Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-04-Speech-2-219"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000704.9.2-219"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Mme Nicole Péry, ma collègue, secrétaire d'État chargée des droits des femmes, présentera, dès la semaine prochaine, le programme de la présidence française dans ce domaine devant votre commission compétente. Je veux simplement donner ici quelques indications générales. Je dirai que, sous la présidence française, le Conseil devra traiter un certain nombre de dossiers relatifs à l'égalité entre les hommes et les femmes. Tout d'abord, la Commission vient d'adresser au Conseil une communication intitulée "Vers une stratégie-cadre communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes", ainsi qu’une proposition de décision du Conseil relative à un programme d'appui de la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 67/207/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne - et c'est déterminant - l'accès à l'emploi, la formation, la formation professionnelle et les conditions de travail. La présidence française, je vous le dis avec force, a déjà programmé la présentation de ces textes par la Commission. En ce qui concerne la proposition de décision relative à un programme sur la base de l'article 13 du traité, dans la mesure où le programme doit débuter le 1er janvier 2001, la présidence a pour objectif son adoption lors du Conseil "emploi-protection sociale" du 28 novembre prochain. S'agissant de la proposition de directive, la présidence française s'emploiera à faire progresser les travaux le plus avant possible. Hormis ces textes législatifs, le Conseil procédera, comme les années précédentes, à l'examen de la mise en œuvre par les États membres du programme d'action de Pékin. Par ailleurs, la présidence française organisera deux manifestations dans ce domaine : une conférence ministérielle, le 27 octobre à Paris, consacrée à trois sujets - les femmes et la prise de décisions, l'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle, le et également un colloque sur l'égalité professionnelle, le 24 novembre à Paris, portant sur les discriminations à l'embauche et les difficultés du retour à l'emploi. Vous pouvez donc être assurée que l'égalité entre les hommes et les femmes fera l'objet d'une attention toute particulière de la présidence française."@fr6
lpv:translated text
"Fru Nicole Péry, min kollega, statssekretæren med ansvarsområde om kvinders rettigheder, vil allerede i næste uge fremlægge formandskabets program på dette område for Deres kompetente udvalg Jeg vil sige så meget som, at Rådet under det franske formandskab skal behandle et vist antal sager, som vedrører ligheden mellem mænd og kvinder. Allerførst har Kommissionen netop sendt en redegørelse til Rådet med titlen "På vej mod en EF-rammestrategi for ligestilling mellem mænd og kvinder", foruden et forslag til Rådets afgørelse om et program til støtte for fællesskabernes strategi i forbindelse med lighed mellem kvinder og mænd, et forslag fra Europa-Parlamentet og Rådet om ændring af direktiv 67/207/EØF om indførelse af princippet om ligebehandling mellem mænd og kvinder, for så vidt angår - og dette er helt afgørende - adgang til beskæftigelse, uddannelse, erhvervsuddannelse og arbejdsvilkår. Det franske formandskab, det siger jeg Dem med eftertryk, har allerede programlagt, at Kommsissionen skal fremlægge disse tekster. Hvad angår forslaget til afgørelse om et program på grundlag af traktatens artikel 13, har formandskabet, i den udstrækning programmet skal træde i kraft den 1. januar 2001, som målsætning at få det vedtaget på mødet i Rådet (arbejds- og socialministrene) den 28. november i år. Når det gælder forslaget til direktiv, vil det franske formandskab lægge sig i selen for at få arbejdet til at nå så langt som vel muligt. Ud over disse lovgivningsmæssige tekster vil Rådet gå i gang med, i lighed med tidligere år, at undersøge medlemsstaternes gennemførelse af handlingsprogrammet fra Beijing. Endvidere vil det franske formandskab arrangere to manifestationer på området: en ministerkonference, den 27. oktober i Paris, forbeholdt tre emner - kvinder og beslutningstagning, sammenhængen mellem familieliv og arbejdsliv samt mainstreaming - og desuden et kollokvium om lighed på jobbet, den 24. oktober i Paris, omhandlende diskrimination i lønarbejdet og vanskelighederne ved at komme i arbejde igen. De kan altså være forvisset om, at ligheden mellem mænd og kvinder vil have det franske formandskabs helt særlige bevågenhed."@da1
"Frau Nicole Péry, meine Kollegin und Staatssekretärin für Frauenrechte, wird schon nächste Woche vor Ihrem zuständigen Ausschuß das Programm der französischen Präsidentschaft in diesem Bereich erläutern. Ich möchte hier lediglich einige allgemeine Angaben machen. Unter französischem Vorsitz wird der Rat einige Themen zu behandeln haben, die die Gleichbehandlung von Männern und Frauen betreffen. Zunächst hat die Kommission soeben dem Rat eine Mitteilung mit dem Titel „Für eine Rahmenstrategie der Gemeinschaft zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern“, einen Vorschlag für einen Beschluß des Rates über ein Programm zur Unterstützung der Gemeinschaftsstrategie auf dem Gebiet der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, einen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 67/207/EWG über die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich – und das ist entscheidend – des Zugangs zur Beschäftigung, der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie der Arbeitsbedingungen übermittelt. Die französische Präsidentschaft hat, wie ich nachdrücklich betonen möchte, die Vorlage dieser Texte durch die Kommission in ihrem Programm bereits eingeplant. Bezüglich des Vorschlags für einen Beschluß über ein Programm auf der Grundlage von Artikel 13 des Vertrags ist es Ziel des Vorsitzes, das Programm auf der Tagung des Rates „Beschäftigung-Sozialschutz“ am 28. November dieses Jahres zu verabschieden, sofern seine Laufzeit am 1. Januar 2001 beginnen soll. Was den Vorschlag für eine Richtlinie anbelangt, so wird die französische Präsidentschaft darum bemüht sein, die Arbeiten so weit wie möglich voranzutreiben. Neben dem Erlaß dieser Rechtsakte wird der Rat wie in den Vorjahren die Umsetzung des Pekinger Aktionsprogramms durch die Mitgliedstaaten überprüfen. Die französische Präsidentschaft plant ferner zwei Veranstaltungen in diesem Bereich: eine Ministerkonferenz am 27. Oktober in Paris zu drei Themen – Beteiligung von Frauen an Entscheidungsprozessen, Verbindung von Familien- und Berufsleben sowie ein Kolloquium über die Gleichbehandlung im Beruf am 24. November in Paris mit den beiden Themen Diskriminierung bei der Einstellung und Schwierigkeiten bei der Rückkehr ins Berufsleben. Sie dürfen also versichert sein, daß der Gleichbehandlung von Männern und Frauen die ganz besondere Aufmerksamkeit der französischen Präsidentschaft gelten wird."@de7
"Η κ. Nicole Péry, συνάδελφός μου Υπουργός αρμόδια για τα δικαιώματα των γυναικών, θα παρουσιάσει ήδη από την προσεχή εβδομάδα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής σας το πρόγραμμα της γαλλικής Προεδρίας στον τομέα αυτό. Εδώ θέλω απλά να δώσω ορισμένες γενικές ενδείξεις. Θα αναφέρω πως επί γαλλικής Προεδρίας το Συμβούλιο θα πρέπει να αντιμετωπίσει ορισμένα ζητήματα σχετικά με την ισότητα ανδρών και γυναικών. Κατ’ αρχάς, η Επιτροπής απηύθυνε πρόσφατα στο Συμβούλιο μια ανακοίνωση με τίτλο "Προς μια κοινοτική στρατηγική πλαίσιο σε θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών", καθώς και μια πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με ένα πρόγραμμα στήριξης της εφαρμογής της κοινοτικής στρατηγικής σε θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών, πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 67/207/ΕΟΚ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά - και είναι σημαντικό - την πρόσβαση στην απασχόληση, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τις συνθήκες εργασίας. Η γαλλική Προεδρία, σας το τονίζω, έχει ήδη προγραμματίσει την παρουσίαση αυτών των κειμένων από την Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά την πρόταση απόφασης σχετικά με ένα πρόγραμμα βάσει του άρθρου 13 της Συνθήκης, εφόσον το πρόγραμμα πρέπει να ξεκινήσει από 1ης Ιανουαρίου 2001, η Προεδρία σκοπεύει να το εγκρίνει στο Συμβούλιο "απασχόληση - κοινωνική προστασία" της 28ης Νοεμβρίου. Σχετικά με την πρόταση οδηγίας, η γαλλική Προεδρία θα φροντίσει να προοδεύσουν οι εργασίες όσο το δυνατόν περισσότερο. Εκτός αυτών των νομοθετικών κειμένων, το Συμβούλιο θα εξετάσει, όπως τα προηγούμενα έτη, την εφαρμογή από τα κράτη μέλη του προγράμματος δράσης του Πεκίνου. Εξάλλου, η γαλλική Προεδρία θα διοργανώσει δύο εκδηλώσεις στον τομέα αυτό: μια υπουργική διάσκεψη, στις 27 Οκτωβρίου στο Παρίσι, που θα είναι αφιερωμένη σε τρία θέματα - τις γυναίκες και τη λήψη αποφάσεων, τη διάρθρωση μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και το και επίσης ένα συμπόσιο για την επαγγελματική ισότητα, στις 24 Νοεμβρίου στο Παρίσι, με θέμα τις διακρίσεις κατά την πρόσληψη και τις δυσκολίες επιστροφής στην εργασία. Μπορείτε λοιπόν να είστε βεβαία ότι η γαλλική Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ισότητα ανδρών και γυναικών."@el8
". Mrs Nicole Péry, my colleague and Secretary of State for Women’s Rights, will outline next week the French presidency’s programme in this area to your committee responsible. My intention here is to simply give a few brief details. The Council, under the French Presidency intends to deal with several matters relating to sexual equality. Firstly, the Commission has just sent the Council a communication entitled ‘Towards a Community framework strategy for sexual equality’, also a proposal for a Council decision on a support programme for the community strategy on sexual equality, a proposal for a directive of the European Parliament and Council modifying Directive 67/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards – and this is crucial – access to jobs, training and vocational training and working conditions. The French presidency, I stress, has already timetabled the presentation of these Commission texts. As regards the proposal for a decision relating to a programme on the basis of Article 13 of the Treaty and the fact that the programme is due to start on 1 January 2001, the aim of the presidency is to adopt it during the ‘employment and social welfare’ council on 28 November. With regard to the proposal for a directive, the French Presidency shall endeavour to make as much progress as possible. Apart from these legislative texts, the Council, as in previous years, shall also to consider the implementation of the Beijing action plan by the Member States. What is more, the French Presidency will organise two events in relation to this: a ministerial conference on 27 October in Paris that will focus on three issues – women and decision-making, reconciling family life and professional life and mainstreaming – as well as a symposium on equality in the workplace on 24 November in Paris that will centre on discrimination in recruitment and the difficulties of returning to work. You therefore have my assurance that the French Presidency will grant the issue of sexual equality particular attention."@en3
"(FR) La Sra. Nicole Péry, mi colega, Secretaria de Estado encargada de los derechos de las mujeres, presentará, a partir de la semana próxima, el programa de la Presidencia francesa en ese ámbito ante la Comisión competente. Quiero solamente dar aquí algunas indicaciones generales. Diré que, bajo la Presidencia francesa, el Consejo deberá tratar cierto número de expedientes relativos a la igualdad entre hombres y mujeres. En primer lugar, la Comisión acaba de dirigir al Consejo una comunicación titulada “Hacia una estrategia marco comunitaria en materia de igualdad entre hombres y mujeres”, así como una propuesta de decisión del Consejo relativa a un programa de apoyo a la estrategia comunitaria en materia de igualdad entre hombres y mujeres, una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la directiva 67/207/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere - y eso es decisivo - al empleo, la formación, la formación profesional y las condiciones de trabajo. La Presidencia francesa, se lo garantizo, ya programó la presentación de esos textos por la Comisión. En lo que se refiere a la propuesta de decisión relativa a un programa basado en el artículo 13 del Tratado, en la medida en que el programa debe empezar el 1 de enero de 2001, el objetivo de la Presidencia es que se adopte durante el Consejo "empleo-protección social" del próximo 28 de noviembre. Referente a la propuesta de directiva, la Presidencia francesa se esforzará por hacer que los trabajos progresen lo más posible. Aparte de esos textos legislativos, el Consejo procederá, como en los años anteriores, al examen de la aplicación por los Estados miembros del programa de acción de Pekín. Por otra parte, la Presidencia francesa organizará dos manifestaciones en ese ámbito: una conferencia ministerial en Paris, el 27 de octubre, dedicada a tres asuntos - las mujeres y la toma de decisiones, la conciliación de la vida familiar y laboral, el y también en Paris, el 24 de noviembre, un coloquio sobre la igualdad profesional, que tratará de las discriminaciones en materia de contratación y de las dificultades del regreso al empleo. Puede por lo tanto estar segura de que la igualdad entre hombres y mujeres será objeto de una atención muy particular por parte de la Presidencia francesa."@es12
"Kollegani ja naisten oikeuksista vastaava valtiosihteeri Nicole Péry esittelee heti ensi viikolla puheenjohtajavaltio Ranskan tätä alaa koskevan ohjelman toimivaltaisessa valiokunnassanne. Haluan tässä vain tehdä muutamia yleisiä huomioita. Sanoisin, että Ranskan puheenjohtajakaudella neuvoston on määrä käsitellä muutamia asiakirjoja, jotka liittyvät miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon. Ensinnäkin komissio antoi neuvostolle äskettäin tiedonannon, jonka otsikkona on "Kohti miesten ja naisten välistä tasa-arvoa koskevaa yhteisön puitestrategiaa"; tarkasteltavana on myös neuvoston päätösehdotus, joka liittyy miesten ja naisten välistä tasa-arvoa koskevan yhteisön puitestrategian tukiohjelmaan, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotus, jolla muutetaan direktiiviä 67/207/ETY miesten ja naisten yhtäläisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanemisesta ja tämä on ratkaisevan tärkeää työnsaannissa, koulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja työoloissa. Sanon teille painokkaasti, että puheenjohtajavaltio Ranska on jo ottanut ohjelmaansa näiden komission tekstien esittelemisen. Sen päätösehdotuksen osalta, joka liittyy perustamissopimuksen 13 artiklaan perustuvaan ohjelmaan, sikäli kuin ohjelma on määrä aloittaa 1. tammikuuta 2001, puheenjohtajavaltion tavoitteena on hyväksyä ehdotus 28. marraskuuta pidettävässä työllisyyttä ja sosiaalista suojelua käsittelevässä neuvostossa. Direktiiviehdotuksen osalta puheenjohtajavaltio Ranska pyrkii edistämään työtä mahdollisimman pitkälle. Näiden lainsäädäntötekstien lisäksi neuvosto tarkastelee aiempien vuosien tavoin sitä, miten jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön Pekingin toimintaohjelman. Lisäksi puheenjohtajavaltio Ranska järjestää kaksi tähän alaan liittyvää tapahtumaa: Pariisissa 27. lokakuuta pidettävän ministerikonferenssin, joka on omistettu kolmelle aiheelle naiset ja päätöksenteko, perhe- ja työelämän yhteensovittaminen sekä valtavirtaistaminen sekä Pariisissa 24. marraskuuta pidettävän ammatilliseen tasa-arvoon liittyvän kokouksen, jossa käsitellään työhönotossa tapahtuvaa syrjintää ja työelämään palaamisen vaikeuksia. Voitte siis olla varma siitä, että miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon kiinnitetään aivan erityistä huomiota Ranskan puheenjohtajakaudella."@fi5
"La mia collega, signora Nicole Péry, Ministro per i diritti delle donne, a partire dalla settimana prossima presenterà alla vostra commissione competente il programma della Presidenza francese su questa materia. Mi limiterò quindi a darvi qualche indicazione generale. Nel semestre di Presidenza francese, il Consiglio dovrà trattare un certo numero di fascicoli sulla parità fra uomini e donne. La Commissione ha appena inviato al Consiglio una comunicazione intitolata “Verso una strategia-quadro comunitaria in materia di parità fra donne e uomini”, una proposta di decisione del Consiglio concernente un programma di sostegno alla strategia comunitaria in materia di parità fra donne e uomini e anche una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/207/CEE sull’applicazione del principio di pari trattamento fra uomini e donne - e questo è determinante – per quanto riguarda l’accesso all’occupazione, la formazione, la formazione professionale e le condizioni di lavoro. La Presidenza francese, lo dico con forza, ha già programmato la presentazione di questi testi da parte della Commissione. Per quanto attiene alla proposta di decisione su un programma ai sensi dell’articolo 13 del Trattato, poiché il programma deve iniziare il 1° gennaio 2001, l’obiettivo della Presidenza è adottarlo in occasione del Consiglio “Occupazione-protezione sociale” del 28 novembre prossimo. Per quanto concerne la proposta di direttiva, la Presidenza francese si adopererà per far avanzare i lavori il più possibile. Ad eccezione di questi testi legislativi, il Consiglio, come gli anni precedenti, procederà all’esame della messa a punto da parte degli Stati membri del programma d’azione di Pechino. Inoltre, la Presidenza francese organizzerà in questo campo due manifestazioni: una conferenza ministeriale, il 27 ottobre Parigi, dedicata a tre argomenti: le donne e il processo decisionale, la conciliazione della vita familiare con la vita professionale, il nonché un seminario sulla parità professionale, il 24 novembre a Parigi, che verterà sulle discriminazioni al momento dell’assunzione e le difficoltà di rientro nel mondo del lavoro. Può pertanto essere certa che la parità fra uomini e donne sarà oggetto di un’attenzione del tutto particolare da parte della Presidenza francese."@it9
". Mrs Nicole Péry, my colleague and Secretary of State for Women’s Rights, will outline next week the French presidency’s programme in this area to your committee responsible. My intention here is to simply give a few brief details. The Council, under the French Presidency intends to deal with several matters relating to sexual equality. Firstly, the Commission has just sent the Council a communication entitled ‘Towards a Community framework strategy for sexual equality’, also a proposal for a Council decision on a support programme for the community strategy on sexual equality, a proposal for a directive of the European Parliament and Council modifying Directive 67/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards – and this is crucial – access to jobs, training and vocational training and working conditions. The French presidency, I stress, has already timetabled the presentation of these Commission texts. As regards the proposal for a decision relating to a programme on the basis of Article 13 of the Treaty and the fact that the programme is due to start on 1 January 2001, the aim of the presidency is to adopt it during the ‘employment and social welfare’ council on 28 November. With regard to the proposal for a directive, the French Presidency shall endeavour to make as much progress as possible. Apart from these legislative texts, the Council, as in previous years, shall also to consider the implementation of the Beijing action plan by the Member States. What is more, the French Presidency will organise two events in relation to this: a ministerial conference on 27 October in Paris that will focus on three issues – women and decision-making, reconciling family life and professional life and mainstreaming – as well as a symposium on equality in the workplace on 24 November in Paris that will centre on discrimination in recruitment and the difficulties of returning to work. You therefore have my assurance that the French Presidency will grant the issue of sexual equality particular attention."@lv10
"Mevrouw Nicole Péry, de Franse staatssecretaris voor vrouwenrechten, zal vanaf volgende week het desbetreffende programma van het Franse voorzitterschap presenteren aan de bevoegde commissie van het Parlement. Ik wil hier alleen maar enkele algemene aanwijzingen geven. Onder het Franse voorzitterschap zal de Raad een aantal dossiers met betrekking tot de gelijkheid tussen mannen en vrouwen moeten behandelen. In de allereerste plaats heeft de Commissie onlangs een mededeling doen uitgaan naar de Raad, getiteld "Naar een communautaire kaderstrategie op het gebied van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen", alsook een voorstel voor een besluit van de Raad inzake een programma ter ondersteuning van de communautaire strategie inzake gelijke rechten voor mannen en vrouwen, een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 67/207/EEG betreffende de toepassing van het principe van de gelijke behandeling van vrouwen en mannen ten aanzien van - en dat is doorslaggevend - de toegang tot werk, onderwijs, beroepsscholing en werkomstandigheden. Het Franse voorzitterschap, dat zeg ik u met klem, heeft de presentatie van deze teksten door de Commissie al op de agenda staan. Wat betreft het voorstel voor een besluit inzake een programma op grond van artikel 13 van het Verdrag, is het voorzitterschap, met het oog op de startdatum van het programma op 1 januari 2001, voornemens om het aan te nemen op de Raad “Werkgelegenheid en Sociale Bescherming” van 28 november aanstaande. Wat het voorstel voor een richtlijn betreft, zal het Franse voorzitterschap zijn best doen om de werkzaamheden zo snel mogelijk te laten vooruitgaan. Behalve deze wetgevingsteksten zal de Raad, zoals in de voorbije jaren, toezien op de tenuitvoerlegging door de lidstaten van het actieprogramma van Peking. Het Franse voorzitterschap zal overigens twee bijeenkomsten organiseren rond dit thema: een ministeriële conferentie, op 27 oktober in Parijs, die gewijd is aan drie onderwerpen - vrouwen en besluitvorming, de relatie tussen gezinsleven en beroepsleven en een colloquium over de gelijkheid in het beroepsleven, op 24 november in Parijs, met betrekking tot de discriminatie bij de aanwerving van personeel en problemen in verband met de herintreding. U kunt er dus van op aan dat het Franse voorzitterschap bijzondere aandacht zal schenken aan de gelijke behandeling van mannen en vrouwen."@nl2
"Nicole Péry, a minha colega Secretária de Estado encarregue dos direitos das mulheres, apresentará, na próxima semana, o programa da Presidência francesa nesta área perante a vossa comissão competente. Quero apenas transmitir aqui algumas indicações gerais. Diria que, durante a Presidência francesa, o Conselho deverá tratar um certo número de relativos à igualdade entre homens e mulheres. Em primeiro lugar, a Comissão acaba de dirigir ao Conselho uma comunicação intitulada “Para uma estratégia­quadro comunitária em matéria de igualdade entre mulheres e homens”, assim como uma proposta de decisão do Conselho relativa a um programa de apoio da estratégia comunitária em matéria de igualdade entre mulheres e homens, uma proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que modifica a Directiva 67/207/CEE relativa à aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres no que respeita ­ o que é determinante ­ ao acesso ao emprego, à formação, à formação profissional e às condições de trabalho. A Presidência francesa, digo­lhes claramente, já programou a apresentação desses textos pela Comissão. No que se refere à proposta de decisão relativa a um programa baseado no artigo 13º do Tratado, na medida em que o programa deve arrancar em 1 de Janeiro de 2001, a Presidência tem por objectivo a sua adopção no Conselho “Emprego­Protecção social” de 28 de Novembro próximo. Quanto à proposta de directiva, a Presidência francesa fará os possíveis para os que trabalhos avancem o mais rapidamente possível. Além destes textos legislativos, o Conselho irá proceder, como nos anos anteriores, a uma análise da aplicação por parte dos Estados­Membros do programa de acção de Pequim. Por outro lado, a Presidência francesa organizará duas manifestações neste domínio: uma conferência ministerial, a 27 de Outubro em Paris, dedicada a três temas ­ as mulheres e a tomada de decisões, a articulação entre a vida familiar e a vida profissional, e o ­ e um colóquio sobre a igualdade profissional, em 24 de Novembro em Paris, sobre as discriminações na contratação e as dificuldades de retorno ao emprego. Assim, pode estar certa de que a igualdade entre homens e mulheres será objecto de uma atenção muito especial por parte da Presidência francesa."@pt11
"Nicole Péry, min kollega som är minister och statssekreterare med ansvar för kvinnors rättigheter, kommer att redan nästa vecka lägga fram det franska ordförandeskapets program på detta område inför behörigt utskott. Jag vill bara lämna några allmänna upplysningar. Under det franska ordförandeskapet skall rådet behandla ett antal ärenden som gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Till att börja med har rådet överlämnat ett meddelande med titeln "Gemenskapens ramstrategi för jämställdhet mellan kvinnor och män", och även ett förslag till rådets beslut om ett program för stöd till gemenskapsstrategin för jämställdhet mellan kvinnor och män, ett förslag till direktiv från Europaparlamentet och rådet om ändring av direktiv 67/207/EEG om genomförande av principen om likabehandling mellan kvinnor och män när det gäller – och det är avgörande – tillgång till sysselsättning, utbildning, yrkesutbildning samt arbetsvillkor. Det franska ordförandeskapet, det vill jag med kraft understryka, har redan planerat att kommissionen skall lägga fram dessa texter. När det gäller förslaget till beslut om ett program på grundval av artikel 13 i fördraget, om programmet måste inledas i januari 2001, har ordförandeskapet som målsättning att det skall antas vid rådet (sysselsättning och social trygghet) den 28 november i år. När det gäller förslaget till direktiv kommer det franska ordförandeskapet att anstränga sig för att arbetet skall framskrida så långt som möjligt. Utöver dessa lagstiftningstexter kommer rådet, liksom tidigare år, att granska hur medlemsstaterna har genomfört handlingsprogrammet från Peking. Det franska ordförandeskapet kommer också att genomföra två arrangemang på området: en ministerkonferens den 27 oktober i Paris som ägnas åt tre frågor: kvinnor och beslutsfattande, kombinationen av familje- och yrkesliv samt och även en konferens om jämställdhet i yrkeslivet, den 24 november i Paris, som skall handla om diskriminering vid anställning och svårigheter med att återgå till arbetet. Ni kan alltså vara säkra på att jämställdheten mellan kvinnor och män blir föremål för särskild uppmärksamhet under det franska ordförandeskapet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"mainstreaming"13,8,2,12,11,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph