Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-05-Speech-3-336"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000705.9.3-336"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Παρά το ότι δεν μου απαντήσατε ελληνικά, διότι φαντάζομαι ότι είναι λίγο πιο δύσκολο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διαπιστώσεις σας. Το ερώτημα όμως παραμένει. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας τρόπος να δούμε πού πήγανε αυτές οι τεράστιες ποσότητες αποβλήτων; Εσείς οι ίδια αναφέρετε κάπου 115 000 ή 175 000 τόνους ­ δεν βλέπω καλά τους αριθμούς ­ που δεν γνωρίζουμε πού πήγανε. Δεύτερον, αφού διαπιστώσατε όλες αυτές τις παραβιάσεις, σκοπεύετε να προχωρήσετε στην παραπομπή προς το Δικαστήριο, το οποίο ­ δυστυχώς για τη χώρα μου ­ μας έδωσε και ένα πρόσφατο παράδειγμα με την καταδίκη της Ελλάδας για άλλη, παλαιότερη παραβίαση;"@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Selv om De ikke svarede mig på græsk, for jeg forestiller mig, at det er lidt mere vanskeligt, vil jeg gerne sige Dem mange tak for Deres konstateringer. Men spørgsmålet står ubesvaret tilbage. Findes der virkeligt ikke nogen som helst måde til at finde ud af, hvor disse enorme kvanta affald er forsvundet hen? De nævnte selv ca. 115.000 eller 175.000 ton - jeg kan ikke så godt se tallene - som vi ikke ved, hvor er forsvundet hen. For det andet, eftersom De har konstateret alle disse overtrædelser, har De så i sinde at indbringe sagen for retten, som - desværre for mit land - for nyligt gav os et eksempel med dommen mod Grækenland for en anden, ældre overtrædelse?"@da1
"Auch wenn Sie mir nicht auf griechisch geantwortet haben, weil das sicherlich etwas schwieriger ist, danke ich Ihnen sehr für Ihre Feststellungen. Die Frage jedoch bleibt. Gibt es denn wirklich gar keine Möglichkeit, zu überprüfen, was aus diesen gewaltigen Mengen an Abfällen geworden ist? Sie selbst sprechen ja von ca. 115 000 bzw. 175 000 Tonnen – so ganz kann ich die Zahlen nicht nachvollziehen –, deren Verbleib ungeklärt ist. Zweitens: Beabsichtigen Sie, nachdem Sie alle diese Verstöße festgestellt haben, den Gerichtshof anzurufen, der ja Griechenland vor kurzem wegen eines anderen, länger zurückliegenden Verstoßes schon einmal verurteilt hat, was natürlich sehr bedauerlich für mein Land ist?"@de7
"Despite the fact that you did not reply to me in Greek, which I imagine is a bit harder, thank you very much for passing on your findings. But the question remains. Is there absolutely no way of establishing where these huge quantities of waste go? You yourself referred to some 115 000 or 175 000 tonnes – I cannot find the figures – the final destination of which is unknown. Secondly, having identified all these infringements, do you intend to refer this to the Court which, unfortunately for my country – gave us a recent example by finding Greece guilty of another, older infringement?"@en3
"(EL) Aunque no me ha contestado en griego, porque supongo que es un poco más difícil, le agradezco mucho sus explicaciones. La pregunta, sin embargo, sigue en pie. ¿No hay ningún modo de ver adónde han ido a parar esas enormes cantidades de residuos? Usted misma menciona 115.000 ó 175.000 toneladas – no distingo bien las cifras – cuyo paradero desconocemos. Segundo, desde el momento en que hemos constatado todas estas infracciones, ¿ se propone avanzar hacia la remisión al Tribunal, el cual —desgraciadamente para mi país— nos ha dado recientemente un ejemplo con la condena de Grecia por otra infracción más antigua?"@es12
"Huolimatta siitä, että ette vastannut minulle kreikaksi, minkä voin kuvitella olevan hieman liian vaikeata, kiitän suuresti teitä toteamuksistanne. Kuitenkin kysymys jää jäljelle. Eikö siis ole olemassa mitään tapaa nähdä, mihin nämä valtavat jätemäärät kulkeutuvat? Te itse mainitsitte, että on olemassa noin 115 000 tai 175 000 tonnia – en näe lukuja kunnolla – joista ei tiedetä, mihin ne kulkeutuvat. Toiseksi aiotteko nämä rikkomukset todettuanne viedä asian tuomioistuimeen, joka – oman maani kannalta valitettavasti – antoi meille äskettäin esimerkin tuomiosta Kreikalle toisesta, vanhemmasta rikkomuksesta?"@fi5
"Bien que vous ne m’ayez pas répondu en grec, parce que j’imagine que c’est un peu plus difficile, je vous remercie beaucoup pour vos constatations. Néanmoins, la question demeure. N’existe-t-il aucun autre moyen de savoir où sont allées ces énormes quantités de déchets ? Vous parlez de 115 000 ou 175 000 tonnes - je ne distingue pas clairement les chiffres - dont nous ne connaissons pas la destination. Ensuite, puisque vous avez constaté toutes ces infractions, avez-vous l’intention de renvoyer l’affaire devant le Tribunal qui - malheureusement pour mon pays - nous a donné récemment un autre exemple en condamnant la Grèce pour une infraction plus ancienne ?"@fr6
"Anche se non mi ha risposto in greco - cosa che, credo, le sarebbe alquanto difficile - la ringrazio molto per le sue rassicurazioni. La questione però rimane: non esiste proprio alcun modo per accertare dove siano finite queste enormi quantità di rifiuti? Lei stessa ha parlato di 115.000 o 175.000 tonnellate – non riesco a leggere bene la cifra – di cui non sappiamo più nulla. Infine, una volta constatate tutte queste violazioni, s’intende forse procedere con un rinvio a giudizio davanti alla Corte di giustizia la quale, purtroppo per il mio paese, ha da poco stabilito un precedente condannando la Grecia per una violazione anteriore?"@it9
"Despite the fact that you did not reply to me in Greek, which I imagine is a bit harder, thank you very much for passing on your findings. But the question remains. Is there absolutely no way of establishing where these huge quantities of waste go? You yourself referred to some 115 000 or 175 000 tonnes – I cannot find the figures – the final destination of which is unknown. Secondly, having identified all these infringements, do you intend to refer this to the Court which, unfortunately for my country – gave us a recent example by finding Greece guilty of another, older infringement?"@lv10
"Ofschoon u mij niet in het Grieks hebt geantwoord - want dat zal voor u waarschijnlijk wat moeilijker zijn - dank ik u voor uw opmerkingen. De vraag blijft echter onbeantwoord. Is er geen enkele manier om na te gaan waar die enorme hoeveelheden afval terecht zijn gekomen? U sprak zelf over 115.000 of zelfs 175.000 ton – ik kan de cijfers niet goed lezen – waarvan men niet weet waar die naar toe zijn gegaan. Ten tweede wil ik u vragen of u van plan bent na de vaststelling van al deze overtredingen naar het Hof te gaan. Het Hof heeft trouwens – helaas voor mijn land – Griekenland recentelijk veroordeeld wegens een andere overtreding van enige tijd geleden."@nl2
"­ Apesar de não me ter respondido em grego, pois imagino que é um pouco mais difícil, estou­lhe muitíssimo grato pelas suas observações. Mas a pergunta continua por responder. Não existe absolutamente nenhuma maneira de sabermos para onde vão essas enormes quantidades de resíduos? Mesmos os senhores referem cerca de 115 000 ou 175 000 de toneladas – não vejo bem os números – que não sabemos para onde vão. Em segundo lugar, já que constataram todas essas violações, tencionam recorrer ao Tribunal, o qual – infelizmente para o meu país – nos deu também um exemplo recente ao condenar a Grécia por uma outra violação, mais antiga?"@pt11
"Trots att ni inte svarade mig på grekiska, för jag föreställer mig att det är lite svårare, tackar jag väldigt mycket för era konstateranden. Frågan kvarstår emellertid. Finns det verkligen inte något sätt för oss att ta reda på vart dessa enorma mängder avfall har tagit vägen? Ni själv talade om omkring 115 000 eller 175 000 ton – jag kan inte riktigt se siffrorna – som vi inte vet vart de har tagit vägen. För det andra, eftersom ni har konstaterat alla dessa överträdelser, avser ni att hänskjuta frågan till domstolen, som – tyvärr för mitt land – nyligen gav oss ett varnande exempel, med sin dom mot Grekland för en annan, tidigare överträdelse?"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph