Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-05-Speech-3-199"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000705.6.3-199"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, we congratulate Mr Arvidsson for his hard work. He is in the unusual position of producing a report on Commission action which has already been taken and it is the way it has been taken that we are to some extent talking about here. The ban on a range of identified phthalates was precautionary. It attracted broad support and was also in line with the accepted practices of a number of Member States. If we were simply balancing the health and safety of children against the needs and priorities of industry there would be no contest, but there are related issues which we should address. The first is how the Commission handles the scientific advice available to it. Was it done in a balanced way? Does it give us confidence that this powerful and sometimes necessary weapon of a product ban was used correctly? I am not sure about this and I want to return to it in an explanation of vote. Secondly, on the wider issue of PVCs in general, how soon will we get the kind of migration testing from which phthalates' safety can be assessed and the review which is called for in one of the amendments? We also need information about when the substitutes which the industry may introduce will be open to equivalent testing. It is no good banning something if you are unsure about what will replace it. On the issue of labelling, I am sorry to see that there are amendments against this. Personally I believe that we have to have it, certainly for children up to the age of six, although some will argue that that leads to another kind ban. Essentially, the number of plastic objects which could be put in the mouth and swallowed is increasing. This House should be more concerned if it went to bed worried that it had done too much, than if it woke up finding it had done too little. The precautionary principle should rule."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, vi komplimenterer hr. Arvidsson for hans store arbejde. Han befinder sig i den usædvanlige situation, at han har udarbejdet en betænkning om initiativer fra Kommissionen, som allerede er blevet implementeret, og det er til dels den måde, dette er sket på, som vi taler om her. Forbuddet mod en række specificerede phthalater var forebyggende. Det fik bred støtte og lå også på linje med accepteret praksis i et antal medlemsstater. Hvis vi simpelthen skulle afveje børns sundhed og sikkerhed over for industriens behov og prioriteringer, så ville der ikke være tvivl om udfaldet, men der er nogle andre spørgsmål, vi må tage fat på. Det første er, hvordan Kommissionen håndterer den videnskabelige rådgivning, den har til rådighed. Bliver det gjort på en afbalanceret måde? Giver det os tillid til, at det stærke og undertiden nødvendige våben, et forbud mod et produkt, blev brugt korrekt? Det er jeg ikke sikker på, og jeg vil gerne vende tilbage til det i en stemmeforklaring. For det andet er der det mere generelle problem med pvc i almindelighed, hvor hurtigt vi får sådan en migrationstest, hvoraf sikkerheden af phthalater kan vurderes, og hvornår vi får den revurdering, der opfordres til i et af ændringsforslagene? Vi trænger også til oplysninger om, hvornår de erstatningsstoffer, som industrien kan bruge, kan testes på samme måde. Det nytter ikke at udstede forbud mod noget, hvis man ikke er sikker på, hvad det er, der skal erstatte det. Med hensyn til mærkning er jeg ked af at se, at der er ændringsforslag rettet mod dette. Personligt mener jeg, at vi må have det, og helt sikkert for børn indtil seksårsalderen, selv om nogle ville hævde, at det fører til en anden form for de facto-forbud. Det afgørende er, at det antal plastikgenstande, der kan puttes i munden og sluges, er voksende. Europa-Parlamentet bør være mere bekymret, hvis det, når dagen er forbi, er bange for, at det har gjort for meget, end hvis det vågner op næste morgen og finder, at det har gjort for lidt. Forsigtighedsprincippet bør råde."@da1
"Herr Präsident, wir gratulieren Herrn Arvidsson zu seiner guten Arbeit. Er hatte die ungewöhnliche Aufgabe, einen Bericht über eine Kommissionsmaßnahme zu erstellen, die bereits eingeleitet worden ist, und in der heutigen Aussprache geht es unter anderem auch um die Art und Weise, wie diese Maßnahme eingeleitet wurde. Das Verbot einer Reihe bekannter Phthalate wurde vorsorglich ausgesprochen. Es hat breite Unterstützung erhalten und steht im Einklang mit dem Vorgehen in mehreren Mitgliedstaaten. Wenn es hier lediglich um die Gesundheit und Sicherheit von Kindern und um die Forderungen und Prioritäten der Industrie ginge, wäre diese Sache einfach. Tatsache ist jedoch, daß es bei diesem Thema auch noch um andere Dinge geht, die wir nicht außer acht lassen sollten. Da ist zunächst der Umgang der Kommission mit den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wurden diese Erkenntnisse in ausgewogener Weise von der Kommission berücksichtigt? Können wir darauf vertrauen, daß das wirksame und manchmal notwendige Mittel eines Produktverbots korrekt angewandt wurde? Ich bin mir nicht sicher, und ich werde darauf noch in einer Erklärung zur Abstimmung zurückkommen. Zweitens stellt sich im Hinblick auf die generelle Verwendung von PVC die Frage, wie schnell die Migrationstests abgeschlossen werden können, die Aufschluß über die Sicherheit von Phthalaten geben können, und wann die Überprüfung der Richtlinie durchgeführt wird, die in einem der Änderungsanträge gefordert worden ist. Wir sollten außerdem darüber informiert werden, wann die Ersatzstoffe, die möglicherweise von der Industrie eingesetzt werden, in gleicher Weise untersucht und getestet werden können. Es ist wenig sinnvoll, einen Stoff zu verbieten, wenn nicht klar ist, welcher Stoff als Ersatz verwendet werden wird. Ich bedaure es, daß Änderungsanträge gegen die Kennzeichnungsvorschriften eingereicht worden sind. Ich persönlich glaube, daß wir die Kennzeichnung bei Spielzeugartikeln für Kinder bis zu sechs Jahren einführen müssen, auch wenn es Befürchtungen gibt, dies werde einem weiteren Verbot gleichkommen. Es werden immer mehr Baby- und Spielzeugartikel aus Plastik hergestellt, die in den Mund genommen und verschluckt werden können. Dieses Haus sollte getrost mehr tun, damit wir nicht eines Tages feststellen müssen, daß die eingeleiteten Maßnahmen unzureichend waren. Das Vorsorgeprinzip sollte hier angewandt werden."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρουμε τον κ. Arvidsson για τη σκληρή δουλειά του. Βρίσκεται στην ασυνήθιστη θέση να έχει εκπονήσει μια έκθεση για δράση της Επιτροπής που έχει ήδη αναληφθεί, και ο τρόπος με τον οποίο αναλήφθηκε είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο συζητάμε εδώ. Η απαγόρευση ενός συνόλου προσδιορισμένων φθαλικών ενώσεων ήταν προληπτική. Έλαβε ευρεία υποστήριξη και συνάδει επίσης με τις αποδεκτές πρακτικές ορισμένων κρατών μελών. Εάν εξισορροπούσαμε απλώς τη υγεία και την ασφάλεια των παιδιών με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της βιομηχανίας δεν θα υπήρχε σύγκρουση, αλλά υπάρχουν σχετικά ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το πρώτο αφορά τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η Επιτροπή τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που έχει στη διάθεσή της. Τις χειρίστηκε ισορροπημένα; Μας κάνει να έχουμε εμπιστοσύνη ότι αυτό το ισχυρό και ορισμένες φορές απαραίτητο όπλο της απαγόρευσης ενός προϊόντος χρησιμοποιήθηκε σωστά; Δεν είμαι σίγουρος γι’ αυτό και επιθυμώ να επανέλθω επί του προκειμένου στην αιτιολόγηση ψήφου. Δεύτερον, στο ευρύτερο ζήτημα των PVC γενικά, πόσο σύντομα θα λάβουμε το είδος των δοκιμών μετανάστευσης, από όπου θα μπορεί να αξιολογείται η ασφάλεια των φθαλικών ενώσεων, και την αναθεώρηση η οποία ζητείται σε κάποια τροπολογία; Χρειαζόμαστε επίσης ενημέρωση σχετικά με τον χρόνο όπου τα υποκατάστατα που ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσει η βιομηχανία θα υποβληθούν στις αντίστοιχες δοκιμές. Δεν οφελεί να απαγορεύουμε κάτι εάν δεν είμαστε βέβαιοι για εκείνο που θα το αντικαταστήσει. Σχετικά με το ζήτημα της επισήμανσης, λυπούμαι που βλέπω ότι υπάρχουν τροπολογίες που αντιτίθενται σε αυτή. Προσωπικά, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επισήμανση, κυρίως για τα παιδιά ηλικίας μέχρι έξι ετών, μολονότι ορισμένοι μπορεί να υποστηρίξουν ότι αυτό οδηγεί σε ένα άλλο είδος de facto απαγόρευσης. Ουσιαστικά, ο αριθμός των πλαστικών αντικειμένων που μπορεί να φέρονται στο στόμα και να καταπίνονται αυξάνεται. Αυτό το Σώμα θα πρέπει να ανησυχεί περισσότερο εάν πήγε για ύπνο ανησυχώντας μήπως έχει κάνει υπερβολικά πολλά, παρά εάν ξυπνώντας ανακαλύψει ότι έχει κάνει πολύ λίγα. Η αρχή της προφύλαξης πρέπει να κυριαρχεί."@el8
"(EN) Señor Presidente, felicitamos al Sr. Arvidsson por el gran esfuerzo que ha realizado. Se encuentra en la insólita situación de elaborar un informe sobre una acción de la Comisión que ya ha sido adoptada y, en cierto modo, estamos tratando aquí sobre el modo en que se ha adoptado dicha acción. La prohibición de una serie de ftalatos identificados ha sido cautelar. Ha obtenido un amplio apoyo y además se ajustaba a las prácticas aceptadas de varios Estados miembros. Si estuviéramos simplemente sopesando la salud y la seguridad de los niños, por un lado, y las necesidades y prioridades del sector, por otro, la decisión estaría clara, pero existen temas afines sobre los que deberíamos tratar. El primero es el modo en que la Comisión trata el asesoramiento científico del que dispone. ¿Lo ha hecho de manera equilibrada? ¿Tenemos la confianza de que este arma poderosa y, a veces, necesaria, como es la prohibición de un producto, ha sido utilizada correctamente? Tengo mis dudas al respecto y quiero volver sobre el tema en una explicación de voto. En segundo lugar, sobre el tema más amplio de los PVC en general, ¿cuándo dispondremos del tipo de ensayos sobre las migraciones que permitan evaluar la seguridad de los ftalatos, así como de la revisión que se solicita en una de las enmiendas? También necesitamos información sobre cuándo estarán abiertos a ensayos equivalentes los productos de sustitución que pueda introducir el sector. No es bueno prohibir algo si existen dudas acerca de los productos de sustitución. Sobre el tema del etiquetado, lamento tener que comprobar que hay enmiendas que van en contra del mismo. Personalmente, creo que el etiquetado es necesario, en todo caso para los niños de hasta seis años, aunque no faltará quien sostenga que ello conduce a otro tipo de prohibición . Básicamente, el número de objetos de plástico que podrían ser llevados a la boca y tragados no deja de crecer. Esta Asamblea debería estar más interesada en irse a dormir preocupada porque podría haberse pasado, que levantarse y descubrir que se ha quedado corta. Debería imponerse el principio de cautela."@es12
"Arvoisa puhemies, onnittelemme jäsen Arvidssonia hänen tekemästään kovasta työstä. Hänen tilanteensa on epätavallinen, koska hän on laatinut mietinnön toimesta, johon komissio on jo ryhtynyt, ja koska meidän on jossain mielessä keskusteltava täällä tavasta, jolla toimeen on ryhdytty. Useiden mainittujen ftalaattien kieltäminen tapahtui ennalta varautumisen vuoksi. Sille oli laaja kannatus, ja se oli myös monissa jäsenvaltioissa hyväksytyn käytännön mukaista. Jos tasapainoilisimme ainoastaan lasten terveyden ja turvallisuuden ja toisaalta teollisuuden tarpeiden ja painopisteiden välimaastossa, asia ei olisi kiistanalainen, mutta asiaan liittyy seikkoja, jotka meidän olisi otettava huomioon. Ensimmäinen koskee sitä, kuinka komissio käsittelee käytössään olevaa tieteellistä näyttöä. Tapahtuiko käsitteleminen tasapainoisesti? Antaako se meille varmuuden siitä, että tätä tehokasta ja joskus tarpeellistakin asetta tuotteen kieltämiseksi käytettiin asianmukaisesti? En ole varma tästä ja haluan palata siihen äänestysselityksessä. Toiseksi, yleensä PVC:itä koskevista laajemmista yhteyksistä kysyisin, kuinka pian ryhdytään sellaiseen migraation testaukseen, jonka perusteella ftalaattien turvallisuus voidaan arvioida, ja tarkistamiseen, jota yhdessä tarkistuksessa vaaditaan? Tarvitsemme myös tietoa siitä, milloin teollisuuden mahdollisesti omaksumat korvikkeet aiotaan asettaa samalla lailla testattaviksi. Ei ole hyötyä kieltää jotakin, jos ei olla varmoja siitä, millä se korvataan. Merkinnöistä sanoisin, että olen pahoillani, että niitä on joissakin tarkistuksissa vastustettu. Uskoisin itse, että ne ovat tarpeen, ilman muuta 06-vuotiaiden lasten kohdalla, vaikka jotkut varmaan sanovatkin, että se johtaa tosiasiassa toiseen kieltoon. Olennaista on, että suuhun pantavien ja nielaistavien muovituotteiden määrä on kasvamaan päin. Parlamentin olisi oltava huolestuneempi siitä, jos jäsenet nukkumaan käydessään murehtivat sitä, että he ovat menneet liiallisuuksiin, kuin että he herätessään huomaavat tehneensä liian vähän. Ennalta varautumisen periaatteen olisi oltava vallalla."@fi5
"Monsieur le Président, nous félicitons M. Arvidsson pour son travail. Il a, ce qui n'est pas habituel, rédigé un rapport sur l'action qui a déjà été menée par la Commission et c'est, dans une certaine mesure, de la manière dont cette action a été menée que nous discutons aujourd'hui. L'interdiction d'une série de phtalates bien déterminés était prudente. Elle a bénéficié d'un large soutien et s'alignait également sur les pratiques acceptées par un certain nombre d'États membres. Si nous nous contentions de comparer la santé et la sécurité des enfants aux besoins et priorités de l'industrie, il n'y aurait pas conflit, mais il est certaines questions connexes que nous devrions aborder. La première concerne la manière dont la Commission tient compte des avis scientifiques mis à sa disposition. L'a-t-elle fait de manière équilibrée ? Cela nous donne-t-il l'assurance que cet outil puissant et, parfois, nécessaire, qui consiste à interdire un produit, a été utilisé correctement ? Je n'en suis pas sûr et entends revenir sur la question dans une explication de vote. Deuxièmement, sur la question plus large des PVC en général, dans combien de temps disposerons-nous de tests de migration qui nous permettront d'évaluer la sécurité des phtalates et de la révision que demande l'un des amendements ? Nous voulons également connaître la date à laquelle les produits de substitution, susceptibles d'être commercialisés par l'industrie, seront soumis à un test équivalent. Il n'est pas bien d'interdire une substance si l'on n'est pas sûr du produit qui la substituera. En ce qui concerne l'étiquetage, je regrette que des amendements aient été déposés contre cette mesure. Personnellement, je crois en sa nécessité, certainement pour les enfants de moins de six ans, même si d'aucuns affirment que cela mène à un autre genre d'interdiction . Fondamentalement, le nombre d'objets en plastique qui peuvent être mis en bouche et avalés est en augmentation. Les députés devraient davantage craindre d'aller au lit en s'inquiétant d'en avoir trop fait que de se réveiller en découvrant d'en avoir fait trop peu. Le principe de précaution devrait prévaloir."@fr6,6
"Signor Presidente, ci congratuliamo con l’onorevole Arvidsson per l’ottimo lavoro svolto, sebbene si sia trovato nell’insolita posizione di dover redigere una relazione su un’iniziativa della Commissione già intrapresa. In qualche modo, è proprio la maniera in cui tale iniziativa è stata intrapresa l’oggetto della discussione odierna. Il divieto di impiego di una serie di ftalati ben identificati era stato introdotto in via precauzionale. Aveva ottenuto ampio sostegno ed era in linea con la pratica accettata in diversi Stati membri. Se dovessimo semplicemente valutare la salute e la sicurezza dei bambini rispetto alle esigenze dell’industria, non ci sarebbe alcun dubbio sul da farsi, ma vi sono anche altre questioni che dobbiamo affrontare. In primo luogo, prendiamo in esame il modo in cui la Commissione utilizza i pareri che le vengono forniti dai comitati scientifici. Nel caso in discussione se ne è forse fatto un uso appropriato, tale da farci ritenere che la potente e talvolta necessaria arma del divieto di un prodotto sia stata adoperata correttamente? Non ne sono sicuro e intendo ritornare sulla questione con una dichiarazione di voto. In secondo luogo, in merito alla più ampia questione del PVC considerato globalmente, occorre domandarsi quando riceveremo i di migrazione che consentono di valutare la sicurezza degli ftalati e quando si procederà alla revisione invocata in uno degli emendamenti. Dobbiamo inoltre sapere quando saranno disponibili prodotti sostitutivi che potrebbero essere adoperati dall’industria affinché siano sottoposti a equivalenti. Non ha senso vietare qualcosa quando non si è sicuri di ciò che la sostituirà. Per quanto riguarda la questione dell’etichettatura, osservo con rammarico che sono stati presentati emendamenti contrari a tale obbligo. Personalmente, ritengo che sia necessaria, almeno per i bambini fino ai sei anni di età, sebbene alcuni risponderanno che ciò corrisponde, di fatto, ad un altro divieto. In sostanza, il numero di oggetti in plastica che potrebbe essere messo in bocca e inghiottito è in aumento. L’Assemblea non dovrebbe quindi preoccuparsi troppo di andare a letto con il pensiero di aver fatto più del necessario, perché rischia di svegliarsi e scoprire di aver fatto troppo poco. Deve prevalere il principio di precauzione."@it9
"Mr President, we congratulate Mr Arvidsson for his hard work. He is in the unusual position of producing a report on Commission action which has already been taken and it is the way it has been taken that we are to some extent talking about here. The ban on a range of identified phthalates was precautionary. It attracted broad support and was also in line with the accepted practices of a number of Member States. If we were simply balancing the health and safety of children against the needs and priorities of industry there would be no contest, but there are related issues which we should address. The first is how the Commission handles the scientific advice available to it. Was it done in a balanced way? Does it give us confidence that this powerful and sometimes necessary weapon of a product ban was used correctly? I am not sure about this and I want to return to it in an explanation of vote. Secondly, on the wider issue of PVCs in general, how soon will we get the kind of migration testing from which phthalates' safety can be assessed and the review which is called for in one of the amendments? We also need information about when the substitutes which the industry may introduce will be open to equivalent testing. It is no good banning something if you are unsure about what will replace it. On the issue of labelling, I am sorry to see that there are amendments against this. Personally I believe that we have to have it, certainly for children up to the age of six, although some will argue that that leads to another kind ban. Essentially, the number of plastic objects which could be put in the mouth and swallowed is increasing. This House should be more concerned if it went to bed worried that it had done too much, than if it woke up finding it had done too little. The precautionary principle should rule."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, wij feliciteren de heer Arvidsson met zijn harde werk. Hij bevond zich in de vreemde situatie een verslag te moeten schrijven over maatregelen van de Commissie die reeds beklonken zijn. Het eigenlijke onderwerp van dit debat is dan ook de manier waarop deze maatregelen zijn genomen. Het verbod op een reeks geïdentificeerde ftalaten is uitgevaardigd bij wijze van voorzorgsmaatregel. Er was brede steun voor dit verbod, dat ook strookte met de praktijk in een aantal lidstaten. Als het er alleen om ging de gezondheid en de veiligheid van kinderen af te wegen tegen de behoeften en de prioriteiten van de industrie, zou er geen enkele twijfel bestaan. Hiermee zijn echter ook andere vraagstukken verbonden die wij wel degelijk moeten onderzoeken. De eerste vraag is hoe de Commissie het haar ter beschikking staat wetenschappelijk materiaal heeft gehanteerd. Is zij daar op evenwichtige wijze mee omgegaan? Kunnen wij ervan op aan dat dit machtige, en soms noodzakelijke wapen van productverbod op juiste wijze werd ingezet? Ik ben daar niet zo zeker van en ik zal daar nader op ingaan in mijn stemverklaring. Het tweede vraagstuk betreft PVC’s in het algemeen. Wanneer krijgen wij het soort migratietests op grond waarvan men de veiligheid van ftalaten kan beoordelen en wanneer komt de herziening waarop in een van de amendementen wordt aangedrongen? Wij hebben ook informatie nodig over de vervangende producten die de industrie eventueel gaat gebruiken. Wanneer zullen daarop vergelijkbare tests worden verricht? Het is niet goed iets te verbieden als men niet weet wat daarvoor in de plaats komt. Tot mijn spijt zie ik dat er amendementen zijn ingediend tegen etikettering. Persoonlijk vind ik dat wij etikettering nodig hebben voor kinderen tot tenminste de leeftijd van zes jaar, ook al zullen bepaalde mensen dan zeggen dat dit in feite een ander soort verbod is. Het aantal plastic voorwerpen dat in de mond genomen kan worden en eventueel kan worden doorgeslikt neemt steeds meer toe. Dit Parlement zou eens moeten nadenken over wat het ergste is: naar bed gaan met de gedachte teveel te hebben gedaan of op te staan met de gedachte te weinig te hebben gedaan. Het voorzorgsbeginsel moet de overhand hebben."@nl2
"Senhor Presidente, felicitamos o senhor deputado Arvidsson pelo trabalho árduo que desenvolveu. O senhor deputado encontra­se na posição invulgar de elaborar um relatório sobre medidas que a Comissão já tomou e é sobre a maneira como essas medidas foram tomadas que, em certa medida, aqui estamos a falar. A proibição de uma série de ftalatos identificados foi uma medida de precaução. Foi objecto de um vasto apoio e também estava em conformidade com as práticas aceites de diversos Estados­Membros. Se estivéssemos apenas a colocar num dos pratos da balança a saúde e a segurança das crianças e, no outro, as necessidades e prioridades da indústria, não haveria nada a contestar, mas há outras questões associadas a estas sobre as quais teremos de nos debruçar. A primeira dessas questões é o modo como a Comissão lida com os conselhos de carácter científico de que dispõe. Fê­lo de uma forma equilibrada? Transmite­nos confiança em que esta arma poderosa e por vezes necessária que é a proibição de um produto foi utilizada correctamente? Não estou certo que assim seja e desejo voltar a este assunto numa declaração de voto. Em segundo lugar, falando da questão mais vasta dos PVC em geral, de aqui a quanto tempo é que teremos o tipo de ensaio de migração que permita avaliar a segurança dos ftalatos e a avaliação que é solicitada numa das alterações? Também necessitamos de informações sobre quando é que os substitutos que a indústria poderá passar a utilizar estarão abertos a ensaios equivalentes. Não vale a pena proibir uma coisa sem se saber ao certo o que é que a vai substituir. No que respeita à questão da rotulagem, lamento verificar que há alterações contra ela. Pessoalmente acho que ela tem de existir, tem de existir certamente para as crianças até aos seis anos de idade, embora haja quem argumente que isso conduz a outro tipo de proibição . Essencialmente, o número de objectos de plástico que podem entrar em contacto com a boca e ser engolidos está a aumentar. Esta assembleia deveria estar mais preocupada se se deitasse com a sensação desagradável de ter pecado por excesso nas medidas tomadas do que se acordasse com a sensação de ter pecado por defeito. O princípio da precaução deverá prevalecer."@pt11
"Herr talman! Vi gratulerar herr Arvidsson för hans hårda arbete. Han är i den ovanliga situationen att ha utarbetat ett betänkande om en kommissionsåtgärd som redan har vidtagits, och det är det sätt som den har vidtagits på som vi i viss utsträckning talar om här. Förbudet för en rad identifierade ftalater var av försiktighetsskäl. Det fick brett stöd och var också i linje med flera medlemsstaters godkända praxis. Om vi bara vägde barns hälsa och säkerhet mot industriernas behov och prioriteter skulle det inte bli någon tvist, men det finns dithörande frågor som vi bör ta upp. Den första är hur kommissionen hanterar det vetenskapliga råd som den har tillgång till. Skedde det på ett balanserat sätt? Gör det oss säkra på att detta kraftfulla och ibland nödvändiga vapen av ett produktförbud användes på ett riktigt sätt? Jag är inte säker på detta och jag vill återvända till det i en röstförklaring. För det andra, om den bredare frågan om PVC i allmänhet, hur snart kommer vi att få den typ av migreringstester genom vilka säkerheten hos ftalater kan bedömas och den översyn som krävs i ett av ändringsförslagen? Vi behöver också information om när ersättningsämnen som industrin får börja använda kommer att kunna testas på likvärdigt sätt. Det är inte bra att förbjuda något, om ni är osäkra på vad som kommer att ersätta det. Beträffande frågan om märkning är jag bedrövad över att det finns ändringsförslag emot detta. Personligen anser jag att vi behöver ha det, säkerligen för barn upp till sex års ålder, även om vissa kommer att förorda att det leder till en annan typ av faktiskt förbud. I grund och botten ökar antalet plastsaker som kan stoppas i munnen och sväljas. Denna kammare bör vara mer bekymrad om alla gick och lade sig oroade över att den hade gjort för mycket, än om den vaknade och fann att den hade gjort för lite. Försiktighetsprincipen bör styra."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"de facto"10,3,12,11,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph