Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-05-Speech-3-248"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer, at denne andenbehandling i Parlamentet finder sted efter så kort tid, er vel et klart tegn på, at De alle og først og fremmest også betænkningens ordfører, hr. Papayannakis, prioriterer dette emne, som er særligt vigtigt for forbrugerne, højt, og at det også er Deres mål, at en forpligtende mærkning træder i kraft rettidigt, det vil sige den 1. september. Derfor vil jeg først sige en hjertelig tak til ordføreren og til alle, der har samarbejdet med ham, for det udmærkede og hurtige fremskridt, der er opnået her. Med et af de to nye ændringsforslag fremføres nu på ny den opfattelse, at producenterne af hakket oksekød skal angive præcist, hvor det oksekød, de har forarbejdet, stammer fra. Mine damer og herrer, i betragtning af de betingelser, hvorunder hakket oksekød i dag produceres industrielt, er det helt klart at stille for store krav. Industrien er ganske vist indforstået med påbuddet om fuldstændig sikkerhed for oprindelsen, men den har jo allerede nu store vanskeligheder med at angive tilberednings- og slagtested for produkter af hakket kød. Det viser samtidig også, at denne forordning vil få en tilsvarende virkning. Derfor kan det nye forslag helt sikkert ikke gennemføres i praksis. I værste fald ville det endda medføre, at virksomheder går konkurs, navnlig i de mindre medlemsstater, og at markederne for hakket oksekød igen bliver fuldstændigt renationaliseret. Den virkning ville det have. Man kan heller ikke overbevise mig om, at en eller anden polsk ko, der importeres til Østrig, skal være et problem for de østrigske forbrugere. For jeg kan fortælle Dem, hr. parlamentsmedlem, at når en forbruger i Østrig køber hakket oksekød i en slagterbutik, sørger han for, at kødstykket bliver hakket, mens han ser på det, og så er der jo ikke noget problem, hverken med oprindelsen eller med noget som helst andet. Her drejer det sig tværtimod om den industrielle forarbejdning af hakket kød med henblik på produktion af burgere og lign. produkter, og det er i dag en kontinuerlig industriel proces. Hvis De griber ind her, vil netop dette firma i fremtiden kun anvende kød med oprindelse i sit eget land og derudover ingenting. Dermed har vi så opnået det modsatte af det, vi ønskede. Det andet ændringsforslag omtaler den obligatoriske angivelse af fremstillingsdatoen for hakket oksekød. Det er jo ikke første gang, vi diskuterer denne idé. Etiketten indeholder jo allerede nu på en mere direkte og tydelig måde den afgørende information til forbrugeren om, hvor længe et produkt kan anvendes. Det står jo på den, indtil hvilket tidspunkt det hakkede kød kan anvendes. Jeg mener derfor på ingen måde, at dette nye forslag kan give forbrugeren en ekstra og bedre information. Den fælles holdning indeholder i øvrigt også den mulighed at vedføje denne information - hvis nogen ønsker det - under den såkaldte forenklede procedure. Derfor vil jeg foreslå, at vi skal holde fast ved de bestemmelser om hakket oksekød, der er indeholdt i den fælles holdning. Jeg er sikker på, at De ved nøjere gennemsyn af teksten vil konstatere, at de deri fastsatte bestemmelser er strenge nok, og at vores mål om større gennemsigtighed er opnået. Derefter skal jeg komme ind på det her meget diskuterede spørgsmål om kategorierne. Det var, som De ved, en del af det oprindelige kommissionsforslag, og der er efter min mening meget, der taler for en sådan information. Den fører til større gennemsigtighed, og jeg mener, den er vigtig for forbrugeren. Jeg kan kun sige Dem, at hjemme hos mig betaler man 50% mere for kalvekød end for oksekød. Som forbruger vil jeg så gerne vide, hvad det er, jeg betaler 50% mere for. Der er også en prisforskel alt efter, om jeg køber kød fra en ko, eller om jeg køber kød fra en ung tyr, nærmere bestemt en prisforskel på ca. en tredjedel. Er det så ikke i forbrugernes interesse at vide, hvad de egentlig betaler mere for, eller at få garanti for, at når de betaler en højere pris, får de også en tilsvarende vare? Nu skal jeg desuden forklare Dem, hvad vi her egentlig har i tankerne. Kategorierne har, for så vidt det drejer sig om hele slagtekroppe, eksisteret forpligtende i Fællesskabet i 20 år. Som kategorier er fastsat kalve, ungtyre, okser, kvier, køer og ældre tyre. Det skal fortsat være grundlaget ved indførelsen af kategorierne. Vi ønsker nu, at de regler, der hidtil har været gældende for mærkning af slagtekroppe, også skal gælde for de udskårne stykker. Det er det hele. Vi er yderligere parat til at indføre sondringer for forskellige tilberedelsestyper. Ved f.eks. kød til gullasch behøver sondringen ikke at være så præcis. Her er det efter min mening tilstrækkeligt, hvis man ved, om man køber kalvegullasch- eller oksegullaschkød. Det er det, det drejer sig om, og ikke andet. Når De nu siger, ja, men Kommissionen ved jo ikke engang, hvordan det kommer til at se ud i sidste ende, skal jeg sige Dem én ting. Det er et typisk høne-æg-problem. Der skal først træde en rådsforordning i kraft, for at vi kan fastlægge kommissionsbestemmelser, gennemførelsesbestemmelser. Den detaljerede udformning af kategorierne hører hjemme i gennemførelsesbestemmelserne. Derfor kan De ikke forlange af Kommissionen, at vi afgiver en garantierklæring om, hvordan det helt præcist bliver, fordi vi jo først skal diskutere det med medlemsstaterne i administrationsudvalget. Det, De her kræver, er retligt ikke muligt, medmindre De vil gøre det hele til en integreret bestanddel af rådsforordningen. Men det er i så fald en anden diskussion. Derfor mener jeg også, at den procedure, der er fastlagt her, er rigtig. Men hvis De ønsker det, kan jeg love Dem én ting, nemlig at Kommissionen vil anbefale de kategorier, jeg har nævnt her, og i hvert fald ikke, at de skal være yderligere komplicerede. Én ting skal stå os klart, nemlig at hvis vi ikke har disse kategorier, bliver resultatet, at vi vender tilbage til en renationalisering af mærkningssystemerne. Det kan efter min mening helt bestemt ikke være i europæisk interesse. Politisk kan man naturligvis se forskelligt på denne sag. Kommissionen - og det har jeg vel gjort klart - deler ganske vist ikke opfattelsen hos dem, der anser denne information for uigennemførlig, meningsløs eller alt for bekostelig, men jeg kan heller ikke påstå, at et system, der ikke indeholder en sådan bestemmelse, er utænkeligt. Men fra Kommissionens side vil vi i hvert fald undgå, at der på ny indføres nationale ordninger, som vil have den virkning, at vi får en total renationalisering af markederne og de facto underminerer det fælles marked. Det kan vel ikke være meningen. Derfor mener jeg, at vi bør holde fast ved også dette punkt i den fælles holdning. Jeg skal endvidere kort nævne to ting. Hr. Hudghton spurgte, om det vil være muligt frivilligt at benytte betegnelser for oprindelsen som f.eks. Orkneyøerne eller lignende. Frivillige betegnelser for oprindelsen af denne type er mulige, forudsat de ikke er beskyttede betegnelser for oprindelsen, fordi en beskyttet betegnelse for oprindelsen logisk nok skal beskyttes som sådan. Dermed kommer jeg så til det sidste argument, som er nævnt af forskellige parlamentsmedlemmer, nemlig de manglende tekniske forudsætninger. Hvis vi indretter vores afgørelse efter, hvornår de sidste mener, at de nu også er parat til at tilvejebringe de tekniske forudsætninger, så indretter vi os egentlig efter dem, der bremser den obligatoriske mærkning af oksekød. Det må vi ikke tillade. Det ville have den modsatte virkning af det, vi tilstræber. Faktisk straffer markedet jo dem, som ikke er parat til rettidigt at tilvejebringe de tekniske forudsætninger for mærkningen af oksekød. Derfor beder jeg Dem om at have disse overvejelser i tankerne ved afstemningen i morgen. Jeg kan også sige Dem, at dette ikke vil blive så kompliceret i praksis, som en del her tror. Her har De modellen for en sådan etiket, som vi forestiller os den i fremtiden. Der er stadig plads til at anbringe pris og andre informationer, som forbrugeren under alle omstændigheder skal have. De ser, at det kan fungere. Tidsplanen var og er nu engang meget afgørende i dette spørgsmål. De ved alle, at indførelsen af det obligatoriske mærkningssystem forrige december måtte udskydes, fordi der ikke kunne opnås enighed inden for den tidsramme, der stod til rådighed. Denne udsættelse slutter nu den 31. august, hvilket imidlertid reelt betyder, at den slutter ved udgangen af denne måned, fordi der i august hverken er møde i Parlamentet, eller kan fastsættes andre møder. Vi skal alle holde fast ved, at vi skal overholde det løfte, som vi i princippet har givet Europas forbrugere af oksekød og også producenterne og forarbejdningsindustrien. For at undgå en yderligere udsættelse eller - hvad der ville være endnu værre - et retligt vakuum for mærkningen skal vi derfor endnu i denne måned nå frem til en endelig afgørelse. Før jeg går ind på de ændringsforslag, der er fremsat til afstemningen i morgen, vil jeg gerne sige et par korte bemærkninger om Rådets fælles holdning, som Rådet vedtog den 6. juni. Som De ved, har jeg presset på for, at der skulle afholdes et trepartsmøde om spørgsmålet vedrørende retsgrundlaget. Dette møde fandt sted den 3. maj. Her ønskede de tilstedeværende medlemmer også, at der blev udarbejdet passende redegørelser til udkastet til Rådets fælles holdning. Efter at der efter Parlamentets ønske blev foretaget nogle yderligere ændringer i teksten, kunne der opnås overensstemmelse. På grundlag heraf kunne det følgende Råd (landbrug) vedtage Rådets fælles holdning. Denne blev formelt tilsendt Dem sammen med Kommissionens meddelelse midt i juni. Det viser, hvor godt den fælles beslutningsprocedure faktisk har kunnet fungere på landbrugsområdet. Trods den knappe tid har Rådet, som var bekendt med Deres ændringsforslag, der blev vedtaget ved førstebehandlingen, fundet et - efter min mening - bæredygtigt kompromis, som bringer forbrugernes ret til en garanti for sikkerhed vedrørende oprindelsen i overensstemmelse med nødvendigheden af, at systemet også kan praktiseres. Som Parlamentet har også Rådet indset, at den obligatoriske mærkning skulle indføres på et tidligere tidspunkt, end det var fastlagt i det oprindelige forslag. Også ved at fjerne alle henvisninger til EU-oprindelsen har Rådet fulgt Parlamentets krav. Endelig har Rådet også efterkommet kravet om at indføre strengere mærkningsbestemmelser for hakket oksekød og har strammet de bestemmelser, der var foreslået af Kommissionen. Alle disse fælles løsninger mellem Rådet og Parlamentet har imidlertid kun kunnet opnås, fordi medlemsstaterne er enedes om efter 2002 ikke mere at anvende nationale ordninger for mærkning af oksekød. Det største resultat var, at det er lykkedes at nå til enighed om en ensartet ordning for mærkning af oksekød, som gælder på fællesskabsplan. Derfor bør vi ikke igen sætte spørgsmålstegn ved denne fælles løsning, dette skridt i retning af integration. Som vi nu får at vide fra Miljøudvalget, er alt endnu ikke politisk afklaret. Der foreligger ændringsforslag til plenarmødet, og vedtagelsen af nogle af disse ændringsforslag kunne have vidtrækkende konsekvenser først og fremmest for tidsplanen og for forordningens vedtagelse. Således foreligger der, som flere talere har været inde på, to ændringsforslag om mærkning af hakket oksekød. Dette spørgsmål er undersøgt særdeles grundigt både af Dem her i Parlamentet og af Rådet. De kan konstatere, at Rådet har fulgt Deres krav og har affattet bestemmelserne strengere, ja endda væsentligt strengere, end det var tilfældet i Kommissionens oprindelige forslag."@da1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr talman, mina ärade damer och herrar! Det faktum att denna andra behandling i höga parlamentet äger rum redan efter så kort tid är väl ett tydligt tecken på att ni alla och framför allt författaren till betänkandet, Papayannakis, ger denna särskilt för konsumenterna så viktiga fråga hög prioritet och att det egentligen är också ert mål att en obligatorisk märkning skall kunna träda i kraft i tid, dvs. den 1 september. Därför vill jag först av allt hjärtligt tacka föredraganden och alla som har samarbetat med honom för det utmärkta och snabba framsteg som har nåtts. I och med ett av de bägge nya ändringsförslagen företräds återigen åsikten att köttfärsproducenterna noggrant måste uppge varifrån det bearbetade nötköttet härstammar. Mina damer och herrar, med tanke på de villkor som köttfärs på industriell väg produceras under i dag vore detta utan tvivel att kräva för mycket. Industrin var visserligen införstådd med pålagan om den vattentäta ursprungsgarantin, men denna är ju svår att uppfylla redan i uppgifterna om berednings- och slaktorten för köttfärsprodukter. Detta visar samtidigt även att förordningen kommer att få motsvarande effekt. Därför låter sig det nya förslaget med bestämdhet inte omsättas i praktiken. I värsta fall skulle det rentav kunna leda till att företag, i synnerhet i de mindre medlemsstaterna, går i konkurs och att marknaden för köttfärs återigen åternationaliseras helt och hållet. Detta vore effekten. Då kan man heller inte förklara för mig att en polsk ko som importeras till Österrike skulle bli ett problem för den österrikiska konsumenten. För jag kan förklara för er, herr ledamot, att när en konsument köper köttfärs i ett charkuteri i Österrike, så låter han mala köttet framför sina egna ögon, och då har man hur som helst inget problem vare sig med ursprunget eller med något annat. Här handlar det snarare om den industriella framställningen av köttfärs, om produktionen av burgare och liknande produkter, och det är i dag en kontinuerlig industriell process. Om ni ingriper där, så kommer firman i fråga bara att använda mer härkomst från sitt eget land och ingenting annat. Därmed har vi uppnått motsatsen till det som vi ville uppnå. Det andra ändringsförslaget gäller tvingande uppgifter om datum för köttfärstillverkningen. Det är ju inte första gången vi diskuterar denna idé. Etiketten omfattar dock redan nu ett mer direkt och klarare sätt att delge konsumenten denna avgörande information om hur länge produkten kan förbrukas; det står ju hur länge köttfärsen får användas. Jag tror därför att detta nya förslag på intet sätt erbjuder konsumenten kompletterande, bättre information. Den gemensamma ståndpunkten omfattar för övrigt även möjligheten att – om så önskas – lägga till denna information under det så kallade förenklade förfarandet. Därför skulle jag vilja föreslå att vi håller fast vid föreskrifterna för köttfärs i enlighet med den gemensamma ståndpunkten. Jag är säker på att ni vid en noggrann genomläsning av dokumentet kommer att konstatera att de föreskrifter som finns där är strikta nog och att vårt mål att förbättra insynen har nåtts. Sedan vill jag komma in på den här så ivrigt diskuterade frågan om kategorierna. Detta var, som ni vet, en del av kommissionens ursprungliga förslag, och det är som jag ser det väldigt mycket som talar för en sådan upplysning. Den leder till ökad insyn, och jag tror att den är viktig för konsumenten. Jag kan bara säga att hemma hos mig betalar man 50 procent mer för kalvkött än för nötkött. Som konsument vill jag då faktiskt veta vad det är jag betalar 50 procent mer för. Det är också prisskillnad på om jag köper kokött eller om jag köper kött från en ungtjur, nämligen ungefär en tredjedels prisskillnad. Ligger det då inte i konsumentens intresse att få veta vad det egentligen är som han har betalt mer för respektive att när han betalar ett högre pris få en garanti för att han också får motsvarande vara? Nu skall jag också förklara vad vi egentligen ämnar göra. När det gäller hela slaktkroppar är kategorierna obligatoriska i gemenskapen sedan 20 år tillbaka. Som kategorier avses: kalvar, ungtjurar, oxar, kvigor, kor och äldre tjurar. Detta skall också vara basen för införandet av kategorierna. Vi vill endast att det som för tillfället gäller för märkningen av hela slaktkroppar även skall gälla för delarna. Det är allt. Vi är dessutom beredda att för vissa slag av beredning införa åtskillnader, för när det till exempel gäller gulaschkött behöver vi inte göra så precisa åtskillnader, där räcker det enligt min mening att man vet om man köper gulaschkött från kalv eller nötkreatur. Det är detta det handlar om och ingenting annat! Om ni nu säger, ja men inte ens kommissionen vet ju hur det kommer att se ut i slutändan, då måste jag säga en sak: Detta är ett typiskt hönan och ägget-problem. Först måste en rådsförordning ha trätt i kraft för att vi skall kunna fastslå kommissionsregler, exportregler. Utformningen av kategorierna i detalj är bestämmande för exportreglerna. Därför kan ni inte kräva av kommissionen att vi skall avge en garantiförklaring om hur det exakt kommer att bli, eftersom vi först ju måste diskutera detta med medlemsstaterna i förvaltningskommittén. Det är en rättslig omöjlighet ni kräver, såvida ni inte gör det hela till en direkt beståndsdel av rådets förordning. Men det är i så fall en annan fråga. Därför anser jag faktiskt att det förfarande som gäller här är det rätta. Jag kan dock ge er rätt i en sak om ni vill: De kategorier som jag har omtalat här kommer kommissionen att arbeta för, dock inte för en ytterligare komplicering. En sak måste dock vi ha klart för oss: Utan dessa kategorier kommer effekten även här att bli att vi vänder tillbaka till en åternationalisering av märkningssystemen. Detta kan, anser jag, alldeles säkert inte ligga i det europeiska intresset. Politiskt sett kan man naturligtvis ha olika syn på saken. Kommissionen – det har jag förmodligen redan klargjort – delar visserligen inte uppfattningen att dessa upplysningar är ogenomförbara, meningslösa eller obetalbara, men jag kan inte hävda att ett system utan en dylik bestämmelse är otänkbar. Men, vad vi som kommission till varje pris ville undvika var att nationella regler återigen träder i kraft, vilka resulterar i att vi får en total åternationalisering av marknaderna och som underminerar den gemensamma marknaden. Det kan väl inte vara meningen. Därför är jag av den åsikten att vi även på denna punkt bör hålla fast vid den gemensamma ståndpunkten. Jag vill helt kort rikta uppmärksamheten mot två saker. Ledamot Hudghton frågade huruvida det vore möjligt med en frivillig ursprungsmärkning såsom exempelvis Orkneyöarna eller liknande. Frivillig ursprungsmärkning av sådant slag är möjlig under förutsättning att det inte handlar om skyddade ursprungsbeteckningar, eftersom skyddade ursprungsbeteckningar logiskt sett måste skyddas som sådana. Därmed har jag kommit fram till det sista argumentet som har framförts av olika ledamöter, nämligen avsaknaden av de tekniska förutsättningarna. Om vi orienterar våra beslut efter när det går upp för siste man att även han är beredd att skapa de tekniska förutsättningarna, då orienterar vi oss egentligen efter dem som bromsar upp den obligatoriska märkningen av nötkött. Detta bör vi inte acceptera. Det vore kontraproduktivt. Egentligen kommer ju marknaden att straffa dem som inte har varit beredda att skapa de tekniska förutsättningarna för märkningen av nötkött i tid. Därför ber jag er att ha dessa överläggningar i åtanke vid omröstningen i morgon. Jag kan även säga att saken i praktiken inte kommer att se så komplicerad ut som många här har trott. Här har ni modellen för den märkning vi tror på för framtiden. Här finns också utrymme fritt för att skriva in pris och övriga uppgifter som förbrukaren hur som helst behöver. Ni ser, det kan fungera! Tidsplanen var och är nu en gång mycket avgörande i denna fråga. Ni alla vet att införandet av det obligatoriska märkningssystemet behövde skjutas upp i december förra året, eftersom det inte kunde nås enighet inom den tidsram som stod till förfogande. Detta uppskov tar slut den 31 augusti, vilket i realiteten dock innebär att det upphör i slutet av denna månad, eftersom det varken äger rum en parlamentssession eller kan utlysas andra sammanträden i augusti. Vi bör alla hålla fast vid att de löften som vi i princip har gett Europas nötköttskonsumenter och även producenterna och förädlarna skall hållas. För att undvika ännu ett uppskjutande – eller vilket vore än värre – ett rättsligt vakuum vid märkningen, måste vi därför ännu denna månad komma fram till ett slutgiltigt beslut. Innan jag går in på de ändringsförslag som har presenterats inför morgondagens omröstning vill jag göra ett par korta anmärkningar rörande rådets gemensamma ståndpunkt som rådet slog fast den 6 juni. Som ni vet så propsade jag på att få till stånd ett informellt trepartsmöte om frågan om den rättsliga grunden. Detta ägde rum den 3 maj. Under detta möte önskade de närvarande medlemmarna även att det skulle göras motsvarande redogörelser vad gäller förslaget till rådets gemensamma ståndpunkt. Sedan vissa ytterligare ändringar på parlamentets begäran hade tagits med i dokumentet kunde man nå en överenskommelse, vilken låg till grund för det beslut som det efterföljande jordbruksrådet fattade om rådets gemensamma ståndpunkt. Detta skickades formellt till er tillsammans med kommissionens meddelande i mitten av juni. Detta visar hur väl medbeslutandeförfarandet på jordbruksområdet egentligen skulle kunna fungera. Trots den knappa tidsramen nådde rådet med kännedom om de av er i första behandlingen godkända ändringsförslagen en – som jag tror – bärkraftig kompromiss som jämkar ihop konsumentens rätt till en säkerställd ursprungsgaranti och nödvändigheten av ett praktiskt genomförbart system med varandra. Liksom parlamentet har rådet insett att den tvingande märkningen skulle behöva införas tidigare än vad som avsågs i det ursprungliga förslaget. Även när det gäller att stryka alla hänvisningar till EU-ursprunget har rådet anslutit sig till rådets krav. Slutligen har rådet även böjt sig för kravet att införa striktare märkningsföreskrifter för köttfärs samt skärpt de föreskrifter som föreslagits av kommissionen. Alla dessa gemensamma lösningar mellan råd och parlament kunde dock nås endast tack vare att medlemsstaterna enats om att efter år 2002 inte längre tillämpa några nationella regler för märkning av nötkött. Den största framgången var att man i hela gemenskapen lyckades enas kring enhetliga regler för märkningen av nötkött. Därför bör vi inte börja ifrågasätta denna gemensamhet, detta integrationssteg igen. Som vi nu har erfarit av utskottet för miljö har allt ännu inte utretts ur politisk synvinkel. Det finns ändringsförslag inför plenarsessionen, och ett godkännande av vissa av dessa ändringsförslag skulle få långtgående konsekvenser framför allt för tidsplanen och för antagandet av förordningen. Sålunda föreligger, vilket flera talare har redogjort för, två ändringsförslag om märkningen av köttfärs. Denna fråga har granskats så noggrant som möjligt såväl av er här i parlamentet som av rådet. Ni kommer att kunna konstatera att rådet har gått med på era krav och skärpt föreskrifterna, ja till och med skärpt dem väsentligt jämfört med vad som avsågs i kommissionens ursprungliga förslag."@sv13
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, het feit dat deze tweede lezing in het Parlement al na korte tijd plaatsvindt, is een duidelijk teken dat u allen, en met name de rapporteur, de heer Papayannakis, een hoge prioriteit toekent aan dit onderwerp. Dit is vooral voor de consument van groot belang. Het laat tevens zien dat u er eigenlijk ook naar streeft de verplichte etikettering tijdig, dus per 1 september, in werking te laten treden. Ik wil daarom in de eerste plaats de rapporteur en allen die met hem hebben samengewerkt hartelijk bedanken voor de uitstekende en snelle resultaten die zij hebben behaald. Uit een van beide amendementen spreekt opnieuw heel duidelijk de opvatting dat de producenten van gehakt precies moeten aangeven waar het door hen verwerkte rundvlees vandaan komt. Dames en heren, gelet op de omstandigheden waaronder de industriële productie van gehakt vandaag de dag plaatsvindt, zou dat werkelijk te veel gevraagd zijn. De industrie is het weliswaar eens met de verplichting inzake volledige traceerbaarheid, maar zij moet zich ook al heel wat moeite getroosten om aan te geven waar gehaktproducten zijn vervaardigd en waar de dieren zijn geslacht. Dat betekent ook dat deze verordening een navenant effect zal hebben. Het nieuwe voorstel zal daarom in de praktijk beslist niet uitvoerbaar zijn. In het ergste geval zou het er zelfs toe kunnen leiden dat bedrijven, met name in de kleinere lidstaten, failliet gaan en de markt voor gehakt geheel wordt gerenationaliseerd. Dat zou het effect zijn. Ik geloof er dan ook niets van dat de een of andere Poolse koe die in Oostenrijk wordt ingevoerd voor de Oostenrijkse klant een probleem zou vormen. Ik kan de geachte afgevaardigde in kwestie vertellen dat als een klant in een Oostenrijkse slagerij wat gehakt koopt, hij het vlees voor zijn ogen laat vermalen. Dan bestaat er dus geen enkel probleem, noch met de herkomst noch met iets anders. Het gaat hier veeleer om de industriële verwerking van gehakt, om de productie van hamburgers en dergelijke, en dat is tegenwoordig een continu industrieel proces. Als u daarin ingrijpt, zal de betrokken firma alleen nog maar vlees uit eigen land gebruiken en verder niets. Daarmee zouden we juist het tegendeel bereiken van wat ons voor ogen staat. Het andere amendement houdt in dat op het etiket verplicht de productiedatum van het gehakt moet worden vermeld. Het is niet de eerste keer dat wij dit idee bespreken. Er wordt op het etiket echter al op een directere en duidelijkere manier aangegeven wat de consument beslist moet weten, namelijk tot wanneer hij het product kan gebruiken. Er staat immers een uiterste houdbaarheidsdatum op het etiket. Ik denk dan ook dat de consument door dit nieuwe voorstel in het geheel geen aanvullende of betere informatie krijgt. Het gemeenschappelijk standpunt voorziet overigens ook in de mogelijkheid deze informatie – als iemand dat wenst – via de zogenaamde vereenvoudigde procedure toe te voegen. Ik wil dan ook voorstellen de voorschriften voor gehakt zoals die in het gemeenschappelijk standpunt staan, ongewijzigd te laten. Ik weet zeker dat u bij nadere beschouwing van de tekst zult constateren dat de daarin opgenomen voorschriften strikt genoeg zijn, en dat wij erin geslaagd zijn de transparantie te verbeteren zoals de bedoeling was. Vervolgens wil ik op de hier zo veelbesproken kwestie van de categorieën ingaan. Zoals u weet, behoorde dit punt tot het oorspronkelijke voorstel van de Commissie, en naar mijn mening is er veel voor zo’n vermelding te zeggen. Deze bevordert transparantie en is denk ik belangrijk voor de consument. Ik kan u alleen maar zeggen dat bij mij thuis kalfsvlees 50% meer kost dan rundvlees. Als consument wil ik dan wel weten waarvoor ik die 50% extra betaal. Er bestaat ook een prijsverschil - van zo’n dertig procent - tussen koeienvlees en het vlees van een jonge stier. Is het voor de consument niet interessant om te weten waarvoor hij eigenlijk meer betaalt? Moet hij niet zeker weten dat hij ook waar voor zijn geld krijgt als hij een hogere prijs betaalt? Ik zal u uitleggen wat wij nu eigenlijk van plan zijn. Met betrekking tot karkassen, dus het hele lichaam van het geslachte dier, zijn de categorieën al 20 jaar verplicht in gebruik in de Gemeenschap. De bestaande categorieën zijn: kalveren, jonge stieren, ossen, vaarzen, koeien en oudere stieren. Dat zou ook nu bij de invoering van categorieën de basis moeten blijven. Wij willen alleen dat de bestaande regels voor de identificatie van karkassen ook voor delen gaan gelden. Dat is alles. Bovendien zijn wij bereid onderscheid te maken tussen bepaalde bereidingswijzen. Voor goulashvlees hoeft bijvoorbeeld niet zo’n nauwkeurige indeling te worden gebruikt. Ik denk dat het in dat geval voldoende is te weten of je goulashvlees van een kalf of van een rund koopt. Dat is echt het enige waar het om gaat. Als u nu zegt: ja, maar de Commissie weet nog niet eens hoe dit er definitief uit komt te zien, dan moet ik daarop antwoorden dat dit een typisch kip-en-ei-probleem is. Er moet eerst een Raadsverordening in werking treden voordat de Commissie uitvoeringsbepalingen kan vaststellen. Hoe de categorieën er in detail uit komen te zien is iets dat in de uitvoeringsbepalingen moet worden geregeld. U kunt dan ook niet van de Commissie vergen dat wij garanderen hoe dat er nu precies uit zal zien, want dat moeten we eerst in het Beheerscomité met de lidstaten bespreken. Wat u hier wilt, is juridisch niet mogelijk, tenzij u het direct in de verordening van de Raad op zou nemen. Dat is dan echter een ander verhaal. Ik denk daarom dat hier de juiste procedure is gekozen. Ik kan u echter één ding beloven, als u dat wilt: de Commissie zal zich sterk maken voor de categorieën die ik heb genoemd, maar wenst in geen geval extra complicaties. Een ding moet duidelijk zijn: als wij deze categorieën niet gebruiken, zal ook dat ertoe leiden dat de identificatiesystemen worden gerenationaliseerd. Dat kan mijns inziens nooit in het belang van Europa zijn. Politiek kun je natuurlijk verschillend over deze zaak denken. Ik denk voldoende duidelijk te hebben gemaakt dat de Commissie het niet eens is met degenen die deze vermelding als onuitvoerbaar, zinloos of onbetaalbaar beschouwen. Ik kan echter ook niet beweren dat een systeem zonder een dergelijk bepaling ondenkbaar is. Wat wij echter als Commissie in ieder geval wilden vermijden, is dat er opnieuw nationale regelingen van kracht worden die een volledige renationalisering van de markten tot gevolg zouden hebben en daarmee de interne markt zouden ondermijnen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Ik ben daarom van mening dat wij ook aan dit punt van het gemeenschappelijk standpunt moeten vasthouden. Ik wil nog kort op twee dingen wijzen. De heer Hudghton heeft gevraagd of het mogelijk was oorsprongsaanduidingen als “Orkney-eilanden” en dergelijke vrijwillig te vermelden. Zulke vrijwillige oorsprongsaanduidingen zijn mogelijk, mits ze geen beschermde oorsprongsbenamingen zijn, omdat die logischerwijs als zodanig moeten worden beschermd. Dat brengt mij bij het laatste thema dat door verschillende leden is aangestipt, namelijk het ontbreken van technische voorwaarden. Als wij met onze beslissingen wachten tot ook de allerlaatsten bereid zijn aan de technische voorwaarden te voldoen, dansen wij eigenlijk naar de pijpen van degenen die de invoering van de verplichte rundvleesetikettering willen vertragen. Dat mogen wij niet toelaten; dat zou contraproductief zijn. Uiteindelijk zal de markt degenen straffen die niet bereid waren tijdig de technische voorbereidingen voor de etikettering van rundvlees te treffen. Ik verzoek u daarom deze overwegingen morgen bij de stemming in gedachten te houden. Ik kan u ook vertellen dat dit er in de praktijk allemaal niet zo ingewikkeld zal uitzien als velen hebben gedacht. Hier ziet u een model van zo’n etiket, zoals wij dat voor de toekomst in gedachten hebben. U ziet dat er hier nog ruimte over is om de prijs en andere gegevens te vermelden die de consument in ieder geval nodig heeft. U ziet, het kan werken! Het tijdschema was en is nu eenmaal zeer bepalend bij dit onderwerp. U weet allemaal dat vorig jaar december de invoering van het verplichte etiketteringssysteem moest worden uitgesteld omdat er binnen de beschikbare tijd geen overeenkomst kon worden bereikt. Aan dit uitstel komt nu op 31 augustus een eind. In de praktijk betekent dit echter dat de regeling al aan het einde van deze maand afloopt, omdat het Parlement in augustus niet vergadert en er ook geen andere vergaderingen kunnen worden belegd. Wij moeten ons allemaal aan de belofte houden die wij de Europese rundvleesconsumenten - en ook de producenten en verwerkers - in principe hebben gegeven. Om verder uitstel of, wat nog erger zou zijn, een juridisch vacuüm ten aanzien van de identificatie te vermijden, moeten wij daarom nog deze maand een definitieve beslissing nemen. Voordat ik op de amendementen inga die voor de stemming van morgen zijn ingediend, wil ik nog enkele korte opmerkingen maken over het gemeenschappelijk standpunt dat de Raad op 6 juni heeft vastgesteld. Zoals u weet, heb ik aangedrongen op het houden van een informele trialoog over de kwestie van de rechtsgrondslag. Dit driehoeksoverleg heeft op 3 mei plaatsgevonden. Op die bijeenkomst hebben de deelnemers ook gevraag om een toelichting op enkele punten uit het ontwerp voor het gemeenschappelijk standpunt van de Raad. Nadat op verzoek van het Parlement nog enkele wijzigingen in de tekst waren aangebracht, kon men het eens worden. Op basis van het bereikte akkoord heeft de volgende Landbouwraad toen het gemeenschappelijk standpunt van de Raad aangenomen. Dat is u medio juni samen met de mededeling van de Commissie officieel toegezonden. Dat laat zien hoe goed de medebeslissingsprocedure eigenlijk zou kunnen werken op landbouwgebied. Ondanks de beperkte tijd heeft de Raad naar aanleiding van uw tijdens de eerste lezing aangenomen amendementen een, naar mijn mening, werkbaar compromis bereikt. Dit compromis brengt het recht van consumenten op een gegarandeerde traceerbaarheid en de noodzaak van een praktisch uitvoerbaar systeem met elkaar in evenwicht. De Raad heeft evenals het Parlement ingezien dat de verplichte etikettering vroeger moet worden ingevoerd dan in het oorspronkelijke voorstel is voorzien. De Raad heeft zich ook bij de eis van het Parlement neergelegd, alle verwijzingen naar communautaire herkomst te schrappen. Tenslotte heeft de Raad ook de eis ingewilligd strengere etiketteringsregels voor gehakt in te voeren, en heeft de door de Commissie voorgestelde voorschriften strenger geformuleerd. Al deze gemeenschappelijke oplossingen van de Raad en het Parlement konden echter uitsluitend worden bereikt omdat de lidstaten hadden afgesproken na 2002 geen nationale regelingen voor de identificatie van rundvlees meer toe te passen. Het grootste succes is echter dat overeenstemming is bereikt over een uniforme communautaire regeling voor de etikettering van rundvlees. Wij moeten deze eensgezindheid, deze bijdrage aan de integratie niet weer in twijfel trekken. Zoals we vandaag van de milieucommissie hebben gehoord, is politiek gezien nog niet alles in kannen en kruiken. Er is een aantal amendementen ingediend voor de plenaire vergadering. Als die worden aangenomen, heeft dat verstrekkende gevolgen, met name voor het tijdschema en de aanneming van de verordening. Verscheidene sprekers hebben er bijvoorbeeld op gewezen dat er twee amendementen over de etikettering van gehakt zijn ingediend. Die kwestie is zowel door uzelf in het Parlement als door de Raad zeer zorgvuldig bekeken. U zult dan ook zien dat de Raad op uw eisen is ingegaan en de voorschriften strenger heeft geformuleerd, veel strenger zelfs dan in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie was voorzien."@nl2
lpv:translated text
". - Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, se tosiasia, että toinen käsittely pidetään parlamentissa jo näin lyhyen ajan kuluessa, on kaiketi selvä merkki siitä, että te kaikki ja ennen kaikkea myös mietinnön esittelijä, jäsen Papayannakis, tunnustatte tämän erityisesti kuluttajille tärkeän aiheen yhdeksi tärkeimmistä prioriteeteista, ja on oikeastaan myös teidän tavoitteenne, että sitova tunnistaminen tulee voimaan ajallaan eli 1. syyskuuta. Haluaisin siksi ensinnäkin kiittää lämpimästi esittelijää ja kaikkia, jotka ovat tehneet yhteistyötä hänen kanssaan, tältä osin saavutetusta erinomaisesta ja nopeasta edistyksestä. Toisessa molemmista uusista tarkistuksista edustetaan nyt uudelleen käsitystä, että jauhelihan valmistajien pitäisi ilmoittaa tarkasti, mistä hänen jalostamansa naudanliha on peräisin. Hyvät parlamentin jäsenet, ottaen huomioon ne edellytykset, joilla jauhelihaa valmistetaan nykyään teollisesti, se olisi aivan yksiselitteisesti liian paljon vaadittu. Teollisuus hyväksyy tosin aukotonta jäljittämistä koskevan määräyksen, mutta sehän on jo hyvin vaikeaa jauhelihatuotteiden valmistus- ja teurastuspaikan ilmoittamisen kohdalla. Se osoittaa samalla myös, että tällä asetuksella tulee olemaan asianmukainen vaikutus. Siksi uuden ehdotuksen toteuttaminen käytännössä on varmasti mahdotonta. Se johtaisi pahimmassa tapauksessa jopa siihen, että yritykset erityisesti pienemmissä jäsenvaltioissa menevät konkurssiin ja jauhelihan markkinat uudelleenkansallistetaan jälleen kokonaan. Se olisi tämän ehdotuksen vaikutus. Siltä osin minulle ei voida myöskään sanoa, että jostakin puolalaisesta lehmästä, joka tuodaan Itävaltaan, muodostuu ongelma itävaltalaisille kuluttajille. Arvoisa jäsen, voin nimittäin kertoa teille, että jos kuluttaja ostaa Itävallassa jauhelihaa lihakaupasta, hän jauhattaa lihapalan silmiensä edessä, ja silloin ei ole muutenkaan mitään ongelmaa alkuperästä eikä muustakaan. Tässä on pikemminkin kyse jauhelihan teollisesta jalostamisesta, hampurilaistuotannosta ja muista samantyyppisistä tuotteista, ja se on nykyään jatkuva teollinen prosessi. Jos te puututte siihen, yritys käyttää vain useampia omasta maastaan peräisin olevia eläimiä eikä mitään muuta. Me olemme saavuttaneet siten tavoitteemme vastakohdan. Toisessa tarkistuksessa mainitaan jauhelihan valmistuspäivämäärän pakollinen ilmoittaminen. Tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun me keskustelemme tästä ajatuksesta. Pakkausmerkintä sisältää kuitenkin jo suoremman ja selvemmän tavan antaa kuluttajalle tämä ratkaiseva tieto siitä, mihin asti tuote on käyttökelpoinen. Pakkausmerkinnässähän lukee jauhelihan viimeinen käyttöpäivämäärä. Tämä uusi ehdotus ei voi siksi uskoakseni tarjota kuluttajalle mitään lisä- ja parempaa tietoa. Yhteisessä kannassa kaavaillaan lisäksi myös mahdollisuutta liittää tämä tieto – jos joku sitä toivoo – niin sanotussa yksinkertaistetussa menettelyssä. Ehdottaisin siksi, että meidän pitäisi pitää kiinni jauhelihalle asetetuista määräyksistä siinä muodossa kuin ne sisältyvät yhteiseen kantaan. Olen varma, että tarkastelemalla tekstiä tarkasti te toteatte, että siinä kaavaillut määräykset ovat riittävän tiukkoja ja meidän tavoitteemme avoimuuden lisäämisestä saavutettiin. Seuraavaksi haluaisin käsitellä täällä niin paljon keskusteltua luokkien kysymystä. Se oli, kuten te tiedätte, osa alkuperäistä komission ehdotusta, ja hyvin monet asiat puhuvat minun nähdäkseni sellaisen tiedon puolesta. Se lisää avoimuutta ja on uskoakseni tärkeää kuluttajille. Voin vain sanoa teille, että meillä kotona vasikanlihasta maksetaan puolet enemmän kuin naudanlihasta. Kuluttajana haluaisin sitten jo tietää, mistä maksan puolet enemmän. Siinä on myös hintaero, ostanko lehmänlihaa vai nuoren sonnin lihaa, nimittäin noin kolmanneksen hintaero. Eikö kuluttajan etujen mukaista ole sitten tietää, mistä hän on oikeastaan maksanut enemmän, tai saada tae siitä, että jos hän maksaa korkeamman hinnan, hän saa myös vastaavan tavaran? Nyt selitän teille myös, mitä me oikeastaan suunnittelemme tältä osin. Luokat, sikäli kun on kyse ruhoista, siis kokonaisista ruhoista, ovat olleet sitovia yhteisössä 20 vuoden ajan. Luokiksi on kaavailtu: vasikat, nuoret sonnit, härät, hiehot, lehmät ja vanhemmat sonnit. Sen on määrä pysyä perustana myös luokkien käyttöönotolle. Me haluamme vain, että se, mitä nyt on kaavailtu ruhojen tunnistamisena, koskee myös ruhon osia. Siinä kaikki. Me olemme lisäksi valmiita erottelemaan tietyt valmistuslajit, sillä esimerkiksi gulassilihan osalta meidän ei tarvitse tehdä niin täsmällistä eroa, siinä riittää mielestäni, kun tiedetään, ostetaanko vasikangulassi- vai naudangulassilihaa. Siitä on kyse eikä mistään muusta! Kun te nyt sanotte, kyllä, mutta komissiohan ei edes tiedä, miltä se tulee lopullisesti näyttämään, minun sanottava teille yksi asia: se on tyypillinen kana-muna-ongelma. Neuvoston asetuksen on oltava voimassa ensin, jotta me voimme sopia komission säännöksistä, asetuksen täytäntöönpanoa koskevista säännöksistä. Luokkien muotoileminen yksityiskohtaisesti on täytäntöönpanosäännöksiä koskeva päätös. Te ette voi siksi vaatia komissiolta, että me annamme takuuselvityksen siitä, millaiset luokista aivan tarkasti ottaen tulee, koska meidänhän on keskusteltava siitä ensin jäsenvaltioiden kanssa hallintokomiteassa. Teidän tätä koskevan vaatimuksenne toteuttaminen on oikeudellisesti mahdotonta, ja te tekisitte lisäksi koko asiasta suoraan osan neuvoston asetusta. Se on kuitenkin sitten jo toinen asia. Uskonkin siksi, että tältä osin kaavailtu menettely on oikea. Voin kuitenkin luvata teille yhden asian, jos niin haluatte: komissio kannattaa mainitsemiani luokkia, ei kuitenkaan asetuksen monimutkaistamista edelleen. Yhden asian on oltava meille selvä: jos meillä ei ole näitä luokkia, vaikutus on myös tältä osin se, että me palaamme tunnistusjärjestelmien uudelleenkansallistamiseen. Se ei voi mielestäni olla varmasti eurooppalaisten etujen mukaista. Poliittisesti tämä asia voidaan tietysti nähdä eri tavalla. Komissio – ja sen olen kaiketi tehnyt selväksi – ei ole tosin samaa mieltä niiden kanssa, jotka pitävät tätä tietoa toteuttamiskelvottomana, järjettömänä tai liian kalliina, mutta en voi väittää, ettei voitaisi ajatella sellaista järjestelmää, joka ei sisällä tällaista määräystä. Me komissiona halusimme kuitenkin välttää joka tapauksessa sen, että voimaan tulee uudelleen kansallisia säännöksiä, joiden vaikutus johtaa siihen, että markkinat uudelleenkansallistetaan täydellisesti ja me itse asiassa tuhoamme vähitellen yhteiset markkinat. Se ei voi kaiketi olla sen tarkoitus. Meidän pitäisi siksi pitää mielestäni kiinni yhteisestä kannasta myös tässä kohdassa. Haluaisin kiinnittää vielä lyhyesti huomiota kahteen asiaan. Jäsen Hudghton kysyi, olisiko vapaaehtoinen alkuperänimitysten, kuten esimerkiksi Orkneysaaret ym., sisällyttäminen mahdollista. Sellaiset vapaaehtoiset alkuperänimitykset ovat mahdollisia edellyttäen, että ne eivät ole suojeltuja alkuperänimityksiä, koska suojeltuja alkuperänimityksiä on loogisesti suojeltava sellaisina. Sen myötä tulen viimeiseen argumenttiin, jonka eri jäsenet esittivät, nimittäin teknisten edellytysten puuttumiseen. Jos me teemme päätöksemme sen mukaan, milloin viimeiselle jäsenmaalle juolahtaa mieleen, että se olisi nyt myös valmis luomaan tekniset edellytykset, me teemme päätöksemme oikeastaan naudanlihan pakollisen tunnistamisen jarruttajien perusteella. Sitä meidän ei pitäisi sallia. Se olisi kielteistä. Markkinathan rankaisevat oikeastaan niitä, jotka eivät olleet valmiita luomaan ajoissa teknisiä edellytyksiä nautojen tunnistamiselle. Pyydän teitä siksi miettimään näitä pohdintoja huomisessa äänestyksessä. Voin myös sanoa teille, että tämä asia ei näytä käytännössä niin monimutkaiselta kuin monet täällä ovat kuvitelleet. Teillä on tässä sellaisen merkinnän malli, jollaista me kaavailemme tulevaisuudessa. Tässä merkinnässä on myös vielä vapaata tilaa, johon voidaan merkitä hinta ja muita tietoja, joita kuluttaja tarvitsee joka tapauksessa. Te näette, että se voi toimia! Aikataulu oli ja on tässä kysymyksessä nyt hyvin ratkaiseva. Te kaikki tiedätte, että pakollisen merkintäjärjestelmän käyttöönottoa oli lykättävä viime joulukuussa, koska asiasta ei kyetty pääsemään yksimielisyyteen käytettävissä olleen ajan rajoissa. Tämä lykkäys päättyy nyt 31. elokuuta, mikä tarkoittaa kuitenkin todellisuudessa sitä, että lykkäys päättyy tämän kuukauden lopussa, koska parlamentti ei kokoonnu elokuussa eikä muille kokouksille voida sopia ajankohtaa. Meidän kaikkien pitäisi pitää kiinni siitä, että pidämme lupauksemme, jonka olemme antaneet periaatteessa Euroopan naudanlihan kuluttajille ja myös tuottajille ja jalostajille. Välttääksemme vielä yhden lykkäyksen – tai mikä olisi vielä pahempaa – oikeudellisen tyhjiön tunnistamisen kohdalla meidän on siksi saatava lopullinen päätös aikaan vielä tässä kuussa. Ennen kuin käsittelen tarkistuksia, joita on esitetty huomista äänestystä varten, haluaisin esittää pari lyhyttä huomiota neuvoston 6. kesäkuuta sopimasta yhteisestä kannasta. Kuten te tiedätte, minä vaadin epämuodollisen kolmikantamenettelyn toteuttamista oikeusperustaa koskevassa kysymyksessä. Tämä tapaaminen pidettiin 3. toukokuuta. Siinä läsnä olleet jäsenet toivoivat myös, että ehdotuksesta neuvoston yhteiseksi kannaksi tehdään myös vastaavia esityksiä. Sen jälkeen kun tekstiin oli sisällytetty parlamentin toivomuksesta muutamia uusia tarkistuksia, voitiin saavuttaa yksimielisyys, jonka pohjalta sen jälkeen kokoontunut maatalousneuvosto hyväksyi neuvoston yhteisen kannan. Tämä toimitettiin teille virallisesti yhdessä komission tiedonannon kanssa kesäkuun puolivälissä. Se osoittaa, miten hyvin yhteispäätösmenettely voisi oikeastaan toimia maatalousalalla. Aikapulasta huolimatta neuvosto saavutti tietoisena teidän ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymistänne tarkistuksista – kuten uskon – kestävän kompromissin, jossa sovitetaan toisiinsa kuluttajan oikeudet jäljityksen takaamiseen ja käytännöllisen järjestelmän välttämättömyys. Parlamentin tavoin neuvostokin oivalsi, että pakollinen merkitseminen pitäisi ottaa käyttöön varhaisemmassa vaiheessa kuin alkuperäisessä ehdotuksessa oli kaavailtu. Neuvosto yhtyi parlamentin vaatimukseen myös kaikkien EU-alkuperää koskevien viittausten poistamisesta. Lopuksi neuvosto noudatti myös vaatimusta ottaa jauhelihan kohdalla käyttöön tiukemmat pakollista merkitsemistä koskevat määräykset ja muotoili komission ehdottamat määräykset tiukemmin. Kaikki nämä neuvoston ja parlamentin väliset yhteiset ratkaisut voitiin kuitenkin saavuttaa vain, koska jäsenvaltiot sopivat siitä, ettei kansallisia naudanlihan tunnistamista koskevia säädöksiä sovelleta enää vuoden 2002 jälkeen. Suurin menestys oli se, että onnistuttiin sopimaan yhtenäisestä koko yhteisön alueella voimassa olevasta naudanlihan pakollista merkitsemistä koskevasta sääntelystä. Meidän ei pitäisi siksi kyseenalaistaa uudelleen tätä yhteisyyttä ja tätä yhdentymisaskelta. Kuten olemme nyt saaneet tietää ympäristöasioita käsittelevältä valiokunnalta, poliittisesta näkökulmasta kaikkea ei ole vielä selvitetty. Täysistunnossa on käsiteltävänä tarkistuksia, ja muutamien näiden tarkistusten hyväksymisellä olisi laajakantoisia seurauksia ennen kaikkea asetuksen aikataululle ja hyväksymiselle. Niinpä on esitetty, kuten useammat puhujat täällä mainitsivat, kaksi jauhelihan pakollista merkitsemistä koskevaa tarkistusta. Sekä te täällä parlamentissa että neuvosto olette tutkineet tätä kysymystä erittäin tarkasti. Te tulette toteamaan, että neuvosto on noudattanut teidän vaatimuksianne ja muotoillut määräykset tiukemmin, niin, jopa huomattavasti tiukemmin kuin komission alkuperäisessä ehdotuksessa kaavailtiin."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
"de facto"13,2,8,7,12,6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"de facto"13,2,8,7,12,6
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι η δεύτερη ανάγνωση διεξάγεται ενώπιον του Σώματος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι μια σαφής ένδειξη για το ότι όλοι σας, προπάντων ο εισηγητής της έκθεσης κ. Παπαγιαννάκης, προσδίδετε υψηλή προτεραιότητα σε αυτό το ιδίως για τους καταναλωτές σημαντικό θέμα καθώς και ότι ουσιαστικά στόχος σας είναι να τεθεί έγκαιρα, δηλαδή την 1η Σεπτεμβρίου, σε ισχύ η υποχρεωτική σήμανση. Θέλω συνεπώς να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή και όσους συνεργάστηκαν μαζί του για αυτήν την εξαιρετική και ταχύτατη πρόοδο που μπόρεσε να επιτευχθεί. Σε μία από τις δύο τροπολογίες υποστηρίζεται τώρα η άποψη ότι οι παραγωγοί κιμά θα πρέπει να αναγράφουν στην ετικέτα ακριβώς από που κατάγεται το βόειο κρέας που έχουν παρασκευάσει. Κυρίες και κύριοι, ενόψει των συνθηκών κάτω από τις οποίες παρασκευάζεται σήμερα ο κιμάς με βιομηχανικά μέσα, ένα τέτοιο αίτημα θα ήταν σαφώς υπερβολικό. Η βιομηχανία συμφωνεί μεν με τον όρο της δίχως κενά ανιχνευσιμότητας, αλλά ήδη έχει δυσκολίες όσον αφορά τα στοιχεία σχετικά με τον τόπο παρασκευής και τον τόπο σφαγής των ζώων από τους οποίους προέρχεται ο κιμάς και τα υποπροϊόντα του. Τούτο δείχνει ταυτόχρονα ότι ο κανονισμός θα έχει αντίστοιχες επιπτώσεις και επομένως είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη η νέα πρόταση. Στη χειρότερη περίπτωση αυτό θα οδηγούσε μάλιστα επιχειρήσεις σε πτώχευση, ειδικά στα μικρότερα κράτη μέλη, και στην πλήρη επανεθνικοποίηση των αγορών κιμά. Αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα. Και κανείς δεν μπορεί να με πείσει ότι κάποια πολωνική αγελάδα που εισάχθηκε στην Αυστρία αποτελεί πρόβλημα για τους Αυστριακούς καταναλωτές. Μπορώ να σας εξηγήσω, κύριε βουλευτή, ότι στη Αυστρία, όταν ένας καταναλωτής αγοράζει κιμά σε ένα κρεοπωλείο, ζητά να του κόψουν τον κιμά μπροστά στα μάτια του και έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε με την καταγωγή ούτε με τίποτα. Εδώ πρόκειται πολύ περισσότερο για τη βιομηχανική μεταποίηση του κιμά, για την παραγωγή των χάμπουργκερ και παρομοίων προϊόντων, που παράγονται σήμερα σε μια αλυσιδωτή, βιομηχανική διαδικασία. Αν επέμβετε, τότε η βιομηχανία θα χρησιμοποιεί πλέον κρέας που προέρχεται μόνο από τη δική της χώρα. Με αυτόν τον τρόπο όμως θα πετύχουμε ακριβώς το αντίθετο από εκείνο στο οποίο στοχεύουμε. Η άλλη τροπολογία ζητά την υποχρεωτική αναγραφή της ημερομηνίας παρασκευής του κιμά. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούμε αυτήν την ιδέα. Η ετικέτα δίνει ήδη με ένα πολύ πιο άμεσο και σαφή τρόπο στον καταναλωτή την κρίσιμη πληροφορία, μέχρι πότε μπορεί να καταναλώσει το προϊόν. Αναγράφεται μέχρι πότε μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο κιμά. Πιστεύω ότι η νέα πρόταση δεν προσφέρει στον καταναλωτή καμία επιπλέον ή καλύτερη πληροφορία. Εξάλλου η κοινή θέση προβλέπει και τη δυνατότητα - εάν κάποιος το επιθυμεί - να προστίθεται η πληροφορία αυτή με την αποκαλούμενη απλοποιημένη μέθοδο. Επομένως έχω να προτείνω να παραμείνουμε στις διατάξεις για τον κιμά έτσι όπως αυτές περιέχονται στην κοινή θέση. Είμαι βέβαιος πως αν διαβάσετε επακριβώς το κείμενο, θα διαπιστώσετε ότι οι προβλεπόμενες διατάξεις είναι αρκετά αυστηρές και ότι πετύχαμε τον στόχο μας, δηλαδή να βελτιώσουμε τη διαφάνεια. Τώρα θα αναφερθώ στο πολυσυζητημένο θέμα των κατηγοριών. Όπως γνωρίζετε, οι κατηγορίες αποτελούσαν τμήμα της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και υπάρχουν κατά την άποψή μου πολλά επιχειρήματα για την αναγραφή αυτών των στοιχείων, η οποία οδηγεί σε μεγαλύτερη διαφάνεια. Θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντική για τον καταναλωτή. Μπορώ μόνο να σας πω ότι στην πατρίδα μου πληρώνει κανείς για το μοσχαρίσιο κρέας 50% παραπάνω απ' ό,τι για το βοδινό κρέας. Ως καταναλωτής θέλω λοιπόν να ξέρω για ποιο πράγμα πληρώνω 50% περισσότερο. Υπάρχει επίσης διαφορά στην τιμή εάν αγοράσω κρέας αγελάδας ή κρέας νεαρού ταύρου και μάλιστα γύρω στο 30%. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών να γνωρίζουν για ποιο πράγμα έχουν πληρώσει και αντίστοιχα αν το πληρώσουν ακριβότερα, να έχουν την εγγύηση ότι αγόρασαν το αντίστοιχο εμπόρευμα. Θα σας εξηγήσω τώρα ποιες είναι ουσιαστικά οι προθέσεις μας. Οι κατηγορίες υπάρχουν στην Ένωση υποχρεωτικά εδώ και 20 χρόνια όσον αφορά τα ζώα προς σφαγή, δηλαδή ολόκληρα τα ζώα. Προβλέπονται οι εξής κατηγορίες: μοσχάρι, νεαρός ταύρος, βόδι, δαμαλίδα, αγελάδα, γηραιότερος ταύρος. Η κατανομή αυτή πρόκειται να παραμείνει η βάση για την εισαγωγή κατηγοριών. Θέλουμε μόνο αυτό που τώρα ισχύει ως χαρακτηρισμός για τα ζώα προς σφαγή να ισχύσει και για τα τμήματά τους. Αυτό είναι όλο. Είμαστε μάλιστα διατεθειμένοι να εισαγάγουμε διαφοροποιήσεις για διάφορους τρόπους παρασκευής. Για παράδειγμα για το γκούλας δεν χρειάζεται μια τόσο ακριβής διαφοροποίηση. Αρκεί κατά τη δική μου άποψη να ξέρει κανείς αν αγοράζει μοσχαρίσιο ή βοδινό κρέας για γκούλας. Αυτό είναι το ζητούμενο και τίποτα περισσότερο. Αν μου πείτε τώρα ναι, αλλά η Επιτροπή δεν ξέρει καν ποια θα είναι η τελική διαμόρφωση των κατηγοριών τότε θα σας απαντήσω ότι είναι το κλασικό πρόβλημα αν η κότα γέννησε το αυγό ή το αυγό την κότα. Πρέπει πρώτα να τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός του Συμβουλίου για να μπορέσουμε να ορίσουμε ως Επιτροπή τους κανόνες εφαρμογής. Η λεπτομερής διαμόρφωση των κατηγοριών αποτελεί προϋπόθεση για τους κανόνες εφαρμογής. Ως εκ τούτου δεν μπορείτε τώρα να απαιτείτε από την Επιτροπή να δώσουμε εγγυήσεις για την επακριβή τους διαμόρφωση εφόσον πρέπει πρώτα να συζητήσουμε για το θέμα με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της διαχειριστικής επιτροπής. Είναι από νομική άποψη αδύνατο αυτό που ζητάτε, εκτός και αν θέλετε να τοποθετήσετε το όλο ζήτημα άμεσα ως συστατικό στοιχείο του κανονισμού του Συμβουλίου. Αυτό είναι όμως κάτι διαφορετικό. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι η προβλεπόμενη διαδικασία είναι εν προκειμένω σωστή. Μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω, αν θέλετε, για ένα πράγμα: η Επιτροπή θα υποστηρίξει τις κατηγορίες που ανέφερα και όχι επιπλέον περιπλοκές. Ένα είναι το σημείο που πρέπει να καταλάβουμε: εάν δεν εισαγάγουμε τις κατηγορίες αυτές, το αποτέλεσμα θα είναι μια επανεθνικοποίηση των συστημάτων σήμανσης, και πιστεύω πως αυτό οπωσδήποτε δεν είναι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων. Ενδέχεται τα πράγματα να είναι διαφορετικά από την πολιτική σκοπιά. Η Επιτροπή - και αυτό το κατέστησα σαφές - δεν συμμερίζεται μεν την άποψη εκείνων που θεωρούν ότι η αναγραφή αυτών των στοιχείων είναι αδύνατον να εφαρμοστεί, δεν έχει νόημα ή συνεπάγεται δυσβάστακτο κόστος. Αλλά δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι είναι αδιανόητο ένα σύστημα που δεν περιέχει τέτοιους κανονισμούς. Το μόνο που η Επιτροπή θέλει να αποφύγει σε κάθε περίπτωση είναι να τεθούν και πάλι σε ισχύ εθνικές ρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε μια ολοκληρωτική επανεθνικοποίηση των αγορών και θα υπονομεύσουν την κοινή αγορά. Δεν μπορεί να είναι αυτό το ζητούμενο. Είμαι λοιπόν της άποψης πως θα πρέπει να παραμείνουμε και σε αυτό το σημείο σε ό,τι προβλέπει η κοινή θέση. Θέλω να σας επιστήσω πολύ σύντομα την προσοχή σε δύο πράγματα: ο βουλευτής Hudghton ρώτησε αν θα ήταν δυνατή η εθελούσια υιοθέτηση της αναγραφής της καταγωγής όπως λ.χ. νήσοι του Όρκνευ ή παρόμοιοι χαρακτηρισμοί. Τέτοιοι είδους σήμανση της καταγωγής είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν ονομασία προστατευόμενης περιοχής, δεδομένου ότι μια τέτοια θα πρέπει λογικά να προστατεύεται. Έρχομαι τώρα στο τελευταίο μου επιχείρημα το οποίο αναφέρθηκε από διάφορους βουλευτές, και συγκεκριμένα στην έλλειψη τεχνικών προϋποθέσεων. Αν προσανατολίσουμε τις αποφάσεις μας στον τελευταίο που θα διανοηθεί ότι θα ήταν επιτέλους διατεθειμένος να δημιουργήσει τεχνικές προϋποθέσεις, τότε προσανατολιζόμαστε σε εκείνους που φρενάρουν την υποχρεωτική σήμανση του βοείου κρέατος και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό, μια κι θα ήταν αντιπαραγωγικό. Ουσιαστικά, η αγορά θα τιμωρήσει όσους δεν προθυμοποιήθηκαν να δημιουργήσουν έγκαιρα τις τεχνικές προϋποθέσεις για τη σήμανση. Ως εκ τούτου σας παρακαλώ, ψηφίζοντας αύριο, να λάβετε υπόψη τις σκέψεις που σας παρέθεσα. Μπορώ ακόμα να σας πω ότι στην πράξη αυτό το πράγμα δεν θα είναι τόσο περίπλοκο όσο φαντάζονται μερικοί. Εδώ έχετε το πρότυπο μιας τέτοιας ετικέτας που προβλέπουμε για το μέλλον. Εδώ υπάρχει χώρος για την τιμή και για άλλα στοιχεία που χρειάζεται οπωσδήποτε ο καταναλωτής. Όπως βλέπετε, μπορεί να λειτουργήσει. Το χρονοδιάγραμμα είχε για το ζήτημα αυτό αποφασιστική σημασία. Όλοι γνωρίζετε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο αναβλήθηκε αναγκαστικά η καθιέρωση του συστήματος υποχρεωτικής σήμανσης, επειδή δεν μπορούσε να επιτευχθεί συναίνεση εντός των δεδομένων χρονικών πλαισίων. Η αναβολή αυτή λήγει στις 31 Αυγούστου, που στην πραγματικότητα σημαίνει ότι λήγει στο τέλος του μηνός μια και τον Αύγουστο δεν διεξάγονται συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου ούτε είναι δυνατόν να οριστούν γενικότερα συνεδριάσεις. Οφείλουμε λοιπόν να εμμείνουμε στο ότι θα πρέπει να τηρηθεί η υπόσχεση που βασικά δώσαμε στους Ευρωπαίους καταναλωτές κρέατος καθώς και στους παραγωγούς και τους μεταποιητές. Για να αποφευχθεί όμως μια ακόμα αναβολή ή κάποιο νομικό κενό στη σήμανση - κάτι που θα ήταν ακόμα χειρότερο - πρέπει να καταλήξουμε εντός του μηνός σε μιαν απόφαση. Προτού αναφερθώ στις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί για την αυριανή ψηφοφορία θέλω να κάνω μερικές παρατηρήσεις σχετικά με την κοινή θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 6 Ιουνίου. Όπως γνωρίζετε, είχα ασκήσει πίεση για έναν άτυπο τριμερή διάλογο σχετικά με το ζήτημα της νομικής βάσης, ο οποίος έλαβε χώρα στις 3 Μαΐου. Στη συνάντηση αυτή τα μέλη που ήταν παρόντα εξέφρασαν την επιθυμία να γίνουν οι αντίστοιχες επεξηγήσεις για το σχέδιο της κοινής θέσης του Συμβουλίου. Αφού υιοθετήθηκαν στο κείμενο μερικές επιπλέον τροποποιήσεις σύμφωνα με την επιθυμία του Κοινοβουλίου επετεύχθη συναίνεση στη βάση της οποίας το επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας ενέκρινε την κοινή θέση του Συμβουλίου. Η εν λόγω κοινή θέση, μαζί με την ανακοίνωση της Επιτροπής σας διαβιβάσθηκε επισήμως στα μέσα Ιουνίου. Αυτό αποδεικνύει πόσο καλά θα μπορούσε να λειτουργήσει η διαδικασία συναπόφασης στον τομέα της γεωργίας. Παρά τα στενά χρονικά περιθώρια, το Συμβούλιο, έχοντας λάβει υπόψη τις τροπολογίες που εγκρίνατε σε πρώτη ανάγνωση, πέτυχε - κατά τη δική μου άποψη - έναν βιώσιμο συμβιβασμό που εναρμονίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών για τη εγγύηση της ασφαλούς προέλευσης του κρέατος με τις ανάγκες ενός λειτουργικού συστήματος. Όπως και το Κοινοβούλιο, έτσι και το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι η υποχρεωτική σήμανση έπρεπε να καθιερωθεί νωρίτερα απ' ό,τι προβλεπόταν στην αρχική πρόταση. Το Συμβούλιο υιοθέτησε επίσης το αίτημα του Κοινοβουλίου για τη διαγραφή της παραπομπής στην κοινοτική καταγωγή. Τέλος το Συμβούλιο ανταποκρίθηκε και στο αίτημα να υιοθετηθούν αυστηρότερες διατάξεις για τη σήμανση του κιμά και διατύπωσε με μεγαλύτερη αυστηρότητα τις διατάξεις που είχε προτείνει η Επιτροπή. Ωστόσο όλες αυτές οι λύσει βρέθηκαν από κοινού μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, μόνον επειδή τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μην χρησιμοποιούν μετά το 2002 εθνικές ρυθμίσεις για τη σήμανση του βοείου κρέατος. Η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν η συμφωνία για μια ενιαία, ισχύουσα σε όλη την επικράτεια της ΕΕ ρύθμιση της σήμανσης του βοείου κρέατος. Θα πρέπει λοιπόν να μην αμφισβητήσουμε και πάλι αυτό το κοινό στοιχείο, αυτό το βήμα προς την ενοποίηση. Όπως ακούσαμε τώρα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, από πολιτική άποψη δεν έχουν ακόμα διασαφηνιστεί όλα. Έχουν υποβληθεί τροπολογίες για τη συνεδρίαση της Ολομέλειας και η έγκριση μερικών από αυτές θα είχε ευρύτατες επιπτώσεις, προπάντων όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και την έγκριση του κανονισμού. Όπως αναφέρθηκε από αρκετούς αγορητές, υπάρχουν δύο τροπολογίες σχετικά με τη σήμανση του κιμά. Το θέμα αυτό έχει εξετασθεί επακριβώς τόσο από εσάς εδώ στο Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο. Θα διαπιστώσετε ότι το Συμβούλιο έχει ανταποκριθεί στα αιτήματά σας και έχει διατυπώσει τις διατάξεις αυστηρότερα και μάλιστα πολύ αυστηρότερα απ' ό,τι η Επιτροπή στην αρχική της πρόταση."@el8
lpv:translated text
"Mr President, ladies and gentlemen, the fact that the second reading in this House is taking place so quickly is a clear sign that all of you, and in particular the rapporteur, Mr Papayannakis, regard this subject, a very important one for consumers, as a key priority and that it is indeed your objective that compulsory labelling should come into force on time on 1 September. I would therefore first of all like to sincerely thank the rapporteur and everyone who cooperated with him for the excellent and rapid progress that has been made with this. One of the two new amendments reiterates the view that producers of minced beef should give precise details of the origin of the beef they have processed. Ladies and gentlemen, given the industrial conditions under which minced beef is produced nowadays, this would quite obviously be asking too much. Although the industry agrees with watertight guarantees of origin, it is already having great difficulties in giving details about the point of slaughter and of preparation for minced beef products. This demonstrates that the regulation will also have a similar impact. So it will certainly not be possible to put the new proposal into practice. If the worst came to the worst, it could even lead to some companies, especially in the smaller Member States, going bankrupt and the market for minced beef being completely renationalised. That is the effect it would have. And you cannot convince me that a Polish cow imported into Austria would be a problem for Austrian consumers. Because I can tell the honourable Member that if a consumer buys minced beef in a butcher’s shop in Austria, he has the piece of meat minced in front of his own eyes, and in that case there are no problems either with origin or anything else. What we are talking about here is really industrial processing of minced beef to make burgers and similar products, and nowadays that is a continuous industrial process. If you start interfering in that, then companies like this will use products originating solely in their own country and nothing else. And that would result in the opposite of what we are trying to achieve. The other amendment proposes making it compulsory to give the date minced beef was produced, and this is not the first time we have debated this idea. However, the label already features a more direct and clearer way of giving the consumer such vital information – the use-by date, which shows how long the minced beef can be used for. I do not therefore believe that this new proposal would improve or add to information for consumers. The common position also provides for such information to be given under the ‘simplified procedure’ if anyone requires this. I therefore suggest that we should stick to the provisions on minced beef as laid down in the common position. I am sure that if you take a closer look at the text you will see that the rules stipulated in it are strict enough and that our objective of improving transparency has been achieved. I would now like to turn to the much discussed issue of category. As you know, this formed part of the original Commission proposal, and I think there is a lot to be said for giving this information. It leads to greater transparency and I believe it is important for consumers. I can only tell you that where I come from, you pay 50% more for veal than for beef. So as a consumer, I would like to know what I am paying 50% more for. There is also a price difference of about one third depending on whether I am buying beef from a cow or beef from a young bull. In that case it is surely in the interest of consumers to know what they are paying more for and to be given a guarantee that when they pay a higher price, they are actually getting what they paid for. Let me explain now what we are actually proposing here. Categories have already been compulsory in the Community for 20 years as far as whole carcasses are concerned. The existing categories are: calves, young bulls, bullocks, heifers, cows and older bulls. This is also intended as the basis for introducing categories in this case. We simply want the labelling already applying to whole carcasses to apply to individual cuts as well. That is all. We are also willing to make distinctions for meat prepared in different ways. For example, it is not necessary to make a precise distinction for casserole meat, since as I see it is enough to know if you are buying veal or beef casserole meat. That is what this is about, and that alone! If you say that the Commission does not even know what form the final system will take, then I have to reply that this is a typical chicken-and-egg situation. We cannot lay down Commission rules and implementing provisions until a Council regulation is in force. The category detail is a matter for the implementing provisions. So you cannot demand guarantees from the Commission as to exactly how the whole system will operate, because we will have to discuss this with the Member States in the Management Committee first. What you are calling for here is not legally possible, unless you want to make the whole system part of the Council regulation itself. But that would be another kettle of fish. That is why I think that the procedure proposed here is correct. But I can give you one assurance, if you wish: the Commission will be backing the categories that I have mentioned, but not anything more complicated. We have to be clear about one thing: if we do not introduce these categories, the result will be a return to national labelling systems in this area too. That can surely not be in Europe’s interest. Of course, politically speaking there is more than one way of looking at this issue. Although the Commission, and I think I have made this clear, does not agree with those who think that providing this information is impracticable, pointless or prohibitively expensive, I cannot say that a system without this kind of provision is out of the question. But what the Commission wanted to avoid at all costs was a return to national schemes, which in practice would lead to a total renationalisation of markets, thus undermining the common market. Surely that is not the idea. So I believe that we should adhere to the common position in this respect as well. I would now like to make two brief points. Mr Hudghton asked if it would be possible to display information regarding the area of origin, such as the Orkney Islands for example, on a voluntary basis. Such voluntary information on area of origin is possible, as long as protected designations of origin are not involved, because it logically follows that protected designations of origin must be protected as such. That brings me to the last argument put forward by various Members, that is to say the failure to introduce technical requirements. If we were to gear our decision-making to when it occurs to the last Member State that it is now ready to establish technical requirements, then we would be gearing the process to those who are dragging their feet on compulsory beef labelling. We cannot accept that, it would be counterproductive. The market will in fact penalise those who were not prepared to establish the technical requirements for beef labelling promptly. I would therefore ask you to bear these considerations in mind when you vote tomorrow. I can also assure you that this system will not be as complicated in practice as many of you here imagine. This is a mock-up of how one of these labels will look in future. And there is still room for the price and any other information consumers specifically require anyway. You see, it can work! Timing has always been vital in this area, and it still is. You all know that the introduction of the compulsory labelling system had to be deferred last December because agreement could not be reached within the time frame available. This deferral expires on 31 August, which in practice means that it runs out at the end of this month, because Parliament does not sit in August and no further sittings can be called. We must all ensure that the pledge we made to all European beef consumers and also to producers and processors is respected. In order to avoid further postponement or, even worse, a legal vacuum on labelling, we must therefore come to a final decision this month. Before I talk about the amendments tabled for tomorrow’s vote, I would like to make a couple of brief comments about the Council common position approved by the Council on 6 June. As you know, I pressed for an informal trialogue on the issue of the legal basis. This took place on 3 May. The Members participating in that meeting also asked for appropriate explanations regarding the draft of the Council common position. Once a number of further changes to the text requested by Parliament had been made, it was possible to reach an agreement based on which the following Agriculture Council approved the Council common position. This was then formally transmitted to Parliament in mid-June together with the Commission’s communication. This goes to show how well the codecision process could actually function on agricultural matters. Despite the shortage of time, the Council produced what I regard as a workable compromise taking account of the amendments you adopted at first reading. This reconciled the consumer’s right to guaranteed origin with the need for a practical system. Like Parliament, the Council also recognised that compulsory labelling needed to be introduced earlier than stipulated in the original proposal. Furthermore, the Council even complied with Parliament’s request to delete all references to EU origin. Lastly, the Council also took on board the request for stricter labelling requirements for minced beef, and tightened up the wording of the rules proposed by the Commission. It was only possible to achieve all these joint solutions between the Council and Parliament because the Member States agreed that no more national beef labelling schemes would apply after 2002. The greatest achievement was reaching agreement on a uniform Community-wide labelling scheme for beef. We should not therefore jeopardise this common interest and this move towards integration again. As we have now heard from the Committee on the Environment, we are not yet out of the woods, politically speaking. There are now amendments to be considered in plenary sitting, and approving some of these amendments would have far-reaching consequences, above all in terms of timing and as regards the adoption of the regulation. For example, as several speakers have noted, two amendments on labelling minced beef have been tabled. This issue has been scrutinised in great detail both here in Parliament and also by the Council. You will see that the Council has taken your comments on board and has tightened up the wording of the rules, and has in fact made them even stricter than stipulated in the original Commission proposal."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
"de facto"13,2,8,7,12,6
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Tatsache, daß diese zweite Lesung im Hohen Haus schon nach so kurzer Zeit stattfindet, ist wohl ein klares Zeichen dafür, daß Sie alle und vor allem auch der Verfasser des Berichts, Herr Papayannakis, diesem besonders für die Verbraucher wichtigen Thema eine hohe Priorität einräumen und daß es eigentlich auch Ihr Ziel ist, daß eine verpflichtende Kennzeichnung rechtzeitig, das heißt am 1. September, in Kraft tritt. Deshalb möchte ich zunächst einmal dem Berichterstatter und allen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, für den ausgezeichneten und raschen Fortschritt, der hier erzielt wurde, herzlich danken. Mit einem der beiden neuen Änderungsanträge wird jetzt neuerlich die Auffassung vertreten, die Hersteller von Hackfleisch müßten genau angeben, woher das von ihnen verarbeitete Rindfleisch stammt. Meine Damen und Herren, angesichts der Bedingungen, unter denen heutzutage Hackfleisch industriell hergestellt wird, wäre das ganz eindeutig zu viel verlangt. Die Industrie ist zwar einverstanden mit der Auflage der lückenlosen Herkunftssicherung, aber sie tut sich ja schon bei der Angabe des Zubereitungs- und Schlachtortes von Hackfleischprodukten sehr schwer. Das zeigt gleichzeitig auch, daß diese Verordnung eine entsprechende Wirkung haben wird. Daher läßt sich der neue Vorschlag mit Bestimmtheit nicht in die Praxis umsetzen. Im schlimmsten Fall würde er sogar dazu führen, daß Unternehmen, insbesondere in den kleineren Mitgliedstaaten, in den Konkurs gehen und die Märkte für Hackfleisch wieder vollständig renationalisiert werden. Das wäre der Effekt. Da kann man mir auch nicht erklären, daß irgendeine polnische Kuh, die nach Österreich importiert wird, für den österreichischen Konsumenten zu einem Problem wird. Denn ich kann Ihnen erklären, Herr Abgeordneter, wenn in Österreich ein Konsument Hackfleisch in einem Fleischerladen kauft, läßt er sich vor seinen Augen das Fleischstück faschieren, und dann hat man sowieso kein Problem, weder mit der Herkunft, noch mit sonst etwas. Hier geht es vielmehr um die industrielle Verarbeitung von Hackfleisch, um die Burger-Produktion und ähnliche Produkte, und das ist heute ein kontinuierlicher industrieller Prozeß. Wenn Sie da eingreifen, dann wird eben diese Firma nur mehr Herkünfte aus ihrem eigenen Land verwenden und sonst gar nichts. Damit haben wir dann das Gegenteil von dem erreicht, was wir erreichen wollen. Der andere Änderungsantrag führt die obligatorische Angabe des Datums der Hackfleischherstellung an. Es ist ja nicht zum ersten Mal, daß wir diese Idee diskutieren. Das Etikett enthält jedoch bereits eine direktere und eine klarere Art, dem Verbraucher diese entscheidende Information, bis wann er ein Produkt verbrauchen kann, mitzuteilen; es steht ja drauf, wie lange das Hackfleisch verwendet werden darf. Ich glaube, daß dieser neue Vorschlag daher dem Verbraucher in keiner Weise eine zusätzliche, bessere Information bieten kann. Der Gemeinsame Standpunkt sieht im übrigen auch die Möglichkeit vor, diese Information – wenn jemand dies wünscht – unter dem sogenannten vereinfachten Verfahren hinzuzufügen. Daher würde ich vorschlagen, daß wir an den Vorschriften für das Hackfleisch, so wie sie im Gemeinsamen Standpunkt enthalten sind, festhalten sollten. Ich bin mir sicher, daß Sie bei genauer Durchsicht des Textes feststellen werden, daß die darin vorgesehenen Vorschriften strikt genug sind und daß unser Ziel, die Transparenz zu verbessern, erreicht wurde. Dann möchte ich auf die hier so viel diskutierte Frage der Kategorien eingehen. Das war, wie Sie wissen, Teil des ursprünglichen Kommissionsvorschlags, und es spricht meiner Meinung nach sehr viel für eine solche Angabe. Sie führt zu mehr Transparenz, und ich glaube, sie ist wichtig für den Konsumenten. Ich kann Ihnen nur sagen, bei mir zuhause zahlt man für Kalbfleisch 50 % mehr als für Rindfleisch. Als Konsument möchte ich dann schon wissen, wofür ich 50 % mehr bezahle. Es ist auch ein Preisunterschied, ob ich Kuhfleisch kaufe, oder ob ich Fleisch von einem jungen Bullen kaufe, und zwar ungefähr ein Drittel Preisunterschied. Ist es dann nicht im Interesse des Konsumenten, zu wissen, wofür er eigentlich mehr bezahlt hat bzw. die Garantie zu haben, wenn er einen höheren Preis zahlt, daß er dafür auch die entsprechende Ware bekommt? Jetzt werde ich Ihnen auch erklären, was wir hier eigentlich vorhaben. Die Kategorien, soweit es sich um Karkassen, also um ganze Schlachtkörper handelt, gibt es seit 20 Jahren verpflichtend in der Gemeinschaft. Als Kategorien sind vorgesehen: Kälber, junge Bullen, Ochsen, Färsen, Kühe und ältere Bullen. Das soll auch für die Einführung der Kategorien die Basis bleiben. Wir wollen nur, daß das, was derzeit als Kennzeichnung für die Karkassen vorgesehen ist, auch für die Teile vorgesehen wird. Das ist alles. Wir sind zusätzlich bereit, für bestimmte Zubereitungsarten Unterscheidungen einzuführen, denn z. B. für Gulaschfleisch müssen wir nicht so eine präzise Unterscheidung machen, da reicht es meiner Meinung nach, wenn man weiß, ob man Kalbsgulasch- oder Rindsgulaschfleisch kauft. Darum geht es, und um sonst gar nichts! Wenn Sie jetzt sagen, ja, aber die Kommission weiß ja nicht einmal, wie das endgültig aussehen wird, da muß ich Ihnen eines sagen: Das ist ein typisches Henne-Ei-Problem. Es muß zuerst eine Ratsverordnung in Kraft sein, damit wir Kommissionsregelungen, Ausführungsregelungen festlegen können. Die Gestaltung der Kategorien im Detail ist eine Bestimmung für die Ausführungsregelungen. Daher können Sie nicht von der Kommission verlangen, daß wir eine Garantieerklärung darüber abgeben, wie das ganz genau sein wird, weil wir das ja im Verwaltungsausschuß mit den Mitgliedstaaten erst diskutieren müssen. Es ist rechtlich nicht möglich, was Sie hier verlangen, außer, Sie würden das Ganze direkt zum Bestandteil der Ratsverordnung machen. Das ist aber dann ein anderes Thema. Daher glaube ich schon, daß das Prozedere, das hier vorgesehen ist, richtig ist. Ich kann Ihnen aber eines zusagen, wenn Sie das wollen: Für die Kategorien, die ich genannt habe, wird die Kommission eintreten, jedenfalls nicht für zusätzliche Verkomplizierungen. Eines muß uns klar sein: Wenn wir diese Kategorien nicht haben, wird auch hier der Effekt sein, daß wir zu einer Renationalisierung der Kennzeichnungssysteme zurückkehren werden. Das, glaube ich, kann ganz bestimmt nicht im europäischen Interesse sein. Politisch kann man diese Sache natürlich verschieden sehen. Die Kommission – und das habe ich wohl klar gemacht – teilt zwar nicht die Auffassung derer, die diese Angabe für undurchführbar, für sinnlos oder unbezahlbar halten, aber ich kann nicht behaupten, daß ein System undenkbar ist, das eine solche Bestimmung nicht enthält. Nur, was wir auf jeden Fall als Kommission vermeiden wollten, ist, daß neuerlich nationale Regelungen in Kraft treten, die in ihrer Wirkung dazu führen, daß wir eine totale Renationalisierung der Märkte haben und den gemeinsamen Markt unterminieren. Das kann wohl nicht die Idee sein. Daher bin ich der Meinung, daß wir auch in diesem Punkt an dem Gemeinsamen Standpunkt festhalten sollten. Ich möchte noch kurz auf zwei Dinge aufmerksam machen. Der Abgeordnete Hudghton hat gefragt, ob die freiwillige Aufnahme von Herkunftsbezeichnungen, wie beispielsweise Orkney-Inseln oder ähnliches, möglich wäre. Freiwillige Herkunftsbezeichnungen solcher Art sind möglich, vorausgesetzt, daß sie keine geschützten Ursprungsbezeichnungen sind, weil logischerweise geschützte Ursprungsbezeichnungen als solche geschützt werden müssen. Damit komme ich dann zum letzten Argument, das von verschiedenen Abgeordneten angeführt wurde, nämlich das Fehlen der technischen Voraussetzungen. Wenn wir unsere Entscheidung danach orientieren, wann es dem Letzten einfällt, daß er jetzt auch bereit wäre, die technischen Voraussetzungen zu schaffen, dann orientieren wir uns eigentlich an den Bremsern der obligatorischen Rindfleischkennzeichnung. Das sollten wir nicht zulassen. Das wäre kontraproduktiv. Eigentlich wird ja der Markt diejenigen bestrafen, die nicht bereit waren, rechtzeitig die technischen Voraussetzungen für die Rinderkennzeichnung zu schaffen. Ich bitte Sie daher, diese Überlegungen bei der Abstimmung morgen zu bedenken. Ich kann Ihnen auch sagen, daß dieses Ding in der Praxis nicht so kompliziert aussehen wird, wie manche hier geglaubt haben. Hier haben Sie das Modell eines solches Labels, wie wir es für die Zukunft vorsehen. Hier ist auch noch Raum frei, wo der Preis und sonstige Angaben, die der Verbraucher auf jeden Fall braucht, eingetragen werden können. Sie sehen, es kann funktionieren! Der Zeitplan war und ist in dieser Frage nun einmal sehr entscheidend. Sie wissen alle, daß im letzten Dezember die Einführung des obligatorischen Etikettierungssystems verschoben werden mußte, weil innerhalb des verfügbaren Zeitrahmens keine Einigung erzielt werden konnte. Dieser Aufschub endet nun einmal am 31. August, was aber in der Realität bedeutet, daß er Ende dieses Monats endet, weil im August weder eine Parlamentssitzung stattfindet noch sonst Sitzungen anberaumt werden können. Wir sollten alle daran festhalten, daß wir unser Versprechen, das wir im Prinzip den Rindfleischkonsumenten Europas und auch den Erzeugern und Verarbeitern gegeben haben, einhalten. Um ein nochmaliges Aufschieben – oder was noch schlimmer wäre – ein Rechtsvakuum bei der Kennzeichnung zu vermeiden, müssen wir daher noch in diesem Monat zu einer endgültigen Entscheidung finden. Bevor ich auf die Änderungsvorschläge eingehe, die für die morgige Abstimmung vorgelegt worden sind, möchte ich ein paar kurze Bemerkungen zum Gemeinsamen Standpunkt des Rates machen, den der Rat am 6. Juni festgelegt hat. Wie Sie wissen, habe ich auf das Zustandekommen eines informellen Trilogs hinsichtlich der Frage der Rechtsgrundlage gedrängt. Dieser hat am 3. Mai stattgefunden. Bei diesem Treffen haben die dort anwesenden Mitglieder auch gewünscht, daß zum Entwurf des Gemeinsamen Standpunktes des Rates auch entsprechende Darlegungen gemacht werden. Nachdem auf Wunsch des Parlaments einige weitere Änderungen in den Text aufgenommen worden waren, konnte eine Übereinstimmung erzielt werden, auf deren Grundlage der nachfolgende Landwirtschaftsrat den Gemeinsamen Standpunkt des Rates beschlossen hat. Dieser ist Ihnen zusammen mit der Mitteilung der Kommission Mitte Juni formal zugegangen. Das zeigt, wie gut eigentlich im Agrarbereich das Mitentscheidungsverfahren funktionieren könnte. Trotz der knappen Zeit hat der Rat in Kenntnis Ihrer in erster Lesung verabschiedeten Änderungsanträge einen – wie ich glaube – tragfähigen Kompromiß erzielt, der die Rechte des Verbrauchers auf Gewährleistung der Herkunftssicherung und die Notwendigkeit eines praktikablen Systems miteinander in Einklang bringt. Wie das Parlament, so hat auch der Rat erkannt, daß die obligatorische Etikettierung zu einem früheren Zeitpunkt eingeführt werden müßte, als es im ursprünglichen Vorschlag vorgesehen war. Auch bei der Streichung aller Hinweise auf die EU-Herkunft hat sich der Rat der Forderung des Parlaments angeschlossen. Schließlich ist der Rat auch der Forderung nachgekommen, bei Hackfleisch striktere Etikettierungsvorschriften einzuführen, und hat die von der Kommission vorgeschlagenen Vorschriften strenger gefaßt. Alle diese gemeinsamen Lösungen zwischen Rat und Parlament konnten aber nur deshalb erzielt werden, weil sich die Mitgliedstaaten darauf geeinigt haben, nach 2002 keine nationalen Regelungen mehr für die Kennzeichnung von Rindfleisch anzuwenden. Der größte Erfolg war, daß eine Einigung auf eine einheitliche gemeinschaftsweit geltende Regelung für die Etikettierung von Rindfleisch gelungen ist. Wir sollten daher diese Gemeinsamkeit, diesen Integrationsschritt nicht wieder in Frage stellen. Wie wir jetzt vom Umweltausschuß erfahren haben, ist aus politischer Sicht noch nicht alles geklärt. Es liegen Änderungsvorschläge für die Plenartagung vor, und die Annahme einiger dieser Änderungsvorschläge hätte weitreichende Konsequenzen vor allem für den Zeitplan und für die Annahme der Verordnung. So liegen, wie hier von mehreren Redner ausgeführt, zwei Änderungsanträge für die Etikettierung von Hackfleisch vor. Diese Frage ist sowohl von Ihnen hier im Parlament als auch vom Rat genauestens geprüft worden. Sie werden feststellen, daß der Rat auf Ihre Forderungen eingegangen ist und die Vorschriften strenger gefaßt hat, ja sogar wesentlich strenger, als es der ursprüngliche Vorschlag der Kommission vorgesehen hatte."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"O calendário foi e continua a ser uma questão decisiva nesta matéria. Conforme é do conhecimento de todos, em Dezembro último foi necessário adiar a introdução do sistema de rotulagem obrigatório, devido ao facto de não se ter chegado a um consenso em tempo útil. Este adiamento expira a 31 de Agosto mas, na realidade, acaba por expirar no fim deste mês, tendo em conta que durante o mês de Agosto não se realiza nenhuma sessão parlamentar e que não poderão ser agendadas quaisquer outras. A outra alteração consiste na indicação obrigatória da data de produção da carne picada. Já não é a primeira vez que estamos a debater esta ideia. O rótulo já prevê uma forma mais directa e clara de informar o consumidor sobre elementos tão importantes como é o caso da data de consumo do produto. Dele consta a informação sobre durante quanto tempo pode ser consumida a carne picada. Posto isto, penso que esta nova proposta não irá proporcionar nenhuma informação adicional ou mais precisa ao consumidor. A posição comum adoptada prevê, de resto, a possibilidade de adicionar esta informação ­ na eventualidade de alguém a solicitar ­ no âmbito do chamado processo simplificado. Assim, sugiro que, em termos de regulamentação da carne picada, nos fixemos nas formulações previstas na posição conjunta. Tenho a certeza de que, se analisarem cuidadosamente o texto, chegarão à conclusão de que os regulamentos previstos são suficientemente rigorosos e que o nosso objectivo, uma maior transparência, foi alcançado. Gostaria de abordar a tão discutida questão das categorias. Conforme sabem, as categorias faziam parte da proposta inicial da Comissão. Em meu entender, existem muitas razões que justificam esta indicação. Este sistema proporciona uma maior transparência e penso que se trata de uma questão importante para o consumidor. Posso dizer­lhes que, no meu país, se paga 50% mais pela carne de vitela em comparação com a carne de vaca. Do ponto de vista do consumidor, interessa­me saber por que razão pago mais 50%. Existe igualmente uma diferença de preço quando compro carne de vaca ou quando compro carne de novilho, sendo a diferença de preço de cerca de um terço. Não será do interesse do consumidor saber por que razão o preço a pagar é superior e receber a garantia de que, quando paga um preço mais elevado, recebe uma mercadoria em conformidade? Passo a explicar­lhes aquilo que se pretende. As categorias, tratando­se de carcaças, ou seja, de peças inteiras, existem há mais de 20 anos na comunidade, e a sua indicação é obrigatória. Estão previstas as seguintes categorias: vitelo, novilho, boi, novilha, vaca e boi velho. Esta deve continuar a ser a base para a introdução de categorias. Pretendemos apenas que, o que está previsto para a identificação das carcaças, seja também aplicado às respectivas peças inteiras. É apenas isto. Estamos ainda dispostos a introduzir algumas diferenciações relativamente a alguns tipos de confecção: na carne para guisar, por exemplo, não é necessário fazer uma distinção tão rigorosa, pois, no meu entender, basta saber se estamos a comprar carne para guisar de vitela ou de vaca. A questão é apenas esta e mais nenhuma! Se me disserem que a Comissão nem sequer sabe qual será o resultado final, tenho de dizer­lhes o seguinte: este é típico problema do ovo e da galinha. Primeiramente tem de existir um regulamento do Conselho para que depois possamos estabelecer regulamentos ao nível da Comissão, bem como normas de execução. A concepção das categorias discriminadas é uma decisão que deverá ser definida nas normas de execução. Consequentemente, não pode exigir que a Comissão garanta um determinado resultado final, tendo em conta que a matéria ainda será objecto de discussão com os Estados­Membros em comité de gestão. Aquilo que estão a exigir é completamente inviável do ponto de vista jurídico, a menos que a matéria fosse toda tratada como sendo um regulamento do Conselho. Mas então teríamos uma questão completamente diferente. Posto isto, penso que o procedimento previsto é, de facto, o mais correcto. Posso, no entanto, garantir­lhes o seguinte: a Comissão irá defender as categorias referidas, mas não apoiará qualquer tipo de complicação adicional. Temos de estar cientes do seguinte: se não dispusermos destas categorias, o resultado será o mesmo, ou seja, vamos voltar a uma renacionalização dos sistemas de identificação. Penso que este cenário não é do interesse europeu. Sob o ponto de vista político, a perspectiva poderá ser diferente. A Comissão, e penso que o deixei bem claro, não partilha da opinião de todos aqueles que consideram que esta indicação é impraticável, descabida, ou incomportável do ponto de vista financeiro. Mas não posso afirmar que um sistema deste género seja inconcebível sem uma especificação deste tipo. Aquilo que a Comissão quer evitar a todo o custo é que sejam implementados novos regulamentos a nível nacional, cujo efeito possa levar à total renacionalização dos mercados, minando, de facto, o mercado comunitário. Não é este o resultado pretendido. Tendo em conta todos estes considerandos, penso que, também neste ponto, nos devemos cingir ao estabelecido na posição comum. Gostaria ainda de chamar a atenção para dois aspectos. O senhor deputado Hudghton perguntou se seria viável a adopção facultativa de desiganções de origem, como é o caso, por exemplo e entre outros, das Ilhas Orkney. As designações de origem facultativas deste tipo são possíveis, desde que não se trate de designações de origem protegidas, tendo em conta que estas últimas, conforme o termo indica, têm de ser salvaguardadas. Passo, assim, ao último argumento apresentado por diversos deputados, mais concretamente à falta de pressupostos técnicos. Se orientarmos a nossa decisão em função do em que ocorre a alguns criar as condições técnicas essenciais, nesse caso estaremos a orientar­nos por aqueles que travaram o processo identificação obrigatória da carne de bovinos. Não devemos permitir uma situação deste tipo. Seria uma medida contraproducente. Aliás, o mercado será o próprio a punir todos aqueles que não se preocuparem, atempadamente, em dispor dos meios técnicos necessários à identificação da carne de bovino. Peço­lhes que amanhã, aquando da votação, ponderem estas questões. Posso ainda adiantar­lhes que, na prática, a questão não será tão complexa quanto poderá parecer inicialmente. Aqui está o modelo de um rótulo, tal como prevemos que seja no futuro. Existe ainda espaço disponível, onde podem constar o preço e quaisquer outras indicações essenciais ao consumidor. Conforme podem ver, o sistema é funcional! Não nos podemos esquecer que fizemos uma promessa perante os consumidores, produtores e restantes operadores de carne de bovino europeus, promessa essa que devemos cumprir. Para evitar um novo adiamento ou, pior ainda, um vazio legal relativamente à rotulagem, é imperioso chegar a uma decisão definitiva ainda durante este mês. Antes de me pronunciar sobre as alterações que foram apresentadas e que amanhã serão objecto de votação, gostaria de tecer alguns breves comentários relativamente à posição comum do Conselho, definida a 6 de Junho. Conforme sabem, insisti bastante na concretização de um trílogo informal relativamente à questão da base jurídica. Este teve lugar a 3 de Maio. Por ocasião desta reunião, os membros presentes manifestaram o desejo de serem dadas algumas explicações que consideraram importantes para a definição da posição comum do Conselho. Após terem sido feitas algumas alterações adicionais ao texto, a pedido do Parlamento, chegou­se a um consenso, com base no qual o Conselho de Ministros da Agricultura, reunido subsequentemente, definiu a posição comum do Conselho. Esta foi formalmente entregue aos senhores deputados, juntamente com a comunicação da Comissão, em meados de Junho. Fica assim claramente demonstrado que o processo de co­decisão em matéria agrícola pode funcionar muitíssimo bem. Não obstante o escasso tempo disponível, penso que o Conselho conseguiu, de acordo com as alterações apresentadas aquando da primeira leitura, alcançar uma solução de compromisso bastante positiva, que concilia o direito dos consumidores, no sentido de lhes ser garantida a origem da carne, com a necessidade de dispor de um sistema de aplicação viável. À semelhança do que sucedeu com o Parlamento, o Conselho também reconheceu que a rotulagem obrigatória terá de ser introduzida numa data anterior à prevista na proposta inicial. O Conselho concordou igualmente com a proposta do Parlamento, no sentido de serem eliminadas todas as notas relativas à origem comunitária. O Conselho concordou ainda em introduzir medidas de rotulagem mais rigorosas no que diz respeito à carne picada, tendo tornado mais rigorosas as propostas da Comissão. Todas estas soluções aprovadas conjuntamente pela Comissão e pelo Conselho só puderam ser obtidas porque os Estados­Membros concordaram em deixar de aplicar regulamentações nacionais para a identificação da carne de bovino depois de 2002. O maior êxito consistiu em ter­se conseguido um acordo quanto a uma regulamentação comunitária harmonizada para a rotulagem da carne de bovino. Assim sendo, não devíamos pôr de novo em causa todo este esforço conjunto, este grande passo para a integração. Conforme fomos informados pela Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor, a questão não está ainda inteiramente esclarecida sob o ponto de vista político. Há alterações colocadas à consideração do plenário e a aprovação de algumas destas alterações acarretará consequências bastante significativas, sobretudo em termos de calendário e de aprovação do regulamento. Conforme referido por vários oradores, foram apresentadas duas alterações relativamente à rotulagem da carne picada. Esta questão foi minuciosamente analisada pelos senhores deputados, aqui no Parlamento, e pelo próprio Conselho. Conforme poderão verificar, o Conselho concordou com as solicitações que lhe foram feitas, tendo formulado os regulamentos de forma mais rigorosa, muito mais inclusive do que o previsto na proposta inicial da Comissão. Em conformidade com uma das duas novas alterações, é defendida a ideia de que os produtores de carne picada devem indicar de forma clara a origem da carne de bovino por eles processada. Senhoras e Senhores Deputados, tendo em conta as condições em que actualmente a carne picada é produzida industrialmente, esta medida é, de facto, demasiado exigente. A indústria do sector concorda com a certificação de origem sem lacunas, mas a questão já não é tão linear em termos de indicação do local de preparação e de abate dos produtos para elaboração da carne picada. Fica demonstrado que este regulamento produzirá um determinado efeito. Daqui se pode concluir que esta nova proposta não será certamente praticável. Na pior das hipóteses, a situação levar­nos­ia a um ponto em que as empresas, sobretudo as empresas dos Estados­Membros mais pequenos, abririam falência, renacionalizando totalmente os mercados da carne picada. Seria este o resultado. Também não há ninguém que me consiga explicar como é que um bovino polaco, importado para a Áustria, pode constituir um problema para os consumidores austríacos. Senhor Deputado, posso explicar­lhe que na Áustria, quando um consumidor se dirige ao talho para comprar carne picada, a carne é picada na presença do consumidor, e nessa altura deixa de existir qualquer tipo de problema relacionado com a origem ou com qualquer outro aspecto. Estamos a falar sobretudo de processamento industrial da carne picada, do fabrico de hambúrgueres e produtos afins, um processo industrial que actualmente é contínuo. Se intervirmos a este nível, as empresas irão recorrer cada vez mais aos recursos nacionais, até utilizarem exclusivamente produto nacional. Neste caso, o cenário seria o contrário do que é pretendido."@pt11
lpv:translated text
"Mr President, ladies and gentlemen, the fact that the second reading in this House is taking place so quickly is a clear sign that all of you, and in particular the rapporteur, Mr Papayannakis, regard this subject, a very important one for consumers, as a key priority and that it is indeed your objective that compulsory labelling should come into force on time on 1 September. I would therefore first of all like to sincerely thank the rapporteur and everyone who cooperated with him for the excellent and rapid progress that has been made with this. One of the two new amendments reiterates the view that producers of minced beef should give precise details of the origin of the beef they have processed. Ladies and gentlemen, given the industrial conditions under which minced beef is produced nowadays, this would quite obviously be asking too much. Although the industry agrees with watertight guarantees of origin, it is already having great difficulties in giving details about the point of slaughter and of preparation for minced beef products. This demonstrates that the regulation will also have a similar impact. So it will certainly not be possible to put the new proposal into practice. If the worst came to the worst, it could even lead to some companies, especially in the smaller Member States, going bankrupt and the market for minced beef being completely renationalised. That is the effect it would have. And you cannot convince me that a Polish cow imported into Austria would be a problem for Austrian consumers. Because I can tell the honourable Member that if a consumer buys minced beef in a butcher’s shop in Austria, he has the piece of meat minced in front of his own eyes, and in that case there are no problems either with origin or anything else. What we are talking about here is really industrial processing of minced beef to make burgers and similar products, and nowadays that is a continuous industrial process. If you start interfering in that, then companies like this will use products originating solely in their own country and nothing else. And that would result in the opposite of what we are trying to achieve. The other amendment proposes making it compulsory to give the date minced beef was produced, and this is not the first time we have debated this idea. However, the label already features a more direct and clearer way of giving the consumer such vital information – the use-by date, which shows how long the minced beef can be used for. I do not therefore believe that this new proposal would improve or add to information for consumers. The common position also provides for such information to be given under the ‘simplified procedure’ if anyone requires this. I therefore suggest that we should stick to the provisions on minced beef as laid down in the common position. I am sure that if you take a closer look at the text you will see that the rules stipulated in it are strict enough and that our objective of improving transparency has been achieved. I would now like to turn to the much discussed issue of category. As you know, this formed part of the original Commission proposal, and I think there is a lot to be said for giving this information. It leads to greater transparency and I believe it is important for consumers. I can only tell you that where I come from, you pay 50% more for veal than for beef. So as a consumer, I would like to know what I am paying 50% more for. There is also a price difference of about one third depending on whether I am buying beef from a cow or beef from a young bull. In that case it is surely in the interest of consumers to know what they are paying more for and to be given a guarantee that when they pay a higher price, they are actually getting what they paid for. Let me explain now what we are actually proposing here. Categories have already been compulsory in the Community for 20 years as far as whole carcasses are concerned. The existing categories are: calves, young bulls, bullocks, heifers, cows and older bulls. This is also intended as the basis for introducing categories in this case. We simply want the labelling already applying to whole carcasses to apply to individual cuts as well. That is all. We are also willing to make distinctions for meat prepared in different ways. For example, it is not necessary to make a precise distinction for casserole meat, since as I see it is enough to know if you are buying veal or beef casserole meat. That is what this is about, and that alone! If you say that the Commission does not even know what form the final system will take, then I have to reply that this is a typical chicken-and-egg situation. We cannot lay down Commission rules and implementing provisions until a Council regulation is in force. The category detail is a matter for the implementing provisions. So you cannot demand guarantees from the Commission as to exactly how the whole system will operate, because we will have to discuss this with the Member States in the Management Committee first. What you are calling for here is not legally possible, unless you want to make the whole system part of the Council regulation itself. But that would be another kettle of fish. That is why I think that the procedure proposed here is correct. But I can give you one assurance, if you wish: the Commission will be backing the categories that I have mentioned, but not anything more complicated. We have to be clear about one thing: if we do not introduce these categories, the result will be a return to national labelling systems in this area too. That can surely not be in Europe’s interest. Of course, politically speaking there is more than one way of looking at this issue. Although the Commission, and I think I have made this clear, does not agree with those who think that providing this information is impracticable, pointless or prohibitively expensive, I cannot say that a system without this kind of provision is out of the question. But what the Commission wanted to avoid at all costs was a return to national schemes, which in practice would lead to a total renationalisation of markets, thus undermining the common market. Surely that is not the idea. So I believe that we should adhere to the common position in this respect as well. I would now like to make two brief points. Mr Hudghton asked if it would be possible to display information regarding the area of origin, such as the Orkney Islands for example, on a voluntary basis. Such voluntary information on area of origin is possible, as long as protected designations of origin are not involved, because it logically follows that protected designations of origin must be protected as such. That brings me to the last argument put forward by various Members, that is to say the failure to introduce technical requirements. If we were to gear our decision-making to when it occurs to the last Member State that it is now ready to establish technical requirements, then we would be gearing the process to those who are dragging their feet on compulsory beef labelling. We cannot accept that, it would be counterproductive. The market will in fact penalise those who were not prepared to establish the technical requirements for beef labelling promptly. I would therefore ask you to bear these considerations in mind when you vote tomorrow. I can also assure you that this system will not be as complicated in practice as many of you here imagine. This is a mock-up of how one of these labels will look in future. And there is still room for the price and any other information consumers specifically require anyway. You see, it can work! Timing has always been vital in this area, and it still is. You all know that the introduction of the compulsory labelling system had to be deferred last December because agreement could not be reached within the time frame available. This deferral expires on 31 August, which in practice means that it runs out at the end of this month, because Parliament does not sit in August and no further sittings can be called. We must all ensure that the pledge we made to all European beef consumers and also to producers and processors is respected. In order to avoid further postponement or, even worse, a legal vacuum on labelling, we must therefore come to a final decision this month. Before I talk about the amendments tabled for tomorrow’s vote, I would like to make a couple of brief comments about the Council common position approved by the Council on 6 June. As you know, I pressed for an informal trialogue on the issue of the legal basis. This took place on 3 May. The Members participating in that meeting also asked for appropriate explanations regarding the draft of the Council common position. Once a number of further changes to the text requested by Parliament had been made, it was possible to reach an agreement based on which the following Agriculture Council approved the Council common position. This was then formally transmitted to Parliament in mid-June together with the Commission’s communication. This goes to show how well the codecision process could actually function on agricultural matters. Despite the shortage of time, the Council produced what I regard as a workable compromise taking account of the amendments you adopted at first reading. This reconciled the consumer’s right to guaranteed origin with the need for a practical system. Like Parliament, the Council also recognised that compulsory labelling needed to be introduced earlier than stipulated in the original proposal. Furthermore, the Council even complied with Parliament’s request to delete all references to EU origin. Lastly, the Council also took on board the request for stricter labelling requirements for minced beef, and tightened up the wording of the rules proposed by the Commission. It was only possible to achieve all these joint solutions between the Council and Parliament because the Member States agreed that no more national beef labelling schemes would apply after 2002. The greatest achievement was reaching agreement on a uniform Community-wide labelling scheme for beef. We should not therefore jeopardise this common interest and this move towards integration again. As we have now heard from the Committee on the Environment, we are not yet out of the woods, politically speaking. There are now amendments to be considered in plenary sitting, and approving some of these amendments would have far-reaching consequences, above all in terms of timing and as regards the adoption of the regulation. For example, as several speakers have noted, two amendments on labelling minced beef have been tabled. This issue has been scrutinised in great detail both here in Parliament and also by the Council. You will see that the Council has taken your comments on board and has tightened up the wording of the rules, and has in fact made them even stricter than stipulated in the original Commission proposal."@en3
lpv:translated text
"(DE) Señor Presidente, Señorías, el hecho de que esta segunda lectura tenga lugar en esta Asamblea ya al cabo de tan poco tiempo es, sin duda, una clara señal de que todos ustedes y sobre todo el ponente del informe, el Sr. Papayannakis, conceden a este tema tan especialmente importante para los consumidores una elevada prioridad y también de que su objetivo es que entre en vigor un etiquetado vinculante a tiempo, es decir, el 1 de septiembre. Por ello, primero quiero felicitar al ponente y a todos los que han colaborado con él por los rápidos y excelentes progresos que se han logrado. En una de las dos nuevas enmiendas se defiende ahora por primera vez la opinión de que los productores de carne picada deben indicar exactamente de dónde proviene la carne de vacuno por ellos procesada. Señorías, ante las condiciones bajo las que se elabora actualmente de modo industrial la carne picada, esto sería exigir demasiado. La industria está de acuerdo con la imposición de un aseguramiento sin lagunas del origen, pero ya tiene muchas dificultades a la hora de indicar el lugar de preparación y el matadero de los productos de carne picada. Al mismo tiempo, esto muestra que este reglamento va a tener los correspondientes efectos. Por ello, la nueva propuesta no se va a poder aplicar con certeza en la práctica. En el peor de los casos, incluso haría que las empresas, en especial en los pequeños Estados miembros, quebrasen y los mercados de carne picada se renacionalizasen de nuevo totalmente. Este sería el efecto. Nadie me puede explicar porqué una vaca polaca cualquiera que se importe a Austria vaya a ser un problema para el consumidor austríaco. Señor diputado, puedo explicarle que si en Austria un consumidor compra carne picada en una carnicería puede ver ante sus ojos como el trozo de carne es picado, con lo que no se tiene ningún problema ni con el origen ni con otra cosa. Aquí se trata por contrario mucho más del procesamiento industrial de la carne picada, de la producción de hamburguesas y productos similares que representa hoy un proceso industrial continuo. Si usted interviene aquí, entonces esta empresa solamente utilizará productos de su propio país y no de otro. Con ello, lograríamos exactamente lo contrario de lo que queremos lograr. La otra enmienda se refiere a la indicación obligatoria de la fecha de la producción de la carne picada. No es la primera vez que discutimos sobre esta idea. Sin embargo, la etiqueta contiene ya una forma más directa y más clara que proporciona al consumidor esta información decisiva de hasta cuándo puede consumir un producto; sobre ella figura en cuánto tiempo se puede utilizar la carne. Por ello, creo que esta nueva propuesta no puede proporcionar al consumidor ninguna información mejor. La posición común prevé, por lo demás, también la posibilidad de añadir esta información – si alguien lo desea – bajo el llamado procedimiento simplificado. Por ello, propongo que nos atengamos a las normas para la carne picada tal como figuran en la posición común. Estoy seguro de que si analizan más exactamente el texto comprobarán que las normas allí previstas son lo suficientemente estrictas y que se logra nuestro objetivo de mejorar la transparencia. Me quiero referir ahora a la cuestión tan debatida aquí de las categorías. Como saben, esto era parte de la propuesta originaria de la Comisión, lo que habla en favor de una indicación de este tipo. Conduce a una mayor transparencia y creo que es importante para el consumidor. Puedo solamente decirles que en mi país se paga un 50% más por la carne de ternera que por la de vaca. Como consumidor, me gustaría saber porqué pago un 50% más. También representa una diferencia de precio si compro carne de vaca o si compro carne de añojo, lo que representa aproximadamente una diferencia de una tercera parte en el precio. ¿ No radica entonces en interés del consumidor saber por lo que él paga más o tener la garantía de que si paga un precio superior de que entonces también recibe la mercancía correspondiente?. Les voy a explicar a continuación lo que hemos previsto. Las categorías, en lo que se refiere a las carcasas, es decir a las canales completas, existen desde hace 20 años de modo obligatorio en la Comunidad. Se prevén como categorías: ternera, añojo, novillo, novillas, vacas y toros. Esta va a ser también la base para la introducción de las categorías. Solamente queremos que lo que actualmente está previsto para el etiquetado de las canales se prevea también para parte de los mismos. Esto es todo. Además, estamos dispuestos a introducir diferenciaciones para determinados tipos de preparación pues, por ejemplo, para la carne de gulasch no tenemos que realizar una diferenciación tan precisa. Aquí creo que es suficiente si se sabe si se compra gulasch de ternera o de vaca. De esto se trata y de nada más. Si ahora ustedes dicen que sí pero que la Comisión no sabe siquiera cuál va a ser el resultado final, entonces tengo que decirles una cosa: se trata del típico problema de la gallina y el huevo. Primero tiene que estar en vigor un reglamento del Consejo para que podamos determinar normas de la Comisión, normas ejecutivas. La configuración de las categorías en detalle es algo que deben realizar las normas ejecutivas. Por ello, no pueden exigir de la Comisión que emita una declaración de garantía sobre cuál va a ser exactamente el resultado final porque primero lo tenemos que discutir en el comité administrativo con los Estados miembros. Jurídicamente no es posible lo que ustedes aquí exigen excepto que hiciesen de todo esto directamente un elemento componente del reglamento del Consejo. Pero entonces se trataría de otro tema. Por ello, creo que el modo de proceder que se ha previsto aquí es el correcto. Sin embargo, puedo prometerles una cosa si así lo desean: la Comisión va a defender las categorías que he mencionado pero no complicaciones adicionales. Una cosa debemos tener clara: si no tenemos estas categorías el efecto será que se producirá una renacionalización de los sistemas de etiquetado. Y creo que esto no radica en absoluto en interés europeo. Naturalmente, esto se puede ver de modo diferente desde una perspectiva política. Ya les he indicado claramente que la Comisión aunque no comparte la opinión de aquellos que consideran esta indicación como inejecutable o sin sentido o que no se puede pagar, sin embargo no puedo afirmar que sea impensable un sistema que no contenga una determinación de este tipo. En cualquier caso, lo que debemos evitar como Comisión es que entren de nuevo en vigor normas nacionales cuyos efectos son que tengamos de nuevo una renacionalización total de los mercados socavando el mercado interior. Esta no puede ser la idea. Por ello, soy de la opinión de que debemos atenernos también en este punto a la posición común. Quiero referirme aún brevemente a dos cosas. El diputado Hudghton ha preguntado si sería posible la aceptación voluntaria de las denominaciones de origen como, por ejemplo, de las islas Orkney o similares. Denominaciones voluntarias de origen de este tipo son posibles siempre que no se trate de denominaciones de origen protegidas porque lógicamente tales denominaciones de origen protegidas deben estar protegidas como tales. Con ello llego al último argumento que ha sido expuesto por diversos diputados, a saber, la ausencia de condiciones previas técnicas. Si hiciésemos depender nuestra decisión de cuando el último está dispuesto a crear las condiciones técnicas necesarias, entonces dependeríamos de los que quieren frenar el etiquetado obligatorio de la carne de vacuno. Y esto no debemos permitirlo. Esto sería contraproducente. El mercado castigará a aquellos que no estaban dispuestos a crear a tiempo las condiciones técnicas para el etiquetado de la carne de vacuno. Les ruego por ello que tengan en cuenta estas consideraciones para la votación de mañana. También les puedo decir que este asunto no va a ser tan complicado en la práctica como algunos han dicho aquí. Aquí tienen el modelo de una etiqueta de este tipo tal como la que prevemos para el futuro. Aquí hay aún espacio libre donde se pueden introducir el precio y otros datos que en cualquier caso necesita el consumidor. Como pueden ver puede funcionar. El calendario ha sido y sigue siendo en esta cuestión una cuestión decisiva. Todos saben que en el pasado mes de diciembre se tuvo que aplazar la introducción del sistema obligatorio de etiquetado ya que no se pudo llegar a un acuerdo dentro del tiempo que se disponía. Este aplazamiento finaliza el 31 de agosto pero en realidad significa que finaliza a finales de este mes ya que en agosto no se celebran sesiones parlamentarias ni sesiones de ningún otro tipo. Todos debemos insistir en que se respeten las promesas que hemos hecho en principio a los consumidores de carne de vacuno de Europa así como también a los productores y procesadores. Para evitar un aplazamiento adicional – o lo que aún sería peor – un vacío jurídico en el etiquetado, tenemos que llegar en este mes a una decisión definitiva. Pero antes de referirme a las enmiendas que se han presentado para la votación de mañana quiero realizar algunas breves observaciones sobre la posición común del Consejo del 6 de junio. Como saben insistí en que se celebrase un diálogo a tres bandas informal en lo tocante a la cuestión del fundamento jurídico. Dicho diálogo a tres bandas tuvo lugar el 3 de mayo. En dicho encuentro, los miembros allí presentes expresaron también el deseo de que se realizasen también las correspondientes aclaraciones sobre el proyecto de la posición común del Consejo. Después de que por deseo del Parlamento se incluyeron en el texto algunas otras enmiendas, se pudo llegar a un acuerdo sobre cuya base el siguiente Consejo de Agricultura acordó la posición común del Consejo. Esta se les ha entregado a ustedes formalmente junto con la comunicación de la Comisión a mediados de junio. Esto muestra lo bien que podría en realidad funcionar el procedimiento de codecisión en el sector agrario. A pesar de la escasez de tiempo, el Consejo, tomando nota de sus enmiendas aprobadas en la primera lectura, creo que ha alcanzado un compromiso aceptable que pone en consonancia los derechos del consumidor sobre la garantía del origen de los animales con la necesidad de un sistema que sea practicable. Al igual que el Parlamento, el Consejo también ha reconocido que el etiquetado obligatorio debería haber tenido lugar ya hace tiempo, tal como se preveía en la propuesta originaria. El Consejo también se ha adherido a la exigencia del Parlamento de suprimir todas las observaciones relativas a la procedencia de la UE. Así mismo, el Consejo ha seguido la exigencia de introducir unas normas de etiquetado más estrictas para la carne picada y ha redactado de un modo más preciso las normas propuestas por la Comisión. Pero todas estas soluciones conjuntas entre el Consejo y el Parlamento solamente se han podido lograr porque los Estados miembros se han puesto de acuerdo en no aplicar ya a partir del 2002 reglas nacionales para el etiquetado de la carne de vacuno. El mayor éxito ha sido que se ha logrado un acuerdo sobre una regulación unitaria aplicable en toda la Comunidad para el etiquetado de la carne de vacuno. Por ello, no debemos cuestionar de nuevo esta globalidad, este paso de integración. Tal como acabamos de saber de la Comisión de Medio Ambiente, desde un punto de vista político todavía no se ha aclarado todo. Se han presentado enmiendas para la sesión plenaria y la aceptación de algunas de ellas tendría unas consecuencias de largo alcance sobre todo para el calendario y la aceptación del reglamento. Tal como han expuesto varios oradores, se han presentado dos enmiendas para el etiquetado de la carne picada. Esta cuestión ha sido examinada con el mayor detalle tanto por ustedes aquí en el Parlamento como también por el Consejo. Comprobarán que el Consejo ha seguido sus exigencias endureciendo las normas incluso mucho más de lo que preveía la propuesta original de la Comisión."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"de facto"13,2,8,7,12,6
lpv:unclassifiedMetadata
"de facto"13,2,8,7,12,6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signor Presidente, onorevoli parlamentari, il fatto che dopo un così breve lasso di tempo abbia già luogo in Parlamento la seconda lettura indica chiaramente che tutti voi e, in primo luogo, l’autore della relazione, l’onorevole Papayannakis, attribuite grande priorità a questo tema importante, in particolare per i consumatori, e che è davvero vostro obiettivo far sì che l’etichettatura obbligatoria entri in vigore puntualmente, vale a dire il 1° settembre. Per questo motivo desidero innanzitutto ringraziare vivamente il relatore e quanti hanno collaborato con lui per gli eccellenti e rapidi progressi conseguiti in materia. Con uno dei due nuovi emendamenti si sostiene l’opinione che i produttori di carne macinata dovrebbero indicare esattamente da dove proviene la carne bovina da loro preparata. Onorevoli parlamentari, a fronte delle condizioni in cui oggigiorno viene prodotta la carne macinata a livello industriale sarebbe veramente pretendere troppo. L’industria è d’accordo con l’obbligo della totale rintracciabilità, ma gli riesce alquanto difficile indicare il luogo di preparazione e di macellazione dei prodotti a base di carne bovina. Ciò dimostra anche, al tempo stesso, che il presente regolamento avrà un effetto adeguato. Pertanto la nuova proposta non è certamente attuabile nella pratica. Nel peggiore dei casi condurrebbe addirittura al fallimento di imprese, in particolare negli Stati membri di minori dimensioni, e alla completa rinazionalizzazione dei mercati della carne macinata. Sarebbe questo l’effetto. Non mi si può venire a dire che una mucca polacca importata in Austria rappresenta un problema per il consumatore austriaco. Perché allora le dirò, onorevole parlamentare, che in Austria quando un consumatore va a comprare carne macinata in una macelleria se la fa tritare sotto i suoi occhi e in questo modo non ci sono più problemi, né di provenienza né di altro genere. Qui si tratta piuttosto della preparazione industriale di carne macinata, della produzione di e prodotti affini, che oggi ha luogo con un processo industriale continuo. Se interverrete in quest’ambito, la ditta interessata utilizzerà una maggior quantità di carne bovina del proprio paese e nulla più. In tal modo avremo ottenuto il risultato contrario a quello auspicato. L’altro emendamento introduce l’indicazione obbligatoria della data di produzione della carne macinata. Non è certo la prima volta che discutiamo di questo punto. Tuttavia l’etichetta è già in grado di informare il consumatore in modo più chiaro e diretto, comunicandogli fino a quando può consumare un prodotto; sull’etichetta infatti è indicata la data di scadenza della carne macinata. Credo che questa nuova proposta non offra assolutamente informazioni supplementari e migliori al consumatore. La posizione comune prevede del resto anche la possibilità di aggiungere tale informazione - se qualcuno lo desidera – con la cosiddetta procedura semplificata. Pertanto suggerirei di attenerci alle norme sulla carne macinata contenute nella posizione comune. Sono certo che ad un attento esame del testo noterete che le norme in esso previste sono sufficientemente rigorose e che il nostro obiettivo di migliorare la trasparenza è stato raggiunto. Desidero soffermarmi sulla questione delle categorie, che ha sollevato molte discussioni. Come sapete, faceva parte dell’originaria proposta della Commissione e a mio parere esistono molti argomenti a favore di tale indicazione. Essa porta ad una maggior trasparenza che credo sia importante per i consumatori. Posso solo dirvi che a casa mia si spende per la carne di vitello il 50 percento in più che per quella di manzo. Come consumatore desidero sapere per che cosa pago il 50 percento in più. C’è differenza di prezzo di circa un terzo anche tra la carne vaccina e quella di un bovino giovane. Non è allora nell’interesse del consumatore sapere per che cosa paga un prezzo maggiore ed avere la garanzia di ricevere, quando paga un prezzo maggiore, la merce corrispondente? Adesso vi illustrerò cosa intendiamo fare al riguardo. Le categorie, per quanto riguarda le carcasse, ossia animali macellati interi, sono obbligatorie già da vent’anni all’interno della Comunità. Sono previste le seguenti categorie: vitello, bovino giovane non castrato, bue, vitella, vacca, manzo. Questa suddivisione sarà anche alla base dell’introduzione delle categorie. Vogliamo soltanto che quanto previsto per l’identificazione delle carcasse venga esteso anche alle singole parti. Tutto qui. Inoltre siamo disposti ad introdurre una distinzione per determinati tipi di preparazione, in quanto per la carne da spezzatino, ad esempio, non è necessaria una distinzione precisa, basta sapere, a mio avviso, se si sta comprando carne di vitello o di manzo. Solo di questo si tratta e di nient’altro! Quanto all’affermazione che la Commissione non sa nemmeno quale sarà la forma definitiva della proposta, vi dirò che si tratta della classica questione dell’uovo e della gallina. Un regolamento del Consiglio deve prima entrare in vigore, affinché possano essere definite da parte della Commissione le norme di esecuzione. La definizione dettagliata delle categorie è oggetto delle norme di esecuzione. Perciò non potete pretendere che la Commissione vi dia un certificato di garanzia sulla loro esatta struttura, dal momento che ne dovremo prima discutere con gli Stati membri in seno al comitato di gestione. Non è possibile, dal punto di vista giuridico, attuare quanto da voi richiesto, a meno che non vogliate che il tutto diventi parte integrante del regolamento del Consiglio. Ma questa è un'altra questione. Pertanto ritengo che la procedura sia corretta. Se volete, posso comunque assicurarvi una cosa: la Commissione interverrà a difesa delle categorie da me citate, certamente non di ulteriori complicazioni. Una cosa dev’essere chiara: senza le categorie si ritornerà alla nazionalizzazione dei sistemi di identificazione. Ciò, di sicuro, non è nell’interesse dell’Europa. A livello politico, si può vedere la cosa diversamente. Credo di aver messo bene in chiaro che la Commissione non condivide l’opinione di coloro che ritengono l’indicazione in questione impraticabile, priva di senso o insostenibile, ma non posso comunque affermare che un sistema privo di tale indicazione sia inconcepibile. La Commissione vuole solo evitare ad ogni costo che entrino di nuovo in vigore norme nazionali con l'effetto di riportare ad una totale nazionalizzazione dei mercati e di minare di fatto il mercato unico. Non può essere questo l’obiettivo. Sono pertanto del parere che anche su questo punto dovremmo attenerci alla posizione comune. Desidero richiamare brevemente l’attenzione su due punti. L’onorevole Hudghton ha domandato se è prevista l’indicazione volontaria di denominazioni d'origine, quali ad esempio isole Orcadi o simili. Tali denominazioni di origine sono ammesse, sempre che non si tratti di denominazioni d’origine protette, perché logicamente in quanto tali sono soggette a protezione. Passo ora all’ultimo argomento affrontato da diversi parlamentari, ovvero alla mancanza dei requisiti tecnici. Aspettare, prima di adottare la decisione, che tutti siano pronti a soddisfare i requisiti tecnici, equivale ad affidarsi a chi vuole frenare il sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine. Non dovremmo permetterlo, sarebbe controproducente. Del resto sarà proprio il mercato a punire coloro che non sono stati in grado di realizzare con tempestività i requisiti tecnici per l’identificazione delle carni bovine. Vi chiedo pertanto di tener presente queste considerazioni nella votazione di domani. Posso anche aggiungere che nella pratica le cose non sono così complicate come taluni credono. Ecco il modello di un’etichetta simile a quelle previste per il futuro. Qui c’è ancora spazio per riportare il prezzo e tutte quelle informazioni di cui il consumatore ha comunque bisogno. Come vedete la cosa può funzionare! Il calendario era ed è di importanza determinante in quest’ambito. Sapete tutti che lo scorso dicembre si era dovuta rimandare l’introduzione del sistema obbligatorio di etichettatura perché non era stato possibile giungere ad un accordo entro i termini stabiliti. Il rinvio scadrà il 31 agosto, il che in realtà significa che terminerà alla fine del corrente mese, in quanto in agosto non ha luogo la tornata parlamentare, né possono essere indette sedute di altro genere. Dovremmo restare fedeli tutti quanti alla promessa fatta ai consumatori europei di carne bovina, nonché ai produttori e all’industria di trasformazione. Per evitare un ulteriore rinvio o – cosa ancora peggiore – un vuoto legislativo in materia di etichettatura, dobbiamo pertanto adottare entro questo mese una decisione definitiva. Prima di esaminare gli emendamenti presentati per la votazione di domani, vorrei fare un paio di osservazioni sulla posizione comune definita dal Consiglio il 6 giugno scorso. Come sapete, ho fatto pressioni affinché si tenesse un trilogo informale in merito alla questione della base giuridica. L’incontro si è svolto il 3 maggio. In quell’occasione i membri presenti hanno espresso il desiderio che il progetto di posizione comune del Consiglio venisse illustrato in modo adeguato. Dopo che, su richiesta del Parlamento, sono stati accolti nel testo ulteriori emendamenti, si è riusciti a raggiungere un accordo, sulla base del quale il successivo Consiglio “agricoltura” ha deliberato la posizione comune del Consiglio, che vi è stata formalmente inoltrata a metà giugno insieme alla comunicazione della Commissione. Ciò dimostra come in realtà potrebbe funzionare bene la procedura di codecisione nel settore agricolo. Nonostante i tempi stretti il Consiglio, essendo a conoscenza degli emendamenti deliberati dal Parlamento in prima lettura, è riuscito – almeno credo – ad elaborare un solido compromesso che concilia i diritti dei consumatori a veder garantita la rintracciabilità con la necessità di creare un sistema di etichettatura attuabile. Così come il Parlamento, anche il Consiglio ha riconosciuto che l’etichettatura obbligatoria avrebbe dovuto essere introdotta prima del termine previsto nella proposta originaria. Anche per quanto riguarda la cancellazione delle indicazioni relative all’origine comunitaria il Consiglio si è attenuto alla richiesta del Parlamento. Infine ha anche dato seguito alla richiesta di introdurre norme di etichettatura più rigorose per la carne macinata ed ha adottato una formulazione più severa per le norme proposte dalla Commissione. E’ stato possibile giungere a queste soluzioni congiunte tra Parlamento e Consiglio solo perché gli Stati membri si sono accordati sul fatto di non utilizzare più, dopo il 2002, le normative nazionali per l’identificazione delle carni bovine. Il successo maggiore è rappresentato dal raggiungimento di un accordo su una normativa uniforme a livello comunitario per l’etichettatura delle carni bovine. Pertanto non dovremmo mettere in discussione ulteriormente questo accordo che rappresenta un passo avanti compiuto in materia di integrazione. Come abbiamo appena appreso dalla commissione per l’ambiente, dal punto di vista politico non tutto è stato risolto. Sono stati presentati emendamenti da sottoporre all'Assemblea e l’accoglimento di alcuni di essi avrebbe conseguenze di vasta portata sul calendario e sull’approvazione del regolamento. Come illustrato da numerosi oratori, due emendamenti riguardano l’etichettatura della carne macinata. La questione è stata esaminata con la massima attenzione sia dal Parlamento che dal Consiglio. Noterete che il Consiglio ha accolto le vostre richieste ed ha formulato norme più severe, direi molto più severe, di quelle previste nella proposta originaria della Commissione."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le fait que cette deuxième lecture ait lieu si vite montre clairement que vous, et surtout le rapporteur, M. Papayannakis, faites de ce sujet essentiel pour les consommateurs une de vos priorités et que vous voulez qu'un étiquetage obligatoire entre en vigueur à la date prévue, à savoir le 1er septembre. C'est pourquoi je voudrais tout d'abord remercier le rapporteur et tous ceux qui ont collaboré avec lui pour les progrès rapides et substantiels qui ont été réalisés. Un des deux nouveaux amendements défend à nouveau l'idée que les producteurs de viande hachée devraient indiquer l'origine exacte de la viande bovine utilisée. Mesdames et Messieurs, au vu des conditions dans lesquelles la viande hachée est aujourd'hui produite de façon industrielle, ce serait trop demander. L'industrie est certes d'accord avec l'obligation de certification de l'origine sans lacunes, mais elle a déjà beaucoup de mal avec l'indication du lieu d'abattage et de préparation des produits à base de viande hachée. Cela montre également que ce règlement aura un effet adéquat. La nouvelle proposition est certainement impossible à mettre en pratique. Dans le pire des cas, cela entraînerait que des entreprises, en particulier dans les petits États membres tombent en faillite et que les marchés de la viande hachée soient totalement renationalisés. Tel serait l'effet. Qu'on ne vienne pas me dire qu'une vache polonaise importée en Autriche puisse devenir un problème pour le consommateur autrichien. Je puis vous assurer, Monsieur le Député, que lorsqu'un consommateur autrichien achète de la viande hachée chez un boucher, il fait hacher la viande devant lui, ce qui ne pose aucun problème, ni pour l'origine, ni pour quoi que ce soit. Il est ici plutôt question de la transformation industrielle de la viande hachée, de la production de steaks hachés et de produits similaires, qui constitue un processus industriel continu. Si vous intervenez en la matière, les firmes utiliseront des bovins originaires de leur propre pays et puis c'est tout. Nous atteindrions alors le résultat inverse de celui que nous cherchons. L'autre amendement introduit l'indication obligatoire de la date de production de la viande hachée. Ce n'est pas la première fois que nous parlons de cette idée. L'étiquette donne déjà aux consommateurs de façon directe et claire l'information essentielle de la date limite de consommation et l'étiquette indique bien la durée durant laquelle la viande hachée peut être consommée. Je crois que cette nouvelle proposition ne peut dès lors apporter une meilleure information aux consommateurs. La position commune prévoit en outre la possibilité d'ajouter - si quelqu'un le souhaite - cette information par le biais de ce que l'on nomme procédure simplifiée. Je proposerai donc de nous en tenir aux prescriptions sur la viande hachée telles qu'elles sont reprises dans la position commune. Je suis sûr que vous constaterez à la lecture du texte que les dispositions qui y figurent sont assez strictes et que l'objectif d'améliorer la transparence a été atteint. Je voudrais revenir sur la question tant controversée des catégories. Elle faisait partie, comme vous le savez, de la proposition originelle de la Commission et beaucoup d'arguments plaident en faveur d'une telle indication. Elle mène à plus de transparence et je pense qu'elle est importante pour les consommateurs. Je ne peux que vous dire qu'on paie chez moi la viande de veau 50 % plus cher que la viande de bœuf. En tant que consommateur, je voudrais alors savoir pourquoi je paie 50 % de plus. Il y a une différence de prix selon que j'achète de la viande de vache ou de la viande provenant d'un jeune taureau, une différence d'environ un tiers. N'est-il pas dans l'intérêt des consommateurs de savoir pourquoi ils paient plus cher et d'avoir la garantie, quand ils paient plus cher, de recevoir une marchandises qui vaille son prix ? Je vais maintenant vous expliquer ce que nous voulons en réalité. Dès lors qu'il s'agit de carcasses, c'est-à-dire de pièces de viande entières, les catégories existent depuis vingt ans dans la Communauté. Ces catégories sont les suivantes : veaux, jeunes taureaux, bœufs, génisses, vaches et taureaux plus âgés. Cela doit rester la base pour l'introduction des catégories. Nous voulons seulement que ce qui est prévu pour la signalisation des carcasses le soit également pour les morceaux. C'est tout. Nous sommes également disposés à prévoir des distinctions pour certains types de préparations. En effet, pour la viande à goulasch par exemple, il n'est pas nécessaire de faire une distinction précise ; il suffit selon moi de savoir si on achète de la goulasch de veau ou de la goulasch de bœuf. C'est de cela qu'il s'agit, et de rien d'autre ! Si vous dites maintenant "oui, mais la Commission ne sait même pas ce que cela va finalement donner", je dois vous dire qu'on en revient au problème de la poule et de l'œuf. Il faut d'abord qu'un règlement du Conseil entre en vigueur pour que nous puissions ensuite fixer les règlements de la Commission et les d'application. L'aménagement des catégories dans les détails concerne les règlements d'application. Vous ne pouvez exiger de la Commission qu'elle vous donne des garanties pour l'avenir parce qu'il faut d'abord en discuter avec les États membres au sein du comité de gestion. Ce que vous demandez ici n'est juridiquement pas possible, sauf si vous en faites une partie du règlement du Conseil. Mais là n'est pas la question. C'est pourquoi je crois que la procédure prévue ici est correcte. Je peux toutefois vous dire une chose : la Commission appuiera les catégories que je viens de citer, mais pas les complications supplémentaires. Une chose doit être claire : si nous ne disposons pas de ces catégories, la conséquence sera que nous reviendrons à une renationalisation des systèmes d'étiquetage. Je pense que cela ne peut absolument pas aller dans le sens de l'intérêt européen. D'un point de vue politique, on peut bien entendu percevoir cette affaire autrement. La Commission - je l'ai bien dit - ne partage pas l'avis de ceux qui considèrent cette indication inapplicable, insensée ou trop coûteuse, mais je ne peux pas prétendre qu'un système ne contenant pas cette disposition est impensable. Ce que nous voulions en tout cas éviter, c'est qu'il y ait à nouveau des réglementations nationales débouchant sur une renationalisation totale des marchés et minant le marché commun. Ce n'est pas envisageable. Je pense donc que nous devrions nous en tenir à la position commune sur ce point également. Je voudrais revenir brièvement sur deux choses. M. Hudghton a demandé si l'adoption facultative d'indications sur l'origine, comme par exemple "Orcades" ou quelque chose du genre, serait envisageable. C'est envisageable, à condition qu'il ne s'agisse pas d'appellations d'origine contrôlées, parce que celles-ci doivent évidemment être protégées. J'en viens enfin au dernier sujet soulevé par divers députés, à savoir l'absence de conditions techniques. Si nous justifions notre décision par le moment où le dernier déclare être disposé à créer les conditions techniques, alors nous nous orientons sur ceux qui freinent l'étiquetage obligatoire de la viande bovine. Nous ne devrions pas l'admettre. Cela serait contre-productif. Le marché punira lui-même ceux qui n'étaient pas disposés à créer à temps les conditions techniques pour l'étiquetage de la viande bovine. Je vous demande donc de tenir compte de ces réflexions lors du vote de demain. Je puis vous assurer que, dans la pratique, cette affaire n'est pas aussi compliquée que ne l'ont cru certains. Vous avez ici le modèle du label que nous voulons utiliser à l'avenir. Il reste de la place pour le prix et les indications dont les consommateurs ont besoin. Vous voyez bien, cela peut fonctionner ! Le calendrier était et reste primordial à cet égard. Vous savez tous qu'en décembre dernier, l'introduction du système d'étiquetage obligatoire a dû être reportée parce qu'aucun accord n'avait pu être dégagé dans le temps disponible. Ce report prend fin le 31 août, ce qui signifie en réalité à la fin de ce mois, parce qu'aucune période de session ni aucune réunion ne peuvent avoir lieu en août. Nous devons tous tenir les promesses qu'en principe nous avons faites aux consommateurs européens de viande bovine et aux producteurs et transformateurs. Pour éviter un nouveau report ou - ce qui serait encore plus grave - un vide juridique en la matière, nous devons prendre une décision finale ce mois-ci. Avant d'aborder les amendements introduits en vue du vote de demain, je voudrais faire quelques brèves remarques sur la position commune arrêtée par le Conseil le 6 juin. Comme vous le savez, l'ai insisté sur la tenue d'un trilogue informel sur la question de la base juridique. Celui-ci a eu lieu le 3 mai. Au cours de cette rencontre, les membres présents ont également souhaité que des explications soient données sur le projet de position commune du Conseil. Après que d'autres modifications eurent été apportées au texte sur demande du Parlement, un accord a pu se dégager, sur la base duquel le Conseil "Agriculture" suivant a arrêté la position commune du Conseil. Cette position commune vous a été présentée officiellement à la mi-juin en même temps que la communication de la Commission. Cela prouve combien la procédure de codécision pourrait très bien fonctionner dans le domaine de l'agriculture. En dépit du temps limité, le Conseil a, dans la connaissance de vos amendements adoptés en première lecture, trouvé un compromis selon moi solide qui concilie les droits des consommateurs avec la certification de l'origine et la nécessité d'un système praticable. Comme le Parlement, le Conseil a reconnu que l'étiquetage obligatoire devait être introduit plus tôt que prévu dans la proposition originelle. Le Conseil s'est associé aux exigences du Parlement en ce qui concerne la suppression de toutes les indications sur l'origine communautaire de la viande. Enfin, il a également suivi la demande d'introduire des prescriptions d'étiquetage plus strictes pour la viande hachée et renforcé les dispositions proposées par la Commission. Toutes ces solutions communes entre le Conseil et le Parlement n'ont toutefois pu être atteintes que parce que les États membres se sont mis d'accord sur l'abandon, après 2002, des réglementations nationales sur l'étiquetage de la viande bovine. Le plus grand succès a été qu'un accord s'est dégagé sur un règlement communautaire harmonisé portant sur l'étiquetage de la viande bovine. Nous ne devons pas remettre ce pas vers l'intégration en question. Comme la commission de l'environnement nous l'a appris, tout n'a pas encore été résolu d'un point de vue politique. La séance plénière doit se pencher sur des amendements et l'adoption de certains d'entre eux aurait de grandes conséquences, surtout sur le calendrier et pour l'adoption du règlement. C'est ainsi que, comme l'ont dit plusieurs orateurs, deux amendements sur l'étiquetage de la viande hachée ont été déposés. Cette question a été étudiée avec le plus grand sérieux tant par le Parlement que par le Conseil. Vous constaterez que le Conseil a suivi vos recommandations et a arrêté des prescriptions plus strictes, voire beaucoup plus strictes que la proposition originelle de la Commission."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
"de facto"13,2,8,7,12,6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000705.7.3-248"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph