματα."@el8
". The French Presidency attaches special importance to ensuring that Council proceedings are accessible to the European citizens and that its legislative decisions are made in a transparent manner. The public debates are, moreover, an established practice. They lead to the European Union’s long-term evolution towards greater openness towards civil society. Moreover, Rule 8 of the Council's Rules of Procedure provides for the organisation of public debates. One of the top priorities of the French Presidency was, therefore, to draw up a list of public debates, covering a wide range of subjects, which was adopted by the Permanent Representatives Committee (COREPER) on 5 July 2000. Two debates were held in July, a debate on the presentation of the presidency’s programme at the General Affairs Council on 10 July 2000, and a second debate on the presidency programme at the ECOFIN Council on 17 July. I must specify that six further public debates are scheduled to take place before the end of the French Presidency: a debate on general interest services on 28 September 2000 at the Internal Market, Consumers and Tourism Council – I shall have the honour of chairing this council meeting; a debate on maritime safety on 2 October 2000 at the Transport Council in Luxembourg; a debate on noise protection on 10 October 2000 as part of the Environment Council; and a debate on information, consultation of workers regarding employment on 17 October 2000, as part of the Employment and Social Policy Council, again in Luxembourg. On 9 November 2000, there will be a public debate on young people and Europe as part of the Education and Youth Council. Finally, on 20 November 2000, there will be a debate on food safety as part of the Agriculture Council. I should like to draw the attention of the Members of the European Parliament to the fact that a substantial effort has already been devoted towards informing the public about the Council debates organised. Over 3000 detailed reports of the public debates have been delivered by post. Furthermore, any interested parties will easily be able to access the Internet networks which deal with this subject. In addition, television channels have the opportunity to broadcast these debates, in total or in part, via the ‘Europe by Satellite’ channel. Finally, the French Presidency strives to make as much information as possible on all Council proceedings available to the public on its Internet website, as well as subject indexes for the main topics under discussion."@en3
"(FR) Para la Presidencia francesa es muy importante que los trabajos del Consejo sean accesibles a los ciudadanos europeos y que sus decisiones legislativas se adopten de manera transparente. Los debates públicos constituyen, por otra parte, una práctica establecida. De ello se deduce una evolución a largo plazo de la Unión Europea hacia una mayor apertura respecto de la sociedad civil. El artículo 8 del reglamento interior del Consejo establece, además, la organización de debates públicos. Una de las principales prioridades de la Presidencia francesa, pues, ha sido establecer una lista de debates públicos que cubran un amplio abanico de temas, que el Coreper aprobó el 5 de julio de 2000. En julio, ya se celebraron dos debates: el 10 de julio de 2000 en el Consejo de Asuntos generales - se trataba de la presentación del programa de la Presidencia - y el 17 de julio en el Consejo Ecofin - también sobre el programa de la Presidencia -. Debo precisar que están previstos otros seis debates públicos de aquí al final de la Presidencia francesa. El 28 de setiembre de 2000 en el Consejo de Mercado interior y consumidores, sobre los servicios de interés general - tendré el honor de presidir dicho Consejo -; el 2 de octubre de 2000, en Luxemburgo, en el Consejo de Transportes, sobre la seguridad marítima; el 10 de octubre de 2000 sobre la protección contra el ruido en el marco del Consejo de Medio ambiente; el 17 de octubre de 2000, siempre en Luxemburgo: información, consulta de los trabajadores sobre el empleo, en el marco del Consejo de Empleo y política social. El 9 de noviembre de 2000 habrá un debate público sobre los jóvenes y Europa, en el marco del Consejo de Educación y juventud. Finalmente, el 20 de noviembre de 2000, se celebrará un debate sobre la seguridad alimentaria, en el marco del Consejo de Agricultura. Llamo la atención de sus Señorías sobre el hecho de que ya se ha decidido realizar un esfuerzo sustancial de información con respecto al público sobre los debates organizados en el Consejo. En efecto, se han despachado por vía postal más de 3000 relaciones detalladas sobre los debates públicos. Además, cualquier persona interesada podrá acceder fácilmente a las redes Internet que cubren este tema. Por otro lado, las cadenas de televisión tienen la posibilidad de difundir dichos debates, parcial o totalmente, a través del canal "Europa por satélite". Finalmente, la Presidencia francesa se esfuerza por poner a disposición del público en su sitio Internet la mayor cantidad posible de informaciones sobre todos los trabajos del Consejo, así como fichas temáticas sobre los principales expedientes que están en fase de discusión."@es12
". Puheenjohtajavaltio Ranska kiinnittää aivan erityistä huomiota siihen, että Euroopan kansalaiset saavat tietoa neuvoston työstä ja että sen lainsäädännölliset päätökset tehdään avoimesti. Julkiset keskustelut ovatkin jo vakiintunut käytäntö. Niiden myötä Euroopan unioni muuttuu pitkällä aikavälillä yhä avoimemmaksi kansalaisyhteiskuntaan nähden. Neuvoston työjärjestyksen 8 artiklassa määrätään myös julkisten keskustelujen järjestämisestä. Yksi Ranskan puheenjohtajakauden prioriteeteista oli näin ollen laatia luettelo julkisista keskusteluista, jotka kattavat hyvin laajan aihe-alueen ja jonka Coreper hyväksyi 5. heinäkuuta 2000. Kaksi keskustelua järjestettiin jo heinäkuussa: 10. heinäkuuta 2000 yleisten asioiden neuvostossa, jolloin aiheena oli puheenjohtajavaltion ohjelman esittely, ja 17. heinäkuuta Ecofin-neuvostossa, jolloin keskusteltiin myös puheenjohtajavaltion ohjelmasta. Täsmennän, että Ranskan puheenjohtajakauden loppuun mennessä on määrä järjestää kuusi muuta julkista keskustelua. 28. syyskuuta 2000 kuluttajien sisämarkkinoita käsittelevässä neuvostossa, jonka puheenjohtajana minulla on kunnia toimia, keskustellaan yleishyödyllisistä palveluista; 2. lokakuuta 2000 liikenneneuvostossa keskustellaan merenkulun turvallisuudesta; 10. lokakuuta 2000 ympäristöneuvostossa keskustellaan melulta suojautumisesta ja 17. lokakuuta 2000 työllisyys- ja sosiaalipolitiikan neuvostossa keskustellaan työntekijöiden tiedottamisesta ja kuulemisesta työhön liittyvissä asioissa. 9 marraskuuta 2000 nuorten koulutusta käsittelevässä neuvostossa käydään julkinen keskustelu Euroopan nuorista. Lopuksi 20. marraskuuta 2000 maatalousneuvostossa keskustellaan elintarvikkeiden turvallisuudesta. Pyydän arvoisia parlamentin jäseniämme kiinnittämään huomiota siihen, että yleisö on jo saanut runsaasti tietoa neuvostossa käydyistä keskusteluista. Itse asiassa yli 3 000 seikkaperäistä otetta julkisista keskusteluista on postitettu. Internetissä on myös helposti saatavilla aihetta koskevia tietoja. Lisäksi TV-kanavat voivat lähettää näitä keskusteluja joko osittain tai kokonaan Europe by Satellite -palvelun välityksellä. Lopuksi puheenjohtajavaltio Ranska pyrkii antamaan www-sivuillaan yleisölle mahdollisimman paljon tietoa kaikesta neuvoston työstä ja erityisartikkeleita tärkeimmistä käsiteltävänä olevista aiheista."@fi5
"La Presidenza francese attribuisce particolare importanza al fatto che i lavori del Consiglio siano facilmente accessibili ai cittadini europei e che le sue decisioni legislative siano improntate alla trasparenza. Tra l’altro, le discussioni pubbliche fanno parte di una pratica consacrata da cui è scaturita un’evoluzione a lungo termine dell’Unione europea verso una maggiore apertura nei confronti della società civile. Infatti, l’articolo 8 del regolamento interno del Consiglio prevede l’organizzazione di discussioni pubbliche. Quindi, una delle principali priorità della Presidenza francese è stata di stilare una lista di discussioni pubbliche che coprisse una vasta gamma di argomenti e che è stata adottata dal COREPER il 5 luglio 2000. Già nel mese di luglio abbiamo tenuto due discussioni in forma pubblica: il 10 luglio 2000, il Consiglio “affari generali” - si trattava della presentazione del programma della Presidenza - e il 17 luglio, il Consiglio ECOFIN - anche in questo caso si trattava del programma della Presidenza -. Tengo a precisare che entro la fine della Presidenza francese sono previsti altre sei discussioni pubbliche. Il 28 settembre 2000, e avrò l’onore di presiedere, si terrà la riunione al Consiglio “mercato interno, consumatori” concernente i servizi di interesse generale; il 2 ottobre 2000 a Lussemburgo il Consiglio “trasporti” sulla sicurezza marittima; il 10 ottobre 2000, sempre a Lussemburgo il Consiglio “occupazione e politica sociale” sull’informazione, consultazione dei lavoratori sull’occupazione. Il 9 novembre 2000, si terrà un dibattito pubblico sui giovani e l’Europa nell’ambito del Consiglio “istruzione e gioventù”. Infine, il 20 novembre 2000, un dibattito sulla sicurezza alimentare nell’ambito del Consiglio “agricoltura”. Attiro l’attenzione degli onorevoli parlamentari sul fatto che, per quanto concerne i dibattiti organizzati in seno al Consiglio, è già stato compiuto un notevole sforzo d’informazione presso il pubblico. Infatti, più di 3000 resoconti dettagliati di discussioni pubbliche sono stati inviati per posta. Inoltre, le reti Internet che riprendono questi temi saranno di facile accesso per ogni persona interessata. D’altro canto, i canali televisivi hanno la possibilità di trasmettere i dibattiti, parzialmente o nella loro totalità, tramite il canale “l’Europa via satellite”. Infine, la Presidenza francese si prodiga per inserire sul suo sito Internet il massimo d’informazioni su tutti i lavori del Consiglio nonché schede tematiche sui principali in discussione."@it9
". The French Presidency attaches special importance to ensuring that Council proceedings are accessible to the European citizens and that its legislative decisions are made in a transparent manner. The public debates are, moreover, an established practice. They lead to the European Union’s long-term evolution towards greater openness towards civil society. Moreover, Rule 8 of the Council's Rules of Procedure provides for the organisation of public debates. One of the top priorities of the French Presidency was, therefore, to draw up a list of public debates, covering a wide range of subjects, which was adopted by the Permanent Representatives Committee (COREPER) on 5 July 2000. Two debates were held in July, a debate on the presentation of the presidency’s programme at the General Affairs Council on 10 July 2000, and a second debate on the presidency programme at the ECOFIN Council on 17 July. I must specify that six further public debates are scheduled to take place before the end of the French Presidency: a debate on general interest services on 28 September 2000 at the Internal Market, Consumers and Tourism Council – I shall have the honour of chairing this council meeting; a debate on maritime safety on 2 October 2000 at the Transport Council in Luxembourg; a debate on noise protection on 10 October 2000 as part of the Environment Council; and a debate on information, consultation of workers regarding employment on 17 October 2000, as part of the Employment and Social Policy Council, again in Luxembourg. On 9 November 2000, there will be a public debate on young people and Europe as part of the Education and Youth Council. Finally, on 20 November 2000, there will be a debate on food safety as part of the Agriculture Council. I should like to draw the attention of the Members of the European Parliament to the fact that a substantial effort has already been devoted towards informing the public about the Council debates organised. Over 3000 detailed reports of the public debates have been delivered by post. Furthermore, any interested parties will easily be able to access the Internet networks which deal with this subject. In addition, television channels have the opportunity to broadcast these debates, in total or in part, via the ‘Europe by Satellite’ channel. Finally, the French Presidency strives to make as much information as possible on all Council proceedings available to the public on its Internet website, as well as subject indexes for the main topics under discussion."@lv10
"Het Franse voorzitterschap hecht bijzonder veel belang aan de mogelijkheid voor Europese burgers om toegang te krijgen tot het werk van de Raad en aan een transparante manier van besluitvorming op wetgevend gebied. De openbare debatten vormen trouwens een al ingeburgerde praktijk. De Europese Unie zal zich dan ook op lange termijn in de richting van een grotere openheid naar de burgermaatschappij ontwikkelen. Artikel 8 van het Reglement van orde van de Raad voorziet overigens in het organiseren van openbare debatten. Een van de eerste prioriteiten van het Franse voorzitterschap was dus om een lijst van openbare debatten op te stellen, die een breed scala aan onderwerpen beslaat en die op 5 juli door het COREPER is aangenomen. Twee debatten hebben al in juli plaatsgevonden: op 10 juli tijdens de Raad Algemene Zaken ­ het ging toen om de presentatie van het programma van het voorzitterschap ­ en op 17 juli tijdens de Raad van ministers van Economische Zaken en Financiën, waar ook de presentatie van het programma centraal stond. Tot aan het einde van het Franse voorzitterschap zijn nog zes openbare debatten voorzien. Op 28 september 2000 in de Raad Interne Markt en Consumentenbescherming over de diensten van algemeen belang, een Raad die ik de eer heb te mogen voorzitten; op 2 oktober 2000 in Luxemburg tijdens de Raad Vervoer over veiligheid op zee; op 10 oktober 2000 over bescherming tegen geluidsoverlast in het kader van de Milieuraad; op 17 oktober, opnieuw in Luxemburg, over informatie en inspraak voor werknemers op het gebied van de werkgelegenheid, in het kader van de Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Op 9 november 2000 zal er een openbaar debat over jongeren en Europa zijn in het kader van de Raad Onderwijs en Jeugdzaken. Tenslotte zal er op 20 november 2000 een debat over voedselveiligheid plaatsvinden in het kader van de Landbouwraad. Ik wil de aandacht van onze geachte parlementsleden vestigen op het feit dat er al een substantiële inspanning heeft plaatsgevonden om het publiek over de debatten van de Raad te informeren. Er zijn meer dan 3000 gedetailleerde overzichten van de debatten per post verspreid. Bovendien zullen de Internet-sites over dit onderwerp door iedere geïnteresseerde gemakkelijk bezocht kunnen worden. Verder hebben televisiezenders de mogelijkheid om de debatten geheel of gedeeltelijk uit te zenden, via het kanaal “Europa via satelliet”. Tenslotte probeert het Franse voorzitterschap op zijn Internet-site een maximum aan informatie voor het publiek ter beschikking te stellen, evenals thematische overzichten van de belangrijkste onderwerpen van discussie."@nl2
"A Presidência francesa atribui uma importância muito especial a que os trabalhos do Conselho sejam acessíveis aos cidadãos europeus e a que as suas decisões legislativas sejam tomadas de forma transparente. Os debates públicos relevam aliás de uma prática estabelecida, donde resulta uma evolução a longo prazo da União Europeia em direcção a uma grande abertura relativamente à sociedade civil. O artigo 8º do regulamento interno do Conselho prevê aliás a organização de debates públicos. Uma das primeiras prioridades da Presidência francesa foi portanto a de estabelecer uma lista dos debates públicos, abrangendo um largo espectro de assuntos, que foi aprovada pelo Coreper de 5 de Julho de 2000. Dois debates já tiveram lugar em Julho: a 10 de Julho de 2000, no Conselho “Assuntos Gerais” - tratou-se da apresentação do programa da Presidência -, e a 17 de Julho, no Conselho “Ecofin”, também sobre o programa da Presidência. Quero especificar que estão previstos mais 6 debates públicos até ao final da Presidência francesa: a 28 de Setembro de 2000, no “mercado interno consumidores”, sobre os serviços de interesse geral - terei a honra de presidir a este Conselho -; a 2 de Outubro de 2000, no Luxemburgo, no Conselho “Transportes” sobre a segurança marítima; a 10 de Outubro de 2000, sobre a protecção contra o ruído, no âmbito do Conselho “Ambiente”; a 17 de Outubro de 2000, mais uma vez no Luxemburgo, sobre informação e consulta dos trabalhadores relativamente ao emprego, no âmbito do Conselho “Emprego e Política Social”; a 9 de Novembro de 2000, um debate público sobre os jovens e a Europa, no âmbito do Conselho “Educação e Juventude”; por fim, a 20 de Novembro de 2000, um debate sobre a segurança alimentar, no âmbito do Conselho “Agricultura”. Chamo a atenção dos senhores deputados para o facto de já ter sido desenvolvido um esforço substancial de informação junto do público sobre os debates organizados no Conselho. Com efeito, foram já enviados por via postal mais de 3 000 apanhados pormenorizados dos debates públicos. Além disso, as redes Internet sobre a matéria serão facilmente acessíveis a todos os interessados. Por outro lado, as cadeias de televisão têm a possibilidade de difundir esses debates, parcial ou totalmente, através do canal “Europa por satélite”. Por fim, a Presidência francesa esforça-se por colocar no seu Internet o máximo de informações à disposição do público sobre todos os trabalhos do Conselho, assim como fichas temáticas sobre os principais em discussão."@pt11
"Det franska ordförandeskapet fäster stor betydelse vid att rådets arbete är tillgängligt för Europas medborgare och att dess lagstiftningsbeslut fattas på ett öppet sätt. De offentliga debatterna faller för övrigt under en etablerad praxis. Det har resulterat i en långfristig utveckling av Europeiska unionen mot en större öppenhet gentemot det civila samhället. Enligt artikel 8 i rådets arbetsordning skall rådet för övrigt arrangera offentliga debatter. En av det franska ordförandeskapets prioriteringar har därför varit att upprätta en förteckning över de offentliga debatterna som omfattar ett brett spektrum av ämnen, som antogs av Coreper den 5 juli 2000. Två debatter ägde rum redan i juli: den 10 juli 2000 i rådet (allmänna frågor) – det gällde framläggandet av ordförandeskapets program – och den 17 juli vid Ekofinrådet – även här gällde det ordförandeskapets program. Jag vill betona att sex ytterligare offentliga debatter har planerats under det franska ordförandeskapet. Den 28 september 2000 vid "Den inre marknaden för konsumenter" om tjänster i allmänhetens intresse får jag äran att vara ordförande för detta råd, den 2 oktober 2000 i Luxemburg vid rådet (transportfrågor) om sjösäkerhet, den 10 oktober 2000 om bullerskydd inom ramen för rådet (miljö), den 17 oktober 2000, fortfarande i Luxemburg: information, samråd med arbetstagare om sysselsättning inom ramen för rådet (arbetsmarknads- och socialministrarna). Den 9 november 2000, kommer en debatt att äga rum om ungdomar och Europa inom ramen för rådet (utbildning och ungdomsfrågor). Den 20 november 2000 slutligen blir det en debatt om livsmedelssäkerhet inom ramen för rådet (jordbruk). Jag vill fästa våra ärade parlamentsledamöters uppmärksamhet på det faktum att en omfattande information till allmänheten om de debatter som arrangeras i rådet redan lämnats. Över 3000 detaljerade releaser om de offentliga debatterna har sänts ut. Dessutom kommer Internetsidorna som omfattar detta område att bli lättåtkomliga för alla intresserade. TV-kanalerna har dessutom möjlighet att sända dessa debatter, delvis eller i sin helhet, via kanalen "Europe by satellite". Det franska ordförandeskapet anstränger sig slutligen för att på sin Internetplats ställa så mycket som möjligt om rådets arbete till förfogande för allmänheten, och tillhandahåller också temablad om de viktigaste ärendena som diskuteras."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph