Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-05-Speech-3-324"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000705.9.3-324"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, έχω εδώ μπροστά μου το σχέδιο ανάπτυξης 2000-2006 το οποίο σας έστειλε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας το περασμένο φθινόπωρο. Στη σελίδα 1-119 λέει επί λέξει: "Σε περίπτωση που το Βα Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης θα ολοκληρωνόταν στην περίοδο 1994-1999 σύμφωνα με τον σχετικό σχεδιασμό, η εκτέλεσή του θα επιτάχυνε τον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος την περίοδο 1994-1999 κατά 0,6%". Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε παραπάνω ΑΕΠ της τάξεως των 1,6 τρις δρχ. την περίοδο 1994-1999 από αυτό το οποίο είχαμε. Το παραδέχθηκε η ίδια η κυβέρνηση και εσείς ανάμεσα από τις γραμμές νομίζω ότι παραδεχθήκατε ότι υπάρχουν προβλήματα με την δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα. Ειδικότερα δε, νομίζω ότι θα έχετε πρόβλημα με τις επιτροπές διαχείρισης και θέλω να μου πείτε συγκεκριμένα: Τί προτίθεστε να κάνετε με την ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης) και τις σχέσεις της με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, που δεν είναι οι καλύτερες; Τί θα γίνει με το outsourcing, τους εξωτερικούς συνεργάτες που χρειαζόμαστε; Θα υπάρξουν κίνητρα και ποινές από εδώ και πέρα για να γίνεται σωστή εφαρμογή του κοινοτικού πλαισίου στήριξης απα αυτούς που το χειρίζονται; Ειδικότερα, τί θα γίνει με την μεγάλη πληγή του Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα που, κατά την άποψή μου, αποτελεί ουσιαστικά μαύρη τρύπα μέσα στην οποία χάνονται οι κοινοτικοί πόροι;"@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. kommissær, jeg har her foran mig den udviklingsplan for 2000-2006, som ministeriet for national økonomi sendte til Dem i efteråret. På side 1-119 står der ordret: "I tilfælde af, at den anden fællesskabsstøtteramme måtte blive fuldført i perioden 1994-1999 ifølge den dertil vedrørende planlægning, vil dens fuldbyrdelse fremskynde tempoet i den gennemsnitlige, årlige stigning af BNP i perioden 1994-1999 med ca. 0,6%". Det betyder, at vi kunne have haft et højere BNP af størrelsesordenen 1,6 billioner drakmer i perioden 1994-1999 end det, vi faktisk havde. Regeringen accepterede det selv, og De, tror jer, accepterede mellem linjerne, at der er problemer med den offentlige administration i Grækenland. Jeg tror specielt, at De får problemer med forvaltningsudvalgene, og jeg vil gerne bede Dem fortælle mig specifikt: Hvad agter De at gøre med Enheden til Organisering af Forvaltningen og dens forhold til ministeriet for national økonomi, som ikke er det bedste? Hvad vil der ske med de udenlandske arbejdere, som vi har brug for? Vil man ty til tilskyndelser og straffe, så de, som forvalter fællesskabsstøtterammen, sørger for en ordentlig gennemførelse af den? Og hvad vil der specielt ske med det store hul i Socialfonden i Grækenland, som efter min mening faktisk er som et sort hul, som opsluger Fællesskabets midler?"@da1
"Herr Präsident, Herr Kommissar, ich habe hier den Entwicklungsplan 2000–2006 vor mir, den Ihnen das Ministerium für Volkswirtschaft im Herbst vorigen Jahres übersandt hat. Auf Seite 1-119 heißt es wörtlich: „Sollte das Zweite Gemeinschaftliche Förderkonzept gemäß der diesbezüglichen Planungen im Zeitraum 1994–1999 abgeschlossen werden, so würde die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts 1994–1999 um 0,6 % steigen.“ Demnach hätten wir für den Zeitraum 1994–1999 ein um ca. 1,6 Billionen Drachmen höheres BIP erzielen können. Das hat die Regierung selbst zugegeben, und Sie haben, so meine ich, zwischen den Zeilen zugegeben, daß es Probleme mit der öffentlichen Verwaltung in Griechenland gibt. Im besonderen glaube ich, daß Sie Schwierigkeiten mit den Verwaltungsausschüssen haben werden. Ich frage Sie daher konkret: Was gedenken Sie im Hinblick auf die und ihre Beziehungen zum Ministerium für Volkswirtschaft zu unternehmen, um die es nicht eben zum besten bestellt ist? Was wird aus dem den benötigten externen Mitarbeitern? Wird es von nun an Anreize und Strafen geben, damit das Gemeinschaftliche Förderkonzept von denen, die es verwalten, korrekt umgesetzt wird? Was insbesondere wird aus dem wunden Punkt, nämlich dem Sozialfonds in Griechenland, der meines Erachtens im Grunde genommen ein Faß ohne Boden ist, in dem die Gemeinschaftsmittel auf Nimmerwiedersehen verschwinden?"@de7
"Mr President, Commissioner, I have before me the development plan for 2000-2006 sent to you by the Ministry of the National Economy last autumn. On page 1-119 it says that if the 2nd Community Support Framework had been completed between 1994 and 1999 in accordance with the relevant plan, this would have increased the average annual rate of growth in the Gross National Product for the 1994-1999 period by 0.6%. This would have meant additional GNP in the order of GRD 1.6 trillion over and above what we actually had. The government accepts this and, between the lines, I think that you accept that there are problems with the public administration in Greece. More importantly, I think that you will have problems with the management committees and I should like you to tell me specifically what you intend to do with the Management Organisation Unit and relations with the Ministry of the National Economy, which could be better? What is to be done about outsourcing the external employees whom we need? Will there be incentives and penalties from now on in order to ensure that the Community Support Framework is applied correctly to those who need it? More importantly, what is to be done about the gaping wound in the Social Fund in Greece which, in my view, is no more than a black hole which just swallows up Community funds?"@en3
"(EL) Señor Presidente, señor Comisario, tengo delante el programa de desarrollo 2000-2006 que le fue enviado a usted por el Ministerio de Economía el otoño pasado. En la página 1-119 dice literalmente: «En el caso de que el segundo marco comunitario de apoyo se hubiera completado en el período 1994-1999 de acuerdo con el plan correspondiente, su ejecución habría acelerado el crecimiento medio anual del Producto Nacional Bruto durante el período 1994-1999 en un 0,6%.» Esto significa que podríamos haber tenido un PNB superior en 1,6 billones de dracmas al que realmente tuvimos durante el período 1994-1999. Lo ha reconocido el propio gobierno, y usted también, entre líneas, creo que ha reconocido que hay problemas con la administración pública en Grecia. Creo que van a tener ustedes problemas especialmente con las autoridades de gestión, y quisiera que me dijera usted concretamente: ¿Qué piensan ustedes hacer con la UOG (Unidad de Organización de la Gestión), y con las relaciones con el Ministerio de Economía, que no son las deseables? ¿Qué va a ocurrir con el es decir, con los colaboradores externos que necesitamos? ¿Habrá incentivos y sanciones de ahora en adelante, de suerte que quienes gestionan el marco comunitario de apoyo lo apliquen correctamente? Concretamente, ¿qué va a pasar con la gran lacra del Fondo Social en Grecia, que, en mi opinión, no es realmente sino un agujero negro por el que se pierden los fondos comunitarios?"@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, minulla on edessäni kehitysohjelma vuosille 2000–2006, jonka valtiovarainministeriö on lähettänyt teille viime syksynä. Sivulla 1-119 sanotaan seuraavasti: "Siinä tapauksessa, että yhteisön toinen tukikehys saatetaan päätökseen kaudella 1994–1999 suunnitelman mukaisesti, sen toteuttaminen nopeuttaa BKT:n vuosittaista keskikasvua kaudella 19941999 0,6 prosentilla". Tämä tarkoittaa, että kaudella 1994–1999 BKT olisi voinut olla noin 1,6 miljardia drakhmaa suurempi kuin se oli. Hallitus on itse myöntänyt tämän, ja mielestäni tekin rivien välissä myönsitte, että Kreikan julkisessa hallinnossa esiintyy ongelmia. Ongelmia on mielestäni erityisesti hallintoviranomaisten kohdalla, haluaisin, että kertoisitte konkreettisesti: Mitä aiotte tehdä ΜΟΔ:lle (hallinnon organisointiyksikkö) ja sen suhteille valtiovarainministeriöön, jotka eivät ole parhaimmat? Mitä tapahtuu outsourcing-menettelylle, ulkoisille yhteistyökumppaneille, joita tarvitsemme? Luodaanko tästä lähtien kannustimia ja rangaistuksia, jotta ne, jotka tarvitsevat yhteisön tukikehystä, soveltaisivat sitä oikein? Mitä tapahtuu erityisesti yhteisön rahaston suurelle haavalle Kreikassa, joka on nähdäkseni käytännössä musta aukko, johon yhteisön varat hukkuvat?"@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, j’ai ici, devant moi, le plan de développement 2000-2006 que vous a envoyé le ministère de l'Économie nationale en automne dernier. À la page 1-119, il est dit mot pour mot : "Au cas où le deuxième Cadre Communautaire d’Appui serait intégré au cours de la période 1994-1999, conformément au programme afférent, sa réalisation accélérerait de 0,6 % le rythme annuel moyen d’augmentation du produit national brut de la période 1994-1999". Ce qui signifie que nous aurions pu avoir, pour la période 1994-1999, un PNB de 1,6 billions de drachmes plus élevé que celui que nous avons eu. Le gouvernement lui-même l’a reconnu, et je crois que vous-même avez reconnu, entre les lignes, que l’administration publique en Grèce vous pose quelques problèmes. Plus particulièrement, je crois que vous avez des difficultés avec les commissions de gestion et je voudrais que vous me précisiez : Qu’avez-vous l’intention de faire au sujet de la MOU (Unité d’organisation de gestion) et de ses relations avec le ministère de l'Économie nationale qui ne sont pas les meilleures ? Qu’adviendra-t-il du " ", des collaborateurs extérieurs dont nous avons besoin ? Y aura-t-il désormais des stimulants et des peines pour ceux qui gèrent le cadre communautaire d’appui, afin qu’il soit appliqué de manière appropriée ? Plus particulièrement, que va-t-il se passer avec la grande "plaie" du Fonds social qui, à mon avis, est en Grèce, un puits sans fond où se perdent les ressources communautaires ?"@fr6
"Signor Presidente, signor Commissario, ho qui davanti a me il progetto di sviluppo 2000-2006, inviatole dal Ministero dell’economia nazionale lo scorso autunno. Alla pagina 1-119 si dice testualmente: “Nel caso in cui il secondo quadro comunitario di sostegno venisse completato nel periodo 1994-99 secondo il relativo progetto, la sua esecuzione comporterebbe un’accelerazione dello 0,6 percento del tasso medio annuale di crescita del PIL nel periodo 1994-99”. Ciò significa che, in detto periodo, avremmo potuto avere un PIL di 1.600 miliardi di dracme superiore a quello registrato in realtà. Il governo l’ha ammesso e lei stesso – credo tra le righe – riconosce che vi sono problemi nell’amministrazione pubblica della Grecia. In particolare ritengo che ci saranno problemi con i comitati di gestione e vorrei dunque porre alcune domande. Che si intende fare con l’Unità organizzazione e gestione, i cui rapporti con il Ministero dell’economia nazionale non sono certo idilliaci? Che ne sarà dell’ e dei collaboratori esterni che ci servono? D’ora in poi ci saranno incentivi e sanzioni per assicurare una giusta applicazione del quadro comunitario di sostegno da parte di coloro che lo utilizzano? Più specificamente, che ne sarà della grande piaga del Fondo sociale in Grecia, che a mio avviso rappresenta un vero buco nero in cui spariscono le risorse comunitarie?"@it9
"Mr President, Commissioner, I have before me the development plan for 2000-2006 sent to you by the Ministry of the National Economy last autumn. On page 1-119 it says that if the 2nd Community Support Framework had been completed between 1994 and 1999 in accordance with the relevant plan, this would have increased the average annual rate of growth in the Gross National Product for the 1994-1999 period by 0.6%. This would have meant additional GNP in the order of GRD 1.6 trillion over and above what we actually had. The government accepts this and, between the lines, I think that you accept that there are problems with the public administration in Greece. More importantly, I think that you will have problems with the management committees and I should like you to tell me specifically what you intend to do with the Management Organisation Unit and relations with the Ministry of the National Economy, which could be better? What is to be done about outsourcing the external employees whom we need? Will there be incentives and penalties from now on in order to ensure that the Community Support Framework is applied correctly to those who need it? More importantly, what is to be done about the gaping wound in the Social Fund in Greece which, in my view, is no more than a black hole which just swallows up Community funds?"@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, ik heb het ontwikkelingsplan voor de periode 2000-2006 voor mij liggen dat wij de afgelopen herfst van het ministerie van Nationale Economie van Griekenland hebben ontvangen. Op bladzijde 1-119 staat letterlijk: “Als het tweede communautaire bestek voor de periode 1994-1999 zoals gepland ten uitvoer was gelegd, had men met de uitvoering daarvan het gemiddeld jaarlijks stijgingspercentage van het bruto binnenlands product in de periode 1994-1999 met 0,6% kunnen versnellen”. Dat betekent dus dat wij in de periode 1994-1996 1,6 biljard drachme meer aan BBP hadden kunnen hebben. De regering heeft dat trouwens ook zelf toegegeven en ook u hebt tussen de regels door laten blijken dat er problemen zijn met de overheid in Griekenland. Ik denk dat u met name problemen zult hebben met de beheerscomité’s en ik wilde dan ook graag het volgende van u weten: wat bent u van plan te doen met de eenheid voor beheersorganisatie en zijn betrekkingen met het ministerie van Nationale Economie, die niet bepaald om over naar huis te schrijven zijn. Wat gebeurt er met de met de noodzakelijke externe medewerkers? Zullen er in het vervolg aan de degenen die dit bestek beheren stimulansen worden geboden voor een juiste toepassing van het communautair bestek en eventueel straffen worden opgelegd? Wat gaat u doen met het Sociaal Fonds in Griekenland. Dat is een open wond. Dit is mijns inziens een zwart gat waarin de communautaire middelen spoorloos verdwijnen."@nl2
"­ Senhor Presidente, Senhor Comissário, tenho aqui na minha frente o plano de desenvolvimento para o período de 2000­2006 que lhe enviou o Ministério da Economia Nacional no Outono passado. Na página 1­119 diz textualmente: "Se o segundo Quadro Comunitário de Apoio tivesse ficado concluído no período de 1994­1999 de acordo com a respectiva programação, a sua execução teria assegurado um ritmo de crescimento médio anual do Produto Interno Bruto da ordem dos 0,6% no período de 1994­1999". Significa isto que neste poderíamos ter tido um PIB superior ao que tivemos em 1,6 milhões de milhões de dracmas. O próprio Governo admitiu isso, e entre as linhas julgo que o senhor também reconheceu que existem problemas com a administração pública na Grécia. De um modo especial, porém, julgo que o senhor terá problemas com as autoridades de gestão e quero que me diga concretamente: o que tenciona fazer com a UOG (Unidade de Organização de Gestão) e as suas relações com o Ministério da Economia Nacional, que não são as melhores? O que irá acontecer com o os colaboradores externos de que necessitamos? Haverá incentivos e penalizações daqui por diante, para que o quadro comunitário de apoio seja executado de forma adequada por aqueles que o administram? De um modo especial, o que irá acontecer com a grande chaga do Fundo Social na Grécia, que, na minha opinião, constitui efectivamente um buraco negro dentro do qual se perdem os fundos comunitários?"@pt11
"Herr talman, herr kommissionär! Jag har här framför mig den utvecklingsplan för 2000-2006 som finansdepartementet skickade till er förra hösten. På sidan 1-119 står det ordagrant: "Om den andra ramen för gemenskapsstöd under perioden 1994-1999 skulle genomföras i enlighet med den gällande planeringen, skulle detta öka den genomsnittliga årliga tillväxttakten för bruttonationalprodukten för perioden 1994-1999 med 0,6 procent." Det betyder att vi skulle ha kunnat ha en BNP för perioden 1994-1999 i storleksordningen 1,6 biljoner drakmer högre än vad vi hade. Det har regeringen själv erkänt, och jag tror att ni, mellan raderna, har erkänt att det finns problem med den offentliga förvaltningen i Grekland. I synnerhet tror jag att ni kommer att få problem med de administrativa utskotten, och jag vill att ni konkret talar om för mig följande: Vad ämnar ni göra med enheten för organisation och administration och dess förbindelser med finansdepartementet, som inte är de bästa. Vad kommer att hända på området outsourcing, med de externa medarbetare som vi behöver? Kommer det från och med nu att finnas piskor och morötter för dem som hanterar ramen för gemenskapsstöd, så att den genomförs korrekt? Och, i synnerhet, vad kommer att hända med det öppna "såret" i Socialfonden i Grekland, som, enligt min mening, utgör ett verkligt svart hål i vilket gemenskapsmedlen försvinner?"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph