Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-05-Speech-3-177"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000705.4.3-177"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Ούτε το γράμμα, η νομική βάση, ούτε πολύ περισσότερο το πνεύμα του τρόπου της ανάπτυξης και εξάπλωσης του ταχύτατα εξελισσόμενου ηλεκτρονικού εμπορίου συνηγορούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, αλλά, αντίθετα, προκαλούν μεγάλη και σοβαρή ανησυχία όχι μόνο για τον ακρωτηριασμό και την αναδιάρθρωση της ίδιας της αγοράς και του εμπορίου αλλά και για την εντατικοποίηση της προσπάθειας αφαίρεσης των δικαιωμάτων των πολιτών, την υποταγή τους στην τεχνολογία, στους άγριους νόμους της καπιταλιστικής αγοράς και τη μετατροπή της προσωπικής τους ζωής αλλά και της ίδιας της υπόστασής τους σε φθηνή και εύπλαστη πρώτη ύλη δημιουργίας κέρδους. Η εφαρμογή των καινοτομιών της τεχνολογίας, και πολύ περισσότερο αυτών της εντυπωσιακής και ραγδαίας ανάπτυξης της κοινωνίας της πληροφορίας, θα επιφέρουν βαθύτατες τομές στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Εκτός από τις τεράστιες δυνατότητες που διανοίγονται, οι κίνδυνοι καταχρήσεων που ελλοχεύουν μας καλούν και μας υποχρεώνουν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στην προτεραιότητα του ανθρώπινου παράγοντα και στο σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών. Για μας η εξέλιξη και η τεχνολογία δεν είναι δυνατό να ανακοπούν αλλά ούτε και να αναπτύσσονται ερήμην του ανθρώπου και των αναγκών του και σε καμία περίπτωση να απαξιώνουν τις πολιτιστικές αξίες και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, επιτιθέμενες σε βασικά και αναφαίρετα δικαιώματα, όπως είναι αυτό του απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Οι προτάσεις και οι πολιτικές που άπτονται του ηλεκτρονικού εμπορίου και τα μέτρα που προωθούνται για την στήριξή του χαρακτηρίζονται από την άκρως μονοδιάστατη αντίληψη του κέρδους και της ανταγωνιστικότητας. Προωθητική δύναμη αυτής της πολιτικής είναι τα τεράστια και συνεχώς διογκούμενα ποσά που διατίθενται και διακινούνται προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών του τομέα, ώστε να αφαιρεθούν τα όποια προσκόμματα εμποδίζουν την ταχύτατη αναπροσαρμογή τους στις ραγδαίες εξελίξεις μιας τέτοιας αγοράς και να αποκομίζουν τεράστια, γρήγορα κέρδη και επιρροή. Το προτεινόμενο κοινωνικό μοντέλο που διαπνέει τα κείμενα και τις προτάσεις της Ε.Ε στηρίζεται και στηρίζει σθεναρά τον άκρατο ανταγωνισμό και τη διόγκωση του υπερκέρδους. Η αντίληψη αυτή δεν αποτελεί εχέγγυο αλλά κατάφωρη απειλή για το μέλλον της κοινωνίας και του ανθρώπου: αβεβαιότητα, ανασφάλεια, ρήξη με τις ίδιες του τις ανάγκες, κατηγοριοποίηση των πολιτών και των εργαζομένων που δεν θα διαμορφώνουν πλέον το περιβάλλον τους αλλά θα διαμορφώνονται από αυτό, ώστε να εξυπηρετούν με τον καλύτερο, ταχύτερο και φθηνότερο τρόπο αυτούς που το ορίζουν. Ο όρος “επαρκής προστασία” που χρησιμοποιείται στην έκθεση για μας μεταφράζεται ως υπό συνεχή, κατά το δοκούν, αίρεση και στρέβλωση της έννοιας της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όταν ως αποτρεπτικά μέτρα και δικλείδες ασφαλείας αναγορεύονται κυρώσεις και αποζημιώσεις για την παραβίαση θυρών που έχουν ανοιχτεί διάπλατα. Τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών της ΕΕ κυκλοφορούν ήδη στις τρίτες χώρες χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο, χωρίς να μας είναι καν γνωστό το μέγεθος των ήδη διαπραχθεισών αυθαιρεσιών. Όταν με το σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης Εchelon είναι διαπιστωμένη η απα έξω κι από μακριά κατάφωρη παραβίαση κάθε δημοκρατικού ελέγχου, η εκτεταμένης κλίμακας παρακολούθηση και κατασκοπία των αμερικάνικων πολυεθνικών σε βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, του συνόλου της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των κρατών μελών και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών της Ένωσης, είναι το λιγότερο υποκριτικό να προσεγγίζουμε το τεράστιο αυτό θέμα απαλά και με ευχολόγια. Το υπάρχον προστατευτικό πλαίσιο και οι προτεινόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες είναι ανεπαρκέστατες, διάτρητες και αναποτελεσματικές. Δεν νοείται και δεν υφίσταται επίκληση καλών προθέσεων στον στυγνό ανταγωνισμό και στη μονοκρατορία του κέρδους. Μόνο κατα ευφημισμό θα αποτολμούσαμε να ονομάσουμε “ασφαλή λιμένα” το λημέρι των ασύδοτων μονοπωλίων των οποίων η ταχύτατη διαμόρφωση, η επέκταση και απρόσκοπτη δράση διευκολύνεται στον επερχόμενο ακραιφνή ιμπεριαλισμό του κυβερνοχώρου."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hverken bogstavet, det juridiske grundlag, endsige ånden i den måde, som den meget hurtige udvikling af e-handel udvikler og udbreder sig med, taler for en beskyttelse af data af personlig karakter eller borgernes privatliv, men tværtimod fremkalder de stor og alvorlig bekymring ikke kun for en amputation og omstrukturering af selve markedet og handlen samt for en intensivering af forsøget på at afskaffe borgernes rettigheder, at underkaste dem teknologien og det kapitalistiske markeds rå love og at ændre deres personlige liv, men også for at selve deres eksistens skal ændres til et billigt og letformeligt råstof til at skabe profit af. Gennemførelsen af teknologiens nyskabelser og især dem, som stammer fra informationssamfundets imponerende og voldsomme udvikling, vil skabe meget dybe skår i samfundets udvikling. Ud over de enorme muligheder, som åbner sig, tvinger og forpligter de truende farer for misbrug os til at være særligt opmærksomme med hensyn til at give den menneskelige faktor fortrinsret og respektere grundlæggende rettigheder og friheder for borgerne. Udviklingen og teknologien kan ikke stoppes, men de må heller ikke udvikle sig, uden at mennesket og dets behov er til stede, og under ingen omstændigheder må de degradere de kulturelle værdier og den menneskelige værdighed, som bliver angrebet på basale og umistelige rettigheder, såsom privatlivets og de personlige datas ukrænkelighed. De forslag og de politikker, som vedrører e-handlen, og de foranstaltninger, som fremmes for at støtte den, er kendetegnet ved den ekstremt ensidige opfattelse om at opnå profit og konkurrenceevne. En fremmende kraft for denne politik er de uhyre store og stadigt voksende summer, som stilles til rådighed og sættes i omløb med henblik på at tjene de store multinationale selskabers behov inden for denne sektor, så en hvilken som helst hindring, som forhindrer, at de meget hurtigt kan omstille sig til dette markeds voldsomme udvikling, kan fjernes, og for at de kan opnå enorme, hurtige fortjenester og indflydelse. Den foreslåede sociale model, som opfylder EU's tekster og forslag, støttes og støtter kraftigt den rene konkurrence og en overdreven superprofit. Denne opfattelse udgør ikke noget pålideligt, men er en åbenlys trussel for samfundets og menneskets fremtid: uvished, usikkerhed, et brud med dets egne behov, en kategorisering af borgere og lønmodtagere, som ikke længere selv vil udforme deres miljø, men udformes af det, så de på den bedste, hurtigste og billigste måde kan tjene dem, som bestemmer, hvordan det skal være. Begrebet "tilstrækkelig beskyttelse", som anvendes i betænkningen, oversætter vi som et fortløbende og efter forgodtbefindende kætteri og fordrejning af betydningen af beskyttelse af personlige data, når man som afskrækkende foranstaltninger og sikkerhedsventiler udnævner sanktioner og erstatninger, efter at man har krænket vidt åbne døre. Personlige oplysninger om EU's borgere cirkulerer allerede i tredjelande uden nogen egentlig kontrol, uden at vi faktisk kender omfanget af de allerede begåede ulovligheder. Når vi med det elektroniske overvågningssystem Echelon har konstateret, at enhver demokratisk kontrol åbenlyst bliver overtrådt udefra og fra afstand, at de amerikanske multinationale selskaber i vidt omfang overvåger og spionerer mod de europæiske virksomheder, mod den samlede økonomiske, sociale, politiske og kulturelle aktivitet i medlemsstaterne samt Unionens borgeres privatliv, er det i det mindste hyklerisk, hvis vi har en blød og velsignende tilgang til dette enorme spørgsmål. Den nuværende beskyttelsesramme og de foreslåede, formelle og konventionelle klausuler er yderst utilstrækkelige, gennemhullede og ineffektive. Det giver ikke nogen mening at påkalde sig gode hensigter i den barske konkurrence og i profittens enevælde. Kun med en eufemisme ville vi turde kalde de hæmningsløse monopolers røverhule for "safe habor", mens deres meget hurtige struktur, udvidelse og uhindrede aktivitet lettes i den kommende, ægte cyberspace-imperialisme."@da1
"Weder die Form an sich, also die Rechtsgrundlage, geschweige denn die prinzipielle Richtung, in die sich die Entwicklung und Ausbreitung des sich stürmisch entfaltenden elektronischen Geschäftsverkehrs vollziehen sollen, sprechen für den Schutz der personenbezogenen Daten und der Privatsphäre der Bürger. Im Gegenteil, sie geben Anlaß zu großer und ernster Sorge, nicht nur im Hinblick auf die Einengung und Deregulierung des Marktes selbst und des Handels, sondern auch in bezug auf die zunehmenden Bemühungen, den Bürgern ihre Rechte zu entziehen, sie der Technologie und den zügellosen Gesetzen des kapitalistischen Marktes auszuliefern sowie ihr Privatleben und ihre Existenz selbst zu einem billigen und leicht formbaren Rohstoff für die Profiterzeugung zu machen. Die Anwendung von technologischen Innovationen, vor allem im Hinblick auf die beeindruckende und rasante Entwicklung der Informationsgesellschaft, wird tiefe Verwerfungen in der Gesellschaft hervorrufen. Damit bieten sich zwar gewaltige Chancen, aber angesichts der drohenden Gefahren des Mißbrauchs sind wir gefordert und verpflichtet, besonders aufmerksam darüber zu wachen, daß der Mensch an erster Stelle steht und die Grundrechte und -freiheiten der Bürger respektiert werden. Unserer Überzeugung nach können Entwicklung und Technologie nicht vom Menschen und seinen Bedürfnissen abgekoppelt werden und sich schon gar nicht ohne diese entfalten, und keinesfalls dürfen sie gegen kulturelle Werte und die menschliche Würde verstoßen und dabei fundamentale und unveräußerliche Rechte in Frage stellen, beispielsweise das der Unverletzlichkeit der Privatsphäre und der personenbezogenen Daten. Die Vorschläge und Politiken in bezug auf den elektronischen Geschäftsverkehr und die Maßnahmen zu seiner Förderung sind durch eine extrem eindimensionale Auffassung von Profit und Wettbewerbsfähigkeit gekennzeichnet. Die diese Politik vorantreibende Kraft sind die gewaltigen und ständig steigenden Summen, die zur Befriedigung der Bedürfnisse der großen multinationalen Unternehmen der Branche bereitgestellt und in Umlauf gebracht werden, um jegliche Hindernisse zu beseitigen, die deren schnellstmögliche Anpassung an die stürmische Entwicklung eines solchen Marktes behindern, sowie um schnell das große Geld zu machen und Einfluß erwerben zu können. Der uneingeschränkte Wettbewerb und die Steigerung der Superprofite sind Voraussetzung, gleichzeitig aber auch nachdrücklich verfolgtes Ziel des vorgeschlagenen Sozialmodells, das aus den Texten und Vorschlägen der Europäischen Kommission spricht. Ein solches Konzept bietet keine Gewähr für die Zukunft der Gesellschaft und des Menschen, sondern stellt vielmehr eine akute Bedrohung dar: Ungewißheit, Unsicherheit, Vernachlässigung der Bedürfnisse des Menschen, Degradierung der Bürger und Arbeitnehmer zu reinen Objekten, die ihr Umfeld nicht mehr selbst gestalten können, sondern von ihm geformt werden, damit sie auf optimale, schnellstmögliche und billigste Weise denen zu Diensten stehen, die das Sagen haben. Wenn als Abschreckungs- und Sicherheitsmaßnahmen Sanktionen und Entschädigungen für das Aufbrechen von sperrangelweit offenstehenden Türen proklamiert werden, dann ist der im Bericht verwendete Terminus „angemessener Schutz“ wohl so zu verstehen, daß der Begriff des Schutzes personenbezogener Daten ständig nach Gutdünken unter Vorbehalt gestellt und inhaltlich verzerrt werden kann. Personenbezogene Daten von EU-Bürgern sind bereits in Drittländern im Umlauf, ohne daß es eine gründliche Kontrolle gäbe und ohne daß wir überhaupt wüßten, welches Ausmaß die bereits begangenen Eigenmächtigkeiten haben. Wenn anläßlich des elektronischen Überwachungssystems ECHELON festgestellt wurde, daß von außen, aus weiter Ferne eklatant gegen jede demokratische Kontrolle verstoßen wird, daß amerikanische Multis europäische Unternehmen sowie sämtliche wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Aktivitäten der Mitgliedstaaten und das gesamte Privatleben der Bürger der Union weitflächig überwachen und ausspionieren, ist es gelinde gesagt heuchlerisch, an dieses enorme Problem so zurückhaltend und mit so freundlichen Worten heranzugehen. Das derzeitige Schutzniveau und die vorgeschlagenen Standardvertragsklauseln sind in jeder Hinsicht ungenügend, ineffizient und weisen zahlreiche Schlupflöcher auf. Unter den Bedingungen des brutalen Wettbewerbs und der Alleinherrschaft des Profits ist es sinnlos und bringt es nichts, an gute Vorsätze zu appellieren. Es wäre wohl extrem beschönigend, würden wir es wagen, die Höhle der skrupellosen Monopole, deren rasche Herausbildung, Expansion und ungehinderte Tätigkeit im aufstrebenden unverfälschten Imperialismus des Cyberspace erleichtert werden, einen „sicheren Hafen“ zu nennen."@de7
". Neither the letter, i.e. the legal basis, nor, more importantly, the spirit of the way in which the burgeoning e-commerce industry is developing and the speed with which it is spreading augur well for the protection of citizens' personal data and privacy; on the contrary, they give cause for serious, widespread concern as regards both the decimation and restructuring of commerce and the market itself and the intensification of efforts to abolish civil rights, make citizens slaves to technology and the savage laws of the capitalist market and turn their personal lives and their very existence into cheap, malleable raw materials to generate profits. The application of technological innovations, especially the innovations made during the impressive and rapid development of the information society, will cut right through the fabric of society. The dangers of misuse which lie in ambush behind the huge potential which is developing should encourage and oblige us to be vigilant when it comes to ensuring that the human factor and respect for citizens' fundamental rights and freedoms come first. New applications and technology cannot be stopped, but nor should they be allowed to develop with no regard for man and his needs, and under no circumstances should they be used to undermine political values and human dignity or to attack basic and inalienable rights such as the sanctity of privacy and personal data. The proposals and policies for electronic commerce and the measures being promoted to support it are coloured by the totally one-dimensional perception of profit and competitiveness. This policy is being driven by the huge and constantly inflating sums of money being invested in and thrown at e-commerce in order to serve the needs of the big multinationals in the sector and remove any obstacles which prevent them from adapting as quickly as possible to the rapid developments on this market and acquiring huge, fast profits and influence. The proposed Community model behind the EU's texts and proposals is supported by and vigorously supports unadulterated competition and unbridled, excessive profit. This perception is not a guarantee for, it is a blatant threat to the future of society and mankind: uncertainty, insecurity, a breach with man's own needs, categorisation of citizens and workers who will no longer shape their environment but will be shaped by it in order to serve those who define it in the best, fastest and cheapest way possible. As far as we can see, the term “adequate protection” as used in the report means the continuous and arbitrary definition and distortion of the concept of the protection of personal data, given that sanctions and compensation for breaching doors which are already wide open are advocated as deterrents and safety valves. Personal data on EU citizens is already circulating in third countries, without any fundamental control; in fact we barely even know the extent of the arbitrary acts already committed. Knowing as we do from the Echelon interception system that every form of democratic control is being flagrantly violated from without or from a distance, knowing that American multinationals are engaged in wholesale monitoring and spying at the expense of European undertakings and the economic, social, political and cultural activities of the Member States and the private life of the Union citizens as a whole, it is slightly hypocritical of us to approach this huge issue in stockinged feet with our prayer-book in hand. The current protective framework and the proposed standard contractual clauses are inadequate in the extreme, riddled with holes and inefficient. You cannot appeal to good intentions for doleful competition and a profit monocracy. We would only dare call the snake pit of unaccountable monopolies which find it easy to spring up, spread and act with impunity in cyberspace ‘safe harbours’ euphemistically."@en3
"(EL) Ni la letra, la base legal, ni mucho menos el espíritu del modo en que evoluciona y se propaga, a alta velocidad, el comercio electrónico coadyuvan a la protección de los datos de naturaleza personal y de la vida privada de los ciudadanos, sino que, por el contrario, causan una gran y seria preocupación, no sólo por la mutilación y la reorganización del propio mercado y del comercio, sino también por la intensificación del intento de privación de derechos a los ciudadanos, por su subordinación a la tecnología, a las salvajes leyes del mercado capitalista, y por la conversión de su vida personal y de su propia entidad personal en materia prima barata y maleable para la creación de beneficio. La aplicación de las innovaciones tecnológicas, y mucho más las del impresionante y veloz desarrollo de la sociedad de la información, originarán profundas transformaciones en el devenir social. Más allá de las enormes posibilidades que se abren, los acechantes peligros de abusos requieren nuestra atención y nos obligan a ser especialmente cuidadosos en lo que se refiere a la prioridad del factor humano y al respeto a los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos. Para nosotros la evolución y la tecnología no pueden detenerse, pero tampoco desarrollarse a espaldas del ser humano y de sus necesidades, y en ningún caso despreciar los valores culturales y la dignidad humana, enfrentadas a derechos fundamentales e irrenunciables, como son la inviolabilidad de la vida privada y de los datos personales. Las propuestas y las políticas que conciernen al comercio electrónico y las medidas que se impulsan para fomentarlo se caracterizan por una concepción marcadamente unidimensional del beneficio y la competitividad. Fuerza impulsora de esta política son las enormes cantidades, que no dejan además de aumentar espectacularmente, que se ponen en circulación al objeto de servir a las necesidades de las grandes compañías multinacionales del sector, de suerte que quede neutralizado cualquier obstáculo que dificulte su rauda readaptación a las rápidas transformaciones de semejante mercado, y puedan acumular influencia, así como enormes y rápidos beneficios. El modelo social propuesto que impregna los textos y las propuestas de la UE se sustenta —y sustenta a su vez— firmemente en la más violenta competencia y en la progresión geométrica de los beneficios. Esta concepción no constituye ninguna garantía sino una evidente amenaza para el futuro de la sociedad y del ser humano: incertidumbre, inseguridad, ruptura con sus propias necesidades, degradación de los ciudadanos y de los trabajadores, que no modelarán ya su propio medio, sino que serán modelados por éste, de suerte que sirvan del modo mejor, más rápido y más barato, a quienes lo determinan. El término «protección suficiente» que se utiliza en el informe para nosotros se traduce en permanente y arbitraria distorsión de una condicionada noción de protección de los datos personales cuando como medidas disuasorias y válvulas de seguridad se anuncian sanciones e indemnizaciones por la violación de puertas que han sido abiertas de par en par. Los datos personales de los ciudadanos de la UE circulan ya por terceros países sin ningún control sustantivo, sin que nos sea siquiera conocido el alcance de las arbitrariedades perpetradas. Cuando con el sistema de vigilancia electrónica Echelon está garantizada la flagrante violación desde fuera y a distancia de todo control democrático, la vigilancia y el espionaje a gran escala de las multinacionales norteamericanas en detrimento de las empresas europeas, del conjunto de la actividad económica, social, política y cultural de los estados miembros y de la vida privada de los ciudadanos de la Unión, es como mínimo hipócrita abordar este importantísimo asunto con delicadeza y con buenas palabras. El marco de protección existente y las convencionales y consabidas cláusulas propuestas son a todas luces insuficientes, inseguras e ineficaces. Ante la cruel competencia y el imperio del beneficio, no se concibe, no cabe, la invocación a las buenas intenciones. Sólo a modo de eufemismo nos atreveríamos a denominar «puerto seguro» la guarida de los impunes monopolios, cuya rapidísima configuración, extensión y libre acción es facilitada en el genuino imperialismo del ciberespacio que ya llega."@es12
"Kehitteillä olevan sähköisen kaupan kehittymis- ja levittymistapaan ei liity budjettikohtaa, oikeusperustaa eikä varsinkaan henkistä ilmapiiriä, joka takaisi kansalaisten henkilötietojen ja yksityiselämän suojan, vaan päinvastoin se herättää suurta huolta paitsi itse markkinoiden ja kaupankäynnin vahingoittumisesta ja rakennemuutoksesta myös kiihtyvistä pyrkimyksistä poistaa kansalaisten oikeuksia, alistaa heidät teknologialle, kapitalististen markkinoiden julmille laeille ja muuttaa heidän yksityiselämänsä sekä olemassaolonsa perusta halvaksi ja helposti muokattavaksi voiton tekemisen raaka-aineeksi. Teknologisten innovaatioiden ja varsinkin tietoyhteiskunnan vaikuttavien ja nopeasti kehittyvien innovaatioiden käyttöönotto tuo mukanaan syviä viiltoja yhteiskunnan kehitykseen. Avautuvien valtavien mahdollisuuksien lisäksi meitä vaanivat väärinkäytösten vaarat, jotka pakottavat meidät suhtautumaan erityisen varovaisesti siihen, että inhimilliset tekijät ovat etusijalla ja kansalaisten perusoikeuksia ja -vapauksia kunnioitetaan. Meidän mielestämme kehitystä ja teknologiaa ei voida pysäyttää, mutta ei myöskään kehittää erillään ihmisestä ja inhimillisistä tarpeista, eikä missään tapauksessa voida halveksua kulttuuriarvoja ja ihmisarvoa hyökkäämällä luovuttamattomia perusoikeuksia vastaan, joita ovat yksityiselämän ja henkilötietojen loukkaamattomuus. Sähköistä kauppaa koskeville ehdotuksille ja politiikoille ja sitä tukeville toimenpiteille on tyypillistä jyrkän yksiulotteinen käsitys voitosta ja kilpailukyvystä. Tätä politiikkaa eteenpäin ajava voima ovat valtavat ja jatkuvasti paisuvat rahamäärät, joita käytetään ja liikutellaan alan suurten monikansallisten yritysten tarpeiden palvelemiseksi, jotta voitaisiin poistaa kaikki esteet, jotka vaikeuttavat nopeaa sopeutumista näiden markkinoiden kiivaaseen kehitykseen, ja jotta saataisiin nopeasti valtavia voittoja ja vaikutusvaltaa. Ehdotettu yhteiskuntamalli, jota EU:n tekstit ja ehdotukset henkivät, tukeutuu vahvasti hillitsemättömään kilpailuun ja kyltymättömään voitontavoitteluun ja samalla tukee näitä. Tämä käsitys ei ole takuu vaan suoranainen uhka yhteiskunnan ja ihmisen tulevaisuudelle: epävarmuus, turvattomuus, kosketuksen menettäminen omiin tarpeisiinsa ja kansalaisten ja työntekijöiden luokittelu merkitsevät sitä, että ihminen ei enää muovaa omaa ympäristöään vaan ympäristö muovaa ihmistä, niin että hän palvelisi parhaimmin, nopeimmin ja halvimmalla tavalla niitä, jotka ympäristön määrittelevät. Mietinnössä käytetty termi "riittävä tietosuoja" tarkoittaa meille jatkuvaa ja mielivaltaista henkilötietojen suojan poistamista ja vääristelyä, kun varoittavina toimenpiteinä ja turvalukkoina ajetaan rangaistuksia ja korvauksia sellaisiin oviin kohdistuneista rikkeistä, jotka on avattu apposen ammolleen. EU:n kansalaisten henkilötiedot kiertävät jo kolmansissa maissa ilman mitään todellista valvontaa, emmekä me edes tiedä jo nyt tehtyjen mielivaltaisuuksien suuruutta. Kun sähköisen sieppausjärjestelmän, Echelonin, kautta on todettu, että kaukaa ulkopuolelta loukataan röyhkeästi kaikkea demokraattista valvontaa, että amerikkalaiset monikansalliset yritykset seuraavat ja vakoilevat laajassa mitassa eurooppalaisia yrityksiä, jäsenvaltioiden kaikkia taloudellista, yhteiskunnallista, poliittista ja kulttuurista toimintaa ja unionin kansalaisten yksityiselämää, on hieman tekopyhää lähestyä tätä valtavaa kysymystä pehmeästi ja toiveisiin perustuen. Nykyinen tietosuojakehys ja ehdotetut muodolliset kompromissilausekkeet ovat täysin riittämättömiä, ne ovat tehottomia ja täynnä aukkoja. Keskellä julmaa kilpailua ja voiton kaikkivaltiutta ei ole järkevää vedota hyviin aikeisiin. On silkka eufemismi nimittää "turvasatamaksi" niiden hallitsemattomien monopolien rosvoluolaa, joiden nopea muodostuminen, laajeneminen ja vapaa toiminta helpottuvat tulevassa kyberavaruuden puhtaassa imperialismissa."@fi5
". Ni la lettre - la base juridique - ni encore davantage l’esprit dans lequel se développe et s’étend, à une vitesse vertigineuse, le commerce électronique, n’assurent la protection des données de caractère personnel touchant à la vie privée des citoyens. Bien au contraire, ils engendrent une profonde inquiétude non seulement parce qu’ils mènent à la mutilation et à la restructuration du marché même et du commerce, mais aussi parce que les citoyens risquent de plus en plus de se voir supprimer leurs droits, de se voir soumis à la technologie, aux lois sauvages du marché capitaliste, de voir leur vie privée bouleversée et leur existence même réduite à une matière première bon marché, facile à modeler et génératrice de profit. L’application des innovations de la technologie, et plus encore celles du développement spectaculaire et rapide de la société de l’information, entraînera de profondes mutations dans le devenir social. Si ces innovations offrent d’énormes possibilités, elles augurent aussi des risques d’abus, qui doivent nous inciter et nous obliger à être particulièrement vigilants quant à la priorité du facteur humain, au respect des droits fondamentaux et des libertés des citoyens. Pour notre part, il n’est pas question d’arrêter le progrès et la technologie, mais il n’est pas question non plus qu’ils se développent sans tenir compte de l’homme et de ses besoins, au mépris des valeurs culturelles et de la dignité humaine, attaquées sur des droits fondamentaux et inaliénables, comme l’inviolabilité de la vie privée et des données personnelles. Les propositions et les politiques relatives au commerce électronique, ainsi que les mesures promues pour le soutenir, reflètent une conception exclusivement au service du profit et de la compétitivité. La force motrice de cette politique réside dans les sommes énormes, et en accroissement, mises à disposition et en circulation en vue de répondre aux besoins des grandes sociétés multinationales de ce domaine, pour que soient levés les obstacles empêchant leur prompte réadaptation aux brusques évolutions d’un tel marché, et qu’elles puissent gagner autant d’énormes et rapides profits que d’influence. Le modèle social proposé, émanant des textes et des propositions de l’Union européenne, est vigoureusement soutenu par la concurrence effrénée et l’augmentation excessive de l'hyperprofit, autant qu’il les soutient. Cette conception ne constitue pas une garantie, mais, au contraire, une menace intolérable pour l’avenir de la société et de l’homme : incertitude, insécurité, rupture avec ses propres besoins, catégorisation des citoyens et des travailleurs qui ne façonneront plus leur environnement, mais seront façonnés par lui, afin qu’ils se mettent, de la manière la plus efficace, la plus rapide et la moins chère, au service de ceux qui déterminent cet environnement. Le terme de "protection pertinente", employé dans le rapport, se traduit pour nous, à volonté, comme une condition constante et une altération du concept de protection des données personnelles, quand, pour mesures de dissuasion et soupapes de sécurité, sont annoncés des sanctions et des dédommagements, pour la transgression de portes qui ont été grandes ouvertes. Les données personnelles des citoyens de l’UE circulent déjà dans les pays tiers, pratiquement sans aucun contrôle, sans que nous soit même connue l’ampleur des actes arbitraires déjà commis. Alors que le système de surveillance électronique Echelon permet, à distance, la violation intolérable de tout contrôle démocratique, permet aux multinationales américaines une surveillance et un espionnage à grande échelle au détriment des entreprises européennes, de l’ensemble des activités économiques, sociales, politiques et culturelles des États membres et de la vie privée des citoyens de l’Union, il est pour le moins hypocrite d’aborder cette immense question en douceur, en se berçant de paroles rassurantes. Le cadre de protection existant, ainsi que les clauses proposées, standardisées et conventionnelles, sont par trop insuffisantes, lacunaires et inefficaces. Il ne peut être conçu ni exister d’appel aux bonnes intentions dans un climat de concurrence odieuse et la souveraineté absolue du profit. Ce n’est que par euphémisme que nous oserions appeler un "port sûr" l’antre des monopoles illimités dont la formation accélérée, l’expansion et la libre action est facilitée par l’impérialisme franc et agressif de l'Internet."@fr6
"Né la lettera - cioè la base giuridica - né tanto meno lo spirito - ossia le modalità di sviluppo e diffusione - del commercio elettronico in rapida evoluzione contribuiscono alla tutela dei dati di carattere personale e della dei cittadini; al contrario, sono fonte di grande preoccupazione per quanto riguarda non solo lo smembramento e il sovvertimento dello stesso mercato e del commercio, ma anche l’intensificarsi dei tentativi di minare i diritti dei cittadini, di assoggettarli alla tecnologia e alle dure leggi del capitalismo e di trasformare la loro vita privata e la loro stessa esistenza in materia prima conveniente e plasmabile per ricavarne un profitto. L’applicazione delle innovazioni tecnologiche, specie quelle dell’impressionante e rapido sviluppo della società dell’informazione, causerà una profonda lacerazione nel tessuto sociale. Oltre alle enormi possibilità che si aprono, i possibili rischi di abuso ci obbligano ad essere particolarmente cauti dando la priorità al fattore umano e al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini. A nostro avviso, lo sviluppo e la tecnologia non si possono arrestare né possono evolversi senza tener conto dell’uomo e delle sue esigenze, disprezzando i valori culturali e la dignità umana e attaccando diritti fondamentali e inalienabili, come quello inviolabile della vita privata e dei dati personali. Le proposte e le politiche concernenti il commercio elettronico, nonché le misure promosse per il suo sostegno, sono caratterizzate da una concezione assolutamente univoca del profitto e della competitività. La forza trainante di questa politica è rappresentata dai capitali enormi e in continua crescita messi a disposizione per soddisfare le esigenze delle grandi multinazionali del settore, in modo da rimuovere qualsiasi impedimento che ne ostacoli il rapido adeguamento all’inarrestabile evolversi del mercato e da accumulare enormi e facili profitti e acquisire prestigio. Il modello sociale proposto, fonte d’ispirazione per i testi e le raccomandazioni dell’Unione, sostiene fermamente la libera concorrenza e la massimizzazione dei profitti. Tale approccio costituisce non una garanzia, ma una palese minaccia per il futuro della società e dell’uomo: incertezza, insicurezza, divario insanabile, colpevolizzazione dei cittadini e dei lavoratori, che non determinano più il loro ambiente, ma sono da esso plasmati in modo da servire nel modo migliore, più conveniente e rapido coloro che lo determinano. A nostro avviso l’espressione “protezione adeguata”, usata nella relazione, si traduce in un continuo attentato o travisamento del concetto di tutela dei dati personali, visto che come misure dissuasive e valvole di sicurezza si citano sanzioni e indennizzi in caso di violazione di principi già messi seriamente in discussione. I dati personali dei cittadini dell’Unione circolano già in paesi terzi senza alcun controllo sostanziale e senza che sia nota la portata degli abusi già compiuti. Visto che il sistema di controllo “Echelon” è la prova stessa di una palese violazione - compiuta dall’esterno e a distanza - di qualsiasi controllo democratico, trattandosi di un’estesa rete di monitoraggio e spionaggio delle multinazionali americane a scapito delle imprese europee, dell’attività economica, sociale, politica e culturale degli Stati membri e della vita privata dei cittadini dell’Unione, è a dir poco ipocrita affrontare questo enorme problema in modo delicato e formulando pii desideri. L’attuale quadro di tutela e le clausole contrattuali standardizzate proposte sono inadeguate, inefficaci e carenti. Alla concorrenza spietata e al dominio assoluto del profitto non si rivolge alcun richiamo ai buoni propositi; con un eufemismo si osa definire “approdo sicuro” il covo dei monopoli sfrenati, la cui rapida costituzione, estensione e libertà di movimento sono agevolate dall’avvento del vero imperialismo del ciberspazio."@it9
". Neither the letter, i.e. the legal basis, nor, more importantly, the spirit of the way in which the burgeoning e-commerce industry is developing and the speed with which it is spreading augur well for the protection of citizens' personal data and privacy; on the contrary, they give cause for serious, widespread concern as regards both the decimation and restructuring of commerce and the market itself and the intensification of efforts to abolish civil rights, make citizens slaves to technology and the savage laws of the capitalist market and turn their personal lives and their very existence into cheap, malleable raw materials to generate profits. The application of technological innovations, especially the innovations made during the impressive and rapid development of the information society, will cut right through the fabric of society. The dangers of misuse which lie in ambush behind the huge potential which is developing should encourage and oblige us to be vigilant when it comes to ensuring that the human factor and respect for citizens' fundamental rights and freedoms come first. New applications and technology cannot be stopped, but nor should they be allowed to develop with no regard for man and his needs, and under no circumstances should they be used to undermine political values and human dignity or to attack basic and inalienable rights such as the sanctity of privacy and personal data. The proposals and policies for electronic commerce and the measures being promoted to support it are coloured by the totally one-dimensional perception of profit and competitiveness. This policy is being driven by the huge and constantly inflating sums of money being invested in and thrown at e-commerce in order to serve the needs of the big multinationals in the sector and remove any obstacles which prevent them from adapting as quickly as possible to the rapid developments on this market and acquiring huge, fast profits and influence. The proposed Community model behind the EU's texts and proposals is supported by and vigorously supports unadulterated competition and unbridled, excessive profit. This perception is not a guarantee for, it is a blatant threat to the future of society and mankind: uncertainty, insecurity, a breach with man's own needs, categorisation of citizens and workers who will no longer shape their environment but will be shaped by it in order to serve those who define it in the best, fastest and cheapest way possible. As far as we can see, the term “adequate protection” as used in the report means the continuous and arbitrary definition and distortion of the concept of the protection of personal data, given that sanctions and compensation for breaching doors which are already wide open are advocated as deterrents and safety valves. Personal data on EU citizens is already circulating in third countries, without any fundamental control; in fact we barely even know the extent of the arbitrary acts already committed. Knowing as we do from the Echelon interception system that every form of democratic control is being flagrantly violated from without or from a distance, knowing that American multinationals are engaged in wholesale monitoring and spying at the expense of European undertakings and the economic, social, political and cultural activities of the Member States and the private life of the Union citizens as a whole, it is slightly hypocritical of us to approach this huge issue in stockinged feet with our prayer-book in hand. The current protective framework and the proposed standard contractual clauses are inadequate in the extreme, riddled with holes and inefficient. You cannot appeal to good intentions for doleful competition and a profit monocracy. We would only dare call the snake pit of unaccountable monopolies which find it easy to spring up, spread and act with impunity in cyberspace ‘safe harbours’ euphemistically."@lv10
"De wijze waarop de snel groeiende elektronische handel zich uitbreidt, draagt allesbehalve bij aan de bescherming van de persoonlijke gegevens en het privé-leven van de burgers. Noch de letter, noch de rechtsgrondslag en zeer zeker niet de geest van het ontwerpbeschikking zal daar iets aan kunnen veranderen. De amputatie en de herstructurering van de markt en de handel roepen daarentegen grote zorgen op. Men vreest dat de rechten van de burgers nog meer zullen worden beknot, dat deze rechten totaal zullen worden onderworpen aan de technologie en de wilde wetten van de kapitalistische markt. Men vreest dat het persoonlijk leven van de burgers en zelfs heel hun bestaan steeds meer aan waarde zullen verliezen en uiteindelijk slechts nog als goedkope en buigzame grondstof in het winstbejag zullen worden gebruikt. De toepassing van de technologische innovaties en zeer zeker de razendsnelle ontwikkeling van de informatiemaatschappij zullen enorme veranderingen teweegbrengen in het sociaal gebeuren. Er zijn niet alleen enorme kansen, maar ook grote risico’s op misbruik. Daarom moeten wij heel voorzichtig zijn en ervoor zorgen dat de factor mens en de eerbiediging van de rechten en de vrijheden van de burger altijd voorrang hebben. Wij beseffen dat de ontwikkeling en de technologie niet te stuiten zijn. Deze ontwikkeling mag echter niet buiten de mens om gaan. Men moet wel degelijk rekening houden met de behoeften van de mens en men mag in geen geval de culturele waarden en de menselijke waardigheid aantasten. Deze waarden moeten gegrondvest zijn op fundamentele en onvervreemdbare rechten, waaronder ook de onschendbaarheid van het privé-leven en de persoonlijke gegevens moet vallen. De voorstellen, het beleid voor de elektronische handel en de maatregelen ter ondersteuning daarvan worden gekenmerkt door een volkomen eenzijdige kijk op de zaak. Men heeft alleen winst en mededingingsvermogen in het vizier. De motor achter dit beleid zijn de enorme en steeds groter wordende bedragen die nodig zijn om aan de behoeften van de grote multinationale ondernemingen in deze sector te voldoen. Daarmee ruimt men de laatste obstakels uit de weg die deze ondernemingen nog tegenkomen in hun pogingen tot aanpassing aan de razendsnelle ontwikkelingen op de markt en tot het verwerven van superwinsten en invloed. Het in de teksten en voorstellen van de EU voorgesteld sociaal model dient ter ondersteuning van een tot het uiterste doorgedreven mededinging en van maximale winst. Deze aanpak is geen garantie maar veeleer een bedreiging voor de toekomst van onze samenleving en de mens. Daardoor zal de mens zich onzeker en onveilig gaan voelen en zien dat de kloof tussen de realiteit en zijn behoeften alsmaar groter wordt. De mensen en de werknemers zullen in groepen worden ingedeeld. Dan zullen zij niet meer hun milieu bepalen maar zal het milieu hen bepalen. Dan zijn zij het bruikbaarst en het goedkoopst voor degenen die hun lot bepalen. De in het verslag gebezigde termen “voldoende bescherming” vertalen wij met een continue, willekeurige verdraaiing van het begrip “bescherming van de persoonlijke gegevens”. Een andere conclusie kunnen wij niet trekken als wij zien dat sancties en schadeloosstelling voor het intrappen van open deuren worden gepresenteerd als afschrikwekkende maatregelen en veiligheidskleppen. De persoonlijke gegevens van de burgers van de EU zijn allang in omloop in derde landen zonder dat daar ook maar enige controle op wordt uitgeoefend. Wij weten zelfs niet welke omvang deze willekeur heeft aangenomen. Met het Echelon-interceptiesysteem is duidelijk geworden dat elke democratische controle nauwlettend van buitenaf, op afstand, in de gaten wordt gehouden; dat Amerikaanse multinationals spionage verrichten op Europese bedrijven, op het economisch en sociaal beleid en de culturele activiteiten van de lidstaten en op het privè-leven van de burgers van de Unie. Daarom zijn wij op zijn zachtst gezegd hypocriet als wij dit vraagstuk op zachte wijze, met vrome wensen aanpakken. Het bestaand beschermingskader en de voorgestelde conventionele standaardclausules schieten sterk te kort. Zij zetten absoluut geen zoden aan de dijk. Men kan in de meedogenloze concurrentieslag en in de dictatuur van de winst geen beroep doen op goede voornemens. Het rovershol van de teugelloze monopolies kan men slechts eufemistisch een “veilige haven” noemen. De op til zijnde is je reinste imperialisme en zal de pijlsnelle uitbreiding en de ongebreidelde activiteiten van de monopolies alleen maar vergemakkelijken."@nl2
"Nem a letra, a base jurídica, nem sobretudo o espírito que preside ao desenvolvimento e à expansão do comércio electrónico em rápida evolução, militam a favor da protecção dos dados de natureza pessoal e da vida privada dos cidadãos; pelo contrário, provocam uma grande e séria inquietação não só quanto à fragmentação e à restruturação do próprio mercado e do comércio, mas também quanto à intensificação da tentativa para suprimir os direitos dos cidadãos, para os submeter à tecnologia, às regras selvagens do mercado capitalista e para transformar a sua vida pessoal e a sua própria existência em matéria­prima barata e moldável geradora de lucros. A aplicação das inovações tecnológicas, e sobretudo das que resultam do desenvolvimento impressionante e rápido da sociedade da informação, irá infligir golpes muito profundos no devir social. Para além das enormes possibilidades que se abrem, os perigos de abusos que espreitam convidam­nos e obrigam­nos a estar especialmente atentos no que se refere à prioridade do factor humano e ao respeito dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Para nós, a evolução e a tecnologia não podem opor­se nem desenvolver­se à custa da pessoa e das suas necessidades, nem podem em caso algum desprezar os valores culturais e a dignidade humana, ofendendo direitos básicos e inalienáveis, como é o direito à inviolabilidade da vida privada e dos dados pessoais. As propostas e as políticas respeitantes ao comércio electrónico e as medidas promovidas para o apoiar são caracterizadas por uma concepção extremamente unidimensional do lucro e da competitividade. A força promotora dessa política são os montantes enormes e em constante aumento que são afectados e mobilizados para satisfazer as necessidades das grandes empresas multinacionais do sector, a fim de eliminarem todos os entraves que impedem a sua rápida readaptação às evoluções rápidas de um tal mercado e ganharem lucros enormes e rápidos e influência. O modelo social proposto que inspira os textos e as propostas da UE apoia­se e apoia fortemente a concorrência desenfreada e o aumento dos lucros. Esta concepção não constitui uma garantia mas sim uma ameaça manifesta para o futuro da sociedade e do indivíduo: incerteza, insegurança, ruptura com as suas próprias necessidades, classificação dos cidadãos e dos trabalhadores que deixarão de moldar o seu ambiente para serem moldados por este, a fim de servirem da melhor forma, com maior rapidez e por menos dinheiro aqueles que o dominam. O termo “protecção adequada” utilizado no relatório traduz­se para nós numa opção permanente, discricionária, e numa distorção da noção de protecção dos dados pessoais, quando como medidas dissuasivas e válvulas de segurança são anunciadas sanções e indemnizações pela violação de janelas que foram abertas de par em par. Os dados pessoais dos cidadãos da UE circulam já nos países terceiros sem qualquer controlo efectivo, sem que tenhamos sequer conhecimento da dimensão das arbitrariedades praticáveis. Quando com o sistema de intercepção electrónico Echelon se constata a violação manifesta, do exterior e à distância, de todo o controlo democrático, a intercepção de informação e a espionagem em grande escala por parte das multinacionais americanas em prejuízo das empresas europeias, de toda a actividade económica, social, política e cultural dos Estados­Membros e da vida privada dos cidadãos da União, é no mínimo hipócrita abordarmos esta questão importantíssima com pouca firmeza e com ladainhas. O quadro de protecção existente e as cláusulas normalizadas convencionais propostas são muito insuficientes, cheias de buracos e ineficazes. Não se compreende e não se pode dizer que haja boas intenções na concorrência brutal e no poder absoluto do lucro. Só por eufemismo nos atreveríamos a designar como “porto seguro” o reduto dos monopólios imunes cuja formação muito rápida, expansão e acção ilimitada é facilitada no imperialismo puro do ciberespaço que se anuncia."@pt11
"Varken bokstaven, den rättsliga grunden eller för den delen andan i det sätt som den mycket snabbväxande elektroniska handeln utvecklas och breder ut sig på bidrar till att skydda medborgarnas personuppgifter och privatliv, utan de framkallar tvärtom stor och allvarlig oro, inte bara över att själva marknaden och handeln förvanskas och omstruktureras, utan även över att försöken att avskaffa de medborgerliga rättigheterna intensifieras, över att de underkastas tekniken och den kapitalistiska marknadens vilda lagar, över att deras privatliv, men även själva deras existens, förvandlas till ett billigt och formbart råmaterial för vinstgenerering. Användningen av de tekniska nyheterna, särskilt dem som har samband med det imponerande och ytterst snabbväxande informationssamhället, kommer att medföra stora förändringar i samhällsutvecklingen. Förutom de enorma möjligheter som öppnar sig, innebär de risker för missbruk som lurar att vi måste vara särskilt försiktiga när det gäller prioriteringen av människan och respekten för medborgarnas grundläggande rättigheter och friheter. Utvecklingen och tekniken kan i våra ögon inte hejdas, men de kan inte heller utvecklas utan hänsyn till människan och hennes behov, och de får under inga omständigheter medföra att de kulturella värdena och den mänskliga värdigheten nedvärderas och att grundläggande och oförgripliga rättigheter, som den okränkbara rättigheten till privatliv och personuppgifter, angrips. Förslagen och strategierna som avser den elektroniska handeln och åtgärderna som föreslås till dess stöd kännetecknas av en ytterst endimensionell uppfattning av vinster och konkurrenskraft. Drivkraften för denna politik är de enorma och ständigt växande summor som satsas och omsätts för att tjäna de multinationella företagens behov, så att de hinder som står i vägen för deras omedelbara anpassning till den blixtsnabba utvecklingen på marknaden kan undanröjas och så att de kan göra stora, snabba vinster och vinna inflytande. Den föreslagna sociala modell som genomsyrar EU:s texter och förslag stöder och stöder sig beslutsamt på den rena konkurrensen och växande övervinster. Denna uppfattning utgör inte en garanti utan ett regelrätt hot mot framtiden för samhället och människan: osäkerhet, otrygghet, åsidosättande av människans behov, kategorisering av medborgarna och arbetstagarna, vilka inte längre kommer att forma sin miljö utan formas av den, så att de på bästa, snabbaste och billigaste sätt tjänar dem som fastställer miljön. Termen "tillräcklig skydd", som används i betänkandet, är i våra ögon en godtycklig förvrängning av begreppet skydd av personuppgifter, när man som avskräckande åtgärder och säkerhetsventiler föreslår böter och ersättningar när dörrar som har lämnats vidöppna slås in. EU-medborgarnas personuppgifter cirkulerar redan i tredje länder utan någon egentlig kontroll, och vi känner inte ens till omfattningen av de kränkningar som redan har begåtts. När det i fråga om det elektroniska övervakningssystemet Echelon har konstaterats att den demokratiska kontrollen på ett iögonfallande sätt överträds utifrån, att de amerikanska multinationella företagen i stor skala övervakar och spionerar på de europeiska företagen, på medlemsstaternas totala ekonomiska, sociala, politiska och kulturella verksamhet och unionsmedborgarnas privatliv, är det minst hycklande som vi kan göra att närma oss denna ofantliga fråga på ett finkänsligt men öppet sätt. Den nuvarande skyddsramen och de föreslagna standardiserade avtalsbestämmelserna är fullständigt otillräckliga, osammanhängande och ineffektiva. Det går inte att vädja till den känslolösa konkurrensens och vinstmonokratins goda avsikter. Bara med en eufemism skulle vi våga kalla de okontrollerade monopolens näste för en "säker hamn"; dessa monopol, vars mycket snabba formande, utbredning och ohindrade verksamhet bereder vägen för en kommande ren imperialism."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph