Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-05-Speech-3-148"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000705.4.3-148"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Σύμφωνα με την ακρόαση της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το σύστημα Echelon έχει αναδειχθεί από τις Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο σε ένα παγκόσμιο σύστημα κατασκοπείας των τηλεπικοινωνιών, του οποίου θύματα έχουν υπάρξει και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσία βάσεων του Echelon στην Κυπριακή Δημοκρατία, και συγκεκριμένα στις βρετανικές βάσεις, πράγμα που συνδέεται με τις αγγλοαμερικανικές προσπάθειες να εμποδίσουν την ανεξαρτησία της Κύπρου. Το θέμα έχει τεράστιες διαστάσεις για την δημοκρατία και την ελευθερία των επικοινωνιών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όφειλε να συστήσει μια πλήρη ανακριτική επιτροπή, όπως έκανε και στην περίπτωση των τρελλών αγελάδων, με πολύ θετικά αποτελέσματα, σύμφωνα με το άρθρο 151 του Κανονισμού. Η σύσταση μιας απλής προσωρινής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 150 φοβάμαι ότι δεν θα δώσει στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να ρίξει φως στο Echelon και αποτελεί υποχώρησή μας στις πιέσεις των Η.Π.Α. και της Μεγάλης Βρετανίας."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Ifølge høringen af Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Friheder er Echelon af USA og Storbritannien blevet udpeget til at være et globalt overvågningssystem over telekommunikationen, hvilket også EU-landene har været ofre for. Særlig betydning har tilstedeværelsen af Ecelon-baser i Republikken Cypern, især på de engelske baser, hvilket har forbindelse med de engelsk-amerikanske forsøg på at forhindre Cyperns suverænitet. Spørgsmålet har uhyrlige dimensioner for demokratiet og den fri kommunikation. Europa-Parlamentet burde nedsætte en fuld undersøgelseskommission, sådan som det skete i tilfældet med kogalskaben, med positive resultater til følge, ifølge paragraf 150 i forordningen. Jeg er bange for, at nedsættelsen af en simpel, midlertidig kommission ifølge paragraf 150 ikke vil give parlamentet mulighed for at kaste lys over Echelon, og det betyder, at vi giver efter for USA's og Storbritanniens pres."@da1
"In der Anhörung des Ausschusses für Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten des Europäischen Parlaments wurde deutlich, daß ECHELON von den USA und Großbritannien zu einem System der weltweiten Überwachung der Telekommunikation ausgebaut worden ist, zu dessen Opfern auch die Länder der Europäischen Union gehörten. Von besonderer Bedeutung ist die Existenz von ECHELON-Abhörzentralen in der Republik Zypern, genauer gesagt in den britischen Stützpunkten, was im Zusammenhang mit den Bestrebungen der Engländer und Amerikaner zu sehen ist, die Unabhängigkeit Zyperns zu behindern. Diese Frage hat enorme Auswirkungen auf die Demokratie und die Kommunikationsfreiheit. Das Europäische Parlament hätte gemäß Artikel 151 der Geschäftsordnung einen richtigen Untersuchungsausschuß einsetzen müssen – beim Thema Rinderwahnsinn hat ein solcher ja sehr positive Ergebnisse erbracht. Die Bildung eines einfachen nichtständigen Ausschusses gemäß Artikel 150 wird es dem Parlament, so fürchte ich, nicht ermöglichen, Licht in die ECHELON-Affäre zu bringen. Damit geben wir dem Druck der USA und Großbritanniens nach."@de7
". According to the hearing of the parliamentary Committee on Citizens’ Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs, the Echelon system has been upgraded by the USA. and the United Kingdom to a global telecommunications spy system, the victims of which include the countries of the European Union. The presence of Echelon bases in the Republic of Cyprus, i.e. the British bases, are particular important and are tied into Anglo-American attempts to obstruct the independence of Cyprus. The issue has huge implications for the democracy and freedom of communications. The European Parliament should set up a full committee of inquiry pursuant to Rule 151 of the Rules of Procedure, just as it did with extremely positive results during the mad cow crisis. Setting up a simple temporary committee pursuant to Rule 150 will not, I fear, allow Parliament to throw any light on Echelon and will be tantamount to bowing to pressure from the USA. and Great Britain."@en3
"(EL) De acuerdo con la audiencia de la Comisión de Libertades Públicas del Parlamento Europeo, los Estados Unidos de América y el Reino Unido han convertido el sistema Echelon en un sistema mundial de espionaje de las telecomunicaciones del que han sido víctimas incluso los países de la Unión Europea. Especial importancia adquiere la presencia de bases de Echelon en la República de Chipre, y concretamente en las bases británicas, hecho que no puede dejar de relacionarse con los intentos angloamericanos de obstaculizar la independencia de Chipre. El asunto alcanza enormes dimensiones para la democracia y las libertades de las telecomunicaciones. El Parlamento Europeo debería haber constituido toda una comisión de investigación, como se hizo en el caso de las vacas locas, con excelentes resultados, de acuerdo con el artículo 151 del Reglamento. La constitución de una simple comisión temporal, de acuerdo con el artículo 150, me temo que no le permitirá al Parlamento proyectar luz sobre el asunto Echelon, y supone, además, una concesión del Parlamento a las presiones de los Estados Unidos de América y de Gran Bretaña."@es12
"Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa pidetyn kuulemisen mukaan Yhdysvallat ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat pystyttäneet Echelon-järjestelmän maailmanlaajuiseksi televiestinnän sieppausjärjestelmäksi, jonka uhreiksi ovat joutuneet myös Euroopan unionin valtiot. Erityisen merkittävää on myös se, että Echelon-asemia on myös Kyproksen tasavallan alueella brittiläisissä tukikohdissa, mikä liittyy englantilaisten ja amerikkalaisten pyrkimyksiin estää Kyproksen riippumattomuus. Tällä asialla on valtava merkitys demokratian ja viestinnän vapauden kannalta. Euroopan parlamentin pitää suositella täyttä tutkintavaliokuntaa työjärjestyksen 151 artiklan mukaisesti, kuten se teki myös hullujen lehmien taudin tapauksessa hyvin myönteisin tuloksin. Pelkään pahoin, että artiklan 150 mukaisen pelkän väliaikaisen valiokunnan suosittaminen ei anna parlamentille mahdollisuutta saada valoa Echelon-järjestelmään, ja tämä tarkoittaa taipumista Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian painostuksen edessä."@fi5
"D’après l'audition de la commission des libertés publiques du Parlement européen, les États-Unis et le Royaume-Uni ont promu le système Échelon au rang de système mondial d’espionnage des télécommunications, dont les pays de l’Union européenne, entre autres, ont été les victimes. L’existence de bases Echelon dans la République de Chypre, notamment celle de bases britanniques, est particulièrement grave et doit être comptée parmi les tentatives anglo-américaines d’entraver l’indépendance de Chypre. La question prend des dimensions colossales pour ce qui est de la démocratie et de la liberté des communications. Le Parlement européen devait, conformément à l’article 151 du règlement, constituer une commission d’enquête au grand complet, ainsi qu’il l’avait fait dans le cas des vaches folles - et l’on sait les résultats très positifs qui en ont été obtenus. Je crains que la constitution d’une simple commission temporaire, conformément à l’article 150, ne donne pas au Parlement la possibilité de faire toute la lumière sur Échelon et constitue, de notre part, une reculade face aux pressions des États-Unis et de la Grande-Bretagne."@fr6
"Secondo l’audizione della commissione parlamentare per le libertà, il sistema “Echelon” messo a punto da USA e Regno Unito è in realtà un sistema mondiale di spionaggio delle telecomunicazioni, di cui sono rimaste vittime anche i paesi dell’Unione europea. Particolare importanza riveste la presenza di basi “Echelon” a Cipro, specificamente nelle basi britanniche, il che si ricollega ai tentativi angloamericani di impedire l’indipendenza dell’isola. La questione ha forti ripercussioni sulla democrazia e la libertà delle telecomunicazioni. Ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento, il Parlamento deve creare una commissione d’indagine come fatto, con ottimi risultati, nel caso della mucca pazza. Temo che la costituzione di una semplice commissione temporanea in conformità all’articolo 150 non dia al Parlamento la possibilità di fare luce su “Echelon”, il che significherebbe cedere alle pressioni di USA e Regno Unito."@it9
". According to the hearing of the parliamentary Committee on Citizens’ Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs, the Echelon system has been upgraded by the USA. and the United Kingdom to a global telecommunications spy system, the victims of which include the countries of the European Union. The presence of Echelon bases in the Republic of Cyprus, i.e. the British bases, are particular important and are tied into Anglo-American attempts to obstruct the independence of Cyprus. The issue has huge implications for the democracy and freedom of communications. The European Parliament should set up a full committee of inquiry pursuant to Rule 151 of the Rules of Procedure, just as it did with extremely positive results during the mad cow crisis. Setting up a simple temporary committee pursuant to Rule 150 will not, I fear, allow Parliament to throw any light on Echelon and will be tantamount to bowing to pressure from the USA. and Great Britain."@lv10
"Uit de hoorzitting van de commissie vrijheden en rechten van de burger van het Europees Parlement is gebleken dat het Echelon-interceptiesysteem door de VS en het Verenigd Koninkrijk gebruikt wordt om de communicatie in heel de wereld te bespioneren. Ook de landen van de Europese Unie zijn daar het slachtoffer van. Heel belangrijk is hier dat op de Britse bases in de Republiek Cyprus Echelon-interceptieapparatuur is geïnstalleerd. Dit houdt verband met de Brits-Amerikaanse pogingen om de onafhankelijkheid van Cyprus tegen te gaan. Dit is een levensgroot vraagstuk voor de democratie en de vrijheid van de samenlevingen. Het Europees Parlement had op grond van artikel 151 van het Reglement een volledige enquêtecommissie in het leven moeten roepen, evenals het - met zoveel succes - heeft gedaan in het geval van de gekkekoeienziekte. De instelling van de tijdelijke commissie op grond van artikel 150 zal vrees ik het Parlement niet de mogelijkheid geven om licht te werpen op Echelon. Op die manier zijn wij door de knie gegaan voor de druk van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk."@nl2
"De acordo com a audição da Comissão das Liberdades e dos Direitos dos Cidadãos do Parlamento Europeu, o sistema “Echelon” foi promovido pelos EUA e pelo Reino Unido a um sistema mundial de espionagem das telecomunicações, de que também têm sido vítimas os países da União Europeia. Assume especial importância a presença de bases do “Echelon” na República de Chipre, e concretamente nas bases britânicas, a qual está associada às tentativas anglo­americanas para impedirem a independência de Chipre. A questão assume proporções enormes para a democracia e a liberdade das comunicações. O Parlamento Europeu tem o dever de constituir uma comissão de inquérito, nos termos do artigo 151º do Regimento, como fez no caso das vacas loucas, com resultados muito positivos. A constituição de uma simples comissão temporária nos termos do artigo 150º não dará, receio eu, ao Parlamento a possibilidade de lançar luz sobre o “Echelon” e equivale a uma cedência da nossa parte às pressões dos EUA e da Grã Bretanha."@pt11
"Enligt den utfrågning som hölls av Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, har Echelonsystemet utvecklats av USA och Förenade kungariket till ett globalt system för telekommunikationsspioneri, och offer för detta återfinns även i Europeiska unionens länder. Särskild betydelse har förekomsten av Echelonbaser i republiken Cypern, framför allt på de brittiska baserna, någonting som hänger samman med de angloamerikanska ansträngningarna att hindra Cyperns oberoende. Frågan har enorm betydelse för demokratin och friheten för telekommunikationerna. Europaparlamentet måste inrätta en fullständig undersökningskommitté, som det gjorde i fallet med galna ko-sjukan, med mycket lyckat resultat, i enlighet med artikel 151 i arbetsordningen. Om ett enkelt tillfälligt utskott inrättas i enlighet med artikel 150, är jag rädd att det inte kommer att ge parlamentet möjlighet att kasta ljus över Echelon, vilket är vår plikt inför USA:s och Storbritanniens påtryckningar."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph