Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-09-05-Speech-2-111"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Kommissionen deltog i den 13. internationale konference om aids i Durban i Sydafrika fra den 7. til den 14. juli 2000. Temaet for konferencen var med til at styrke den nationale og internationale indsats mod hiv/aids. På konferencen glædede man sig over de videnskabelige fremskridt i behandlingen af aids, specielt nyheden om de første effektivitetsforsøg med en aids-vaccine samt påvisningen af, at overførslen af hiv fra mor til barn stort set kan undgås gennem en omkostningseffektiv brug af antiretrovirale lægemidler. Man glædede sig også over oplysningerne om, at de mange mindre uddannelsesprogrammer om sikker sex og brugen af kondomer har været med til at begrænse spredningen af hiv/aids. Jeg synes, at konferencen kunne have lagt større vægt på læren af de mange vellykkede forsøg på at forbedre og udbrede sådanne forebyggende strategier, fordi oplysning og forebyggelse er den bedste måde at bekæmpe aids på. Forebyggelse er det centrale element i en vellykket langsigtet national, international og global reaktion på aids. Samtidig kan man ikke længere nægte de millioner af mennesker, der allerede bærer viruset, et komplet plejespektrum fra grundlæggende behandling af opportunistiske infektioner til retroviral behandling af hiv-infektioner. Kommissionen glæder sig over de nye initiativer i kampen mod hiv/aids, hvor nogle lande udvikler billigere generiske lægemidler, og den vil gerne hjælpe disse lande med at yde teknisk bistand til andre udviklingslande, så de kan gennemføre lignende initiativer. Mulighederne vil blive diskuteret med de involverede lande. Vi erkender, at produktionen af generiske lægemidler vil kunne give langt flere mennesker mulighed for pleje og behandling af hiv/aids. Statistikken vedrørende epidemien er skræmmende, og den udvikler sig hele tiden til det værre. F.eks. vil en ud af fire zimbabwere dø af hiv/aids, inklusive hver tredje indbygger i hovedstaden Harare. I Zimbabwe er mere end en million børn allerede forældreløse på grund af hiv/aids, hvilket svarer til næsten 10% af befolkningen. I nogle områder af Botswana er mere end halvdelen af de gravide kvinder smittet med hiv, og en tredjedel af dem overfører sygdommen til deres børn under fødslen. Konferencen åbnede døren til nye spændende muligheder og partnerskaber, der kan give risikogrupperne adgang til teknologier og procedurer, der gør plejen økonomisk overkommelig for de hiv/aids-ramte, og som fremmer investeringer i nye teknologier og produkter til forebyggelse og behandling af hiv/aids. Disse muligheder bør straks udnyttes, og Kommissionen agter at gøre sit hertil. Derfor diskuterer den innovative fremgangsmåder med sine partnere i udviklingslandene samt med andre donorer. Vi skal gøre, hvad vi kan for at bekæmpe hiv/aids. Vi kan og skal også gøre, hvad vi kan for at bekæmpe andre store dræbersygdomme, der rammer de fattige. Malaria og tuberkulose, der hver især hvert år er skyld i mere end en million dødsfald, skal opprioriteres i bestræbelserne for at bekæmpe fattigdom og sygdom. I år har man på en række møder på højt plan diskuteret en særlig indsats vedrørende de tre vigtigste overførbare sygdomme - hiv/aids, malaria og tuberkulose. Kommissionen vil inden længe sende en meddelelse til Rådet og Parlamentet med forslag om en særlig indsats for at forbedre adgangen til afprøvede vigtige foranstaltninger og varer med henblik på at udvikle aktive og effektive leveringsstrukturer og -systemer for lægemidler og øge investeringerne i forskning i og udvikling af højt prioriterede lægemidler og vacciner. Meddelelsen gør specielt opmærksom på værdien af hurtigst muligt at forsyne de fattigste og mest sårbare befolkningsgrupper med kondomer, myggenet og andre forebyggende midler i tilstrækkeligt omfang. I 1997 tegnede Den Europæiske Union sig for 55% af den globale udviklingsbistand i de sociale sektorer, og vi har hævet støtten til sundhed, aids og befolkningsprogrammer fra 1% af den samlede bistand i 1986 til mere end 8% i dag, sammenlignet med et OECD-gennemsnit på 5,5%. Vi sætter derfor stadig mere fokus på dette område. Mellem 1990 og 1998 var der øremærket forpligtelser på i alt 3,4 milliarder euro til sundhed, aids og befolkningsprogrammer, og ingen af disse blev ydet som lån. Det står i skarp kontrast til USA's nylige tilbud til det sydlige Afrika. Kommissionen afholder omfattende høringer om mulighederne for en fremskyndet national og international indsats og nyskabende strategier til bekæmpelse af disse sygdomme. Den 28. september vil Kommissionen i samarbejde med WHO og FN's aids-program være vært for en international rundbordskonference. På konferencen vil man se på, hvordan en omfattende national og international indsats kan bekæmpe disse tre sygdomme, og hvordan vi kan gøre en forskel."@da1
lpv:translated text
"Komissio osallistui Durbanissa Etelä-Afrikassa 7.–14. heinäkuuta pidettyyn 13. kansainväliseen aidsia koskevaan konferenssiin. Konferenssin teema "Hiljaisuuden rikkominen" tarjosi puitteet, jotka auttoivat vahvistamaan kansallista ja kansainvälistä toimintaa HIViä/aidsia vastaan. Konferenssissa pidettiin myönteisenä tieteen kehitystä aidsin hoidossa, erityisesti ensimmäisiä aids-rokotteen tehokkuustestejä koskevaa uutista sekä sitä uutista, että HI-viruksen siirtyminen äidistä lapseen voidaan useimmiten estää käyttämällä antiretroviruslääkkeitä kustannustehokkaasti. Myönteinen oli myös tieto monista pienen mittakaavan kondomin käyttöä ja turvaseksiä edistävistä koulutusohjelmista, jotka ovat osoittautuneet kannattaviksi HIVin/aidsin leviämisen pysäyttämisessä. Uskon, että konferenssissa olisi voitu kiinnittää enemmän huomiota menestystarinoiden tuomiin opetuksiin näiden ehkäisystrategioiden parantamisen ja laajentamisen osalta, koska tiedotus ja ehkäisy ovat itse asiassa kaikkein tärkeimpiä keinoja aidsin torjunnassa. Ehkäisy on keskeinen asia pitkän aikavälin kansallisessa, kansainvälisessä ja maailmanlaajuisessa aidsiin liittyvässä toiminnassa. Samaan aikaan ei voida enää kieltää suurimmalta osalta tartunnan saaneista miljoonista ihmisistä kaikkia mahdollisia hoitomuotoja opportunisti-infektion perushoidosta HIV-tulehduksen antiretrovirushoitoon. Komissio pitää myönteisenä niitä uusia HIVin/aidsin vastaisia aloitteita, joihin joissakin maissa on ryhdytty nykyistä halvempien geneeristen lääkkeiden tuottamiseksi, ja haluaa tukea noita maita teknisen avustuksen antamisessa kehitysmaille, jotta mahdollistettaisiin se, että ne voivat seurata noita aloitteita. Mahdollisuuksista keskustellaan lisää asianosaisten maiden kanssa. Tunnustamme, että geneeristen lääkkeiden tuottaminen voisi suuresti parantaa suuresti hoitoonpääsyä ja HIVin/aidsin hoitoa. Epidemiaan liittyvät tilastot ovat pelottavia, ja ne pahenevat koko ajan. Esimerkiksi yksi neljästä zimbabwelaisesta kuolee HIViin/aidsiin, pelkästään pääkaupungissa Hararessa yksi kolmesta. Zimbabwessa orvoksi on jo jäänyt HIVin/aidsin takia yli miljoona lasta, mikä on melkein 10 prosenttia väestöstä. Joillakin alueilla Botswanassa yli puolella raskaana olevista naisista on HI-virus ja kolmasosa heistä siirtää HIVin vastasyntyneisiin lapsiinsa synnytyksen aikana. Konferenssissa tuotiin esille jännittäviä uusia tilaisuuksia ja kumppanuuksia, joilla mahdollistetaan se, että HIV-tartunnalle alttiit ihmiset saavat käyttöönsä teknologiaa ja menettelyjä, että hoito tulee halvemmaksi HIVin/aidsin uhreille ja että sijoitetaan uuteen teknologiaan ja tuotteisiin, joilla ehkäistään ja hoidetaan HIViä/aidsia. Nämä tilaisuudet on hyödynnettävä välittömästi, ja komissio aikoo tehdä osuutensa. Niinpä se keskusteleekin innovatiivisista lähestymistavoista kehitysmaakumppaniensa kanssa sekä muiden lahjoittajien kanssa. Me voimme ja meidän pitääkin tehdä kaikki mahdollinen HIVin/aidsin torjumiseksi. Me voimme ja meidän pitää myös tehdä kaikki mahdollinen taistellaksemme kaikkia muita suuria tappajatauteja vastaan, joista köyhät ihmiset kärsivät. Malarian ja tuberkuloosin, jotka molemmat tappavat yli miljoona ihmistä vuodessa, torjumisen on tultava nykyistä tärkeämmiksi työssämme köyhyyden ja sairauden vähentämiseksi. Monissa korkean tason kokouksissa on tänä vuonna käsitelty nopeutettua toimintaa kolmen tärkeimmän tarttuvan taudin – HIVin/aidsin, malarian ja tuberkuloosin – kohdalla. Komissio jättää piakkoin neuvostolle ja parlamentille tiedonannon, jossa hahmotellaan ehdotuksia nopeutetusta toiminnasta, joka tähtää toimiviksi havaittujen tärkeimpien keinojen ja hyödykkeiden käyttömahdollisuuden parantamiseen, aktiivisten ja tehokkaiden lääkkeiden toimitusrakenteiden kehittämiseen sekä prioriteettilääkkeiden ja -rokotteiden tutkimukseen ja kehitykseen sijoittamiseen. Tiedonannossa korostetaan erityisesti sitä, kuinka tärkeää on tuoda kondomeja, sänkyverkkoja ja muita ennalta ehkäiseviä välineitä köyhimmille ja haavoittuvimmille nykyistä nopeammin ja riittävän suuressa mittakaavassa. Euroopan unionin osuus oli 55 prosenttia koko maailman kehitysavusta sosiaalisektorilla vuonna 1997, ja se on nostanut tukeaan terveys-, aids- ja väestöohjelmissa yhdestä prosentista kokonaisavustamme vuonna 1986 nykyiseen yli 8 prosenttiin verrattuna OECD:n 5,5 prosentin keskiarvoon. Siksi keskitymme yhä enemmän tälle alueelle. Vuosina 1990–1998 oli kohdennettu terveydelle, aidsille ja väestölle 3,4 miljardin kokonaissitoumukset, joista mitään ei tarjottu lainana. Tämä eroaa jyrkästi Yhdysvaltojen äsken Etelä-Afrikalle tekemästä tarjouksesta. Komissio pitää monella eri alalla kuulemistilaisuuksia, joissa käsitellään vaihtoehtoja nopeutetulle kansalliselle ja kansainväliselle toiminnalle ja innovatiivisia lähestymistapoja näiden sairauksien käsittelyyn. Komissio isännöi yhdessä WHO:n ja UNAIDSin kanssa kansainvälisiä pyöreän pöydän keskusteluja. Kokouksessa pohditaan sitä, kuinka kansallisen ja kansainvälisen tason kattavalla lähestymistavalla voidaan puuttua näihin kolmeen sairauteen ja kuinka voimme saada jotakin konkreettista aikaan."@fi5
lpv:translated text
"Kommissionen deltog i den trettonde internationella aidskonferensen, som ägde rum i Durban, Sydafrika, från den 7 till den 14 juli 2000. Konferensens tema, "Breaking the Silence", utgjorde en ram som hjälpte till att stärka nationella och internationella åtgärder mot hiv/aids. Vid konferensen välkomnades de vetenskapliga framsteg som har gjorts på aidsområdet, i synnerhet nyheterna om de första effektivitetsexperimenten för ett aidsvaccin och bevisen på att överföringen av hiv från moder till spädbarn i stor utsträckning skulle kunna förebyggas genom en kostnadseffektiv användning av inledande antivirala läkemedel. Välkommen var även information om att de många småskaliga utbildningsprogrammen för att främja användningen av kondom och säker sex verkligen har visat sig hejda spridningen av hiv/aids. Jag anser att man vid konferensen kunde ha gett större uppmärksamhet till lärdomen av framgångshistorierna, vad beträffar att förbättra och utvidga dessa förebyggande strategier, eftersom information och förebyggande åtgärder i själva verket är de viktigaste medlen för att bekämpa aids. Förebyggande är centralt för ett framgångsrikt nationellt, internationellt och globalt svar på aids. Samtidigt kan ett fullständigt vårdspektrum, från grundläggande behandling av opportunistiska infektioner till inledande antiviral behandling för hivinfektioner, inte längre vägras det stora flertalet av de miljoner människor som är infekterade av viruset. Kommissionen välkomnar de nya initiativ som tas mot hiv/aids av några länder för att framställa billigare generika, och den skulle vilja erbjuda sitt stöd för att hjälpa sådana länder att ge teknisk hjälp till andra utvecklingsländer för att göra det möjligt för dem att fullfölja sådana initiativ. Möjligheter kommer att diskuteras ytterligare med de inblandade länderna. Vi inser att framställningen av generika kraftigt skulle kunna förbättra tillgången på vård och behandling för hiv/aids. Statistiken för epidemin är skrämmande och förvärras fortfarande. Till exempel kommer en av fyra zimbabwier att dö av hiv/aids, inklusive en av tre i huvudstaden, Harare. Mer än en miljon barn är redan föräldralösa på grund av hiv/aids i Zimbabwe, nästan 10 procent av befolkningen. Mer än hälften av alla gravida kvinnor i vissa områden i Botswana är infekterade av hiv, och en tredjedel av dem överför hiv till sina nyfödda barn vid förlossningen. Konferensen öppnade upp spännande nya möjligheter och partnerskap som kommer att göra det möjligt för människor som är utsatta för hivinfektion att få tillgång till tekniker och förfaranden för att göra hiv-/aids-vården mer överkomlig för de drabbade och investera i nya tekniker och produkter för att förebygga och behandla hiv/aids. Dessa möjligheter måste omedelbart utnyttjas, och kommissionen har för avsikt att spela sin roll. Den diskuterar följaktligen innovativa tillvägagångssätt med sina partner i utvecklingsländerna liksom med andra givare. Vi kan och måste göra allt som vi har möjlighet att göra när det gäller hiv/aids. Vi kan och måste också göra allt som står i vår makt för att bekämpa andra stora mördarsjukdomar som drabbar fattiga människor. Malaria och tuberkulos, som båda dödar mer än en miljon människor varje år, måste tilldelas ny vikt i vårt arbete för att minska fattigdom och ohälsa. Vid ett antal möten i år på hög nivå har man diskuterat accelererade åtgärder för de tre stora smittsamma sjukdomarna – hiv/aids, malaria och tuberkulos. Kommissionen kommer inom kort att lägga fram ett meddelande till rådet och parlamentet, i vilket den anger huvuddragen i förslagen om accelererade åtgärder för att öka tillgången till beprövade nyckelåtgärder och artiklar, för att utveckla aktiva och effektiva strukturer och system för leverans av läkemedel och att öka investeringarna i forskningen om och utvecklingen av prioritetsläkemedel och -vacciner. I meddelandet betonar man särskilt värdet av att få ut kondomer, myggnät och andra förebyggande förfaranden till de fattigaste och mest utsatta snabbare och i tillräcklig omfattning. Europeiska unionen svarade 1997 för 55 procent av det globala utvecklingsbiståndet i de sociala sektorerna och har ökat sitt stöd till hälso-, aids- och befolkningsprogram från 1 procent av vår totala hjälp 1986 till över 8 procent i dag, vilket kan jämföras med OECD:s genomsnitt på 5,5 procent. Vi riktar således in oss mer och mer på detta område. Totalt öronmärktes åtaganden på 3,4 miljarder euro för hälso-, aids- och befolkningsprogram mellan 1990 och 1998, och ingenting gavs som lån. Detta står i bjärt kontrast till erbjudandet nyligen från Förenta staterna till södra Afrika. Kommissionen deltar i vittomspännande överläggningar om alternativ för accelererade nationella och internationella åtgärder och om innovativa tillvägagångssätt för att angripa dessa sjukdomar. Den 28 september kommer kommissionen, i samarbete med WHO och FN:s aidsprogram, att stå som värd för en internationell rundabordskonferens. På mötet kommer man att diskutera hur man med ett uttömmande tillvägagångssätt på nationell och internationell nivå kan angripa dessa sjukdomar och hur man kan nå resultat."@sv13
lpv:translated text
"De Commissie heeft het 13e Wereld Aids Congres bijgewoond, dat plaatsvond in Durban in Zuid-Afrika van 7 tot 14 juli 2000. Het thema van het congres, ‘De stilte doorbreken’, bood een kader waarbinnen de nationale en internationale acties tegen HIV/aids een impuls konden krijgen. Het congres heeft met instemming gereageerd op de bij de aanpak van aids geboekte wetenschappelijke vooruitgang, met name het nieuws over de testresultaten van de werkzaamheid van een vaccin tegen aids, en bewijzen dat het overdragen van HIV van moeder op kind grotendeels voorkomen kan worden door een kosteneffectief gebruik van anti-retrovirale geneesmiddelen. Ook welkom was de informatie over de vele kleinschalige zelfhulpprogramma’s waarbinnen onderricht wordt gegeven over veilige seks en condoomgebruik - programma’s die hun waarde bewezen hebben voor het indammen van de verspreiding van HIV/aids. Ik ben van mening dat het congres wat meer aandacht had kunnen besteden aan de lessen die getrokken kunnen worden uit succesverhalen, met het oog op het verbeteren en uitbreiden van deze preventiestrategieën, want voorlichting en preventie zijn zonder meer de belangrijkste wapens in de strijd tegen aids. Preventie speelt een centrale rol in een, ook op lange termijn, succesvolle nationale, internationale en mondiale aanpak van aids. Tegelijkertijd kan het volledige scala aan zorg, van een simpele behandeling voor opportunistische infecties tot anti-retrovirale therapie voor HIV- infectie, niet langer worden ontzegd aan een overgrote meerderheid van miljoenen mensen die besmet zijn met het virus. De Commissie is blij met de door een aantal landen ontplooide nieuwe initiatieven ter bestrijding van HIV/aids, middels de productie van goedkopere, algemeen verkrijgbare geneesmiddelen, en wil graag haar steun aanbieden om deze landen te helpen technische bijstand te verlenen aan andere ontwikkelingslanden, zodat die op hun beurt dit soort initiatieven kunnen nemen. De mogelijkheden daarvoor zullen verder worden besproken met de betrokken landen. Wij erkennen dat de productie van algemeen verkrijgbare geneesmiddelen de toegang tot zorg voor en de behandeling van HIV/aids-patiënten enorm zal verbeteren. De statistieken van de epidemie zijn angstaanjagend en worden steeds slechter. Zo zal een op de vier Zimbabwanen sterven aan HIV/aids in Zimbabwe, en in de hoofdstad Harare is dat zelfs een op de drie. Er zijn vanwege HIV/aids al meer dan een miljoen weeskinderen in Zimbabwe, bijna 10 procent van de bevolking. In Botswana bestaan gebieden waar meer dan de helft van de zwangere vrouwen is besmet met HIV, en een derde daarvan geeft HIV tijdens de bevalling door aan hun pasgeboren baby. Het congres bood gelegenheid voor het ontstaan van allerlei nieuwe en stimulerende mogelijkheden en partnerschappen, die de voor besmetting met HIV kwetsbare bevolkingsgroepen toegang zullen geven tot technologieën en procedures die zorg meer betaalbaar moeten maken voor mensen met HIV/aids, en zullen leiden tot investeringen in nieuwe technologieën en producten ter voorkoming en behandeling van HIV/aids. Deze kansen moeten onmiddellijk benut worden, en de Commissie is van plan haar steentje bij te dragen. Met het oog daarop zijn wij bezig met het bespreken van innovatieve benaderingen, samen met onze partners in de ontwikkelingslanden en met andere donoren. Tegelijkertijd kunnen en moeten wij alles doen wat in onze macht ligt om ook de andere belangrijke dodelijke ziekten waar arme mensen door getroffen kunnen worden, aan te pakken. Er moet, in onze inspanningen om armoede en ongezonde levensomstandigheden terug te dringen, meer rekening worden gehouden met de bestrijding van malaria en tuberculose, die elk jaar meer dan een miljoen mensenlevens eisen. Dit jaar is er tijdens een aantal vergaderingen op hoog niveau gesproken over het ondernemen van versnelde actie op het gebied van de drie belangrijkste overdraagbare ziekten ­ HIV/aids, malaria en tuberculose. De Commissie zal binnenkort een mededeling voorleggen aan Raad en Parlement met voorstellen voor versnelde actie ter verbetering van de toegang tot strategische maatregelen en producten van bewezen nut, voor het ontwikkelen van actieve, efficiënte leveringsstructuren en -systemen voor geneesmiddelen, en om meer te investeren in onderzoek naar en ontwikkeling van prioritaire geneesmiddelen en vaccins. De mededeling wijst met name op het belang de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen te voorzien van condooms, klamboes en andere vormen van preventie, en dit in versneld tempo en op voldoende grote schaal. De Europese Unie nam in 1997 55 procent van de mondiale ontwikkelingssteun voor de sociale sector voor haar rekening, en heeft steun aan de bevolking en voor gezondheid en aids opgetrokken van één procent van onze totale bijstand in 1986 tot meer dan 8 procent nu, terwijl het OESO-gemiddelde op 5,5 procent ligt. Wij spitsen ons dus hoe langer meer toe op dit gebied. Tussen 1990 en 1998 beliep de totaliteit van onze betalingsverplichtingen voor gezondheid, aids, en bevolkingsproblematiek 3,4 miljard euro, waarvan geen cent in de vorm van een lening. Dit in duidelijke tegenstelling tot het recente aanbod van de Verenigde Staten aan zuidelijk Afrika. De Commissie is bezig met het organiseren van een breed opgezet overleg over de mogelijkheden voor versnelde nationale en internationale acties en innovatieve benaderingen ter bestrijding van deze ziekten. Voor 28 september heeft zij, in samenwerking met de WHO en VNaids, een internationale rondetafel georganiseerd. Onderwerp van de vergadering zal zijn hoe wij via een alomvattende benadering op nationaal en internationaal niveau deze drie ziekten het beste kunnen bestrijden en op welke manier wij een daadwerkelijk zinvolle bijdrage kunnen leveren."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". – The Commission attended the 13th International Aids Conference, which took place in Durban, South Africa, from 7 to14 July 2000. The theme of the conference, 'Breaking the Silence', provided a framework which helped to strengthen national and international action against HIV/Aids. The conference welcomed scientific progress in addressing Aids, especially news of the first efficacy trials for an Aids vaccine and the evidence that transmission of HIV from mother to infant could be largely prevented by cost-effective use of anti-retroviral drugs. Also welcome was information on the many small-scale condom and safe sex empowerment education programmes that have proved their worth in stemming the spread of HIV/Aids. I believe that the conference could have given more attention to the lessons of success stories as regards improving and expanding these prevention strategies because information and prevention is in fact the most important ways of fighting Aids. Prevention is central to a successful long-term national, international and global response to Aids. At the same time a full spectrum of care from basic treatment of opportunistic infections to entry retroviral therapy for HIV infection can no longer be denied to the vast majority of the millions of people infected with the virus. The Commission welcomes the new initiatives being taken against HIV/Aids by some countries to produce cheaper generic drugs and would like to offer its support to help such countries provide technical assistance to other developing countries to enable them to pursue such initiatives. Possibilities will be further discussed with the countries involved. We recognise that the production of generic drugs could greatly improve access to care and treatment for HIV/Aids. The statistics of the epidemic are frightening and still getting worse. For example, one in four Zimbabweans will die from HIV/Aids, including one in three in the capital, Harare. More than a million children are already orphaned by HIV/Aids in Zimbabwe, almost 10% of the population. More than half the pregnant women in some areas in Botswana are infected with HIV, and a third of them transmit HIV to their new-born babies during delivery. The conference opened up exciting new opportunities and partnerships that will enable people who are vulnerable to HIV infection to gain access to technologies and procedures to make care more affordable for HIV/Aids sufferers and invest in new technologies and products to prevent and treat HIV/Aids. These opportunities must be exploited immediately, and the Commission intends to play its part. It is accordingly discussing innovative approaches with its developing country partners as well as with other donors. We can and must be doing all that we should do about HIV/Aids. We can and must also do everything possible to combat other major killer diseases affecting poor people. Malaria and tuberculosis, both of which kill more than a million people a year, must assume new importance in our work to reduce poverty and ill-health. Accelerated action on the three key communicable diseases - HIV/Aids, malaria and tuberculosis - has been addressed this year by a number of high-level meetings. The Commission will shortly submit a communication to the Council and Parliament outlining proposals for accelerated action to improve access to proven key measures and commodities to develop active and effective delivery structures and systems for drugs and increase investment in research into and development of priority drugs and vaccines. The communication points especially to the value of bringing condoms, bed nets and other preventive procedures to the poorest and most vulnerable more rapidly and on a sufficiently large scale. The European Union accounted for 55% of global development aid in the social sectors in 1997 and has increased its support for health, Aids and population programmes from 1% of our total assistance in 1986 to over 8% at the present time, compared to an OECD average of 5.5%. We are therefore focusing more and more on this field. Total commitments of EUR 3.4 billion were earmarked for health, Aids and population between 1990 and 1998, none of which was offered as loans. This is in clear contrast to the recent offer from the United States to southern Africa. The Commission is holding wide-ranging consultations on options for accelerated national and international action and innovative approaches to address these diseases. On 28 September, in collaboration with the WHO and UN Aids, it will be hosting an international round table. The meeting will consider how a comprehensive approach at national and international level might tackle these three diseases and how we can make a difference."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:translated text
"Η Επιτροπή παρέστη στο 13ο Συνέδριο για το AIDS, το οποίο διεξήχθη στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής από τις 7 ώς τις 14 Ιουλίου 2000. Το θέμα του Συνεδρίου, “Σπάζοντας τη Σιωπή” πρόσφερε ένα πλαίσιο που συνέβαλε στην ενίσχυση της εθνικής και διεθνούς δράστης κατά του ιού της επίκτητης ανοσιολογικής ανεπάρκειας/AIDS. Το Συνέδριο επικρότησε την επιστημονική πρόοδο για την καταπολέμηση του AIDS, ειδικά τα νέα για τις πρώτες κλινικές δοκιμές αποτελεσματικότητας του εμβολίου κατά του AIDS και τα στοιχεία ότι η μετάδοση του ιού της επίκτητης ανοσιολογικής ανεπάρκειας από τη μητέρα στο βρέφος θα μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να προληφθεί με τη χαμηλού κόστους χρήση αντιρετροϊικών παρασκευασμάτων πρώτου σταδίου. Εξίσου καλή είδηση ήταν η πληροφορία ότι τα μικρής κλίμακας εκπαιδευτικά προγράμματα για τη χρήση προφυλακτικού και την προώθηση του ασφαλούς σεξ αποδείχθηκαν θετικά στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού της επίκτητης ανοσιολογικής ανεπάρκειας/AIDS. Πιστεύω ότι το Συνέδριο θα μπορούσε να είχε αφιερώσει περισσότερη προσοχή στα πορίσματα που αποκομίσαμε από τις επιτυχίες που αφορούν τη βελτίωση και την επέκταση των στρατηγικών πρόληψης, διότι η ενημέρωση και η πρόληψη είναι, πράγματι, οι πιο σημαντικές μέθοδοι για την καταπολέμηση του AIDS. Η πρόληψη είναι κομβικής σημασίας για την επιτυχή, μακροπρόθεσμη, εθνική, διεθνή και παγκόσμια καταπολέμηση στο AIDS. Συγχρόνως, δεν μπορεί πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των εκατομμυρίων ατόμων που έχουν μολυνθεί με τον ιό να στερείται το πλήρες φάσμα φροντίδας – από τις βασικές αγωγές των ευκαιριακών λοιμώξεων ώς τις αντιρετροϊικές αγωγές πρώτου σταδίου. Η Επιτροπή επικροτεί τις νέες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί κατά του ιού της επίκτητης ανοσιολογικής ανεπάρκειας/AIDS από ορισμένες χώρες για να παράγουν φτηνότερα φάρμακα κοινόχρηστης ονομασίας, και θα ήθελε να προσφέρει τη στήριξή της για να βοηθήσει τις εν λόγω χώρες να συνδράμουν τεχνικά άλλες αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να καταστούν ικανές να εφαρμόσουν ανάλογες πρωτοβουλίες. Οι δυνατότητες θα συζητηθούν περαιτέρω με τις χώρες που εμπλέκονται. Αναγνωρίζουμε ότι η παραγωγή φαρμάκων κοινής χρήσης θα μπορέσει να βελτιώσει πάρα πολύ την πρόσβαση σε περίθαλψη και αγωγή κατά του ιού της επίκτητης ανοσιολογικής ανεπάρκειας/AIDS. Οι στατιστικές για την επιδημία είναι τρομακτικές και χειροτερεύουν συνεχώς. Για παράδειγμα, ένας στους τέσσερις κατοίκους της Ζιμπάμπουε θα πεθάνει από τον ιό της επίκτητης ανοσιολογικής ανεπάρκειας/AIDS, ποσοστό που αυξάνει σε έναν στους τρεις στην πρωτεύουσα Χαράρε. Περισσότερα από ένα εκατομμύριο παιδιά έχουν ήδη μείνει ορφανά από τον ιό της επίκτητης ανοσιολογικής ανεπάρκειας/AIDS στη Ζιμπάμπουε, σχεδόν το 10% του πληθυσμού. Πάνω από τις μισές έγκυες γυναίκες σε ορισμένες περιοχές της Μποτσουάνα έχουν μολυνθεί με τον ιό της επίκτητης ανοσιολογικής ανεπάρκειας, ενώ ένα τρίτο από αυτές θα μεταδώσουν τον ιό στα νεογέννητα βρέφη τους κατά τον τοκετό. Το συνέδριο άρχισε με νέες, πολλά υποσχόμενες, ευκαιρίες και συνεργασίες που θα επιτρέψουν στους ανθρώπους που είναι ευάλωτοι στη μόλυνση από τον ιό της επίκτητης ανοσιολογικής ανεπάρκειας να αποκτήσουν πρόσβαση σε τεχνολογίες και διαδικασίες που θα καταστήσουν την παροχή φροντίδας φτηνότερη για όσους υποφέρουν από τον ιό και που θα επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και προϊόντα που θα προλαμβάνουν και θα θεραπεύουν τον ιό της επίκτητης ανοσιολογικής ανεπάρκειας /AIDS. Αυτές τις ευκαιρίες πρέπει να τις αξιοποιήσουμε αμέσως και η Επιτροπή σκοπεύει να διαδραματίσει το δικό της ρόλο. Ως εκ τούτου, συζητά για πρωτοποριακές προσεγγίσεις με τους εταίρους της στις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και με άλλους χορηγούς βοήθειας. Είμαστε σε θέση και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την καταπολέμηση του ιού της επίκτητης ανοσιολογικής ανεπάρκειας /AIDS. Είμαστε σε θέση και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την καταπολέμηση άλλων θανατηφόρων ασθενειών που πλήττουν τους φτωχούς. Η ελονοσία και η φυματίωση, οι οποίες σκοτώνουν πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους κάθε έτος, πρέπει να λάβουν νέα προτεραιότητα στις προσπάθειές μας για τη μείωση της φτώχιας και της αρρώστιας. Η επείγουσα δράση στις τρεις βασικές μεταδοτικές νόσους – τον ιό της επίκτητης ανοσιολογικής ανεπάρκειας /AIDS, την ελονοσία και τη φυματίωση – αποτέλεσε το αντικείμενο συζητήσεων φέτος σε πολλές συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Η Επιτροπή σύντομα θα υποβάλει ανακοίνωση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο που θα σκιαγραφεί προτάσεις για επείγουσα δράση με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας βασικά μέτρα και αγαθά, για την ανάπτυξη ενεργών και αποτελεσματικών δομών και συστημάτων διανομής φαρμάκων και την αύξηση των επενδύσεων για έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων και εμβολίων πρώτης προτεραιότητας. Η ανακοίνωση τονίζει ειδικά την αξία της χορήγησης προφυλακτικών, κουνουπιέρων, και άλλων προληπτικών μέσων στις πιο φτωχές και πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού ταχύτερα και σε επαρκώς ευρεία κλίμακα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσφέρει το 55% της παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας στους κοινωνικούς τομείς για το 1997 και έχει αυξήσει τη στήριξη για την υγεία, το AIDS και τα προγράμματα πληθυσμού από 1% της συνολικής βοήθειάς μας το 1986 σε πάνω από 8% σήμερα, σε σύγκριση με ένα μέσο όρο 5.5% του ΟΟΣΑ. Δηλαδή, επικεντρωνόμαστε όλο και περισσότερο στο συγκεκριμένο τομέα. Οι συνολικές δεσμεύσεις που προβλέφθηκαν για την υγεία, το AIDS και τον πληθυσμό, μεταξύ του 1990 και του 1998, ανέρχονται σε 3,4 δισ. ευρώ, από τα οποία κανένα δεν ήταν δάνειο. Αυτό έρχεται σε σαφή αντίθεση με την πρόσφατη προσφορά των ΗΠΑ προς τη Νότια Αφρική. Η Επιτροπή κάνει ευρείες διαβουλεύσεις για τις διάφορες επιλογές για επείγουσα εθνική και διεθνή δράση και για πρωτοποριακές προσεγγίσεις που στοχεύουν στην καταπολέμηση αυτών των νόσων. Στις 28 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με τον ΠΟΥ και τον ειδικό οργανισμό των ΗΕ για την καταπολέμηση του AIDS, θα οργανώσουμε μια διεθνή στρογγυλή τράπεζα. Το συνέδριο θα ασχοληθεί με τον τρόπο με τον οποίο μια συνολική προσέγγιση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μπορεί να αντιμετωπίσει τις τρεις αυτές νόσους, καθώς και με ποιόν τρόπο θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την παρούσα κατάσταση."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:translated text
"(EN) La Comisión estuvo representada en la 13ª Conferencia Internacional sobre el SIDA, que tuvo lugar en Durban (Sudáfrica) del 7 al 14 de julio. El tema de la Conferencia, que era “Rompiendo el silencio”, proporcionó un marco de acción que ayudó a fortalecer las campañas nacionales e internacionales de lucha contra el VIH/SIDA. La conferencia acogió con satisfacción los progresos científicos realizados en la lucha contra el SIDA, especialmente las noticias acerca de las primeras pruebas de eficacia de una vacuna y la confirmación de que la transmisión del VIH de la madre al hijo se podía evitar en muchos casos mediante la utilización eficaz de medicamentos retrovirales de entrada. También se acogió con satisfacción la información acerca de los numerosos programas en pequeña escala de uso de preservativos y de educación sobre relaciones sexuales sin riesgo, que han demostrado su utilidad para contener la difusión del VIH/SIDA. Estimo que la conferencia podría haber prestado más atención a las lecciones derivadas de los éxitos obtenidos en el mejoramiento y la ampliación de esas estrategias de prevención, porque la información y la prevención son, en realidad, las formas más importantes de luchar contra el SIDA. La prevención es de importancia capital para el éxito de una respuesta nacional, internacional y mundial a largo plazo al SIDA. Al mismo tiempo una gama completa de actividades de atención médica, desde el tratamiento básico de infecciones ocasionales hasta la terapia retroviral de entrada para las infecciones con VIH, es algo que no se puede negar ya a la inmensa mayoría de los millones de personas infectadas con el virus. La Comisión celebra las nuevas iniciativas que se están adoptando contra el VIH/SIDA en algunos países a fin de producir medicamentos específicos más baratos y quisiera ofrecer su apoyo para ayudar a esos países a prestar asistencia técnica a otros países en desarrollo a fin de que puedan continuar esas iniciativas. Las posibilidades existentes se examinarán más a fondo con los países interesados. Reconocemos que la producción de medicamentos específicos podría mejorar mucho el acceso a la atención médica y al tratamiento del VIH/SIDA. Las estadísticas de la epidemia son escalofriantes y siguen empeorando. Por ejemplo, uno de cada cuatro habitantes de Zimbabwe morirá de VIH/SIDA, y la cifra incluye un habitante de cada tres en la capital, Harare. Más de un millón de niños han perdido ya a sus padres como consecuencia del VIH/SIDA en Zimbabwe, casi el 10% de la población. Más de la mitad de las mujeres embarazadas de algunas zonas de Botswana están infectadas con el VIH, y la tercera parte de ellas transmiten el VIH durante el parto a sus hijos recién nacidos. La conferencia ofreció nuevas e interesantes oportunidades y asociaciones que permitirán que las personas que son vulnerables a la infección con el VIH obtengan acceso a tecnologías y procedimientos que hagan más asequible la atención médica a los que padecen de VIH/SIDA, así como la inversión en nuevas tecnologías y productos para la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA. Esas oportunidades hay que explotarlas inmediatamente, y la Comisión tiene la intención de desempeñar el papel que le corresponde. En consecuencia, está examinando enfoques innovadores con sus asociados de los países en desarrollo así como con otros donantes. Podemos y tenemos que hacer todo lo que podamos acerca del VIH/SIDA. Podemos y tenemos también que hacer todo lo que podamos para luchar contra otras enfermedades letales importantes que afectan a los pobres. La malaria y la tuberculosis, que se cobran más de un millón de vidas al año, tienen que ocupar un lugar más importante en nuestro programa de trabajo encaminado a reducir la pobreza y la mala salud. En algunas reuniones de alto nivel se ha abordado este año la posibilidad de desarrollar una acción acelerada en relación con las tres enfermedades transmisibles principales: VIH/SIDA, malaria y tuberculosis. La Comisión presentará en breve una comunicación al Consejo y al Parlamento esbozando propuestas de acción acelerada para mejorar el acceso a medidas y productos de eficacia demostrada a fin de desarrollar sistemas y estructuras activas y efectivas en materia de medicamentos y para aumentar las inversiones en la investigación y el desarrollo de vacunas y medicamentos prioritarios. La comunicación destaca especialmente el valor de poner preservativos, mosquiteros y otros procedimientos de prevención al alcance de las personas más pobres y más vulnerables con mayor rapidez y en una escala suficientemente amplia. La Unión Europea representó el 55% de la ayuda mundial al desarrollo en los sectores sociales en 1997 y ha aumentado el apoyo que presta a los programas de atención médica, SIDA y población del 1% de nuestra asistencia total en 1986 a más del 8% en la actualidad, en comparación con un promedio del 5,5% entre los países de la OCDE. Por lo tanto, cabe decir que estamos concentrando más y más nuestras actividades en esta esfera. Entre 1990 y 1998 se asignaron recursos totales por valor de 3.400 millones de euros para la salud, el SIDA y la población; ninguno de esos recursos se ofreció en concepto de préstamo. Esto contrasta claramente con el reciente ofrecimiento de los Estados Unidos a África meridional. La Comisión está celebrando consultas de amplio contenido sobre opciones para una acción nacional e internacional acelerada y para desarrollar enfoques innovadores en la lucha contra las mencionadas enfermedades. El 28 de septiembre, en colaboración con la OMS y el Programa de las Naciones Unidas contra el SIDA, va a organizar y acoger una mesa redonda internacional. La reunión examinará la forma de que un enfoque amplio en el plano nacional e internacional pueda abordar el caso de esas tres enfermedades y la forma de que podamos conseguir algo nuevo a ese respecto."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
". – The Commission attended the 13th International Aids Conference, which took place in Durban, South Africa, from 7 to14 July 2000. The theme of the conference, 'Breaking the Silence', provided a framework which helped to strengthen national and international action against HIV/Aids. The conference welcomed scientific progress in addressing Aids, especially news of the first efficacy trials for an Aids vaccine and the evidence that transmission of HIV from mother to infant could be largely prevented by cost-effective use of anti-retroviral drugs. Also welcome was information on the many small-scale condom and safe sex empowerment education programmes that have proved their worth in stemming the spread of HIV/Aids. I believe that the conference could have given more attention to the lessons of success stories as regards improving and expanding these prevention strategies because information and prevention is in fact the most important ways of fighting Aids. Prevention is central to a successful long-term national, international and global response to Aids. At the same time a full spectrum of care from basic treatment of opportunistic infections to entry retroviral therapy for HIV infection can no longer be denied to the vast majority of the millions of people infected with the virus. The Commission welcomes the new initiatives being taken against HIV/Aids by some countries to produce cheaper generic drugs and would like to offer its support to help such countries provide technical assistance to other developing countries to enable them to pursue such initiatives. Possibilities will be further discussed with the countries involved. We recognise that the production of generic drugs could greatly improve access to care and treatment for HIV/Aids. The statistics of the epidemic are frightening and still getting worse. For example, one in four Zimbabweans will die from HIV/Aids, including one in three in the capital, Harare. More than a million children are already orphaned by HIV/Aids in Zimbabwe, almost 10% of the population. More than half the pregnant women in some areas in Botswana are infected with HIV, and a third of them transmit HIV to their new-born babies during delivery. The conference opened up exciting new opportunities and partnerships that will enable people who are vulnerable to HIV infection to gain access to technologies and procedures to make care more affordable for HIV/Aids sufferers and invest in new technologies and products to prevent and treat HIV/Aids. These opportunities must be exploited immediately, and the Commission intends to play its part. It is accordingly discussing innovative approaches with its developing country partners as well as with other donors. We can and must be doing all that we should do about HIV/Aids. We can and must also do everything possible to combat other major killer diseases affecting poor people. Malaria and tuberculosis, both of which kill more than a million people a year, must assume new importance in our work to reduce poverty and ill-health. Accelerated action on the three key communicable diseases - HIV/Aids, malaria and tuberculosis - has been addressed this year by a number of high-level meetings. The Commission will shortly submit a communication to the Council and Parliament outlining proposals for accelerated action to improve access to proven key measures and commodities to develop active and effective delivery structures and systems for drugs and increase investment in research into and development of priority drugs and vaccines. The communication points especially to the value of bringing condoms, bed nets and other preventive procedures to the poorest and most vulnerable more rapidly and on a sufficiently large scale. The European Union accounted for 55% of global development aid in the social sectors in 1997 and has increased its support for health, Aids and population programmes from 1% of our total assistance in 1986 to over 8% at the present time, compared to an OECD average of 5.5%. We are therefore focusing more and more on this field. Total commitments of EUR 3.4 billion were earmarked for health, Aids and population between 1990 and 1998, none of which was offered as loans. This is in clear contrast to the recent offer from the United States to southern Africa. The Commission is holding wide-ranging consultations on options for accelerated national and international action and innovative approaches to address these diseases. On 28 September, in collaboration with the WHO and UN Aids, it will be hosting an international round table. The meeting will consider how a comprehensive approach at national and international level might tackle these three diseases and how we can make a difference."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:translated text
"Die Kommission nahm an der 13. Internationalen AIDS-Konferenz teil, die vom 7. bis 14. Juli 2000 im südafrikanischen Durban stattfand. Das Motto der Konferenz, „Das Schweigen brechen“, bot einen Rahmen zur verstärkten Durchführung nationaler und internationaler Aktionen gegen HIV/AIDS. Auf der Konferenz wurden die wissenschaftlichen Fortschritte im Kampf gegen AIDS begrüßt, insbesondere die Nachrichten über erste Tests mit einem Impfstoff gegen AIDS sowie der Nachweis, dass die Übertragung von HIV von der Mutter auf das Neugeborene durch den Einsatz kostengünstiger Medikamente gegen Retroviren weitgehend verhindert werden kann. Positiv wurden zudem Informationen aufgenommen, wonach sich die zahlreichen Aufklärungskampagnen vor Ort zu Kondomen und Safer Sex als geeignet erwiesen haben, die Ausbreitung von HIV/AIDS einzudämmen. Ich bin der Auffassung, die Konferenz hätte mehr Aufmerksamkeit darauf verwenden sollen, wie die Erfolge bei der Verbesserung und dem Ausbau dieser Präventionsstrategien stärker genutzt werden können, weil Information und Prävention die wichtigsten Waffen im Kampf gegen AIDS sind. Prävention ist die wichtigste Strategie für langfristigen Erfolg bei der nationalen, internationalen und globalen Bekämpfung von AIDS. Darüber hinaus darf der breiten Masse der Millionen von HIV-Infizierten das gesamte Spektrum der Versorgung von der Grundversorgung opportunistischer Infektionen bis hin zur antiretroviralen Therapie der HIV-Infektion nicht länger vorenthalten werden. Die Kommission begrüßt die neuen Initiativen einiger Länder im Zusammenhang mit AIDS, kostengünstigere Generika herzustellen, und bietet solchen Ländern Unterstützung bei der Bereitstellung technischer Hilfe für andere Entwicklungsländer, damit auch sie solche Initiativen durchführen können. Welche Möglichkeiten es hier gibt, wird mit den betreffenden Ländern diskutiert. Wir erkennen an, dass die Herstellung von Generika den Zugang HIV-/AIDS-Kranker zu Betreuung und Behandlung bedeutend verbessern könnte. Die Statistiken sind erschreckend, und doch hat die Epidemie ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. So wird beispielsweise jeder vierte Einwohner Simbabwes an HIV/AIDS sterben, in der Hauptstadt Harare sogar jeder Dritte. Es gibt bereits mehr als eine Million AIDS-Waisen in Simbabwe, das entspricht fast 10 % der Bevölkerung. In manchen Gegenden Botsuanas ist mehr als die Hälfte der Schwangeren mit dem HI-Virus infiziert, jede Dritte von ihnen wird ihr Kind bei der Geburt infizieren. Die Konferenz hat beeindruckende neue Möglichkeiten und Partnerschaften aufgezeigt, Gefährdeten Zugang zu Technologien und Verfahren zu verschaffen, die die Betreuung HIV-/AIDS-Betroffener erschwinglicher machen, und in neue Technologien und Produkte zur Prävention und Behandlung von HIV/AIDS zu investieren. Diese Möglichkeiten müssen unverzüglich genutzt werden, und die Kommission beabsichtigt, hierzu ihren Beitrag zu leisten. Sie diskutiert deshalb sowohl mit ihren Partnern in den Entwicklungsländern als auch mit anderen Gebern innovative Herangehensweisen. Wir können und müssen alles in unseren Kräften stehende tun, um HIV/AIDS zurückzudrängen. Darüber hinaus können und müssen wir alles tun, um andere todbringende Krankheiten zu bekämpfen, unter denen besonders die Armen leiden. Krankheiten wie Malaria und Tuberkulose, an denen jedes Jahr mehr als eine Million Menschen sterben, müssen in unseren Bemühungen um Zurückdrängung der Armut und Verbesserung der Gesundheit einen neuen Stellenwert erhalten. In diesem Jahr hat sich eine Reihe hochrangiger Treffen mit schnellerem Handeln in Bezug auf die drei wichtigsten übertragbaren Krankheiten – HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose – beschäftigt. Die Kommission wird dem Rat und dem Parlament in Kürze eine Mitteilung vorlegen, die Vorschläge für ein schnelleres Handeln zur Verbesserung des Zugangs zu bewährten Maßnahmen und Produkten enthält, um aktive und effektive Lieferstrukturen und ­systeme für Medikamente zu schaffen und Investitionen in die Erforschung und Entwicklung dringend benötigter Medikamente und Impfstoffe zu erhöhen. Die Mitteilung verweist besonders auf die Bedeutung einer schnelleren und ausreichenden Versorgung der Ärmsten und Schwächsten mit Kondomen, Moskitonetzen und anderen Präventivmitteln. 1997 wurden 55 % der weltweit geleisteten Entwicklungshilfe im sozialen Bereich von der Europäischen Union zur Verfügung gestellt. Der Anteil der Aufwendungen für Gesundheits-, AIDS- und Bevölkerungsprogramme ist von 1 % der gesamten Unterstützung im Jahr 1986 auf gegenwärtig mehr als 8 % gestiegen, für die OECD-Länder liegt er im Durchschnitt bei 5,5 %. Wir konzentrieren uns deshalb immer stärker auf diesen Bereich. Insgesamt wurden im Zeitraum 1990-1998 3,4 Mrd. Euro für Gesundheits-, AIDS- und Bevölkerungsprogramme zur Verfügung gestellt. Dabei handelte es sich keinesfalls um Darlehen – ganz im Gegensatz zum jüngsten Angebot der USA an das südliche Afrika. Die Kommission führt umfassende Konsultationen zu den Möglichkeiten, das nationale und internationale Handeln zu beschleunigen und innovative Ansätze zur Zurückdrängung dieser Krankheiten zu finden. Am 28. September wird sie in Zusammenarbeit mit der WHO und UN AIDS ein internationales Rundtischgespräch ausrichten. Auf diesem Treffens wird zu beraten sein, wie diese drei Krankheiten durch umfassende Maßnahmen auf nationaler und internationaler Ebene bekämpft werden können und eine Wende zum Besseren herbeigeführt werden kann."@de7
lpv:translated text
"La Commissione ha partecipato alla tredicesima conferenza sull'AIDS, che si è svolta a Durban, Sudafrica, dal 7 al 14 luglio 2000. Il tema della conferenza, "Rompere il silenzio", ha definito il quadro entro il quale si è riusciti a rafforzare l'azione a livello nazionale e internazionale contro l'HIV/AIDS. La conferenza ha commentato favorevolmente i progressi scientifici compiuti nella lotta contro l'AIDS, soprattutto i resoconti relativi alle prime verifiche sperimentali dell'efficacia di un vaccino contro l'AIDS e le conferme sperimentali delle ampie possibilità di prevenire la trasmissione dell'HIV dalla madre ai neonati con metodi economicamente convenienti utilizzando farmaci retrovirali di entrata. Altrettanta soddisfazione hanno suscitato anche le descrizioni dei numerosi programmi di educazione all'utilizzo del profilattico e alla sessualità sicura condotti su piccola scala che hanno dato prova della loro efficacia nel limitare la diffusione dell'HIV/AIDS. A mio parere la conferenza avrebbe potuto dedicare maggiore attenzione agli insegnamenti da trarre dalle esperienze riuscite di miglioramento e diffusione di queste strategie di prevenzione, visto che l'informazione e la prevenzione sono effettivamente i principali mezzi per combattere l'AIDS. La prevenzione è fondamentale per combattere l'AIDS validamente a lungo termine a livello nazionale, internazionale e globale. D'altra parte vi è una vasta gamma di cure mediche, che vanno dal trattamento di base delle infezioni opportunistiche fino alla terapia retrovirale per l'infezione da HIV che non possono più essere negate alla grande maggioranza dei milioni di persone affette dal virus. La Commissione si compiace delle nuove iniziative adottate in questo settore da alcuni paesi volte a produrre farmaci generici a prezzi più bassi e desidera fornire il proprio sostegno per aiutare tali paesi a fornire assistenza tecnica ad altri paesi in via di sviluppo e consentire a questi ultimi di portare avanti le suddette iniziative. Le possibilità al riguardo verranno discusse ulteriormente con i paesi in questione. Riconosciamo che la produzione di farmaci generici potrebbe migliorare in misura molto significativa l'accesso all'assistenza medica e al trattamento dell'HIV/AIDS. I dati relativi alla diffusione dell'epidemia sono spaventosi e il quadro si fa sempre più allarmante. Per esempio, si prevede che un abitante dello Zimbabwe su quattro - un abitante su tre nella capitale Harare - morirà di HIV/AIDS. Oltre un milione di bambini sono già rimasti orfani a causa di questa malattia in Zimbabwe, pari quasi al 10 per cento della popolazione. In alcune aree del Botswana più della metà delle donne in gravidanza hanno contratto l'infezione da HIV e un terzo di esse la trasmetterà ai nascituri durante il parto. La conferenza ha aperto nuove e stimolanti opportunità e ha consentito di stabilire rapporti di cooperazione grazie ai quali le persone esposte all'infezione da HIV potranno avere accesso a tecnologie e procedure che consentiranno di ridurre i costi delle cure mediche per i malati di HIV/AIDS e di investire in nuove tecnologie e nuovi prodotti di prevenzione e cura della malattia. Queste opportunità devono essere sfruttate immediatamente e la Commissione intende svolgere la propria parte. A tal fine sta attualmente esaminando approcci innovativi in collaborazione sia con i paesi in via di sviluppo associati che con altri donatori. Possiamo e dobbiamo fare tutto ciò che rientra nelle nostre possibilità per lottare contro l'HIV/AIDS. Possiamo e dobbiamo fare tutto ciò che rientra nelle nostre possibilità per combattere anche le altre principali patologie che sono ai primi posti fra le principali cause di morte degli strati più poveri della popolazione. La malaria e la tubercolosi, due malattie che continuano a mietere oltre un milione di vittime all'anno, devono assumere un ruolo nuovo nella nostra opera di riduzione della povertà e della malattia. Quest'anno è stata dedicata una serie di incontri di alto livello al tema dell'azione accelerata contro tre malattie trasmissibili chiave: HIV/AIDS, malaria e tubercolosi. La Commissione, entro breve, intende presentare, al Consiglio e al Parlamento, una comunicazione in cui sono illustrate le proposte per un'azione accelerata volta a migliorare l'accesso a misure e prodotti di comprovata validità per mettere a punto sistemi e strutture efficaci di distribuzione di farmaci nonché per aumentare gli investimenti nei settori della ricerca e della produzione di farmaci e vaccini di prima necessità. La comunicazione pone in particolare rilievo l'importanza di distribuire, fra le fasce più povere e più vulnerabili della popolazione, profilattici, zanzariere e altri mezzi di prevenzione con maggiore tempestività e in quantità sufficienti. L'Unione europea nel 1997 ha fornito il 55 percento di tutti gli aiuti allo sviluppo nei settori sociali e ha aumentato la propria quota di finanziamenti destinati ai programmi sanitari, demografici e di lotta all'AIDS dall'1 per cento dell'assistenza comunitaria totale nel 1986 a oltre l'8 percento attuale; la media OCSE si attesta sul 5,5 percento. Stiamo dunque concentrando i nostri sforzi in misura crescente in questo settore. Complessivamente fra il 1990 e il 1998 gli stanziamenti per programmi sanitari, demografici e di lotta all'AIDS hanno raggiunto l'importo di 3,4 miliardi; nessuno di essi è stato fornito sotto forma di prestiti. Tale impostazione è in netto contrasto con la recente offerta degli Stati Uniti all'Africa australe. La Commissione ha avviato ampie consultazioni sulle possibilità di azione accelerata a livello nazionale e internazionale e di adozione di approcci innovativi per debellare queste malattie. Il 28 settembre, in collaborazione con l'OMS e ONU-AIDS, ospiteremo una tavola rotonda internazionale. Nel corso dell'incontro si valuterà come un approccio integrato a livello nazionale e internazionale possa affrontare le tre malattie summenzionate in modo efficace e specifico."@it9
lpv:translated text
"A Comissão participou na 13ª Conferência Internacional sobre a SIDA, que teve lugar em Durban, na África do Sul, de 7 a 14 de Julho de 2000. O tema da conferência, "Romper o Silêncio", permitiu gerar um quadro que ajudou a reforçar a acção nacional e internacional de luta contra o HIV/SIDA. Na conferência manifestou-se satisfação pelos progressos científicos em matéria de SIDA, especialmente as notícias dos primeiros testes de eficácia das vacinas contra a SIDA e as provas de que a transmissão do HIV de mãe para feto poderá ser, em grande parte, evitada através de uma utilização económica de medicamentos anti-retrovírus. Bem-vinda foi também a informação respeitante a muitos programas de pequena escala respeitantes à utilização de preservativos e à educação sobre práticas de sexo seguras, programas esses que têm dado provas de eficácia no controlo da disseminação do HIV/SIDA. Considero que a conferência poderia ter dado maior atenção às lições a retirar das histórias de sucesso, no que toca à melhoria e aumento destas estratégias de prevenção, pois a informação e a prevenção são as mais importantes formas de luta contra a SIDA. A prevenção é fulcral para o êxito de uma reacção nacional, internacional e mundial a longo prazo ao problema da SIDA. Ao mesmo tempo, não poderá continuar a negar-se todo um espectro de assistência, desde o tratamento básico das infecções oportunistas à terapia contra o rectrovírus, à grande maioria dos milhões de pessoas que estão infectados com o vírus. A Comissão congratula-se com as novas iniciativas que estão a ser tomadas contra o HIV/SIDA, por parte de alguns países, e que visam a produção de medicamentos genéricos mais baratos, e gostaria de disponibilizar o seu apoio, a fim de ajudar esses países a prestarem assistência técnica a outros países em vias de desenvolvimento para que estes possam prosseguir iniciativas. Serão debatidas as diversas possibilidades com os países interessados. Reconhecemos que a produção de medicamentos genéricos poderia melhorar muito o acesso à assistência e ao tratamento do HIV/SIDA. As estatísticas respeitantes à epidemia são aterradoras e a situação continua a piorar. Por exemplo, um quarto dos nacionais do Zimbabué morre de HIV/SIDA, incluindo um terço em Harare, a capital. Mais de um milhão de crianças são órfãs devido ao HIV/SIDA neste país, isto é, praticamente 10% da população. Mais de metade das mulheres grávidas, de algumas regiões do Bostuana, estão infectadas com o HIV e um terço das mesmas transmite o HIV ao feto durante o parto. A conferência abriu novas e entusiasmantes oportunidades e parcerias, que permitirão às pessoas vulneráveis à infecção por HIV ter acesso a tecnologias e processos que tornarão a assistência mais barata para os infectados com HIV/SIDA e investir em novas tecnologias e produtos para prevenir e tratar o HIV/SIDA. Estas oportunidades devem ser exploradas de imediato, e a Comissão tenciona desempenhar aqui o papel que lhe cabe. Assim, está a proceder à discussão de abordagens inovadoras com os seus parceiros dos países em vais de desenvolvimento, bem como com outros doadores. Podemos e devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para lutar contra o HIV/SIDA. Podemos e devemos fazer tudo para combater outras doenças mortais que atingem os pobres. A malária, a tuberculose, que matam ambas mais de um milhão de pessoas por ano, devem assumir uma nova importância no nosso trabalho com vista à redução da pobreza e saúde precária. Foi abordada, este ano, numa série de reuniões de alto nível, a possibilidade de uma acção acelerada contra três importantes doenças transmissíveis - HIV/SIDA, malária e tuberculose. A Comissão apresentará em breve uma comunicação ao Conselho e ao Parlamento, delineando as propostas para uma acção acelerada, com vista à melhoria do acesso a medidas e produtos fundamentais com efeitos comprovados, a fim de desenvolver estruturas e sistemas activos e eficazes de entrega de medicamentos e aumentar o investimento na investigação de medicamentos e vacinas prioritários, bem como na sua produção. A comunicação salienta especificamente a importância de se disponibilizarem preservativos, redes e outros procedimentos de prevenção às pessoas mais pobres e vulneráveis, de uma forma mais célere e numa escala suficientemente abrangente. A União Europeia forneceu, em 1997, 55% da ajuda mundial ao desenvolvimento nos sectores sociais e aumentou o seu apoio aos programas de saúde, combate à SIDA e apoio às populações, apoio que passou de 1% da nossa ajuda total, em 1986, para os mais de 8% actuais, quando a média da OCDE é de 5,5%. Estamos, por conseguinte, a concentrar-nos cada vez mais neste sector. Foi fixado um total de autorizações de 3,4 mil milhões de euros para a saúde, a SIDA e o apoio às populações entre 1990 e 1998, sendo que estas verbas não foram cedidas a título de empréstimo. Isso contrasta claramente com a recente oferta dos Estados Unidos à África Austral. A Comissão está a levar a cabo consultas abrangentes sobre as possibilidades de se desencadearem acções rápidas a nível nacional e internacional e abordagens inovadoras, por forma a fazer face a estas doenças. A Comissão organizará, a 28 de Setembro, em colaboração com a OMS e a ONU-SIDA, uma mesa redonda internacional. Esta reunião tentará determinar de que forma poderá uma abordagem abrangente de carácter nacional e internacional permitir fazer frente a estas três doenças e de que forma poderá a nossa actuação provocar uma alteração da situação."@pt11
lpv:translated text
"La Commission a participé à la 13e Conférence internationale sur le sida qui a eu lieu à Durban, en Afrique du Sud, du 7 au 14 juillet 2000. Le thème de la conférence, "Rompre le silence", a fourni un cadre qui a contribué à renforcer l'action au niveau national et international contre le virus du SIDA. La conférence à salué les progrès scientifiques réalisés dans la lutte contre le SIDA, en particulier les informations concernant les premiers tests d'efficacité pour un vaccin du SIDA et les preuves que la transmission mère-enfant du virus VIH pouvait être, dans une large mesure, évitée par le biais de l'utilisation d'un produit antirétroviral. La conférence a également salué l'information concernant les nombreux programmes à petite échelle d'éducation à la responsabilité sur les préservatifs et le sexe à moindre risque dont la valeur a été démontrée pour enrayer l'épidémie du SIDA. Je crois que la conférence aurait pu accorder plus d'attention aux leçons tirées des réussites en ce qui concerne l'amélioration et l'extension de ces stratégies de prévention, parce que l'information et la prévention constituent en fait les moyens de lutte contre le SIDA les plus importants. La prévention est cruciale pour une réaction conte le SIDA efficace à long terme aux niveau national, international et global. Dans le même temps, un éventail complet de soins, allant des traitements de bases des infections opportunistes à la thérapie antirétrovirale pour le virus VIH, ne peuvent plus être refusés à la vaste majorité des millions de personnes infectées par le virus. La Commission accueille favorablement les nouvelles initiatives pour lutter contre le SIDA prises par certains pays en vue de produire des médicaments génériques moins chers et désire offrir son aide à ces pays, afin que ceux-ci fournissent une assistance technique à d'autres pays en développement, de manière à ce qu'ils puissent poursuivre de telles initiatives. Nous poursuivrons la discussion sur les opportunités avec les pays en question. Nous admettons que la production de médicaments génériques pourrait sensiblement améliorer l'accès aux soins et au traitement du virus du SIDA. Les statistiques relatives à l'épidémie sont effrayantes et continuent à s'aggraver. Par exemple, un Zimbabwéen sur quatre mourra du virus du SIDA, dont un tiers dans la capitale Harare. Plus d'un million d'enfants sont déjà orphelins à cause du SIDA au Zimbabwe, soit presque 10 % de la population. Plus de la moitié des femmes enceintes dans certaines régions du Botswana sont infectées par le virus du SIDA et un tiers d'entre elles transmet le virus VIH à leur bébé au moment de l'accouchement. La conférence a fait apparaître de nouvelles opportunités et partenariats très intéressants qui permettront aux personnes vulnérables à l'infection par le virus VIH d'accéder aux technologies et procédures en vue de rendre les soins plus accessibles aux personnes souffrant du virus et d'investir dans de nouvelles technologies et produits pour la prévention et le traitement du SIDA. Ces opportunités doivent être exploitées immédiatement et la Commission a l'intention de jouer son rôle. Elles discute donc d'approches innovantes avec ses partenaires des pays en développement, ainsi qu'avec d'autres donateurs. Nous pouvons et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir en ce qui concerne le virus du SIDA. Nous pouvons et nous devons faire tout ce qu'il est possible de faire pour lutter contre d'autres maladies mortelles importantes touchant les personnes pauvres. La malaria et la tuberculose, qui, à elles deux, tuent plus d'un million de personnes par an, doivent revêtir une importance nouvelle dans le travail que nous effectuons pour réduire la pauvreté et lutter contre la maladie. La mise en œuvre d'actions rapides contre les trois maladies transmissibles les plus importantes - SIDA, malaria et tuberculose - a été abordée lors d'un certain nombre de réunions de haut niveau. La Commission va soumettre d'ici peu une communication au Conseil et au Parlement esquissant des propositions d'actions rapides en vue d'améliorer l'accès à des mesures et des produits cruciaux qui se sont avérés cruciaux, de développer des structures et des systèmes de distribution actifs et efficaces de médicaments, ainsi que d'augmenter les investissements pour la recherche et le développement de médicaments et de vaccins prioritaires. La communication souligne en particulier l'utilité de fournir plus rapidement et à une échelle suffisamment étendue des préservatifs, des moustiquaires et autres moyens de prévention aux populations les plus pauvres et les plus vulnérables. L'Union européenne a fourni 55 % de l'aide mondiale au développement dans les secteurs sociaux en 1997 et a augmenté son assistance en matière de santé, pour le SIDA et les programmes démographiques, pour passer de 1 % de l'aide totale en 1986 à plus de 8 % à l'heure actuelle, à comparer avec une moyenne de 5,5 % de l'OCDE. C'est la raison pour laquelle nous nous concentrons de plus en plus sur ce domaine. Des engagements totaux de 3,4 milliards d'euros ont été alloués à la santé, au SIDA et aux programmes démographiques entre 1990 et 1998, sommes dont aucune n'a été accordée à titre de prêt. Cela contraste clairement avec la récente offre des États-Unis en faveur de l'Afrique du Sud. La Commission procède à de larges consultations sur des options concernant des actions rapides au niveaux national et international et des approches innovantes pour lutter contre ces maladies. Le 28 septembre, en collaboration avec l'OMS et ONU-SIDA, la Commission accueillera une table ronde internationale. La réunion envisagera la manière dont une approche globale aux niveaux national et international pourra s'attaquer à ces maladies et la manière dont nous pourrons changer les choses."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000905.9.2-111"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph