Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-05-Speech-3-201"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000705.6.3-201"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, det er på høje tid, der bliver indført et totalt forbud mod phthalater i alt legetøj til børn under tre år, sådan som det allerede er tilfældet i Danmark. Det er helt uacceptabelt, at vi kan komme i den situation, at vi skal forringe sikkerhedsniveauet for vores børn. Jeg ved, at man har meget travlt i Kommissionen, men kan det passe, at man aldrig har tid til at iagttage sin egne børn? Nu ser jeg, at kommissæren ikke hører efter - det har han måske heller ikke tid til. Hvis man gjorde sig den ulejlighed, ville man, som det allerede er sagt flere gange, hurtigt opdage, at børn sutter på alt, hvad de kommer i nærheden af, ikke kun det, der er beregnet til at komme i munden. I Danmark har man lavet undersøgelser, som viser, at unge mænd på session har en sædkvalitet, som er 40% ringere end de 50-åriges. Det vil ikke længere være en selvfølge, at man kan få børn, og mistanken samler sig i høj om phthalaterne. Det er kun fire måneder siden, at Kommissionen udsendte en meddelelse på knap 30 sider om forsigtighedsprincippet. Var det ikke oplagt nu at sætte praksis bag de flotte ord om beskyttelse af miljø og sundhed og benytte sig af princippet på et område, som vi endnu ved meget lidt om? Hvis ikke forsigtighedsprincippet skal tages i anvendelse over for en af de mest sårbare forbrugergrupper - vores børn - er det meget svært at forestille sig, hvornår det så skal anvendes. Jeg vil gerne vide, hvorfor Kommissionen kun ønsker de seks undersøgte phthalater forbudt i stedet for samtlige. Jeg støtter hr. Arvidssons betænkning, der i modsætning til Kommissionens kritisable forslag tager vores børns sundhed alvorligt. Jeg mener, at man burde gå endnu videre med et forbud uden aldersbegrænsning, men håber i det mindste, at ændringsforslag 20 bliver vedtaget."@da1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr Präsident, es ist höchste Zeit, ein Totalverbot für die Verwendung von Phthalaten in Spielzeug für Kinder unter drei Jahren einzuführen, wie das in Dänemark bereits der Fall ist. Es ist völlig inakzeptabel, daß wir in die Situation kommen können, das Sicherheitsniveau für unsere Kinder herabsetzen zu müssen. Ich weiß, daß die Kommission es sehr eilig hat, aber ist es richtig, daß man nie Zeit hat, an die eigenen Kinder zu denken? Ich stelle fest, daß der Kommissar nicht zuhört – dazu hat er vielleicht auch keine Zeit. Wenn man sich die Mühe machen würde, dann könnte man, wie bereits mehrmals festgestellt wurde, schnell feststellen, daß Kinder an allem nuckeln, was sie erwischen können, nicht nur an dem, was dafür gedacht ist. In Dänemark sind Untersuchungen durchgeführt worden, die zeigen, daß junge Männer bei der Musterung eine Samenqualität aufweisen, die 40 % schlechter ist als die der 50jährigen. Es wird nicht länger selbstverständlich sein, Kinder bekommen zu können, und der Verdacht konzentriert sich auf die Phtalate. Erst vor knapp vier Monaten hat die Kommission eine Mitteilung von knapp 30 Seiten über den Grundsatz der Vorsorge verschickt. Bietet es sich jetzt nicht an, die schönen Worte über den Schutz von Umwelt und Gesundheit in die Praxis umzusetzen und dieses Prinzip in einem Bereich anzuwenden, über den wir noch sehr wenig wissen? Wenn der Grundsatz der Vorsorge nicht auf eine der schutzlosesten Verbrauchergruppen – unsere Kinder – angewandt wird, wann soll er dann angewendet werden? Ich möchte gerne wissen, warum die Kommission nur die sechs untersuchten Phtalate verbieten möchte und nicht alle. Ich unterstütze den Bericht Arvidsson, in dem, anders als im kritisierbaren Entwurf der Kommission, die Gesundheit unserer Kinder ernst genommen wird. Meiner Meinung nach sollte man noch einen Schritt weiter gehen und das Verbot an keine Altersbegrenzung binden, aber ich hoffe, daß wenigstens Änderungsantrag 20 angenommen wird."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, καιρός είναι να θεσπιστεί ολοκληρωτική απαγόρευση των φθαλικών ενώσεων σε όλα τα παιχνίδια για παιδιά κάτω των τριών ετών όπως συμβαίνει ήδη στη Δανία. Είναι άκρως απαράδεκτο να βρισκόμαστε στη θέση να πρέπει να αποδυναμώσουμε τα επίπεδα ασφάλειας για τα παιδιά μας. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή έχει πολλή δουλειά, όμως επιτρέπεται να μην έχουμε ποτέ χρόνο για να προσέξουμε τα ίδια μας τα παιδιά; Τώρα βλέπω ότι ο Επίτροπος δεν προσέχει - ίσως δεν έχει χρόνο ούτε γι’ αυτό. Εάν έμπαινε στον κόπο, γρήγορα θα ανακάλυπτε όπως έχει ειπωθεί πολλές φορές ότι τα παιδιά πιπιλούν όλα όσα έχουν κοντά τους και όχι μόνο όσα είναι κατάλληλα για να τα βάζουν στο στόμα. Στη Δανία διεξήγαμε έρευνες που δείχνουν ότι οι νέοι άντρες στο περιοδεύον έχουν ποιότητα σπέρματος 40% χειρότερη από αυτή των πενηντάχρονων. Δεν θα θεωρείται πλέον αυτονόητο ότι θα μπορούμε να κάνουμε παιδιά, και οι υποψίες επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στις φθαλικές ενώσεις. Έχουν περάσει μόλις τέσσερις μήνες από τότε που η Επιτροπή προέβη σε μια ανακοίνωση μόλις 30 σελίδων για την αρχή της προφύλαξης. Δεν είναι προφανές τώρα να κάνουμε πράξη αυτές τις ωραίες κουβέντες για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας και να εκμεταλλευθούμε την αρχή σε έναν τομέα για τον οποίο ακόμη γνωρίζουμε πάρα πολύ λίγα; Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε την αρχή της προφύλαξης σε μια από τους πιο ευαίσθητες ομάδες καταναλωτών - τα παιδιά μας - είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστώ πότε άλλοτε θα χρησιμοποιηθεί. Θα ήθελα να ξέρω γιατί η Επιτροπή επιθυμεί να απαγορευθούν μόνο οι έξι ερευνηθείσες φθαλικές ενώσεις αντί όλες. Στηρίζω την έκθεση του κυρίου Arvidsson, η οποία σε αντίθεση με την κατακριτέα πρόταση της Επιτροπής παίρνει στα σοβαρά την υγεία των παιδιών μας. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη παραπέρα με μια απαγόρευση χωρίς όριο ηλικίας, αλλά ελπίζω τουλάχιστον να ψηφιστεί η τροπολογία υπ’ αριθ. 20."@el8
"Mr President, it is high time that a total ban were introduced on phthalates in all toys for children under three years of age, as is already the case in Denmark. It is quite unacceptable that we can get into a situation in which we are going to reduce the level of safety for our children. I know that the Commission is very busy, but is it acceptable never to have time to attend to one’s own children? Now, I see that the Commissioner is not listening. Perhaps he does not have time to do that, either. Anyone who did go to the trouble of observing their children would quickly discover, as has already been said a number of times, that children suck away at anything they get their hands on, and not only on things that are intended to be put into their mouths. In Denmark, investigations have been carried out which show that the quality of the semen of young men appearing before army medical boards is 40% poorer than that of the 50 year-olds. It can no longer be taken for granted that people can have children, and suspicions are mounting where phthalates are concerned. It is only four months since the Commission sent out a communication of just under 30 pages concerning the precautionary principle. Is it not only right to put all the fine words into practice now about protecting health and the environment and to make use of this principle in an area we still know very little about? If the precautionary principle is not to be employed in respect of one of the most vulnerable consumer groups – our children – it is very difficult to imagine when, in fact, it is to be employed. I should like to know why the Commission only wants the six phthalates which have been investigated to be banned, instead of them all. I support Mr Arvidsson’s report which – unlike the Commission’s proposal, which is open to criticism – takes our children’s health seriously. I think still further action needs to be taken and a ban imposed with no restriction on age, but I hope at least that Amendment 20 will be adopted."@en3
"(DA) Señor Presidente, ya es hora de que entre en vigor una prohibición total del uso de ftalatos en todos los juguetes destinados a niños menores de tres años, tal como ya sucede en Dinamarca. Es absolutamente inaceptable que podamos llegar a la situación de vernos obligados a rebajar el nivel de seguridad para nuestros hijos. Sé que la Comisión ha estado muy ocupada, pero ¿es posible que nunca se tenga tiempo para velar por los propios hijos? Ahora veo que el Sr. Comisario no está prestando atención –quizá tampoco tiene tiempo para ello. Si uno se tomara la molestia, rápidamente se daría cuenta, como ya se ha dicho varias veces, de que los niños chupan todo lo que llega a sus manos y no sólo lo que se ha contado con que llegue a su boca. En Dinamarca se han llevado a cabo estudios que muestran cómo los jóvenes presentan una calidad del esperma que es un 40% más pobre que la de los hombres de cincuenta años. Ya no será algo natural que uno pueda tener hijos y las sospechan se acumulan sobre todo en torno a los ftalatos. Sólo han pasado cuatro meses desde el envío por parte de la Comisión de una Comunicación de apenas treinta páginas sobre el principio de cautela. ¿No sería obvio ahora poner en práctica las bellas palabras sobre la protección del medio ambiente y la salud y hacer uso del principio en un ámbito sobre el que aún sabemos muy poco? Si no se va a aplicar el principio de cautela ante uno de los grupos de consumidores más vulnerables –nuestros hijos-, resulta muy difícil imaginarse cuándo deberá entonces emplearse. Me gustaría saber por qué la Comisión sólo quiere la prohibición de los seis ftalatos examinados en lugar de la de todos. Respaldo el informe del Sr. Arvidsson, el cual frente a la criticable propuesta de la Comisión se toma en serio la salud de nuestros hijos. Pienso que debería irse aún más lejos con una prohibición sin limitación de edad, no obstante, espero al menos que la enmienda 20 sea aprobada."@es12
"Arvoisa puhemies, on korkea aika kieltää täysin ftalaattien käytön alle kolmevuotiaille tarkoitetuissa leluissa, kuten Tanskassa on jo tehty. On täysin mahdotonta hyväksyä, että voimme joutua tilanteeseen, jossa me heikennämme lastemme turvallisuuden tasoa. Tiedän, että komissiossa on kiire, mutta onko hyväksyttävää, että koskaan ei ole aikaa ottaa huomioon omia lapsiaan? Huomaan, että komission jäsen ei kuuntele – hänellä ei taida olla siihen aikaa. Jos näkisimme hieman vaivaa, huomaisimme pian, kuten moneen kertaan on jo sanottu, että lapset imevät kaikkea sitä, mihin he pääsevät käsiksi, eivätkä pelkästään sitä, mikä on tarkoitettukin suuhun pantavaksi. Tanskassa on tehty tutkimuksia, jotka osoittavat, että kutsuntatilaisuuksissa käyvien nuorten miesten siemennesteen laatu on 40 prosenttia heikompi kuin 50-vuotiailla. Lasten saaminen ei ole enää itsestään selvä asia, ja epäilykset kohdistuvat suuressa määrin ftalaatteihin. Vasta neljä kuukautta sitten komissio lähetti vajaan 30 sivun mittaisen ennalta varautumisen periaatetta koskevan tiedonannon. Eikö nyt olisi hyvä tilaisuus siirtyä kauniista ympäristön ja terveyden suojelua koskevista sanoista tekoihin ja ryhtyä hyödyntämään periaatetta asiassa, josta tiedämme vasta hyvin vähän? Jos ennalta varautumisen periaatetta ei oteta käyttöön erään kaikkein haavoittuvaisimman kuluttajaryhmän – lapsiemme – kohdalla, on erittäin vaikeaa kuvitella, milloin sitä pitäisi käyttää. Haluaisin tietää, miksi komissio haluaa kieltää vain kuusi tutkittua ftalaattia, sen sijaan että se kieltäisi ne kaikki. Kannatan jäsen Arvidssonin mietintöä, jossa, toisin kuin komission arvostelua herättäneessä ehdotuksessa, suhtaudutaan vakavasti lastemme terveyteen. Tarkoitan sitä, että asiassa pitäisi mennä vieläkin pitemmälle ja käyttöön pitäisi ottaa kielto, johon ei liity ikärajaa, mutta toivon vähintäänkin sitä, että tarkistus 20 hyväksytään."@fi5
"Monsieur le Président, il est grand temps que l'on introduise - comme c'est déjà le cas au Danemark - une interdiction totale de l'utilisation de phtalates dans tous les jouets destinés aux enfants de moins de trois ans. Il est totalement inadmissible que l'on réduise le niveau de sécurité de nos enfants. Je sais que la Commission est très occupée, mais est-il possible qu'elle ne trouve pas le temps de s'occuper de ses propres enfants ? Je remarque que le commissaire ne m'écoute pas - il n'a sans doute pas non plus le temps. Si on se donne la peine de regarder autour de soi, on constate rapidement - et cela a déjà été signalé à de multiples reprises - que les enfants sucent tout ce qui se trouve à proximité d'eux, et pas seulement les choses destinées à être mises en bouche. Des études ont été réalisées au Danemark et elles montrent que la qualité de sperme des jeunes recrues est 40 % inférieure à celle de personnes âgées de 50 ans. Ce ne sera plus si évident à l'avenir d'avoir des enfants et les soupçons se portent principalement sur les phtalates. Il y a à peine quatre mois, la Commission a publié une communication de pas moins de 30 pages sur le principe de précaution. N'aurait-il pas été tout indiqué de mettre en pratique ces belles paroles sur la protection de l'environnement et de la santé et de se prévaloir de ce principe dans un domaine à propos duquel nous connaissons encore très peu de choses ? Si le principe de précaution n'est pas utilisé à l'égard d'un des groupes de consommateurs les plus vulnérables - nos enfants - on peut très difficilement s'imaginer qu'il puisse être utilisé un jour. Je voudrais connaître les raisons pour lesquelles la Commission veut seulement interdire les six phtalates étudiés et pas tous. J'approuve le rapport de M. Arvidsson, qui, contrairement à la proposition contestable de la Commission, prend au sérieux la santé de nos enfants. Il faudrait, selon moi, aller encore plus loin et interdire les phtalates sans limite d'âge, mais j'espère au moins que l'amendement 20 sera adopté."@fr6,6
"Signor Presidente, è ora di introdurre un divieto totale di impiego degli ftalati in tutti i giocattoli destinati ai bambini al di sotto dei tre anni, come già avviene in Danimarca. E’ assolutamente inaccettabile che ci si possa trovare nella condizione di dover ridurre il livello di sicurezza per i nostri figli. So che alla Commissione c’è molto da fare, ma è possibile che non ci sia mai il tempo di osservare i propri figli? Vedo che il Commissario non ascolta - probabilmente non ha tempo. Se ci si prendesse il disturbo di osservarli, ci si accorgerebbe subito, come è stato già detto molte volte, che i bambini succhiano tutto quello che trovano alla loro portata e non solo quello che è adatto ad essere introdotto in bocca. In Danimarca sono stati condotti degli studi che dimostrano che lo sperma dei giovani sottoposti alla visita di leva ha una qualità inferiore del 40 percento rispetto a quello dei cinquantenni. Non sarà più così scontato avere figli, e i sospetti si concentrano in ampia misura attorno agli ftalati. Non più di quattro mesi fa la Commissione ha trasmesso una comunicazione di poco meno di 30 pagine sul principio di precauzione. Non si era proposto di sostanziare di un contenuto pratico le belle parole sulla protezione dell’ambiente e della salute e di servirsi del principio in un settore del quale sappiamo ancora molto poco? Se il principio di precauzione non viene utilizzato nei confronti di uno dei gruppi più vulnerabili - i nostri figli - è molto difficile immaginare quando mai dovrebbe essere utilizzato. Vorrei sapere perché la Commissione vuole vietare solo i sei ftalati studiati e non tutti. Appoggio la relazione dell’onorevole Arvidsson che, a differenza della discutibile proposta della Commissione, prende sul serio la salute dei nostri figli. Ritengo che si dovrebbe andare ancora oltre con un divieto senza limiti di età, ma spero almeno che l’emendamento n. 20 venga adottato."@it9
"Mr President, it is high time that a total ban were introduced on phthalates in all toys for children under three years of age, as is already the case in Denmark. It is quite unacceptable that we can get into a situation in which we are going to reduce the level of safety for our children. I know that the Commission is very busy, but is it acceptable never to have time to attend to one’s own children? Now, I see that the Commissioner is not listening. Perhaps he does not have time to do that, either. Anyone who did go to the trouble of observing their children would quickly discover, as has already been said a number of times, that children suck away at anything they get their hands on, and not only on things that are intended to be put into their mouths. In Denmark, investigations have been carried out which show that the quality of the semen of young men appearing before army medical boards is 40% poorer than that of the 50 year-olds. It can no longer be taken for granted that people can have children, and suspicions are mounting where phthalates are concerned. It is only four months since the Commission sent out a communication of just under 30 pages concerning the precautionary principle. Is it not only right to put all the fine words into practice now about protecting health and the environment and to make use of this principle in an area we still know very little about? If the precautionary principle is not to be employed in respect of one of the most vulnerable consumer groups – our children – it is very difficult to imagine when, in fact, it is to be employed. I should like to know why the Commission only wants the six phthalates which have been investigated to be banned, instead of them all. I support Mr Arvidsson’s report which – unlike the Commission’s proposal, which is open to criticism – takes our children’s health seriously. I think still further action needs to be taken and a ban imposed with no restriction on age, but I hope at least that Amendment 20 will be adopted."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, het is hoog tijd dat het gebruik van alle ftalaten in speelgoed voor kinderen onder de drie jaar verboden wordt, zoals nu reeds in Denemarken het geval is. Het is totaal onaanvaardbaar dat we de veiligheid van onze kinderen zouden verminderen. Ik weet dat de leden van de Commissie het zeer druk hebben, maar het kan toch niet dat men nooit tijd heeft om naar zijn eigen kinderen te kijken? Ik zie dat de commissaris niet luistert, hij heeft daar waarschijnlijk evenmin de tijd voor. Indien men zich de moeite nam om kinderen te observeren, zou men snel ontdekken dat kinderen zuigen op alles wat ze in hun omgeving vinden, niet alleen op dingen die bedoeld zijn om in de mond te stoppen. In Denemarken heeft men onderzoek verricht waaruit blijkt dat de zaadkwaliteit van jonge mannen die zich bij het leger aanmelden, 40% lager ligt dan bij vijftigjarigen. Het is niet meer zo vanzelfsprekend kinderen te verwekken en de verdenking rust zwaar op de ftalaten. Nog geen vier maand geleden publiceerde de Commissie een mededeling van bijna 30 pagina’s over het voorzorgsbeginsel. Zou het niet aangewezen zijn deze mooie woorden over de bescherming van milieu en gezondheid om te zetten in concrete daden en het beginsel toe te passen op een gebied waarover wij veel te weinig afweten? Indien het voorzorgsbeginsel niet toegepast wordt voor de meest kwetsbare groep consumenten, onze kinderen, kan ik mij moeilijk inbeelden wanneer we het dan wel zullen toepassen. Ik wil graag weten waarom de Commissie slechts de zes onderzochte ftalaten wil verbieden in plaats van alle ftalaten. Ik steun het verslag van de heer Arvidsson die de gezondheid van onze kinderen in tegenstelling tot de Commissie wel ernstig neemt. Ik denk dat we zelfs verder moeten gaan met een verbod zonder leeftijdsbeperking, maar ik hoop in elk geval dat amendement 20 wordt aangenomen."@nl2
"Senhor Presidente, não é sem tempo que é introduzida uma proibição total do uso de ftalatos em todos os brinquedos para crianças com menos de 3 anos, como já acontece na Dinamarca. É totalmente inadmissível chegarmos ao ponto de poder ter de reduzir o nível da segurança dos nossos filhos. Eu sei que a Comissão está muito ocupada, mas será mesmo verdade que não têm tempo sequer para observar os próprios filhos? Vejo neste momento que o Senhor Comissário não está com atenção, talvez também esteja demasiado ocupado. Se se desse ao trabalho, iria rapidamente constatar, como já foi referido várias vezes, que as crianças metem na boca tudo a que conseguem deitar a mão, mesmo aquilo que não é previsto meterem na boca. Na Dinamarca foram realizados estudos que provaram que a qualidade do sémen dos jovens que se apresentam à inspecção militar é 40% inferior à dos homens com 50 anos de idade. Qualquer dia deixa de ser natural poder ter filhos, e as suspeitas recaem em força sobre os ftalatos. Há 4 meses apenas, a Comissão emitiu um comunicado de aproximadamente 30 páginas, sobre o princípio da precaução. Não seria agora adequado pôr em prática bonitas palavras sobre a protecção do ambiente e da saúde e aplicar este princípio a uma área relativamente à qual sabemos ainda muito pouco? Se não aplicarmos o princípio da precaução a um dos grupos de consumidores mais sensíveis ­ nomeadamente aos nossos filhos ­ será muito difícil imaginar em que caso poderia ser aplicado. Gostaria de saber por que motivo a Comissão pretende apenas proibir os seis ftalatos analisados, em vez de todos. Apoio o relatório do senhor deputado Arvidsson que, contrariamente à proposta censurável da Comissão, leva a sério a saúde dos nossos filhos. Julgo que deveríamos ir ainda mais longe, com uma proibição sem limite de idade, mas espero, no mínimo, que a alteração 20 venha a ser aprovada."@pt11
"Herr talman! Det är hög tid att det införs ett totalförbud mot ftalater i alla leksaker till barn under tre år, vilket redan skett i Danmark. Det är helt oacceptabelt att vi kan komma i den situationen att vi förringar säkerhetsnivån för våra barn. Jag vet att man har mycket att göra i kommissionen, men är det lämpligt att man aldrig har tid för sina egna barn? Nu ser jag att kommissionären inte lyssnar – det har han kanske inte heller tid med? Om man gjorde sig omaket, skulle man, som redan sagts flera gånger, snabbt upptäcka att barn suger på allt de kommer åt och inte bara det som är till för att komma i munnen. I Danmark har man gjort undersökningar som visar att unga män som lämnat prover under militärmönstringen, har en spermiekvalitet som är 40 procent lägre än 50-åringarnas. Det kommer inte längre att vara en självklarhet att få barn, och misstankarna samlar sig på hög när det rör ftalaterna. Det är bara fyra månader sedan kommissionen offentliggjorde ett meddelande på nästan 30 sidor om försiktighetsprincipen. Var det inte dags att nu sätta de vackra orden i verket om skydd av miljö och hälsa och använda sig av principen på ett område som vi ännu vet mycket litet om? Om inte försiktighetsprincipen skall användas i samband med en av våra mest sårbara konsumentgrupper – våra barn – har jag mycket svårt att föreställa mig när den skall användas. Jag vill gärna veta varför kommissionen bara vill att de sex undersökta ftalaterna skall förbjudas, i stället för samtliga. Jag stöder Arvidssons betänkande, som i motsats till kommissionens tveksamma förslag tar våra barns hälsa på allvar. Jag menar att man borde gå ännu längre med ett förbud utan åldersbegränsning, men hoppas åtminstone att ändringsförslag 20 blir antaget."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph