Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-05-Speech-3-272"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000705.9.3-272"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, Mrs Cederschiöld, Members of Parliament, since December 1999 the Commission has undertaken informal consultations with representatives from Member States' law enforcement and personal data protection authorities and from European industry, mostly Internet service providers and telecommunications operators, with a view to drafting the communication announced in its annual work programme on possible options for further action by the European Union against computer-related crime. The Commission considers that any solution to the complex issue of preservation of traffic data should achieve a fair balance between the different needs and interests of those involved, while fully ensuring fundamental human rights with regard to privacy and personal data protection. There are quite different, important concerns to be taken into account. On the one hand, privacy protection authorities have considered that the most effective means of reducing unacceptable risks to privacy, while recognising the need for effective law enforcement, is that traffic data should in principle not be kept only for law enforcement purposes. On the other hand, law enforcement authorities have stated that they consider the preservation of a minimum amount of traffic data for a minimum period of time necessary to facilitate criminal investigations. Adequate security of any preserved traffic data will have to be ensured. Industry should be helped in the fight against crimes like hacking and computer fraud, but not be confronted with measures that are unreasonably costly. Furthermore, industry will have a key role to play in contributing on a voluntary basis to the process of creating a safer information society. Users should have confidence in the safety of the information society and feel protected from crime and from infringements of their privacy. The e-Europe draft Action Plan, prepared by the Commission and very recently adopted by the Santa Maria da Feira Summit of the European Council, includes the establishment of a coordinated and coherent approach to cyber-crime by the end of 2002 in order to ensure greater cooperation on these key issues. In the same context of the e-Europe initiative, as well as in the multiannual action plan on safer use of the Internet, the Commission plans to support a number of actions aimed at stimulating the use of the Internet and promoting security and confidence among the users."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, fru Cederschiöld, kære medlemmer af Europa-Parlamentet, siden december 1999 har Kommissionen påtaget sig uformelle konsultationer med repræsentanter fra medlemsstaternes myndigheder vedrørende håndhævelse af loven og beskyttelse af persondata fra den europæiske industri, hovedsagelig udbydere af internettjenester og telekommunikation, med henblik på at formulere den meddelelse, som varsles i Kommissionens årlige arbejdsprogram om mulighederne for yderligere initiativer fra Den Europæiske Union mod IT-kriminalitet. Det er Kommissionens opfattelse, at enhver løsning på det komplicerede spørgsmål om at bevare trafikdata bør holde en passende balance mellem de forskellige behov og interesser hos de involverede samtidig med, at den fuldt ud garanterer fundamentale menneskerettigheder med hensyn til beskyttelse af persondata og privatlivets fred. Der er helt forskellige, men vigtige hensyn at tage. På den ene side mener de myndigheder, som skal beskytte privatlivets fred, at den mest effektive måde, hvorpå man kan reducere uacceptable risici herfor, samtidig med at man erkender behovet for håndhævelse af loven, er, at trafikdata i princippet ikke skal lagres udelukkende af hensyn til lov og orden. På den anden side har lovens håndhævere sagt, at de overvejer opbevaring af en minimal mængde data i en minimal periode, som er nødvendig for at lette efterforskningen i kriminalsager. En tilstrækkelig sikkerhed for persondata må garanteres. Industrien bør hjælpes i sin kamp mod forbrydelser som hacking og computersvig, men ikke stilles over for foranstaltninger, som er urimeligt bekostelige. Desuden vil industrien have en afgørende rolle at spille ved på frivillig basis at bidrage til processen med at skabe et samfund med sikrere information. Brugerne bør have tillid, så de på frivillig basis bidrager til processen med at skabe et sikrere samfund for information. Brugerne bør have tillid til informationssamfundet og føle sig beskyttet mod forbrydelser og krænkelser af deres privatliv. Udkastet til en Europe-handlingsplan, som udarbejdes af Kommissionen og for nylig er vedtaget på topmødet i Santa Maria da Feira, indbefatter etablering af en koordineret og sammenhængende tilgang til IT-kriminalitet ved udgangen af år 2002 for at sikre større samarbejde på disse afgørende områder. I samme forbindelse med Europe-initiativet og de flerårige handlingsplaner om en sikrere brug af Internettet planlægger Kommissionen at støtte et antal aktioner, som har til hensigt at stimulere brugen af Internettet og fremme sikkerhed og tillid blandt brugerne."@da1
"Herr Präsident, Frau Cederschiöld, verehrte Abgeordnete! Seit Dezember 1999 führt die Kommission informelle Konsultationen mit Vertretern von Strafverfolgungs­ und Datenschutzbehörden in den Mitgliedstaaten sowie mit Vertretern der europäischen Industrie – in erster Linie Internet-Serviceprovider sowie Telekommunikationsbetreiber –, um die in ihrem Jahresarbeitsprogramm angekündigte Mitteilung über mögliche weitere Schritte der Europäischen Union im Kampf gegen Computerkriminalität vorzubereiten. Die Kommission geht davon aus, daß eine Lösung der komplexen Frage des Schutzes von Übermittlungsdaten die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen aller Beteiligten ausgewogen berücksichtigen sollte, wobei die umfassende Wahrung der grundlegenden Menschenrechte hinsichtlich des Schutzes personenbezogener Daten in vollem Maße gewährleistet sein muß. Es sind hier ganz unterschiedliche und ernstzunehmende Bedenken zu berücksichtigen. Einerseits gehen die Datenschutzbehörden davon aus, daß eine unannehmbare Gefährdung des Datenschutzes am effektivsten dadurch reduziert werden kann, daß die Übermittlungsdaten im Prinzip nicht nur zum Zwecke der Strafverfolgung erfaßt werden, wenngleich die Notwendigkeit einer effektiven Strafverfolgung anerkannt wird. Andererseits führen die Strafverfolgungsbehörden an, daß sie die Speicherung einer Mindestmenge von Übermittlungsdaten für einen Mindestzeitraum für erforderlich halten, um strafrechtlich ermitteln zu können. Der entsprechende Schutz der gespeicherten Übermittlungsdaten muß gewährleistet sein. Die Industrie sollte im Kampf gegen IT-Kriminalität wie Hacking und Datenbetrug unterstützt werden; es sollten ihr jedoch keine Maßnahmen auferlegt werden, die unvertretbar hohe Kosten verursachen. Darüber hinaus kommt der Industrie bei freiwilligen Maßnahmen zur Schaffung einer sichereren Informationsgesellschaft eine Schlüsselrolle zu. Die Nutzer sollten Vertrauen in die Sicherheit der Informationsgesellschaft entwickeln und das Gefühl haben, vor Kriminalität und Verletzungen ihrer Privatsphäre geschützt zu sein. Der von der Kommission vorgelegte und unlängst auf dem Gipfeltreffen des Europäischen Rates in Santa Maria de Feira angenommene Aktionsplanentwurf der Initiative Europe sieht die Einführung eines abgestimmten und einheitlichen Vorgehens gegen Cyberkriminalität bis Ende 2002 vor, um eine bessere Zusammenarbeit in diesen Schlüsselfragen zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit der Initiative Europe und dem mehrjährigen Aktionsplan zur sichereren Nutzung des Internet plant die Kommission die Unterstützung einer Reihe von Aktionen, die auf die Förderung der umfassenden Nutzung des Internets sowie die Erhöhung der Sicherheit und die Stärkung des Vertrauens der Nutzer ausgerichtet sind."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Cederschiöld, κύριοι βουλευτές του Κοινοβουλίου, από τον Δεκέμβριο του 1999, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει ανεπίσημες διαβουλεύσεις με αντιπροσώπους των αρχών επιβολής του νόμου και των αρχών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των κρατών μελών, καθώς και με αντιπροσώπους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, κυρίως παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου και φορείς τηλεπικοινωνιών, με σκοπό να εκπονήσει την ανακοίνωση που έχει προαναγγελθεί στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της σχετικά με τις πιθανές επιλογές για περαιτέρω δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του εγκλήματος που σχετίζεται με την τεχνολογία των πληροφοριών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οποιαδήποτε λύση στο πολύπλοκο ζήτημα της αποθήκευσης δεδομένων κυκλοφορίας θα πρέπει να επιτυγχάνει μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών αναγκών και ενδιαφερόντων των εμπλεκομένων, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει πλήρως τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα αναφορικά με την ιδιωτική ζωή και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν πολύ διαφορετικά, σημαντικά σημεία μέριμνας που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Αφενός, οι αρχές προστασίας της ιδιωτικής ζωής θεωρούν ότι το πιο αποτελεσματικό μέσο για τη μείωση των απαράδεκτων κινδύνων για την ιδιωτική ζωή, που ταυτόχρονα αναγνωρίζει την ανάγκη για αποτελεσματική επιβολή του νόμου, είναι τα δεδομένα κυκλοφορίας να μην διατηρούνται καταρχήν μόνο για σκοπούς επιβολής του νόμου. Αφετέρου, οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν δηλώσει ότι θεωρούν την αποθήκευση ενός ελάχιστου αριθμού δεδομένων κυκλοφορίας για μια ελάχιστη χρονική περίοδο ως απαραίτητη για τη διευκόλυνση των ερευνών εγκλημάτων. Θα πρέπει να διασφαλισθεί η επαρκής ασφάλεια όσων δεδομένων κυκλοφορίας αποθηκεύονται. Ο βιομηχανικός κλάδος πρέπει να βοηθηθεί στην καταπολέμηση εγκλημάτων, όπως η πειρατεία και η απάτη που συνδέεται με την τεχνολογία της πληροφορίας, χωρίς ωστόσο να έρθει αντιμέτωπος με μέτρα που είναι παράλογα δαπανηρά. Επιπλέον, η βιομηχανία θα διαδραματίσει καίριο ρόλο συμβάλλοντας σε εθελοντική βάση στη διαδικασία διαμόρφωσης μιας ασφαλέστερης κοινωνίας των πληροφοριών. Οι χρήστες πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στην ασφάλεια της κοινωνίας των πληροφοριών και να αισθάνονται προστατευμένοι από την εγκληματικότητα και τις παραβιάσεις της ιδιωτικής τους ζωής. Το σχέδιο του Προγράμματος Δράσης της e-Εurope, το οποίο εκπόνησε η Επιτροπή και ενέκρινε πολύ πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Σύνοδο Κορυφής της Santa Maria da Feira, περιλαμβάνει την καθιέρωση μιας συντονισμένης και συνεκτικής προσέγγισης για το κυβερνο-έγκλημα μέχρι το τέλος του 2002, ώστε να διασφαλισθεί μεγαλύτερη συνεργασία σε αυτά τα καίρια ζητήματα. Στο ίδιο πλαίσιο της πρωτοβουλίας e-Europe, καθώς και στο πολυετές πρόγραμμα δράσης για την ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου, η Επιτροπή σκοπεύει να υποστηρίξει έναν αριθμό δράσεων που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της χρήσης του Διαδικτύου και στην προώθηση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης μεταξύ των χρηστών."@el8
"(EN) Señor Presidente, señora Cederschiöld, Señorías, en diciembre de 1999, la Comisión inició una ronda de consultas informales con representantes de las autoridades judiciales competentes, así como con aquéllas responsables de la protección de datos personales de los Estados miembros y con representantes de la industria europea, en su mayoría, proveedores de servicios a través de Internet y operadores de telecomunicaciones, con vistas a la elaboración de una comunicación, anunciada en su programa de trabajo anual, sobre las posibles opciones de la Unión Europea para emprender acciones adicionales contra la delincuencia vinculada a las tecnologías de la información. La Comisión considera que cualquier solución al complejo tema de la protección de datos relativos al tráfico debería establecer un equilibrio justo entre las diferentes necesidades y los intereses de los afectados, al tiempo que garantiza el respeto de los derechos humanos fundamentales con respecto a la intimidad y la protección de datos personales. Existen intereses muy diferentes e importantes que deben ser tenidos en cuenta. Por un lado, las autoridades responsables de la protección de la intimidad consideran que el medio más eficaz para reducir riesgos inadmisibles contra la intimidad, al tiempo que reconocen la necesidad de una aplicación eficaz de la legislación, es que los datos relativos al tráfico, en principio, no se mantengan únicamente con fines legales. Por otro lado, las autoridades responsables de aplicar la ley han declarado que consideran necesaria la conservación de una cantidad mínima de datos relativos al tráfico durante un período mínimo para facilitar las investigaciones criminales. Deberá garantizarse una seguridad adecuada de los datos conservados relativos al tráfico. Debemos ayudar al sector en la lucha contra delitos como la piratería informática y el fraude informático, pero no debemos imponerle medidas que sean excesivamente onerosas. Asimismo, el sector deberá desempeñar un papel clave en su contribución, facultativa, al proceso de creación de una sociedad de la información más segura. Los usuarios deberían poder confiar en la seguridad de la sociedad de la información y sentirse protegidos contra la delincuencia y contra las intromisiones en su intimidad. El proyecto de Plan de acción Europa, elaborado por la Comisión y adoptado muy recientemente en la Cumbre de Santa Maria da Feira del Consejo Europeo, incluye el establecimiento de un enfoque coordinado y coherente ante la "ciberdelincuencia" antes de finales de 2002 al objeto de garantizar una mayor cooperación en estos asuntos clave. La Comisión tiene previsto apoyar una serie de acciones encaminadas a fomentar la utilización de Internet y reforzar la seguridad y la confianza entre los usuarios, en el mismo contexto de la iniciativa Europa, así como en el plan de acción plurianual sobre una utilización más segura de Internet."@es12
". – Arvoisa puhemies, arvoisa Cederschiöld, arvoisat parlamentin jäsenet, joulukuun 1999 jälkeen komissio on ryhtynyt kuulemaan epämuodollisesti jäsenvaltioiden rikosten torjunnasta vastaavien viranomaisten ja tietosuojaviranomaisten edustajia sekä Euroopan teollisuuden edustajia, eli pääasiassa Internet-palvelujentarjoajien ja teletoiminnan harjoittajien edustajia, sen tiedonannon laatimista silmällä pitäen, joka sisältyi vuosittaiseen työohjelmaan ja joka koski mahdollisia vaihtoehtoja Euroopan unionin lisätoimille tietokonerikollisuuden torjunnassa. Komissio katsoo, että kaikilla liikennetietojen säilyttämistä koskevaan monimutkaiseen kysymykseen tehtävillä ratkaisuilla olisi päästävä oikeudenmukaiseen tasapainoon asianosaisten eri tarpeiden ja etunäkökohtien välillä ja toisaalta varmistettava kaikilta osin perusihmisoikeudet niin, että yksityisyys ja henkilötietojen suojaaminen otetaan huomioon. On otettava huomioon melko erilaisia ja tärkeitä näkökohtia. Tietosuojaviranomaiset ovat katsoneet, että tehokkain tapa vähentää ei-hyväksyttävissä olevien yksityisyyden loukkauksien vaaraa, jos otetaan huomioon tehokkaan lainvalvonnan tarve, on, että liikennetietoja ei pitäisi periaatteessa pitää ainoastaan lainvalvontatarkoituksia varten. Toisaalta rikosten torjunnasta vastaavat viranomaiset ovat esittäneet, että he pitävät rikostutkimusten helpottamiseksi välttämättömänä sitä, että vähintään tietty määrä liikennetietoja säilytetään vähintään tietyn ajan. Kaikenlaisten säilytettyjen liikennetietojen kohdalla on taattava asianmukainen turva. Teollisuutta olisi autettava torjuttaessa hakkeroinnin ja atk-petosten kaltaista rikollisuutta, mutta keinot eivät saisi olla kohtuuttoman kalliita. Lisäksi teollisuus on avainasemassa osallistuessaan vapaaehtoisesti siihen prosessiin, jolla luodaan turvallisempaa tietoyhteiskuntaa. Käyttäjien olisi voitava luottaa tietoyhteiskunnan turvallisuuteen ja tuntea olevansa suojassa rikollisuudelta ja yksityisyyden loukkauksilta. Komission valmistelemaan ja aivan äskettäin Eurooppa-neuvoston Santa Maria Da Feiran huippukokouksessa hyväksyttyyn sähköistä Eurooppaa koskevaan toimintaohjelmaehdotukseen sisältyy se, että omaksutaan yhtenäinen ja johdonmukainen lähestymistapa tietojärjestelmissä tapahtuvan rikollisuuden torjumiseksi vuoden 2002 loppuun mennessä sen varmistamiseksi, että yhteistyö on tehokkaampaa näillä kahdella avainalueella. Tämän saman sähköistä Eurooppaa koskevan aloitteen osalta, kuten myös turvallisempaa Internetin käyttöä koskevan monivuotisen toimintaohjelman osalta, komissio aikoo tukea useita toimia, joilla pyritään lisäämään Internetin käyttöä ja edistämään turvallisuutta ja luottamusta käyttäjien keskuudessa."@fi5
". Monsieur le Président, Madame Cederschiöld, Mesdames et Messieurs les Députés, depuis décembre 1999, la Commission tient des consultations informelles avec des représentants de la force publique et des autorités de protection des données personnelles des États membres ainsi qu'avec des représentants de l'industrie, principalement les fournisseurs de service Internet et les opérateurs de télécommunications. L'objectif de ces consultations est d'élaborer la communication sur les options possibles dont dispose l'Union européenne pour poursuivre la lutte qu'elle mène contre la criminalité informatique, qu'elle a annoncée dans son programme de travail annuel. La Commission considère qu'une réponse équilibrée à la question complexe de la conservation des données de trafic doit tenir compte, dans l'absolu, des besoins et des intérêts des différentes personnes impliquées et assurer dans le même temps le respect fondamental des droits de l'homme sur le plan de la protection de la vie privée et des données personnelles. Plusieurs aspects tout à fait différents, mais d'importance équivalente, doivent être pris en compte. D'une part, les autorités chargées de la protection des données ont estimé que le moyen le plus efficace de réduire les risques inacceptables auxquels sont exposées les données à caractère privé était de ne pas garder les données de trafic aux seules fins du maintien de l'ordre, tout en reconnaissant parallèlement la nécessité de maintenir l'ordre. D'autre part, ces mêmes autorités considèrent qu'il est nécessaire de conserver un flux minimum de données de trafic pendant un certain laps de temps afin de faciliter les enquêtes criminelles. Il faudra veiller à ce propos à assurer une sécurité adéquate de toute donnée de trafic conservée. L'industrie doit recevoir un soutien dans la lutte contre les délits tels que le piratage ou la fraude informatique, mais ne pas devoir prendre des mesures aux coûts inabordables. En outre, l'industrie jouera un rôle important, sur une base volontaire, dans la création d'une société de l'information plus sûre. Les utilisateurs doivent avoir confiance dans la sécurité de la société de l'information et se sentir protégés contre le crime et les infractions à leur vie privée. Le plan d'action e-Europe préparé par la Commission qui vient d'être adopté au Sommet européen de Santa Maria da Feira inclut l'adoption d'une démarche coordonnée et cohérente face à la cybercriminalité d'ici la fin 2002. L'objectif est une meilleure coordination de la lutte contre ces dérives. Dans le contexte de l'initiative e-Europe, ainsi que dans le plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation sûre de l'Internet, la Commission envisage d'apporter son soutien à une série d'actions visant à stimuler l'utilisation de l'Internet et à promouvoir la sécurité et gagner la confiance des utilisateurs."@fr6
"Signor Presidente, onorevole Cederschiöld, onorevoli deputati, dal dicembre 1999 la Commissione ha avviato consultazioni informali con i rappresentanti delle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge e competenti in materia di protezione dei dati personali, nonché con rappresentanti dell’industria europea, per lo più fornitori di servizi Internet e operatori delle telecomunicazioni, nell’intento di redigere la comunicazione annunciata nel programma di lavoro annuale in merito ad eventuali ulteriori azioni da parte dell’Unione europea contro la cibercriminalità. La Commissione ritiene che qualunque soluzione al complesso problema della tutela dei dati dovrebbe assicurare un giusto equilibrio tra le diverse necessità e gli interessi delle persone coinvolte e il pieno rispetto dei diritti umani fondamentali a livello di tutela della e dei dati personali. Ci sono questioni diverse ed importanti di cui tenere conto. Secondo le autorità competenti in materia di tutela della che pur riconoscono la necessità di un’efficace applicazione della legge, il modo migliore per ridurre rischi inaccettabili per la consiste nel non conservare i dati. D’altro canto, le autorità incaricate dell’applicazione della legge ritengono necessario conservare almeno una certa quantità di dati per un periodo minimo di tempo al fine di agevolare le indagini. Occorrerà pertanto garantire l’adeguata sicurezza dei dati conservati. Si dovrebbe aiutare l’industria nella lotta contro la pirateria e le frodi informatiche, evitando tuttavia provvedimenti irragionevolmente costosi. Inoltre, il ruolo dell’industria sarà fondamentale nel contributo volontario al processo di creazione di una società dell’informazione più sicura. Gli utenti dovrebbero avere fiducia nella sicurezza della società dell’informazione e sentirsi protetti da crimini e da violazioni della . Il piano d’azione eEurope, preparato dalla Commissione e da poco adottato dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira, prevede un approccio alla cibercriminalità coordinato e coerente da realizzarsi entro la fine del 2002 per garantire una maggiore cooperazione sulle questioni fondamentali. Nello stesso contesto dell’iniziativa eEurope, così come nel piano d’azione pluriennale per un utilizzo più sicuro di la Commissione prevede il sostegno a numerose azioni volte ad incentivare l’uso di e promuovere sicurezza e fiducia tra gli utenti."@it9
"Mr President, Mrs Cederschiöld, Members of Parliament, since December 1999 the Commission has undertaken informal consultations with representatives from Member States' law enforcement and personal data protection authorities and from European industry, mostly Internet service providers and telecommunications operators, with a view to drafting the communication announced in its annual work programme on possible options for further action by the European Union against computer-related crime. The Commission considers that any solution to the complex issue of preservation of traffic data should achieve a fair balance between the different needs and interests of those involved, while fully ensuring fundamental human rights with regard to privacy and personal data protection. There are quite different, important concerns to be taken into account. On the one hand, privacy protection authorities have considered that the most effective means of reducing unacceptable risks to privacy, while recognising the need for effective law enforcement, is that traffic data should in principle not be kept only for law enforcement purposes. On the other hand, law enforcement authorities have stated that they consider the preservation of a minimum amount of traffic data for a minimum period of time necessary to facilitate criminal investigations. Adequate security of any preserved traffic data will have to be ensured. Industry should be helped in the fight against crimes like hacking and computer fraud, but not be confronted with measures that are unreasonably costly. Furthermore, industry will have a key role to play in contributing on a voluntary basis to the process of creating a safer information society. Users should have confidence in the safety of the information society and feel protected from crime and from infringements of their privacy. The e-Europe draft Action Plan, prepared by the Commission and very recently adopted by the Santa Maria da Feira Summit of the European Council, includes the establishment of a coordinated and coherent approach to cyber-crime by the end of 2002 in order to ensure greater cooperation on these key issues. In the same context of the e-Europe initiative, as well as in the multiannual action plan on safer use of the Internet, the Commission plans to support a number of actions aimed at stimulating the use of the Internet and promoting security and confidence among the users."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Cederschiöld, geachte leden van het Parlement, sinds december 1999 voert de Commissie informele besprekingen met vertegenwoordigers van niet alleen de met de wetshandhaving belaste instanties van de lidstaten en de autoriteiten op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, maar ook het Europese bedrijfsleven, meest internetproviders en telecommunicatiebedrijven, met de bedoeling te komen tot het opstellen van de in het jaarlijkse werkprogramma aangekondigd tekst over de mogelijkheden voor een betere aanpak van computergerelateerde criminaliteit door de Europese Unie. De Commissie is van mening dat bij elke aanpak van de ingewikkelde kwestie van het opslaan van gegevens gezorgd moet worden voor een evenwicht tussen de verschillende behoeften en belangen van de betrokken partijen, terwijl tegelijkertijd de grondrechten met betrekking tot privacy en bescherming van persoonsgegevens moeten worden gegarandeerd. Er zijn verschillende belangrijke zorgen waar rekening mee moet worden gehouden. De met de bescherming van de privacy belaste autoriteiten zien weliswaar in dat de wet daadwerkelijk moet worden toegepast, maar zij zijn van mening dat de meest effectieve manier om onaanvaardbare risico’s voor de privacy te verminderen is gegevens in principe niet alleen op te slaan om de wet te handhaven. Anderzijds hebben de autoriteiten voor wetshandhaving echter verklaard dat zij het opslaan van een minimumhoeveelheid aan gegevens voor een minimumtijdsduur noodzakelijk achten om strafrechterlijke onderzoeken te kunnen uitvoeren. Daarbij moet de noodzakelijke vertrouwelijkheid van de bewaarde gegevens worden gewaarborgd. Het bedrijfsleven moet worden ondersteund in de strijd tegen misdrijven als hacken en computerfraude, maar mag niet worden geconfronteerd met maatregelen die onevenredig duur zijn. Bovendien komt het bedrijfsleven een sleutelrol toe bij het vrijwillig bijdragen aan de totstandkoming van een veiliger informatiemaatschappij. Gebruikers moeten kunnen vertrouwen op de veiligheid van de informatiemaatschappij en zich beschermd weten tegen misdaad en inbreuken op hun privacy. Het ontwerpactieplan voor e-Europa, dat is opgesteld door de Commissie en recentelijk is aangenomen door de Europese Raad van Santa Maria da Feira, zegt dat voor eind 2002 een collectieve en gestructureerde aanpak moet worden ingevoerd voor de bestrijding van computercriminaliteit en aldus een betere samenwerking op deze belangrijke terreinen mogelijk moet worden. Mede in de context van datzelfde e-Europa-initiatief en van het meerjarenplan voor een veiliger gebruik van internet, is de Commissie voornemens om een aantal initiatieven te ondersteunen dat gericht is op het stimuleren van het gebruik van internet en het vergroten van het gevoel van veiligheid en betrouwbaarheid onder de gebruikers."@nl2
"Senhor Presidente, Senhora Deputada Cederschiöld, Senhoras e Senhores Deputados, a Comissão realiza desde Dezembro de 1999 consultas informais com representantes das autoridades dos Estados­Membros responsáveis pela execução da legislação e pela protecção dos dados pessoais e representantes da indústria europeia, sobretudo fornecedores de serviços da Internet e operadores de telecomunicações, com o objectivo de redigir a comunicação anunciada no seu programa de trabalho anual acerca de opções possíveis para a tomada de novas medidas de luta contra a “cibercriminalidade” por parte da União Europeia. A Comissão considera que qualquer solução para a complexa questão da conservação de dados relativos ao tráfego deverá ser capaz de estabelecer um equilíbrio justo entre as diferentes necessidades e os diferentes interesses de quem está envolvido nesta questão, assegurando simultaneamente os direitos humanos fundamentais em termos de protecção da privacidade e dos dados pessoais. Há que levar em conta preocupações importantes e completamente diferentes. Por um lado, as autoridades responsáveis pela protecção da privacidade consideraram que o meio mais eficaz para reduzir riscos inaceitáveis para a privacidade, ao mesmo tempo que se reconhece a necessidade de impor, também com eficácia, o cumprimento da lei, é não armazenar, em princípio, os dados relativos ao tráfego apenas para efeitos de execução da lei. Por outro lado, as autoridades responsáveis pela execução da lei afirmaram que consideram que a conservação de uma quantidade mínima de dados relativos ao tráfego durante um período de tempo mínimo é necessária para facilitar as investigações criminais. Terá de ser garantida a segurança adequada de quaisquer dados relativos ao tráfego que sejam conservados. O sector industrial terá de ser ajudado na sua luta contra crimes como o da pirataria informática e das fraudes informáticas, mas não confrontado com medidas excessivamente dispendiosas. Para além disso, o sector industrial terá um papel fundamental a desempenhar, contribuindo voluntariamente para o processo de criação de uma sociedade da informação mais segura. Os utilizadores deverão ter confiança na segurança da sociedade da informação e sentir­se protegidos do crime e de violações da sua privacidade. O projecto de plano de acção denominado preparado pela Comissão e muito recentemente adoptado na Cimeira de Santa Maria da Feira do Conselho Europeu, inclui a criação de uma abordagem coordenada e coerente da cibercriminalidade até finais de 2002, com o objectivo de assegurar uma maior cooperação no que se refere a estas questões fundamentais. No mesmo contexto da iniciativa bem como no plano de acção plurianual relativo a uma utilização mais segura da Internet, a Comissão projecta apoiar uma série de acções destinadas a incentivar a utilização da Internet e a promover a segurança e a confiança entre os utilizadores."@pt11
"Herr talman, fru Cederschiöld, parlamentsledamöter! Sedan december 1999 har kommissionen haft informella samråd med företrädare från medlemsstaternas myndigheter för upprätthållande av lag och ordning och för persondataskydd och från europeisk industri, i huvudsak företag för Internettjänster och telekommunikationsoperatörer, i syfte att ta fram förslag till det meddelande som anmäldes i dess årliga arbetsprogram om eventuella möjligheter till vidare åtgärder av Europeiska unionen vad gäller datarelaterade brott. Kommissionen anser att i varje lösning till den komplicerade frågan om skydd av trafikdata bör man uppnå en rimlig balans mellan olika berördas behov och intressen medan man helt säkrar grundläggande mänskliga rättigheter med hänsyn till privatliv och skydd av persondata. Det finns helt andra och angelägna frågor att ta hänsyn till. Å ena sidan har myndigheter för privatskydd ansett att det mest effektiva sättet för att minska oacceptabla risker för privatliv och samtidigt ta hänsyn till kravet på effektivt upprätthållande av lag och ordning är att trafikdata i princip inte bör insamlas bara för syftet för upprätthållande av lag och ordning. Å andra sidan har myndigheter för upprätthållande av lag och ordning fastslagit att de anser att det är nödvändigt att behålla en minimimängd av trafikdata under en minimiperiod för att underlätta brottsundersökningar. Tillräcklig säkerhet för all insamlad trafikdata måste garanteras. Industrin bör få hjälp med att bekämpa brott som brott av hacker och databedrägeri men inte ställas inför åtgärder som är oskäligt dyra. Vidare kommer industrin att ha en nyckelroll att spela genom att på frivillig basis medverka till att skapa ett säkrare informationssamhälle. Användare måste kunna lita på säkerheten i informationssamhället och känna sig skyddade från brott och från kränkning av sina privatliv. Enligt förslaget till handlingsplanen för e-Europe, utarbetat av kommissionen och helt nyligen antaget vid Europeiska rådets toppmöte i Santa Maria da Feira, skall en samordnad och konsekvent strategi för cybercrime utformas till slutet av år 2002 för att skapa större samarbete om dessa viktiga frågor. I samband med initiativet e-Europe liksom den fleråriga handlingsplanen för säkrare användning av Internet planerar kommissionen att stödja flera åtgärder som syftar till att stimulera användningen av Internet och öka säkerheten för och förtroendet hos användarna."@sv13,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Vitorino,"5,10,3,12
"e"1,12,7

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph