Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-05-Speech-3-123"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000705.4.3-123"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Le transport ferroviaire est aujourd'hui au cœur des projets de déréglementation et de libéralisation des services publics menés par l'Union européenne. La révision de la directive 91/440, selon les conclusions du rapport Jarzembowski, ouvre toute grande la porte de la privatisation en proposant la séparation entre la gestion de l'infrastructure et la fourniture des services de transport, ainsi que le droit d'accès aux infrastructures, à moyen terme, à toute entreprise dans la perspective d'une ouverture totale au marché et à la concurrence du transport du fret et des voyageurs. Les orientations du rapport Jarzembowski tendent à aligner le plus possible la gestion des entreprises ferroviaires sur celle du privé et à introduire la pression de la concurrence. Elles prennent pour prétexte des déficiences de fonctionnement du service public et mettent en avant les performances supérieures du secteur privé sur la base de comparaisons partielles qui ne prennent pas en compte l'ensemble des éléments et des missions remplies. La logique du rapport Jarzembowski entraînera inéluctablement une détérioration de la sécurité, la dégradation de la qualité des services et des prestations, la diminution du service rendu à la clientèle et une régression sociale pour le personnel. Ce rapport tourne le dos au véritable besoin des populations européennes : un service public coordonné et harmonisé à l'échelle européenne, qui pourrait aujourd'hui garantir un haut niveau d'efficacité, de qualité, de sécurité et d'équité pour les salariés et les usagers. C'est pourquoi, ne pouvant accepter ni le statu quo ni la marche en avant, fût-elle même progressive et encadrée de la libéralisation, j’ai voté contre le rapport Jarzembowski."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jernbanetransporten er i dag et af kerneområderne for lempelser og liberalisering af de offentlige tjenester gennemført af Den Europæiske Union. Revisionen af direktiv 91/440 åbner ifølge konklusionerne i Jarzembowski-betænkningen døren på vid gab for privatisering ved at foreslå en adskillelse af infrastrukturforvaltningen og leveringen af transporttjenester og samtidig retten til adgang til infrastrukturerne på mellemlangt sigt for enhver virksomhed med henblik på en total åbning af markedet og i det foreliggende tilfælde af transport af fragtgods og rejsende. Retningslinjerne i Jarzembowski-betænkningen sigter på at rette forvaltningen af jernbaneselskaber i højest mulig grad ind efter systemet i den private sektor og at indføre et pres på konkurrencen. Som undskyldning anvendes mangler i det offentlige serviceudbud og en bedre ydelse i den private sektor baseret på partielle sammenligninger, der ikke tager højde for samtlige elementer og de udfyldte opgaver. Logikken i Jarzembowski-betænkningen vil uvægerligt føre til en forringelse af sikkerheden, en nedbrydning af kvaliteten af tjenesteydelser og servicetilbud, en reduktion af de servicefaciliteter, der udbydes til kunderne, og et socialt tilbageskridt for personalet. Denne betænkning vender ryggen til EU-borgernes reelle behov, der er en offentlig service koordineret og harmoniseret på EU-niveau, og som i dag kunne garantere effektivitet, kvalitet, sikkerhed og retfærdighed på et højt niveau for såvel lønmodtagere som forbrugere. Derfor, og idet jeg hverken kan acceptere status quo eller bevægelsen fremad, selv om den endda skulle være progressiv og indstøbt i en liberaliseringsramme, har jeg stemt imod Jarzembowski-betænkningen."@da1
"Der Eisenbahnverkehr steht gegenwärtig im Mittelpunkt der von der Europäischen Union durchgeführten Vorhaben zur Deregulierung und Liberalisierung der öffentlichen Dienstleistungen. Die Überarbeitung der Richtlinie 91/440 gemäß den Schlußfolgerungen des Berichts Jarzembowski öffnet der Privatisierung Tür und Tor, indem sie die Trennung zwischen dem Betrieb der Infrastruktur und der Erbringung von Verkehrsleistungen sowie mittelfristig für alle Unternehmen das Zugangsrecht zu den Infrastrukturen im Hinblick auf eine vollständige Öffnung des Marktzugangs und des Wettbewerbs für den Güter- und Personenverkehr vorschlägt. Die Leitlinien des Berichts Jarzembowski zielen darauf ab, eine möglichst weitgehende Angleichung des Betriebs der Eisenbahnunternehmen an den privaten Sektor zu erreichen und den Wettbewerbsdruck einzuführen. Als Vorwand dienen ihnen die Schwächen des öffentlichen Dienstleistungssystems, und sie betonen die bessere Leistungsfähigkeit des privaten Sektors auf der Grundlage partieller Vergleiche, die nicht die Gesamtheit der Faktoren und der wahrgenommenen Aufgaben berücksichtigen. Die Logik des Berichts Jarzembowski wird unweigerlich zu einer Verschlechterung der Sicherheit, der Qualität der Dienste und Leistungen, zur Einschränkung des Dienstleistungsangebots für die Kunden und zu sozialen Einschnitten für die Mitarbeiter führen. Dieser Bericht wendet sich von den tatsächlichen Bedürfnissen der europäischen Bürger ab, nämlich einem auf europäischer Ebene koordinierten und harmonisierten öffentlichen Eisenbahnbetrieb, der heute ein hohes Niveau an Leistung, Qualität, Sicherheit und Gerechtigkeit für die Bediensteten und die Nutzer garantieren könnte. Aus diesem Grund habe ich gegen den Bericht Jarzembowski gestimmt, da ich weder den Status quo noch die selbst schrittweise und regulierte Entwicklung der Liberalisierung akzeptieren kann."@de7
"Οι σιδηροδρομικές μεταφορές βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο των σχεδίων απορρύθμισης και ελευθέρωσης των δημοσίων υπηρεσιών που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναθεώρηση της οδηγίας 91/440, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης Jarzembowski, ανοίγει διάπλατα την πόρτα στην ιδιωτικοποίηση, προτείνοντας τον διαχωρισμό ανάμεσα στη διαχείριση της υποδομής και την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης στην υποδομή, μεσοπρόθεσμα, σε όλες τις επιχειρήσεις με την προοπτική του πλήρους ανοίγματος των εμπορευματικών μεταφορών και των μεταφορών επιβατών στην αγορά και στον ανταγωνισμό. Οι προσανατολισμοί της έκθεσης Jarzembowski τείνουν να ευθυγραμμίσουν όσο περισσότερο γίνεται τη διαχείριση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών με τη διαχείριση του ιδιωτικού τομέα και να εισαγάγουν την πίεση του ανταγωνισμού. Παίρνουν σαν πρόσχημα τις ελλείψεις στη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και προβάλλουν τις ανώτερες επιδόσεις του ιδιωτικού τομέα με βάση μεροληπτικές συγκρίσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των στοιχείων και των αποστολών που εκπληρώνονται. Η λογική της έκθεσης Jarzembowski θα επιφέρει αναπόφευκτα μια μείωση του επιπέδου ασφαλείας, την υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των παροχών, τη μείωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες και μια κοινωνική οπισθοδρόμηση για το προσωπικό. Η έκθεση αυτή γυρίζει την πλάτη σε αυτό που έχουν πραγματικά ανάγκη οι λαοί της Ευρώπης: μια δημόσια υπηρεσία συντονισμένη και εναρμονισμένη σε ευρωπαϊκή κλίμακα, που θα μπορούσε να εγγυηθεί σήμερα ένα υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας, ποιότητας ασφαλείας και δικαιοσύνης για τους εργαζομένους και τους χρήστες. Για τον λόγο αυτό, επειδή δεν μπορώ να δεχτώ ούτε την ισχύουσα κατάσταση ούτε την πορεία προς τα εμπρός, ακόμα και αν είναι προοδευτική και σε πλαίσιο ελευθέρωσης, καταψήφισα την έκθεση Jarzembowski."@el8
"Rail transport today stands at the heart of the public service deregulation and liberalisation projects being implemented by the European Union. According to the conclusions of the Jarzembowski report, the revision of Directive 91/440 throws the door to privatisation wide open by proposing that infrastructure management and the provision of transport services be separated and that every undertaking be given access to infrastructure in the medium term, the objective being to open up all freight and passenger transport to the markets and to competition. The approach taken in the Jarzembowski report is to bring the management of railway undertakings into line with private sector management as much as possible and to introduce the pressure of competition. It uses shortcomings in the operation of the public service as a pretext and highlights the superior performance of the private sector on the basis of imperfect comparisons which fail to take account of all the factors and all the missions that have been accomplished. The logic behind the Jarzembowski report will inevitably lead to a deterioration in safety standards, poorer quality services, a reduction in services to customers and a loss of social rights for employees. This report turns its back on what the European public really needs: a public service that is coordinated and harmonised at European level, which could guarantee a high standard of efficiency, safety and equity for employees and users alike, right away. This is why, unable as I am to accept either the status quo or the forward march of liberalisation, however progressive and well-planned, I have voted against the Jarzembowski report."@en3
"(FR) El transporte ferroviario se encuentra en la actualidad en el centro de los proyectos de desregulación y liberalización de los servicios públicos emprendidos por la Unión Europea. La revisión de la directiva 91/440, según las conclusiones del informe Jarzembowski, abre de par en par la puerta de la privatización proponiendo la separación entre la gestión de la infraestructura y la provisión de los servicios de transporte, así como el derecho de acceso a las infraestructuras, a medio plazo, a cualquier empresa en la perspectiva de una apertura total al mercado y a la competencia del transporte de flete y de viajeros. Las orientaciones del informe Jarzembowski tienden a alinear lo más posible la gestión de las empresas ferroviarias con las privadas y a introducir la presión de la competencia. Toman como pretexto deficiencias de funcionamiento del servicio público y ponen por delante las cualidades técnicas superiores del sector privado sobre la base de comparaciones parciales que no toman en consideración la totalidad de los elementos y de las misiones realizadas. La lógica del informe Jarzembowski provocará inevitablemente un deterioro de la seguridad, la degradación de la calidad de los servicios y de las prestaciones, la reducción del servicio prestado a la clientela y una regresión social para el personal. Este informe da la espalda a la verdadera necesidad de las poblaciones europeas: un servicio público coordinado y armonizado a escala europea, que podría garantizar hoy un alto nivel de eficacia, de calidad, de seguridad y de equidad para los salarios y los usuarios. Por ello, al no poder aceptar ni el statu quo ni el avance de la liberalización, aunque ésta fuese progresiva y controlada de la liberalización, he votado en contra del informe Jarzembowski ."@es12
". Euroopan unioni pyrkii nykyään rautatieliikenteen sääntelyn purkamiseen ja julkisten palvelujen vapauttamiseen. Direktiivin 91/440 tarkistaminen avaa Jarzembowskin mietinnön päätelmien mukaan ovet yksityistämiselle. Mietinnössä esitetään infrastruktuurien hallinnoinnin ja liikennepalvelujen tarjoamisen erottamista toisistaan sekä sitä, että kaikki rautatieyritykset saisivat keskipitkällä aikavälillä käyttöönsä kaikkien jäsenvaltioiden infrastruktuurit, jotta tavara- ja matkustajaliikenne voitaisiin avata kokonaan markkinoille ja kilpailulle. Jarzembowskin mietinnössä esitettyjen suuntausten tarkoituksena on sovittaa rautatieyritysten hallinnointia vastaamaan mahdollisimman pitkälle yksityisyritysten hallinnointia sekä kiristää kilpailua. Suuntauksia perustellaan sellaisilla tekosyillä kuten yksityisten palvelujen toiminnan tehottomuudella, ja niissä korostetaan yksityisen sektorin toimintakyvyn paremmuutta sellaisin vajavaisin vertauksin, joissa ei oteta huomioon kaikkia näkökohtia ja jo toteutettuja tehtäviä. Jarzembowskin mietinnön logiikka johtaisi väistämättä liikenneturvallisuuden heikkenemiseen, palvelujen laadun huononemiseen, asiakkaille suunnattujen palvelujen vähenemiseen ja henkilökunnan sosiaalisen aseman heikkenemiseen. Mietintö kääntää selkänsä Euroopan kansalaisten todellisille tarpeille: koordinoiduille ja yhdenmukaisille julkisille eurooppalaisille palveluille, joilla sekä palkansaajille että liikenteen käyttäjille voitaisiin taata korkea tehokkuuden, laadun, turvallisuuden ja tasapuolisuuden taso. Äänestin Jarzembowskin mietintöä vastaan, sillä en voi hyväksyä vallitsevaa tilaa enkä myöskään muutosta, vaikka vain asteittaista ja rajalliseen vapauttamiseen perustuvaa."@fi5
"Il trasporto ferroviario è oggi al centro dei progetti di deregolamentazione e di liberalizzazione dei servizi pubblici portati avanti dall'Unione europea. Secondo le conclusioni della relazione Jarzembowski, la revisione della direttiva 91/440 spalanca le porte alla privatizzazione proponendo la separazione fra la gestione dell'infrastruttura e la prestazione di servizi di trasporto, nonché il diritto di accesso alle infrastrutture, a medio termine, a tutte le imprese ferroviarie nella prospettiva di un'apertura totale del trasporto di merci e di passeggeri al mercato ed alla concorrenza. Gli orientamenti della relazione Jarzembowski sono tesi ad allineare il più possibile la gestione delle imprese ferroviarie a quella del settore privato e ad introdurre la pressione della concorrenza, partendo dal presupposto pretestuoso delle carenze di funzionamento del servizio pubblico e ponendo in risalto le prestazioni superiori del settore privato sulla base di confronti parziali che non tengono conto di tutti gli elementi e delle funzioni rivestite. La logica della relazione Jarzembowski comporterà ineluttabilmente un deterioramento della sicurezza, un peggioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni, una riduzione del servizio all’utenza ed un regresso sociale per il personale. La relazione ignora quella che è la vera esigenza delle popolazioni europee: un servizio pubblico coordinato ed armonizzato a livello europeo, che oggi potrebbe garantire un alto livello di efficienza, qualità, sicurezza ed equità per i lavoratori e gli utenti. Per questo motivo, non potendo accettare lo né le proposte avanzate per modificarlo, fosse anche in modo graduale e nel quadro di un processo di liberalizzazione, ho votato contro la relazione Jarzembowski."@it9
"Rail transport today stands at the heart of the public service deregulation and liberalisation projects being implemented by the European Union. According to the conclusions of the Jarzembowski report, the revision of Directive 91/440 throws the door to privatisation wide open by proposing that infrastructure management and the provision of transport services be separated and that every undertaking be given access to infrastructure in the medium term, the objective being to open up all freight and passenger transport to the markets and to competition. The approach taken in the Jarzembowski report is to bring the management of railway undertakings into line with private sector management as much as possible and to introduce the pressure of competition. It uses shortcomings in the operation of the public service as a pretext and highlights the superior performance of the private sector on the basis of imperfect comparisons which fail to take account of all the factors and all the missions that have been accomplished. The logic behind the Jarzembowski report will inevitably lead to a deterioration in safety standards, poorer quality services, a reduction in services to customers and a loss of social rights for employees. This report turns its back on what the European public really needs: a public service that is coordinated and harmonised at European level, which could guarantee a high standard of efficiency, safety and equity for employees and users alike, right away. This is why, unable as I am to accept either the status quo or the forward march of liberalisation, however progressive and well-planned, I have voted against the Jarzembowski report."@lv10
"Het spoorwegvervoer vormt vandaag de dag het onderwerp van door de EU geleide deregulerings- en liberaliseringsprojecten van openbare diensten. Door wijziging van richtlijn 91/440 wordt, volgens de conclusies van het verslag-Jarzembowski, de poort naar privatisering wijd opengezet. Er wordt namelijk voorgesteld de exploitatie van de spoorweginfrastructuur te scheiden van de verlening van vervoersdiensten. Daarnaast wordt voorgesteld op middellange termijn alle bedrijven toegang te geven tot de infrastructuur, met het oog op een algehele openstelling voor de markt en de concurrentie van het goederen- en personenvervoer. Het verslag-Jarzembowski streeft ernaar om de exploitatie van spoorwegondernemingen zoveel mogelijk te laten privatiseren en om concurrentiedruk in te voeren. Dit gebeurt onder het voorwendsel dat de openbare dienst gebrekkig functioneert. Ook worden de uitstekende prestaties van de particuliere sector benadrukt op basis van onvolledige vergelijkingen waarbij geen rekening wordt gehouden met het totaalbeeld en de vervulde taken. Het verslag-Jarzembowski zal onvermijdelijk zorgen voor verslechtering van de veiligheid, afkalving van de kwaliteit van diensten en prestaties, vermindering van de klantgerichtheid en sociale achteruitgang voor het personeel. Dit verslag keert de werkelijke behoefte van de Europeanen de rug toe. Deze is: een openbare dienst die op Europees niveau gecoördineerd en geharmoniseerd wordt, waardoor vandaag de dag een hoog niveau van doeltreffendheid, kwaliteit, veiligheid en rechtvaardigheid veilig gesteld zou kunnen worden voor werknemers en gebruikers. Ik heb daarom tegen het verslag-Jarzembowski gestemd, aangezien ik noch de status-quo, noch de stap voorwaarts, ook al is deze progressief en ingebed in liberalisering, kan accepteren."@nl2
"transporte ferroviário está hoje no cerne dos projectos de desregulamentação e de liberalização dos serviços públicos empreendidos pela União Europeia. A revisão da Directiva 91/440, segundo as conclusões do relatório Jarzembowski, abre as portas à privatização ao propor a separação entre a gestão da infra­estrutura e a prestação de serviços de transporte, bem como o direito de acesso às infra­estruturas, a médio prazo, a qualquer empresa na perspectiva de uma abertura total ao mercado e à concorrência do transporte de mercadorias e de passageiros. As orientações do relatório Jarzembowski tendem a alinhar o mais possível a gestão das empresas ferroviárias pela do sector privado e a introduzir a pressão da concorrência. Usam como pretexto as deficiências no funcionamento do serviço público e salientam os melhores resultados do sector privado com base em comparações parciais, que não tomam em conta todos os elementos e as missões cumpridas na sua globalidade. A lógica do relatório Jarzembowski conduzirá inevitavelmente a uma deterioração da segurança, à degradação da qualidade dos serviços e das prestações, à diminuição do serviço prestado à clientela e a uma regressão social para o pessoal. O relatório ignora a verdadeira necessidade das populações europeias: um serviço público coordenado e harmonizado à escala europeia, que, hoje, fosse susceptível de garantir um elevado nível de eficácia, de qualidade, de segurança e de equidade para os trabalhadores e para os utentes. Por este motivo, não podendo aceitar nem o nem o salto em frente, ainda que progressivo e enquadrado da liberalização, votei contra o relatório Jarzembowski."@pt11
"Järnvägstransporterna står i dag i centrum för Europeiska unionens planer på att avreglera och liberalisera offentliga företag. Enligt slutsatserna i betänkandet av Jarzembowski öppnar ändringen av direktiv 91/440 för en avreglering, genom förslaget att göra en åtskillnad mellan förvaltning av infrastruktur och tillhandahållande av transporttjänster, såväl som en rätt för alla företag att på medellång sikt få tillgång till infrastrukturer med sikte på ett totalt öppnande av marknaden samt en konkurrens på området för godstransporter och passagerartrafik. Riktlinjerna i Jarzembowskibetänkandet syftar till att så mycket som möjligt anpassa förvaltningen av järnvägsföretag till det privata och att införa ett konkurrenstryck. Som förevändning framhålls de offentliga företagens funktionsbrister och man betonar den privata sektorns överlägsna resultat på grundval av ofullständiga jämförelser, som inte beaktar samtliga beståndsdelar och fullgjorda uppdrag. Logiken i betänkandet av Jarzembowski kommer oundvikligen att medföra en försämrad säkerhet, en sämre kvalitet på tjänster och avgifter, färre tjänster för kunderna och en social tillbakagång för personalen. Detta betänkande vänder ryggen åt de europeiska folkens verkliga behov: en samordnad och harmoniserad offentlig tjänst på europeisk nivå, något som i dag skulle kunna garantera en hög grad av effektivitet, kvalitet, säkerhet och rättvisa för anställda och användare. Eftersom jag varken kan acceptera ett status quo eller ett steg framåt, även om det sker gradvis och avregleringen organiserad, har jag röstat emot betänkandet av Jarzembowski."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph