Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-04-Speech-2-207"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000704.9.2-207"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - L'Union européenne met intégralement en œuvre toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris celles qui concernent l'Irak. La résolution 1284, adoptée le 17 décembre 1999, vise à reprendre les inspections de l'ONU et, en même temps, à permettre l'amélioration du programme dit "pétrole contre nourriture", puis à suspendre les sanctions contre l'Irak. L'Union européenne invite le gouvernement irakien à coopérer pleinement avec l'ONU et avec ses organes subsidiaires. Le Conseil constate que depuis la fin 1998, aucun contrôle n'a pu être effectué pour vérifier que l'Irak se conforme effectivement aux résolutions, tout à fait pertinentes, du Conseil de sécurité, notamment la résolution 687. Par conséquent, l'embargo décrété contre l'Irak reste d'application. Il est vrai, nous en sommes tout particulièrement conscients, qu'en Irak la situation humanitaire résultant de l'embargo est grave et même préoccupante, surtout pour les enfants irakiens. Le gouvernement irakien porte une responsabilité primordiale dans cette situation. Toutefois, comme l'a noté le panel d'experts présidé par l'ambassadeur Amorim en avril 1999, la population irakienne n'aurait pas à souffrir de telles privations sans la prolongation des mesures prises en 1991 par le Conseil de sécurité. La communauté internationale et le gouvernement irakien devraient tout mettre en œuvre pour que le programme "pétrole contre nourriture" profite pleinement au peuple irakien. À cet égard, le Conseil salue la création d'un groupe de travail des Nations unies chargé de faire des recommandations générales sur la manière d'améliorer l'efficacité des sanctions de l'ONU, notamment en les ciblant mieux, et d'éviter les souffrances humaines inutiles. Le Conseil a pris note du fait que le Conseil de sécurité des Nations unies a invité, dans sa résolution 1302, le Secrétaire général de l'ONU à nommer des experts indépendants pour préparer une étude approfondie sur la situation humanitaire en Irak."@fr6
lpv:translated text
"Den Europæiske Union iværksætter fuldt ud alle resolutioner fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, herunder resolutioner om Irak. Resolution 1284, som blev vedtaget den 17. december 1999, har til formål at genoptage FN's inspektioner og samtidig at muliggøre en forbedring af programmet "olie for mad", for siden at ophæve sanktionerne mod Irak. Den Europæiske Union opfordrer den irakiske regering til i fuldt omfang at samarbejde med FN og med dets underorganer. Rådet konstaterer, at der siden slutningen af 1998 ikke har kunnet gennemføres kontroller for at verificere, om Irak virkelig retter sig efter Sikkerhedsrådets resolutioner, som er helt igennem relevante, især resolution 687. Følgelig forbliver den embargo, der er dekreteret mod Irak, i kraft. Det er rigtigt, og det er vi os pinligt bevidst, at den humanitære situation i Irak som følge af embargoen er alvorlig, og sågar foruroligende, ikke mindst for irakiske børn. Den irakiske regering bærer hovedansvaret for denne situation. Men, som det ekspertpanel, som ambassadør Amorim var formand for, noterede, behøvede den irakiske befolkning ikke lide den slags afsavn, hvis det ikke var, fordi Sikkerhedsrådet havde forlænget de foranstaltninger, der blev truffet i 1991. Det internationale samfund og den irakiske regering burde gøre alt, for at programmet "olie for mad" fuldt ud kommer det irakiske folk til gode. I den forbindelse hilser Rådet det velkomment, at der i FN er nedsat en arbejdsgruppe med den opgave at fremkomme med generelle anbefalinger om, hvordan man kan forbedre effektiviteten af FN's sanktioner, i særdeleshed ved at målrette dem bedre, og undgå unødige menneskelige lidelser. Rådet har taget til efterretning, at De Forenede Nationers Sikkerhedsråd i resolution 1302 har opfordret FN's Generalsekretær til at udpege uafhængige eksperter til at gennemføre en dybtgående studie af den humanitære situation i Irak."@da1
"Sämtliche Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, einschließlich der Irak-Resolutionen, werden von der Europäischen Union vollständig angewandt. Nach der am 17. Dezember 1999 verabschiedeten Resolution 1284 sollen die UN-Inspektionen wiederaufgenommen sowie gleichzeitig die Verbesserung des Programms „Öl für Lebensmittel“ ermöglicht und sodann die Sanktionen gegen den Irak aufgehoben werden. Die Europäische Union fordert die irakische Regierung zur uneingeschränkten Zusammenarbeit mit der UNO und ihren Unterorganen auf. Der Rat stellt fest, daß seit Ende 1998 keine Kontrollen darüber durchgeführt werden konnten, daß sich der Irak tatsächlich an die, durchaus angebrachten, Resolutionen des Sicherheitsrats, insbesondere die UN-Resolution 687, hält. Das gegen den Irak verhängte Embargo gilt infolgedessen weiter. Zwar ist als Folge des Embargos – dessen sind wir uns ganz besonders bewußt – die humanitäre Lage im Irak vor allem für die dortigen Kinder ernst oder sogar besorgniserregend, wobei die irakische Regierung die Hauptverantwortung für diese Situation trägt. Das irakische Volk hätte jedoch, wie die Expertenkommission unter der Leitung des UN-Botschafters Celso Amorim im April 1999 feststellte, ohne die Verlängerung der 1991 vom Sicherheitsrat getroffenen Maßnahmen nicht unter solchen Entbehrungen zu leiden. Die internationale Gemeinschaft und die irakische Regierung sollten alles daran setzen, damit das Programm „Öl für Lebensmittel“ der irakischen Bevölkerung in vollem Umfang zugute kommt. Der Rat begrüßt in diesem Zusammenhang die Einrichtung einer UN-Arbeitsgruppe, die allgemeine Empfehlungen zur möglichen Verbesserung der Wirksamkeit der UN-Sanktionen, insbesondere durch ihren gezielteren Einsatz, sowie zur Vermeidung unnötigen menschlichen Leids unterbreiten soll. Der Rat hat zur Kenntnis genommen, daß der UN-Sicherheitsrat in seiner Resolution 1302 den UN-Generalsekretär aufgefordert hat, unabhängige Sachverständige mit einer eingehenden Studie zur humanitären Lage im Irak zu beauftragen."@de7
"Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει πλήρως όλα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν το Ιράκ. Το ψήφισμα 1284, που εγκρίθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1999, αποσκοπεί στην επανέναρξη των επιθεωρήσεων του ΟΗΕ και συγχρόνως στη βελτίωση του προγράμματος "πετρέλαιο για τρόφιμα" και στην αναστολή, εν συνεχεία, των κυρώσεων κατά του Ιράκ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την ιρακινή κυβέρνηση να συνεργαστεί πλήρως με τον ΟΗΕ και τα επικουρικά του όργανα. Το Συμβούλιο παρατηρεί ότι από τα τέλη του 1998 δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί κανένας έλεγχος, προκειμένου να επαληθευθεί ότι το Ιράκ συμμορφώνεται πράγματι προς τα απολύτως ορθά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, και ιδίως με το ψήφισμα 687. Συνεπώς, το εμπάργκο που έχει αποφασιστεί κατά του Ιράκ εξακολουθεί να ισχύει. Είναι γεγονός, το έχουμε συνειδητοποιήσει πολύ καλά, ότι στο Ιράκ η κατάσταση του πληθυσμού είναι λόγω του εμπάργκο από σοβαρή έως ανησυχητική, ιδίως για τα παιδιά. Η ιρακινή κυβέρνηση φέρει πρωταρχική ευθύνη για την κατάσταση αυτή. Ωστόσο, όπως παρατήρησε τον Απρίλιο 1999 το πάνελ εμπειρογνωμώνων με επικεφαλής τον Πρέσβη Amorim, ο ιρακινός πληθυσμός δεν θα υπέφερε από τέτοιες στερήσεις αν δεν παρατείνονταν τα μέτρα που έλαβε το Συμβούλιο Ασφαλείας το 1991. Η διεθνής κοινότητα και η ιρακινή κυβέρνηση θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια έτσι, ώστε ο ιρακινός λαός να ωφεληθεί πλήρως από το πρόγραμμα "πετρέλαιο για τρόφιμα". Προς τούτο, το Συμβούλιο χαιρετίζει τη σύσταση μιας ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών που έχει αναλάβει να διατυπώσει γενικές συστάσεις για το πώς θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των κυρώσεων του ΟΗΕ, ιδίως μέσω της καλύτερης στοχοθεσίας τους, και πώς θα αποφευχθούν τα άσκοπα ανθρώπινα βάσανα. Το Συμβούλιο σημείωσε το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε στο ψήφισμα 1302 τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να ορίσει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για να προετοιμάσουν μια σε βάθος έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπιστικών θεμάτων στο Ιράκ."@el8
". The European Union fully implements all United Nations Security Council resolutions, including those concerning Iraq. Resolution 1284, adopted on 17 December 1999, is aimed at recommencing UN inspections and, at the same time, improve the so-called “oil for food” programme”, and finally lifting the sanctions against Iraq. The European Union urges the Iraqi Government to cooperate fully with the UN and its supporting bodies. The Council notes that since 1998 no checks have been carried out to see whether Iraq is in fact complying with the wholly relevant Security Council resolutions, in particular Resolution 687. As a result, the embargo imposed on Iraq remains in force. We are well aware, it is true, of the serious and even worrying humanitarian situation that has arisen as a result of the embargo, particularly for the Iraqi children. The Iraqi Government is chiefly responsible for this. However, as the panel of experts presided by Ambassador Amorim noted in April 1999, the Iraqi population would not have suffered such privations had the measures taken in 1991 by the Security Council not had to have been extended. The international community and the Iraqi Government should do their utmost to ensure that the “oil for food” programme works to the full advantage of the Iraqi people. This is why the Council welcomes the creation of a United Nations working party that is responsible for making general recommendations on the way in which UN sanctions can be made more effective, for example by better targeting them, and on the ways in which needless human suffering can be avoided. The Council noted that the United Nations Security Council, in its Resolution 1302, invited the UN Secretary General to appoint independent experts to draw up an in-depth study on the humanitarian situation in Iraq."@en3
"(FR) La Unión Europea aplica integralmente todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluso las que se refieren a Irak. La Resolución 1284, adoptada el 17 de diciembre de 1999, tiende a la reanudación de las inspecciones de la ONU y, al mismo tiempo, al mejoramiento del programa llamado, "petróleo contra alimentos", y luego a la suspensión de las sanciones contra Irak. La Unión Europea invita al Gobierno de Irak a cooperar plenamente con la ONU y con sus órganos subsidiarios. El Consejo constata que desde finales de 1998, no se pudo realizar ningún control para verificar si Irak cumple efectivamente con las resoluciones, muy pertinentes, del Consejo de Seguridad, en particular la Resolución 687. Por consiguiente, el embargo decretado contra Irak sigue vigente. Es verdad, y estamos muy conscientes de ello, que la situación humanitaria generada en Irak por el embargo es grave e incluso preocupante, sobre todo para los niños iraquíes. El primer responsable de esa situación es el gobierno iraquí. Sin embargo, como lo hizo notar el panel de expertos presidido por el embajador Amorim en abril de 1999, la población iraquí no tendría que soportar tantas privaciones si no hubiesen sido prorrogadas las medidas tomadas por el Consejo de Seguridad en 1991. La comunidad internacional y el Gobierno iraquí deberían de hacer todo lo posible para que el pueblo iraquí se beneficie plenamente del programa “petróleo por alimentos”. A ese respecto, el Consejo acoge favorablemente la creación de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas encargado de formular recomendaciones generales sobre la manera de aumentar la eficacia de las sanciones de la ONU, orientándolas mejor, entre otras cosas, y de evitar sufrimientos humanos inútiles. El Consejo tomó nota del hecho de que, en su Resolución 1302, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas invitó al Secretario General de la ONU a nombrar expertos independientes para realizar un estudio detallado sobre la situación humanitaria en Irak."@es12
"Euroopan unioni panee kokonaisuudessaan täytäntöön kaikki Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat, myös ne, jotka koskevat Irakia. 17. joulukuuta 1999 hyväksytyn päätöslauselman 1284 tavoitteena on käynnistää uudelleen YK:n tarkastukset ja myötävaikuttaa niin sanotun "Ruokaa öljyä vastaan" -ohjelman parantamiseen sekä poistaa Irakin vastaiset pakotteet. Euroopan unioni kehottaa Irakin hallitusta tekemään täysimääräistä yhteistyötä YK:n ja sen elimien kanssa. Neuvosto toteaa, että vuoden 1998 loppupuolen jälkeen ei ole voitu mitenkään tarkastaa, noudattaako Irak tosiasiassa turvallisuusneuvoston aivan tarkoituksenmukaisia päätöslauselmia, erityisesti päätöslauselmaa 687. Tästä seuraa, että Irakia vastaan määrätty kauppasaarto on edelleen voimassa. On totta, ja olemme aivan erityisen vakuuttuneita siitä, että Irakin humanitaarinen tilanne on kauppasaarron vuoksi vakava ja jopa huolestuttava, erityisesti irakilaislasten kannalta. Irakin hallituksen vastuu on tässä tilanteessa perustavaa laatua. Kuitenkin, kuten suurlähettiläs Amorimin johtama asiantuntijapaneeli totesi huhtikuussa 1999, Irakin väestö ei joutuisi kärsimään tällaisesta puutteesta, jollei niitä toimia olisi pitkitetty, joihin turvallisuusneuvosto ryhtyi 1999. Kansainvälisen yhteisön ja Irakin hallituksen pitäisi tehdä kaikkensa, jotta "Ruokaa öljyä vastaan" -ohjelma hyödyttäisi täysimääräisesti Irakin väestöä. Tältä osin neuvosto suhtautuu myönteisesti sellaisen Yhdistyneiden Kansakuntien työryhmän perustamiseen, jonka tehtävänä on laatia yleisiä suosituksia siitä, miten voidaan lisätä YK:n pakotteiden tehokkuutta etenkin kohdistamalla ne paremmin ja välttää turha inhimillinen kärsimys. Neuvosto pani merkille, että Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto kehotti päätöslauselmassaan 1302 YK:n pääsihteeriä nimittämään riippumattomia asiantuntijoita, joiden tehtävänä on tutkia perusteellisesti Irakin humanitaarista tilannetta."@fi5
"L’Unione europea applica integralmente tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, comprese quelle sull’Iraq. La risoluzione 1284, adottata il 17 dicembre 1999, mira alla ripresa delle ispezioni dell’ONU e, allo stesso tempo, al miglioramento del programma “petrolio contro cibo” e successivamente a sospendere le sanzioni contro l’Iraq. L’Unione europea invita il governo iracheno a collaborare pienamente con l’ONU e con gli organi sussidiari. Il Consiglio constata che dalla fine del 1998, non è stato possibile effettuare alcun controllo per verificare se l’Iraq ottemperi effettivamente alle risoluzioni, senz’altro pertinenti, del Consiglio di sicurezza, in particolare alla risoluzione 687. Pertanto, l’embargo decretato contro l’Iraq resta in vigore. E’ vero, e ne siamo particolarmente consapevoli, che la situazione umanitaria in Iraq, dovuta all’embargo, è grave e addirittura preoccupante, soprattutto per i bambini. Il governo iracheno è il primo responsabile di questa situazione. Tuttavia, come è stato rilevato dal gruppo di esperti presieduto dall’ambasciatore Amorim nell’aprile del 1999, la popolazione irachena non soffrirebbe di tali privazioni senza la proroga delle misure decisa nel 1991 dal Consiglio di sicurezza. La comunità internazionale e il governo iracheno dovrebbero adoperarsi affinché il programma “petrolio contro cibo” giovi pienamente alla popolazione irachena. A tal proposito, il Consiglio accoglie con favore la creazione di un gruppo di lavoro delle Nazioni Unite incaricato di elaborare raccomandazioni generali sul modo di migliorare l’efficacia delle sanzioni dell’ONU, mirandole meglio al fine di evitare inutili sofferenze alla popolazione. Il Consiglio ha preso atto che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nella sua risoluzione 1302, ha invitato il Segretario generale dell’ONU a nominare degli esperti indipendenti per preparare uno studio approfondito sulla situazione umanitaria in Iraq."@it9
". The European Union fully implements all United Nations Security Council resolutions, including those concerning Iraq. Resolution 1284, adopted on 17 December 1999, is aimed at recommencing UN inspections and, at the same time, improve the so-called “oil for food” programme”, and finally lifting the sanctions against Iraq. The European Union urges the Iraqi Government to cooperate fully with the UN and its supporting bodies. The Council notes that since 1998 no checks have been carried out to see whether Iraq is in fact complying with the wholly relevant Security Council resolutions, in particular Resolution 687. As a result, the embargo imposed on Iraq remains in force. We are well aware, it is true, of the serious and even worrying humanitarian situation that has arisen as a result of the embargo, particularly for the Iraqi children. The Iraqi Government is chiefly responsible for this. However, as the panel of experts presided by Ambassador Amorim noted in April 1999, the Iraqi population would not have suffered such privations had the measures taken in 1991 by the Security Council not had to have been extended. The international community and the Iraqi Government should do their utmost to ensure that the “oil for food” programme works to the full advantage of the Iraqi people. This is why the Council welcomes the creation of a United Nations working party that is responsible for making general recommendations on the way in which UN sanctions can be made more effective, for example by better targeting them, and on the ways in which needless human suffering can be avoided. The Council noted that the United Nations Security Council, in its Resolution 1302, invited the UN Secretary General to appoint independent experts to draw up an in-depth study on the humanitarian situation in Iraq."@lv10
"De Europese Unie past alle resoluties van de VN-Veiligheidsraad integraal toe, inclusief de resoluties over Irak. Resolutie 1284, aangenomen op 17 december 1999, beoogt de hervatting van VN-inspecties en tezelfdertijd een verbetering van het programma "olie voor voedsel", en vervolgens, de opschorting van de sancties tegen Irak. De Europese Unie roept de Iraakse regering op om volledig samen te werken met de VN en de subsidiaire organen van de VN. De Raad merkt op dat sinds eind 1998 geen enkele controle kon worden uitgevoerd om te verifiëren of Irak zich daadwerkelijk houdt aan de resoluties, die met recht en reden zijn aangenomen door de Veiligheidsraad, met name resolutie 687. Bijgevolg blijft het embargo tegen Irak van toepassing. Het is waar, en we beseffen dat maar al te goed, dat ten gevolge van het embargo de humanitaire situatie in Irak zeer ernstig en zelfs zorgwekkend is, vooral voor de kinderen in Irak. Daarvoor is in de eerste plaats de Iraakse regering zelf verantwoordelijk. Desondanks, zoals het deskundigenpanel onder leiding van ambassadeur Amorim in april 1999 opmerkte, zou de Iraakse bevolking dit soort ontberingen niet hoeven te doorstaan indien de in 1991 door de Veiligheidsraad getroffen maatregelen niet werden verlengd. De internationale gemeenschap en de Iraakse regering moeten al het mogelijke doen om het Iraakse volk alle vruchten te laten plukken van het programma "olie voor voedsel". In dit opzicht verwelkomt de Raad de oprichting van een werkgroep van de Verenigde Naties die belast is met het opstellen van algemene aanbevelingen over manieren om de doeltreffendheid van de VN-sancties te verhogen, met name door ze beter af te stemmen op het doel en te vermijden dat mensen er onnodig onder lijden. De Raad heeft nota genomen van het feit dat de VN-Veiligheidsraad in resolutie 1302 de secretaris-generaal van de VN heeft opgeroepen om onafhankelijke deskundigen te benoemen, die een diepgaand onderzoek naar de mensenrechtensituatie in Irak moeten uitvoeren."@nl2
"A União Europeia põe integralmente em prática todas as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluindo as que dizem respeito o Iraque. A Resolução nº 1284, adoptada a 17 de Dezembro de 1999, visa retomar as inspecções da ONU e, simultaneamente, permitir a melhoria do programa dito “ ”, seguindo­se a suspensão das sanções contra o Iraque. A União Europeia convida o Governo iraquiano a cooperar plenamente com a ONU e com os seus órgãos subsidiários. O Conselho constata que, desde o final de 1998, não pôde ser efectuado nenhum controlo para verificar se o Iraque cumpre efectivamente as resoluções, perfeitamente pertinentes, do Conselho de Segurança, nomeadamente a resolução nº 687. Por conseguinte, o embargo decretado contra o Iraque continua em vigor. É um facto, como estamos muito concretamente conscientes, que, no Iraque, a situação humanitária resultante do embargo é grave e mesmo preocupante, sobretudo para as crianças. O Governo iraquiano tem uma responsabilidade primordial nesta situação. Todavia, como notou o painel de especialistas presidido pelo embaixador Amorim em Abril de 1999, a população iraquiana não teria de sofrer tais privações sem o prolongamento das medidas tomadas em 1991 pelo Conselho de Segurança. A comunidade internacional e o Governo iraquiano deveriam fazer todos os possíveis para que o programa “ ” fosse plenamente aproveitado pelo povo iraquiano. A este respeito, o Conselho saúda a criação de um grupo de trabalho das Nações Unidas encarregado de apresentar recomendações gerais sobre a maneira de melhorar a eficácia das sanções da ONU, nomeadamente definindo melhor o respectivo alvo, e de evitar os sofrimentos humanos inúteis. O Conselho tomou nota do facto de o Conselho de Segurança das Nações Unidas ter convidado, na sua Resolução nº 1302, o Secretário­Geral da ONU a nomear especialistas independentes para prepararem um estudo aprofundado sobre a situação humanitária no Iraque."@pt11
"Europeiska unionen genomför samtliga resolutioner från Förenta nationernas säkerhetsråd i sin helhet, inbegripet dem som gäller Irak. Resolution 1284, som antogs den 17 december 1999, syftar till att återuppta FN:s inspektioner och samtidigt förbättra programmet "olja mot mat", för att sedan avskaffa sanktionerna mot Irak. Europeiska unionen uppmanar den irakiska regeringen att fullständigt samarbeta med FN och dess underställda organ. Rådet konstaterar att sedan 1998 har man inte kunnat kontrollera om Irak verkligen följer säkerhetsrådets resolutioner, som är mycket relevanta, bl.a. resolution 687. Embargot mot Irak fortsätter därför att tillämpas. Vi är mycket medvetna om att den humanitära situationen i Irak till följd av embargot är allvarlig, och till och med oroande, särskilt för de irakiska barnen. Den irakiska regeringen har ett mycket stort ansvar för denna situation. Men såsom expertpanelen under ledning av ambassadör Amorim påpekade i april 1999 skulle inte den irakiska befolkningen behöva lida av sådana umbäranden om inte de åtgärder som vidtogs av säkerhetsrådet 1991 förlängts. Det internationella samfundet och den irakiska regeringen borde göra allt för att programmet "olja mot mat" fullständigt skall komma det irakiska folket till godo. I det hänseendet välkomnar rådet inrättandet av en arbetsgrupp inom Förenta nationerna med uppgift att lämna allmänna rekommendationer om hur FN:s sanktioner kan bli bättre, bl.a. genom att ringa in dem bättre, och undvika onödigt mänskligt lidande. Rådet har noterat att Förenta nationernas säkerhetsråd i sin resolution 1302 uppmanat FN:s generalsekreterare att utse oberoende experter för att förbereda en fördjupad undersökning om den humanitära situationen i Irak."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph