Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-05-Speech-3-325"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000705.9.3-325"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Oui, sans même parler entre les lignes, je pense qu'il y a, d'une période à l'autre, toujours des leçons à tirer, des progrès à accomplir, des erreurs à corriger, et probablement, quand je regarde comment a été mis en œuvre le cadre communautaire d'appui n° 2, en Grèce, je pense qu'il y a des leçons à tirer. La Commission est tout à fait consciente de ces problèmes, notamment ceux que vous avez signalés à l'instant à propos du caractère opérationnel du Nous pensons que la Grèce, qui est maintenant partie prenante à l'Union économique et monétaire, est plus que par le passé consciente des faiblesses administratives et de la nécessité d'y faire face car tout cela est impératif, comme vous l'avez très bien dit, pour tirer le profit maximal du nouveau cadre communautaire d'appui n° 3, qui commence. En ce qui nous concerne, nous suivrons, dans ce cadre et dans le cadre de nos compétences réglementaires, de très près l'évolution de cette mise en œuvre. Je ne manquerai pas, si cela est nécessaire - ne parlons pas de sanctions - de prendre mes responsabilités. S'agissant d'une gestion plus efficace - au-delà de ce qui a déjà été fait dans le cadre communautaire d'appui précédent - je veux rappeler que les autorités helléniques ont accepté de préparer une loi pour adapter la pratique administrative à la réglementation des Fonds structurels. Cette loi se fonde sur les dispositions incluses dans le cadre communautaire d'appui. Les mêmes autorités devront également assurer la nomination de personnes qualifiées, définir les responsabilités administratives, veiller à la bonne information, à la formation des cadres de tous les niveaux. Le système informatique pour la gestion intégrée doit être, lui aussi, pleinement opérationnel. Nous avons souligné, Monsieur Hatzidakis, l'importance que nous attachons à la traduction des accords convenus dans une organisation efficace, sur le terrain et en temps opportun, avant que les premiers crédits soient versés par l'Union européenne, pour la nouvelle période de programmation. Voilà l'assurance que je voulais vous donner."@fr6
lpv:translated text
"Ja, uden endda at tale imellem linjerne tror jeg, at der fra den ene periode til den anden altid er noget vi kan tage ved lære af, fremskridt, der kan gøres, fejl, der kan korrigeres, og når jeg ser, hvordan man har iværksat fællesskabsstøtteramme nr. 2 i Grækenland, vil jeg også tro, vi der kan drage erfaringer. Kommissionen er helt klart bevidst om disse problemer, især de, som De nævnte for et øjeblik siden om den operationelle karakter i Vi mener, at Grækenland, der nu er et støttemodtagende medlem af Den Økonomiske og Monetære Union, i højere grad end tidligere er bevidst om svagheder i forvaltningen og nødvendigheden af at gøre noget ved dem, for alt dette er absolut uomgængeligt, som De så rigtigt sagde, for at høste et maksimalt udbytte af den nye fællesskabsstøtteramme nr. 3, der begynder nu. Vi i Kommissionen følger inden for denne ramme og i henhold til vores lovbestemte beføjelser meget tæt udviklingen af denne gennemførelse. Lad os ikke tale om sanktioner, men jeg skal om nødvendigt ikke glemme at påtage mig mit ansvar. Når vi taler om en mere effektiv forvaltning ud over det, der allerede er gjort inden for den foregående fællesskabsstøtteramme, vil jeg minde om, at de græske myndigheder har accepteret at udarbejde en lov for at tilpasse forvaltningspraksis til strukturfondens bestemmelser. Denne lov bygger på bestemmelserne indeholdt i fællesskabsstøtterammen. De samme myndigheder skal ligeledes sikre udnævnelsen af kvalificerede personer, definere forvaltningsmæssige ansvarsområder, sørge for en god information og for uddannelsen af ledere på alle niveauer. Også computersystemet for den integrerede forvaltning bør være fuldt ud operationelt. Vi har understreget, hr. Hatzidakis, hvor stor vægt vi lægger på en omsætning til praksis og inden for en rimelig tid af aftaler indgået i en effektiv organisation, inden de første bevillinger overføres af EU til den nye programperiode. Det er den forsikring, jeg gerne ville give Dem."@da1
". Ja, ganz offen gesagt, denke ich, daß es beim Übergang von einer Periode zu anderen immer Lehren zu ziehen gibt, Fortschritte zu machen, Fehler zu verbessern sind; und wenn ich mir ansehe, wie das Zweite Gemeinschaftliche Förderkonzept in Griechenland umgesetzt wurde, gilt es, Lehren zu ziehen. Der Kommission sind diese Probleme durchaus bekannt, insbesondere die gerade von Ihnen genannten bezüglich der Arbeitsfähigkeit der Wir sind der Auffassung, daß Griechenland, das nun der Wirtschafts- und Währungsunion angehört, sich heute seiner Schwächen im Bereich der Verwaltung und der Notwendigkeit, etwas daran zu ändern, mehr als in der Vergangenheit bewußt ist. Denn das ist absolut notwendig, um – wie Sie es richtig sagten – aus dem jetzt anlaufenden Dritten Gemeinschaftlichen Förderkonzept den größtmöglichen Nutzen zu ziehen. Wir unsererseits werden im Rahmen unserer Zuständigkeiten sehr genau verfolgen, wie sich die Umsetzung dieses Konzepts gestaltet. Ich werde, falls sich dies als notwendig erweist, die entsprechenden Maßnahmen treffen – von Sanktionen möchte ich in diesem Zusammenhang nicht sprechen. Im Hinblick auf eine effizientere Verwaltung – über das im Rahmen des letzten Gemeinschaftlichen Förderkonzepts Erreichte hinaus – möchte ich daran erinnern, daß die griechischen Behörden zugesagt haben, ein Gesetz vorzubereiten, um die Verwaltungspraxis an die Bestimmungen der Strukturfonds anzupassen. Dieses Gesetz geht von den Bestimmungen aus, die Teil des Gemeinschaftlichen Förderkonzepts sind. Daneben müssen diese Behörden sicherstellen, daß qualifizierte Personen benannt und die Zuständigkeiten der Verwaltung festgelegt werden, daß die richtigen Informationen zur Verfügung stehen und die leitenden Angestellten aller Dienststufen fortgebildet werden. Und auch das EDV-System für die integrierte Verwaltung muß ohne Einschränkungen einsatzfähig sein. Herr Hatzidakis, wir haben deutlich gemacht, wie wichtig es uns ist, daß das, was vereinbart worden ist, vor Ort rechtzeitig in eine effiziente Organisationsstruktur umgesetzt wird, bevor die Europäische Union die ersten Zahlungen für den neuen Programmplanungszeitraum vornimmt. Das kann ich Ihnen versichern!"@de7
"Ναι, δίχως καν να αφήνω υπονοούμενα, πιστεύω ότι πάντα, από τη μία περίοδο στην άλλη, υπάρχουν διδάγματα που πρέπει να αντλήσουμε, βήματα προόδου που πρέπει να σημειώσουμε, λάθη που πρέπει να διορθώσουμε, και προφανώς, όταν βλέπω πώς εφαρμόστηκε το Δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στην Ελλάδα, πιστεύω ότι υπάρχουν διδάγματα που πρέπει να αντλήσουμε. Η Επιτροπή έχει πλήρως επίγνωση των προβλημάτων αυτών, κυρίως αυτών που επισημάνατε πριν από λίγο σχετικά με τον λειτουργικό χαρακτήρα της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα, η οποία τώρα συμμετέχει στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, έχει συνειδητοποιήσει περισσότερο απ’ ό,τι στο παρελθόν τις διοικητικές αδυναμίες και την αναγκαιότητα να τις αντιμετωπίσει, διότι όλα αυτά έχουν επιτακτική σημασία, όπως πολύ καλά είπατε, προκειμένου να αποκομίσουμε το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από το νέο Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που ξεκινά. Εμείς από την πλευρά μας, θα παρακολουθούμε, στο πλαίσιο αυτό και στο πλαίσιο των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων μας, από πολύ κοντά την εξέλιξη αυτής της εφαρμογής. Δεν θα παραλείψω, αν αυτό καταστεί απαραίτητο - ας μην μιλάμε για κυρώσεις - να αναλάβω τις ευθύνες μου. Όσον αφορά μια πιο αποτελεσματική διαχείριση - πέρα απ’ όσα έγιναν ήδη στο προηγούμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι ελληνικές αρχές δέχτηκαν να ετοιμάσουν έναν νόμο για να προσαρμόσουν τη διοικητική πρακτική στον κανονισμό των διαρθρωτικών ταμείων. Ο νόμος αυτός βασίζεται στις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Ο ίδιες αρχές θα χρειαστεί επίσης να διασφαλίσουν τον διορισμό προσώπων που θα διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, να καθορίσουν τις διοικητικές αρμοδιότητες, να επαγρυπνούν για την κατάλληλη πληροφόρηση, για την κατάρτιση στελεχών σε όλα τα επίπεδα. Το σύστημα πληροφορικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση πρέπει να είναι και εκείνο πλήρως λειτουργικό. Τονίσαμε, κύριε Χατζηδάκη, τη σημασία που αποδίδουμε στο να μεταφραστούν οι συμφωνίες που έχουμε συνάψει σε μια αποτελεσματική οργάνωση, επί τόπου και εν ευθέτω χρόνω, πριν να διατεθούν οι πρώτες πιστώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Αυτή είναι η διασφάλιση που ήθελα να σας δώσω."@el8
"Yes, Mr Hatzidakis, even without reading between the lines, I think that, from one period to another, there are always lessons to be learned, progress to be made, mistakes to be corrected and, judging from how the second Community support framework was implemented in Greece, I think there probably are lessons to be learned. The Commission is well aware of the problems, especially those which you have just pointed to in connection with the operational nature of the Management Organization Unit We think that Greece, which is now a full member of the Economic and Monetary Union, is more conscious of its administrative weaknesses and of the need to rectify them than it was in the past because all this is essential, as you have quite rightly said, if maximum profit is to be derived from the new third Community support framework now getting under way. As far as we are concerned, Mr Hatzidakis, we shall monitor how implementation progresses very closely, both within this framework and within the context of our regulatory powers and I shall not fail, if necessary – let us not talk of sanctions – to do my duty. As far as more efficient management is concerned – over and above what has already been done under the previous Community support framework, – I would remind you that the Greek authorities have agreed to draft a bill adapting administrative practice to the rules of the Structural Funds. This law is based on the provisions included in the Community Support Framework. The same authorities will also need to appoint qualified people, define administrative responsibilities and ensure that there is proper information and training for staff at all levels. The computer system for integrated management will also need to be fully operational. We have stressed, Mr Hatzidakis, the importance which we attach to translating agreements into an efficient organisation on the ground, well in advance of payment of the first appropriations by the European Union for the new programming period. That is the assurance which I wanted to give you."@en3
"(FR) Sí, sin hablar entre líneas creo que, de un período a otro, siempre hay lecciones que extraer, progresos que realizar, errores que corregir, y probablemente, cuando veo como se ha ejecutado el Marco comunitario de apoyo nº 2, en Grecia, creo que hay lecciones que extraer. La Comisión es totalmente consciente de estos problemas, principalmente, los que usted ha señalado hace unos instantes a propósito del carácter operativo del Pensamos que Grecia, que es ahora parte activa de la Unión económica y monetaria, es más consciente que en el pasado de las carencias administrativas y de la necesidad de hacerles frente ya que todo esto es imperativo, como ha dicho usted muy bien, para sacar el máximo beneficio del nuevo Marco comunitario de apoyo nº 3, que comienza. En lo que nos afecta, seguiremos, en este marco y en el marco de nuestras competencias reglamentarias, muy cerca la evolución de esta ejecución. No dejaré, si es necesario - no hablemos de sanciones - de asumir mis responsabilidades. Al tratarse de una gestión más eficaz - por encima de lo que ya se ha hecho en el Marco comunitario de apoyo precedente - debo recordar que las autoridades helénicas han aceptado preparar una ley para adaptar la práctica administrativa a la reglamentación de los Fondos Estructurales. Esta ley se basa en las disposiciones incluidas en el Marco comunitario de apoyo. Las mismas autoridades deberán también asegurar el nombramiento de personas cualificadas, definir las responsabilidades administrativas, velar por la información correcta, por la formación de los cuadros de todos los niveles. El sistema informático para la gestión integrada ha de ser también plenamente operativo. Hemos señalado, Sr. Hatzidakis, la importancia que concedemos a la traducción de los acuerdos convenidos en una organización eficaz, sobre el terreno y en tiempo oportuno, antes de que la Unión Europea haga efectivos los primeros créditos, para el nuevo periodo de programación. Esta es la seguridad que yo quería darle."@es12
"Niin, vaikka emme puhuisi edes rivien välistä, olen sitä mieltä, että voimme ohjelmakaudesta toiseen siirtyessämme aina oppia jotakin, saavuttaa edistystä ja korjata virheitä, ja kun tarkastelen tapaa, jolla yhteisön toinen Kreikkaa koskeva tukikehys toteutettiin, meillä on mielestäni todennäköisesti jotakin opittavaa. Komissio on täysin tietoinen näistä ongelmista, varsinkin niistä, joista huomautitte hetki sitten yhteisön tukikehyksen hallinnan järjestelystä vastaavan yksikön toimintavalmiuden osalta. Mielestämme Kreikka, joka kuuluu nyt talous- ja rahaliittoon, on aikaisempaa tietoisempi hallinnollisista heikkouksista ja velvollisuudesta selviytyä niistä, sillä tuo kaikki on välttämätöntä, kuten sanoitte erittäin hyvin, jotta Kreikka voisi hyötyä mahdollisimman paljon uudesta alkavasta kolmannesta yhteisön tukikehyksestä. Me puolestamme seuraamme tämän kehyksen mukaisesti ja sääntelytoimivaltamme puitteissa erittäin tarkasti tämän täytäntöönpanon kehitystä. Kannan varmasti tarpeen vaatiessa vastuuni - älkäämme puhuko rangaistuksista. Tehokkaammasta hallinnasta - yhteisön edellisen tukikehyksen mukaisesti jo toteutettujen toimien ohella - haluan palauttaa mieliin, että Kreikan viranomaiset ovat suostuneet laatimaan lain hallintokäytännön mukauttamiseksi rakennerahastoja koskevaan sääntelyyn. Tämä laki perustuu yhteisön tukikehykseen sisällytettyihin määräyksiin. Näiden samojen viranomaisten on myös varmistettava pätevien henkilöiden nimittäminen, määriteltävä hallinnolliset tehtävät ja pidettävä huolta kaikentasoisten virkamiesten kunnollisesta tiedottamisesta ja koulutuksesta. Yhtenäisen hallinnan varmistavan tietokonejärjestelmän on myös oltava täysin käyttövalmis. Jäsen Hatzidakis, olemme korostaneet sitä, kuinka tärkeänä pidämme tehtyjen sopimusten konkretisoitumista tehokkaaksi järjestelmäksi paikan päällä ja oikeaan aikaan, ennen kuin Euroopan unioni maksaa ensimmäiset määrärahat uutta ohjelmakautta varten. Siinä vakuutus, jonka halusin teille antaa."@fi5
"Sì, senza parlare fra le righe, penso che da un periodo vi siano sempre lezioni da trarre, progressi da compiere, errori da correggere e probabilmente, osservando in che modo è stato attuato il quadro comunitario di sostegno n. 2 in Grecia, penso che si debba davvero trarre una lezione. La Commissione è ben consapevole di questi problemi, in particolare di quelli da lei segnalati poc'anzi a proposito del carattere operativo della . Riteniamo che rispetto al passato la Grecia, che ora fa parte dell'Unione economica e monetaria, sia più consapevole delle carenze amministrative e della necessità di affrontarle perché tutto questo è assolutamente imprescindibile, come lei ha detto molto bene, per trarre il massimo profitto dal nuovo quadro comunitario di sostegno n. 3 che è alle fasi iniziali. Per quanto ci riguarda, in tale contesto e nell'ambito delle nostre competenze regolamentari seguiremo molto da vicino l'andamento dell'attuazione di tale quadro. Non mancherò, se sarà necessario - senza parlare di sanzioni - di assumermi le mie responsabilità. Quanto ad una gestione più efficace - al di là di quanto è già stato fatto nel precedente quadro comunitario di sostegno - voglio ricordare che le autorità elleniche hanno accettato di definire una legge volta ad adeguare la prassi amministrativa al regolamento dei Fondi strutturali. Tale legge si fonda sulle disposizioni incluse nel quadro comunitario di sostegno. Le stesse autorità dovranno anche assicurare la nomina di persone qualificate, definire le responsabilità amministrative, vigilare a che venga garantita una buona informazione e la formazione di quadri a tutti i livelli. Anche il sistema informatico per la gestione integrata dev'essere pienamente operativo. Abbiamo sottolineato, onorevole Hatzidakis, l'importanza da noi attribuita alla necessità di tradurre gli accordi conclusi in un'organizzazione efficace e in tempo utile, prima che i primi fondi vengano versati dall'Unione europea per il nuovo periodo di programmazione. Ecco l'assicurazione che volevo fornire."@it9
"Yes, Mr Hatzidakis, even without reading between the lines, I think that, from one period to another, there are always lessons to be learned, progress to be made, mistakes to be corrected and, judging from how the second Community support framework was implemented in Greece, I think there probably are lessons to be learned. The Commission is well aware of the problems, especially those which you have just pointed to in connection with the operational nature of the Management Organization Unit We think that Greece, which is now a full member of the Economic and Monetary Union, is more conscious of its administrative weaknesses and of the need to rectify them than it was in the past because all this is essential, as you have quite rightly said, if maximum profit is to be derived from the new third Community support framework now getting under way. As far as we are concerned, Mr Hatzidakis, we shall monitor how implementation progresses very closely, both within this framework and within the context of our regulatory powers and I shall not fail, if necessary – let us not talk of sanctions – to do my duty. As far as more efficient management is concerned – over and above what has already been done under the previous Community support framework, – I would remind you that the Greek authorities have agreed to draft a bill adapting administrative practice to the rules of the Structural Funds. This law is based on the provisions included in the Community Support Framework. The same authorities will also need to appoint qualified people, define administrative responsibilities and ensure that there is proper information and training for staff at all levels. The computer system for integrated management will also need to be fully operational. We have stressed, Mr Hatzidakis, the importance which we attach to translating agreements into an efficient organisation on the ground, well in advance of payment of the first appropriations by the European Union for the new programming period. That is the assurance which I wanted to give you."@lv10
"Ja, mijnheer de Voorzitter, ik wind er geen doekjes om, ik denk dat er uit alle periodes lering te trekken is, dat het altijd beter kan, dat er altijd fouten zijn die rechtgezet moeten worden en waarschijnlijk, als ik zie hoe het communautair bestek nr. 2 in Griekenland is uitgevoerd, valt er hier nog wat te leren. De Commissie is zich heel goed bewust van deze problemen, met name van de moeilijkheden met de operationaliteit bij de die u zojuist heeft genoemd. Wij denken dat Griekenland, nu lid van de Economische en Monetaire Unie, zich door het verleden heel goed bewust is van de administratieve zwakheden en de noodzaak beseft om hier wat aan te doen. Want, zoals u heel juist heeft opgemerkt, dit is absoluut noodzakelijk om optimaal profijt te trekken van het nieuwe communautaire bestek nr. 3 dat van start gaat. Wat ons betreft zullen wij in dit kader, en in het kader van onze reglementaire bevoegdheden, het verloop van deze uitvoering nauwgezet blijven volgen. Laten we het nu niet over sancties hebben, maar als dat nodig is, zal ik zeker mijn verantwoordelijkheden nemen. Wat de verbetering van de beheersefficiëntie betreft – afgezien van hetgeen al in het kader van het vorig bestek is gedaan - wil ik erop wijzen dat de Griekse autoriteiten ingestemd hebben met de voorbereiding van een wet voor aanpassing van de administratieve handelwijze aan de voorschriften van de structuurfondsen. Deze wet is gebaseerd op de bepalingen in het communautair bestek. Dezelfde autoriteiten dienen eveneens te zorgen voor benoeming van gekwalificeerde mensen, het vaststellen van de administratieve verantwoordelijkheden, toe te zien op de juistheid van de informatie en op de opleiding van leidinggevend personeel op alle niveaus. Ook het computersysteem voor het geïntegreerd beheer moet volledig operationeel zijn. Wij hebben duidelijk gemaakt, mijnheer Hatzidakis, hoeveel belang wij eraan hechten dat de gesloten akkoorden uitmonden in een efficiënte organisatie, ter plaatse en op het juiste tijdstip, voordat de eerste gelden voor de nieuwe programmeringsperiode door de Europese Unie worden overgemaakt. Die garantie wilde ik u geven."@nl2
"Sim, sem falar sequer nas entrelinhas, creio que, de um período para outro, há sempre lições a tirar, progressos a realizar, erros a corrigir e, quando vejo a forma como foi aplicado o quadro comunitário de apoio n° 2, na Grécia, penso que há lições a tirar. A Comissão está absolutamente consciente destes problemas, nomeadamente dos problemas que referiu há pouco a propósito do carácter operacional da Pensamos que a Grécia, que é agora membro de pleno direito da União Económica e Monetária, passou a estar mais consciente das insuficiências administrativas e da necessidade de as corrigir pois tudo isto é imperioso, como disse e bem, para aproveitar ao máximo o novo quadro comunitário de apoio n° 3, que vai iniciar­se . Pela nossa parte, acompanharemos de muito perto, neste quadro e no âmbito das nossas competências regulamentares, a evolução desta aplicação. Não deixarei, se necessário ­ não falemos de sanções ­ de assumir as minhas responsabilidades. Quanto a uma gestão mais eficaz – que vá além do que já foi feito no quadro comunitário de apoio anterior – cumpre recordar que as autoridades helénicas acordaram em elaborar uma lei a fim de adequar a prática administrativa à regulamentação dos Fundos Estruturais. Esta lei baseia­se nas disposições incluídas no quadro comunitário de apoio. Incumbe às mesmas autoridades assegurar a nomeação de pessoas qualificadas, definir as responsabilidades administrativas, zelar pela boa informação e pela formação dos quadros de todos os níveis. O sistema informático para a gestão integrada deverá encontrar­se também plenamente operacional. Salientámos, Senhor Deputado Hatzidakis, que atribuímos a maior importância ao facto de os acordos celebrados se traduzirem numa organização eficaz, no terreno e em tempo oportuno, antes de a União Europeia proceder aos primeiros pagamentos para o novo período de programação. Eis o que desejava assegurar­lhe."@pt11
"Ja, utan att ens tala mellan raderna tror jag att man alltid kan ta lärdom av en tidigare period, att det finns framsteg att uppnå, misstag att rätta till, och – när jag ser hur gemenskapsstödram nr 2 har genomförts i Grekland – att det sannolikt finns anledning att ta lärdom. Kommissionen är helt medveten om dessa problem, bl.a. de som ni själv framhöll för en stund sedan i fråga om den operativa karaktären på Vi anser att Grekland, som nu är en fullvärdig medlem av Ekonomiska och monetära unionen, mer än tidigare är medvetet om administrativa brister och kravet på att ta itu med dessa, eftersom det är nödvändigt – som ni själv uttryckte det på ett mycket bra sätt – för att dra maximal fördel av den nya gemenskapsstödramen nr 3, som nu inleds. Vad beträffar oss, kommer vi att på mycket nära håll följa utvecklingen av detta genomförande, i det här sammanhanget och inom ramen för våra stadgeenliga befogenheter. Om det visar sig nödvändigt kommer jag att ta mitt ansvar, men låt oss inte tala om sanktioner. När det gäller en effektivare förvaltning – bortsett från vad som redan har gjorts i samband med den föregående gemenskapsstödramen – vill jag erinra om att de grekiska myndigheterna har accepterat att utarbeta en lag för att anpassa den administrativa praxisen till bestämmelserna för strukturfonderna. Denna lag grundar sig på bestämmelser som ingår i gemenskapsstödramen. Samma myndigheter måste också se till att kvalificerade personer utnämns, fastställa administrativa ansvarsområden, ombesörja en bra information och personalutbildning på alla nivåer. Datasystemet för den integrerade förvaltningen måste också vara fullt operativt. Vi har betonat, herr Hatzidakis, den betydelse vi tillmäter det faktum att överenskomna avtal i god tid tar sig uttryck i en effektiv organisation i medlemsländerna, innan Europeiska unionen betalar ut de första krediterna för den nya programperioden. Denna garanti ville jag ge er."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph