Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-06-Speech-4-164"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000706.6.4-164"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". The principal aim of this recommendation is to strengthen the compliance with and to contribute to a more consistent implementation and enforcement of Community environmental law in the Member States. This draft recommendation establishes minimum criteria to be applied in the organising, carrying out, following up and publicising of the results of environmental inspections. It provides for environmental inspections of all industrial and other enterprises whose emissions and discharges on the environment are subject to particular authorisations or licensing requirements. This would certainly be the case for all companies who receive pollution control licences under the auspices of the Environmental Protection Agencies. According to the text of this recommendation, environmental inspections will include: site visits; verification of self-monitoring by the operators of the controlled installations; checking the premises, the equipment and the adequacy of the environmental management at the site as well as the records kept by the operators. Two types of inspections are foreseen, in particular, routine inspections carried out as part of a planned inspection programme and non-routine inspections as a follow-up to complaints in connection with the issue and renewal or modification of various licences. Member States will be required to draw up in advance plans for environmental inspection activities covering all their respective territory and the installations within it. These plans shall be available to the public under broader and wider information campaigns which are envisaged under this proposal. Under this draft recommendation, each plan should define the geographical area which it covers, cover a defined period of time, include specific provisions for its revision, identify the specific sites or types of installations covered, prescribe the programmes for routine environmental inspections, provide for and outline the procedures for non-routine environmental inspections, provide for coordination between the different inspecting authorities. I would like to commend the rapporteur, Caroline Jackson, for her report. In her report she is calling for this proposal to be translated into a directive which would have uniform application across the European Union. The rapporteur believes that only a directive can force the Member States to introduce these inspection systems. As a member of the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy of the European Parliament, I support the need for Member States to establish harmonised environmental inspections. The EU Council must listen to the European Parliament in this regard. We must all recall that the European Parliament has the power of codecision on environmental matters as a result of the implementation of the provisions of the Amsterdam Treaty. The European Union also has competence in environmental matters under Article 130 of the Maastricht Treaty."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hovedmålet i denne henstilling er at styrke overholdelsen og bidrage til en mere konsekvent gennemførelse og håndhævelse af Fællesskabets miljølovgivning i medlemsstaterne. Dette forslag til henstilling fastsætter de minimumskriterier, der skal anvendes i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse af resultaterne af miljøinspektioner. Det fastsætter bestemmelser for miljøinspektioner af alle industri- og andre virksomheder, hvis emissioner og udledninger i miljøet er underkastet særlige krav om godkendelse eller tilladelse. Dette vil helt bestemt være tilfældet for alle virksomheder, som modtager miljøgodkendelser af miljømyndighederne. I henhold til denne henstillings ordlyd vil miljøinspektioner omfatte: anlægsbesøg, verificering af den selvovervågning, der foretages af operatørerne af de kontrollerede anlæg, kontrol af lokalerne, udstyret og af, hvorvidt miljøstyringen på stedet er tilstrækkelig, såvel som af den dokumentation, som operatørerne skal føre. Der er planer om to typer inspektioner, nemlig rutinemæssige inspektioner gennemført som del af et planlagt inspektionsprogram og ikke-rutinemæssige inspektioner gennemført som opfølgning på klager i forbindelse med udstedelse og fornyelse eller ændring af forskellige tilladelser. Medlemsstaterne vil skulle udarbejde planer forud for deres miljøinspektionsaktiviteter, der omfatter hele deres respektive territorium og anlæggene dér. Disse planer skal stilles til rådighed for offentligheden i forbindelse med bredere og mere omfattende oplysningskampagner, som der er planer om i henhold til dette forslag. I henhold til dette forslag til henstilling bør hver enkelt plan definere det geografiske område, som den omfatter, omfatte en nærmere fastsat periode, indeholde særlige bestemmelser om dens revision, identificere særlige steder eller typer af anlæg, der er omfattet, fastslå programmer for rutinemæssige miljøinspektioner, sørge for og skitsere procedurer for ikke-rutinemæssig miljøinspektioner, sørge for samordning mellem de forskellige inspektionsmyndigheder. Jeg vil gerne rose ordføreren, Caroline Jackson, med hendes betænkning. I sin betænkning opfordrer hun til, at dette forslag bliver omsat til et direktiv, som vil få ensartet anvendelse over hele Den Europæiske Union. Ordføreren mener, at kun et direktiv kan tvinge medlemsstaterne til at indføre disse inspektionssystemer. Som medlem af Parlamentets Udvalg om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik støtter jeg behovet for, at medlemsstaterne indfører harmoniserede miljøinspektioner. Rådet må lytte til Europa-Parlamentet i denne henseende. Vi må alle huske på, at Europa-Parlamentet har fælles beslutningstagningskompetence i miljøsager som følge af gennemførelsen af bestemmelserne i Amsterdam-traktaten. Den Europæiske Union har ligeledes kompetencen i miljøspørgsmål i henhold til artikel 130 i Maastricht-traktaten."@da1
"Das Hauptziel dieser Empfehlung besteht in der verstärkten Einhaltung und in der konsequenteren Anwendung und Durchsetzung des gemeinschaftlichen Umweltrechts in den Mitgliedstaaten. In diesem Vorschlag für eine Empfehlung werden Mindestkriterien für die Organisation, die Durchführung und das Weiterverfolgen von Umweltinspektionen sowie die Öffentlichmachung der Ergebnisse dieser Inspektionen aufgestellt. Sie sieht Umweltinspektionen in allen Industrieanlagen und sonstigen Unternehmen vor, deren Emissionen und Ableitungen besonderer Genehmigungen oder Lizenzen bedürfen. Das würde mit Sicherheit auf alle Unternehmen zutreffen, denen im Rahmen der Tätigkeit der Umweltschutzagenturen Emissionslizenzen erteilt werden. Dem Wortlaut dieser Empfehlung zufolge werden die Umweltinspektionen umfassen: Besichtigungen vor Ort, Prüfung von Selbstüberwachungsmaßnahmen durch die Betreiber kontrollierter Anlagen, Prüfung der einschlägigen Infrastruktur, der Wartung von Geräten und Eignung der Umweltmanagementsysteme vor Ort sowie der Register der Betreiber. Insbesondere sind zwei Arten von Inspektionen vorgesehen: routinemäßige Inspektionen im Rahmen eines planmäßigen Inspektionsprogramms und nichtroutinemäßige Inspektionen als Folge von Klagen im Zusammenhang mit der Ausstellung, Erneuerung oder Änderung verschiedener Lizenzen. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, Umweltinspektionstätigkeiten für ihr Staatsgebiet und die darin niedergelassenen Anlagen im voraus zu planen. Diese Pläne sollten der Öffentlichkeit im Rahmen der in diesem Vorschlag vorgesehenen breiteren und umfassenderen Informationskampagnen zugänglich gemacht werden. Gemäß dem vorliegenden Vorschlag für eine Empfehlung sollte jeder Plan das jeweilige geographische Geltungsgebiet definieren, die Geltungsdauer festlegen, besondere Bestimmungen für seine Überarbeitung enthalten, die spezifischen Standorte oder Typen der kontrollierten Anlagen beschreiben, die Programme für routinemäßige Umweltinspektionen festlegen, die Verfahren für nichtroutinemäßige Umweltinspektionen festlegen und beschreiben sowie die Koordinierung zwischen den verschiedenen Inspektionsbehörden sichern. Ich möchte der Berichterstatterin Caroline Jackson ein Lob für ihren Bericht aussprechen. Sie fordert darin die Umwandlung der Empfehlung in eine Richtlinie, die in der gesamten Europäischen Union einheitlich angewendet würde. Die Berichterstatterin ist der Auffassung, daß nur eine Richtlinie die Mitgliedstaaten verpflichten kann, solche Inspektionssysteme zu schaffen. Als Mitglied des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherpolitik des Europäischen Parlaments trete ich dafür ein, daß die Mitgliedstaaten harmonisierte Umweltinspektionen einführen. Der EU-Rat muß in dieser Frage dem Europäischen Parlament Gehör schenken. Wir alle seien daran erinnert, daß das Europäische Parlament als Ergebnis der Umsetzung der Bestimmungen des Vertrags von Amsterdam zur Mitentscheidung in Umweltfragen befugt ist. Die Europäische Union hat gemäß Artikel 130 des Vertrags von Maastricht auch die Zuständigkeit in Umweltfragen."@de7
"Ο κύριος σκοπός αυτής της σύστασης είναι να ενισχύσει τη συμμόρφωση και να συμβάλει σε μια πιο ομοιόμορφη εφαρμογή και επιβολή τήρησης της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη. Αυτό το σχέδιο σύστασης καθιερώνει ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την οργάνωση, τη διενέργεια, τις περαιτέρω ενέργειες και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Προβλέπει περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σε όλες τις βιομηχανικές και άλλες επιχειρήσεις, των οποίων οι εκπομπές και οι απορρίψεις στο περιβάλλον υπόκεινται σε συγκεκριμένους όρους εξουσιοδότησης ή χορήγησης αδειών. Αυτό θα ίσχυε ασφαλώς για όλες τις εταιρίες που λαμβάνουν άδειες ελέγχου μόλυνσης υπό την αιγίδα της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το κείμενο αυτής της σύστασης, οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις θα περιλαμβάνουν: επιτόπιες επισκέψεις, εξακρίβωση εσωτερικής παρακολούθησης από τους ιδιοκτήτες των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων, επί τόπου έλεγχο των κτιρίων, του εξοπλισμού και της καταλληλότητας της περιβαλλοντικής διαχείρισης, αλλά και των αρχείων που τηρούν οι ιδιοκτήτες. Συγκεκριμένα, προβλέπονται δύο είδη επιθεωρήσεων, οι τακτικές επιθεωρήσεις που θα διενεργούνται ως μέρος ενός συγκεκριμένου προγράμματος επιθεώρησης και οι μη τακτικές επιθεωρήσεις ως επακόλουθο καταγγελιών σε σχέση με το ζήτημα και την ανανέωση ή τροποποίηση διαφόρων αδειών. Τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να καταρτίζουν εκ των προτέρων σχέδια για δραστηριότητες περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων που να καλύπτουν ολόκληρη την αντίστοιχη περιοχή και τις εγκαταστάσεις σε αυτή. Αυτά τα σχέδια θα διατίθενται στο κοινό στα πλαίσια ευρύτερων και γενικότερων εκστρατειών πληροφόρησης που προβλέπονται σε αυτή την πρόταση. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο σύστασης, κάθε σχέδιο θα πρέπει να ορίζει τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει, να καλύπτει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, να περιλαμβάνει συγκεκριμένους όρους για την αναθεώρησή του, να προσδιορίζει τις συγκεκριμένες τοποθεσίες ή τους τύπους των εγκαταστάσεων που καλύπτονται, να καθορίζει τα προγράμματα των τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, να ορίζει και να σκιαγραφεί τις διαδικασίες των μη τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, να προβλέπει το συντονισμό ανάμεσα σε διαφορετικές αρχές επιθεώρησης. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, Caroline Jackson, για την έκθεσή της. Σε αυτή, ζητά να μετατραπεί η εν λόγω πρόταση σε μια οδηγία που θα εφαρμοζόταν ομοιόμορφα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι μόνο μια οδηγία μπορεί να αναγκάσει τα κράτη μέλη να εισαγάγουν αυτά τα συστήματα επιθεώρησης. Ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είμαι υπέρ της ανάγκης να καθιερώσουν τα κράτη μέλη εναρμονισμένες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το θέμα. Πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την εξουσία της συναπόφασης σε περιβαλλοντικά ζητήματα ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των διατάξεων της Συνθήκης του Άμστερνταμ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης αρμοδιότητα σε περιβαλλοντικά ζητήματα σύμφωνα με το άρθρο 130 της Συνθήκης του Μάαστριχτ."@el8
"(EN) La principal finalidad de esta recomendación es fortalecer la legislación medioambiental comunitaria en los Estados miembros y contribuir a que dicha legislación se aplique y se respete. Este proyecto de recomendación fija criterios mínimos que han de aplicarse en la organización, realización, seguimiento y publicación de los resultados de las inspecciones medioambientales. El proyecto de recomendación dispone que haya inspecciones medioambientales de todas las empresas industriales y de otro tipo en las que la liberación y emisión de productos en el medio ambiente están sujetas a autorizaciones particulares o a la obtención de una licencia. Así sucederá sin duda alguna con todas las empresas que reciban licencias para el control de la contaminación bajo los auspicios de los organismos de protección medioambiental. Según el texto de la recomendación, las inspecciones medioambientales incluirán lo siguiente: visitas del emplazamiento; verificación de la vigilancia llevada a cabo por los operadores de las instalaciones controladas; verificación de las instalaciones, el equipo y lo adecuado de la gestión medioambiental en el lugar de que se trate, así como de los registros mantenidos por los operadores. En particular se prevén dos tipos de inspecciones: inspecciones corrientes, llevadas a cabo como parte de un programa de inspecciones previstas, e inspecciones especiales, como actividades de seguimiento de las reclamaciones presentadas en relación con la expedición y la renovación o modificación de diversos tipos de licencia. Los Estados miembros tendrán que preparar de antemano planes para las actividades de inspección medioambiental que abarquen la totalidad de sus respectivos territorios y las instalaciones que se hallen en ellos. Esos planes se pondrán en conocimiento del público en las amplias y extensas campañas de información que prevé la propuesta. Con arreglo a este proyecto de recomendación, en cada plan se debe definir la zona geográfica que abarca, se debe fijar un período de tiempo definido, se deben incluir disposiciones específicas para su revisión, se deben identificar los emplazamientos o tipos específicos de instalaciones que se van a inspeccionar, se deben prescribir los programas para las inspecciones medioambientales corrientes, se deben prever y destacar los procedimientos para las inspecciones medioambientales especiales, y se debe disponer la coordinación entre las diferentes autoridades inspectoras. Quisiera felicitar a la ponente, Caroline Jackson, por su informe. En él pide que esta propuesta se traduzca en una directiva que se aplique de manera uniforme en toda la Unión Europea. La ponente estima que únicamente una directiva puede obligar a los Estados miembros a introducir estos sistemas de inspección. En mi calidad de miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor del Parlamento Europeo, estimo que es necesario que los Estados miembros establezcan inspecciones medioambientales armonizadas. Ésta es una cuestión respecto de la cual el Consejo de la Unión Europea tiene que escuchar al Parlamento Europeo. No hay que olvidar que el Parlamento Europeo tiene la facultad de codecisión en cuestiones medioambientales como resultado de la aplicación de las disposiciones del Tratado de Ámsterdam. La Unión Europea tiene también competencia en cuestiones medioambientales en virtud del artículo 130 del Tratado de Maastricht."@es12
"Tämän suosituksen päätavoitteena on tehostaa yhteisön ympäristölainsäädännön noudattamista sekä edistää sen johdonmukaista täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Tässä suositusluonnoksessa säädetään ympäristötarkastusten järjestämisen, toteuttamisen, seurannan ja niiden tulosten julkaisemisen vähimmäisvaatimuksista. Siinä säädetään kaikkien niiden teollisuus- ja muiden yritysten ympäristötarkastuksista, joiden ympäristöpäästöjä koskevat tietyt lupa- tai lisenssivaatimukset. Tämä koskisikin kaikkia yrityksiä, jotka saavat saastumisentorjuntalisenssejä ympäristönsuojeluvirastojen tuella. Suosituksen tekstin mukaisesti ympäristötarkastuksiin kuuluvat tarkastuskäynnit, valvonnanalaisten laitosten toiminnan harjoittajien itse tekemän seurannan vahvistaminen, tilojen, laitteiden ja ympäristöjohtamisen asianmukaisuuden sekä toiminnan harjoittajien tallentamien tietojen tarkastaminen paikan päällä. Suosituksessa esitetään erityisesti kahdenlaisia tarkastuksia: rutiinitarkastuksia, jotka toteutetaan suunnitellun tarkastusohjelman yhteydessä, ja muita tarkastuksia, jotka toteutetaan erilaisten lisenssien myöntämisen ja uusimisen tai muuttamisen yhteydessä tehtyjen valitusten jälkeen. Jäsenvaltiot velvoitetaan laatimaan ympäristötarkastuksia koskevia ennakkosuunnitelmia, jotka kattavat niiden koko alueen ja siellä olevat laitokset. Näistä suunnitelmista kerrotaan kansalaisille entistä laajemmissa tiedotuskampanjoissa, joita tässä ehdotuksessa esitetään. Tämän suositusluonnoksen mukaan kussakin suunnitelmassa olisi määriteltävä sen kattama maantieteellinen alue, ja sen olisi katettava tietty ajanjakso, sisällettävä erityisiä säännöksiä sen tarkistamiseksi, yksilöitävä sen piiriin kuuluvat kohteet tai laitokset, säädettävä rutiininomaisia ympäristötarkastuksia koskevista ohjelmista, säädettävä ja hahmoteltava muita ympäristötarkastuksia koskevista menettelyistä ja säädettävä eri tarkastusviranomaisten välisestä koordinaatiosta. Haluaisin onnitella esittelijä Caroline Jacksonia hänen mietinnöstään. Hän vaatii mietinnössään tämän ehdotuksen muuttamista direktiiviksi, jota sovellettaisiin yhdenmukaisesti koko Euroopan unionissa. Esittelijä on sitä mieltä, että ainoastaan direktiivi voi saada jäsenvaltiot ottamaan käyttöön nämä tarkastusjärjestelmät. Olen Euroopan parlamentin ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan jäsen ja kannatan jäsenvaltioiden ympäristötarkastusten yhteensovittamista. EU:n neuvoston täytyy kuunnella Euroopan parlamenttia tässä asiassa. Meidän kaikkien täytyy muistaa, että Euroopan parlamentilla on Amsterdamin sopimuksen säädösten täytäntöönpanon myötä yhteispäätösvaltuudet. Euroopan unionilla on Maastrichtin sopimuksen 130 artiklan nojalla toimivaltaa myös ympäristöasioissa."@fi5
". Le principal objectif de cette recommandation est de renforcer le respect et de contribuer à une mise en œuvre et une application plus cohérente de la législation communautaire en matière d'environnement dans les États membres. Ce projet de recommandation fixe les critères minimaux à appliquer à l'organisation, l'exécution, le suivi et la publication des résultats des inspections environnementales. Il prévoit des inspections environnementales de toutes les entreprises industrielles et autres dont les émissions et les décharges dans l'environnement sont soumises à des autorisations spéciales ou à l'obtention de licences. C'est sans aucun doute le cas de toutes les compagnies qui reçoivent des licences en matière de contrôle de la pollution sous les auspices des agences pour la protection de l'environnement. Si l'on en croit le texte de cette recommandation, les inspections environnementales incluront : visites de sites, vérification des opérations de contrôle interne réalisées par les exploitants des installations contrôlées, contrôle des infrastructures, de l'équipement et de la gestion adéquate de l'environnement sur le terrain, ainsi que des documents conservés par les exploitants. Deux types d'inspections sont envisagées : les inspections régulières qui constituent une partie d'un programme d'inspection planifié et inspections ponctuelles afin d'assurer le suivi des plaintes liées à l'octroi et au renouvellement ou à la modification de différentes licences. Les États membres devront préalablement élaborer des plans pour les activités d'inspection environnementale couvrant l'ensemble de leur territoire respectif et les installations situées sur celui-ci. Ces plans seront mis à la disposition du public au travers des campagnes d'informations plus vastes et plus générales qui sont envisagées dans cette proposition. D'après ce projet de recommandation, chaque plan doit définir la région géographique qu'il couvre, couvrir une période de temps définie, inclure des dispositions spécifiques à sa révision, identifier les sites ou types d'installations spécifiques concernés, établir les programmes des inspections environnementales régulières, prévoir et exposer dans les grandes lignes les procédures liées aux inspections environnementales ponctuelles et prévoir la coordination entre les différentes autorités d'inspection. Je voudrais féliciter le rapporteur, Caroline Jackson, pour son rapport. Elle y demande que la proposition soit convertie en une directive qui serait appliquée uniformément au sein de toute l'Union européenne. Le rapporteur pense que seule une directive peut obliger les États membres à introduire ces systèmes d'inspection. En tant que membre de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs du Parlement européen, je soutiens le besoin des États membres d'établir des inspections environnementales harmonisées. Le Conseil européen doit suivre l'avis du Parlement européen en la matière. Nous ne devons pas oublier que, dans les questions environnementales, le Parlement européen dispose du pouvoir de codécision qui découle de l'application des dispositions du traité d'Amsterdam. L'Union européenne a également une compétence dans les questions environnementales conformément à l'article 130 du traité de Maastricht."@fr6
"L'obiettivo principale della raccomandazione è di favorire il rispetto della legislazione ambientale comunitaria negli Stati membri e di contribuire ad una sua più coerente applicazione. La proposta di raccomandazione fissa dei criteri minimi da applicare nell'organizzazione, nello svolgimento, nel e nella informazione sui risultati delle ispezioni ambientali. Essa prevede ispezioni ambientali in tutte le aziende, industriali o d'altro tipo, le cui emissioni e i cui scarichi nell'ambiente siano soggetti ad autorizzazioni o licenze specifiche; questo varrebbe certamente per tutte le aziende che ottengono licenze per il controllo dell'inquinamento sotto gli auspici delle agenzie per l'ambiente. Secondo il testo di questa raccomandazione, le ispezioni ambientali comprenderanno: visite in sito; verifica dell'automonitoraggio effettuato dai gestori degli impianti controllati; controllo dei locali, delle attrezzature e dell'adeguatezza della gestione ambientale del sito nonché degli archivi tenuti dai gestori. Si prevedono due tipi di ispezioni: quelle di effettuate secondo un programma ispettivo pianificato, e ispezioni straordinarie in seguito a denunce relative alle licenze, al loro rinnovo o alla loro modifica. Gli Stati membri dovranno elaborare preventivamente dei piani di ispezione ambientale che coprano tutto il territorio nazionale e i relativi impianti; questi piani saranno a disposizione di chiunque voglia consultarli nell'ambito delle più ampie campagne informative contemplate da questa proposta. Secondo questa proposta di raccomandazione, ogni piano dovrà definire la relativa area geografica, coprire un periodo di tempo definito, comprendere provvedimenti specifici per la sua revisione, individuare i siti o i tipi di impianti di cui dovrà occuparsi, indicare i programmi per le ispezioni ambientali di prevedere e definire le procedure per le ispezioni ambientali straordinarie, disporre il coordinamento fra le diverse autorità ispettive. Vorrei congratularmi con la onorevole Jackson per la sua relazione, in cui chiede di tradurre la proposta in una direttiva che possa essere applicata uniformemente in tutta l'Unione europea. La relatrice ritiene infatti che soltanto una direttiva potrà costringere gli Stati membri a introdurre questi sistemi ispettivi. Quale membro della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, credo che gli Stati membri debbano istituire ispezioni ambientali armonizzate. Il Consiglio deve ascoltare il Parlamento europeo a questo proposito. Noi tutti dobbiamo ricordare che il Parlamento europeo ha potere di codecisione su questioni ambientali, in seguito all'attuazione delle disposizioni del Trattato di Amsterdam. L'Unione europea è anche competente per le questioni ambientali ai sensi dell'articolo 130 del Trattato di Maastricht."@it9
". The principal aim of this recommendation is to strengthen the compliance with and to contribute to a more consistent implementation and enforcement of Community environmental law in the Member States. This draft recommendation establishes minimum criteria to be applied in the organising, carrying out, following up and publicising of the results of environmental inspections. It provides for environmental inspections of all industrial and other enterprises whose emissions and discharges on the environment are subject to particular authorisations or licensing requirements. This would certainly be the case for all companies who receive pollution control licences under the auspices of the Environmental Protection Agencies. According to the text of this recommendation, environmental inspections will include: site visits; verification of self-monitoring by the operators of the controlled installations; checking the premises, the equipment and the adequacy of the environmental management at the site as well as the records kept by the operators. Two types of inspections are foreseen, in particular, routine inspections carried out as part of a planned inspection programme and non-routine inspections as a follow-up to complaints in connection with the issue and renewal or modification of various licences. Member States will be required to draw up in advance plans for environmental inspection activities covering all their respective territory and the installations within it. These plans shall be available to the public under broader and wider information campaigns which are envisaged under this proposal. Under this draft recommendation, each plan should define the geographical area which it covers, cover a defined period of time, include specific provisions for its revision, identify the specific sites or types of installations covered, prescribe the programmes for routine environmental inspections, provide for and outline the procedures for non-routine environmental inspections, provide for coordination between the different inspecting authorities. I would like to commend the rapporteur, Caroline Jackson, for her report. In her report she is calling for this proposal to be translated into a directive which would have uniform application across the European Union. The rapporteur believes that only a directive can force the Member States to introduce these inspection systems. As a member of the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy of the European Parliament, I support the need for Member States to establish harmonised environmental inspections. The EU Council must listen to the European Parliament in this regard. We must all recall that the European Parliament has the power of codecision on environmental matters as a result of the implementation of the provisions of the Amsterdam Treaty. The European Union also has competence in environmental matters under Article 130 of the Maastricht Treaty."@lv10
"De belangrijkste doelstelling van deze aanbeveling is een betere naleving van en een grotere bijdrage aan een meer consistente tenuitvoerlegging en handhaving van de communautaire wetgeving in de lidstaten. Deze ontwerpaanbeveling legt minimumcriteria vast voor de organisatie, uitvoering, follow-up en publicatie van milieu-inspecties. De ontwerpaanbeveling voorziet in milieu-inspecties van alle industriële en andersoortige bedrijven waarvan de emissies en lozingen in het milieu moeten voldoen aan bepaalde goedkeurings- of vergunningsvoorschriften. Dit is in ieder geval van toepassing op alle bedrijven met milieuvergunningen die verleend zijn onder auspiciën van de bureaus voor milieubescherming. Volgens de tekst van de aanbeveling omvatten de milieu-inspecties onder andere bezoeken ter plaatse, verificatie op het eigen toezicht door de exploitanten van de gecontroleerde installaties, controle van het bedrijfsterrein, van de apparatuur en van de functionaliteit van het milieubeheer en van de verslaglegging door de exploitanten. Er is sprake van twee soorten inspecties: routinematige inspecties die worden uitgevoerd binnen het kader van een gepland inspectieprogramma, en niet-routinematige inspecties die als follow-up plaatsvinden bij klachten in verband met de uitgifte en verlenging of wijziging van diverse vergunningen. Elke lidstaat dient vooraf plannen op te stellen voor milieu-inspectieactiviteiten voor zijn volledige grondgebied en de aanwezige installaties. Deze plannen zullen op basis van dit voorstel via uitgebreidere voorlichtingscampagnes dan voorheen openbaar worden gemaakt. Krachtens deze ontwerpaanbeveling dienen in elk plan de volgende elementen gedefinieerd te worden: het geografisch gebied en de periode waar het plan voor geldt, de specifieke maatregelen voor de herziening van het plan, een beschrijving van de locaties en installatietypes waar het plan betrekking op heeft, een omschrijving van de programma's voor de routinematige milieu-inspecties, de maatregelen voor en een omschrijving van de niet-routinematige milieu-inspecties en de maatregelen om de coördinatie te bewerkstelligen tussen de verschillende inspectie-instanties. Ik wil mevrouw Jackson graag complimenteren met haar verslag. Daarin beveelt zij aan om dit voorstel om te zetten in een richtlijn met een gelijke toepassing binnen de gehele Europese Unie. De rapporteurs zijn van mening dat de introductie van deze inspectiesystemen door de lidstaten uitsluitend via een richtlijn gerealiseerd kan worden. Als lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid van dit Parlement ben ik er voorstander van dat de lidstaten geharmoniseerde milieu-inspecties instellen. De Europese Raad moet in deze kwestie luisteren naar het Europees Parlement. Als gevolg van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Amsterdam moeten wij er ons allemaal bewust van zijn dat het Europees Parlement over een medebeschikkingsbevoegdheid beschikt met betrekking tot milieukwesties. Krachtens artikel 130 van het Verdrag van Maastricht is ook de Europese Unie bevoegd met betrekking tot milieukwesties."@nl2
"O principal objectivo desta recomendação é reforçar o cumprimento da legislação ambiental da União e contribuir para uma implementação e execução mais consistentes da mesma nos Estados­Membros. Esta proposta de recomendação define critérios mínimos a aplicar na organização, execução, acompanhamento e publicitação dos resultados das inspecções ambientais. Prevê que se executem inspecções ambientais em todas as empresas industriais e outras, cujas emissões e descargas no ambiente estejam sujeitas a autorizações especiais ou a exigências de licenciamento. Seria certamente o caso de todas as empresas que recebem licenças de controlo da poluição por parte das Agências de Protecção Ambiental. De acordo com o texto da recomendação, as inspecções ambientais incluirão: visitas aos locais; verificação da fiscalização levada a cabo pelos próprios operadores nas instalações controladas; verificação das instalações, do equipamento e da adequação da gestão ambiental no local, bem como dos registos mantidos pelos operadores. Estão previstos dois tipos de inspecções, em especial, as inspecções de rotina, levadas a cabo como parte de um programa de inspecções planeado, e inspecções que não de rotina, conduzidas no seguimento de queixas relacionadas com a emissão, renovação ou modificação de diversas licenças. Exigir­se­á aos Estados­Membros que elaborem, com antecedência, planos para actividades de verificação ambiental que abranjam o seu território e as instalações que nele operam. Estes planos deverão ser disponibilizados ao público através de campanhas de informação mais abrangentes e amplas, previstas nos termos desta proposta. Nos termos desta proposta de recomendação, cada um dos planos deverá definir a área geográfica que abarca, cobrir um período de tempo definido, incluir disposições específicas para a revisão, identificar as instalações específicas ou os tipos de instalação abrangidos, prescrever os programas para as inspecções ambientais de rotina, disponibilizar e definir os procedimentos para as inspecções ambientais que não são de rotina, prever a coordenação entre as diversas autoridades de verificação. Gostaria de felicitar a senhora relatora, Caroline Jackson, pelo seu relatório. Neste, apela a que esta proposta seja traduzida numa directiva com aplicação uniforme em toda a União Europeia. A relatora considera que só uma directiva pode forçar os Estados­Membros a introduzirem estes sistemas de verificação. Na minha qualidade de membro da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor do Parlamento Europeu, apoio a ideia de que é necessário que os Estados­Membros estabeleçam inspecções ambientais harmonizadas. O Conselho da UE deveria ouvir o Parlamento Europeu a este respeito. Deveremos todos recordar que o Parlamento Europeu possui poder de co­decisão em questões ambientais, como resultado da implementação das disposições do Tratado de Amesterdão. A União Europeia tem também competência em matéria ambiental nos termos do artigo 130º do Tratado."@pt11
"Huvudsyftet med denna rekommendation är att stärka efterlevandet av gemenskapens miljölagstiftning och bidra till en mer konsekvent tillämpning och genomförande av den i medlemsstaterna. I denna andrabehandlingsrekommendation fastställs minimikriterier som skall tillämpas vid organisation, utförande, uppföljande och offentliggörande av miljöinspektioner. Den ger möjlighet att utföra miljöinspektioner av alla industriföretag och andra företag vars utsläpp i miljön regleras av särskilda tillstånd eller licenser. Detta skulle naturligtvis vara fallet för alla företag som erhåller licenser för förebyggande föroreningskontroll under överinseende av miljöinspektionsmyndigheterna. Enligt denna rekommendation kommer miljöinspektionerna att omfatta platsbesök, bekräftelse av egen övervakning som utförs av operatörerna av de övervakade installationerna, kontroll av platsen, utrustningen och miljökontrollens lämplighet på platsen, såväl som dokumentation som förs av operatörerna. Det handlar i synnerhet om två typer av inspektioner: Rutininspektioner som utförs som en del av ett planerat inspektionsprogram och icke-rutinmässiga inspektioner som en uppföljning av klagomål i samband med utfärdande och förnyelse eller ändring av olika licenser. Medlemsstaterna måste i förväg upprätta planer för miljöinspektionsverksamheten, som omfattar hela deras respektive territorium och installationerna inom detta. Dessa planer skall göras tillgängliga för allmänheten under väl synliga informationskampanjer som tas upp i detta förslag. Enligt denna andrabehandlingsrekommendation skall varje enskild plan definiera det geografiska område den omfattar, omfatta en bestämd tidsperiod, omfatta specifika bestämmelser för dess revision, identifiera de specifika platser eller typer av installationer som omfattas, fastställa programmen för de rutinmässiga miljöinspektionerna, skapa samordning mellan de olika miljöinspektionsmyndigheterna. Jag vill gratulera föredraganden, Caroline Jackson, till hennes andrabehandlingsrekommendation. Hon uppmanar i sin andrabehandlingsrekommendation att detta förslag skall översättas till ett direktiv, som skulle få en enhetlig tillämpning i Europeiska unionen. Föredraganden anser att bara ett direktiv kan tvinga medlemsstaterna att införa dessa inspektionssystem. Som ledamot av Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor, stöder jag behovet som finns för att medlemsstaterna skall upprätta harmoniserade miljöinspektioner. EU-rådet måste lyssna på Europaparlamentet i detta sammanhang. Vi måste alla komma ihåg att Europaparlamentet genom medbeslutandeförfarandet har maktbefogenheter på miljöområdet som ett resultat av tillämpningen av Amsterdamfördragets bestämmelser. Europeiska unionen har också behörighet när det rör miljöfrågor, enligt artikel 130 i Maastrichtfördraget."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph