Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-05-Speech-3-323"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000705.9.3-323"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Je voudrais, en réponse à la question que me pose M. Hatzidakis, d'abord souligner avec satisfaction, au nom de la Commission, le caractère ambitieux du plan de développement régional de la Grèce pour la nouvelle période 2000-2006. Ce plan va promouvoir les réformes structurelles nécessaires pour la réussite de l'engagement de la Grèce au sein de l'Union économique et monétaire. La négociation en vue de l'établissement de ce cadre communautaire d'appui a permis de renforcer certains aspects de la stratégie du plan de développement régional, en ce qui concerne notamment l'éducation, la formation professionnelle et la protection de l'environnement. À présent, Monsieur Hatzidakis, le défi que nous devons relever ensemble consiste à atteindre réellement ces objectifs en assurant une gestion efficace des Fonds structurels et des fonds nationaux correspondants. La Commission a attiré l'attention des autorités helléniques - je l'ai fait moi-même à deux reprises en me rendant à Athènes en l'espace de neuf mois - sur la nécessité de mettre en place des structures administratives performantes et efficaces avant le transfert des crédits communautaires. Il s'agit notamment de la mise en place des autorités de gestion et, en priorité, de l'autorité de gestion du cadre communautaire d'appui. La Commission a accueilli favorablement l'intention des autorités helléniques d'adopter un nouveau cadre légal spécifique pour régler l'ensemble de ces questions avant cet automne. J'aurai moi-même - puisque je vais en Grèce pour une visite officielle à Athènes et en Crète au mois d'octobre - l'occasion de préciser et de vérifier ce point. La négociation pour l'adoption du cadre communautaire d'appui est en train de s'achever, même si certains points restent encore ouverts, notamment ceux qui concernent la répartition des allocations financières et la définition du système de mise en œuvre. Nous attendons et nous espérons, Monsieur le Président, une conclusion rapide sur ces points également. Les négociations en vue d'adopter des programmes opérationnels ont été ouvertes en parallèle avec la finalisation de celles concernant le cadre communautaire d'appui. Ces négociations progressent normalement et je prévois que certains programmes pourraient être approuvés, en principe, avant la fin du mois d'août."@fr6
lpv:translated text
"Jeg vil gerne først som svar på det spørgsmål, hr. Hatzidakis stiller mig, på Kommissionens vegne med tilfredshed understrege den ambitiøse karakter i Grækenlands regionaludviklingsplan for den nye periode 2000-2006. Planen vil fremme de strukturelle reformer, der er nødvendige for, at det kan lykkes Grækenland at påtage sig forpligtelserne i forbindelse med Den Økonomiske og Monetære Union. Forhandlingerne med henblik på at fastlægge denne fællesskabsstøtteramme har gjort det muligt at styrke visse aspekter i strategien for regionaludviklingsplanen, især hvad angår uddannelser, erhvervsuddannelser og miljøbeskyttelse. Den udfordring, vi nu skal tage op sammen, hr. Hatzidakis, består reelt i at nå disse mål ved at sikre en effektiv forvaltning af strukturfondene og de tilsvarende nationale fonde. Kommissionen har gjort de græske myndigheder opmærksom på - jeg har selv været i Athen to gange i løbet af ni måneder - nødvendigheden af at oprette højtydende og effektive forvaltningsstrukturer inden overførslen af fællesskabsbevillinger. Det drejer sig især om at installere forvaltningsmyndigheder, og, som det vigtigste, forvaltningsmyndigheden for fællesskabsstøtterammen. Kommissionen har set positivt på de græske myndigheders intentioner om at vedtage en ny specifik juridisk ramme for at løse alle disse spørgsmål inden efteråret. Da jeg tager til Grækenland på et officielt besøg i Athen og på Kreta i oktober, får jeg lejlighed til selv at præcisere og kontrollere dette punkt. Forhandlingerne om godkendelse af fællesskabsstøtterammen er ved at være afsluttet, selv om der stadig er visse åbne punkter, især angående fordelingen af de finansielle tilskud og definitionen på gennemførelsessystemet. Vi forventer og håber, hr. formand, på en hurtig konklusion også på disse punkter. Forhandlingerne om at vedtage de operationelle programmer er åbnet sideløbende med afslutningen af forhandlingerne om fællesskabsstøtterammen. Sidstnævnte skrider planmæssigt frem, og jeg forudser, at visse programmer i princippet kan blive godkendt inden udgangen af august."@da1
". Als Antwort auf die Frage von Herrn Hatzidakis möchte ich im Namen der Kommission zunächst mit Genugtuung festhalten, daß der regionale Entwicklungsplan Griechenlands für die neue Periode 2000-2006 ehrgeizige Ziele aufweist. Dieser Plan wird die für den Erfolg Griechenlands in der Wirtschafts- und Währungsunion notwendigen Strukturreformen fördern. In den Verhandlungen über die Aufstellung dieses Gemeinschaftlichen Förderkonzepts ist erreicht worden, daß ausgewählte strategische Aspekte des regionalen Entwicklungsplans im Vordergrund stehen, insbesondere der schulische Bereich, die Berufsausbildung und der Umweltschutz. Nun, Herr Hatzidakis, besteht die Herausforderung, der wir uns gemeinsam stellen müssen, darin, die Ziele auch tatsächlich zu erreichen, indem wir sicherstellen, daß die Mittel der Strukturfonds und die der entsprechenden nationalen Fonds effizient eingesetzt werden. Die Kommission hat den griechischen Behörden gegenüber deutlich gemacht – ich selbst war dazu in den letzten neun Monaten zweimal in Athen –, daß es notwendig ist, leistungsfähige und effiziente Verwaltungsstrukturen zu errichten, bevor Mittel der Gemeinschaft überwiesen werden. Dabei handelt es sich insbesondere um die Einrichtung von Managementstellen, wobei die Stellen für die Verwaltung des Gemeinschaftlichen Förderkonzepts Vorrang haben. Die Kommission begrüßt die Absicht der griechischen Behörden, einen neuen gesonderten Rechtsrahmen zu schaffen, um all diese Fragen bis zum Herbst zu regeln. Ich werde persönlich die Gelegenheit haben – da ich im Oktober Griechenland und Kreta einen offiziellen Besuch abstatte –, diese Angelegenheit zu erläutern und zu überprüfen. Die Verhandlungen über das Gemeinschaftliche Förderkonzept stehen vor ihrem Abschluß, auch wenn gewisse Punkte noch offen sind, insbesondere die Aufteilung der Beihilfen und die Festlegung eines Systems für die Umsetzung. Wir erwarten und hoffen, daß wir auch diese Punkte schnell abschließen können. Parallel zu den sich in der Endphase befindlichen Gesprächen über das Gemeinschaftliche Förderkonzept haben Verhandlungen über die operationellen Programme begonnen. Diese Verhandlungen kommen voran, und ich gehe davon aus, daß wir im Prinzip bestimmte Programme bis Ende August verabschieden können."@de7
"θα επιθυμούσα, απαντώντας στην ερώτηση που μου υπέβαλε ο κ. Χατζηδάκης, να επισημάνω καταρχάς με ικανοποίηση, εξ ονόματος της Επιτροπής, τον φιλόδοξο χαρακτήρα του σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης της Ελλάδας για τη νέα περίοδο 2000-2006. Το σχέδιο αυτό θα προωθήσει τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την επιτυχία της συμμετοχής της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Οι διαπραγματεύσεις εν όψει της θέσπισης αυτού του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης επέτρεψαν την ενίσχυση ορισμένων πτυχών της στρατηγικής του σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης, κυρίως όσον αφορά την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την προστασία του περιβάλλοντος. Σήμερα, κύριε Χατζηδάκη, η πρόκληση στην οποία πρέπει να απαντήσουμε μαζί συνίσταται στην ουσιαστική επίτευξη αυτών των στόχων διασφαλίζοντας μια αποτελεσματική διαχείριση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και των αντίστοιχων εθνικών πόρων. Η Επιτροπή επέστησε την προσοχή των ελληνικών αρχών - το έπραξα εγώ προσωπικά δύο φορές επισκεπτόμενος την Αθήνα σε διάστημα εννέα μηνών - στην αναγκαιότητα να συστηθούν λειτουργικές και αποτελεσματικές διοικητικές δομές πριν από τη μεταφορά κοινοτικών πόρων. Πρόκειται κυρίως για τη δημιουργία των διαχειριστικών αρχών και, κατά προτεραιότητα, της διαχειριστικής αρχής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η Επιτροπή επεφύλαξε ευνοϊκή υποδοχή στην πρόθεση που εκδήλωσαν οι ελληνικές αρχές να εγκρίνουν ένα νέο ειδικό νομικό πλαίσιο για τη ρύθμιση όλων αυτών των ζητημάτων πριν από το φθινόπωρο. Θα έχω εγώ προσωπικά - εφόσον θα μεταβώ στην Ελλάδα για επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα και την Κρήτη τον Οκτώβριο - την ευκαιρία να διευκρινίσω και να επαληθεύσω αυτό το στοιχείο. Οι διαπραγματεύσεις για την έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ολοκληρώνονται έστω και αν κάποια σημεία παραμένουν ανοικτά, κυρίως αυτά που αφορούν την κατανομή των χρηματοδοτικών ποσών και τον καθορισμό του συστήματος εφαρμογής. Περιμένουμε και ελπίζουμε, κύριε Πρόεδρε, μια ταχεία κατάληξη και σε αυτά τα σημεία. Οι διαπραγματεύσεις εν όψει της έγκρισης των λειτουργικών προγραμμάτων έχουν ξεκινήσει παράλληλα με την οριστικοποίηση εκείνων που αφορούν το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Οι διαπραγματεύσεις αυτές προχωρούν κανονικά και προβλέπω ότι ορισμένα προγράμματα θα μπορούσαν να εγκριθούν, καταρχήν, πριν το τέλος Αυγούστου."@el8
"In response to the question put to me by Mr Hatzidakis, I should like to stress the Commission's delight at the ambitious scope of Greece's regional development plan for the new period 2000-2006. This plan will promote the structural reforms needed so that Greece can honour its commitment within Economic and Monetary Union. Negotiations to establish this Community support framework have allowed certain aspects of the strategy for the regional development plan to be strengthened, especially with regard to education, vocational training and environmental protection. At the moment, Mr Hatzidakis, the challenge which we must take up together is to genuinely achieve these objectives by ensuring that the Structural Funds and the corresponding national funds are managed efficiently. The Commission has drawn the attention of the Greek authorities – I personally have done so twice on two visits to Athens within the space of nine months – to the need to set up efficient administrative structures before Community appropriations are transferred. The most important thing is to set up management authorities and, as a matter of priority, the management authority for the Community Support Framework. The Commission has welcomed the intention of the Greek authorities to adopt a new specific legal framework by the autumn, to regulate all these matters. I personally – since I shall be in Greece for an official visit to Athens and Crete in October – shall have an opportunity to specify and verify this point. Negotiations on the adoption of the Community support framework are in the final stages, even though a number of points have yet to be finalised, with regard mainly to the distribution of financial allocations and the definition of the implementation system. We expect and we hope, Mr Hatzidakis, that these points will also be quickly finalised. Negotiations on the adoption of operational programmes have started in parallel with the final stage of negotiations on the Community support framework. These negotiations are progressing normally and I trust that we will be able to approve certain programmes by the end of August."@en3
"(FR) Quisiera, como respuesta a la pregunta que me formula el Sr. Hatzidakis, en primer lugar señalar con satisfacción, en nombre de la Comisión, el carácter ambicioso del plan de desarrollo regional de Grecia para el nuevo período 2000-2006. Este plan va a promover las reformas estructurales necesarias para la consecución del compromiso de Grecia en el seno de la Unión económica y monetaria. La negociación con vistas al establecimiento de este marco comunitario de apoyo ha permitido reforzar algunos aspectos de la estrategia del plan de desarrollo regional, en lo que respecta principalmente a la educación, a la formación profesional y a la protección del medio ambiente. Actualmente, Sr. Hatzidakis, el desafío que hemos de afrontar juntos consiste en alcanzar realmente estos objetivos garantizando una gestión eficaz de los Fondos Estructurales y de los fondos nacionales correspondientes. La Comisión ha llamado la atención de las autoridades helénicas - yo mismo lo he hecho en dos ocasiones viajando a Atenas en el espacio de nueve meses - sobre la necesidad de aplicar estructuras administrativas competitivas y eficaces antes de la transferencia de los créditos comunitarios. Se trata principalmente de la puesta en práctica de las autoridades de gestión y, de forma prioritaria, de la autoridad de gestión del marco comunitario de apoyo. La Comisión ha acogido favorablemente la intención de las autoridades helénicas de adoptar un nuevo marco legal específico para dar solución a todas estas cuestiones antes del próximo otoño. Yo mismo tendré ocasión - ya que voy a Grecia para una visita oficial a Atenas y Creta en el mes de octubre - para precisar y verificar este punto. La negociación para la adopción del marco comunitario de apoyo está concluyendo, aunque aún quedan algunos puntos abiertos, principalmente los relativos al reparto de las asignaciones financieras y la definición del sistema de ejecución. Esperamos y deseamos, señor Presidente, una conclusión rápida también sobre estos puntos. Las negociaciones para adoptar programas operativos se han abierto paralelamente a la finalización de las relativas al marco comunitario de apoyo. Estas negociaciones progresan normalmente y preveo que algunos programas podrían ser aprobados, en principio, antes de finales del mes de agosto."@es12
"Haluaisin jäsen Hatzidakisin minulle esittämään kysymykseen vastatakseni korostaa ensin komission puolesta tyytyväisenä Kreikan uutta ohjelmakautta 2000–2006 koskevan aluekehitysohjelman kunnianhimoisuutta. Tämä ohjelma edistää niitä rakenneuudistuksia, jotka ovat välttämättömiä, jotta Kreikka onnistuisi sitoutumisessaan talous- ja rahaliittoon. Tämän yhteisön tukikehyksen laatimiseen tähtäävien neuvottelujen avulla on ollut mahdollista vahvistaa aluekehitysohjelman mukaisen strategian joitakin näkökohtia, muun muassa koulutuksen, ammattikoulutuksen ja ympäristönsuojelun osalta. Jäsen Hatzidakis, haasteena, joka meidän on nyt otettava yhdessä vastaan, on saavuttaa todellakin nämä tavoitteet varmistamalla, että rakennerahastojen ja vastaavien kansallisten varojen hallinta on tehokasta. Komissio on kiinnittänyt Kreikan viranomaisten huomion - olen tehnyt niin itsekin käydessäni Ateenassa kahdesti yhdeksän kuukauden aikana - välttämättömyyteen perustaa suorituskykyisiä ja tehokkaita hallintorakenteita ennen yhteisön määrärahojen siirtoa. Kyse on muun muassa hallintoviranomaisten ja ensisijaisesti yhteisön tukikehyksen hallinnasta vastaavan viranomaisen perustamisesta. Komissio on suhtautunut myötämielisesti Kreikan viranomaisten aikomukseen antaa uusi erityinen lainsäädäntökehys kaikkien näiden kysymysten ratkaisemiseksi ennen tätä syksyä. Saan itsekin tilaisuuden - koska menen lokakuussa viralliselle vierailulle Kreikkaan ja Kreetaan - täsmentää ja tarkistaa tämän kohdan. Yhteisön tukikehyksen antamista koskevat neuvottelut ovat juuri päättymässä, vaikka jotkin kohdat ovatkin vielä auki, muun muassa ne, jotka koskevat määrärahojen jakamista ja täytäntöönpanojärjestelmän määrittelemistä. Arvoisa puhemies, odotamme ja toivomme nopeaa ratkaisua myös näissä kohdissa. Neuvottelut toimintaohjelmien antamiseksi on jo aloitettu samanaikaisesti kuin yhteisön tukikehystä koskevien neuvottelujen viimeistelyt. Nämä neuvottelut edistyvät normaalisti, ja arvelen, että jotkin ohjelmat voitaisiin hyväksyä periaatteessa ennen elokuun loppua."@fi5
"In risposta all’interrogazione posta dall’onorevole Hatzidakis, vorrei innanzitutto sottolineare con soddisfazione, a nome della Commissione, il carattere ambizioso del piano di sviluppo regionale della Grecia per il nuovo periodo 2000-2006. Questo piano promuoverà le riforme strutturali necessarie per il buon esito dell’impegno della Grecia in seno all’Unione economica e monetaria. Il negoziato volto all’istituzione di questo quadro comunitario di sostegno ha consentito di rafforzare alcuni aspetti della strategia del piano di sviluppo regionale in particolare per quanto riguarda l’istruzione, la formazione professionale e la protezione dell’ambiente. Per il momento, onorevole Hatzidakis, la sfida a cui dobbiamo far fronte insieme consiste nel conseguire questi obiettivi, assicurando una gestione efficace dei Fondi strutturali e dei corrispondenti fondi nazionali. La Commissione ha richiamato l’attenzione delle autorità elleniche – io stesso l’ho fatto in due occasioni nell’arco di nove mesi recandomi ad Atene – sulla necessità di creare strutture amministrative efficienti ed efficaci prima del trasferimento dei fondi comunitari. Si tratta in particolare dell’istituzione delle autorità di gestione e, in via prioritaria, di quella di gestione del quadro comunitario di sostegno. La Commissione ha accolto favorevolmente l’intenzione delle autorità elleniche di adottare un nuovo quadro giuridico specifico per definire tutte le questioni prima dell’autunno. Io stesso – dato che nel mese di ottobre mi recherò ad Atene e a Creta nell'ambito di una visita ufficiale in Grecia – avrò occasione di precisare e di verificare questo punto. Il negoziato per l’adozione del quadro comunitario di sostegno sta per iniziare, anche se alcuni punti restano ancora aperti, segnatamente quelli che riguardano la ripartizione degli stanziamenti finanziari e la definizione del sistema di attuazione. Aspettiamo ed auspichiamo, signor Presidente, una conclusione rapida anche su questi punti. I negoziati per l’adozione dei programmi operativi sono stati aperti parallelamente alla conclusione di quelli relativi al quadro comunitario di sostegno. Tali negoziati progrediscono normalmente e prevedo che alcuni programmi potrebbero essere approvati in linea di principio prima della fine del mese di agosto."@it9
"In response to the question put to me by Mr Hatzidakis, I should like to stress the Commission's delight at the ambitious scope of Greece's regional development plan for the new period 2000-2006. This plan will promote the structural reforms needed so that Greece can honour its commitment within Economic and Monetary Union. Negotiations to establish this Community support framework have allowed certain aspects of the strategy for the regional development plan to be strengthened, especially with regard to education, vocational training and environmental protection. At the moment, Mr Hatzidakis, the challenge which we must take up together is to genuinely achieve these objectives by ensuring that the Structural Funds and the corresponding national funds are managed efficiently. The Commission has drawn the attention of the Greek authorities – I personally have done so twice on two visits to Athens within the space of nine months – to the need to set up efficient administrative structures before Community appropriations are transferred. The most important thing is to set up management authorities and, as a matter of priority, the management authority for the Community Support Framework. The Commission has welcomed the intention of the Greek authorities to adopt a new specific legal framework by the autumn, to regulate all these matters. I personally – since I shall be in Greece for an official visit to Athens and Crete in October – shall have an opportunity to specify and verify this point. Negotiations on the adoption of the Community support framework are in the final stages, even though a number of points have yet to be finalised, with regard mainly to the distribution of financial allocations and the definition of the implementation system. We expect and we hope, Mr Hatzidakis, that these points will also be quickly finalised. Negotiations on the adoption of operational programmes have started in parallel with the final stage of negotiations on the Community support framework. These negotiations are progressing normally and I trust that we will be able to approve certain programmes by the end of August."@lv10
"In antwoord op de vraag van mijnheer Hatzidakis wil ik graag eerst mijn tevredenheid uitspreken, uit naam van de Commissie, over het ambitieuze karakter van het Griekse regionale ontwikkelingsplan voor de nieuwe periode 2000-2006. Dit plan zal een nieuwe impuls geven aan de structurele hervormingen die noodzakelijk zijn voor het welslagen van de Griekse deelneming in de Economische en Monetaire Unie. Dankzij de onderhandeling over dit communautair bestek zijn bepaalde beleidsaspecten van het regionaal ontwikkelingsplan verzwaard, met name wat betreft onderwijs, beroepsopleiding en milieubescherming. Onze gezamenlijke uitdaging is nu, mijnheer Hatzidakis, het daadwerkelijk verwezenlijken van deze doelstellingen door middel van een doelmatig beheer van de structuurfondsen en de overeenkomstige nationale fondsen. De Commissie heeft de Griekse autoriteiten gewezen op de noodzaak om sterke en doeltreffende bestuursapparaten te vormen voordat de communautaire gelden worden overgemaakt. Ik ben zelf hiervoor in negen maanden tijd tweemaal naar Athene gegaan. Het gaat met name om het instellen van beheersautoriteiten, en in eerste instantie een beheersautoriteit voor het communautair bestek. De Commissie is verheugd over het voornemen van de Griekse autoriteiten om een specifiek nieuw wettelijk kader te creëren teneinde al deze kwesties voor dit najaar af te handelen. Omdat ik in oktober naar Griekenland ga voor een officieel bezoek aan Athene en Kreta, zal ik zelf in de gelegenheid zijn dit punt te verduidelijken en te verifiëren. De onderhandelingen over de goedkeuring van het communautair bestek zijn bijna afgerond, hoewel enkele punten nog open blijven, met name wat betreft de verdeling van de financiële steun en de vaststelling van het uitvoeringssysteem. Wij hopen en verwachten, mijnheer de Voorzitter, dat deze punten eveneens snel worden afgerond. De onderhandelingen over de goedkeuring van de operationele programma’s zijn gelijktijdig met de afronding van de onderhandelingen over het communautair bestek begonnen. Deze onderhandelingen verlopen normaal en ik verwacht dat voor eind augustus een aantal programma’s, in beginsel, kunnen worden goedgekeurd."@nl2
"Em resposta à pergunta que me é colocada pelo senhor deputado Hatzidakis, gostaria primeiramente de sublinhar com agrado, em nome da Comissão, o carácter ambicioso do plano de desenvolvimento regional da Grécia para o novo período 2000­2006. Mercê deste plano, serão empreendidas as reformas estruturais necessárias para que seja levada a bom termo a adesão da Grécia à União Económica e Monetária. As negociações com vista ao estabelecimento deste quadro comunitário de apoio permitiram que fossem reforçados determinados aspectos da estratégia do plano de desenvolvimento regional, designadamente em matéria de educação, formação profissional e protecção do ambiente. Agora, Senhor Deputado Hatzidakis, o desafio a que ambos temos de responder consiste em atingir efectivamente esses objectivos por via de uma gestão eficaz dos Fundos Estruturais e dos fundos nacionais correspondentes. A Comissão chamou a atenção das autoridades gregas – eu próprio o fiz em Atenas, aonde me desloquei duas vezes no espaço de nove meses – para a necessidade de criar estruturas administrativas produtivas e eficazes antes da transferência das dotações comunitárias. Trata­se designadamente de instituir as autoridades de gestão e, antes de mais, da autoridade de gestão do quadro comunitário de apoio. A Comissão registou com agrado a intenção expressa pelas autoridades helénicas de adoptarem um novo quadro legal específico para resolver todas estas questões antes do Outono. Eu próprio – visto deslocar­me à Grécia em Outubro para uma visita oficial a Atenas e a Creta – terei oportunidade de precisar e de verificar este ponto. As negociações com vista à adopção do quadro comunitário de apoio estão quase concluídas, muito embora alguns pontos permaneçam em aberto, nomeadamente os que dizem respeito à repartição das ajudas ajudas financeiras e à definição do sistema de aplicação. Aguardamos e esperamos, Senhor Presidente, uma conclusão rápida igualmente sobre estes pontos. As negociações tendo em vista a adopção dos programas operacionais tiveram início em paralelo com a conclusão das negociações relativas ao quadro comunitário de apoio. Estão a avançar normalmente e prevejo que certos programas possam inclusivamente vir a ser aprovados, em princípio, antes do final de Agosto."@pt11
"Som ett svar på Hatzidakis fråga skulle jag å kommissionens vägnar först vilja uttrycka min tillfredsställelse med den ambitiösa prägeln på Greklands regionala utvecklingsplan för den nya perioden 2000-2006. Denna plan kommer att främja de strukturreformer som krävs för att Greklands skall lyckas uppfylla sina åtaganden inom Ekonomiska och monetära unionen. Förhandlingarna inför upprättandet av denna gemenskapsstödram har gjort det möjligt att förstärka vissa aspekter av den regionala utvecklingsplanens strategi, särskilt vad gäller utbildning, yrkesutbildning och miljöskydd. Den utmaning som vi nu måste anta tillsammans, herr Hatzidakis, består i att verkligen uppnå dessa mål, genom att se till att strukturfonderna och motsvarande nationella fonder förvaltas på ett effektivt sätt. Kommissionen har uppmärksammat de grekiska myndigheterna – det har jag själv gjort genom att besöka Aten två gånger inom loppet av nio månader – på kravet att inrätta ändamålsenliga och effektiva administrativa strukturer innan gemenskapens krediter överförs. Det gäller bl.a. att inrätta förvaltningsmyndigheter, främst myndigheter som skall förvalta gemenskapsstödramen. Kommissionen har välkomnat de grekiska myndigheternas avsikt att anta en ny rättslig grund för att lösa alla dessa frågor före hösten. Jag kommer själv – eftersom jag åker till Grekland för ett officiellt besök i Aten och till Kreta i oktober – att få tillfälle att klargöra och kontrollera denna punkt. Förhandlingarna inför antagandet av gemenskapsstödramen är på väg att slutföras, även om vissa punkter fortfarande är öppna, bl.a. de som rör fördelningen av finansiellt stöd och definitionen av systemet för genomförande. Vi förväntar oss och hoppas, herr talman, att även dessa frågor snabbt får en lösning. Förhandlingarna inför antagandet av de operativa programmen inleddes samtidigt som förhandlingarna rörande gemenskapsstödramen avslutades. Dessa förhandlingar framskrider som de skall och jag beräknar att vissa program skulle kunna godkännas i princip före augusti månads slut."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph