Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-05-Speech-3-338"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000705.9.3-338"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ήθελα να πω καταρχάς ότι είχα υποβάλει μια γραπτή ερώτηση παρόμοια με αυτήν που διατυπώνει ο συνάδελφος Μιχάλης Παπαγιαννάκης. Δεύτερον, θέλω να σας πω ότι απ' αυτά που μας ανακοινώσατε, ειλικρινά, ως έλληνας πολίτης, είμαι τρομοκρατημένος. Περίπου μας είπατε ότι πάνω από τα μισά τοξικά απόβλητα δεν ξέρουμε, δεν ξέρει και η ελληνική κυβέρνηση, δεν ξέρει κανένας τί έχουν γίνει. Με αυτά που μας λέτε, νομίζω ότι πρέπει να ανησυχούν οι συμπολίτες μου στην Ελλάδα, και μάλιστα δικαιολογημένα. Θέλω να σας θέσω δύο ερωτήματα. Το ένα είναι: ποιές κυρώσεις θα υπάρξουν για την Ελλάδα; Κρίνετε ικανοποιητικό απλώς και μόνο το να προσφύγετε στο Δικαστήριο, το οποίο μπορεί να αποφασίσει μετά από τρία χρόνια ή μετά από τέσσερα χρόνια; Εν τω μεταξύ τί γίνεται με τη δημόσια υγεία των πολιτών στην Ελλάδα; Ιδιαίτερα το θέμα των τοξικών αποβλήτων είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο ερώτημα είναι: δεδομένης της καταδίκης της Ελλάδας για τα απόβλητα, για τη διαχείριση των αποβλήτων στα Χανιά της Κρήτης, μπορείτε να μας πείτε, γενικά, πού εντοπίζεται το πρόβλημα με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα; Σε ποιούς συγκεκριμένους τομείς της κοινοτικής νομοθεσίας υπάρχει πρόβλημα; Διότι, φερ' ειπείν, γνωρίζω ότι υπάρχει πρόβλημα και με τη διαχείριση των νιτρικών ενώσεων."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg vil allerførst gerne fortælle, at jeg har fremsendt et skriftligt spørgsmål magen til det, som min kollega Mihail Papayannakis formulerer. For det andet vil jeg gerne fortælle Dem, at jeg som græsk statsborger virkeligt er dybt rystet over de ting, som De har fortalt os. De fortalte os, at vi ikke ved, at den græske regering ikke ved, at ingen som helst ved, hvor næsten over halvdelen af det giftige affald er blevet af. Jeg mener, at mine landsmænd i Grækenland bør være foruroliget, og det med rette, over de ting, som De har fortalt os. Jeg vil gerne stille Dem to spørgsmål. Det ene er: Hvilke sanktioner vil der blive iværksat over for Grækenland? Synes De, at det er tilfredsstillende blot og kun at klage til domstolen, som måske afsiger en dom efter tre eller fire år? Hvad sker der i mellemtiden med borgernes offentlige sundhed i Grækenland? Især spørgsmålet om det giftige affald er meget vigtigt. Det andet spørgsmål er: Dommen over Grækenland på grund af affald er et faktum på grund af forvaltningen af affald i Chania på Kreta, men kan De fortælle os generelt, hvor ligger problemet med gennemførelsen af miljølovgivningen i Grækenland? Hos hvilke specifikke sektorer af fællesskabslovgivningen findes problemet? For jeg ved f.eks., at der også er et problem med behandlingen af nitratforbindelser."@da1
"Lassen Sie mich zunächst erwähnen, daß ich eine ähnliche schriftliche Anfrage wie mein Kollege Michalis Papayannakis eingereicht habe. Zweitens möchte ich Ihnen sagen, daß ich als griechischer Bürger über das, was Sie uns da mitgeteilt haben, ehrlich entsetzt bin. Sie haben uns mehr oder minder erklärt, wir wüßten nicht, sogar die griechische Regierung wisse nicht, niemand wisse, wo mehr als die Hälfte der giftigen Abfälle verblieben ist. Nach Ihren Ausführungen müssen sich meine Mitbürger in Griechenland ernste Sorgen machen, und zwar zu Recht. Ich möchte Ihnen zwei Fragen stellen. Erstens: Welche Strafen werden gegen Griechenland verhängt werden? Halten Sie es für ausreichend, nur den Gerichtshof anzurufen, der vielleicht erst nach drei oder vier Jahren ein Urteil spricht? Was wird unterdessen aus der Gesundheit der Bürger Griechenlands? Besonders die Frage der giftigen Abfälle ist von großer Bedeutung. Die zweite Frage lautet: Können Sie uns angesichts des Urteils gegen Griechenland wegen der Abfälle bzw. der Abfallentsorgung in Chania auf Kreta generell sagen, woran das Problem hinsichtlich der Anwendung der Umweltgesetzgebung in Griechenland im einzelnen festzumachen ist? In welchen Bereichen der gemeinschaftlichen Gesetzgebung genau gibt es Schwierigkeiten? Ich weiß nämlich beispielsweise, daß es auch Probleme mit der Entsorgung von Nitratverbindungen gibt."@de7
"First I should like to say that I have submitted a written question along the same lines as that put by my fellow member Mihail Papayannakis. Secondly, I should like to say in all honesty that, as a Greek citizen, I am shocked by what you have said. In other words, that we do not know and the Greek Government does not know, no-one knows what has happened to over half our toxic waste. From what you have said, I think that my fellow countrymen in Greece should be worried, and with good cause. I should like to put two questions to you. The first is: what sanctions will be imposed on Greece? Do you think it is sufficient merely to take recourse to the Court, which could take three or four years to reach a verdict? In the meantime, what about public health in Greece? Toxic waste is an extremely important issue. My second question is this: assuming that Greece is convicted for the waste, for the waste management in Hania in Crete, can you tell us, in general terms, where you think the problem with the application of environmental legislation in Greece lies? Which specific areas of Community legislation are causing problems? Because I know, for example, that there are also problems with the management of nitric compounds."@en3
"(EL) Quisiera decir en primer lugar que había depositado una pregunta escrita similar a la formulada por el colega M. Papayannakis. Segundo, quiero decirle que, a juzgar por lo que nos ha dicho, sinceramente, como ciudadano griego, me siento aterrorizado. Nos ha venido usted a decir que no sabemos, que no sabe tampoco el gobierno griego, que no sabe nadie qué ha sido de más de la mitad de los residuos tóxicos. Con lo que usted nos dice, pienso que mis conciudadanos en Grecia deberían preocuparse, y, desde luego, con toda justificación. Me gustaría plantearle dos preguntas. La primera es qué sanciones se le impondrán a Grecia. ¿Considera satisfactorio simplemente recurrir al Tribunal, sabiendo que éste puede resolver dentro de tres o cuatro años? Entretanto, ¿qué ocurre con la salud pública de los ciudadanos griegos? El asunto de los residuos tóxicos, especialmente, reviste la mayor importancia. La segunda pregunta es: dada la condena de Grecia por la gestión de los residuos en La Canea (Creta), puede decirnos, en general, ¿en qué radica el problema con la aplicación de la legislación medioambiental en Grecia? ¿En que áreas concretas de la legislación comunitaria hay problemas? Porque, por ejemplo, sé que hay problemas con la gestión de los nitratos."@es12
"Haluaisin aluksi sanoa, että olen jättänyt kirjallisen kysymyksen, joka on samankaltainen kuin kollega Mihalis Papayannasin esittämä kysymys. Toiseksi haluaisin sanoa teille, että se mitä meille kerroitte, on minulle Kreikan kansalaisena rehellisesti sanoen kauhistuttavaa. Sanoitte jotakuinkin, että me emme tiedä, Kreikan hallitus ei tiedä, kukaan ei tiedä, mitä on tapahtunut yli puolelle myrkyllisistä jätteistä. Mielestäni sen, mitä sanoitte, pitäisi herättää täysin aiheellista huolta maanmiehissäni Kreikassa. Haluan esittää teille kaksi kysymystä. Ensimmäinen kuuluu: mitä seuraamuksia Kreikalle määrätään? Pidättekö tyydyttävänä sitä, että vain ja ainoastaan vetoatte tuomioistuimeen, joka voi tehdä päätöksen kolmen tai neljän vuoden päästä? Mitä tällä välin tapahtuu Kreikan kansalaisten terveydelle? Erityisen tärkeä on kysymys myrkyllisistä jätteistä. Toinen kysymys kuuluu: kun Kreikka on saanut tuomion jätteidenkäsittelystä Kreetan Haniassa, voitteko kertoa meille yleisellä tasolla, missä kohtaa Kreikan ympäristölainsäädännön soveltamista ongelma sijaitsee? Millä konkreettisilla yhteisön lainsäädännön aloilla ongelma esiintyy? Tiedänhän toki, että ongelmia esiintyy myös nitraattiyhdisteiden käsittelyssä."@fi5
"J’aimerais dire tout d’abord que j’avais soumis une question écrite, similaire à celle formulée par notre confrère Mihail Papayannakis. Deuxièmement, je voudrais vous dire que, en tant que citoyen grec, je suis sincèrement épouvanté de ce que vous nous avez communiqué. Vous nous avez dit en substance que nous ne savons pas, que le gouvernement grec ne sait pas, que personne ne sait ce qui est advenu de plus de la moitié des déchets toxiques. Il y a, dans ce que vous nous dites, de quoi inquiéter, à juste titre, mes concitoyens en Grèce. Je voudrais vous poser deux questions. La première est : quelles sanctions seront prises contre la Grèce ? Estimez-vous qu’il soit suffisant de renvoyer simplement l’affaire devant le Tribunal qui se prononcera dans trois ou quatre ans ? Entre-temps, qu’advient-il de la santé publique des citoyens en Grèce ? La question des déchets toxiques est particulièrement grave. La deuxième question est : vu la condamnation de la Grèce dans cette affaire de déchets, de la gestion des déchets à La Canée en Crète, pouvez-vous nous dire, en général, où se situe le problème dans l’application de la législation de l’environnement en Grèce ? Dans quels domaines précis de la législation communautaire se pose un problème ? Car, par exemple, je sais qu’il existe aussi un problème dans la gestion des liaisons nitriques."@fr6
"Anzitutto desidero affermare che in precedenza avevo presentato un’interrogazione scritta analoga a quella dell’onorevole Papayannakis. In secondo luogo, tengo a precisare in tutta sincerità che le sue affermazioni mi lasciano annichilito. Praticamente lei ci ha detto che nessuno, nemmeno il governo greco, sa che fine abbia fatto metà dei rifiuti tossici prodotti. Stando alle sue affermazioni, i miei connazionali greci hanno di che preoccuparsi a ragione. Vorrei ora porre alcuni quesiti. Che misure saranno adottate contro la Grecia? Ritiene soddisfacente il semplice ricorso alla Corte di giustizia, la quale potrebbe emanare una sentenza dopo tre o quattro anni? Nel frattempo che ne sarà della salute pubblica dei cittadini greci? In fondo, la problematica dei rifiuti tossici è particolarmente seria. Infine, tenuto conto della condanna della Grecia per la vicenda dello smaltimento dei rifiuti a Chanià, nell’isola di Creta, ci potrebbe dire come si colloca la questione nell’ambito dell’applicazione della legislazione ambientale in Grecia? In quali settori specifici del diritto comunitario esiste un problema, visto che difficoltà simili si riscontrano anche nello smaltimento dei nitrati?"@it9
"First I should like to say that I have submitted a written question along the same lines as that put by my fellow member Mihail Papayannakis. Secondly, I should like to say in all honesty that, as a Greek citizen, I am shocked by what you have said. In other words, that we do not know and the Greek Government does not know, no-one knows what has happened to over half our toxic waste. From what you have said, I think that my fellow countrymen in Greece should be worried, and with good cause. I should like to put two questions to you. The first is: what sanctions will be imposed on Greece? Do you think it is sufficient merely to take recourse to the Court, which could take three or four years to reach a verdict? In the meantime, what about public health in Greece? Toxic waste is an extremely important issue. My second question is this: assuming that Greece is convicted for the waste, for the waste management in Hania in Crete, can you tell us, in general terms, where you think the problem with the application of environmental legislation in Greece lies? Which specific areas of Community legislation are causing problems? Because I know, for example, that there are also problems with the management of nitric compounds."@lv10
"Ik wilde allereerst zeggen dat ik een soortgelijke vraag had ingediend als mijn collega Michalis Papayannakis. Ten tweede moet ik u zeggen dat u mij als Grieks burger met uw aankondigingen de schrik op het lijf hebt gejaagd. U zei zo ongeveer dat van meer dan de helft van het giftig afval niemand weet - ook de Griekse regering niet - waar dat naar toe is gegaan. Ik denk dat mijn medeburgers na hetgeen u hebt gezegd alle redenen hebben om ongerust te zijn. Ik wil u twee vragen stellen. Ten eerste wil ik graag weten welke sancties aan Griekenland zullen worden opgelegd. Is het voor u voldoende om beroep aan te tekenen bij het Hof van Justitie, dat waarschijnlijk pas na drie of zelfs vier jaar een uitspraak zal doen? Wat zal er intussen gebeuren met de gezondheid van de burgers in Griekenland? Dit vraagstuk van het giftig afval is zeer belangrijk. Aangezien Griekenland al veroordeeld is wegens afval, wegens het afvalbeheer in Chania op Kreta, wil ik u ten tweede vragen mij heel algemeen te zeggen waar de schoen wringt bij de toepassing van de milieuwetgeving in Griekenland? Met welke onderdelen van de communautaire wetgeving zijn er problemen? Ik weet bijvoorbeeld dat er problemen zijn met onder andere het nitratenbeheer."@nl2
"­ Queria dizer em primeiro lugar que tinha apresentado por escrito uma pergunta semelhante a esta que foi formulada pelo colega Mihail Papayannakis. Em segundo lugar, quero dizer­lhe que, enquanto cidadão grego, estou verdadeiramente aterrorizado com aquilo que acaba de nos comunicar. Disse­nos mais ou menos que não sabemos, o Governo grego não sabe, ninguém sabe o que aconteceu com mais de metade dos resíduos tóxicos. Perante isso que nos diz, julgo que os meus concidadãos na Grécia devem ter razão para ficarem preocupados. Quero colocar­lhe duas perguntas. Uma é esta: que sanções serão aplicadas à Grécia? Julga o senhor que basta recorrer pura e simplesmente ao Tribunal, o qual pode decidir ao fim de três ou quatro anos? Entretanto, o que é que acontece com a saúde pública dos cidadãos na Grécia? Especialmente a questão dos resíduos tóxicos é muito importante. A segunda pergunta é esta: tendo em conta a condenação da Grécia por causa dos resíduos, por causa da gestão dos resíduos na Caneia de Creta, pode dizer­nos, genericamente, onde se situa o problema com a aplicação da legislação ambiental na Grécia? Em que sectores concretos da legislação comunitária é que existem problemas? Porque sei, por exemplo, que também há problemas com a gestão das unidades nítricas."@pt11
"Jag skulle till att börja med vilja säga att jag tidigare har ställt en skriftlig fråga liknande den som formuleras av kollegan Mihail Papayannakis. För det andra vill jag säga er att jag, som grekisk medborgare, blir uppriktigt förskräckt av det som ni har talat om för oss. Ni sade i stort sett att varken vi, den grekiska regeringen eller någon annan har en aning om vart mer än hälften av det giftiga avfallet har tagit vägen. Mot bakgrund av detta, tycker jag att mina landsmän i Grekland borde oroa sig – och det med rätta. Jag vill ställa er två frågor. Den ena är: Vilka sanktioner kommer att riktas mot Grekland? Anser ni att det räcker med att helt enkelt överlämna saken till prövning i domstolen, som kan behöva både tre och fyra år för att komma fram till ett beslut? Vad händer under tiden med de grekiska medborgarnas hälsa? Särskilt frågan om det giftiga avfallet är mycket viktig. Den andra frågan är: Mot bakgrund av domen mot Grekland till följd av avfallet, till följd av hanteringen av avfallet i Chania på Kreta, kan ni tala om för oss, rent allmänt, vari problemet ligger när det gäller genomförandet av miljölagstiftningen i Grekland? I vilka konkreta delar av gemenskapslagstiftningen finns det problem? För jag känner till, för att ta ett exempel, att det finns problem även med hanteringen av salpeterföreningar."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph