Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-05-Speech-3-164"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000705.4.3-164"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Σε σχέση με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και τον καθορισμό του καταλόγου των χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση, θέλω να επισημάνω δύο σημεία: 1. Είναι θετικό ότι στον κατάλογο για τις απαλλαγές συμπεριλαμβάνονται η Βουλγαρία και η Ρουμανία, οι οποίες έχουν αναλάβει παράλληλα συγκεκριμένες υποχρεώσεις σχετικά με τη διαφύλαξη των εξωτερικών τους συνόρων. Ως πρόεδρος της Κοινής Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Βουλγαρία, θέλω να καλέσω το Συμβούλιο να εφαρμόσει αυτή τη θέση. Η κατάργηση της "βίζας" είναι τοποθέτηση που περιλαμβάνεται στο πεδίο συστάσεων της Κοινής Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Βουλγαρίας, που αρχίζει τη σύνοδό της σήμερα στο Στρασβούργο. 2. Το Συμβούλιο Υπουργών και η Επιτροπή θα πρέπει να απευθυνθούν προς τις αρχές των ΗΠΑ, οι οποίες επιμένουν να ζητούν θεωρήσεις από τους έλληνες υπηκόους. Αν - και σωστά - οι αμερικανοί πολίτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό πρέπει να ισχύει και αντίστροφα, στη βάση της αμοιβαιότητας, και όχι να εξακολουθούν να ισχύουν οι απαράδεκτες διακρίσεις σε βάρος των ελλήνων πολιτών."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"I forbindelse med forslaget til Rådets forordning om fastsættelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og dem, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, vil jeg gerne påpege to punkter: 1. Det er positivt, at Bulgarien og Rumænien er inkluderet i listen over lande, som er fritaget. De to lande har samtidig påtaget sig visse forpligtelser angående opretholdelsen af deres ydre grænser. Som formand for Det Blandede Udvalg EF-Bulgarien vil jeg gerne anmode Rådet om at gennemføre denne indstilling. Afskaffelsen af "visumtvang" er en stillingtagen, som indgår i det grundlag, som Det Blandede Udvalg EF-Bulgarien anbefaler. Udvalget begynder sit møde i dag i Strasbourg. 2. Ministerrådet og Kommissionen bør rette henvendelse til USA's myndigheder, som fortsat kræver kontrol af græske statsborgere. Hvis - og det er tilfældet - amerikanske statsborgere har fri adgang til EU, så bør det også gælde omvendt på basis af gensidighed, og den uacceptable forskelsbehandling over for græske statsborgere må ikke fortsat finde sted."@da1
"Im Zusammenhang mit dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Aufstellung der Liste von Drittländern, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste von Drittländern, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind, möchte ich auf zwei Punkte eingehen: 1. Es ist positiv, daß auch Bulgarien und Rumänien, die beide konkrete Verpflichtungen hinsichtlich des Schutzes ihrer Außengrenzen eingegangen sind, in die Liste der visafreien Staaten aufgenommen wurden. Als Vorsitzender der Delegation des Europäischen Parlaments im Gemischten Parlamentarischen Ausschuß EU-Bulgarien möchte ich den Rat aufrufen, diese Position auch umzusetzen. Die Abschaffung der Visumpflicht ist ebenfalls in den Empfehlungen des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses EU-Bulgarien enthalten, dessen Tagung heute in Straßburg beginnt. 2. Der Ministerrat und die Kommission müssen den US-Behörden gegenüber vorstellig werden, die von griechischen Staatsbürgern nach wie vor ein Visum verlangen. Wenn amerikanische Bürger – vollkommen zu Recht – freien Zugang zum gesamten Territorium der Europäischen Union haben, dann muß dies auch umgekehrt, also auf der Basis der Reziprozität, gelten. Die inakzeptable Diskriminierung griechischer Bürger muß ein Ende haben."@de7
"I have two points to make in connection with the proposal for a Council regulation listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement: 1. I am pleased that the list of countries whose nationals are exempt includes Bulgaria and Romania, which have both made specific commitments concerning security on their external borders. As chairman of the Joint Parliamentary Committee of the European Parliament and Bulgaria, I should like to call on the Council to apply this position. The abolition of visas is one of the positions covered by the proposals of the Joint Parliamentary Committee of the European Parliament and Bulgaria which starts sitting today in Strasbourg. 2. The Council of Ministers and the Commission should make representations to the authorities in the USA, which insist on visas for Greek nationals. If – and rightly so – American citizens have free access to the entire territory of the European Union, then the opposite should apply, on the basis of reciprocity, and they should stop this unacceptable discrimination against Greek citizens."@en3
"(EL) A propósito de la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales tienen la obligación de ser titulares de visado para cruzar una frontera exterior y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación, quiero señalar dos puntos: 1. Es positivo el hecho de que en la lista de exenciones se haya incluido a Bulgaria y Rumanía, países que por otra parte han asumido obligaciones concretas en relación con la custodia de sus fronteras exteriores. En mi calidad de presidente del Comité Conjunto Interparlamentario Parlamento Europeo - Bulgaria, quiero invitar al Consejo a adoptar y aplicar esta posición. La eliminación del visado es una propuesta incluida en el ámbito de las recomendaciones del Comité Conjunto Interparlamentario Parlamento Europeo - Bulgaria, cuyo encuentro empieza hoy en Estrasburgo. 2. El Consejo de Ministros y la Comisión deberán dirigirse a las autoridades de los Estados Unidos, las cuales insisten en exigir visado a los ciudadanos griegos. Si —como debe ser— los ciudadanos estadounidenses tienen libre acceso a todo el territorio de la Unión Europea, lo mismo debe regir a la inversa, sobre la base de la reciprocidad; las intolerables discriminaciones de que son objeto los ciudadanos griegos no pueden seguir en vigor."@es12
"Mitä tulee neuvoston asetusehdotukseen luettelon vahvistamisesta niistä kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, haluan korostaa kahta asiaa: 1. On myönteistä, että viisumivapaiden maiden luetteloon sisältyvät myös Bulgaria ja Romania, jotka ovat samalla ottaneet osalleen konkreettisia velvoitteita ulkorajojensa valvonnassa. EU:n ja Bulgarian välisen parlamentaarisen sekavaliokunnan puhemiehenä haluan kehottaa neuvostoa panemaan täytäntöön tämän kannan. Viisumipakon poistaminen on kanta, joka sisältyy tänään Strasbourgissa kokouksensa aloittavan EU:n ja Bulgarian välisen parlamentaarisen sekavaliokunnan suosituksiin. 2. Neuvoston ja komission on vedottava Yhdysvaltojen viranomaisiin, jotka vaativat edelleen viisumia Kreikan kansalaisilta. Jos Yhdysvaltojen kansalaisilla on vapaa pääsy kaikkialle Euroopan unionin alueelle – mikä on oikein – saman pitää päteä myös toisinpäin vastavuoroisuuspohjalta, eikä voida jatkaa tuomittavaa Kreikan kansalaisiin kohdistuvaa syrjintää."@fi5
". En ce qui concerne la proposition de règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, je voudrais souligner les deux points suivants : 1. Il est positif que, sur la liste des exemptions, figurent la Bulgarie et la Roumanie qui ont, parallèlement, pris des engagements précis en vue de la protection de leurs frontières extérieures. En tant que président de la commission parlementaire mixte EU-Bulgarie, je veux appeler le Conseil à mettre en œuvre cette position. L’abolition du visa est un positionnement compris dans le champ des recommandations de la commission parlementaire mixte EU-Bulgarie, laquelle se réunit aujourd’hui à Strasbourg. 2. Le Conseil de ministres et la Commission devront s’adresser aux autorités des États-Unis, qui persistent à demander des visas aux ressortissants grecs. Si - à juste titre - les citoyens américains ont libre accès à tout le territoire de l’Union européenne, ceci, compte tenu de la loi de réciprocité, doit être valable en sens inverse. Les discriminations inadmissibles, aux dépens des citoyens grecs, doivent cesser."@fr6
"Desidero formulare due osservazioni in merito alla proposta di regolamento del Consiglio sulla compilazione di un elenco di paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne, nonché di un elenco di paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo Anzitutto è positivo il fatto che nell’elenco delle esenzioni siano comprese la Bulgaria e la Romania, che nel contempo hanno assunto uno specifico impegno sui controlli ai loro confini esterni. In quanto presidente della commissione interparlamentare congiunta PE-Bulgaria, desidero invitare il Consiglio ad adottare questa posizione. L’abolizione del visto rientra nell’ambito delle raccomandazioni della commissione interparlamentare congiunta che apre oggi i propri lavori a Strasburgo. In secondo luogo, il Consiglio dei ministri e la Commissione devono compiere dei passi presso le autorità degli USA, che insistono nel voler chiedere il visto ai cittadini greci. Visto che i cittadini americani hanno giustamente libero accesso a tutto il territorio dell’Unione, ciò deve valere anche nel caso contrario in conformità al principio della reciprocità, mettendo così fine alle inaccettabili discriminazioni a scapito dei cittadini greci."@it9
"I have two points to make in connection with the proposal for a Council regulation listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement: 1. I am pleased that the list of countries whose nationals are exempt includes Bulgaria and Romania, which have both made specific commitments concerning security on their external borders. As chairman of the Joint Parliamentary Committee of the European Parliament and Bulgaria, I should like to call on the Council to apply this position. The abolition of visas is one of the positions covered by the proposals of the Joint Parliamentary Committee of the European Parliament and Bulgaria which starts sitting today in Strasbourg. 2. The Council of Ministers and the Commission should make representations to the authorities in the USA, which insist on visas for Greek nationals. If – and rightly so – American citizens have free access to the entire territory of the European Union, then the opposite should apply, on the basis of reciprocity, and they should stop this unacceptable discrimination against Greek citizens."@lv10
"Ik wil twee opmerkingen maken over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld. Ten eerste is het een goede zaak dat op de lijst van de vrijgestelde landen ook Bulgarije en Roemenië voorkomen die concrete verplichtingen op zich hebben genomen voor de bewaking van hun buitengrenzen. Als voorzitter van de Gemengde Interparlementaire Commissie van het Europees Parlement en Bulgarije wil ik de Raad uitnodigen dit ook zo toe te passen. Afschaffing van het visum is een van de standpunten uit de aanbevelingen van de Gemengde Interparlementaire Commissie EP/Bulgarije die vandaag in Straatsburg bijeenkomt. Ten tweede moeten de Raad en de Commissie stappen ondernemen bij de autoriteiten van de VS. De VS dringen aan op visumplicht voor Griekse onderdanen. De Amerikaanse onderdanen hebben – terecht – vrij toegang tot het grondgebied van de Europese Unie, en dus moet dit, op grond van de wederkerigheid, ook omgekeerd gelden. Discriminatie van Griekse burgers is onaanvaardbaar en mag niet worden voortgezet."@nl2
"Relativamente à proposta de regulamento do Conselho que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de um visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países cujos nacionais estão isentos dessa obrigação, quero destacar dois pontos: 1. É positivo o facto de a lista relativa às isenções incluir a Bulgária e a Roménia, países que assumiram paralelamente obrigações concretas relativamente à protecção das suas fronteiras externas. Na qualidade de presidente da Comissão Mista Interparlamentar do Parlamento Europeu com a Bulgária, quero convidar o Conselho a adoptar essa posição. A eliminação do "visto" é uma posição que está incluída nas recomendações da Comissão Mista Interparlamentar Parlamento Europeu ­ Bulgária, que hoje inicia a sua reunião em Estrasburgo. 2. O Conselho de Ministros e a Comissão deverão dirigir­se às autoridades dos EUA, as quais insistem em exigir vistos aos nacionais gregos. Se os cidadãos americanos têm livre acesso a todo o território da União Europeia – e isso está correcto ­, a mesma liberdade deve existir no sentido inverso, com base no princípio da reciprocidade, pondo­se termo às discriminações inadmissíveis contra os cidadãos gregos."@pt11
"När det gäller förslaget till rådets förordning om fastställande av förteckningen över de tredje länder vars medborgare måste ha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vill jag säga två saker: 1. Det är positivt att Bulgarien och Rumänien finns med i förteckningen över undantagen; länderna har parallellt gjort konkreta utfästelser om att skydda sina yttre gränser. Som ordförande i Europaparlamentets delegation till det blandade utskottet EU-Bulgarien, vill jag uppmana rådet att genomföra denna ståndpunkt. Avskaffandet av "visering" är en punkt som ingår i rekommendationerna från delegationen till det blandade utskottet EU-Bulgarien, vilken inleder sin sammanträdesperiod i dag i Strasbourg. 2. Ministerrådet och kommissionen bör rikta sig mot myndigheterna i USA, som insisterar på att kräva viseringar av grekiska medborgare. Om – och det med rätta – amerikanska medborgare har fritt tillträde till alla Europeiska unionens länder, måste det samma gälla även omvänt, på grundval av ömsesidighetsprincipen, i stället för att den oacceptabla diskrimineringen av grekiska medborgare fortsätter."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph