Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-05-Speech-3-326"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000705.9.3-326"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, παρά την πολύ συγκεκριμένη και λεπτομερειακή απάντηση του κ. Barnier και την επισήμανση για τις ανεπάρκειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, επισήμανση η οποία είναι κοινό κτήμα όλων και την οποία παραδέχονται όλοι, ακόμη και η κυβέρνηση, υπάρχει και ένα περαιτέρω πρόβλημα: η αποκεντρωμένη τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία διαχειρίζεται τα κονδύλια αυτά και εις την οποία δεν μπορεί πολύ εύκολα να παρέμβει η κεντρική δημόσια διοίκηση, οδηγεί σε αδράνειες ή σε σπατάλη ή σε χρησιμοποίηση κονδυλίων για αλλότριους σκοπούς. Έχει υπόψη του ο κ. Barnier το πρόβλημα αυτό; Τί θα μπορούσε να κάνει και προς την κατεύθυνση αυτή, απευθυνόμενος φυσικά κυρίως προς την κυβέρνηση και επικεντρώνοντας τις προσπάθειες στην έκταση στην οποία μπορεί να επηρεάσει η κυβέρνηση την περιφερειακή τοπική αυτοδιοίκηση;"@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, på trods af hr. Barniers meget specifikke og detaljerede svar og påpegning af utilstrækkelighederne i den offentlige administration i Grækenland, en påpegning, som er alles fælles ejendom, og som alle indrømmer, selv regeringen, så findes der yderligere et problem: Det decentraliserede lokalstyre, som forvalter disse bevillinger, og som den centrale, offentlige administration ikke så let kan gribe ind over for, fører til passivitet eller til frådseri eller til en anvendelse af bevillingerne til uvedkomne formål. Har hr. Barnier dette problem in mente? Hvad kan han gøre i den retning, idet han naturligvis først og fremmest henvender sig til regeringen, og idet han koncentrerer sit arbejde i den udstrækning, som regeringen kan påvirke det regionale selvstyre?"@da1
"Herr Präsident, trotz der sehr konkreten und detaillierten Antwort von Herrn Barnier und der Bemerkung über die Unzulänglichkeiten der griechischen öffentlichen Verwaltung, die alle teilen und die alle, sogar die Regierung, mittragen, gibt es ein weiteres Problem: Die Existenz dezentraler lokaler Verwaltungskörperschaften, die diese Mittel verwalten und auf die die öffentliche Zentralverwaltung kaum Einfluß hat, führt zu Trägheit, Verschwendung bzw. der Verwendung von Mitteln für anderweitige Zwecke. Ist Herrn Barnier dieses Problem bekannt? Was könnte er in dieser Hinsicht unternehmen, natürlich vor allem in Richtung der Regierung, wobei man die Anstrengungen darauf konzentrieren sollte, auf welche Weise die Regierung stärker auf die regionalen lokalen Selbstverwaltungskörperschaften einwirken kann?"@de7
"Mr President, despite Commissioner Barnier's highly specific and detailed reply and the acknowledgement of the shortcomings of Greek public administration, an acknowledgement which is a common ground and which everyone accepts, including the government, there is another problem: decentralised local authorities administer these funds and it is hard for the central public administration to intervene, resulting in inaction and wastage or in funds being used for the wrong purpose. Is Mr Barnier aware of this problem? What can he do in this direction? Of course he would need to make representations mainly to the government and focus his efforts on the extent to which the government is able to influence regional local authorities."@en3
"(EL) Señor Presidente, más allá de la respuesta concreta y detallada del Sr. Barnier; más allá de la constatación de las insuficiencias de la administración pública griega, constatación que es acervo común, que es de todos y que todos aceptan, incluso el gobierno, hay otro problema: la administración local descentralizada, que es la que administra estas partidas, y en la que no puede intervenir muy fácilmente la administración central, conduce a inercias, a derroches, o a la utilización de partidas para fines ajenos. ¿Tiene en cuenta el Sr. Barnier este problema? ¿Qué podría hacer también en este sentido, dirigiéndose, por supuesto, principalmente al gobierno y concentrando los esfuerzos en el ámbito en el que el gobierno puede influir en la administración local?"@es12
"Arvoisa puhemies, huolimatta Barnierin hyvin konkreettisesta ja yksityiskohtaisesta vastauksesta sekä siitä, että hän otti esille Kreikan julkisen hallinnon puutteita, minkä tosin kaikki jopa hallitusta myöten yhdessä tunnustavat, on olemassa vielä yksi ongelma: hajautettu paikallinen itsehallinto, joka hallinnoi näitä määrärahoja tavalla, johon keskushallinnon on vaikea puuttua, johtaa toimettomuuteen, tuhlaukseen tai määrärahojen käyttöön toisarvoisiin tarkoituksiin. Onko komission jäsen Barnier ottanut tämän ongelman huomioon? Mitä hän voisi tehdä tässä asiassa, lähestymällä tietenkin pääasiassa hallitusta ja keskittämällä ponnistukset siihen mittaan, jolla hallitus voi vaikuttaa alueelliseen paikallishallintoon?"@fi5
"Monsieur le Président, malgré la réponse très précise et très détaillée de Monsieur Barnier et sa remarque sur les insuffisances de l’administration publique grecque, faiblesses qui est le lot commun de tous et que tous reconnaissent, y compris le gouvernement, il existe un autre problème : la collectivité territoriale décentralisée, qui gère ces fonds et dans laquelle l’administration publique centrale ne peut guère intervenir, conduit à des stagnations ou à des gaspillages, ou encore à l’utilisation des fonds à d’autres fins. M. Barnier connaît-il ce problème ? Que pourrait-il faire dans cette direction, en s’adressant principalement au gouvernement, bien sûr, et en concentrant les efforts sur la possibilité qu’aurait le gouvernement d’influencer la collectivité locale régionale ?"@fr6
"Signor Presidente, malgrado la risposta puntuale e circostanziata del Commissario Barnier e il suo riferimento alle carenze dell’amministrazione pubblica greca – riferimento condiviso e accettato da tutti, persino dal governo – resta un problema: l’autonomia locale decentrata, che gestisce in fondi in questione e con la quale l’amministrazione pubblica centrale non può interferire facilmente, comporta inerzia e sprechi o addirittura lo storno dei fondi per scopi diversi. Vorrei sapere se il Commissario Barnier ne è al corrente. Che cosa potrebbe fare in tal senso, rivolgendosi anzitutto al governo e concentrando i propri sforzi sugli ambiti ove il governo può influire sulle autonomie locali e regionali?"@it9
"Mr President, despite Commissioner Barnier's highly specific and detailed reply and the acknowledgement of the shortcomings of Greek public administration, an acknowledgement which is a common ground and which everyone accepts, including the government, there is another problem: decentralised local authorities administer these funds and it is hard for the central public administration to intervene, resulting in inaction and wastage or in funds being used for the wrong purpose. Is Mr Barnier aware of this problem? What can he do in this direction? Of course he would need to make representations mainly to the government and focus his efforts on the extent to which the government is able to influence regional local authorities."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ondanks het zeer concrete en gedetailleerde antwoord van commissaris Barnier en zijn verwijzing naar de tekortkomingen van de Griekse overheidsdiensten, waar niemand ook maar ooit de geringste twijfel over had en die zelfs door de regering worden toegegeven, rijst er toch nog een probleem. Deze middelen worden beheerd door het gedecentraliseerd lokaal bestuur. De centrale overheid krijgt daar niet zo gemakkelijk een voet tussen de deur. Daardoor kan het gebeuren dat middelen niet worden gebruikt, worden verspild of soms zelfs worden uitgegeven voor andere dan de voorziene doelstellingen. Is de commissaris op de hoogte van dit probleem en wat zou hij hieraan kunnen doen? Ik denk dat hij zich met name tot de regering zal moeten wenden en zijn inspanningen moet toespitsen op de mogelijkheid van de regering om invloed uit te oefenen op het regionaal en lokaal bestuur."@nl2
"­ Senhor Presidente, apesar da resposta muito concreta e pormenorizada do senhor Comissário Barnier e da identificação das deficiências da administração pública grega, identificação que nos afecta a todos e que todos reconhecem, inclusive o governo, existe ainda um outro problema: o poder local descentralizado, que faz a gestão desses fundos e onde a administração pública central não pode intervir muito facilmente, conduz a situações de inércia, de esbanjamento ou de utilização de verbas para outros fins. O senhor Comissário Barnier tem em conta este problema? O que poderia fazer nesse sentido, naturalmente dirigindo­se sobretudo ao Governo e concentrando os esforços na área onde o governo pode influenciar a administração local e regional?"@pt11
"Herr talman! Trots Barniers mycket konkreta och detaljerade svar och hans uppmärksammande av bristerna i den grekiska offentliga förvaltningen – brister som är "gemensam egendom" och som alla erkänner, även regeringen – finns det ett ytterligare problem: det decentraliserade lokala självstyret, som förvaltar dessa medel och i vilket det är svårt för den centrala offentliga förvaltningen att ingripa, leder till overksamhet eller slöseri eller till att medlen används för främmande ändamål. Är Barnier medveten om detta problem? Vad skulle han kunna göra i fråga om detta, i det att han naturligtvis huvudsakligen riktar sig till regeringen och koncentrerar ansträngningarna på de områden på vilka regeringen kan påverka det regionala lokala självstyret?"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph