Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-05-Speech-3-335"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000705.9.3-335"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"As the Commission does not have the means to inspect Greek waste management facilities the most important tools for the Commission to check the practical implementation are reports, plans and programmes requested in the different waste directives. The Commission has very little information on waste management in Greece. Greece did not report on the implementation of waste management legislation between 1989 and 1997. However at the end of last year Greece answered four questionnaires regarding the implementation of four waste directives. According to that answer 280 000 tonnes of hazardous waste were generated in Greece – the year is not indicated – of which 95 760 tonnes were recycled, though Greece indicated that it has no installation for the processing or disposal of hazardous waste. The hazardous wastes are reported to be either temporarily stored or exported for final disposal in other countries. The Commission is of the opinion that a number of Community requirements are not being complied with by Greece and has taken action under Article 226. The most important aspects concern the absence of management plans according to Article 7 of Directive 75/442 on waste, Article 6 of Directive 91/689 on hazardous waste and Article 14 of Directive 94/62 on packaging and packaging waste, the failure to transpose Directive 94/62 and transmit data according to Article 12 concerning the packaging waste industry, the absence of a programme according to Article 6 of Directive 91/157 on batteries and accumulators containing certain substances and non-compliance with Articles 4 and 11 of Directive 96/59 on the disposal of PCBs and PCTs. A first report according to Directive 94/67 on the incineration of hazardous waste has to be provided for the period 1998 to 2000 by the end of September 2001."@en3
lpv:translated text
"Da Kommissionen ikke har midler til at inspicere græske affaldsbehandlingsanlæg, er de vigtigste redskaber, hvormed Kommissionen kan checke den praktiske gennemførelse, rapporter, planer og programmer, som kræves i de forskellige affaldsdirektiver. Kommissionen har meget få oplysninger om affaldsforvaltning i Grækenland. Grækenland rapporterede ikke om gennemførelsen af affaldsforvaltningslovgivningen mellem 1989 og 1997. Men ved udgangen af sidste år besvarede Grækenland fire spørgeskemaer angående gennemførelsen af fire affaldsdirektiver. I henhold til dette svar blev der produceret 280.000 ton farligt affald i Grækenland - året er ikke angivet - hvoraf 95.760 ton blev genbrugt, selv om Grækenland angav, at det ikke har noget anlæg til bearbejdning eller bortskaffelse af farligt affald. Det farlige affald siges enten at være midlertidigt oplagret eller eksporteret til endelig eliminering i andre lande. Det er Kommissionens opfattelse, at et antal krav fra Fællesskabet ikke overholdes af Grækenland, og vi har indledt en proces i henhold til artikel 226. De vigtigste aspekter drejer sig om mangelen på forvaltningsplaner i overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 75/442 om affald, artikel 6 i direktiv 91/689 om farligt affald og artikel 14 i direktiv 94/62 om emballage og emballageaffald, den manglende overholdelse af direktiv 94/62 og videregivelse af data i henhold til artikel 12 om affaldsemballagesektoren, mangelen på et program i henhold til artikel 6 i direktiv 91/157 om batterier og akkumulatorer, som indeholder visse stoffer, og manglende overholdelse af artikel 4 og 11 i direktiv 96/59 om bortskaffelse af pcb'er og pct'er. En første rapport i henhold til direktiv 94/67 om afbrænding af farligt affald skal fremlægges for perioden 1998-2000 inden udgangen af september 2001."@da1
". Da die Kommission nicht über die entsprechenden Möglichkeiten zur Überprüfung der griechischen Abfallentsorgungsanlagen verfügt, stellen die in den verschiedenen Richtlinien zur Abfallwirtschaft geforderten Berichte, Pläne und Programme für sie die wichtigsten Instrumente dar, um die praktische Umsetzung zu prüfen. Über die Abfallbewirtschaftung in Griechenland liegen der Kommission nur sehr wenig Informationen vor. Griechenland lieferte keine Berichte über die Umsetzung der Rechtsvorschriften zur Abfallbewirtschaftung von 1989 bis 1997. Ende vergangenen Jahres jedoch beantwortete Griechenland vier Fragebögen zur Durchführung von vier einschlägigen Richtlinien. Diesen Angaben zufolge wurden in Griechenland 280 000 t gefährliche Abfälle produziert – das Jahr wurde nicht genannt –, von denen 95 760 t aufbereitet und wiederverwertet wurden, obwohl das Land nach eigenen Angaben keine Anlage zur Behandlung oder Entsorgung gefährlicher Abfälle besitzt. Diese werden entweder zwischengelagert oder zur endgültigen Entsorgung ins Ausland verbracht. Nach Ansicht der Kommission hält Griechenland eine Reihe von Gemeinschaftsvorschriften nicht ein, weshalb sie gemäß Artikel 226 entsprechende Schritte eingeleitet hat. Dabei geht es vor allem um das Fehlen von Abfallbewirtschaftungsplänen im Sinne von Artikel 7 der Richtlinie 75/442/EWG des Rates über Abfälle, Artikel 6 der Richtlinie 91/689/EWG des Rates über gefährliche Abfälle und Artikel 14 der Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments über Verpackungen und Verpackungsabfälle, um die Nichtumsetzung der Richtlinie 94/62 einschließlich der Übermittlung von Daten entsprechend Artikel 12, der die Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen betrifft, das Fehlen eines Programms im Sinne von Artikel 6 der Richtlinie 91/157/EWG des Rates über gefährliche Stoffe enthaltende Batterien und Akkumulatoren sowie die Nichteinhaltung von Artikel 4 und 11 der Richtlinie 96/59 des Rates über die Beseitigung polychlorierter Biphenyle und polychlorierter Terphenyle (PCB und PCT). Bis Ende September 2001 muß entsprechend der Richtlinie 94/67/EG des Rates über die Verbrennung gefährlicher Abfälle für den Zeitraum 1998-2000 ein erster Bericht vorgelegt werden."@de7
"Καθώς η Επιτροπή δεν διαθέτει τα μέσα για τον έλεγχο των ελληνικών εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, τα πιο σημαντικά εργαλεία της Επιτροπής για τον έλεγχο της πρακτικής εφαρμογής είναι οι εκθέσεις, τα σχέδια και τα προγράμματα που απαιτούνται στα πλαίσια διαφορετικών οδηγιών για τα απόβλητα. Η Επιτροπή έχει ελάχιστες πληροφορίες για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν υπέβαλε έκθεση μεταξύ του 1989 και του 1997 για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Ωστόσο, στο τέλος του προηγούμενου έτους, η Ελλάδα απάντησε σε τέσσερα ερωτηματολόγια αναφορικά με την εφαρμογή τεσσάρων οδηγιών για τα απόβλητα. Σύμφωνα με αυτή την απάντηση, παρήχθησαν 280.000 τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα - δεν αναφέρεται η χρονιά - από τα οποία ανακυκλώθηκαν 95.760 τόνοι, μολονότι η Ελλάδα δήλωσε ότι δεν διαθέτει εγκαταστάσεις για την επεξεργασία ή τη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων. Όπως αναφέρεται, τα επικίνδυνα απόβλητα είτε αποθηκεύονται προσωρινά είτε εξάγονται για τελική διάθεση σε άλλες χώρες. Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι ορισμένες κοινοτικές απαιτήσεις δεν τηρούνται από την Ελλάδα και έχει αναλάβει δράση βάσει του άρθρου 226. Οι πιο σημαντικές πτυχές αφορούν την απουσία σχεδίων διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 75/442 για τα απόβλητα, το άρθρο 6 της οδηγίας 91/689 για τα επικίνδυνα απόβλητα και το άρθρο 14 της οδηγίας 94/62 για τις συσκευασίες και τα απόβλητα των συσκευασιών, την παράλειψη μεταφοράς της οδηγίας 94/62 σε εθνικό επίπεδο και της διαβίβασης δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 12 που αφορά τη βιομηχανία αποβλήτων των συσκευασιών, την απουσία προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 91/157 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες ουσίες και για τη μη συμμόρφωση με τα άρθρα 4 και 11 της οδηγίας 96/59 για τη διάθεση των πολυχλωριούχων διφαινυλίων (PCB) και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCT). Μια πρώτη έκθεση για την περίοδο 1998-2000, σύμφωνα με την οδηγία 94/67 για την αποτέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να διαβιβασθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2001."@el8
"(EN) Habida cuenta de que la Comisión no dispone de los medios necesarios para inspeccionar las instalaciones griegas de gestión de residuos, las herramientas más importantes de la Comisión para comprobar el cumplimiento en la práctica son los informes, los planes y los programas que se solicitan en las diferentes directivas sobre residuos. La Comisión dispone de muy poca información sobre la gestión de residuos en Grecia. Grecia no informó sobre la aplicación de la legislación en materia de gestión de residuos entre 1989 y 1997. No obstante, a finales del pasado año, Grecia respondió a cuatro formularios relativos a la aplicación de cuatro directivas sobre residuos. Según dicha respuesta, en Grecia se generaron 280.000 toneladas de residuos peligrosos – no se indica el año – de los que 95.760 toneladas fueron reciclados, aunque Grecia ha indicado que no dispone de instalaciones para el tratamiento ni la eliminación de residuos peligrosos. Según hemos podido saber, los residuos peligrosos son almacenados temporalmente o exportados para su eliminación definitiva en otros países. La Comisión es de la opinión de que Grecia está incumpliendo varios requisitos comunitarios y ha adoptado medidas de conformidad con el artículo 226. Los aspectos más preocupantes son relativos a la inexistencia de planes de gestión según el artículo 7 de la Directiva 75/442 sobre residuos, el artículo 6 de la Directiva 91/689 sobre residuos peligrosos y el artículo 14 de la Directiva 94/62 sobre envases y desechos de envases, la no transposición de la Directiva 94/62 y la transferencia de datos conforme al artículo 12 relativos al sector de desechos de envases, la inexistencia de un programa conforme al artículo 6 de la Directiva 91/157 sobre pilas y baterías que contienen determinadas sustancias y el incumplimiento de los artículos 4 y 11 de la Directiva 96/59 sobre la eliminación de los PCB y los PCT. Antes de finales de septiembre de 2001, Grecia deberá presentar un primer informe, de conformidad con la Directiva 94/67, sobre la incineración de residuos peligrosos para el período 1998 hasta 2000."@es12
". – Koska komission ei ole mahdollista tutkia Kreikan jätteenkäsittelylaitoksia, sen tärkeimmät välineet käytännön toteutuksen tarkastamiseksi ovat jätteitä koskevien eri direktiivien edellyttämät kertomukset, suunnitelmat ja ohjelmat. Komissiolla on varsin vähän tietoa jätteen käsittelystä Kreikassa. Kreikka ei toimittanut kertomuksia jätteen käsittelyä koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta vuosina 19891997. Kuitenkin viime vuoden lopussa Kreikka vastasi neljään kyselyyn neljän jätedirektiivin täytäntöönpanosta. Tämän vastauksen mukaan Kreikassa tuotettiin 280 000 tonnia vaarallista jätettä, josta vuotta ei ole merkitty 95 760 tonnia kierrätettiin, joskin Kreikka mainitsi, ettei sillä ole laitoksia vaarallisen jätteen käsittelyä tai hävittämistä varten. Vaarallisesta jätteestä kerrottiin, että se joko varastoidaan väliaikaisesti tai viedään lopullisesti hävitettäviksi muihin maihin. Komissio on sitä mieltä, ettei Kreikka noudata useitakaan yhteisön vaatimuksia, ja se on ryhtynyt 226 artiklan nojalla toimiin. Tärkeimpiä seikkoja ovat jätteistä annetun direktiivin 75/442 7 artiklan mukaisten hoitosuunnitelmien puute, vaarallisista jätteistä annetun 91/689 direktiivin 6 artikla, pakkauksista ja pakkausjätteistä annettu direktiivi 94/62, se, ettei direktiiviä 94/62 ole otettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, eikä tietoa ole välitetty pakkausjäteteollisuudesta annetun 12 artiklan mukaisesti, tiettyjä vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 91/157 mukaisen ohjelman puute ja se, että on jätetty noudattamatta PCB:n ja PCT:n hävittämisestä annetun direktiivin 96/59 4 ja 11 artiklaa. Vaarallisten jätteiden polttamisesta annetun direktiivin 94/67 mukainen ensimmäinen kertomus on toimitettava ajanjaksolta 19982000 syyskuun 2001 loppuun mennessä."@fi5
". Vu que la Commission ne dispose pas des moyens d'inspecter les infrastructures grecques de gestion des déchets, les instruments les plus importants lui permettant de contrôler la mise en œuvre pratique des obligations du pays en la matière sont les rapports, les plans et les programmes demandés dans les différentes directives relatives aux déchets. La Commission ne dispose que de très peu d'informations sur la gestion des déchets en Grèce. Le pays n'a fait aucun rapport sur l'application de la législation en la matière entre 1989 et 1997. Toutefois, à la fin de l'année dernière, la Grèce a répondu à quatre questionnaires concernant quatre directives relatives aux déchets. Les réponses obtenues révèlent que 280 000 tonnes de déchets dangereux ont été produits dans le pays - aucune année n'est indiquée - dont 95 760 n'ont pas été recyclés, alors que la Grèce indique qu'elle ne dispose d'aucune infrastructure de traitement ou d'élimination des déchets dangereux. Elle indique également que ces déchets sont stockés momentanément ou exportés à l'étranger pour y être éliminés. La Commission estime que la Grèce ne respecte pas une série d'exigences communautaires. À ce titre, elle a engagé des poursuites au titre de l'article 226. Les aspects les plus graves concernent l'absence de projets de gestion, tels que le demandent l'article 7 de la directive 75/442 sur les déchets, l'article 6 de la directive 91/689 relative aux déchets dangereux, et l'article 14 de la directive 94/62 relative aux emballages et aux déchets d'emballage ; la non-transposition de la directive 94/62 et la non-transmission des informations demandées à l'article 12 concernant l'industrie productrice de déchets d'emballage ; l'absence de programme conformément à l'article 6 de la directive 91/157 sur les batteries et accumulateurs contenant des matières dangereuses ; et le non-respect des articles 4 et 11 de la directive 96/59 sur l'élimination des PCB et des PCT. La directive 94/67 sur l'incinération des déchets dangereux demande la remise d'un premier rapport pour la période 1998-2000 d'ici la fin septembre 2001."@fr6
"Poiché la Commissione non ha i mezzi per ispezionare le strutture per la gestione dei rifiuti in Grecia, gli strumenti principali per verificare la realizzazione sono relazioni, progetti e programmi richiesti dalle diverse direttive in materia di rifiuti. La Commissione dispone di scarsissime informazioni circa la gestione dei rifiuti in Grecia, poiché il paese non ha presentato relazioni sull’applicazione della relativa legislazione tra il 1989 e il 1997. Tuttavia, alla fine dello scorso anno la Grecia ha risposto a quattro questionari riguardanti l’applicazione di quattro direttive in materia. Stando alle risposte fornite, in Grecia si sono prodotte 280.000 tonnellate di rifiuti pericolosi - l’anno non è indicato - di cui 95.760 tonnellate sono state riciclate, nonostante la Grecia avesse indicato che non dispone di impianti per il trattamento o lo smaltimento di rifiuti pericolosi. Risulta inoltre che i rifiuti pericolosi sono tenuti in depositi temporanei o esportati per lo smaltimento in altri paesi. Ritenendo che la Grecia non stia ottemperando a numerose prescrizioni comunitarie, la Commissione ha pertanto agito ai sensi dell’articolo 226. Gli aspetti più importanti riguardano l’assenza dei piani di gestione previsti dall’articolo 7 della direttiva 75/442 in materia di rifiuti, dall’articolo 6 della direttiva 91/689 sui rifiuti pericolosi e dall’articolo 14 della direttiva 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti da essi generati; inoltre, la Grecia non ha trasposto la direttiva 94/62 né ha comunicato i dati secondo quanto previsto dall'articolo 12 relativo all’industria dei rifiuti generati da imballaggi; manca un programma ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 91/157 sulle batterie e sugli accumulatori contenenti determinate sostanze e si rileva l’inosservanza degli articoli 4 e 11 della direttiva 96/59 sullo smaltimento di PCB e PCT. Entro la fine di settembre 2001 deve essere presentata una prima relazione in base alla direttiva 94/67 riguardante l’incenerimento dei rifiuti pericolosi per il periodo 1998-2000."@it9
"As the Commission does not have the means to inspect Greek waste management facilities the most important tools for the Commission to check the practical implementation are reports, plans and programmes requested in the different waste directives. The Commission has very little information on waste management in Greece. Greece did not report on the implementation of waste management legislation between 1989 and 1997. However at the end of last year Greece answered four questionnaires regarding the implementation of four waste directives. According to that answer 280 000 tonnes of hazardous waste were generated in Greece – the year is not indicated – of which 95 760 tonnes were recycled, though Greece indicated that it has no installation for the processing or disposal of hazardous waste. The hazardous wastes are reported to be either temporarily stored or exported for final disposal in other countries. The Commission is of the opinion that a number of Community requirements are not being complied with by Greece and has taken action under Article 226. The most important aspects concern the absence of management plans according to Article 7 of Directive 75/442 on waste, Article 6 of Directive 91/689 on hazardous waste and Article 14 of Directive 94/62 on packaging and packaging waste, the failure to transpose Directive 94/62 and transmit data according to Article 12 concerning the packaging waste industry, the absence of a programme according to Article 6 of Directive 91/157 on batteries and accumulators containing certain substances and non-compliance with Articles 4 and 11 of Directive 96/59 on the disposal of PCBs and PCTs. A first report according to Directive 94/67 on the incineration of hazardous waste has to be provided for the period 1998 to 2000 by the end of September 2001."@lv10
"( ) Omdat de Commissie niet over de middelen beschikt om Griekse afvalverwerkingsbedrijven te inspecteren, zijn de belangrijkste mechanismen voor de Commissie om de praktische implementatie te controleren de verslagen, plannen en programma’s waarom in de verschillende afvalrichtlijnen wordt verzocht. De Commissie heeft bijzonder weinig informatie over afvalverwerking in Griekenland. Griekenland heeft geen verslag uitgebracht over de invoering van de wetgeving met betrekking tot afvalverwerking tussen 1989 en 1997. Eind vorig jaar heeft Griekenland echter wel vier vragenlijsten beantwoord over de invoering van vier afvalrichtlijnen. Volgens hun antwoord werd er in Griekenland 280.000 ton gevaarlijke afvalstoffen geproduceerd – het jaar werd niet vermeld - waarvan 95.760 ton hergebruikt werd, hoewel Griekenland ook aangaf dat men niet beschikt over een installatie voor het verwerken of vernietigen van gevaarlijk afval. Men gaf aan dat het gevaarlijke afval of tijdelijk wordt opgeslagen of voor definitieve verwerking naar andere landen wordt geëxporteerd. De Commissie is van mening dat Griekenland zich niet houdt aan een aantal vereisten van de Gemeenschap, en heeft actie ondernomen conform artikel 226.Het gaat daarbij vooral om het ontbreken van verwerkingsplannen conform artikel 7 van richtlijn 75/442 over afval, artikel 6 van richtlijn 91/689 over gevaarlijke afvalstoffen en artikel 14 van richtlijn 94/62 over verpakking en verpakkingsafval, het niet omzetten van richtlijn 94/62 en het niet verstrekken van gegevens conform artikel 12 aangaande de verpakkingsafvalverwerkende industrie, het ontbreken van een programma conform artikel 6 van richtlijn 91/157 betreffende batterijen en accu’s die bepaalde stoffen bevatten en het niet voldoen aan artikel 4 en artikel 11 van richtlijn 96/59 over de verwerking van PCB’s en PCT’s. Een eerste verslag conform richtlijn 94/67 betreffende de verbranding van gevaarlijk afval over de periode 1998 tot 2000 dient eind september 2001 te worden overgelegd."@nl2
"Como a Comissão não dispõe de meios para inspeccionar as instalações de gestão de resíduos da Grécia, os instrumentos mais importantes para a Comissão poder controlar a execução prática são os relatórios, os planos e os programas solicitados nas diferentes directivas relativas aos resíduos. A Comissão dispõe de muito pouca informação sobre a gestão de resíduos na Grécia. A Grécia não apresentou nenhum relatório sobre a execução da legislação relativa à gestão de resíduos entre 1989 e 1997. No entanto, no fim do ano passado, a Grécia respondeu a quatro questionários referentes à execução de quatro directivas relativas a resíduos. De acordo com essas respostas, foram produzidas na Grécia – não há indicação do ano – 280 000 toneladas de resíduos perigosos, das quais 95 760 toneladas foram recicladas, isto embora a Grécia tenha fornecido a indicação de que não possui nenhuma instalação para o processamento ou a eliminação dos referidos resíduos. O que se diz é que os resíduos perigosos são temporariamente armazenados ou exportados para outros países para serem definitivamente eliminados. A Comissão é de opinião de que há vários requisitos comunitários que não estão a ser cumpridos pela Grécia e tomou medidas a esse respeito nos termos do artigo 226º do Tratado. Os aspectos mais importantes dizem respeito à ausência de planos de gestão conformes com o artigo 7º da Directiva 75/442/CEE relativa aos resíduos, com o artigo 6º da Directiva 91/689/CEE relativa aos resíduos perigosos e com o artigo 14º da Directiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de embalagens; ao incumprimento da transposição da Directiva 94/62/CE e da transmissão de dados em conformidade com o artigo 12º relativo ao sector dos resíduos de embalagens; à ausência de um programa conforme com o artigo 6º da Directiva 91/157/CEE relativa a pilhas e acumuladores contendo determinadas matérias perigosas; e ao não cumprimento dos artigos 4º e 11º da Directiva 96/59/CE relativa à eliminação dos PCB e PCT. Até finais de Setembro de 2001 tem de ser apresentado um primeiro relatório para o período 1998­2000, em conformidade com a Directiva 94/67/CE relativa à incineração de resíduos perigosos."@pt11
"Eftersom kommissionen inte har möjligheter att inspektera grekiska anläggningar för avfallshantering är kommissionens viktigaste verktyg för att kontrollera det praktiska genomförandet rapporter, system och program som krävs i de olika avfallsdirektiven. Kommissionen har mycket lite information om avfallshanteringen i Grekland. Grekland rapporterade inte om genomförandet av lagstiftningen för avfallshantering mellan 1989 och 1997. I slutet av förra året svarade Grekland dock på fyra frågeformulär om genomförandet av fyra direktiv om avfallshantering. Enligt det svaret framställdes 280 000 ton farligt avfall i Grekland – året angavs inte – av detta återvanns 95 760 ton, även om Grekland påpekade att det inte har några anläggningar för bearbetning eller omhändertagande av farligt avfall. I rapporten angavs att farligt avfall antingen tillfälligt lagras eller exporteras för slutgiltigt omhändertagande i andra länder. Kommissionens ståndpunkt är att Grekland inte följer flera av gemenskapens krav och har vidtagit åtgärder enligt artikel 226. De viktigaste aspekterna gäller brist på planeringssystem enligt artikel 7 i direktiv 75/442 om avfall, artikel 6 i direktiv 91/689 om farligt avfall och artikel 14 i direktiv 94/62 om emballering och emballering av avfall, underlåtenhet att införliva direktiv 94/62 och översända data i enlighet med artikel 12 om industrin för avfallsemballering, obefintligt program i enlighet med artikel 6 i direktiv 91/157 om batterier och ackumulatorer innehållande vissa ämnen och underlåtenhet att uppfylla artiklarna 4 och 11 i direktiv 96/59 om omhändertagande av PCB:er och PCT:er. En första rapport enligt direktiv 94/67 om förbränning av farligt avfall måste tillhandahållas för perioden 1998-2000 till slutet av september 2001."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Wallström,"5,8,2,10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph