Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-09-05-Speech-2-015"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000905.2.2-015"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, desde la creación del Estado de Israel, seguramente nunca hemos estado tan cerca de un acuerdo de paz duradero y estable en Oriente Medio. Pero, probablemente, nunca las diferencias entre las partes han sido tan profundas. La retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano, la disposición mostrada por el nuevo presidente sirio y los indudables avances producidos en Camp David, como se ha recordado aquí esta mañana, parece que nos ofrecen un panorama en el que casi podemos tocar la paz con la punta de los dedos. Pero los escollos siguen ahí, recordándonos que estamos tan cerca de aprovechar una oportunidad histórica como de los negros nubarrones que bajarían sobre la región si las negociaciones fracasaran. ¿Qué hacemos nosotros desde la Unión Europea? Desde luego prestamos nuestros buenos oficios a través del enviado especial de la Unión Europea, el embajador Moratinos, a quien saludo. Somos, indudablemente, una garantía en el futuro desarrollo económico del área, consecuencia indudable de un acuerdo de paz, a través de nuestra cooperación e inversión, como acertadamente nos ha recordado el Comisario Patten. Ofrecemos nuestro ánimo a las partes enfrentadas para que insistan con coraje en las negociaciones, desoyendo las voces más pesimistas, cuando no amenazadoras, que a veces provienen de sus propios países. El resumen de los hechos, la información que nos han aportado el Consejo y la Comisión esta mañana y sus buenos deseos son de agradecer. Pero cabe preguntarse si eso se corresponde con la responsabilidad y con las aspiraciones de la Unión Europea en el plano internacional. Actuar con una sola voz, pretender un protagonismo no sólo en el ámbito económico sino también, seguramente, en el político exige algo más de nosotros. No hay apoyo mayor que el que mi Grupo ofrece a los Gobiernos que están impulsando el proceso de paz, muy en particular el de los Estados Unidos. Ningún otro Grupo se autoexige un nivel de prudencia superior al nuestro en los críticos momentos que estamos viviendo. Desde esa posición podemos proponer que el próximo año, cuando celebremos el décimo aniversario de la Conferencia que dio origen al proceso de paz, la Unión Europea vuelva a reunir, en una segunda edición del encuentro de Madrid, a los máximos dirigentes que participaron en dicha Conferencia. Mientras tanto, nos queda reafirmar el pleno compromiso de la Unión Europea con el proceso de paz y nuestra disposición a asumir en la región nuestras responsabilidades históricas, económicas y también políticas."@es12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, siden staten Israels oprettelse har vi ganske givet aldrig før været så tæt på en aftale om varig og stabil fred i Mellemøsten. Men uenighederne mellem parterne har sandsynligvis aldrig været større. Tilbagetrækningen af de israelske styrker fra Sydlibanon, den vilje, som den nye syriske præsident har udvist, og de tydelige fremskridt, der skete i Camp David, som det er blevet nævnt her i formiddag, giver os tilsyneladende et scenarium, hvor vi næsten kan røre ved freden med fingerspidserne. Men der er stadig hindringer, som minder os om, at vi er lige så tæt på at benytte en historisk lejlighed som på de sorte skyer, der ville komme ind over regionen, hvis forhandlingerne brød sammen. Hvad gør vi fra Den Europæiske Unions side? Vi udfører naturligvis vores gode opgaver gennem Den Europæiske Unions særlige udsending, ambassadør Moratinos, som jeg byder velkommen. Vi er uden tvivl en garanti for områdets fremtidige økonomiske udvikling, som helt sikkert vil være en følge af en fredsaftale, gennem vores samarbejde og investeringer, hvilket kommissær Patten meget rigtigt har gjort os opmærksom på. Vi opfordrer konfliktens parter til med gåpåmod at fortsætte forhandlingerne og overhøre de mest pessimistiske for ikke at sige truende udtalelser, som af og til udgår fra deres egne lande. Kort sagt er de oplysninger, som Rådet og Kommissionen har givet os i formiddag, og deres gode ønsker prisværdige. Men det er værd at sætte spørgsmålstegn ved, om det er i overensstemmelse med Den Europæiske Unions ansvar og ambitioner på internationalt plan. At optræde med én stemme, at stræbe efter at spille en vigtig rolle ikke blot på det økonomiske område, men givetvis også på det politiske, kræver mere af os. Der er ingen større støtte end den, som min gruppe tilbyder de regeringer, der fremmer fredsprocessen, i særdeleshed USA's. Ingen anden gruppe kræver så stor en besindighed af sig selv, som vores gør, i den afgørende fase, vi befinder os i. På den baggrund kan vi foreslå, at Den Europæiske Union til næste år, når vi fejrer 10-årsdagen for den konference, der indledte fredsprocessen, på et nyt Madrid-møde igen samler de øverste ledere, som deltog i nævnte konference. I mellemtiden skal vi igen bekræfte Den Europæiske Unions fulde engagement i fredsprocessen og vores vilje til at påtage os vores historiske, økonomiske og også politiske forpligtelser i regionen."@da1,1
"Frau Präsidentin! Mit Sicherheit waren wir seit der Gründung des Staates Israel einem dauerhaften und stabilen Friedensabkommen im Nahen Osten niemals so nahe wie jetzt. Aber wahrscheinlich waren auch die Differenzen zwischen den Parteien niemals so tief. Der Rückzug der israelischen Truppen aus dem südlichen Libanon, die vom neuen syrischen Präsidenten signalisierte Bereitschaft und die in Camp David zweifellos erreichten Fortschritte, woran heute Vormittag hier erinnert wurde, scheinen uns ein neues Panorama zu eröffnen, in dem wir den Frieden fast mit den Fingerspitzen berühren können. Aber die Klippen sind weiterhin vorhanden, sie machen uns bewusst, dass wir ebenso nahe vor einer historischen Chance, die es zu nutzen gilt, wie vor den schwarzen Gewitterwolken stehen, die sich über der Region entladen würden, falls die Verhandlungen scheitern. Was tun wir, die Europäische Union? Natürlich bieten wir durch den Sondergesandten der Europäischen Union, Botschafter Moratinos, den ich hiermit grüßen möchte, unsere guten Dienste an. Wir sind, wie Kommissar Patten treffend in Erinnerung brachte, durch unsere Unterstützung und unsere Investitionen ohne Zweifel ein Garant der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung der Region, die nach dem Friedensabkommen fraglos einsetzen wird. Wir ermutigen die Konfliktparteien, die Verhandlungen hartnäckig und unverzagt weiterzuführen, ohne den pessimistischen oder gar drohenden Stimmen Gehör zu schenken, die manchmal aus den Ländern selbst kommen. Die Zusammenfassung der Fakten, die Informationen, die uns der Rat und die Kommission heute Vormittag gegeben haben, und ihre guten Wünsche sind dankenswert. Aber man muss sich fragen, ob dies der Verantwortung und den Bestrebungen der Europäischen Union im internationalen Maßstab gerecht wird. Mit einer einzigen Stimme aufzutreten, eine Vorreiterrolle nicht nur auf wirtschaftlichem, sondern sicherlich auch auf politischem Gebiet zu spielen, erfordert etwas mehr von uns. Es gibt keine größere Unterstützung als jene, welche meine Fraktion den Regierungen anbietet, die den Friedensprozess vorantreiben, allen voran die Regierung der USA. Keine andere Fraktion fordert von sich selbst in den gegenwärtigen kritischen Momenten einen höheren Grad an Besonnenheit als unsere. Aus dieser Position heraus können wir vorschlagen, dass die Europäische Union im kommenden Jahr, in dem wir den 10. Jahrestag der Konferenz begehen, die den Friedensprozess in Gang gesetzt hat, in einer Neuauflage des Treffens von Madrid nochmals die Regierungschefs zusammenruft, die an jener Konferenz teilgenommen haben. Einstweilen möchten wir bekräftigen, dass die Europäische Union dem Friedensprozess voll verpflichtet ist, und erneut unsere Bereitschaft bekunden, unsere historische, wirtschaftliche und auch politische Verantwortung in der Region wahrzunehmen."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, από τη σύσταση του ισραηλινού κράτους μέχρι σήμερα, σίγουρα ποτέ δε βρεθήκαμε τόσο κοντά σε μία σταθερή και βιώσιμη συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Ίσως όμως να μην ήταν και ποτέ τόσο βαθιές οι διαφορές μεταξύ των δύο μερών. Η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο, η διάθεση που έδειξε ο νέος σύριος πρόεδρος και η αναμφισβήτητη πρόοδος που σημειώθηκε στο Camp David, όπως υπενθυμίστηκε εδώ σήμερα το πρωί, φαίνεται να μας δίνουν μια εικόνα όπου μπορούμε σχεδόν να αγγίξουμε την ειρήνη με τις άκρες των δακτύλων. Τα εμπόδια όμως συνεχίζουν να υπάρχουν, υπενθυμίζοντάς μας ότι βρισκόμαστε τόσο κοντά στην εκμετάλλευση μιας ιστορικής ευκαιρίας όσο και στα μαύρα σύννεφα που θα σκεπάσουν την περιοχή αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Και εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνουμε; Φυσικά παρέχουμε τις καλές μας υπηρεσίες μέσω του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Πρέσβη Moratinos, τον οποίο χαιρετίζω. Αποτελούμε, αναμφισβήτητα, εγγύηση για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, βέβαιο αποτέλεσμα μιας συμφωνίας ειρήνης, χάρη στη συνεργασία και στις επενδύσεις μας, όπως σωστά μας υπενθύμισε ο Επίτροπος Patten. Παρέχουμε ενθάρρυνση στα αντιμαχόμενα μέρη για να συμμετάσχουν με τόλμη στις διαπραγματεύσεις, χωρίς να ακούν τις πιο απαισιόδοξες, αν όχι απειλητικές, φωνές που καμιά φορά προέρχονται από τις ίδιες τους τις χώρες. Ευχαριστούμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την επισκόπηση των γεγονότων και τις πληροφορίες που μας έδωσαν σήμερα το πρωί μαζί με τις ευχές τους. Πρέπει όμως να αναρωτηθούμε αν αυτό αντιστοιχεί στην ευθύνη και στις επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Η ομόφωνη δράση, η επιδίωξη πρωταγωνιστικού ρόλου όχι μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά και στον πολιτικό, απαιτεί κάτι περισσότερο από εμάς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη υποστήριξη από αυτήν που παρέχει η Ομάδα μου στις κυβερνήσεις που προωθούν την ειρηνευτική διαδικασία και ιδιαίτερα στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Καμία άλλη Ομάδα δεν απαιτεί από τον εαυτό της μεγαλύτερη σύνεση από τη δική μας στις κρίσιμες στιγμές που ζούμε. Από τη θέση αυτή μπορούμε να προτείνουμε για το ερχόμενο έτος, κατά το οποίο θα εορτάζουμε τη δέκατη επέτειο της Διάσκεψης που έδωσε το έναυσμα για την ειρηνευτική διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκαλέσει εκ νέου, σε μία δεύτερη έκδοση της συνάντησης της Μαδρίτης, τους ανώτατους ηγέτες που συμμετείχαν σε εκείνη τη Διάσκεψη. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε την πλήρη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη διάθεσή μας να αναλάβουμε τις ιστορικές, οικονομικές και πολιτικές μας ευθύνες στην περιοχή."@el8
"Madam President, since the creation of the State of Israel, we have surely never been so close to a lasting and stable peace agreement in the Middle East. The differences between the parties, however, have probably never been so profound. The withdrawal of the Israeli troops from southern Lebanon, the will demonstrated by the new Syrian President and the clear progress made at Camp David – as has been mentioned here this morning – seem to offer us a panorama in which peace is actually within reach. However, there are still potential pitfalls, which remind us that, we are as close to taking advantage of this historic opportunity as we are to the black storm clouds that will descend upon the region should the negotiations fail. What we can we in the European Union do? Of course we offer our services by means of the European Union’s special envoy, Ambassador Moratinos, whom I welcome. We undoubtedly offer a guarantee in terms of the future economic development of the region, which would no doubt result from the peace agreement, through our cooperation and investment, as Commissioner Patten has correctly reminded us. We encourage the opposing parties to persist courageously with the negotiations, ignoring the most pessimistic, sometimes threatening, voices, which sometimes emerge from their respective countries. We are grateful for the summary of the facts, the information communicated to us this morning by the Council and the Commission, and their good will. However, we should ask ourselves whether this is worthy of the responsibility and aspirations of the European Union on an international level. To speak with one voice, to aspire to a leading role not only economically but also, surely, politically, demands more of us. No group is offering greater support than the European People’s Party to the governments promoting the peace process, especially to the United States. No group is forcing itself to act with greater prudence than we are at this critical moment. From this point of view we propose that next year, when we celebrate the tenth anniversary of the Conference which gave rise to this peace process, the European Union should once again bring together, in a repeat of the Madrid meeting, the leaders who participated in that Conference. Meanwhile, we should reaffirm the European Union’s full commitment to the peace process and our willingness to honour our historic, economic and also political responsibilities in the region."@en3
"Arvoisa puhemies, Israelin valtion syntymisen jälkeen emme ole varmasti koskaan olleet Lähi-idässä niin lähellä kestävää ja pysyvää rauhansopimusta, mutta luultavasti erot eivät ole osapuolten välillä koskaan olleet yhtä suuria. Israelin joukkojen vetäytyminen Etelä-Libanonista, Syyrian uuden presidentin osoittama halukkuus ja Camp Davidissa saavutettu kiistaton edistys, mistä meitä tänä aamuna muistutettiin, näyttävät tarjoavan meille sellaisen näköalan, jossa voimme melkein tuntea rauhan olevan hyppysissämme. Kuitenkin karikot ovat yhä olemassa, ja ne muistuttavat meitä siitä, että historiallisen tilaisuuden hyödyntäminen on sangen lähellä samoin kuin ovat lähellä synkät pilvet, jotka laskeutuisivat alueen ylle neuvottelujen epäonnistuessa. Mitä Euroopan unioni tekee asian hyväksi? Tietenkin tarjoamme apuamme Euroopan unionin erityisedustaja Moratinosin välityksellä, jolle lähetän terveiseni. Olemme epäilemättä takeena alueen tulevasta taloudellisesta kehityksestä, joka lähtisi kiistämättä käyntiin rauhansopimuksen syntymisen myötä yhteistyömme ja investointiemme ansiosta, mistä komission jäsen Patten meitä osuvasti muistutti. Tarjoamme kiistakumppaneille kannustusta, jotta he jatkaisivat rohkeasti neuvotteluja ja jättäisivät omaan arvoonsa pessimistiset, jopa uhkailevat, sananparret, joita joskus kuuluu heidän kotimaistaan. Kiitos tosiseikkojen esittelystä ja niistä tiedoista, joita neuvosto ja komissio ovat meille tänä aamuna välittäneet ja näiden tahojen hyvistä pyrkimyksistä. Kuitenkin on kysyttävä, onko tämä Euroopan unionin vastuun ja pyrkimysten mukaista kansainvälisesti katsottuna. Yksimielinen toiminta, pyrkiminen johtavaan rooliin tietenkin myös politiikan alalla eikä ainoastaan talouden alalla, vaatii meiltä hieman enemmän. Kukaan ei voi tukea rauhanprosessia edistäviä hallituksia, erityisesti Yhdysvaltojen hallitusta, meidän ryhmäämme enempää. Mikään muu ryhmä ei vaadi itseltään meitä enempää varovaisuutta näinä kriittisinä hetkinä, joita elämme. Tämän pohjalta voimmekin ehdottaa, että ensi vuonna, kun vietämme rauhanprosessin alkuunpanneen konferenssin kymmenvuotispäivää, Euroopan unioni kokoaa jälleen yhteen tähän konferenssiin osallistuneet johtohahmot Madridin kokouksen toisintoon. Odotellessamme voimme vain vakuuttaa Euroopan unionin olevan täysin sitoutunut rauhanprosessiin ja meidän olevan valmiita kantamaan alueella oman historiallisen, taloudellisen ja myös poliittisen vastuumme."@fi5
"Madame la Présidente, depuis la création de l’État d’Israël, nous ne nous sommes certainement jamais trouvés aussi près d’un accord de paix durable et stable au Moyen-Orient. Mais les divergences entre les parties en présence n’ont probablement jamais été aussi importantes. Le retrait des troupes israéliennes du Liban-Sud, la disposition dont fait preuve le nouveau président syrien et les indubitables progrès obtenus à Camp David, comme cela a été rappelé ici ce matin, décrivent une situation dans laquelle nous pouvons presque toucher la paix du bout des doigts. Mais des écueils continuent de se produire, nous rappelant que nous sommes autant en passe de pouvoir saisir une opportunité historique que de sombres nuages qui descendraient sur la région si les négociations devaient échouer. Que faisons-nous depuis l’Union européenne ? Nous offrons bien entendu notre aide à travers l’envoyé spécial de l’Union européenne, l’ambassadeur Moratinos, que je salue. Nous représentons certainement une garantie du développement économique à venir de la région, conséquence indubitable d’un accord de paix, à travers notre coopération et nos investissements, comme nous l’a à juste titre rappelé le commissaire Patten. Nous offrons notre soutien aux parties en présence afin qu’elles négocient avec courage, ignorant les voix les plus pessimistes, lorsqu’elles ne sont pas menaçantes, qui proviennent parfois de leur propre pays. En résumé, les informations que le Conseil et la Commission nous ont apportées ce matin ainsi que leurs meilleurs vœux doivent être salués. Mais il convient de se demander si cela correspond à la responsabilité et aux aspirations de l’Union européenne sur le plan international. Parler d’une seule voix, aspirer à un rôle non seulement sur le plan économique mais aussi, certainement, politique exigent d’autres efforts de notre part. Il n’existe pas plus grand soutien que celui de mon groupe aux gouvernements qui encouragent le processus de paix, particulièrement celui des États-Unis. Aucun autre groupe ne s’impose un niveau de prudence supérieur au nôtre dans les moments critiques que nous sommes en train de vivre. Dès lors, nous pouvons proposer que l’année prochaine, lorsque nous célébrerons le dixième anniversaire de la conférence qui débuta le processus de paix, l’Union européenne réunisse à nouveau, dans une deuxième édition de la rencontre de Madrid, les principaux dirigeants qui participèrent à cette conférence. D’ici là, il convient de réaffirmer le plein engagement de l’Union européenne dans le processus de paix et notre disposition à assumer dans la région nos responsabilités historiques, économiques et politiques."@fr6
"Signora Presidente, dalla creazione dello Stato di Israele non siamo mai stati così vicini a un accordo di pace stabile e durevole in Medio Oriente. Eppure, probabilmente, le divergenze fra le parti non sono mai state più profonde. Il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale, la disponibilità mostrata dal nuovo presidente siriano e gli indiscutibili progressi di Camp David, come è stato qui ricordato stamani, sembrerebbero delineare un panorama nel quale la pace parrebbe davvero a portata di mano. Eppure gli ostacoli ci sono sempre, a ricordarci che ci troviamo altrettanto vicini a cogliere un'occasione storica quanto ai cupi nuvoloni che si addenserebbero sulla regione in caso di fallimento dei negoziati. E noi, nell'Unione europea, che cosa facciamo? Sicuramente prestiamo i nostri buoni uffici tramite l'inviato speciale dell'Unione, l'ambasciatore Moratinos, che saluto. Siamo indubbiamente una garanzia per il futuro sviluppo economico della regione, conseguenza indiscutibile di un accordo di pace, grazie alla nostra attività di cooperazione e di investimento, come giustamente ha ricordato il Commissario Patten. Prestiamo alle parti in conflitto il nostro incoraggiamento, affinché insistano nei negoziati senza perdersi d'animo, senza prestare ascolto alle voci più pessimistiche, quando non addirittura minacciose, che talvolta provengono proprio da quegli stessi paesi. La ricapitolazione dei fatti, l'informazione fornitaci dal Consiglio e dalla Commissione questa mattina, i loro buoni auspici, tutto questo è benvenuto. Ma occorre domandarsi se a ciò facciano riscontro le responsabilità e le aspirazioni dell'Unione sul piano internazionale. Agire a una sola voce, aspirare a un ruolo di protagonista non solo in ambito economico ma anche, naturalmente, sul piano politico, presuppone qualcosa di più da parte nostra. Non esiste appoggio più saldo di quello offerto dal mio gruppo ai governi promotori del processo di pace, e in particolare al governo statunitense. Nessun altro gruppo si impone, nei momenti difficili vissuti ora, una prudenza ancora maggiore della nostra. Da questa posizione, noi possiamo proporre che il prossimo anno, quando si festeggerà il decimo anniversario della Conferenza da cui è scaturito il processo di pace, l'Unione europea riunisca nuovamente, in una seconda edizione dell'incontro di Madrid, i massimi dirigenti che avevano partecipato a quella Conferenza. Nel frattempo, non ci resta che riaffermare il pieno impegno dell'Unione europea verso il processo di pace, nonché la nostra disponibilità a riconoscere le nostre responsabilità storiche, economiche e politiche nella regione."@it9
"Madam President, since the creation of the State of Israel, we have surely never been so close to a lasting and stable peace agreement in the Middle East. The differences between the parties, however, have probably never been so profound. The withdrawal of the Israeli troops from southern Lebanon, the will demonstrated by the new Syrian President and the clear progress made at Camp David – as has been mentioned here this morning – seem to offer us a panorama in which peace is actually within reach. However, there are still potential pitfalls, which remind us that, we are as close to taking advantage of this historic opportunity as we are to the black storm clouds that will descend upon the region should the negotiations fail. What we can we in the European Union do? Of course we offer our services by means of the European Union’s special envoy, Ambassador Moratinos, whom I welcome. We undoubtedly offer a guarantee in terms of the future economic development of the region, which would no doubt result from the peace agreement, through our cooperation and investment, as Commissioner Patten has correctly reminded us. We encourage the opposing parties to persist courageously with the negotiations, ignoring the most pessimistic, sometimes threatening, voices, which sometimes emerge from their respective countries. We are grateful for the summary of the facts, the information communicated to us this morning by the Council and the Commission, and their good will. However, we should ask ourselves whether this is worthy of the responsibility and aspirations of the European Union on an international level. To speak with one voice, to aspire to a leading role not only economically but also, surely, politically, demands more of us. No group is offering greater support than the European People’s Party to the governments promoting the peace process, especially to the United States. No group is forcing itself to act with greater prudence than we are at this critical moment. From this point of view we propose that next year, when we celebrate the tenth anniversary of the Conference which gave rise to this peace process, the European Union should once again bring together, in a repeat of the Madrid meeting, the leaders who participated in that Conference. Meanwhile, we should reaffirm the European Union’s full commitment to the peace process and our willingness to honour our historic, economic and also political responsibilities in the region."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, sinds de oprichting van de staat Israël is een duurzaam en stabiel vredesakkoord voor het Midden-Oosten wellicht nog nooit zo nabij geweest. Anderzijds zijn de meningsverschillen tussen de betrokken partijen waarschijnlijk nog nooit zo hoog opgelaaid. Zoals hier vanmorgen reeds is gezegd, lijkt het erop dat de terugtrekking van de Israëlische troepen uit Zuid-Libanon, de welwillendheid van de nieuwe Syrische president en de onmiskenbare vooruitgang die in Camp David is geboekt een perspectief openen waarin wij de vrede als het ware met onze vingertoppen kunnen aanraken. Er bestaan echter nog steeds een aantal struikelblokken. Het is en blijft een dubbeltje op zijn kant: ofwel slagen wij erin deze historische gelegenheid ten volle te benutten ofwel vallen de onderhandelingen verkeerd uit en dalen er zwarte wolken neer over de regio. Wat doen wij vanuit de Europese Unie? Wij bieden uiteraard onze goede diensten aan in de persoon van ambassadeur Moratinos, de speciale gezant van de Europese Unie, die ik van harte begroet. Commissaris Patten heeft het ook al gezegd. Dankzij onze samenwerking en investeringen staan wij inderdaad garant voor de toekomstige economische ontwikkeling van het gebied die ongetwijfeld uit een eventueel vredesakkoord zal voortvloeien. Wij moedigen de bij het conflict betrokken partijen aan de onderhandelingen onverschrokken voort te zetten, zonder gehoor te geven aan de pessimistische en soms zelfs dreigende uitspraken waarmee zij vaak in hun eigen land worden geconfronteerd. De situatieschets, de informatie die de Raad en de Commissie ons hier vanmorgen hebben verstrekt en hun welgemeende wensen verdienen een woord van dank. Het is echter de vraag of dit werkelijk beantwoordt aan de verantwoordelijkheid en het streefdoel van de Europese Unie op internationaal vlak. Als wij werkelijk met één stem willen spreken en niet enkel op economisch maar ook op politiek gebied een leidinggevende rol willen spelen, zullen wij ons toch iets meer moeten inspannen. Onze fractie steunt de regeringen die het vredesproces tot een goed einde trachten te brengen, met name de regering van de Verenigde Staten, meer dan wie ook. Geen enkele andere fractie gaat op dit uiterst kritieke moment zo behoedzaam te werk als de onze. Ik meen dat deze houding ons recht van spreken geeft. Wij stellen voor dat de Europese Unie volgend jaar ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de conferentie die aan de oorsprong van het vredesproces ligt de toen aanwezige hoogste leiders opnieuw bijeenroept voor een tweede editie van de bijeenkomst van Madrid. Verder moeten wij duidelijk laten blijken dat de Europese Unie volledig achter het vredesproces staat en bereid is de historische, economische en politieke verantwoordelijkheden die haar in de regio toekomen op zich te nemen."@nl2
"Senhora Presidente, desde a criação do Estado de Israel, nunca estivemos provavelmente tão próximo de um acordo de paz duradouro e estável no Médio Oriente. Mas, provavelmente, nunca as diferenças entre as partes foram tão profundas. A retirada das tropas israelitas do sul do Líbano, a disposição mostrada pelo novo Presidente sírio e os incontestáveis progressos registados em Camp David, como aqui se recordou esta manhã, levam-nos a crer que é quase possível tocar a paz com as pontas dos dedos. Mas os obstáculos persistem, lembrando-nos que estamos tão próximos de usufruir uma oportunidade histórica como das nuvens negras que se abateriam sobre a região caso as negociações se vissem goradas. O que fazemos nós na União Europeia? Prestamos os nossos bons ofícios através do enviado especial da União Europeia, o Embaixador Miguel Ángel Moratinos, a quem saúdo. Somos, inquestionavelmente, uma garantia no futuro desenvolvimento económico da região, consequência óbvia de um acordo de paz, que contou com a nossa cooperação e investimento, como correctamente recordou o Comissário Christopher Patten. Alentamos as partes em confronto a perseverar com coragem nas negociações, ignorando as vozes mais pessimistas, quando não mesmo ameaçadoras, que por vezes se levantam nos seus próprios países. O resumo dos factos, a informação aqui facultada pelo Conselho e pela Comissão esta manhã e os seus votos positivos são de agradecer. Mas é pertinente questionar se isso corresponde à responsabilidade e às aspirações da União Europeia a nível internacional. Actuar a uma só voz, prosseguir um protagonismo não só no domínio económico como também, seguramente, no plano político exige mais de nós. Não existe apoio maior do que aquele que o meu grupo concede aos governos que impulsionam o processo de paz, muito em particular o dos Estados Unidos. Nenhum outro grupo se impõe um nível de prudência superior ao nosso nos momentos críticos que estamos a atravessar. Com esta perspectiva, podemos propor que no próximo ano, ao comemorar-se o décimo aniversário da conferência que deu origem ao processo de paz, a União Europeia volte a reunir, numa segunda edição da reunião de Madrid, os dirigentes máximos que participaram nessa conferência. Até lá, resta-nos reafirmar o pleno compromisso da União Europeia para com o processo de paz e a nossa disposição para assumir na região as nossas responsabilidade históricas, económicas e também políticas."@pt11
"Fru talman! Vi har säkert aldrig sedan staten Israel bildades varit så nära ett varaktigt och stabilt fredsavtal i Mellanöstern. Men förmodligen har skillnaderna aldrig varit så stora mellan parterna som nu. Tillbakadragandet av de israeliska trupperna från södra Libanon, den vilja som den nya syriska presidenten har visat och de tydliga framsteg som skett i Camp David, så som påpekades här i dag, tycks skapa ett panorama där freden snart är inom räckhåll. Men hindren består och påminner oss om att vi är lika nära en historisk möjlighet som de svarta orosmoln som sänker sig över området om förhandlingarna misslyckas. Vad kan vi från Europeiska unionens sida göra? Naturligtvis ställer vi våra tjänster till förfogande i och med Europeiska unionens särskilda sändebud, ambassadör Moratinos, som jag välkomnar här. Vi utgör utan tvekan en garanti i den framtida ekonomiska utvecklingen av området, en konsekvens av fredsavtalet, genom vårt samarbete och våra investeringar, så som kommissionär Patten så riktigt påpekade. Vi uppmuntrar de parter som konfronteras med varandra att modigt envisas med förhandlingarna och strunta i de mest pessimistiska för att inte säga hotfulla röster som ibland hörs från de egna länderna. Sammanfattningen av händelserna, den information som rådet och kommissionen har gett oss nu på förmiddagen och deras goda intentioner är välkomna. Samtidigt måste vi fråga oss om detta står i relation till Europeiska unionens ansvar och strävan på internationell nivå. Att agera gemensamt, eftersträva huvudrollen inte bara på det ekonomiska området utan säkerligen även på det politiska, kräver mer än så av oss. Ingen kan erbjuda ett starkare stöd än min grupp till de regeringar som driver fredsprocessen, och i synnerhet Förenta staternas regering. Ingen grupp kräver en högre nivå av varsamhet av sig själv än vår i de kritiska ögonblick som vi nu upplever. I det här läget kan vi föreslå att Europeiska unionen nästa år, då tioårsjubiléet firas av den konferens som gav upphov till fredsprocessen, åter samlar de främsta ledarna som deltog på konferensen till ett andra möte i Madrid. Under tiden får vi bekräfta Europeiska unionens fulla åtagande i fredsprocessen och vår vilja att ta vårt historiska, ekonomiska och även politiska ansvar i området."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph