Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-05-Speech-3-347"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000705.9.3-347"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The Commission is most concerned about the recent accidents in fireworks storage and production facilities. The manufacture and storage of pyrotechnic substances is covered by Council Directive 96/82 of 9 December 1996 on the control of major accident hazards involving dangerous substances, the so-called Seveso II directive. This directive obliges operators of establishments having dangerous substances within certain threshold limits to establish a major accident prevention policy. It also obliges them to set up safety management systems and emergency plans and to demonstrate this to the public inspection authorities by submitting a safety report. Moreover, the Seveso II directive contains the new provision recognising that the implications of major accident hazards should be taken into account in the land use planning policies of the Member States. These are obliged to pursue the aim of the directive, that is, the prevention of major accidents and the limitation of their consequences for man and the environment. This has to be done through controls on the siting of new establishments, modifications to existing establishments and new developments such as transport links, locations frequented by the public and residential areas in the vicinity of existing establishments. In the long term land use planning policies shall ensure that appropriate distances between hazardous establishments and residential areas are maintained. Member States shall also ensure that all competent authorities and planning authorities responsible for decisions set up appropriate consultation procedures. The inclusion of this provision can be regarded as a major step forward in the process of major accident mitigation. A review of the Seveso II directive is already under way. After a full investigation of the accidents that occurred, the Commission will evaluate the threshold limits assigned to pyrotechnics substances as part of the review. A proposal for amendments to the Seveso II directive should be ready by the beginning of next year, that is 2001. This can only be done when we have evaluated the experiences following the accident in Enschede as well as the accident in Romania. This process will be carried out in close cooperation with the Member States, the European Parliament and other interested parties. The transport of explosive materials is covered by Directive 94/55 on the transport of dangerous goods by road. This directive makes obligatory the provisions of Annex A and B of the European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road for road transport within or between Member States. Annex A contains the provisions concerning the packaging and labelling of dangerous goods and Annex B contains the provisions concerning the construction equipment and operation of the vehicle as well as the minimum training requirements for the driver. The application of this legislation guarantees a high level of safety for the transport of dangerous goods including explosives."@en3
lpv:translated text
"Kommissionen er meget bekymret over de ulykker, som for nylig er sket på lagre og fabrikker for fyrværkeri. Fremstilling og oplagring af pyrotekniske stoffer dækkes af Rådets direktiv 96/82 af 9. december 1996 om kontrol med større sikkerhedsrisici ved farlige stoffer, det såkaldte Seveso II-direktiv. Dette direktiv forpligter lederne af virksomheder, som har farlige stoffer inden for visse tærskelværdier, til at iværksætte en omfattende politik til forebyggelse af uheld. Det forpligter dem også til at etablere sikkerhedsovervågningssystemer og nødplaner og at demonstrere dette for myndighederne ved at fremsende en sikkerhedsrapport. Desuden indeholder Seveso II-direktivet de nye bestemmelser om, at der bør tages hensyn til større sikkerhedsrisici ved den fysiske planlægning i medlemsstaterne. De er forpligtede til at stræbe efter målet i dette direktiv, nemlig forebyggelse af større ulykker og begrænsning af deres konsekvenser for mennesker og miljø. Det skal gøres via kontrol med placeringen af nye anlæg, modifikationer af eksisterende anlæg og nye initiativer, såsom transportforbindelser, lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang, og beboelsesområder i nærheden af eksisterende anlæg. På langt sigt skal den fysiske planlægning sikre, at der opretholdes en passende afstand mellem farlige anlæg og beboelsesområder. Medlemsstaterne skal også sikre, at alle kompetente myndigheder og ansvarlige planlægningsmyndigheder etablerer passende høringsprocedurer. Medtagelsen af denne bestemmelse kan betragtes som et væsentligt fremskridt for processen vedrørende en væsentlig forebyggelse af uheld. En revision af Seveso II-direktivet er allerede på vej. Efter en hurtig undersøgelse af de ulykker, som er sket, vil Kommissionen som en del af revisionen evaluere de tærskelværdier, man skal fastsætte for pyrotekniske stoffer. Et forslag til ændring af Seveso II-direktivet bør være parat i begyndelsen af næste år, det vil sige 2001. Det kan først gøres, når vi har evalueret erfaringerne efter ulykken i Enschede såvel som ulykken i Rumænien. Denne proces vil blive udført i snævert samarbejde med medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og andre interesserede parter. Transporten af eksplosive stoffer er dækket af direktiv 94/55 om transport af farlige stoffer ad landevej. Dette direktiv gør bestemmelserne i bilag A og B i den europæiske aftale om international transport af farligt gods ad landevej obligatorisk for landevejstransport inden for eller mellem medlemsstaterne. Bilag A indeholder bestemmelserne angående indpakning og mærkning af farligt gods, og bilag B indeholder bestemmelserne angående konstruktionen, udstyret og driften af køretøjet såvel som minimumsoplæringsbestemmelser for chaufføren. Anvendelsen af denne lovgivning garanterer et højt niveau af sikkerhed for transport af farligt gods, herunder eksplosive stoffer."@da1
". Die Kommission ist über die jüngsten Unfälle in Lagereinrichtungen für Feuerwerksartikel und Fabriken zur Herstellung von Feuerwerkskörpern zutiefst besorgt. Für die Herstellung und Lagerung pyrotechnischer Stoffe gilt die Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen, die sogenannte Seveso-II-Richtlinie. Sie verpflichtet die Betreiber von Anlagen, in denen gefährliche Stoffen innerhalb bestimmter Mengenschwellen vorhanden sind, ein Konzept zur Verhütung schwerer Unfälle auszuarbeiten. Die Richtlinie erlegt ihnen außerdem die Pflicht auf, Sicherheitsmanagementsysteme einzurichten und Notfallpläne aufzustellen und diese Maßnahmen den zuständigen Behörden gegenüber in einem Sicherheitsbericht zu dokumentieren. Zudem enthält die Seveso-II-Richtlinie eine neue Vorschrift, der zufolge die Mitgliedstaaten die Auswirkungen auf die Gefahren im Zusammenhang mit schweren Unfällen in ihrer Flächennutzungsplanung zu berücksichtigen haben. Sie sind zu entsprechenden Maßnahmen verpflichtet, um das Ziel der Richtlinie – die Verhütung schwerer Unfälle und die Begrenzung ihrer Folgen für Mensch und Umwelt – zu erreichen. Dazu dient die Überwachung der Ansiedlung neuer Betriebe, von Änderungen bestehender Betriebe sowie von neuen Entwicklungen in der Nachbarschaft bestehender Betriebe wie beispielsweise Verkehrswege, Örtlichkeiten mit Publikumsverkehr und Wohngebiete. Über die Flächennutzungsplanung muß auf lange Sicht gewährleistet werden, daß zwischen gefährlichen Anlagen und Wohngebieten ein angemessener Abstand gewahrt bleibt. Die Mitgliedstaaten tragen außerdem dafür Sorge, daß alle zuständigen Behörden und alle für Entscheidungen in diesem Bereich zuständigen Dienststellen geeignete Konsultationsverfahren einrichten. Diese Vorschrift bedeutet einen wichtigen Schritt vorwärts auf dem Weg zur Verhütung schwerer Unfälle. Die Seveso-II-Richtlinie wird zur Zeit überprüft. Wenn die Unfälle vollständig untersucht sind, wird die Kommission die Mengenschwellen für pyrotechnische Stoffe im Rahmen dieser Überprüfung einer Bewertung unterziehen. Spätestens Anfang nächsten Jahres, also 2001, müßte ein Vorschlag zur Änderung der Seveso-II-Richtlinie vorliegen. Dazu müssen jedoch zunächst die Erfahrungen aus den Unfällen in Enschede und in Rumänien ausgewertet werden, was in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, dem Europäischen Parlament und anderen Beteiligten geschieht. Der Transport von Explosivstoffen ist durch die Richtlinie 94/55/EG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für den Gefahrguttransport auf der Straße geregelt, die die Anwendung der Bestimmungen von Anhang A und B des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße für den Straßentransport in oder zwischen den Mitgliedstaaten vorschreibt. Anhang A regelt die Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Güter, und Anhang B enthält Festlegungen zu Bau, Ausrüstung und Betrieb des Fahrzeugs sowie zu den Mindestanforderungen an die Ausbildung der Fahrzeugführer. Die Anwendung dieser Vorschriften garantiert ein hohes Sicherheitsniveau für die Beförderung gefährlicher Güter einschließlich Explosivstoffen."@de7
"H Eπιτροπή ανησυχεί βαθύτατα για τα πρόσφατα ατυχήματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης πυροτεχνημάτων. Η παραγωγή και αποθήκευση ουσιών πυροτεχνίας καλύπτεται από την οδηγία 96/82 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 αναφορικά με τον έλεγχο των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων από επικίνδυνες ουσίες, την επονομαζόμενη οδηγία Seveso II. Αυτή η οδηγία υποχρεώνει τους φορείς εγκαταστάσεων που διαθέτουν επικίνδυνες ουσίες ορισμένων κατώτατων ορίων να καθιερώσουν μια πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων. Τους υποχρεώνει επίσης να οργανώσουν συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας και σχέδια εκτάκτου ανάγκης και να τα επιδείξουν στις δημόσιες ελεγκτικές αρχές, υποβάλλοντας μια έκθεση για την ασφάλεια. Επιπλέον, η οδηγία Seveso II περιέχει τη νέα διάταξη που αναγνωρίζει ότι οι συνέπειες των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις πολιτικές σχεδιασμού των κρατών μελών για τη χρήση της γης. Τα τελευταία υποχρεούνται να επιδιώξουν τον στόχο της οδηγίας, δηλαδή την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αυτός πρέπει να επιτευχθεί μέσω ελέγχων της εγκατάστασης νέων χώρων λειτουργίας, τροποποιήσεων στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και νέων εξελίξεων, όπως δίκτυα μεταφορών, τοποθεσίες όπου συχνάζει το κοινό και κατοικημένες περιοχές στα περίχωρα των υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Μακροπρόθεσμα, οι πολιτικές σχεδιασμού για τη χρήση της γης θα διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι ενδεδειγμένες αποστάσεις μεταξύ των επικίνδυνων εγκαταστάσεων και των κατοικημένων περιοχών. Τα κράτη μέλη θα διασφαλίσουν επίσης ότι όλες οι αρμόδιες αρχές και αρχές σχεδιασμού, οι οποίες ευθύνονται για τις αποφάσεις, θα θεσπίσουν τις κατάλληλες διαδικασίες διαβούλευσης. Η συμπερίληψη αυτής της διάταξης μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μεγάλο βήμα προόδου στη διαδικασία μετριασμού των μεγάλων ατυχημάτων. Έχει ήδη δρομολογηθεί η αναθεώρηση της οδηγίας Seveso II. Έπειτα από την πλήρη διερεύνηση των ατυχημάτων που συνέβησαν, η Επιτροπή, ως τμήμα της αναθεώρησης, θα αξιολογήσει τα κατώτατα όρια που ορίζονται για τις ουσίες πυροτεχνίας. Μια πρόταση τροποποίησης της οδηγίας Seveso II θα πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους, δηλαδή το 2001. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν θα έχουμε αξιολογήσει τις εμπειρίες έπειτα από το ατύχημα στο Enschede, καθώς και το ατύχημα στη Ρουμανία. Η διαδικασία αυτή θα διεξαχθεί σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλες ενδιαφερόμενες πλευρές. Η μεταφορά εκρηκτικών υλών καλύπτεται από την οδηγία 94/55 για την οδική μεταφορά επικίνδυνων αγαθών. Η εν λόγω οδηγία καθιστά υποχρεωτικές τις διατάξεις των Παραρτημάτων Α και Β της ευρωπαϊκής συμφωνίας που αφορά τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών που προορίζονται για οδική μεταφορά εντός ή μεταξύ των κρατών μελών. Το Παράρτημα Α περιέχει τις διατάξεις που αφορούν τη συσκευασία και την επισήμανση των επικίνδυνων αγαθών και το Παράρτημα Β περιέχει τις διατάξεις που αφορούν τον εξοπλισμό κατασκευής και λειτουργίας του οχήματος, καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης του οδηγού. Η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας εγγυάται ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των εκρηκτικών."@el8
"(EN) La Comisión siente una gran preocupación por los accidentes ocurridos recientemente en las instalaciones de almacenamiento y fabricación de productos pirotécnicos. La fabricación y el almacenamiento de sustancias pirotécnicas están contemplados en la Directiva del Consejo 96/82 de 9 de diciembre de 1996 sobre el control de riesgos de accidentes importantes en los que intervienen sustancias peligrosas, la denominada directiva Seveso II. Esta directiva obliga a los operadores de establecimientos en los que se almacenan sustancias peligrosas dentro de determinados límites a implantar una política de prevención de accidentes importantes. Asimismo, los obliga a crear sistemas de gestión de la seguridad y planes de emergencia, y a demostrarlos a las autoridades públicas responsables de la inspección mediante la presentación de un informe sobre la seguridad. Asimismo, la directiva Seveso II comprende la nueva disposición en la que se reconoce que las políticas de clasificación de suelo de los Estados miembros deben tener en cuenta las repercusiones del riesgo de accidentes importantes. Los Estados miembros están obligados a perseguir el objetivo de la directiva, es decir, la prevención de accidentes importantes y la limitación de sus consecuencias para las personas y el medio ambiente. Esto deberá hacerse a través de controles de la construcción de nuevos establecimientos, las reformas de los establecimientos ya existentes y nuevos proyectos, tales como las conexiones de transporte, lugares frecuentados por el público y zonas habitadas próximas a establecimientos existentes. A largo plazo, las políticas de utilización del suelo deberán garantizar el mantenimiento de distancias prudenciales entre los establecimientos peligrosos y las zonas habitadas. Los Estados miembros deberán garantizar también que todas las autoridades competentes y las autoridades de urbanismo responsables de la toma de decisiones crean procedimientos de consulta adecuados. Cabe considerar la inclusión de esta disposición como un gran paso adelante en el proceso de atenuar accidentes importantes. La revisión de la directiva Seveso II ya está en marcha. Tras una investigación exhaustiva de los accidentes ocurridos, la Comisión hará un análisis de los límites asignados a las sustancias pirotécnicas en el marco de la revisión. Para comienzos del año próximo, es decir, de 2001, debería estar lista una propuesta de enmienda de la directiva Seveso II. La enmienda sólo podrá realizarse cuando hayamos evaluado las experiencias relativas al accidente ocurrido en Enschede, así como el ocurrido en Rumanía. Este proceso se llevará a cabo en estrecha cooperación con los Estados miembros, el Parlamento Europeo y otras partes interesadas. El transporte de materiales explosivos está contemplado en la Directiva 94/55 sobre el transporte por carretera de productos peligrosos. Esta directiva da carácter obligatorio a las disposiciones de los Anexos A y B del Acuerdo europeo relativo al transporte internacional por carretera de productos peligrosos entre los Estados miembros o en el interior de los mismos. El Anexo A comprende las disposiciones relativas al envasado y etiquetado de productos peligrosos, y el Anexo B comprende las disposiciones relativas al equipo de construcción y al funcionamiento del vehículo, así como los requisitos mínimos de formación del conductor. La aplicación de esta legislación garantiza un alto nivel de seguridad en el transporte de productos peligrosos, incluidos los explosivos."@es12
". - Komissio on erittäin huolestunut pyroteknisissä varasto- ja tuotantolaitoksissa äskettäin sattuneista onnettomuuksista. Pyroteknisten aineiden valmistus ja varastointi kuuluvat 9. joulukuuta annetun neuvoston direktiivin 96/82 soveltamisalaan. Tämä direktiivi koskee vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien torjuntaa, eli se on niin sanottu "Seveso II" -direktiivi. Tämä direktiivi velvoittaa vaarallisia aineita tiettyjen raja-arvojen perusteella käsittelevien laitosten toimijat omaksumaan suuronnettomuuksien ehkäisemiseen tähtäävät toimintaperiaatteet. Direktiivillä myös velvoitetaan heidät luomaan turvallisuusjohtamisjärjestelmiä ja pelastussuunnitelmia sekä osoittamaan tämä julkisille tarkastusviranomaisille toimittamalla heille turvallisuusselvitys. Lisäksi "Seveso II" -direktiiviin sisältyy uusi määräys, jolla tunnustetaan, että suuronnettomuuksien vaikutukset olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden maankäytön suunnittelua koskevassa politiikassa. Jäsenvaltiot on velvoitettu pyrkimään direktiivin tavoitteeseen, eli ehkäisemään suuronnettomuuksia ja rajoittamaan niiden vaikutuksia ihmisen ja ympäristön kannalta. Tämä on tehtävä valvomalla uusien tuotantolaitosten sijoittumista, tekemällä muutoksia nykyisiin laitoksiin sekä olemassa olevien tuotantolaitosten läheisyydessä toteutettavilla uusilla rakennushankkeilla, kuten uusilla liikenneväylillä, yleisessä käytössä olevilla kohteilla tai asuinalueilla. Pitkän aikavälin maankäytön suunnittelulla varmistetaan, että riittävä etäisyys säilyy vaarallisten laitosten ja asuinalueiden välillä. Jäsenvaltioiden on myös huolehdittava, että toimivaltaiset viranomaiset ja kaavoitukseen liittyviä päätöksiä tekevät viranomaiset ottavat käyttöön asianmukaisia kuulemismenettelyjä. Tämän määräyksen sisällyttämistä voidaan pitää merkittävänä askeleena eteenpäin suuronnettomuuksien ehkäisemisprosessissa. "Seveso II" -direktiivin tarkistaminen on jo vireillä. Sattuneiden onnettomuuksien perusteellisen tutkimisen jälkeen komissio aikoo osana tarkistamista arvioida, mitkä ovat pyroteknisille aineille osoitettavat raja-arvot. Ehdotuksen "Seveso II-direktiiviin" tehtävistä tarkistuksista pitäisi valmistua ensi vuoden, eli vuoden 2001, alkuun mennessä. Tähän päästään vasta sen jälkeen, kun olemme arvioineet Enscheden samoin kuin Romanian onnettomuudesta saamamme kokemukset. Tämä prosessi toteutetaan tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja muiden asianosaisten kanssa. Räjähteiden kuljettamisesta säädetään vaarallisten aineiden tiekuljetuksista annetussa direktiivissä 94/55. Tällä direktiivillä tehdään pakollisiksi vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista jäsenvaltioissa tai niiden välillä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen liitteiden A ja B määräykset. Liitteeseen A sisältyy vaarallisten aineiden pakkaamista ja merkintöjä koskevia määräyksiä ja liitteeseen B sisältyy ajoneuvon rakennetta, varusteita ja moitteetonta toimintaa sekä kuljettajien koulutuksen vähimmäisvaatimuksia koskevia määräyksiä. Tämän direktiivin soveltamisella varmistetaan turvallisuuden korkea taso vaarallisia aineita, myös räjähteitä, kuljetettaessa."@fi5
". La Commission est extrêmement préoccupée par les récents accidents qui se sont produits dans des infrastructures de production et de stockage de feux d'artifice. La fabrication et le stockage des substances pyrotechniques sont couverts par la directive 96/82 du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, mieux connue sous le nom de directive Seveso II. Cette directive prévoit des obligations de prévention en matière de prévention des accidents pour les responsables d'établissements où des substances dangereuses sont présentes en certaines quantités. Elle les oblige également à créer des systèmes de gestion de la sécurité et des plans d'urgence et à être en mesure de prouver aux autorités compétentes qu'ils ont pris les mesures nécessaires en leur soumettant un rapport sur la sécurité. En outre, la directive Seveso II contient une nouvelle disposition qui reconnaît que les objectifs de prévention d'accidents majeurs doivent être pris en compte dans les politiques d'affectation ou d'utilisation des sols des États membres. Ceux-ci sont obligés de poursuivre l'objectif fixé dans la directive, à savoir, la prévention des accidents majeurs et la limitation de leurs conséquences sur l'homme et l'environnement, notamment en contrôlant l'implantation des nouveaux établissements, les modifications des établissements existants et les nouveaux aménagements (voies de communication, zones d'habitation, etc.) réalisés dans le voisinage d'établissements existants. À long terme, les politiques d'affectation ou d'utilisation des sols doivent assurer le respect de distances minimales nécessaires entre les établissements dangereux et les zones résidentielles. Les États membres doivent également assurer que toutes les autorités compétentes et les autorités de planification responsables des prises de décision établissent des procédures de consultation adéquates. L'ajout de cette disposition peut être considérée comme un grand pas en avant dans la prévention des accidents majeurs. Une révision de la directive Seveso II est déjà en cours. Après une enquête complète au sujet des accidents survenus, la Commission intégrera dans le processus de révision une évaluation des limites assignées aux substances pyrotechniques. Une proposition de modification de la directive Seveso II devrait être prête d'ici le début de l'année prochaine, soit 2001. Cette proposition de modification ne peut voir le jour qu'après une évaluation des expériences tirées de l'accident d'Enschede et de celui survenu en Roumanie. Cette procédure sera réalisée en étroite collaboration avec les États membres, le Parlement européen et d'autres parties intéressées. Le transport des matières explosives est couvert par la directive 94/55 sur le transport des marchandises dangereuses par route qui rend obligatoire les dispositions des annexes A et B de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route dans un même État membre ou entre plusieurs États membres. L'annexe A contient les dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage des marchandises dangereuses et l'annexe B celles relatives aux équipements de construction et le bon fonctionnement du véhicule transportant les marchandises ainsi qu'à la formation professionnelle minimale des conducteurs. Le respect de cette législation garantit un niveau élevé de sécurité dans le transport des marchandises dangereuses, y compris des explosifs."@fr6
"La Commissione è molto preoccupata per i recenti incidenti nelle strutture di stoccaggio e produzione di materiale pirotecnico. La produzione e lo stoccaggio di materiale pirotecnico sono disciplinati dalla direttiva del Consiglio 96/82 del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la cosiddetta direttiva Seveso II. Essa obbliga gli operatori delle fabbriche che utilizzano sostanze pericolose fino a determinati limiti soglia ad adottare una politica di prevenzione di incidenti rilevanti, nonché a prevedere sistemi di gestione in materia di sicurezza e piani di emergenza di cui dare prova alle autorità pubbliche d’ispezione presentando una relazione sulla sicurezza. Inoltre, la direttiva Seveso II contiene le nuove disposizioni in base alle quali gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei pericoli di incidenti rilevanti nelle proprie politiche di pianificazione territoriale. Gli Stati membri hanno l’obbligo di perseguire l’obiettivo della direttiva, vale a dire la prevenzione di incidenti rilevanti e il contenimento delle conseguenze per l’uomo e per l’ambiente. Ciò deve avvenire attraverso controlli sull’ubicazione di nuove fabbriche, sulle modifiche di quelle esistenti e su nuovi sviluppi quali collegamenti, luoghi frequentati dal pubblico e zone residenziali in prossimità di fabbriche già attive. A lungo termine le politiche di pianificazione territoriale dovranno garantire l’osservanza di adeguate distanze tra le fabbriche pericolose e le zone residenziali. Gli Stati membri dovranno anche garantire che tutte le autorità competenti e i responsabili delle decisioni in materia di pianificazione istituiscano adeguate procedure di consultazione. Si può considerare questa disposizione come un grande passo avanti nel processo volto a limitare gli incidenti rilevanti. E’ già in atto una revisione della direttiva Seveso II. Dopo meticolose indagini sugli incidenti che si sono verificati, la Commissione rivedrà i limiti soglia fissati per i prodotti pirotecnici. Entro l’inizio del 2001 dovrebbe essere pronta una proposta contenente modifiche alla direttiva Seveso II, ma ciò sarà possibile solo dopo aver valutato le esperienze in seguito all’incidente di Enschede e a quello avvenuto in Romania. Tale processo sarà condotto in stretta collaborazione con gli Stati membri, con il Parlamento europeo e con altre parti interessate. Il trasporto di materie esplosive è regolato dalla direttiva 94/55 relativa al trasporto di merci pericolose su strada, che rende obbligatorie le disposizioni degli allegati A e B dell’accordo europeo riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose destinate al trasporto su strada all’interno di uno Stato membro o tra più Stati membri. L’allegato A contiene le disposizioni in materia di imballaggio ed etichettatura delle merci pericolose, mentre l’allegato B disciplina la costruzione, l’equipaggiamento e l’utilizzo del veicolo, nonché i requisiti minimi di formazione del conducente. L’applicazione della suddetta normativa garantisce un alto grado di sicurezza per il trasporto di merci pericolose, comprese le materie esplosive."@it9
"The Commission is most concerned about the recent accidents in fireworks storage and production facilities. The manufacture and storage of pyrotechnic substances is covered by Council Directive 96/82 of 9 December 1996 on the control of major accident hazards involving dangerous substances, the so-called Seveso II directive. This directive obliges operators of establishments having dangerous substances within certain threshold limits to establish a major accident prevention policy. It also obliges them to set up safety management systems and emergency plans and to demonstrate this to the public inspection authorities by submitting a safety report. Moreover, the Seveso II directive contains the new provision recognising that the implications of major accident hazards should be taken into account in the land use planning policies of the Member States. These are obliged to pursue the aim of the directive, that is, the prevention of major accidents and the limitation of their consequences for man and the environment. This has to be done through controls on the siting of new establishments, modifications to existing establishments and new developments such as transport links, locations frequented by the public and residential areas in the vicinity of existing establishments. In the long term land use planning policies shall ensure that appropriate distances between hazardous establishments and residential areas are maintained. Member States shall also ensure that all competent authorities and planning authorities responsible for decisions set up appropriate consultation procedures. The inclusion of this provision can be regarded as a major step forward in the process of major accident mitigation. A review of the Seveso II directive is already under way. After a full investigation of the accidents that occurred, the Commission will evaluate the threshold limits assigned to pyrotechnics substances as part of the review. A proposal for amendments to the Seveso II directive should be ready by the beginning of next year, that is 2001. This can only be done when we have evaluated the experiences following the accident in Enschede as well as the accident in Romania. This process will be carried out in close cooperation with the Member States, the European Parliament and other interested parties. The transport of explosive materials is covered by Directive 94/55 on the transport of dangerous goods by road. This directive makes obligatory the provisions of Annex A and B of the European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road for road transport within or between Member States. Annex A contains the provisions concerning the packaging and labelling of dangerous goods and Annex B contains the provisions concerning the construction equipment and operation of the vehicle as well as the minimum training requirements for the driver. The application of this legislation guarantees a high level of safety for the transport of dangerous goods including explosives."@lv10
"( ) De Commissie is zeer verontrust door de recente ongelukken in vuurwerkopslagplaatsen en –fabrieken. De vervaardiging en opslag van vuurwerk valt onder richtlijn 96/82 van de Raad van 9 december 1996 over de controle op faciliteiten waar een verhoogde kans op ongelukken met gevaarlijke stoffen bestaat, de zogenaamde Seveso II-richtlijn. Deze richtlijn verplicht uitbaters van faciliteiten waar word gewerkt met gevaarlijke stoffen tussen zekere drempelwaarden om een beleidsplan gericht op het voorkomen van grote ongelukken op te stellen. Ze zijn ook verplicht om rampen- en noodplannen op te stellen en die aan de publieke inspectiediensten kenbaar te maken door middel van het indienen van een veiligheidsrapport. Bovendien is in de Seveso II-richtlijn een nieuwe bepaling opgenomen waarin is vastgelegd dat de risico’s van bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen mee moeten worden gewogen in de bestemmingsplannen van de lidstaten. Zij zijn verplicht om de doelstelling van de richtlijn na te streven, te weten het voorkomen van grote ongelukken en de beperking van de gevolgen daarvan voor mens en milieu. Dat moet worden gedaan middels beperkende regelgeving voor de vestiging van nieuwe bedrijven, het aanpassen van bestaande bedrijven en nieuwe bouwprojecten, zoals transportverbindingen, locaties die toegankelijk zijn voor het publiek en woonwijken in de buurt van bestaande bedrijven. Op de lange termijn moeten bestemmingsplannen ervoor zorgen dat er voldoende afstand komt tussen risicobedrijven en woongebieden. Lidstaten moeten er ook voor zorgen dat alle betrokken autoriteiten en planologische diensten die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming afdoende inspraakprocedures invoeren. De opname van deze bepaling kan worden gezien als een belangrijke stap voorwaarts in het proces van het tegengaan van grote ongelukken. Er is al een begin gemaakt met een herziening van de Seveso II-richtlijn. Na een gedegen onderzoek van de ongelukken die zich hebben voorgedaan, zal de Commissie in het kader van die herziening ook de drempelwaarden voor vuurwerk opnieuw onder de loep nemen. Een voorstel voor amendementen op de Seveso II-richtlijn kan begin volgend jaar, dus in 2001, worden verwacht. Maar eerst moeten wij ervaringen hebben opgedaan en het ongeluk in Enschede en in Roemenië hebben geëvalueerd. Dit proces zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de lidstaten, het Europees Parlement en andere betrokken partijen. Het transport van lichtontplofbare materialen valt onder richtlijn 94/55 over het transport van gevaarlijke stoffen over de weg. Deze richtlijn maakt de bepalingen bindend uit bijlage A en B van de Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg voor wegtransport binnen of tussen lidstaten. Bijlage A bevat de bepalingen omtrent de verpakking en etikettering van gevaarlijke goederen en bijlage B bevat de bepalingen omtrent de constructie, uitrusting en de bediening van het voertuig en de minimumvereisten waaraan de opleiding van de chauffeur moet voldoen. De toepassing van deze wetgeving garandeert een hoge veiligheidsgraad bij het transport van gevaarlijke goederen, waaronder explosieven."@nl2
"A Comissão está extremamente preocupada com os recentes acidentes ocorridos em armazéns e fábricas de produtos pirotécnicos. A fabricação e a armazenagem de substâncias pirotécnicas está abrangida pela Directiva 96/82/CE do Conselho, de 9 de Dezembro de 1996, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas ­ a chamada directiva Seveso II. Esta directiva obriga os operadores de instalações que contenham substâncias perigosas dentro de determinados valores­limite a instituírem uma política de prevenção da ocorrência de acidentes graves. Obriga­os também a estabelecerem sistemas de gestão da segurança e planos de emergência e a demonstrarem tudo isso às autoridades de inspecção pública através da apresentação de um relatório sobre segurança. Para além disso, a directiva Seveso II contém a nova disposição que reconhece que nas políticas de planeamento de utilização de terras dos Estados­Membros há que ter em conta as implicações dos perigos associados a acidentes graves. Os Estados­Membros são obrigados a observar o objectivo da directiva, ou seja, a prevenção de acidentes graves e a limitação das consequências dos mesmos para as pessoas e o ambiente. Isso tem de ser posto em prática através do controlo da localização de novas instalações, de modificações das instalações já existentes e de novos desenvolvimentos como as ligações de transportes, os locais frequentados pelo público e as áreas residenciais na vizinhança de instalações já existentes. No longo prazo, as políticas de planeamento de utilização de terras deverão garantir a manutenção de distâncias adequadas entre instalações que contêm substâncias perigosas e áreas residenciais. Os Estados­Membros deverão garantir igualmente que todas as autoridades competentes e as autoridades ligadas ao planeamento responsáveis pela tomada de decisões estabeleçam processos de consulta adequados. A inclusão desta disposição pode ser considerada como um importante passo em frente no processo de redução da ocorrência de acidentes graves. Já está em curso uma revisão da directiva Seveso II. Após uma investigação completa dos acidentes ocorridos, a Comissão vai avaliar, como parte dessa revisão, os valores­limite fixados para as substâncias pirotécnicas. Até ao início do próximo ano, ou seja, 2001,deverá estar concluída uma proposta de alterações da directiva Seveso II. Isso só poderá fazer­se depois de avaliadas as experiências na sequência do acidente de Enschede e também do acidente na Roménia. Este processo decorrerá em estreita colaboração com os Estados­Membros, o Parlamento Europeu e outras partes interessadas. O transporte de materiais explosivos está abrangido pela Directiva 94/55/CE relativa ao transporte rodoviário de mercadorias perigosas. Esta directiva torna obrigatórias as disposições constantes dos anexos A e B do acordo europeu relativo ao transporte rodoviário internacional de mercadorias perigosas para o transporte rodoviário efectuado no território de Estados­Membros ou entre Estados­Membros. O anexo A contém as disposições relativas à embalagem e rotulagem de mercadorias perigosas e o anexo B contém as disposições relativas ao equipamento de construção e ao funcionamento do veículo, assim como os requisitos mínimos de formação para o motorista. A aplicação desta legislação garante um elevado nível de segurança para o transporte de mercadorias perigosas, incluindo materiais explosivos."@pt11
"Kommissionen är mycket bekymrad över de nyligen inträffade olyckorna i anläggningar för lagring och tillverkning av fyrverkeripjäser. Tillverkningen och lagringen av pyrotekniska ämnen täcks av rådets direktiv 96/82 från den 9 december 1996 om kontroll av stora olycksrisker där det förekommer farliga ämnen, det så kallade Seveso II direktivet. Detta direktiv ålägger operatörer av anläggningar där det finns farliga ämnen inom vissa tröskelvärdesgränser att inrätta ett system för att förhindra stora olyckor. Det ålägger dem också att inrätta säkerhetssystem och krisplaner och att presentera dessa för de offentliga inspektionsmyndigheterna genom att lämna en säkerhetsrapport. Vidare innehåller Seveso II direktivet nya bestämmelser där man fastslår att hänsyn bör tas till följderna av stora olycksrisker i medlemsstaternas politik för markplanering. Dessa är skyldiga att försöka uppfylla direktivets syfte, det vill säga att förebygga stora olyckor och att begränsa deras konsekvenser för människor och miljö. Detta måste ske genom kontroll av var man placerar nya anläggningar, ändringar till befintliga anläggningar och nya utvecklingar som transportförbindelser, platser som besöks av allmänheten och bostadsområden i närheten av befintliga anläggningar. På lång sikt skall markplaneringspolitik se till att lämpliga avstånd finns mellan riskfyllda anläggningar och bostadsområden. Medlemsstater skall också se till att alla behöriga myndigheter och planeringsmyndigheter som ansvarar för beslut upprättar lämpliga samrådsförfaranden. Införandet av denna bestämmelse kan anses som en stort steg framåt för att minska större olyckor. Man håller redan på med en översyn av Seveso II direktivet. Efter en fullständig undersökning av de olyckor som inträffade kommer kommissionen att utvärdera de tröskelvärden som gäller för pyrotekniska ämnen som en del av översynen. Ett förslag till ändringar av Seveso II direktivet bör finnas färdigt i början av nästa år, det vill säga år 2001. Detta kan endast ske när vi har utvärderat erfarenheterna efter olyckan i Enschede liksom olyckan i Rumänien. Denna process skall genomföras i nära samarbete med medlemsstaterna, Europaparlamentet och andra berörda parter. Transport av explosiva material omfattas av direktiv 94/55 om transport av farligt gods på väg. I detta direktiv görs bestämmelserna i bilagorna A och B obligatoriska i den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg för vägtransporter inom eller mellan medlemsstater. Bilaga A innehåller bestämmelser om förpackning och märkning av farligt gods och bilaga B innehåller bestämmelser om konstruktionens utrustning och fordonets drift liksom minimiutbildningskrav för föraren. Tillämpningen av denna lagstiftning garanterar en hög säkerhetsnivå för transport av farligt gods, inklusive explosiva ämnen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Wallström,"5,8,2,10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph