Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-05-Speech-3-078"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Fru formand, rammeaftalen indeholder nogle fremskridt, men der er også risiko for direkte tilbageskridt for medlemmernes adgang til information fra Kommissionen. Min politiske gruppe og intergruppen SOS-demokrati anbefaler derfor, at vi udsætter afstemningen og giver aftalen en ordentlig behandling i alle udvalg, især i Forfatningsudvalget, Retsudvalget og Budgetkontroludvalget. Vi er enige i den kritik, der er kommet fra formanden for Budgetkontroludvalget, fru Theato, om, at aftalen er i direkte strid med traktatens artikel 276, som sikrer os adgang til information i decharge-proceduren. Nu får Kommissionen lejlighed til at afgøre, hvad den vil udlevere til kontrol. Det er samme procedure som i forbindelse med Ombudsmanden. Rammeaftalen er også i strid med vores egen forretningsorden. I artikel 64 kræves der udtrykkelig ligestilling mellem Rådet og Parlamentet i lovgivningsproceduren, når Kommissionen oversender dokumenter. Nu bliver det kun formanden for Parlamentet og udvalgsformændene, som får ret til at se forskellige typer af ikke offentlige dokumenter. Ordførerne kan ikke kræve dem, og medlemmerne kan slet ikke. Som medlemmer bør vi have et retskrav på at kunne få udleveret dokumenter, når de er udleveret til andre af Kommissionen. Det var alle gruppeformænd enige om, da vi startede forhandlingen med Kommissionen. Nu lægges der op til et kompromis, hvor de, der skal kontrolleres, kan bestemme, hvad de vil have kontrolleret. Kompromiset svarer ikke til Prodis løfter. Derfor vil jeg opfordre til, at vi afviser forslaget i dag og får det forbedret, sådan at vi kan stemme for en forbedret udgave næste gang."@da1
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, puitesopimus sisältää joitakin edistyksiä, mutta vaarana on myös, että jäsenten tiedonsaanti komissiolta suoranaisesti heikkenee. Edustamani poliittinen ryhmä ja SOS-demokratia-ryhmä suosittelevat, että lykkäisimme äänestystä ja käsittelisimme sopimusta kunnolla kaikissa valiokunnissa, erityisesti perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnassa, oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnassa ja talousarvion valvontavaliokunnassa. Yhdymme siihen arvosteluun, jota talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja Theato on esittänyt siitä, että sopimus on suoraan ristiriidassa perustamissopimuksen 276 artiklan kanssa, joka varmistaa meille tietojen saannin vastuuvapausmenettelyssä. Nyt komissio saa mahdollisuuden ratkaista, mitkä tiedot se haluaa antaa valvottaviksi. Samanlainen menettely liittyy oikeusasiamieheen. Puitesopimus on myös ristiriidassa oman työjärjestyksemme kanssa. 64 artiklassa vaaditaan nimenomaan sitä, että parlamentilla on oikeus saada komission ehdotuksiin liittyvät asiakirjat samoin ehdoin kuin neuvosto. Nyt vain parlamentin puhemies ja valiokuntien puheenjohtajat saavat oikeuden nähdä erilaisia ei-julkisia asiakirjoja. Esittelijät eivät voi vaatia niitä, eivätkä ainakaan jäsenet. Jäseninä meillä on oltava oikeus vaatia, että saamme asiakirjoja silloin, kun komissio antaa ne muiden käyttöön. Siitä kaikki ryhmien puheenjohtajat olivat samaa mieltä, silloin kun aloitimme neuvottelut komission kanssa. Nyt ollaan laatimassa kompromissia, jossa ne, joihin valvonta kohdistuu, voivat päättää, mitä tietoja he haluavat antaa valvottaviksi. Kompromissi ei vastaa komission puheenjohtaja Prodin lupauksia. Sen vuoksi haluan kehottaa, että hylkäämme ehdotuksen tänään ja parannamme sitä, jotta voisimme ensi kerralla kannattaa parempaa versiota."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Fru talman! Ramavtalet innehåller vissa framsteg, men det finns också en risk för direkta bakslag när det rör ledamöternas tillgång till information från kommissionen. Min politiska grupp och interngruppen SOS-demokrati uppmanar därför till att vi skjuter upp omröstningen och ser till att avtalet behandlas ordentligt i alla utskott, särskilt i utskottet för konstitutionella frågor, utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden och budgetkontrollutskottet. Vi stämmer in i den kritik som kommit från ordföranden i budgetkontrollutskottet, Theato, om att avtalet direkt strider mot artikel 276 i fördraget, vilken säkerställer vår tillgång till information under ansvarsfrihetsförfarandet. Nu får kommissionen möjlighet att bestämma vad den kommer att lämna ut för kontroll. Det är samma förfarande som när det rör ombudsmannen. Ramavtalet strider också mot vår egen arbetsordning. I artikel 64 krävs det uttryckligen en likvärdig behandling av rådet och parlamentet under lagstiftningsförfarandet när kommissionen överlämnar dokument. Nu blir det bara parlamentets ordförande och utskottsordförandena som får rätt att se olika typer av icke-offentliga dokument. Föredragandena kan inte kräva att få se dem, och det kan inte heller ledamöterna. Som ledamöter bör vi ställa ett rättsligt krav på att kunna få ta del av dokument när de utlämnats till andra från kommissionen. Det var alla gruppordförande överens om när vi startade förhandlingarna med kommissionen. nu verkar det bli en kompromiss där de som skall kontrolleras kan bestämma vad de vill skall kontrolleras. Kompromissen motsvarar inte Prodis löften. Jag vill därför uppmana till att vi avvisar förslaget i dag och ser till att få det förbättrat, så att vi kan rösta om en förbättrad utgåva nästa gång."@sv13
lpv:translated text
"Mevrouw de Voorzitter, het kaderakkoord bevat enkele goede punten, maar ook het risico dat we een stap achteruit zetten wat betreft de toegang van de leden tot informatie van de Commissie. Mijn politieke fractie en de intergroep SOS-democratie bevelen daarom uitstel van stemming aan. Wij wensen dat het kaderakkoord eerst grondig in alle commissies behandeld wordt, meer bepaald in de Commissie constitutionele zaken, de Commissie juridische zaken en de Commissie begrotingscontrole. Wij zijn het eens met de kritiek van mevrouw Theato, voorzitter van de Commissie begrotingscontrole, dat het kaderakkoord indruist tegen artikel 276 dat ons recht geeft op informatie in het kader van de kwijtingsprocedure. Nu mag de Commissie zelf bepalen wat ze wil laten controleren. Voor de Ombudsman geldt dezelfde procedure. Het kaderakkoord is ook in strijd met ons eigen Reglement. In artikel 64 staat uitdrukkelijk dat de Raad en het Parlement evenwaardige partners zijn in het wetgevingsproces wat betreft de toegang tot documenten van de Commissie. Nu hebben alleen de Voorzitter van het Parlement en de commissievoorzitters het recht verschillende soorten niet-officiële documenten in te kijken. De rapporteurs kunnen dergelijke documenten niet opeisen, laat staan de leden van het Parlement. Als leden zouden wij van rechtswege alle documenten die de Commissie aan anderen afgeeft, moeten kunnen inkijken. Alle fractievoorzitters waren het hierover eens toen wij de onderhandelingen met de Commissie begonnen. Nu komt er een compromis uit de bus waarbij de instelling die gecontroleerd moet worden, zelf mag beslissen wat ze wil laten controleren. Dit compromis strookt niet met de beloften van voorzitter Prodi. Daarom verzoek ik het Parlement dringend het voorstel vandaag te verwerpen en te verbeteren, zodat wij volgende keer voor een verbeterde uitgave kunnen stemmen."@nl2
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, η συμφωνία πλαίσιο περιέχει ορισμένα βήματα προόδου, αλλά ελλοχεύει επίσης ο κίνδυνος για πισωγυρίσματα, όσον αφορά την πρόσβαση των βουλευτών σε πληροφορίες από την Επιτροπή. Η πολιτική μου ομάδα και η διακομματική ομάδα ΣΟΣ Δημοκρατία συνιστούν συνεπώς να αναβάλουμε την ψηφοφορία και να συζητήσουμε κανονικά τη συμφωνία σε όλες τις επιτροπές, ειδικά στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Συμφωνούμε με την κριτική που ασκήθηκε από την πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, την κυρία Theato, ότι η συμφωνία αντιβαίνει κατάφωρα το άρθρο 276 της Συνθήκης, το οποίο μας εξασφαλίζει πρόσβαση στις πληροφορίες κατά τη διαδικασία απαλλαγής. Τώρα έχει την ευκαιρία η Επιτροπή να αποφασίσει τι θέλει να παραδώσει σε έλεγχο. Είναι η ίδια διαδικασία όπως και με τον Διαμεσολαβητή. Η συμφωνία πλαίσιο αντιβαίνει επίσης τον ίδιο μας τον κανονισμό. Στο άρθρο 64 απαιτείται σαφής ισότητα ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατά τη νομοθετική διαδικασία, όταν η Επιτροπή αποστέλλει έγγραφα. Τώρα θα αποκτήσουν μόνο ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και οι πρόεδροι των επιτροπών δικαίωμα να βλέπουν διάφορα είδη μη δημόσιων εγγράφων. Οι εισηγητές δεν μπορούν να τα απαιτήσουν, όπως ούτε και οι βουλευτές. Ως βουλευτές πρέπει να έχουμε απαίτηση να μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας έγγραφα όταν μεταβιβάζονται από την Επιτροπή σε άλλους. Όλοι οι πρόεδροι των ομάδων συμφώνησαν επ’ αυτού, όταν ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή. Τώρα στοχεύουν σε συμβιβασμό, με τον οποίο εκείνοι που πρέπει να ελέγχονται θα αποφασίζουν τι θα ελέγχεται. Ο συμβιβασμός δεν ανταποκρίνεται στις υποσχέσεις του κυρίου Prodi. Για τον λόγο αυτό σας καλώ να απορρίψουμε την πρόταση σήμερα και να τη βελτιώσουμε, ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε υπέρ μιας βελτιωμένης εκδοχής την επόμενη φορά."@el8
lpv:translated text
"Madam President, the framework agreement constitutes a degree of progress, but it is also in danger of being a clear retrograde step when it comes to MEPs’ access to information from the Commission. My political Group and the intergroup SOS Democracy therefore recommend that we postpone the vote and give the agreement a proper reading in all committees, especially in the Committee on Constitutional Affairs, the Committee on Legal Affairs and the Internal Market and the Committee on Budgetary Control. We agree with the criticism from the chairperson of the Committee on Budgetary Control, Mrs Theato, that the agreement directly contravenes Article 276 of the Treaty, which guarantees us access to information as part of the discharge procedure. Now, the Commission is being given the opportunity to decide what it will hand over for inspection. It is the same procedure as applies in connection with the ombudsman. The framework agreement also contravenes our own rules of procedure. Article 64 requires express equality between the Council and Parliament in the legislative procedure when the Commission transfers documents. Now, it is only the President of the Parliament and the committee chairmen who are entitled to see different types of non-public documents. The rapporteurs cannot demand them, and MEPs certainly cannot. As MEPs, we ought to be legally entitled to have documents made available to us whenever they have been issued to others by the Commission. That was something all the group chairmen agreed about when we began negotiations with the Commission. Now, a compromise is being proposed whereby those who are to be inspected can decided what they will have inspected. This compromise does not correspond with Mr Prodi’s pledges. I would therefore urge that we reject the proposal today and arrange for it to be improved so that we can vote for an improved version next time."@lv10
lpv:translated text
"Frau Präsidentin, die Rahmenvereinbarung enthält ein paar Fortschritte, aber es sind auch direkte Rückschritte zu befürchten, was den Zugang der Mitglieder zu Informationen der Kommission betrifft. Meine politische Fraktion und die Intergruppe SOS-Demokratie empfehlen daher die Vertagung der Abstimmung. Wir sollten die Vereinbarung in allen Ausschüssen gründlich diskutieren, insbesondere im Ausschuß für konstitutionelle Fragen, im Rechtsausschuß und im Haushaltskontrollausschuß, und wir teilen die von der Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, Frau Theato, geäußerte Kritik, daß die Vereinbarung unmittelbar gegen Artikel 276 des Vertrags verstößt, der uns Zugang zu Information im Entlastungsverfahren zusichert. Jetzt kann die Kommission darüber befinden, was sie zur Kontrolle herausgeben will. Es ist dasselbe Verfahren wie im Falle des Bürgerbeauftragten. Die Rahmenvereinbarung verstößt außerdem gegen unsere Geschäftsordnung. In Artikel 64 wird ausdrücklich die Gleichstellung zwischen Rat und Parlament beim Gesetzgebungsverfahren gefordert, wenn die Kommission Unterlagen herausgibt. Es sollen jetzt nur der Parlamentspräsident und die Ausschußvorsitzenden ein Anrecht auf Einsicht in die verschiedenen Arten nicht-öffentlicher Dokumente haben. Die Berichterstatter haben dieses Recht nicht, die Mitglieder auf keinen Fall. Wir als Mitglieder sollten einen Rechtsanspruch auf Einsicht in Dokumente haben, die von der Kommission an andere herausgegeben werden. Darüber waren sich alle Fraktionsvorsitzenden einig, als die Verhandlungen mit der Kommission begannen. Jetzt wird ein Kompromiß vorbereitet, demzufolge diejenigen, die kontrolliert werden sollen, bestimmen können, was kontrolliert werden soll. Dieser Kompromiß wird den Versprechungen von Herrn Prodi nicht gerecht. Deshalb möchte ich Sie dazu auffordern, den Vorschlag heute zurückzuweisen und ihn zu überarbeiten, damit wir nächstes Mal einer verbesserten Ausgabe zustimmen können."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Madam President, the framework agreement constitutes a degree of progress, but it is also in danger of being a clear retrograde step when it comes to MEPs’ access to information from the Commission. My political Group and the intergroup SOS Democracy therefore recommend that we postpone the vote and give the agreement a proper reading in all committees, especially in the Committee on Constitutional Affairs, the Committee on Legal Affairs and the Internal Market and the Committee on Budgetary Control. We agree with the criticism from the chairperson of the Committee on Budgetary Control, Mrs Theato, that the agreement directly contravenes Article 276 of the Treaty, which guarantees us access to information as part of the discharge procedure. Now, the Commission is being given the opportunity to decide what it will hand over for inspection. It is the same procedure as applies in connection with the ombudsman. The framework agreement also contravenes our own rules of procedure. Article 64 requires express equality between the Council and Parliament in the legislative procedure when the Commission transfers documents. Now, it is only the President of the Parliament and the committee chairmen who are entitled to see different types of non-public documents. The rapporteurs cannot demand them, and MEPs certainly cannot. As MEPs, we ought to be legally entitled to have documents made available to us whenever they have been issued to others by the Commission. That was something all the group chairmen agreed about when we began negotiations with the Commission. Now, a compromise is being proposed whereby those who are to be inspected can decided what they will have inspected. This compromise does not correspond with Mr Prodi’s pledges. I would therefore urge that we reject the proposal today and arrange for it to be improved so that we can vote for an improved version next time."@en3
lpv:translated text
"(DA) Señora Presidenta, el Acuerdo marco contiene algunos avances, no obstante, también encierra riesgos de retrocesos directos en lo que se refiere al acceso de los diputados a la información procedente de la Comisión. Mi Grupo político y el intergrupo SOS-Democracia recomiendan por ello aplazar la votación y dar al Acuerdo una tramitación adecuada en todas las comisiones, especialmente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Asuntos Judiciales y en la Comisión de Control Presupuestario. Estamos de acuerdo en la crítica lanzada por la Sra. Presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, Sra. Theato, relativa a que el acuerdo choca directamente con el artículo 276 del Tratado que nos asegura el acceso a la información dentro del proceso de aprobación de las cuentas. Ahora la Comisión tiene la oportunidad de decidir qué entregará para que sea controlado. Es el mismo procedimiento que se produce con el Defensor del Pueblo. El Acuerdo marco también choca con nuestro propio Reglamento. En el artículo 64 se exige explícitamente igualdad de derechos entre el Consejo y el Parlamento en el proceso legislativo cuando la Comisión remita documentos. Ahora sólo serán el Presidente del Parlamento y los Presidentes de las Comisiones quienes tendrán derecho a ver diversos tipos de documentos no públicos. Los ponentes no pueden exigirlos y menos los diputados. Como diputados, debemos tener derecho legal a poder recibir documentos cuando éstos hayan sido entregados a otros miembros de la Comisión. En esto estuvieron todos los Presidentes de grupo de acuerdo cuando comenzamos la negociación con la Comisión. Ahora se propone un compromiso donde los que deben ser controlados pueden decidir que quieren que se les controle. El compromiso no responde a las promesas del Sr. Prodi. Por ello voy a pedir que rechacemos la propuesta hoy y se mejore de forma que podamos votar a favor de una edición mejorada la próxima vez."@es12
lpv:translated text
"Senhora Presidente, o acordo­quadro encerra alguns progressos, embora exista igualmente o risco de alguns retrocessos no que toca ao acesso dos deputados às informações da Comissão. O meu grupo político e o intergrupo SOS­Democracia recomenda, portanto, o adiamento da votação e que se proceda a uma discussão profunda do acordo em todas as comissões, principalmente na Comissão dos Assuntos Constitucionais, na Comissão dos Assuntos Jurídicos e do Mercado Interno e na Comissão do Controlo Orçamental. Concordamos com a crítica apresentada pela presidente da Comissão do Controlo Orçamental, a senhora deputada Theato, no sentido de que o acordo vai contra o artigo 267º do Tratado, o qual nos garante o acesso a todas as informações necessárias no âmbito do processo de quitação. Agora a Comissão terá possibilidade de decidir o que quer entregar para controlo. É o mesmo procedimento que se verifica em relação ao Provedor de Justiça. O acordo­quadro também vai contra o Regimento. O artigo 64º define claramente a igualdade entre o Conselho e o Parlamento no processo legislativo, relativamente à entrega de documentos por parte da Comissão. A partir de agora, apenas o Presidente do Parlamento e os Presidentes das Comissões terão acesso a um conjunto de documentos não públicos. Os relatores não os poderão exigir e os outros deputados estão totalmente fora de questão. Enquanto deputados, deverá ser um direito legítimo o acesso aos documentos entregues pela Comissão a outras entidades. Todos os presidentes de grupos concordaram relativamente a este aspecto quando iniciámos as negociações com a Comissão. Está agora a ser aberto caminho a um compromisso, segundo o qual aqueles que estão sujeitos a controlo podem decidir o que é controlado. O compromisso não corresponde às promessas do senhor Prodi. Por esse motivo, insto a que se rejeite hoje a proposta e a que ela seja melhorada, para que, para a próxima, possamos votar a favor de uma versão melhorada."@pt11
lpv:translated text
"Signora Presidente, l’accordo quadro contiene alcuni progressi, ma c’è anche il rischio di un forte regresso in termini di accesso dei deputati alle informazioni della Commissione. Il mio gruppo politico e l’intergruppo SOS-democrazia raccomandano quindi di rinviare la votazione per consentire un’accurata discussione dell’accordo in tutte le commissioni, in particolare nella commissione per gli affari costituzionali, nella commissione giuridica e nella commissione per il controllo dei bilanci. Siamo d’accordo con la critica espressa dalla presidente della commissione per il controllo dei bilanci, onorevole Theato, che afferma che l’accordo è in netto contrasto con l’articolo 276 del Trattato che ci garantisce l’accesso alle informazioni nell’ambito della procedura di discarico. Ora la Commissione ha invece la possibilità di decidere che cosa sottoporre a controllo. E' la stessa procedura utilizzata per il Mediatore. L’accordo quadro è anche in contrasto con il nostro Regolamento. All’articolo 64 si sancisce esplicitamente la parità tra Consiglio e Parlamento nell’ambito della procedura legislativa, quando la Commissione trasmette documenti. Ora solo il Presidente del Parlamento e i presidenti delle commissioni hanno il diritto di vedere diversi tipi di documenti non pubblici. I relatori non possono richiederli e men che meno i deputati. In quanto deputati, dobbiamo avere il diritto di farci consegnare i documenti quando vengono consegnati ad altri dalla Commissione. Tutti i presidenti dei gruppi erano d’accordo quando abbiamo iniziato il negoziato con la Commissione. Ora s’introduce un compromesso nel quale coloro che devono essere controllati possono decidere che cosa fare controllare. Il compromesso non corrisponde alle promesse di Prodi. Per questo invito a respingere la proposta oggi e a perfezionarla, al fine di poter votare una versione migliorata la prossima volta."@it9
lpv:translated text
"Madame la Présidente, l'accord-cadre constitue un certain progrès, mais il représente également un pas en arrière en ce qui concerne l'accès des députés aux informations émanant de la Commission. Mon groupe politique ainsi que l'intergroupe SOS Démocratie recommandent donc un report du vote afin que cet accord puisse être correctement examiné au sein de toutes les commissions parlementaires, principalement au sein de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission juridique et de la commission du contrôle budgétaire. Nous partageons la critique formulée par Mme Theato, la présidente de la commission du contrôle budgétaire, selon laquelle l'accord est carrément contraire à l'article 276 du traité, qui nous garantit l'accès à l'information dans le cadre de la procédure de décharge. La Commission a désormais la possibilité de déterminer les informations qu'elle veut fournir en vue des contrôles. C'est la même procédure que par rapport au Médiateur. L'accord-cadre est également contraire à notre propre règlement. L'article 64 exige explicitement, dans le cadre de la transmission de documents par la Commission, une égalité entre le Conseil et le Parlement en matière de procédure législative. En vertu de l'accord, seuls le président du Parlement et les présidents des commissions parlementaires pourront examiner les différents types de documents non officiels. Les rapporteurs ne pourront pas les exiger et encore moins les députés. En tant que députés, nous devrions avoir le droit d'obtenir de la Commission les documents qu'elle livre à d'autres. Tous les présidents de groupe étaient d'accord sur ce point au moment d'entamer les discussions avec la Commission. Un compromis a maintenant été élaboré de sorte que les personnes qui seront contrôlées pourront décider de ce qui sera contrôlé. Un tel compromis n'est pas conforme aux engagements formulés par M. Prodi. Je vous demande donc un rejet de la proposition aujourd'hui afin qu'elle soit améliorée et que nous puissions voter la prochaine fois en faveur d'une version améliorée."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000705.4.3-078"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph