Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-09-05-Speech-2-176"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000905.11.2-176"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Après l'adoption, le 10 avril dernier, du règlement destiné à favoriser l'approfondissement de l'Union douanière entre l'Union et la Turquie, le Conseil a arrêté le 13 juin dernier sa position commune sur la proposition de règlement financier relative à la mise en œuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie. Cette position commune a été transmise au Parlement européen, pour deuxième lecture, à la session de juillet 2000. Le Conseil attend avec intérêt l'avis de celui-ci. Vous savez que le Conseil européen d'Helsinki a reconnu, en décembre 1999, la candidature de la Turquie, à égalité de droits et d'obligations par rapport aux autres candidats, et décidé la mise en œuvre d'une stratégie de pré-adhésion pour la Turquie. À Feira, les chefs d'État et de gouvernement ont invité la Commission à présenter dès que possible des propositions concernant le cadre financier unique d'aide à la Turquie et le partenariat pour l'adhésion. Comme vous le savez, le Collège des commissaires a approuvé, fin juillet, une proposition de règlement du Conseil relative à l'instauration du partenariat pour l'adhésion de la Turquie et c'est sur la base de ce règlement que la Commission soumettra ultérieurement au Conseil sa proposition de partenariat, mais elle regroupera, sur le modèle retenu pour les autres candidats, les priorités et objectifs à court et moyen termes pour la préparation à l'adhésion. La Commission présentera ultérieurement sa proposition relative à la mise en place d'un cadre financier unique. Il va de soi qu'au cours de l'élaboration de ce partenariat, le Conseil veillera plus particulièrement au respect des critères politiques d'adhésion, notamment dans les domaines des droits de l'homme, de l'État de droit, du système judiciaire. Il veillera aussi au suivi et au contrôle de la mise en conformité de la législation turque, dans ce domaine comme dans d'autres, afin qu'ils soient assurés de la même manière que pour les autres pays candidats. À cet égard, il est à noter que la préparation de l'examen de la législation turque dans tous les domaines de l'acquis communautaire a été engagée au sein du Conseil d'association UE-Turquie. En outre, le Conseil européen de Feira a invité la Commission à faire rapport au Conseil sur les travaux engagés à ce titre."@fr6
lpv:translated text
"Efter vedtagelsen den 10. april af den forordning, som skal uddybe toldunionen mellem Unionen og Tyrkiet, fastlagde Rådet den 13. juni en fælles holdning om forslaget til finansforordning om iværksættelsen af aktioner med det formål at fremme økonomisk og social udvikling i Tyrkiet. Denne fælles holdning er sendt til Europa-Parlamentet til andenbehandling på mødeperioden i juli 2000. Rådet afventer med interesse Parlamentets udtalelse. Som De ved, anerkendte Det Europæiske Råd i Helsinki, i december 1999, Tyrkiets kandidatur med samme rettigheder og forpligtelser som de andre ansøgerlande og besluttede at iværksætte en førtiltrædelsesstrategi for Tyrkiet. I Feira opfordrede stats- og regeringscheferne Kommissionen til så hurtigt som muligt at fremsætte forslag vedrørende den fælles finansielle ramme for hjælp til Tyrkiet og partnerskabet for tiltrædelse. Som De ved, har Kommissærkollegiet i slutningen af juli godkendt et forslag til Rådets forordning om indstiftelse af partnerskabet for Tyrkiets tiltrædelse, og det er på grundlag af denne forordning, at Kommissionen på et senere tidspunkt vil præsentere Rådet for sit forslag om partnerskab, men den vil, i lighed med modellen for de øvrige ansøgerlande, gruppere prioriteringerne og målsætningerne på kort og mellemlangt sigt for forberedelse af tiltrædelsen. Kommissionen vil på et tidspunkt fremlægge sit forslag til oprettelse af en fælles finansiel ramme. Det siger sig selv, at Rådet under udarbejdelsen af dette partnerskab vil holde et særlig vågent øje med overholdelsen af de politiske kriterier for optagelse, specielt på områder som menneskerettigheder, retsstat, det retslige system. Det vil også sørge for opfølgning på og kontrol med tilretningen af den tyrkiske lovgivning, på dette område som på andre, så disse ting kan garanteres på samme måde som for de andre ansøgerlande. I den forbindelse skal man mærke sig, at man i Associeringsrådet EU-Tyrkiet er gået i gang med at forberede en gennemgang af den tyrkiske lovgivning på alle områder af vores . Endvidere opfordrede Det Europæiske Råd i Feira Kommissionen til at rapportere til Rådet om alt arbejde i denne forbindelse."@da1
". Nachdem am 10. April dieses Jahres die Verordnung über die Durchführung von Aktionen zur Vertiefung der Zollunion EG-Türkei beschlossen worden war, hat der Rat am 13. Juni seinen Gemeinsamen Standpunkt im Hinblick auf die Annahme einer Verordnung über die Durchführung von Aktionen zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in der Türkei vorgelegt. Dieser Gemeinsame Standpunkt wurde dem Europäischen Parlament zur zweiten Lesung während der Sitzung im Juli 2000 übermittelt. Der Rat erwartet mit Interesse die Stellungnahme des Parlaments. Wie Sie wissen, hat der Europäische Rat von Helsinki im Dezember 1999 die Kandidatur der Türkei mit gleichen Rechten und Pflichten wie die übrigen Kandidaten anerkannt und die Durchführung einer Heranführungsstrategie für die Türkei beschlossen. In Feira haben die Staats- und Regierungschefs die Kommission gebeten, so bald wie möglich Vorschläge für einen einheitlichen finanziellen Rahmen für die Unterstützung der Türkei und für die Beitrittspartnerschaft vorzulegen. Bekanntlich billigte das Kollegium der Kommissionsmitglieder Ende Juli einen Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Ausarbeitung einer Beitrittspartnerschaft mit der Türkei, auf deren Grundlage die Kommission dem Rat später ihren Vorschlag für eine Partnerschaft vorlegen wird, in dem ebenso wie bei den anderen Beitrittskandidaten die kurz- und mittelfristigen Prioritäten und Ziele für die Vorbereitung auf den Beitritt zusammengefasst sein werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Kommission dann ihren Vorschlag für einen einheitlichen Finanzrahmen unterbreiten. Selbstverständlich wird der Rat ganz besonders darüber wachen, dass die politischen Beitrittskriterien eingehalten werden, vor allem in den Bereichen Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Rechtssystem. Ferner wird er sein Augenmerk darauf richten, dass die Überwachung und Kontrolle der Angleichung der türkischen Rechtsvorschriften in diesem wie in anderen Bereichen in gleicher Weise gewährleistet ist wie in den anderen Kandidatenländern. Im Rahmen des Assoziationsrates EU-Türkei wurde bereits mit den Vorbereitungen zur Prüfung der türkischen Rechtsvorschriften in allen Bereichen des begonnen. Darüber hinaus forderte der Europäische Rat von Feira die Kommission auf, dem Rat über den Stand der Arbeiten zu berichten."@de7
"Μετά την έγκριση του κανονισμού στις 10 Απριλίου, που στόχο έχει να υποστηρίξει την εμβάθυνση της Τελωνειακής Ένωσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, το Συμβούλιο ενέκρινε στις 13 Ιουνίου την κοινή θέση του για την πρόταση δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή δράσεων με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Τουρκίας. Η κοινή αυτή θέση διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τη δεύτερη ανάγνωση, στη συνεδρίαση του Ιουλίου 2000. Το Συμβούλιο αναμένει με ενδιαφέρον τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι αναγνώρισε το Δεκέμβριο του 1999 την υποψηφιότητα της Τουρκίας, με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με τις λοιπές υποψήφιες χώρες και αποφάσισε να εφαρμόσει μια προενταξιακή στρατηγική για την Τουρκία. Στη Feira, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κάλεσαν την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό προτάσεις σχετικά με το ενιαίο χρηματοδοτικό πλαίσιο βοηθείας προς την Τουρκία και την εταιρική σχέση της ένταξης. Όπως γνωρίζετε, οι Επίτροποι ενέκριναν, στα τέλη Ιουλίου, μια πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την οικοδόμηση της εταιρικής σχέσης για την ένταξη της Τουρκίας και στον κανονισμό αυτόν θα βασιστεί η Επιτροπή για να υποβάλει αργότερα την πρότασή της για την εταιρική σχέση θα συγκεντρώσει όμως, όπως έκανε και με τις λοιπές υποψηφιότητες, τις προτεραιότητες και τους στόχους, βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους, για την προετοιμασία της ένταξης. Η Επιτροπή θα υποβάλει αργότερα την πρότασή της σχετικά με την κατάρτιση ενός ενιαίου χρηματοδοτικού πλαισίου. Εννοείται ότι στη διάρκεια υλοποίησης της εταιρικής αυτής σχέσης, το Συμβούλιο θα μεριμνήσει ιδιαιτέρως για το σεβασμό των πολιτικών κριτηρίων ένταξης, κυρίως στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και του δικαστικού συστήματος. Θα μεριμνήσει, επίσης, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της συμμόρφωσης της τουρκικής νομοθεσίας τόσο στο συγκεκριμένο πεδίο όσο και σε άλλα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση αυτή με ίδιο τρόπο που διασφαλίστηκε και για τις λοιπές υποψήφιες χώρες. Πρέπει να σημειωθεί, ως προς αυτό, ότι η προπαρασκευή της εξέτασης της τουρκικής νομοθεσίας σε όλα τα πεδία του κοινοτικού κεκτημένου διεξάγεται στους κόλπους του Συμβουλίου σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας. Εκτός αυτού, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Feira κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση για τις εργασίες που έχουν ξεκινήσει στον συγκεκριμένο τομέα."@el8
". Following the adoption, on 10 April this year, of the regulation regarding the implementation of measures intended to intensify the EU-Turkey customs union, on 13 June this year the Council adopted its common position on the proposal for a financial regulation on the implementation of actions to promote Turkey’s economic and social development. This common position was sent to the European Parliament for second reading at the July 2000 part-session. The Council awaits Parliament’s opinion with interest. You know that, in December 1999, the Helsinki European Council recognised Turkey’s candidacy on an equal footing with the other candidates in terms of rights and obligations and decided to implement a pre-accession strategy for Turkey. In Feira, the Heads of State and Government invited the Commission to submit proposals regarding the single financial framework for aid to Turkey and the accession partnership as soon as possible. As you know, at the end of July, the Commission approved a proposal for a Council regulation on launching Turkey's accession partnership. It is on the basis of this regulation that the Commission will, at a later date, submit its proposal for partnership, but it will include the short- and medium-term priorities and objectives to prepare for accession in accordance with the model adopted for the other candidates. The Commission will present its proposal on the implementation of a single financial framework at a later date. It goes without saying that, in working out this partnership, the Council will pay particular attention to compliance with the political criteria for accession, particularly in the areas of human rights, rule of law and the legal system. It will also ensure monitoring to verify that Turkish legislation is made compliant in this and in other areas, in order to ascertain that this is carried out in the same way as in the other candidate countries. In this connection, it should be noted that preparations for the examination of Turkish legislation in all the areas of the have been undertaken within the EU-Turkey Association Council. In addition, the Feira European Council requested that the Commission submit a progress report to the Council on the work undertaken in this area."@en3
"(FR) Tras la adopción, el pasado 10 de abril, del reglamento destinado a favorecer la profundización de la unión aduanera entre la Unión y Turquía, el Consejo adoptó el pasado 13 de junio su posición común sobre la propuesta de reglamento financiero relativa al desarrollo de acciones tendentes al desarrollo económico y social de Turquía. Esta posición común fue transmitida al Parlamento Europeo, para segunda lectura, en el período parcial de sesiones de julio de 2000. El Consejo espera con interés el dictamen de éste. Como sabe su Señoría, el Consejo Europeo de Helsinki reconoció, en diciembre de 1999, la candidatura de Turquía en igualdad de derechos y obligaciones en relación con los demás candidatos y decidió la aplicación de una estrategia de preadhesión para dicho país. En Feira, los Jefes de Estado y de Gobierno pidieron a la Comisión que presentara lo antes posible propuestas referentes al marco financiero único de ayuda a Turquía y la asociación para la adhesión. El colegio de comisarios, como su Señoría sabe, aprobó a finales de julio una propuesta de reglamento del Consejo relativa a la instauración de la asociación para la adhesión de Turquía, y sobre la base de dicho reglamento la Comisión someterá posteriormente al Consejo su propuesta de asociación, y recogerá, según el modelo adoptado para los demás candidatos, las prioridades y objetivos a corto y a medio plazo para la preparación de la adhesión. La Comisión presentará a continuación su propuesta relativa a la creación de un marco financiero único. Es evidente que durante la elaboración de dicha asociación, el Consejo velará, en particular, por el respeto de los criterios políticos de adhesión, sobre todo en los ámbitos de los derechos humanos, del Estado de derecho, del sistema judicial. Asimismo, se ocupará del seguimiento y del control de la adecuación de la legislación turca tanto en este como en los demás ámbitos, a fin de que dichos criterios se garanticen de la misma manera que con respecto a los demás países candidatos. En este sentido, hay que señalar que se ha iniciado en el seno del Consejo de asociación UE-Turquía la preparación del examen de la legislación turca en todos los ámbitos del acervo comunitario. Además, el Consejo Europeo de Feira pidió a la Comisión que informara al Consejo sobre los trabajos iniciados en tal sentido."@es12
". Sen jälkeen, kun neuvosto oli hyväksynyt 10. huhtikuuta unionin ja Turkin tulliliiton syventämistä koskevan asetuksen, se vahvisti 13. kesäkuuta yhteisen kantansa ehdotuksesta rahoitusasetukseksi Turkin taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen edistämiseksi toteutettavista toimista. Yhteinen kanta toimitettiin Euroopan parlamentille sen toiseen käsittelyyn, joka pidettiin heinäkuun 2000 istuntojaksolla. Neuvosto odottaa kiinnostuneena parlamentin lausuntoa. Kuten tiedätte, joulukuussa 1999 pidetyssä Helsingin Eurooppa-neuvostossa Turkki hyväksyttiin ehdokasvaltioksi samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin muutkin ehdokkaat, ja samassa yhteydessä päätettiin liittymistä valmistelevan strategian toteuttamisesta Turkissa. Feirassa valtioiden ja hallitusten päämiehet pyysivät komissiota tekemään mahdollisimman pian ehdotuksia yksinomaan Turkille myönnettävän talousavun puitteista ja liittymiskumppanuudesta. Kuten tiedätte, komissio hyväksyi heinäkuun lopulla ehdotuksen neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan kumppanuuden aloittamisesta Turkin kanssa, ja tämän asetuksen pohjalta komissio esittää neuvostolle myöhemmin kumppanuutta koskevan ehdotuksensa, johon on myös koottu liittymisen valmistelun lyhyen ja keskipitkän aikavälin painopisteet ja tavoitteet muiden ehdokasvaltioiden kohdalla sovelletun mallin mukaisesti. Komissio esittää lopuksi yksinomaisia rahoituspuitteita koskevan ehdotuksensa. On tietysti selvää, että neuvosto valvoo kumppanuuden kehittyessä ennen kaikkea liittymisen poliittisten kriteerien täyttymistä etenkin ihmisoikeuksien, oikeusvaltion periaatteiden ja oikeudellisen järjestelmän osalta. Se huolehtii myös Turkin lainsäädännön yhteensovittamisen seurannasta ja valvonnasta niin tällä kuin muillakin aloilla, jotta ne voidaan varmistaa samalla tavalla kuin muiden ehdokasvaltioiden kohdalla. Tässä yhteydessä on syytä mainita, että EU:n ja Turkin välisessä assosiointineuvostossa on ryhdytty valmistelemaan Turkin lainsäädännön tutkimista kaikilla yhteisön säännöstön aloilla. Lisäksi Feiran Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota tiedottamaan neuvostolle kyseisellä alalla tehtävästä työstä."@fi5
"Dopo l’adozione, il 10 aprile scorso, del regolamento destinato ad agevolare l’approfondimento dell’Unione doganale tra l’Unione e la Turchia, il Consiglio ha definito il 13 giugno la sua posizione comune sulla proposta di regolamento finanziario relativo all’attuazione di azioni a favore dello sviluppo economico e sociale della Turchia. Questa posizione comune è stata trasmessa al Parlamento europeo, per la seconda lettura nella tornata del luglio 2000 e il Consiglio ne attende con interesse il parere. E’ noto che il Consiglio europeo di Helsinki ha riconosciuto, nel dicembre 1999, che la candidatura della Turchia, per quanto riguarda diritti e obblighi, è esattamente su un piano d’uguaglianza con gli altri paesi candidati all’adesione e ha deciso di porre in essere una strategia di preadesione per la Turchia. Al Vertice di Feira i Capi di Stato e di governo hanno invitato la Commissione a presentare, appena possibile, proposte concernenti il quadro finanziario unico di aiuto alla Turchia nonché il partenariato per l’adesione. Come sapete, il Collegio dei Commissari ha approvato, alla fine di luglio, una proposta di regolamento del Consiglio concernente l’istituzione del partenariato per l’adesione della Turchia e in conformità a questo regolamento la Commissione presenterà successivamente al Consiglio la proposta di partenariato ma, ricalcando il modello applicato agli altri paesi candidati, raggrupperà le priorità e gli obiettivi a breve e medio termine per la preparazione all’adesione. La Commissione presenterà successivamente la sua proposta sulla creazione di un quadro finanziario unico. Ovviamente, durante l’elaborazione di questo partenariato, il Consiglio vigilerà in modo particolare sul rispetto dei criteri politici d’adesione, specialmente per quanto riguarda i diritti dell’uomo, lo Stato di diritto e il sistema giudiziario. Si occuperà anche del seguito e del controllo dell’adeguamento della legislazione turca, in questo e altri campi, per garantire l’uguaglianza con gli altri paesi candidati. A tal proposito, occorre rilevare che in seno al Consiglio d’associazione UE-Turchia è stata avviata la preparazione dell’esame della legislazione turca in tutti i campi dell’ comunitario. Inoltre, il Consiglio europeo di Feira ha invitato la Commissione a fare rapporto al Consiglio sui lavori intrapresi a tal fine."@it9
". Following the adoption, on 10 April this year, of the regulation regarding the implementation of measures intended to intensify the EU-Turkey customs union, on 13 June this year the Council adopted its common position on the proposal for a financial regulation on the implementation of actions to promote Turkey’s economic and social development. This common position was sent to the European Parliament for second reading at the July 2000 part-session. The Council awaits Parliament’s opinion with interest. You know that, in December 1999, the Helsinki European Council recognised Turkey’s candidacy on an equal footing with the other candidates in terms of rights and obligations and decided to implement a pre-accession strategy for Turkey. In Feira, the Heads of State and Government invited the Commission to submit proposals regarding the single financial framework for aid to Turkey and the accession partnership as soon as possible. As you know, at the end of July, the Commission approved a proposal for a Council regulation on launching Turkey's accession partnership. It is on the basis of this regulation that the Commission will, at a later date, submit its proposal for partnership, but it will include the short- and medium-term priorities and objectives to prepare for accession in accordance with the model adopted for the other candidates. The Commission will present its proposal on the implementation of a single financial framework at a later date. It goes without saying that, in working out this partnership, the Council will pay particular attention to compliance with the political criteria for accession, particularly in the areas of human rights, rule of law and the legal system. It will also ensure monitoring to verify that Turkish legislation is made compliant in this and in other areas, in order to ascertain that this is carried out in the same way as in the other candidate countries. In this connection, it should be noted that preparations for the examination of Turkish legislation in all the areas of the have been undertaken within the EU-Turkey Association Council. In addition, the Feira European Council requested that the Commission submit a progress report to the Council on the work undertaken in this area."@lv10
"Na de aanneming op 10 april jongstleden van de verordening betreffende de uitbreiding van de douane-unie tussen de Unie en Turkije, heeft de Raad op 13 juni zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld over het voorstel voor een verordening inzake de financiering van acties ter bevordering van de economische en sociale ontwikkeling van Turkije. De Raad heeft dit gemeenschappelijk standpunt doen toekomen aan het Parlement, voor de tweede lezing, in de vergaderperiode van juli 2000. De Raad wacht nu met belangstelling op het advies van het Parlement. Zoals u weet, heeft de Europese Raad van Helsinki in december 1999 de kandidatuur van Turkije erkend, op grond van dezelfde rechten en verplichtingen als voor de andere kandidaten, en besloten tot de implementatie van een pretoetredingsstrategie voor Turkije. Te Feira hebben de staatshoofden en regeringsleiders de Commissie verzocht zo snel mogelijk voorstellen in te dienen met betrekking tot één financieel kader voor hulp aan Turkije en het partnerschap voor de toetreding. Zoals u weet, heeft het college van commissarissen eind juli een voorstel voor een verordening van de Raad goedgekeurd betreffende de invoering van het partnerschap voor de toetreding van Turkije. Op basis van deze verordening zal de Commissie vervolgens haar voorstel voor het partnerschap voorleggen aan de Raad. Zij zal echter, volgens het model dat ook is toegepast voor de andere kandidaten, een nieuwe lijst maken van de prioriteiten en doelstellingen op de korte en middellange termijn, die tijdens de voorbereiding van de toetreding moeten worden nagestreefd. Daarna zal de Commissie haar voorstel voor de totstandbrenging van één financieel kader indienen. Het spreekt vanzelf dat tijdens de voorbereiding van het partnerschap de Raad in het bijzonder zal letten op de eerbiediging van de politieke criteria voor toetreding, met name op het gebied van de mensenrechten, de rechtsstaat, het gerechtelijk systeem. Hij zal ook toezien op de follow-up en de controle op de aanpassing van de Turkse wetgeving aan het communautair op dit terrein net zo goed als op andere terreinen, teneinde deze aanpassingen te garanderen zoals bij andere kandidaat-lidstaten. In dit opzicht wil ik erop wijzen dat in de Associatieraad EU-Turkije een aanvang is gemaakt met de voorbereiding van de doorlichting van de Turkse wetgeving op alle domeinen van het communautair . Daarenboven heeft de Europese Raad van Feira de Commissie verzocht om verslag uit te brengen aan de Raad over de desbetreffende werkzaamheden."@nl2
"Após a aprovação, em 10 de Abril último, do regulamento destinado a favorecer o aprofundamento da união aduaneira entre a União e a Turquia, o Conselho adoptou, em 13 de Junho último, a sua posição comum sobre a proposta de regulamento financeiro relativa à aplicação de acções tendentes ao desenvolvimento económico e social da Turquia. Esta posição comum foi transmitida ao Parlamento Europeu, para segunda leitura, na sessão de Julho de 2000. O Conselho aguarda com interesse o parecer do Parlamento. Os senhores deputados sabem que o Conselho Europeu de Helsínquia reconheceu, em Dezembro de 1999, por igualdade de direitos e obrigações relativamente aos outros candidatos, a candidatura da Turquia e que deliberou a implementação de uma estratégia de pré-adesão para a Turquia. Em Santa Maria da Feira, os Chefes de Estado e de Governo convidaram a Comissão a apresentar, logo que possível, propostas relativas ao quadro financeiro único de ajuda à Turquia e a parceria para a adesão. Como os senhores deputados sabem, o Colégio dos Comissários aprovou, em finais de Julho, uma proposta de regulamento do Conselho relativa à instauração da parceria para a adesão à Turquia e é com base neste regulamento que a Comissão apresentará, ulteriormente, ao Conselho, a sua proposta de parceria que há-de reunir, em termos do modelo definido para os outros candidatos, as prioridades e objectivos a curto e médio prazo para a preparação da adesão. A Comissão apresentará, ulteriormente, a sua proposta relativa à implantação de um quadro financeiro único. É evidente que, no decorrer da elaboração desta parceria, o Conselho zelará, muito particularmente, pelo respeito dos critérios políticos de adesão, nomeadamente em matéria de direitos do Homem, de Estado de direito e de sistema judicial. Zelará igualmente pelo acompanhamento e controlo da adequação da legislação turca, neste como noutros domínios, de modo a que lhes seja dado cumprimento idêntico ao de outros países candidatos. A este propósito, cabe referir que a preparação da apreciação da legislação turca em todos os domínios do acervo comunitário foi objecto de compromisso no seio do Conselho da Associação UE-Turquia. Além disso, o Conselho Europeu de Santa Maria da Feira convidou a Comissão a apresentar um relatório ao Conselho relativo aos trabalhos iniciados na matéria."@pt11
"Efter antagandet den 10 april av förordningen som syftar till att fördjupa tullunionen mellan unionen och Turkiet, fastställde rådet den 13 juni sin gemensamma ståndpunkt om förslaget till budgetförordning om genomförandet av åtgärder som syftar till en ekonomisk och social utveckling av Turkiet. Denna gemensamma ståndpunkt överlämnades till Europaparlamentet för en andra behandling vid sammanträdet i juli 2000. Rådet avvaktar med intresse yttrandet från parlamentet. Som ni vet erkände Europeiska rådet i Helsingfors i december 1999 Turkiets ansökan med samma rättigheter och skyldigheter som de övriga kandidatländerna och beslutade att genomföra en föranslutningsstrategi för Turkiet. I Feira uppmanade stats- och regeringscheferna kommissionen att så snart som möjligt lägga fram förslag rörande den enhetliga ekonomiska ramen för Turkiet och partnerskapet inför anslutningen. Som ni vet godkände kommissionärerna i slutet av juli ett förslag till rådets förordning om att inrätta ett partnerskap inför Turkiets anslutning och det är på grundval av denna förordning som kommissionen senare kommer att till rådet överlämna sitt förslag till partnerskap, och kommissionen kommer precis som för övriga kandidatländer att gruppera prioriteringar och målsättningar på kort och längre sikt för att förbereda anslutningen. Kommissionen kommer senare att lägga fram sitt förslag om att inrätta en enhetlig ekonomisk ram. Det säger sig självt att under utarbetandet av detta partnerskap kommer rådet att särskilt se till att de politiska kriterierna för anslutning efterlevs, bl.a. på området mänskliga rättigheter, rättsstaten och det rättsliga systemet. Rådet kommer också att se till att det blir en uppföljning och kontroll av att den turkiska lagstiftningen anpassas, på detta område liksom på andra, på samma sätt som för övriga kandidatländer. I det hänseendet bör det noteras att förberedelserna för granskningen av den turkiska lagstiftningen på alla områden av gemenskapens regelverk inletts inom associeringsrådet för EU-Turkiet. Europeiska rådet i Feira uppmanade även kommissionen att rapportera till rådet om det arbete som inletts i detta hänseende."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph