Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-09-05-Speech-2-194"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000905.11.2-194"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Le Conseil a eu connaissance de l'incident armé qui s'est déroulé durant la nuit du 3 au 4 juillet 2000 depuis le village de Lazarati contre Dervitsani, au cours duquel il a été fait usage d'armes automatiques et d'explosifs. Selon les informations dont il dispose, les tirs étaient le fait d'un petit groupe de personnes qui auraient voulu empêcher la police albanaise de procéder à des arrestations dans leur village. Même si la minorité grecque n'était pas la cible de l'attaque en question, il n'en reste pas moins que cela a contribué à créer un climat d'insécurité dans la région. L'Union européenne soutient les efforts du gouvernement albanais visant à restructurer et moderniser les forces de police, afin de renforcer la sécurité des citoyens albanais et de la région. L'élément multinational de conseil en matière de police pour l'Albanie, établi sous l'autorité du Conseil de l'UEO et déployé en Albanie depuis 1997 a élargi et développé le champ de sa mission, suite à l'adoption, en mars 1998, d'une action commune relative à la contribution de l'Union européenne au rétablissement d'une force de police viable en Albanie. Suite à l'adoption du programme d'action pour l'Albanie et la région limitrophe, le Conseil est actuellement en train d'examiner les mesures proposées afin d'identifier celles qui pourront être mises en œuvre rapidement. Le programme d'action est essentiellement consacré aux questions liées aux problèmes de migration et d'asile. Toutefois, parmi les mesures proposées figurent aussi des projets dans le domaine des droits de l'homme et de la protection des minorités. L'Union européenne est d'ailleurs déjà active dans ces secteurs. L'Albanie étant un pays éligible à un accord d'association et de stabilisation, ses performances en matière de respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, des droits des minorités ainsi qu'en matière d'ordre public et de l'État de droit, sont suivis de près, je vous l'assure, par l'Union européenne."@fr6
lpv:translated text
"Rådet har kendskab til den bevæbnede episode, der udspandt sig natten mellem den 3. og 4. juli 2000 fra landsbyen Lazarati mod Dervitsani, og under hvilken der blev benyttet automatiske våben og sprængstoffer. Ifølge de oplysninger, det råder over, skyldtes skyderierne en lille gruppe mennesker, som angiveligt skulle have villet forhindre det albanske politi i at foretage nogle anholdelser i deres landsby. Selv om det græske mindretal ikke var målet for det pågældende angreb, har det ikke desto mindre bidraget til at skabe et klima af usikkerhed i regionen. Den Europæiske Union støtter den albanske regerings bestræbelser på at omstrukturere og modernisere politistyrkerne for at styrke sikkerheden for de albanske borgere og i regionen. Den multinationale styrke i Albanien til rådgivning i politianliggender, som er oprettet under Vestunionens og Rådets autoritet, og som har været til stede i Albanien siden 1997, har udvidet og udviklet sit virkefelt, efter at der i marts 1998 blev vedtaget en fælles aktion for Den Europæiske Unions bidrag til retablering af en effektiv politistyrke i Albanien. Efter vedtagelsen af handlingsprogrammet for Albanien og den tilgrænsende region er Rådet nu i gang med at se på de foranstaltninger, der er blevet foreslået med henblik på at identificere, hvilke der ville kunne iværksættes i en fart. Handlingsprogrammet er i det væsentlige helliget spørgsmål med tilknytning til migrations- og asylproblemer. Der optræder dog også blandt de foreslåede foranstaltninger projekter, der omhandler menneskerettigheder og minoritetsbeskyttelse. Den Europæiske Union er for øvrigt allerede aktiv på disse områder. Eftersom Albanien er et land, der kan komme på tale til en associerings- og stabiliseringsaftale, følger Den Europæiske Union nøje med i, hvad landet præsterer, når det gælder overholdelse af demokratiske principper, menneskerettigheder, mindretalsrettigheder samt på områder som offentlig ro og orden og retsstat."@da1
". Dem Rat ist bekannt, dass in der Nacht vom 3. zum 4. Juli 2000 von dem Dorf Lazarat aus ein bewaffneter Übergriff auf Derviçan stattgefunden hat, bei dem automatische Waffen und Sprengsätze zum Einsatz kamen. Nach den mir vorliegenden Informationen wurden die Schüsse durch eine kleine Gruppe von Personen abgegeben, die die albanische Polizei daran hindern wollten, in ihrem Dorf Verhaftungen vorzunehmen. Selbst wenn nicht die griechische Minderheit Zielscheibe dieses Übergriffs war, hat dies doch zur Schaffung eines Klimas der Unsicherheit in der Region beigetragen. Die Europäische Union unterstützt die Bemühungen der albanischen Regierung zur Umstrukturierung und Modernisierung der Polizeikräfte, um die Sicherheit der albanischen Bürger und der Region zu stärken. Der unter Führung des Rates der WEU gebildete und seit 1997 in Albanien stationierte multinationale Beraterstab für die Polizeikräfte in Albanien hat seinen Aufgabenbereich ausgeweitet und weiterentwickelt, nachdem im März 1998 eine Gemeinsame Aktion betreffend einen Beitrag der Europäischen Union zum Wiederaufbau funktionierender Polizeikräfte in Albanien angenommen worden war. Nach Verabschiedung eines Aktionsprogramms für Albanien und die Nachbarregion prüft der Rat derzeitig die vorgeschlagenen Maßnahmen, um die Maßnahmen herauszufinden, die sich rasch umsetzen lassen. Den Schwerpunkt des Aktionsprogramms bilden Fragen im Zusammenhang mit der Problematik Migration und Asyl. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehören aber auch Vorhaben auf dem Gebiet der Menschenrechte und des Schutzes von Minderheiten. In diesen Bereichen ist die Europäische Union im übrigen bereits aktiv. Da Albanien zu den Anwärtern auf ein Assoziierungs- und Stabilisierungsabkommen gehört, verfolgt die EU, das kann ich Ihnen versichern, seine Leistungen auf dem Gebiet der Achtung der demokratischen Grundsätze, der Menschenrechte, der Minderheitenrechte sowie der öffentlichen Ordnung und der Rechtsstaatlichkeit sehr genau."@de7
"Το Συμβούλιο είναι ενήμερο για το ένοπλο επεισόδιο που έλαβε χώρα τη νύχτα της 3ης προς 4η Ιουλίου, όταν ορισμένοι επιτέθηκαν από το χωριό Λαζαράτι εναντίον του Δερβιτσανίου, με αυτόματα όπλα και εκρηκτικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτω, οι πυροβολισμοί προέρχονταν από μια μικρή ομάδα ανθρώπων που ήθελαν να εμποδίσουν την αλβανική αστυνομία να προβεί σε συλλήψεις στο χωριό τους. Μπορεί η ελληνική μειονότητα να μην ήταν ο στόχος της εν λόγω επίθεσης, η επίθεση αυτή όμως δεν παύει να συμβάλει στη δημιουργία κλίματος ανασφάλειας στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες της αλβανικής κυβέρνησης για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό των αστυνομικών δυνάμεων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια των αλβανών πολιτών της περιοχής. Το πολυεθνικό συμβουλευτικό στοιχείο για την αλβανική αστυνομία, που συγκροτήθηκε υπα ευθύνη του Συμβουλίου της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης και εγκαταστάθηκε στην Αλβανία από το 1997, διηύρυνε και ανέπτυξε το πεδίο της αποστολής του μετά την έγκριση, το Μάρτιο του 1988, μιας κοινής δράσης για τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αποκατάσταση μιας βιώσιμης αστυνομικής δύναμης στην Αλβανία. Μετά την έγκριση του προγράμματος δράσης για την Αλβανία και την όμορη περιοχή, το Συμβούλιο εξετάζει επί του παρόντος τα προτεινόμενα μέτρα, προκειμένου να επισημάνει ποια από αυτά μπορούν να τεθούν γρήγορα σε εφαρμογή. Το πρόγραμμα δράσης αναφέρεται κυρίως στο ζήτημα της μετανάστευσης και του ασύλου. Μεταξύ των προτεινομένων μέτρων, εντούτοις, συγκαταλέγονται και ορισμένα σχέδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των μειονοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται εξάλλου ήδη στους τομείς αυτούς. Η Αλβανία είναι μια χώρα επιλέξιμη για συμφωνία σύνδεσης και σταθεροποίησης, ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς, σας διαβεβαιώνω για αυτό, τις επιδόσεις της όσον αφορά το σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, το ίδιο και τις επιδόσεις της στον τομέα της δημόσιας τάξης και του κράτους δικαίου."@el8
". The Council is aware of the armed attack upon the village of Dervitsani from the village of Lazarati which occurred during the night of 3 to 4 July 2000, during which automatic weapons and explosives were used. According to the information available, the firing was carried out by a small group of people allegedly wishing to prevent the Albanian policy carrying out arrests in their village. Even though the Greek minority was not the target of the attack in question, the attack nonetheless contributed to creating a climate of insecurity in the region. The European Union supports the efforts of the Albanian Government to restructure and modernise its police forces in order to increase the security of Albanian citizens and of the region. The Multinational Advisory Police Element in Albania, formed under the authority of the WEU Council and deployed in Albania since 1997, has widened and developed the scope of its mission following the adoption, in March 1998, of a joint action on the European Union’s contribution to re-establishing a viable police force in Albania. Following the adoption of the action programme for Albania and the neighbouring region, the Council is currently examining the proposed measures in order to identify those which can be implemented speedily. The action programme is basically devoted to matters relating to problems of migration and asylum. The proposed measures do, however, include projects in the field of human rights and the protection of minorities. The European Union is, moreover, already active in these fields. Since Albania is eligible for an association and stabilisation agreement, its performance in terms of respect for democratic principles and human and minority rights and in terms of public order and the rule of law, are closely monitored by the European Union, I can assure you."@en3
"(FR) El Consejo ha tenido conocimiento del incidente armado que se produjo durante la noche del 3 al 4 de julio de 2000 desde la localidad de Lazarati contra Dervitsani, en el que se utilizaron armas automáticas y explosivos. Según las informaciones de que dispone el Consejo, los disparos provenían de un reducido grupo de personas que, al parecer, se proponían impedir a la policía albanesa que procediera a efectuar arrestos en su localidad. Aun cuando la minoría griega no era el objetivo de dicho ataque, este incidente ha contribuido, no obstante, a crear un clima de inseguridad en la región. La Unión Europea apoya los esfuerzos del Gobierno albanés tendentes a reestructurar y modernizar las fuerzas de policía, a fin de reforzar la seguridad de los ciudadanos albaneses y de la región. El elemento multinacional de consejo en materia de policía para Albania, establecido bajo la autoridad del Consejo de la UEO y desplegado en Albania desde 1997, ha ampliado y desarrollado el campo de su misión, tras la adopción, en marzo de 1998, de una acción común relativa a la contribución de la Unión Europea para el restablecimiento de una fuerza de policía viable en Albania. Tras la adopción del programa de acción para Albania y la región limítrofe, el Consejo está actualmente examinando las medidas propuestas, a fin de identificar aquellas medidas que podrán aplicarse rápidamente. El programa de acción está esencialmente destinado a las cuestiones vinculadas a los problemas de migración y de asilo. No obstante, entre las medidas propuestas figuran también proyectos en el ámbito de los derechos humanos y de la protección de las minorías. La Unión Europea, por otro lado, está actuando en estos sectores. Al ser un país que puede acogerse a un acuerdo de asociación y de estabilización, le aseguro que la Unión Europea sigue de cerca los resultados de Albania en materia de respeto de los principios democráticos, de los derechos humanos, de los derechos de las minorías, así como en materia de orden público y del Estado de derecho."@es12
". Neuvosto sai tiedon 3. ja 4. heinäkuuta 2000 välisenä yönä Lazaratin kylästä Dervitsaniin kohdistuneesta aseellisesta selkkauksesta, jossa käytettiin automaattiaseita ja räjähteitä. Neuvoston käytössä olevien tietojen mukaan tulituksesta vastasi pieni joukko henkilöitä, jotka ilmeisesti pyrkivät estämään Albanian poliisin pidätykset omassa kylässään. Vaikka kreikkalaisvähemmistö ei ollut hyökkäyksen kohteena, hyökkäys loi kuitenkin epävarmuutta kyseisellä alueella. Euroopan unioni tukee Albanian hallituksen pyrkimyksiä uudistaa poliisivoimiaan ja niiden rakennetta Albanian kansalaisten ja alueen turvallisuuden parantamiseksi. WEU:n neuvoston johdolla Albaniaa varten perustettu monikansallinen neuvoa-antava poliisiryhmä, joka on toiminut paikan päällä vuodesta 1997 lähtien, on laajentanut ja kehittänyt tehtäväaluettaan sen jälkeen, kun maaliskuussa 1998 hyväksyttiin Euroopan unionin osallistumista toimintakykyisten poliisivoimien luomiseen Albaniassa koskeva yhteinen toiminta. Albaniaa ja sen lähialueita koskevan toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen neuvosto tutkii nyt ehdotettuja toimenpiteitä löytääkseen niistä nopeasti toteutettavissa olevat vaihtoehdot. Toimintaohjelma koskee pääasiassa maahanmuutto- ja turvapaikkaongelmiin liittyviä kysymyksiä. Ehdotettujen toimenpiteiden joukossa on kuitenkin myös ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen suojelua koskevia hankkeita. Euroopan unioni toimiikin jo aktiivisesti näillä aloilla. Koska Albanian kanssa voidaan harkita assosiaatio- ja vakaussopimuksen solmimista, voin vakuuttaa, että Euroopan unioni seuraa tiiviisti, miten hyvin Albaniassa kunnioitetaan demokraattisia periaatteita, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä huolehditaan yleisestä järjestyksestä ja oikeusvaltion periaatteiden toteutumisesta."@fi5
"Il Consiglio è al corrente dell’attacco armato lanciato, nella notte tra il 3 e il 4 luglio 2000, dal villaggio di Lazarati a Dervitsani, nel corso del quale si è fatto uso di armi automatiche e di esplosivi. Secondo le informazioni a mia disposizione, il fuoco proveniva da un piccolo gruppo di persone che avrebbe voluto impedire alla polizia albanese di procedere ad arresti nel loro villaggio. Benché l’obiettivo non fosse la minoranza greca, l’attacco ha contribuito a creare un clima d’insicurezza nella regione. L’Unione europea appoggia l’impegno del governo albanese volto a ristrutturare e ammodernare le forze di polizia nonché ad aumentare la sicurezza dei cittadini albanesi e della regione. L’unità multinazionale di consulenza in materia di polizia per l’Albania, creata sotto l’autorità del Consiglio dell’UEO e situata in Albania dal 1997, ha ampliato e sviluppato la portata della sua missione a seguito dell’adozione, nel marzo 1998, di un’azione comune concernente il contributo dell’Unione europea al ripristino di una forza di polizia valida in Albania. Dopo l’adozione del programma d’azione per l’Albania e la regione limitrofa, il Consiglio sta esaminando le misure proposte per identificare quelle che potranno essere applicate rapidamente. Il programma d’azione è essenzialmente dedicato alle questioni legate ai problemi d’emigrazione e d’asilo. Tuttavia, fra le misure proposte figurano anche progetti nel campo dei diritti dell’uomo e della protezione delle minoranze. L’Unione europea, d’altro canto, è già attiva in questi settori. Ad ogni modo vi garantisco che, essendo l’Albania un paese suscettibile di un accordo d’associazione e di stabilizzazione, la sua capacità in materia di rispetto dei principi democratici, dei diritti dell’uomo, dei diritti delle minoranze nonché in materia di ordine pubblico e di Stato di diritto è attentamente seguita dall’Unione europea."@it9
". The Council is aware of the armed attack upon the village of Dervitsani from the village of Lazarati which occurred during the night of 3 to 4 July 2000, during which automatic weapons and explosives were used. According to the information available, the firing was carried out by a small group of people allegedly wishing to prevent the Albanian policy carrying out arrests in their village. Even though the Greek minority was not the target of the attack in question, the attack nonetheless contributed to creating a climate of insecurity in the region. The European Union supports the efforts of the Albanian Government to restructure and modernise its police forces in order to increase the security of Albanian citizens and of the region. The Multinational Advisory Police Element in Albania, formed under the authority of the WEU Council and deployed in Albania since 1997, has widened and developed the scope of its mission following the adoption, in March 1998, of a joint action on the European Union’s contribution to re-establishing a viable police force in Albania. Following the adoption of the action programme for Albania and the neighbouring region, the Council is currently examining the proposed measures in order to identify those which can be implemented speedily. The action programme is basically devoted to matters relating to problems of migration and asylum. The proposed measures do, however, include projects in the field of human rights and the protection of minorities. The European Union is, moreover, already active in these fields. Since Albania is eligible for an association and stabilisation agreement, its performance in terms of respect for democratic principles and human and minority rights and in terms of public order and the rule of law, are closely monitored by the European Union, I can assure you."@lv10
"De Raad heeft gehoord van dit gewapende incident, dat zich in de nacht van 3 op 4 juli 2000 voordeed. Tijdens dit conflict tussen de dorpen Lazarati en Dervitsani is gebruik gemaakt van automatische wapens en explosieven. Volgens informatie van de Raad waren de schoten afkomstig van een groepje personen die wilden verhinderen dat de Albanese politie enkele arrestaties in hun dorp zou verrichten. Zelfs indien de Griekse minderheid niet het doelwit van de betreffende aanval was, is het niettemin een feit dat de gebeurtenis een klimaat van onveiligheid in de regio heeft geschapen. De Europese Unie steunt de inspanningen van de Albanese regering om de politie te reorganiseren en te moderniseren om de veiligheid van de Albanese burgers en de regio te vergroten. De multinationale adviesgroep voor politiezaken in Albanië, die onder het gezag van de Raad van de WEU werd opgericht en sinds 1997 in Albanië actief is, heeft zijn werkveld uitgebreid en verder ontwikkeld, nadat in maart 1998 besloten werd tot een gemeenschappelijk optreden in de vorm van een bijdrage van de Europese Unie aan de wederopbouw van een levensvatbare politiemacht in Albanië. Na de aanvaarding van het actieprogramma voor Albanië en het omringende gebied is de Raad momenteel bezig de voorgestelde maatregelen te onderzoeken om uit te maken welke snel in werking zouden kunnen treden. Het actieprogramma is grotendeels gewijd aan kwesties die gelieerd zijn aan immigratie- en asielproblemen. Niettemin hebben enkele voorgestelde maatregelen betrekking op projecten op het gebied van de mensenrechten en de bescherming van minderheden. De Europese Unie is trouwens al zeer actief op die gebieden, neemt u dat van mij aan. Aangezien Albanië een land is dat in aanmerking komt voor een associatie- en stabilisatieovereenkomst, worden de prestaties van het land op het gebied van de naleving van democratische principes, mensenrechten en rechten van minderheden van nabij door de Europese Unie gevolgd, evenals de vooruitgang op het gebied van de openbare orde en de rechtsstaat."@nl2
"O Conselho teve conhecimento do incidente armado ocorrido durante a noite de 3 para 4 de Julho de 2000, da aldeia de Lazarati contra a de Dervitsani, durante o qual foram usadas armas automáticas e explosivos. Segundo as informações de que dispõe, os tiros foram obra de um pequeno grupo de pessoas que terão querido impedir a polícia albanesa de proceder a detenções na sua aldeia. Mesmo que a minoria grega não fosse o alvo do ataque em questão, nem por isso este deixou de contribuir para criar um clima de insegurança na região. A União Europeia apoia os esforços do Governo albanês no sentido de restruturar e modernizar as forças policiais, a fim de reforçar a segurança dos cidadãos albaneses e da região. O elemento multinacional de aconselhamento em matéria policial para a Albânia, criado sob a autoridade do Conselho da UEO e espalhado pela Albânia desde 1997, alargou e desenvolveu o campo da sua missão, no seguimento da adopção, em Março de 1998, de uma acção comum relativa à contribuição da União Europeia para o restabelecimento de uma força policial viável na Albânia. No seguimento da adopção do programa de acção para a Albânia e região limítrofe, o Conselho está neste momento a analisar as medidas propostas a fim de identificar as que poderão ser postas em prática rapidamente. O programa de acção destina-se essencialmente às questões ligadas aos problemas de migração e asilo. Todavia, de entre as medidas propostas, figuram também projectos na área dos direitos humanos e da protecção das minorias. A União Europeia está aliás muito activa nesses sectores. Sendo a Albânia um país elegível para um acordo de associação e estabilização, os seus progressos em matéria de respeito dos princípios democráticos, dos direitos humanos, dos direitos das minorias, assim como em matéria de ordem pública e de Estado de direito, são acompanhados de perto, posso assegurar-lhe, pela União Europeia."@pt11
"Rådet har fått kännedom om den väpnade händelse som ägde rum natten mellan den 3 och 4 juli 2000 i samhället Lazarati mot Dervitsani, då automatvapen och sprängämnen användes. Enligt den information vi förfogar över var det en liten grupp personer som skulle ha velat hindra den albanska polisen från att genomföra arresteringar i deras samhälle. Även om den grekiska minoriteten inte var målet för den aktuella attacken, bidrog ändå händelsen till att skapa ett klimat av osäkerhet i regionen. Europeiska unionen stöder den albanska regeringens ansträngningar för att omstrukturera och modernisera polisväsendet och förstärka säkerheten för de albanska medborgarna i regionen. Det multinationella rådet för polisen i Albanien, som upprättades under överinseende av VEU:s råd och utvecklas i Albanien sedan 1997, har utvidgat och utvecklat området för sin verksamhet efter att i mars 1998 ha antagit en gemensam åtgärd beträffande Europeiska unionens bidrag till att återupprätta en bärkraftig polisstyrka i Albanien. Till följd av att åtgärdsprogrammet för Albanien och den angränsande regionen antagits håller rådet för närvarande på att granska de föreslagna åtgärderna för att fastställa vilka som skulle kunna genomföras snabbt. Åtgärdsprogrammet ägnas huvudsakligen åt frågor i anslutning till problem med migration och asyl. Bland de föreslagna åtgärderna återfinns emellertid också förslag på området mänskliga rättigheter och skydd av minoriteter. Europeiska unionen är för övrigt redan aktiv inom dessa sektorer. Eftersom Albanien är ett land som är berättigat till ett associerings- och stabiliseringsavtal följs dess resultat när det gäller demokratiska principer, mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter samt frågor om allmän ordning och rättsstaten noggrant upp av Europeiska unionen, det kan jag försäkra er."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph