Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-05-Speech-3-155"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000705.4.3-155"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Vous prétendez combattre la "délinquance financière" et l'argent sale. Mais votre rapport lui-même reconnaît l'absence de volonté politique des États. Les raisons n'en sont pas techniques, mais politiques, et même, dirions-nous, sociales, dans une économie entièrement orientée vers la recherche du profit maximum. Où passe donc, dans votre économie, la limite entre l'argent sale et l'argent prétendument propre ? Le profit gagné dans le commerce des armes est-il de l'argent propre ? Sont-elles propres les sommes colossales dépensées en corruption pour décrocher des marchés publics ? Le profit amassé par des entreprises occidentales en faisant travailler dans les pays pauvres des gamins de moins de dix ans, pratiquement pas payés, est-il de l'argent propre ? Pour éradiquer la délinquance financière, il faudrait commencer par lever complètement le secret bancaire et le secret des affaires, en assurant à tout groupe de citoyens le droit de contrôler les comptes des entreprises et de leurs propriétaires et actionnaires. Mais des mesures de ce genre, vous êtes incapables de seulement les envisager. Vous préférez être inefficaces contre les trafiquants et les mafias plutôt que de donner à la population la possibilité de se rendre compte qu'il existe bien d'autres façons de réaliser du profit qui sont criminelles du point de vue humain, du point de vue de l'intérêt général, à commencer lorsqu'une entreprise jette à la rue des salariés, les poussant ainsi vers la pauvreté, simplement pour accroître la plus-value boursière de ses actions et la fortune de ses actionnaires."@fr6
lpv:translated text
"De foregiver at bekæmpe den "økonomiske kriminalitet" og de sorte penge. Men De erkender selv i Deres betænkning staternes mangel på politisk vilje. Begrundelserne er ikke tekniske, men politiske, og vi vil endda sige sociale i en økonomi, der helt igennem retter sig mod en søgen efter den højeste fortjeneste. Hvor går i Deres økonomi da grænsen mellem sorte penge og penge, der antages at være rene? Er de kolossale summer, der ødsles ud til korruption for at komme ind på de offentlige markeder, rene penge? Er den fortjeneste, de vestlige virksomheder har ophobet ved at lade smådrenge på under 10 år i de fattige lande arbejde praktisk taget uden løn, rene penge? For at fjerne den økonomiske kriminalitet er det nødvendigt at begynde med en total ophævelse af bank- og forretningshemmeligheden og at give enhver gruppe borgere ret til at kontrollere virksomhedernes, deres ejeres og deres aktionærers regnskaber. Men De er ude af stand til så meget som at forestille Dem foranstaltninger af denne type. De foretrækker at være ineffektiv over for smuglere og mafiagrupper hellere end at give befolkningen muligheden for at blive klar over, at der findes andre muligheder for at skabe fortjenester, som er kriminelle set ud fra et menneskeligt synspunkt og ud fra de almene interesser. Disse begynder, når en virksomhed kaster sine lønmodtagere på gaden og dermed skubber dem ud i fattigdom simpelthen for at forøge deres aktiers værdi på børsen og deres aktionærers formuer."@da1
"Angeblich möchten Sie die „Finanzkriminalität“ und das schmutzige Geld bekämpfen, aber in Ihrem eigenen Bericht stellen Sie den mangelnden politischen Willen der Staaten fest. Die Gründe dafür sind nicht technischer, sondern politischer und, man könnte sagen, sogar sozialer Natur in einer Wirtschaft, die vollkommen auf das Streben nach größtmöglichem Gewinn ausgerichtet ist. Wo verläuft also in Ihrem Wirtschaftssystem die Grenze zwischen dem schmutzigen und dem angeblich sauberen Geld? Handelt es sich bei den Gewinnen aus dem Waffenhandel um sauberes Geld? Sind die immensen, zu Korruptionszwecken verwendeten Summen, mit denen man öffentliche Aufträge ergattert, sauberes Geld? Sind die Gewinne, die westliche Unternehmen anhäufen, indem sie in den armen Ländern Kinder unter zehn Jahren praktisch unbezahlt arbeiten lassen, sauberes Geld? Will man die Finanzkriminalität erfolgreich bekämpfen, so muß man zunächst das Bank- und Geschäftsgeheimnis vollständig aufheben und allen Bürgern das Recht einräumen, die Konten der Unternehmen sowie ihrer Eigentümer und Aktionäre zu kontrollieren. Derartige Maßnahmen können Sie jedoch nicht einmal ins Auge fassen. Sie unternehmen lieber keine wirksamen Schritte gegen Schwarzhändler und Mafiaorganisationen, anstatt der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, sich darüber klar zu werden, daß es zahlreiche andere Möglichkeiten zur Gewinnerzielung gibt, die aus menschlicher Sicht und aus der Sicht des allgemeinen Interesses kriminell sind. Dies beginnt schon damit, daß ein Unternehmen Arbeitnehmer auf die Straße setzt und sie auf diese Weise in die Armut stößt, nur um die Börsenkurse seiner Aktien und das Vermögen seiner Aktionäre zu steigern."@de7
"Ισχυρίζεστε ότι θέλετε να καταπολεμήσετε το “οικονομικό έγκλημα” και το βρώμικο χρήμα. Η ίδια η έκθεσή σας, όμως, παραδέχεται την απουσία πολιτικής βούλησης εκ μέρους των κρατών. Οι λόγοι δεν είναι τεχνικής φύσεως αλλά πολιτικής και θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα και κοινωνικής φύσεως, σε μια οικονομία που είναι πλήρως προσανατολισμένη προς την αναζήτηση του μέγιστου κέρδους. Πού βρίσκεται λοιπόν, στην οικονομία σας, το όριο ανάμεσα στο βρώμικο χρήμα και στο υποτιθέμενο καθαρό χρήμα; Το κέρδος από το εμπόριο όπλων είναι καθαρό χρήμα; Είναι καθαρά τα τεράστια ποσά που δαπανώνται σε δωροδοκίες για την απόκτηση δημοσίων συμβάσεων; Το κέρδος που συσσωρεύουν δυτικές επιχειρήσεις στις φτωχές χώρες από την εργασία παιδιών ηλικίας κάτω των δέκα ετών, που σχεδόν δεν τα πληρώνουν, είναι καθαρό χρήμα; Για να εξαλειφθεί το οικονομικό έγκλημα, θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από την πλήρη άρση του τραπεζικού απορρήτου και του εμπορικού απορρήτου, διασφαλίζοντας σε κάθε ομάδα πολιτών το δικαίωμα να ελέγχουν τους λογαριασμούς των επιχειρήσεων και των ιδιοκτητών και των μετόχων τους. Τέτοιου είδους μέτρα, όμως, δεν είστε ικανοί ούτε να τα σκεφτείτε. Προτιμάτε να είναι αναποτελεσματική η δράση σας εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών και της μαφίας παρά να δώσετε στο λαό τη δυνατότητα να διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι κέρδους που είναι εγκληματικοί από ανθρώπινη άποψη, από την άποψη του γενικού συμφέροντος, αρχής γενομένης από την περίπτωση κατά την οποία μια επιχείρηση πετάει στο δρόμο εργαζομένους, σπρώχνοντάς τους έτσι στη φτώχεια, μόνο και μόνο για να αυξήσει την υπεραξία των μετοχών της στο χρηματιστήριο και την περιουσία των μετόχων της."@el8
"You claim to be fighting financial crime and dirty money and yet even your report recognises the absence of any political will on the part of the Member States. The reasons are not technical, they are political – social even – in an economy whose sole purpose is to generate maximum profits. So where, in your economy, is the dividing line between dirty money and allegedly clean money? Are the profits from the arms trade clean money? Are the huge sums spent bribing officials in order to land public procurement contracts clean money? Are the profits amassed by western companies by making children under ten work in poor countries for a pittance clean money? In order to eradicate financial crime, we need to start by abolishing banking secrecy and business secrecy and grant any civil group the right to inspect the accounts of companies and their owners and shareholders. You, however, do not even seem able to contemplate measures such as this. You prefer to remain ineffectual against traffickers and the mafia rather than making people realise that there are plenty of other ways of making money which are criminal from a humane point of view, from the point of view of the general good, starting with companies that throw employees on to the street, condemning them to a life of poverty, in order to increase their share price and their shareholders’ wealth."@en3
"(FR) Pretende usted combatir la "delincuencia financiera" y el dinero sucio. Pero su propio informe reconoce la falta de voluntad política de los Estados. Las razones no son de tipo técnico sino de tipo político, incluso, diríamos, sociales, en una economía totalmente orientada a la búsqueda del máximo beneficio. ¿Dónde se encuentra, pues, en su economía, el límite entre el dinero sucio y el dinero supuestamente limpio? El beneficio conseguido con el comercio de armas, ¿es dinero limpio? ¿Son limpias las cantidades colosales gastadas en corrupción para conseguir mercados públicos? El beneficio amasado por algunas empresas occidentales que hacen trabajar en los países pobres a niños menores de diez años, prácticamente sin remuneración, ¿es dinero limpio? Para erradicar la delincuencia financiera sería necesario comenzar por levantar completamente el secreto bancario y el de los negocios, garantizando a cualquier grupo de ciudadanos el derecho a controlar las cuentas de las empresas y de sus propietarios y accionistas. Pero medidas de este tipo son ustedes incapaces siquiera de considerarlas. Prefieren ser ineficaces contra los traficantes y las mafias en lugar de dar a la población la posibilidad de darse cuenta de que existen otras muchas formas de conseguir beneficios que son criminales desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del interés general, comenzando cuando una empresa echa a la calle a trabajadores, empujándolos así a la pobreza, simplemente para incrementar la plusvalía en bolsa de sus acciones y la fortuna de sus accionistas."@es12
". - Te väitätte torjuvanne "talousrikollisuutta" ja likaista rahaa. Mutta jo mietinnössänne tunnustetaan jäsenvaltioiden poliittisen tahdon puuttuminen. Syyt eivät ole teknisiä vaan poliittisia, meidän mielestämme jopa sosiaalisia taloudessa, jossa keskitytään yksistään maksimaalisen hyödyn tavoitteluun. Missä menee likaisen ja niin sanotun puhtaan rahan raja tällaisessa taloudessa? Edustavatko asekaupasta saadut voitot puhdasta rahaa? Ovatko julkisten hankintojen toivossa korruptioon tuhlatut valtavat rahamäärät puhdasta rahaa? Edustavatko puhdasta rahaa länsimaisten yritysten voitot, joita ne keräävät teettämällä työnsä kehitysmaiden alle 10-vuotiailla pikkulapsilla, joille maksetaan hädin tuskin palkkaa? Talousrikollisuuden kitkeminen olisi aloitettava poistamalla pankki- ja liikesalaisuus kokonaan siten, että kaikille kansalaisryhmille taattaisiin oikeus tarkistaa yritysten sekä niiden omistajien ja osakkeenomistajien tilejä. Mutta te ette suostu edes harkitsemaan tällaisia toimia. Olette mieluummin voimattomia salakuljettajien ja mafian edessä kuin paljastatte kansalaisille, että voittojen tekemiseen on myös toisenlaisia keinoja, jotka ovat rikollisia inhimilliseltä ja yleisen edun kannalta. Niitä ovat esimerkiksi se, kun yritykset erottavat työntekijöitä ja sysäävät heidät köyhyyteen vain kasvattaakseen osakkeidensa pörssiarvoa ja osakkeenomistajiensa omaisuutta."@fi5
"Dite di voler combattere la "delinquenza finanziaria" e il denaro sporco, ma la relazione riconosce la mancanza di volontà politica degli Stati. I motivi non sono di carattere tecnico, ma politico, e oseremmo dire persino sociale, in un'economia interamente orientata verso la ricerca del massimo profitto. Nell'economia, dove passa la linea di demarcazione fra denaro sporco e denaro che si presume pulito? Il profitto ricavato dal commercio di armi è denaro pulito? Sono pulite le somme colossali spese a scopo di corruzione per aggiudicarsi i contratti d'appalto pubblici? Il profitto accumulato da imprese occidentali che nei paesi poveri fanno lavorare minori di età inferiore ai dieci anni, praticamente senza pagarli, è denaro pulito? Per sradicare la delinquenza finanziaria, si dovrebbe iniziare con l'abolire completamente il segreto bancario e quello sulle attività commerciali, assicurando a qualsiasi gruppo di cittadini il diritto di controllare i conti delle imprese e dei loro proprietari ed azionisti. Tuttavia, non siete neppure in grado di concepire misure del genere. Preferite essere inefficaci contro i trafficanti e le mafie piuttosto che dare alla popolazione la possibilità di rendersi conto che esistono ben altri modi di realizzare profitti che sono criminali dal punto di vista umano e di quello dell'interesse generale, ad iniziare dal caso in cui un'impresa getta in mezzo alla strada i propri dipendenti, spingendoli verso la povertà, soltanto per accrescere il plusvalore delle sue azioni in Borsa ed il patrimonio dei suoi azionisti."@it9
"You claim to be fighting financial crime and dirty money and yet even your report recognises the absence of any political will on the part of the Member States. The reasons are not technical, they are political – social even – in an economy whose sole purpose is to generate maximum profits. So where, in your economy, is the dividing line between dirty money and allegedly clean money? Are the profits from the arms trade clean money? Are the huge sums spent bribing officials in order to land public procurement contracts clean money? Are the profits amassed by western companies by making children under ten work in poor countries for a pittance clean money? In order to eradicate financial crime, we need to start by abolishing banking secrecy and business secrecy and grant any civil group the right to inspect the accounts of companies and their owners and shareholders. You, however, do not even seem able to contemplate measures such as this. You prefer to remain ineffectual against traffickers and the mafia rather than making people realise that there are plenty of other ways of making money which are criminal from a humane point of view, from the point of view of the general good, starting with companies that throw employees on to the street, condemning them to a life of poverty, in order to increase their share price and their shareholders’ wealth."@lv10
"U pretendeert "geldcriminaliteit" en zwart geld aan te pakken. Maar in uw verslag zelf wordt erkend dat er gebrek is aan politieke wil bij de lidstaten. De redenen hiervoor zijn niet van technische, maar van politieke en zelfs, zouden wij zeggen, sociale aard, aangezien onze economie volledig gericht is op het streven naar maximale winst. Waar ligt in uw economie de grens tussen zwart geld en zogenaamd wit geld? Is de winst van wapenhandel wit geld? Zijn de gigantische bedragen die als smeergeld worden uitgegeven om toegang te krijgen tot openbare aanbestedingen wit geld? Is de winst van westerse bedrijven die kinderen onder de tien jaar in arme landen tegen een hongerloon laten werken wit geld? Om de geldcriminaliteit uit te roeien zouden we allereerst het bankgeheim en het bedrijfsgeheim in hun geheel moeten afschaffen. Hierdoor zouden alle burgers het recht krijgen om de boekhouding van ondernemingen en van hun eigenaren en aandeelhouders te controleren. U bent echter niet in staat om dit soort maatregelen zelfs ook maar in overweging te nemen. U treedt liever inefficiënt op tegen zwarthandelaren en de maffia dan de bevolking te laten zien dat er ook andere methodes bestaan om winst te maken, methodes die uit menselijk oogpunt of uit oogpunt van het algemeen belang misdadig zijn. Ik heb het hier dan om te beginnen over een onderneming die haar werknemers op straat zet en aldus tot armoede dwingt, enkel en alleen om de beurswaarde van haar aandelen en het vermogen van haar aandeelhouders te laten toenemen."@nl2
"Pretendeis combater a "delinquência financeira" e o branqueamento de capitais. Mas o relatório em causa é o primeiro a reconhecer a ausência de vontade política dos Estados. Os motivos para tal não são de natureza técnica, mas política e, diríamos mesmo, social, numa economia inteiramente orientada para a obtenção do lucro máximo Onde se situa, na vossa economia, o limite entre dinheiro “sujo” e dinheiro pretensamente “limpo”? Será o lucro obtido no comércio das armas dinheiro “limpo”? Serão “limpas” as somas colossais gastas em corrupção para obter um contrato público? E os lucros realizados por empresas ocidentais mercê do trabalho efectuado, nos países pobres, por crianças com menos de dez anos de idade, a troco de uma côdea de pão, serão dinheiro “limpo”? Para erradicar a delinquência financeira, seria necessário começar por proceder ao levantamento absoluto do sigilo bancário e do sigilo dos negócios, assegurando a qualquer grupo de cidadãos o direito de controlar as contas das empresas e dos respectivos proprietários e accionistas. Mas medidas deste tipo é algo que não ousais sequer considerar. Preferis ser ineficazes contra os traficantes e as mafias em vez de permitir que a população se dê conta de que existem efectivamente outras formas de realizar lucros, que são criminosas do ponto de vista humano, do ponto de vista do interesse geral, designadamente quando uma empresa põe trabalhadores na rua, empurrando­os para a pobreza, com o único fito de aumentar a mais­valia bolsista das suas acções e a fortuna dos seus accionistas."@pt11
"Ni gör anspråk på att bekämpa den "finansiella brottsligheten" och svarta pengar. Men i ert eget betänkande erkänner ni att det saknas en politisk vilja hos medlemsstaterna. Orsakerna till det är inte tekniska, utan politiska, och vi skulle t.o.m. säga samhälleliga – i en ekonomi helt inriktad på strävan efter maximala vinster. Var i er ekonomi går gränsen mellan svarta pengar och s.k. vita pengar? De vinster som förvärvas genom vapenhandel, är det vita pengar? Är de enorma summor som läggs på mutor för att skaffa offentliga kontrakt vita? De vinster som höstas in av västerländska företag genom att låta barn under tio år i fattiga länder arbeta, praktiskt taget utan betalning, är det vita pengar? För att utrota den ekonomiska brottsligheten borde man börja med att helt avskaffa banksekretessen och affärssekretessen, och därigenom ge alla medborgargrupper rätt att kontrollera företagens och deras ägares och aktieägares räkenskaper. Men åtgärder av det slaget kan ni inte ens tänka er. Ni föredrar att vara ineffektiva mot smugglare och maffiagrupper, i stället för att ge befolkningen möjlighet att inse att det faktiskt finns många andra sätt att göra sig vinster, sätt som är brottsliga ur en mänsklig synvinkel, ur det allmänna intressets synvinkel, till att börja med när ett företag kastar ut löntagare på gatan och därmed driver dem i fattigdom endast för att öka mervärdet på företagets aktier och dess aktieägares tillgångar."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph