Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-05-Speech-3-122"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000705.4.3-122"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Die Vollendung des Binnenmarktes für den Schienenverkehr ist sicher ebenso wünschenswert wie notwendig. Ich bin aber der Meinung, daß dieses Ziel, nach einem vernünftigen Übergangszeitraum, gemäß dem Grundsatz der stufenweisen Liberalisierung, erreicht werden kann, ohne daß die rechtliche Trennung zwischen der Erbringung von Verkehrsleistungen durch Eisenbahnunternehmen einerseits und dem Betrieb der Infrastruktur andererseits zwingend erfolgen muß. Ich kann deshalb der Empfehlung für die zweite Lesung, wie sie von einer Mehrheit unseres Ausschusses für Regionalpolitik, Verkehr und Fremdenverkehr vorgelegt wurde, nicht zustimmen. In meinem kleinen Land Luxemburg wäre eine solche Trennung unserer Eisenbahngesellschaft aus vielen guten Gründen, nicht zuletzt, was die Sicherheit, die Qualität des Transports aber auch die Arbeitsbedingungen der Eisenbahner betrifft, unangemessen bis absurd. Wir können mit dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates viel besser leben, weil er den spezifischen geopolitischen und geographischen Gegebenheiten bestimmter Mitgliedstaaten besser Rechnung trägt, ohne aber die Einheit des Binnenmarktes zu gefährden. Ich kann auch nicht einverstanden sein, daß hier in zweiter Lesung die Bestimmung gestrichen wird, die es Luxemburg als Mitgliedstaat mit einem relativ kleinen Schienennetz erlaubt, bis zum 31. August 2004 die Anforderungen anzuwenden, wonach die für einen echten und nicht diskriminierenden Zugang zur Infrastruktur ausschlaggebenden Funktionen einer unabhängigen Stelle zu übertragen sind. Im Artikel 6 der Richtlinie werden in der Tat die Mitgliedstaaten verpflichtet, unabhängige Stellen zur Wahrnehmung der vorgesehenen Aufnahmen einzurichten. Aus den vorerwähnten Gründen konnte ich diesen wesentlichen Abänderungsanträgen zu dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates nicht zustimmen. Ich halte den am 28. März 2000 im Ministerrat ausgehandelten Kompromiß für besser und viel realistischer."@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Gennemførelsen af det indre marked for jernbanesektoren er sikkert lige så ønskelig som nødvendig. Men jeg er af den mening, at dette mål efter en fornuftig overgangsperiode i henhold til princippet om trinvis liberalisering kan nås, uden at den juridiske adskillelse mellem jernbanevirksomheders udførelse af transportydelser på den ene side og infrastrukturforvaltningen på den anden side nødvendigvis skal foretages. Jeg kan derfor ikke stemme for indstillingen ved andenbehandling, således som den er blevet fremlagt af et flertal i Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme. I mit lille land Luxembourg ville en sådan adskillelse af vores jernbaneselskab af mange gode grunde, ikke mindst hvad sikkerheden og kvaliteten af transporten, men også hvad jernbanearbejdernes arbejdsvilkår angår, være upassende og grænse til det absurde. Vi kan meget bedre leve med Rådets fælles holdning, fordi den bedre tager højde for de specifikke geopolitiske og geografiske forhold i bestemte medlemsstater, uden dog at bringe enheden i det indre marked i fare. Jeg kan heller ikke være indforstået med, at der ved andenbehandlingen udgår en bestemmelse, der giver Luxembourg som en medlemsstat med et relativt lille jernbanenet lov til at opfylde de krav før den 31. august 2004, ifølge hvilke sikringen af en ægte og ikke-diskriminerende adgang til infrastruktur skal overdrages til et uafhængigt organ. I artikel 6 i direktivet forpligtes medlemsstaterne de facto til at etablere uafhængige organer til udførelse af de planlagte opgaver. Af ovennævnte grunde kunne jeg ikke stemme for disse væsentlige ændringsforslag til Rådets fælles holdning. Jeg mener, at det kompromis, der blev forhandlet på plads i Ministerrådet den 28. marts 2000, er bedre og langt mere realistisk."@da1
". Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για τις σιδηροδρομικές μεταφορές είναι ασφαλώς εξίσου επιθυμητή όσο και αναγκαία. Είμαι ωστόσο της άποψης ότι ο συγκεκριμένος στόχος μπορεί να επιτευχθεί μετά από ένα εύλογο μεταβατικό διάστημα σύμφωνα με την αρχή της σταδιακής ελευθέρωσης, χωρίς να είναι αναγκαστικός ο νομικός διαχωρισμός ανάμεσα στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς από επιχειρήσεις και στη λειτουργία της σιδηροδρομικής υποδομής. Ως εκ τούτου δεν μπορώ να συμφωνήσω με τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση, με τη μορφή που αυτή υποβλήθηκε από την πλειοψηφία της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού. Στην μικρή μου πατρίδα, το Λουξεμβούργο, ένας τέτοιος διαχωρισμός στην επιχείρηση σιδηροδρόμων θα ήταν όχι μόνο ανάρμοστος αλλά και για πολλούς λόγους παράλογος, όπως λ.χ. σε σχέση με την ασφάλεια και την ποιότητα των μεταφορών καθώς και τις συνθήκες εργασίες των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους. Η κοινή θέση του Συμβουλίου είναι πολύ καλύτερη, καθότι λαμβάνει περισσότερο υπόψη τα γεωπολιτικά και γεωγραφικά δεδομένα ορισμένων κρατών μελών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ενότητα της εσωτερικής αγοράς. Επίσης μου είναι αδύνατον να συμφωνήσω με το ότι στη δεύτερη ανάγνωση έγινε διαγραφή της διάταξης που επιτρέπει στο Λουξεμβούργο ως κράτος μέλος με σχετικά μικρό σιδηροδρομικό δίκτυο να μην υλοποιήσει μέχρι τις 31 Αυγούστου 2004 την απαίτηση να ανατεθούν σε ανεξάρτητο φορέα οι λειτουργίες που είναι καθοριστικές για την πραγματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην υποδομή. Στο άρθρο 6 της οδηγίας υποχρεώνονται πράγματι τα κράτη μέλη να συστήσουν ανεξάρτητους φορείς που θα εκτελούν τα προβλεπόμενα καθήκοντα. Για τους προαναφερθέντες λόγους μου ήταν αδύνατον να εγκρίνω αυτές τις ουσιαστικές τροπολογίες στην κοινή θέση του Συμβουλίου. Θεωρώ πιο καλό και πιο ρεαλιστικό τον συμβιβασμό που έγινε μετά από τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο Υπουργών στις 28 Μαίου 2000."@el8
"The completion of the internal market in rail transport is certainly every bit as desirable as it is essential. However, I believe that this objective can be achieved after a reasonable transitional period, in accordance with the principle of gradual liberalisation, without it necessarily requiring a statutory split between the provision of transport services by train operators on the one hand and infrastructure management on the other. I cannot therefore support the recommendation for second reading as presented by a majority of the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism. In my own small country of Luxembourg, splitting up the railway company in this way would, for many good reasons, but not least safety, transport quality and railwaymen’s working conditions, be inappropriate to the point of absurdity. We find the Council's common position much more acceptable, because it does more to take into consideration the specific geopolitical and geographical circumstances of individual Member States, yet without undermining the unity of the single market. It is also impossible for me to accept the deletion here at second reading of the provision under which Luxembourg, as a Member State with a relatively small rail network, does not need to apply the requirement to award the functions determining equitable and non-discriminatory access to infrastructure to an independent body until 31 August 2004. Article 6 of the directive in fact obliges Member States to establish independent bodies performing these tasks. For the above-mentioned reasons I was unable to vote for the substantial amendments to the Council’s common position. I believe that the compromise negotiated in the Council of Ministers on 28 March 2000 is better and much more realistic."@en3
"(DE) La culminación del mercado interior para el transporte por ferrocarril es sin duda lo mismo de deseable que necesaria. Sin embargo, soy de la opinión de que este objetivo se puede alcanzar tras un período transitorio razonable, de conformidad con el principio de una liberalización paulatina sin que tenga que tener necesariamente lugar una separación jurídica entre la aportación de prestaciones de transporte por parte de las empresas ferroviarias, por un lado, y la explotación de la infraestructura, por otro. Por ello, no puedo dar mi voto afirmativo a la recomendación para segunda lectura, tal como ha sido presentada por una mayoría de nuestra Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. En mi pequeño país Luxemburgo una separación de este tipo de nuestra sociedad ferroviaria sería inadecuada y hasta absurda por muchas buenas razones, no siendo la última de ellas la que se refiere a la seguridad, la calidad del transporte y también a las condiciones de trabajo de los ferroviarios. Podemos avanzar mucho más con la posición común del Consejo ya que tiene mejor en cuenta las características específicas geopolíticas y geográficas de determinados Estados miembros pero sin poner por ello en peligro la unidad del mercado interior. Tampoco puedo estar de acuerdo en que aquí se elimine en una segunda lectura la disposición que permite a Luxemburgo, como Estado miembro con una red de ferrocarriles relativamente pequeña aplicar hasta el 31 de agosto del 2004 las exigencias por las que se deben transferir a una instancia independiente funciones decisivas para un acceso auténtico y no discriminatorio a las infraestructuras. En el artículo 6 de la directiva se obliga de hecho a los Estados miembros a establecer instancias independientes para salvaguardar las inclusiones previstas. Por los motivos mencionados, no he podido dar mi voto favorable a estas enmiendas esenciales a la posición común del Consejo. Creo que el compromiso negociado el 28 de marzo de 2000 en el Consejo de Ministros es mejor y mucho más realista."@es12
"Rautateiden sisämarkkinoiden toteutuminen on varmasti niin toivottavaa kuin tarpeellistakin. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tämä tavoite voidaan saavuttaa järkevän siirtymäkauden jälkeen asteittaisen vapauttamisen periaatteen mukaisesti, ilman että on pakko erottaa oikeudellisesti rautatieyritysten liikenteen tarjoaminen ja infrastruktuurin käyttö toisistaan. En voi niin olen äänestää suosituksen toiseen käsittelyyn puolesta sellaisena kuin aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokuntamme enemmistö on esittänyt. Minun pieneen maahani Luxemburgiin tällainen rautatieyhtiön erotteleminen ei sopisi ollenkaan, vaan olisi jopa absurdia monistakin hyvistä syistä, varsinkin liikenteen turvallisuuden ja laadun kannalta, mutta myös rautatietyöntekijöiden työehtojen kannalta. Neuvoston yhteinen kanta sopii meille paljon paremmin, koska se tyydyttää tiettyjen jäsenvaltioiden erityisiä geopoliittisia ja maantieteellisiä olosuhteita sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä vaarantamatta. En voi olla siitäkään samaa mieltä, että täällä toisessa käsittelyssä poistetaan säännös, jonka mukaan Luxemburgin, jolla on melko pieni rautatieverkko, ei tarvitsisi soveltaa näitä vaatimuksia ennen kuin 31. elokuuta 2004 ja jonka mukaan aidolle ja ketään syrjimättömälle infrastruktuurin käyttöoikeudelle ratkaisevat tehtävät on siirrettävä riippumattomalle viranomaiselle. Direktiivin 6 artiklassa jäsenvaltiot itse asiassa velvoitetaan perustamaan riippumattomia viranomaisia valvomaan, että vastaanotettavat määrät ovat säädösten mukaisia. Edellä mainituista syistä en voinut äänestää näiden neuvoston yhteiseen kantaan tehtyjen olennaisten tarkistusten puolesta. Pidänkin 28. maaliskuuta 2000 ministerineuvostossa neuvoteltua kompromissia parempana ja paljon realistisempana."@fi5
"L'achèvement du marché intérieur pour le transport ferroviaire est certainement aussi souhaitable que nécessaire. Cependant, je suis d'avis que cet objectif peut être atteint, après une période de transition raisonnable, conformément au principe de la libéralisation progressive, sans que la séparation juridique entre la fourniture de services de transport par les compagnies ferroviaires, d'une part, et l'exploitation de l'infrastructure, d'autre part, soit obligatoirement nécessaire. C'est pourquoi je ne peux pas approuver la recommandation pour la deuxième lecture, telle que proposée par une majorité de notre commission de la politique régionale, des transports et du tourisme. Dans mon petit pays, le Luxembourg, une telle séparation de notre compagnie ferroviaire serait pour de nombreuses raisons judicieuses, notamment en ce qui concerne la sécurité, la qualité du transport, mais également les conditions de travail des cheminots, non raisonnable, voire même absurde. La position commune du Conseil nous convient mieux, parce qu'elle prend plus en compte les données géopolitiques et géographiques spécifiques de certains États membres, sans menacer pour autant l'unité du marché intérieur. Je ne peux pas non plus approuver la suppression en deuxième lecture de la disposition, qui autorise le Luxembourg en tant qu'État membre ayant un réseau de chemins de fer relativement petit, à ne appliquer d'ici le 31 août 2004 les obligations de transfert des fonctions décisives d'un service indépendant pour un accès effectif et non discriminatoire à l'infrastructure. Dans l'article 6 de la directive, les États membres sont effectivement tenus de mettre en place des entités indépendantes pour défendre les adoptions prévues. Pour les raisons précitées, je ne pouvais pas approuver ces propositions d'amendement essentielles à la position commune du Conseil. Je considère que le compromis négocié le 28 mars 2000 au Conseil de ministres est plus juste et plus réaliste."@fr6
"La realizzazione del mercato unico per il trasporto ferroviario è sicuramente tanto auspicabile quanto necessaria. Sono però del parere che questo obiettivo possa essere raggiunto, dopo un ragionevole periodo di transizione, in conformità del principio di liberalizzazione graduale, senza che debba esserci a tutti i costi una distinzione a livello giuridico tra la prestazione di servizi di trasporto da parte di imprese ferroviarie, da una parte, e la gestione delle infrastrutture dall’altra. Per questo motivo non posso votare a favore della raccomandazione per la seconda lettura, nella veste in cui è stata presentata dalla maggioranza della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo. Nel mio piccolo paese, il Lussemburgo, per una serie di buoni motivi riguardanti anche la sicurezza, la qualità del trasporto e le condizioni di lavoro dei ferrovieri, una simile separazione risulterebbe inadeguata se non assurda per la nostra società ferroviaria. E’ maggiormente condivisibile la posizione comune del Consiglio, in quanto tiene conto delle condizioni geopolitiche e geografiche specifiche di determinati Stati membri, senza però mettere in pericolo l’unità del mercato unico. Non posso neanche concordare sul fatto che durante la seconda lettura venga cancellata la disposizione che consente al Lussemburgo, in qualità di Stato membro dotato di una rete ferroviaria relativamente ridotta, fino al 31 agosto del 2004 di impegnarsi a trasmettere ad un organismo indipendente le funzioni indispensabili per un accesso equo e non discriminatorio all’infrastruttura. In effetti, nell’articolo 6 della direttiva gli Stati membri vengono obbligati ad istituire autorità indipendenti per lo svolgimento dei controlli previsti. Per le ragioni summenzionate non ho potuto votare a favore di tali sostanziali emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Considero migliore e molto più realistico il compromesso negoziato il 28 marzo 2000 in seno al Consiglio dei ministri."@it9
"The completion of the internal market in rail transport is certainly every bit as desirable as it is essential. However, I believe that this objective can be achieved after a reasonable transitional period, in accordance with the principle of gradual liberalisation, without it necessarily requiring a statutory split between the provision of transport services by train operators on the one hand and infrastructure management on the other. I cannot therefore support the recommendation for second reading as presented by a majority of the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism. In my own small country of Luxembourg, splitting up the railway company in this way would, for many good reasons, but not least safety, transport quality and railwaymen’s working conditions, be inappropriate to the point of absurdity. We find the Council's common position much more acceptable, because it does more to take into consideration the specific geopolitical and geographical circumstances of individual Member States, yet without undermining the unity of the single market. It is also impossible for me to accept the deletion here at second reading of the provision under which Luxembourg, as a Member State with a relatively small rail network, does not need to apply the requirement to award the functions determining equitable and non-discriminatory access to infrastructure to an independent body until 31 August 2004. Article 6 of the directive in fact obliges Member States to establish independent bodies performing these tasks. For the above-mentioned reasons I was unable to vote for the substantial amendments to the Council’s common position. I believe that the compromise negotiated in the Council of Ministers on 28 March 2000 is better and much more realistic."@lv10
". De voltooiing van de interne markt voor spoorverkeer is ongetwijfeld even wenselijk als zij noodzakelijk is. Ik ben van mening dat deze doelstelling bereikt kan worden na een redelijke overgangsperiode, overeenkomstig het uitgangspunt van een stapsgewijze liberalisering. Daarbij hoeft niet perse een juridische scheiding te worden aangebracht tussen de verlening van vervoersdiensten door spoorwegondernemingen enerzijds en de exploitatie van de infrastructuur anderzijds. Ik kan daarom niet akkoord gaan met de aanbeveling voor de tweede lezing die de meerderheid van onze Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme heeft gedaan. Ik kom uit Luxemburg, en in een klein land als het mijne zou een dergelijke scheiding in de taken van onze spoorwegmaatschappij om talrijke redenen misplaatst of zelfs absurd zijn, niet in de laatste plaats vanwege de veiligheid en de kwaliteit van het vervoer, maar ook vanwege de arbeidsvoorwaarden van het spoorwegpersoneel. Met het gemeenschappelijk standpunt van de Raad kunnen wij veel beter leven, omdat het beter rekening houdt met de specifieke geopolitieke en geografische omstandigheden van bepaalde lidstaten, zonder de eenheid van de interne markt in gevaar te brengen. Ik kan het er ook niet mee eens zijn dat in de tweede lezing de bepaling wordt geschrapt waardoor Luxemburg als lidstaat met een relatief klein spoorwegnet tot 31 augustus 2004 wordt ontheven van de verplichting de voor de werkelijke en niet-discriminerende toegang tot de infrastructuur bepalende functies aan een onafhankelijke instantie over te dragen. Om bovengenoemde redenen heb ik niet met deze wezenlijke amendementen op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad kunnen instemmen. Ik vind het compromis dat op 28 maart in de Raad van Ministers is bereikt beter en veel realistischer."@nl2
"A realização do mercado interno para os transportes ferroviários é, sem dúvida, tão desejável como necessário. Creio, porém, que este objectivo pode ser atingido após um período de transição razoável, de acordo com o princípio da liberalização gradual, sem que tenha necessariamente de haver uma separação legal entre a prestação de serviços de transporte por parte das empresas de transporte ferroviário e a exploração da infra­estrutura. Sendo assim, não posso aprovar a recomendação para segunda leitura, conforme foi proposta pela maioria dos membros da nossa Comissão da Política Regional, dos Transportes e do Turismo. No meu pequeno país, o Luxemburgo, uma tal cisão da nossa companhia de caminhos­de­ferro seria, por muitos e bons motivos, até no que diz respeito à segurança e à qualidade dos transportes e também às condições de trabalho dos empregados dos caminhos­de­ferro, inadequada e até mesmo absurda. A posição comum do Conselho é muito melhor para nós, pois leva em conta a situação geopolítica e geográfica de certos países, sem contudo pôr em risco a integridade do mercado interno. Também não concordo com a eliminação, na segunda leitura, da disposição que permite ao Luxemburgo, enquanto Estado­Membro com uma rede de caminhos­de­ferro relativamente pequena aplicar até 31 de Agosto de 2004 os requisitos segundo os quais as funções determinantes para um acesso real e não discriminatório à infra­estrutura serão atribuídas a uma entidade independente. Nos termos do artigo 6º da directiva, os Estados­Membros são de facto obrigados a criar entidades independentes para o desempenho das tarefas previstas. Pelos motivos que referi, não me foi possível aprovar essas alterações fundamentais à posição comum do Conselho. Considero muito melhor e bastante mais realista o compromisso negociado a 28 de Março de 2000 no Conselho de Ministros."@pt11
"En full utbyggnad av den inre marknaden för järnvägstrafik är säkert lika önskvärd som nödvändig. Jag är dock av den åsikten att detta mål, efter en förnuftig övergångsperiod enligt principen om den stegvisa avregleringen, kan uppnås utan att det nödvändigtvis behövs en rättslig åtskillnad mellan resultatet av transportkapaciteten inom järnvägsbolagen å ena sidan och infrastrukturhållaren å den andra. Därför kan jag inte rösta för andrabehandlingsrekommendationerna såsom de har lagts fram av en majoritet av vårt utskott för regionalpolitik, transport och turism. I mitt lilla land Luxemburg vore en sådan uppdelning av våra järnvägsbolag olämplig, för att inte säga absurd, av många goda skäl, inte minst vad gäller säkerheten, kvaliteten på transporten men även villkoren för järnvägarna. Vi kan leva mycket lättare med rådets gemensamma ståndpunkt eftersom den gör bättre rättvisa åt de specifika geopolitiska och geografiska förutsättningarna för vissa medlemsstater, dock utan att riskera den inre marknadens enhet. Jag kan heller inte acceptera att man här i andra behandlingen stryker den bestämmelse som tillåter Luxemburg som en medlemsstat med ett relativt litet järnvägsnät att fram till 31 augusti 2004 tillämpa de krav, enligt vilka en oberoende instans skall ta över de avgörande funktionerna för en äkta och icke-diskriminerande tillgång till infrastrukturen. I artikel 6 i direktivet åläggs medlemsstaterna faktiskt att inrätta oberoende instanser till skydd för det planerade. Av de orsaker som nämnts har jag inte kunnat stödja dessa väsentliga ändringsförslag till rådets gemensamma ståndpunkt. Jag anser att den kompromiss som förhandlades fram i ministerrådet den 28 mars 2000 är bättre och långt mer realistisk."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph