Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-09-05-Speech-2-150"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000905.11.2-150"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Permettez-moi, Monsieur le Président, de répondre conjointement aux questions posées respectivement par M. Theonas et Mme Kinnock, parce qu'elles portent toutes les deux sur la nécessité de parvenir, à terme, à l'abolition du travail des enfants. En ce qui concerne la question posée par M. Theonas, il convient de souligner que l'Union européenne mesure toute l'importance que revêt l'abolition de l'exploitation des enfants, qui prive ces derniers de leurs droits d'avoir une enfance normale, de recevoir une éducation et de ne pas être soumis à des travaux forcés. L'Union européenne soutient activement l'action des Nations unies, de l'Organisation internationale du travail et du Fonds des Nations unies pour l'enfance, mieux connu sous le nom d'Unicef dans ce domaine, et salue l'adoption de la Convention de l'OIT concernant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants, ratifiée par les États-Unis le 2 décembre 1999, et elle fera en sorte que cette convention contribue effectivement à l'élimination des formes les plus intolérables de travail des enfants. L'Union européenne regrette que les États-Unis n'aient pas encore ratifié la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant. Lors de contacts bilatéraux, nos représentants ont invité les États-Unis à procéder à cette ratification. Ratifiée par les États membres, la Convention revêt une importance capitale pour l'Union européenne qui s'est engagée de façon très active dans l'actuel processus de préparation de la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies sur les enfants, qui aura lieu en septembre 2001. À cette occasion, un bilan sera dressé sur les progrès accomplis dans le domaine des droits des enfants dans les dix dernières années. Dans le cadre de son dialogue politique avec les États-Unis, l'Union européenne évoque souvent les questions relatives aux droits de l'homme, et le Conseil prend note du cas soulevé par l'honorable parlementaire. S'agissant de la question posée par Mme Kinnock, le Conseil partage entièrement son point de vue selon lequel il est nécessaire d'assurer une bonne préparation de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée au suivi du sommet mondial pour les enfants, qui aura lieu en septembre 2001. L'Union européenne a commencé à préparer activement cet événement. Elle l'a inscrit parmi ses priorités, en vue de la 55ème session de l'Assemblée générale de l'ONU. Bien que la réussite de cet événement dépende dans une large mesure de l'engagement de la communauté internationale dans son ensemble, le Conseil est conscient du fait que l'Union européenne pourrait et devrait exercer un rôle de toute première importance dans ce processus préparatoire, rôle qui a d'ailleurs été encouragé lors des contacts informels tenus avec des représentants de l'Unicef. En outre, le Conseil porte une attention constante aux droits de l'enfant dans toutes les enceintes où l'on traite de questions afférentes aux droits de l'homme. Ainsi, il a mis la préparation de la session extraordinaire à l'ordre du jour de son groupe compétent en matière de droits de l'homme et il envisage de consacrer à ce thème une section spécifique du rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme. Enfin, la présidence française a proposé à ses partenaires l'organisation d'une journée européenne des droits de l'enfant, qui pourrait se tenir - je le dis sous réserve, car ce n'est pas encore décidé officiellement - le 20 novembre 2000. Dernier point : le Conseil encourage la signature des deux protocoles facultatifs à la convention relative aux droits de l'enfant que l'Assemblée générale des Nations unies a adoptée et ouvert à la signature le 25 mai 2000, et nous espérons que de nombreux pays les signeront à l'occasion du sommet du millénaire qui s'ouvre demain et mettront en œuvre ces deux protocoles facultatifs."@fr6
lpv:translated text
"Tillad mig, hr. formand, at svare under ét på de spørgsmål, der er stillet af henholdsvis hr. Theonas og fru Kinnock, da de begge to går på nødvendigheden af på sigt at nå frem til at afskaffe børnearbejde. For så vidt angår spørgsmålet, som hr. Theonas har stillet, er der grund til at understrege, at Den Europæiske Union fuldt ud er klar over, hvor vigtigt det er at afskaffe den udbytning af børn, som berøver disse deres ret til at have en normal barndom, at få en uddannelse og ikke at være underkastet tvangsarbejde. Den Europæiske Union støtter aktivt indsatsen fra De Forenede Nationer, Den Internationale Arbejdsorganisation og De Forenede Nationers Børnefond, bedre kendt på dette område som UNICEF, og Unionen glæder sig over vedtagelsen af ILO's konvention om forbud mod og øjeblikkelig afskaffelse af de værste former for børnearbejde, som blev ratificeret af USA den 2. december 1999, og den vil sørge for, at denne konvention medvirker effektivt til afskaffelse af de mest utålelige former for børnearbejde. Den Europæiske Union beklager, at USA endnu ikke har ratificeret De Forenede Nationers Konvention om barnets rettigheder. I løbet af de bilaterale kontakter har vores repræsentanter opfordret USA til at komme i gang med denne ratificering. Konventionen, som er ratificeret af medlemslandene, er af den allerstørste vigtighed for Den Europæiske Union, som har engageret sig meget aktivt i den aktuelle forberedelse af den særlige samling i FN's Generalforsamling om børn, som finder sted i september 2001. I den forbindelse vil der blive foretaget en opgørelse over, hvilke fremskridt der er opnået omkring børns rettigheder i de sidste ti år. I forbindelse med den politiske dialog med USA bringer Den Europæiske Union tit spørgsmål på bane vedrørende menneskerettigheder, og Rådet tager det tilfælde til efterretning, som det ærede medlem har bragt frem. Når det drejer sig om det spørgsmål, som fru Kinnock rejste, så deler Rådet fuldt ud hendes synspunkt om, at det er nødvendigt at sikre en god forberedelse af den ekstraordinære samling i FN's Generalforsamling, som er helliget en opfølgning på verdenstopmødet om børn, og som skal finde sted i september 2001. Den Europæiske Union er gået i gang med aktivt at forberede denne begivenhed. Den har optaget den blandt sine øverste prioriteter med henblik på den 55. samling i FN's Generalforsamling. Selv om et heldigt udfald af denne begivenhed i vidt omfang afhænger af et engagement fra hele det internationale samfund, er Rådet bevidst om, at Den Europæiske Union kan og bør spille en ganske fremtrædende rolle i denne forberedende fase, en rolle som i øvrigt har nydt fremme i forbindelse med uformelle kontakter med repræsentanter for UNICEF. Herudover er Rådet konstant opmærksom på børns rettigheder i alle fora, hvor man drøfter spørgsmål med tilknytning til menneskerettighederne. Det har således sat forberedelsen af den ekstraordinære samling på sin menneskerettighedsgruppes dagsorden, og det overvejer at vie dette tema et særligt afsnit i Den Europæiske Unions årsberetning om menneskerettigheder. Endelig har det franske formandskab foreslået sine partnere, at der afholdes en europæisk dag om børns rettigheder, som eventuelt kunne finde sted - dette siger jeg med forbehold, for det er endnu ikke officielt besluttet - den 20. november 2000. Et sidste punkt: Rådet opfordrer til underskrivelse af de to valgfri protokoller i tilknytning til konventionen om barnets rettigheder, som FN's Generalforsamling vedtog og åbnede for underskrivelse den 25. maj 2000, og det er vores håb, at mange lande vil underskrive dem i forbindelse med årtusindets topmøde, som begynder i morgen, og dermed sætte disse to valgfri protokoller i kraft."@da1
". Gestatten Sie mir, Herr Präsident, die Fragen von Herrn Theonas und Frau Kinnock in einem zu beantworten, denn sie betreffen beide die Notwendigkeit, langfristig die Kinderarbeit abzuschaffen. Zur Frage von Herrn Theonas ist hervorzuheben, dass die Europäische Union sich durchaus bewusst ist, dass die Ausbeutung der Kinder, die diese ihres Rechts auf eine normale Kindheit sowie auf Schulbildung beraubt und sie zur Zwangsarbeit verdammt, abgeschafft werden muss. Die EU unterstützt aktiv die Aktion der Vereinten Nationen, der Internationalen Arbeitsorganisation und des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, besser bekannt unter dem Namen UNICEF, und begrüßt die Verabschiedung der ILO-Konvention über das Verbot und die sofortige Abschaffung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit, die die USA am 2. Dezember 1999 ratifiziert haben. Sie wird alles tun, damit diese Konvention tatsächlich zur Abschaffung der unerträglichsten Formen der Kinderarbeit beiträgt. Die Europäische Union bedauert, dass die USA die UNO-Konvention über die Rechte des Kindes noch nicht ratifiziert haben. Im Rahmen bilateraler Kontakte haben unsere Vertreter die USA aufgefordert, diese Ratifizierung nicht länger hinauszuzögern. Die von den Mitgliedstaaten ratifizierte Konvention ist für die EU von großer Bedeutung, die sich sehr aktiv im Vorbereitungsprozess für die für September 2001 vorgesehene Kinder-Sondertagung der UNO-Generalversammlung engagiert. Bei dieser Gelegenheit soll Bilanz über die Fortschritte im Bereich der Rechte der Kinder in den letzten zehn Jahren gezogen werden. Im Rahmen ihres politischen Dialogs mit den Vereinigten Staaten spricht die Europäische Union häufig Fragen im Zusammenhang mit den Menschenrechten an, und der Rat nimmt den vom Herrn Abgeordneten angeschnittenen Fall zur Kenntnis. Was die Frage von Frau Kinnock betrifft, so teilt der Rat ihre Auffassung, dass es erforderlich ist, eine gute Vorbereitung der für September 2001 vorgesehenen Sondertagung der UNO-Generalversammlung als Folgetagung zum Weltkindergipfel zu gewährleisten. Die Europäische Union hat mit der aktiven Vorbereitung dieses Ereignisses begonnen und sie zum vorrangigen Anliegen im Vorfeld der 55. Tagung der UNO-Generalversammlung gemacht. Obwohl der Erfolg dieses Ereignisses weitgehend vom Engagement der internationalen Gemeinschaft insgesamt abhängt, ist sich der Rat bewusst, dass der EU eine herausragende Rolle in diesem Vorbereitungsprozess zukommt, was im übrigen bei den informellen Kontakten mit den Vertretern der UNICEF noch bestätigt wurde. Darüber hinaus widmet der Rat den Rechten des Kindes in allen Gremien, in denen Menschenrechtsfragen auf der Tagesordnung stehen, große Aufmerksamkeit. So hat er die Vorbereitung der Sondertagung auf die Tagesordnung seiner eigenen für Menschenrechte zuständigen Gruppe gesetzt und beabsichtigt, diesem Thema einen gesonderten Abschnitt des Jahresberichts der Europäischen Union über die Menschenrechte zu widmen. Schließlich hat die französische Präsidentschaft ihren Partnern vorgeschlagen, einen Europäischen Tag für die Rechte des Kindes durchzuführen, der möglicherweise – ich sage das unter allem Vorbehalt, denn es ist noch nicht offiziell beschlossen – am 20. November 2000 stattfinden könnte. Noch ein letzter Punkt: der Rat spricht sich für die Unterzeichnung der beiden freiwilligen Protokolle zur Konvention über die Rechte des Kindes aus, die die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 25. Mai 2000 angenommen und zur Unterzeichnung aufgelegt hat. Wir hoffen, dass zahlreiche Länder anlässlich des Millenniumsgipfels, der morgen eröffnet wird, die beiden freiwilligen Protokolle unterzeichnen und dann umsetzen werden."@de7
"Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω από κοινού στις ερωτήσεις που έθεσαν ο κύριος Θεωνάς και η κυρία Kinnock αντίστοιχα, διότι και οι δύο αναφέρονται στην αναγκαιότητα να επιτύχουμε, εν ευθέτω χρόνω, την κατάργηση της παιδικής εργασίας. Όσον αφορά την ερώτηση που έθεσε ο κύριος Θεωνάς, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σταθμίζει στο ακέραιο τη σημασία που έχει η κατάργηση της εκμετάλλευσης των παιδιών, που τους στερεί το δικαίωμά τους να έχουν μια φυσιολογική παιδική ηλικία, να μορφωθούν και να μην είναι υφίστανται καταναγκαστικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ενεργά τη δράση των Ηνωμένων Εθνών και του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά, πιο γνωστό στον τομέα αυτό ως Unicef, και χαιρετίζει την ψήφιση της Σύμβασης της ΔΟΕ σχετικά με την κατάργηση των χειρότερων μορφών της παιδικής εργασίας, η οποία επικυρώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 2 Δεκεμβρίου 1999, και θα φροντίσει αναλόγως ώστε η σύμβαση αυτή να συμβάλει αποτελεσματικά στην κατάργηση των πιο απαράδεκτων μορφών της παιδικής εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται πολύ που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμα επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού. Σε διμερείς επαφές, οι εκπρόσωποί μας κάλεσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν στην κύρωσή της. Η Σύμβαση, κυρωμένη από τα κράτη-μέλη, αποκτά θεμελιώδη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει δεσμευτεί πολύ ενεργά στην τρέχουσα διαδικασία προπαρασκευής της ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά, που θα διεξαχθεί το Σεπτέμβριο του 2001. Με την ευκαιρία αυτή, θα γίνει ένας απολογισμός της προόδου που έχει σημειωθεί στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού κατά τα τελευταία δέκα χρόνια. Στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται συχνά στα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα του ανθρώπου, και το Συμβούλιο σημειώνει την περίπτωση που έθιξε ο αξιότιμος βουλευτής. Όσον αφορά την ερώτηση που έθεσε η κυρία Kinnock, το Συμβούλιο συμμερίζεται απόλυτα την άποψή της, ότι δηλαδή πρέπει να διασφαλιστεί η καλή προπαρασκευή της έκτακτης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία είναι αφιερωμένη στη συνέχεια της Συνόδου Κορυφής για τα παιδιά και θα διεξαχθεί το Σεπτέμβριο του 2001. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει δραστήρια την προετοιμασία της συνεδρίασης αυτής. Την έχει συμπεριλάβει στις προτεραιότητές της, εν όψει της 55ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Παρ’ όλο που η επιτυχία της συνεδρίασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας στο σύνολό της, το Συμβούλιο έχει επίγνωση του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε και θα όφειλε να παίξει σημαίνοντα ρόλο στην προπαρασκευαστική αυτή διαδικασία και οι εκπρόσωποι της Unicef την ενθάρρυναν στις άτυπες επαφές τους να παίξει έναν τέτοιο ρόλο. Εκτός αυτού, το Συμβούλιο προσδίδει μονίμως μεγάλη προσοχή στα δικαιώματα του παιδιού σε όλα τα πεδία που γίνεται λόγος για ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι, έχει περιλάβει την προπαρασκευή της έκτακτης συνόδου στην ημερήσια διάταξη της αρμόδιας ομάδας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και προτίθεται να αφιερώσει στο θέμα αυτό μια ειδική ενότητα στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος, η Γαλλική Προεδρία έχει προτείνει στους εταίρους της τη διοργάνωση μιας ευρωπαϊκής ημερίδας για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία θα μπορούσε να διεξαχθεί – το λέω με κάθε επιφύλαξη, διότι δεν έχει ακόμα αποφασιστεί επίσημα - στις 20 Νοεμβρίου 2000. Ένα τελευταίο σημείο: το Συμβούλιο ενθαρρύνει την υπογραφή δύο συνοδευτικών πρωτοκόλλων της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού που η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε και άνοιξε προς υπογραφή στις 25 Μαίου 2000, και ελπίζουμε ότι πολλές χώρες θα την υπογράψουν με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής της χιλιετίας που αρχίζει αύριο και θα εφαρμόσουν τα δύο αυτά συνοδευτικά πρωτόκολλα."@el8
". Mr President, I would like to answer the questions from Mr Theonas and Mrs Kinnock together, because they both deal with the need to ensure that child labour is abolished for once and for all. As regards Mr Theonas’ question, I must emphasise that the European Union fully recognises the importance of abolishing the exploitation of children, which deprives them of their right to a normal childhood and education, and their right not to be subjected to forced labour. The European Union actively supports the action of the United Nations, the International Labour Organisation and the United Nations Children’s Fund, better known here as UNICEF. It salutes the adoption of the ILO Convention concerning immediate prohibition and action for the elimination of the worst forms of child labour, ratified by the United States on 2 December 1999, and it will work to ensure that this convention does indeed help eliminate the most intolerable forms of child labour. The European Union regrets that the United States has not yet ratified the United Nations Convention on the Rights of the Child. Our representatives have been urging the United States to ratify it in bilateral contacts. The Convention has been ratified by the Member States and is of capital importance for the European Union which is actively involved in the current preparations for the United Nations General Assembly Special Session on Children, scheduled for September 2001, to assess progress achieved in the field of the rights of the child over the last ten years. The European Union often raises human rights issues in the context of its political dialogue with the United States and the Council takes note of the case raised by the honourable Member. On Mrs Kinnock’s question, the Council entirely agrees with her on the importance of good preparation of September’s UN General Assembly Special Session devoted to follow-up of the World Summit for Children. The European Union has started actively preparing for the event. It is one of our priorities for the 55th session of the UN General Assembly. Although the success of the event depends in large measure on the commitment of the international community as a whole, the Council recognises that the European Union can and must play a major role in the preparations, a role encouraged during informal contacts held with representatives of UNICEF. In addition, the Council is constantly attentive to the rights of the child wherever issues relating to human rights are dealt with. The preparations for the special session are on the agenda of the Council’s human rights group, and it intends to devote a special section of the European Union’s annual human rights report to this issue. Finally, the French Presidency has proposed holding a European Day of the Rights of the Child to its partners, possibly on 20 November 2000 – but I say that with reservations, because it has not yet been made official. One last point: the Council is promoting the signature of two optional protocols to the Convention on the Rights of the Child adopted and opened for signature by the United Nations General Assembly on 25 May 2000, and we hope a lot of countries will sign at the Millennium Summit, which opens tomorrow and will implement these two optional protocols."@en3
"(FR) Permítame, señor Presidente, que responda simultáneamente a las preguntas formuladas por el Sr. Theonas y la Sra. Kinnock, respectivamente, porque ambas se refieren a la necesidad de lograr, a la larga, la abolición del trabajo infantil. Con respecto a la pregunta formulada por el Sr. Theonas, conviene subrayar que la Unión Europea evalúa la importancia que reviste la abolición de la explotación de los niños, que priva a estos últimos de sus derechos a una infancia normal, a recibir una educación y a no estar sometidos a trabajos forzados. La Unión Europea apoya activamente, en este ámbito, la acción de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido con el nombre de UNICEF, y se felicita de la adopción de la Convención de la OIT sobre la prohibición y la eliminación inmediata de las formas más perjudiciales del trabajo infantil, ratificada por los Estados Unidos el 2 de diciembre de 1999, y procurará que dicha convención contribuya efectivamente a la eliminación de las formas más intolerables del trabajo infantil. La Unión Europea lamenta que los Estados Unidos aún no hayan ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño. Durante los contactos bilaterales, nuestros representantes han pedido a los Estados Unidos que procedieran a dicha ratificación. La convención, ratificada por los Estados miembros, reviste una importancia capital para la Unión Europea, que se ha comprometido activamente en el actual proceso de preparación de la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia, que tendrá lugar en septiembre de 2001. Con esta ocasión, se efectuará un balance sobre los progresos realizados en el ámbito de los derechos del niño en los últimos diez años. En el marco de su diálogo político con los Estados, la Unión Europea menciona a menudo las cuestiones relativas a los derechos humanos, y el Consejo toma nota del caso planteado por su Señoría. Con respecto a la pregunta formulada por la Sra. Kinnock, el Consejo comparte plenamente su punto de vista según el cual es necesario garantizar una buena preparación de la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada al seguimiento de la Cumbre mundial sobre la infancia, que tendrá lugar en septiembre de 2001. La Unión Europea ha comenzado a preparar activamente este acontecimiento. Ésta lo ha inscrito entre sus prioridades, con vistas a la 55ª sesión de la Asamblea General de la ONU. Si bien el éxito de dicho acontecimiento depende en gran medida del compromiso de la comunidad internacional, en conjunto, el Consejo es consciente del hecho de que la Unión Europea podría y debería ejercer un cometido de primordial importancia en este proceso preparatorio, cometido que, además, ha sido alentado con ocasión de los contactos informales realizados con los representantes del UNICEF. Además, el Consejo presta una constante atención a los derechos del niño en todos los organismos en los que se tratan cuestiones relativas a los derechos humanos. Así, ha incluido la preparación de la sesión extraordinaria en el orden del día de su grupo competente en materia de derechos humanos y se propone destinar a esta cuestión un apartado específico del informe anual de la Unión Europea sobre los derechos humanos. Finalmente, la Presidencia francesa ha propuesto a sus socios la organización de un día europeo de los derechos del niño, que podría celebrarse - lo digo con reservas, ya que aún no está decidido oficialmente - el 20 de noviembre de 2000. Último punto: el Consejo fomenta la firma de los dos protocolos facultativos de la convención relativa a los derechos del niño, que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y dispuso para su firma el 25 de mayo de 2000, y esperamos que muchos países la firmen con ocasión de la Cumbre del Milenio, que se abre mañana, y apliquen estos dos protocolos facultativos."@es12
"Arvoisa puhemies, sallinette, että vastaan yhteisesti Theonasin ja Kinnockin esittämiin kysymyksiin, koska kummatkin koskevat pyrkimystä lopettaa aikanaan lapsityövoiman käyttö. Theonasin esittämän kysymyksen osalta on syytä korostaa, että Euroopan unioni tietää, miten merkittävä saavutus lapsityövoiman hyväksikäytön poistaminen on, koska näitä lapsilta riistetään heidän oikeutensa elää tavallinen lapsuus, saada koulutusta ja olla joutumatta pakkotyöhön. Euroopan unioni tukee aktiivisesti Yhdistyneiden Kansakuntien, Kansainvälisen työjärjestön ja YK:n kansainvälisen lastenavun rahaston, joka tunnetaan paremmin Unicefin nimellä, toimintaa tällä alalla ja pitää myönteisenä hyväksyttyä pahimpien lapsityövoiman muotojen kieltämistä ja poistamista koskevaa ILO:n yleissopimusta, jonka Yhdysvallat ratifioi 2. joulukuuta 1999, ja unioni toimii siten, että tällä yleissopimuksella edistetään tehokkaasti tuomittavimpien lapsityövoiman muotojen poistamista. Euroopan unioni pitää valitettavana sitä, että Yhdysvallat ei ole vielä ratifioinut Yhdistyneiden Kansakuntien lasten oikeuksien yleissopimusta. Edustajamme ovat kahdenvälisissä tapaamisissa kehottaneet Yhdysvaltoja ratifioimaan tämän sopimuksen. Jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen, ja sillä on erittäin tärkeä merkitys Euroopan unionille, joka osallistuu hyvin aktiivisesti parhaillaan tehtävään valmistelutyöhön Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen lapsia käsittelevää erityisistuntoa varten, joka pidetään syyskuussa 2001. Tässä tilaisuudessa esitetään arvio lasten oikeuksien alalla saavutetusta kehityksestä kymmenen kuluneen vuoden aikana. Euroopan unioni ottaa usein esille ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä Yhdysvaltojen kanssa käymässään poliittisessa vuoropuhelussa, ja neuvosto merkitsee muistiin arvoisan parlamentin jäsenen esiin ottaman tapauksen. Kinnockin esittämän kysymyksen osalta neuvosto on täysin samaa mieltä kysyjän kanssa siitä, että on valmisteltava hyvin syyskuussa 2001 pidettävä Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen erityisistunto, jonka aiheena on lasten asemaa käsitelleen maailman huippukokouksen seuranta. Euroopan unioni on ryhtynyt valmistelemaan aktiivisesti tätä tapahtumaa. Se on kirjannut sen yhdeksi painopisteekseen YK:n yleiskokouksen 55:ttä istuntoa silmällä pitäen. Vaikka erityisistunnon onnistuminen riippuu pitkälti koko kansainvälisen yhteisön sitoutumisesta, neuvosto tietää, että Euroopan unionilla voisi olla ja sillä pitäisikin olla hyvin merkittävä rooli istunnon valmistelussa, ja Unicefin edustajien kanssa käydyissä epävirallisissa tapaamisissa unionia on kannustettukin omaksumaan tällainen rooli. Lisäksi neuvosto kiinnittää jatkuvasti huomiota lasten oikeuksien noudattamiseen kaikissa yhteyksissä, joissa käsitellään ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Se on sisällyttänyt erityisistunnon valmistelun ihmisoikeuksista vastaavan työryhmänsä esityslistalle ja kiinnittänee erityistä huomiota tähän aiheeseen Euroopan unionin ihmisoikeuksia koskevassa vuosikertomuksessa. Lopuksi puheenjohtajavaltio Ranska on ehdottanut kumppaneilleen eurooppalaisen lasten oikeuksien päivän järjestämistä, ja kyseistä päivää vietettäisiin sanon tämän varauksella, koska asiasta ei ole vielä tehty virallista päätöstä 20. marraskuuta 2000. Viimeisenä kohtana: neuvosto kannustaa kaikkia valtioita allekirjoittamaan lasten oikeuksien yleissopimukseen liitettävät kaksi harkinnanvaraista Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen hyväksymää pöytäkirjaa, jotka avattiin allekirjoitettavaksi 25. toukokuuta 2000, ja toivomme, että monet valtiot allekirjoittavat ne huomenna alkavassa Millennium-huippukokouksessa ja panevat ne täytäntöön."@fi5
". Signor Presidente, mi permetta di rispondere congiuntamente alle interrogazioni poste rispettivamente dall’onorevole Theonas e dalla onorevole Kinnock, poiché vertono entrambe sulla necessità di giungere, in breve, all’abolizione del lavoro infantile. Per quanto attiene all’interrogazione dell’onorevole Theonas, è opportuno sottolineare che l’Unione europea è conscia dell’importanza che riveste l’abolizione dello sfruttamento dei bambini, che li priva del diritto di vivere un’infanzia normale, di ricevere un’istruzione e di non essere sottoposti a lavori forzati. L’Unione europea sostiene attivamente l’azione delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione internazionale del lavoro e del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, meglio conosciuto con il nome di UNICEF, e accoglie con favore l’adozione della Convenzione dell’OIL sul divieto e l’immediata eliminazione delle peggiori forme di lavoro infantile, ratificata dagli Stati Uniti il 2 dicembre 1999. Inoltre, si adoprerà affinché tale Convenzione contribuisca realmente all’eliminazione delle forme più intollerabili di lavoro infantile. L’Unione europea deplora che gli Stati Uniti non abbiano ancora ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. In occasione di contatti bilaterali, i nostri rappresentanti hanno invitato gli Stati Uniti a procedere alla ratifica. La Convenzione, ratificata dagli Stati membri, riveste un’importanza capitale per l’Unione europea che si è impegnata assai attivamente nell’attuale processo di preparazione della sessione speciale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sui bambini che si terrà nel settembre del 2001. In quell’occasione, si farà un bilancio dei progressi compiuti negli ultimi dieci anni nel campo dei diritti dell'infanzia. Nell’ambito del suo dialogo politico con gli Stati Uniti, l’Unione europea evoca spesso le questioni relative ai diritti dell’uomo e a questo proposito il Consiglio prende buona nota del caso sollevato dall’onorevole deputato. Per quanto riguarda l’interrogazione posta dalla onorevole Kinnock, il Consiglio è totalmente d’accordo sulla necessità di garantire una buona preparazione della sessione straordinaria dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata al seguito del Vertice mondiale sui bambini che avrà luogo nel settembre del 2001. L’Unione europea ha iniziato attivamente a preparare quell’evento. Lo ha inserito fra le sue priorità in vista della 55a sessione dell’Assemblea generale dell’ONU. Benché il successo di tale avvenimento dipenda, in larga misura, dall’impegno della comunità internazionale nel suo insieme, il Consiglio è consapevole del fatto che l’Unione europea potrebbe e dovrebbe esercitare un ruolo di primissima importanza nel processo di preparazione, ruolo che peraltro è stato incoraggiato nel corso dei contatti informali avuti con i rappresentanti dell’UNICEF. Inoltre, il Consiglio presta un’attenzione costante ai diritti dei bambini in tutte le sedi in cui si trattano questioni relative ai diritti dell’uomo. Per questa ragione, ha inserito la preparazione della sessione straordinaria nell’ordine del giorno del suo gruppo competente in materia di diritti dell’uomo e prevede di dedicare a questo tema una sezione specifica della relazione annuale dell’Unione europea sui diritti dell’uomo. Infine, la Presidenza francese ha proposto ai suoi l’organizzazione di una giornata europea dei diritti del fanciullo che potrebbe essere celebrata il 20 novembre 2000 ma lo dico con tutte le riserve del caso poiché non è stata ancora decisa ufficialmente. Ultimo punto: il Consiglio incoraggia a sottoscrivere i due protocolli facoltativi della Convenzione sui diritti del fanciullo che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato e proposto alla firma il 25 maggio 2000. Noi speriamo che, in occasione del Vertice sul che inizia domani, molti paesi firmeranno i due protocolli facoltativi e li applicheranno."@it9
". Mr President, I would like to answer the questions from Mr Theonas and Mrs Kinnock together, because they both deal with the need to ensure that child labour is abolished for once and for all. As regards Mr Theonas’ question, I must emphasise that the European Union fully recognises the importance of abolishing the exploitation of children, which deprives them of their right to a normal childhood and education, and their right not to be subjected to forced labour. The European Union actively supports the action of the United Nations, the International Labour Organisation and the United Nations Children’s Fund, better known here as UNICEF. It salutes the adoption of the ILO Convention concerning immediate prohibition and action for the elimination of the worst forms of child labour, ratified by the United States on 2 December 1999, and it will work to ensure that this convention does indeed help eliminate the most intolerable forms of child labour. The European Union regrets that the United States has not yet ratified the United Nations Convention on the Rights of the Child. Our representatives have been urging the United States to ratify it in bilateral contacts. The Convention has been ratified by the Member States and is of capital importance for the European Union which is actively involved in the current preparations for the United Nations General Assembly Special Session on Children, scheduled for September 2001, to assess progress achieved in the field of the rights of the child over the last ten years. The European Union often raises human rights issues in the context of its political dialogue with the United States and the Council takes note of the case raised by the honourable Member. On Mrs Kinnock’s question, the Council entirely agrees with her on the importance of good preparation of September’s UN General Assembly Special Session devoted to follow-up of the World Summit for Children. The European Union has started actively preparing for the event. It is one of our priorities for the 55th session of the UN General Assembly. Although the success of the event depends in large measure on the commitment of the international community as a whole, the Council recognises that the European Union can and must play a major role in the preparations, a role encouraged during informal contacts held with representatives of UNICEF. In addition, the Council is constantly attentive to the rights of the child wherever issues relating to human rights are dealt with. The preparations for the special session are on the agenda of the Council’s human rights group, and it intends to devote a special section of the European Union’s annual human rights report to this issue. Finally, the French Presidency has proposed holding a European Day of the Rights of the Child to its partners, possibly on 20 November 2000 – but I say that with reservations, because it has not yet been made official. One last point: the Council is promoting the signature of two optional protocols to the Convention on the Rights of the Child adopted and opened for signature by the United Nations General Assembly on 25 May 2000, and we hope a lot of countries will sign at the Millennium Summit, which opens tomorrow and will implement these two optional protocols."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, als u het niet erg vindt, zou ik de vragen van de heer Theonas en mevrouw Kinnock gezamenlijk willen beantwoorden, omdat ze beide betrekking hebben op de noodzaak om kinderarbeid op termijn af te schaffen. Wat de vraag van de heer Theonas betreft, moeten wij onderstrepen dat de Europese Unie zich volkomen bewust is van het belang van de afschaffing van de uitbuiting van kinderen, die hen berooft van het recht op een normale jeugd, het recht op onderwijs en het recht om niet te worden onderworpen aan dwangarbeid. De Europese Unie ondersteunt actief de activiteiten van de Verenigde Naties, de Internationale Arbeidsorganisatie en het Kinderfonds van de VN, beter bekend onder de naam UNICEF, en verwelkomt de aanneming van het IAO-verdrag inzake het verbod op en de onmiddellijke opheffing van de ergste vormen van kinderarbeid door de Verenigde Staten, die het hebben geratificeerd op 2 december 1999. De Unie zal erop toezien dat dit verdrag effectief bijdraagt tot de opheffing van de ergste vormen van kinderarbeid en betreurt het dat de Verenigde Staten het Verdrag van de VN inzake de rechten van het kind nog niet hebben geratificeerd. In het kader van bilaterale contacten hebben onze vertegenwoordigers de Verenigde Staten aangespoord om tot ratificatie over te gaan. Dit verdrag, dat door de lidstaten werd geratificeerd, is van kapitaal belang voor de Europese Unie, die zich heel actief heeft ingezet bij de lopende voorbereiding van de speciale zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over kinderen, die zal plaatsvinden in september 2001. Bij die gelegenheid zal de balans worden opgemaakt van de vorderingen die in de afgelopen tien jaar zijn gemaakt op het vlak van de kinderrechten. In het kader van haar politieke dialoog met de Verenigde Staten, brengt de Europese Unie geregeld mensenrechtenkwesties ter sprake, en de Raad neemt nota van de zaak die de geachte afgevaardigde aan de orde heeft gesteld. Wat de vraag van mevrouw Kinnock betreft, is de Raad het volledig eens met haar standpunt, dat het noodzakelijk is om te zorgen voor een goede voorbereiding van de buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die gewijd is aan de follow-up van de wereldtop over kinderen en zal plaatsvinden in september 2001. De Europese Unie is actief met de voorbereiding van dit evenement begonnen. Het is een van haar prioriteiten met het oog op de 55e zitting van de Algemene Vergadering van de VN. Ofschoon het succes van deze gebeurtenis in grote mate afhangt van het engagement van de internationale gemeenschap als geheel, is de Raad zich ervan bewust dat de Europese Unie een absolute hoofdrol zou kunnen en zou moeten spelen in dit voorbereidingsproces. Overigens hebben de vertegenwoordigers van UNICEF hier tijdens informele contacten op aangedrongen. Daarenboven besteedt de Raad voortdurend aandacht aan kinderrechten in ieder forum waar mensenrechtenkwesties ter sprake komen. Zo heeft hij de voorbereiding van de buitengewone zitting op de agenda geplaatst van zijn werkgroep mensenrechten, en is hij van plan een specifiek hoofdstuk aan dit thema te wijden in het jaarverslag van de Europese Unie over de mensenrechten. Tot slot, heeft het Franse voorzitterschap zijn partners voorgesteld om een Europese Dag van de kinderrechten te organiseren, die zou kunnen worden gehouden - ik zeg dit onder voorbehoud, want het is nog niet officieel - op 20 november 2000. Een laatste punt: de Raad ondersteunt de ondertekening van de twee facultatieve protocollen bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, dat de Algemene Vergadering heeft aangenomen en opengesteld voor ondertekening op 25 mei 2000, en we hopen dat een heleboel landen deze facultatieve protocollen zullen ondertekenen ter gelegenheid van de Millenniumtop die morgen begint, en ze ook zullen toepassen."@nl2
"Permita-me, Senhor Presidente, que responda em conjunto às perguntas colocadas respectivamente pelo deputado Theonas e pela deputada Kinnock, uma vez que ambas se relacionam com a necessidade de alcançar, a prazo, a abolição do trabalho infantil. No que se refere à pergunta colocada pelo deputado Theonas, cabe sublinhar o facto de a União Europeia avaliar toda a importância que reveste a questão da abolição do trabalho infantil, que priva as crianças do direito a ter uma infância normal, de receber educação e de não ser obrigadas a trabalhos forçados. A União Europeia apoia activamente a acção das Nações Unidas, da Organização Internacional do Trabalho e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, mais conhecida pelo nome de UNICEF neste domínio, e saúda a adopção da Convenção da OIT relativa à interdição e à eliminação imediata das formas de trabalho infantil mais graves, ratificada pelos Estados Unidos, em 2 de Dezembro de 1999, e actuará de modo a que a Convenção contribua efectivamente para a eliminação das formas mais intoleráveis de trabalho infantil. A União Europeia deplora que os Estados Unidos não tenham ainda ratificado a Convenção das Nações Unidas sobre os direitos da criança. Por ocasião de contactos bilaterais, os nossos representantes convidaram os Estados Unidos a proceder a esta ratificação. Ratificada pelos Estados-Membros, a Convenção reveste uma importância capital para a União Europeia, que se empenhou activamente no actual processo de preparação da sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre as crianças, a realizar durante o mês de Setembro de 2001. Nessa ocasião, será efectuado um balanço sobre os progressos alcançados, nos últimos dez anos, em matéria de direitos da criança. No âmbito do diálogo político com os Estados Unidos, a União Europeia evoca frequentemente as questões relativas aos direitos do Homem e o Conselho toma nota do caso assinalado pelo senhor deputado. Relativamente à pergunta formulada pela deputada Kinnock, o Conselho partilha inteiramente o ponto de vista da deputada segundo o qual é necessário assegurar uma correcta preparação da sessão extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas consagrada ao acompanhamento da Cimeira Mundial da Criança, a realizar em Setembro de 2001. A União Europeia começou já a preparar activamente este evento. Inscreveu-o nas suas prioridades, na perspectiva da 55ª sessão da Assembleia Geral da ONU. Se bem que o sucesso deste evento dependa, em larga medida, do empenhamento da comunidade internacional na sua totalidade, o Conselho está ciente do facto de que a União Europeia poderia e deveria exercer um papel de relevo neste processo preparatório, papel que, aliás, foi encorajado aquando dos contactos informais realizados com representantes da UNICEF. Além disso, o Conselho presta uma atenção constante aos direitos da criança em todos os locais onde são tratadas questões respeitantes aos direitos do Homem. Deste modo, incluiu a preparação da sessão extraordinária na ordem do dia do grupo competente em matéria de direitos do Homem e tenciona dedicar a este tema uma secção específica do relatório anual da União Europeia sobre os direitos do Homem. Finalmente, a Presidência francesa propôs aos seus parceiros a organização de uma Jornada Europeia dos Direitos da Criança, que poderia ter lugar – digo-o com reservas, uma vez que não foi ainda decidido oficialmente – em 20 de Novembro de 2000. Como último aspecto, o Conselho encoraja a assinatura de dois protocolos facultativos à Convenção relativa aos Direitos da Criança que a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou e submeteu a assinatura, em 25 de Maio de 2000, e esperamos que, por ocasião da Cimeira do Milénio, que inaugura amanhã, sejam numerosos os países a subscrever e a aplicar os dois protocolos facultativos."@pt11
"Tillåt mig herr ordförande att samtidigt besvara frågorna som ställdes av Theonas respektive Kinnock eftersom de båda gäller behovet av att på sikt avskaffa barnarbete. När det gäller frågan från Theonas, är det lämpligt att betona att Europeiska unionen granskar vilken betydelse ett avskaffande av utnyttjandet av barn får, ett utnyttjande som fråntar barnen deras rätt till en normal barndom och utbildning och i stället tvingar dem till straffarbete. Europeiska unionen stöder aktivt åtgärderna från Förenta nationerna, Internationella arbetsorganisationen och FN:s barnfond, mer känd under namnet Unicef, på detta område, och välkomnar antagandet av ILO:s konvention om förbud mot och omedelbart avskaffande av de värsta formerna av barnarbete, vilken ratificerades av Förenta staterna den 2 december 1999, och kommer att se till att denna konvention effektivt bidrar till att undanröja de mest oacceptabla formerna av barnarbete. Europeiska unionen beklagar att Förenta staterna ännu inte ratificerat FN:s konvention om barns rättigheter. Vid bilaterala kontakter har våra företrädare uppmanat Förenta staterna att genomföra denna ratificering. När konventionen ratificerats av Förenta staterna får den en avgörande betydelse för Europeiska unionen som förbundit sig att på ett mycket aktivt sätt engagera sig i den nuvarande processen med att förbereda ett särskilt möte om barn i FN:s generalförsamling, som kommer att äga rum i september 2001. Vid detta tillfälle kommer en sammanfattning att göras om de framsteg som gjorts på området barns rättigheter under de tio senaste åren. Inom ramen för sin politiska dialog med Förenta staterna tar Europeiska unionen ofta upp frågor om mänskliga rättigheter, och rådet noterar det fall som tagits upp av den ärade parlamentsledamoten. När det gäller frågan från Kinnock delar rådet fullständigt hennes åsikt att det är nödvändigt med goda förberedelser av det extraordinära mötet i FN:s generalförsamling om uppföljningen av barnvärldstoppmötet, som skall äga rum i september 2001. Europeiska unionen har börjat att aktivt förbereda denna händelse. Unionen har fört upp den bland sina prioriteringar vid det 55:e sammanträdet i FN:s generalförsamling. Även om framgången för detta evenemang till stor del är beroende av det internationella samfundets engagemang i sin helhet, är rådet medvetet om det faktum att Europeiska unionen skulle och borde kunna utöva en avgörande roll i denna förberedelseprocess, en roll som för övrigt uppmuntrats vid de informella kontakterna med representanter för Unicef. Dessutom fäster rådet konstant stor betydelse vid barnens rättigheter i alla sammanhang där man behandlar frågor om mänskliga rättigheter. Rådet har därför satt upp förberedandet av det extraordinära mötet på dagordningen för sin behöriga grupp när det gäller mänskliga rättigheter, och rådet avser också att avsätta ett särskilt avsnitt för denna fråga i Europeiska unionens årsrapport om de mänskliga rättigheterna. Slutligen har det franska ordförandeskapet föreslagit sina partner att en europeisk dag för barns rättigheter skulle arrangeras, som skulle kunna hållas – jag säger det med förbehåll eftersom det ännu inte är oficiellt beslutat – den 20 november 2000. En sista punkt: rådet uppmuntrar undertecknandet av de två frivilliga protokollen till konventionen om barns rättigheter som FN:s generalförsamling antagit och öppnade för undertecknande den 25 maj 2000, och vi hoppas att ett stort antal länder kommer att underteckna dem vid millennietoppmötet som inleds i morgon och att de också kommer att genomföra dessa två frivilliga protokoll."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph