Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-04-Speech-2-189"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000704.9.2-189"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Co . - Il existe effectivement un projet, des études quant au transfert des eaux du Rhône vers la Catalogne. Mais ce projet n'engage pas, en tout cas pas à ce stade, les autorités françaises ni d'ailleurs les autorités espagnoles. Par ailleurs, il existe une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Elle vient d'être adoptée en procédure de conciliation le 29 juin 2000. Il est à remarquer que le projet de cette directive-cadre a notamment comme objectif la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, ainsi que l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Il fixe les principes de base d'une politique de l'eau durable dans l'Union européenne et repose sur les principes du Traité, notamment ceux de précaution, d'action préventive et de correction par priorité à la source des atteintes à l'environnement, ainsi que sur le principe du pollueur-payeur. Il est à noter que ce projet devrait s'appliquer aussi bien aux eaux de surface qu'aux eaux souterraines et que l'objet en est de prévenir toute nouvelle dégradation, de promouvoir une utilisation durable fondée sur la protection à long terme des ressources disponibles en eau et de contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses. Le projet vise à parvenir à un bon état de toutes ces masses d'eau à travers une série de mesures à prendre par les États membres et cela selon un échéancier déterminé. Il s'ensuit que tout projet de transport d'eau sur de longues distances devra tenir compte des objectifs esquissés ci-dessus. D'autre part, il y a lieu d'observer que toute initiative de ce genre doit obligatoirement faire l'objet d'une évaluation à la fois socio-économique et environnementale."@fr6
lpv:translated text
"Der findes faktisk et projekt, nemlig undersøgelser angående overførsel af vand fra Rhônen til Catalonien. Men dette projekt involverer ikke, i hvert fald ikke på dette stadium, de franske myndigheder, eller for den sags skyld de spanske myndigheder. I øvrigt findes der et forslag til direktiv fra Europa-Parlamentet og Rådet, som opstiller rammer for en EU-politik på vandområdet. Det er netop blevet vedtaget ved forligsproceduren den 29. juni 2000. Det skal bemærkes, at udkastet til dette rammedirektiv især sigter mod at bevare, beskytte og forbedre miljøkvaliteten, foruden forsigtig og rationel anvendelse af naturressourcerne. Det fastlægger principperne for en bæredygtig vandpolitik i Den Europæiske Union og hviler på traktatens principper, især principperne om forsigtighed, forebyggende handling og korrigerende indgriben helst ved kilden til overgreb mod miljøet, såvel som på princippet om at forureneren betaler. Det skal bemærkes, at dette udkast bør gælde såvel overfladevand som grundvand, og at målet med det er at forebygge enhver ny forringelse, at fremme en bæredygtig anvendelse, som bygger på langsigtet beskyttelse af de tilgængelige vandressourcer, og at bidrage til at dæmpe virkningerne af oversvømmelser og tørke. Udkastet sigter mod at nå frem til en god tilstand for alle disse vandmasser gennem en række skridt, som medlemsstaterne skal iværksætte med baggrund i en bestemt tidshorisont. Det kan heraf udledes, at ethvert projekt om transport af vand over store afstande, bør tage hensyn til de ovenfor skitserede målsætninger. Derudover er der grund til at gøre opmærksom på, at ethvert initiativ af denne slags obligatorisk skal igennem en evaluering, både af dets socio-økonomiske og dets miljømæssige aspekter."@da1
"Es gibt in der Tat ein Projekt, es gibt Studien zum Wassertransfer von der Rhône nach Katalonien. Doch dieses Projekt ist, zumindest im gegenwärtigen Stadium, nicht bindend für die französischen Behörden und auch nicht für die spanischen Behörden. Des weiteren gibt es einen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen im Bereich der Wasserpolitik. Die Annahme im Vermittlungsverfahren erfolgte am 29. Juni 2000. Hervorheben möchte ich, daß der Entwurf dieser Rahmenrichtlinie insbesondere die Erhaltung, den Schutz und die Verbesserung der Umweltqualität sowie die umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen zum Ziel hat. Er legt die grundlegenden Prinzipien für eine nachhaltige Wasserpolitik in der Europäischen Union fest und beruht auf den Grundsätzen des Vertrags, insbesondere denen der Vorsorge und Vorbeugung, dem Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie auf dem Verursacherprinzip. Vermerkt sei, daß dieser Entwurf sowohl für Oberflächen- als auch für Grundwasser gelten sollte, wobei das Ziel darin besteht, jede weitere Beeinträchtigung zu verhindern, eine nachhaltige Nutzung auf der Grundlage des langfristigen Schutzes der verfügbaren Wasserressourcen zu fördern und dazu beizutragen, die Auswirkungen von Überschwemmungen und Trockenzeiten zu verringern. In dem Entwurf ist vorgesehen, daß die Verbesserung des Wasserzustandes über eine Reihe von Maßnahmen erreicht werden soll, die von den Mitgliedstaaten nach einem bestimmten Zeitplan umzusetzen sind. Daraus folgt, daß bei jedem Wassertransfer-Projekt über weite Strecken die eben dargelegten Ziele berücksichtigt werden müssen. Des weiteren ist festzustellen, daß für jede Initiative dieser Art obligatorisch eine Einschätzung der sozioökonomischen Folgen und der Umweltverträglichkeit vorzunehmen ist."@de7
"Υπάρχει πράγματι ένα σχέδιο, υπάρχουν μελέτες για τη μεταφορά των υδάτων του Ροδανού προς την Καταλωνία. Όμως αυτό το σχέδιο, στο παρόν στάδιο τουλάχιστον, δεν δεσμεύει ούτε τις γαλλικές ούτε τις ισπανικές αρχές. Υπάρχει εξάλλου μια πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που θεσπίζει ένα πλαίσιο κοινοτικής πολιτικής στον τομέα των υδάτων. Μόλις εγκρίθηκε με τη διαδικασία συνδιαλλαγής στις 29 Ιουνίου 2000. Πρέπει να σημειωθεί ότι το σχέδιο αυτής της οδηγίας πλαισίου αποσκοπεί βασικά στη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως και στη συνετή και λογική χρήση των φυσικών πόρων. Καθορίζει τις βασικές αρχές μιας βιώσιμης πολιτικής των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδράζεται στις αρχές της Συνθήκης, και ιδίως στις αρχές της προφύλαξης, της προληπτικής δράσης και της διόρθωσης κατά προτεραιότητα στην πηγή των επιθέσεων κατά του περιβάλλοντος όπως και στην αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει". Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το σχέδιο θα πρέπει να εφαρμοστεί και για τα επιφανειακά και για τα υπόγεια ύδατα και ότι στόχος είναι να προλάβουμε οποιαδήποτε νέα υποβάθμιση, να προωθήσουμε μια βιώσιμη χρήση βασισμένη στην μακροπρόθεσμη προστασία των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και να συμβάλουμε στον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών από τις πλημμύρες και τις ξηρασίες. Το σχέδιο επιδιώκει να επιτύχει την καλή κατάσταση όλων αυτών των υδάτινων μαζών μέσω σειράς μέτρων, που θα πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Εξυπακούεται ότι κάθε σχέδιο μεταφοράς ύδατος σε μεγάλη απόσταση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους προαναφερθέντες στόχους. Από την άλλη πλευρά, είναι σκόπιμο να παρατηρήσουμε ότι κάθε πρωτοβουλία τέτοιου είδους πρέπει υποχρεωτικά να αξιολογηθεί και από κοινωνικοοικονομική και από περιβαλλοντική άποψη."@el8
"Co . There is indeed a project, or rather studies, in progress with regard to the transportation of water from the Rhone to Catalonia, but – for the time being at least – it does not involve the French or Spanish authorities. What is more, the European Parliament and the Council have put forward a proposal for a directive establishing a framework for a community water policy. It was adopted recently through a conciliation procedure on 29 June 2000. It should be noted that this framework directive is primarily aimed at conserving, protecting and improving the quality of the environment, as well as promoting the careful and rational use of natural resources. It sets out the basic principles for a sustainable water policy in the European Union based on the principles enshrined in the Treaty, for example those relating to precautionary, preventative and corrective action by according priority to the source of the threats to the environment, as well as the polluter-pays principle. It must be noted that this project should also apply to both surface and ground water with the aim of preventing any further deterioration, promoting the sustainable use of water based on the long-term protection of available water resources and helping to mitigate the effects of floods and droughts. The project is designed to ensure that these water sources are maintained in good condition through a series of measures that Member States are to implement according to a specific timetable. On the other hand, it follows that all initiatives of this type must automatically be subject to both a socio-economic and environmental assessment."@en3
"(FR) Existe efectivamente un proyecto, unos estudios relativos al transporte de las aguas del Ródano hacia Cataluña. Pero ese proyecto no compromete, por lo menos en esta fase, a las autoridades francesas, ni tampoco a las españolas. Por otra parte, existe una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que establece el marco de una política comunitaria en el ámbito del agua. Acaba de ser adoptada en procedimiento de conciliación el 29 de junio del 2000. Cabe notar que el proyecto de esa directiva marco tiene como objetivo, entre otras cosas, la preservación, la protección y el mejoramiento de la calidad del medio ambiente, así como la utilización prudente y racional de los recursos naturales. Fija los principios básicos de una política sostenible del agua en la Unión Europea y se basa en los principios del Tratado, en especial los de precaución, de acción preventiva y de reducción en la fuente de los daños al medio ambiente como prioridad, así como en el principio de quien contamina paga. Es preciso notar que ese proyecto debería de aplicarse tanto a las aguas superficiales como a las aguas subterráneas y tiene por objeto prevenir cualquier nueva degradación, fomentar una utilización duradera basada en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles y contribuir a atenuar los efectos de las inundaciones y de las sequías. El proyecto tiende a lograr el buen estado de todas las masas de agua por medio de une serie de medidas que deberán tomar los Estados miembros de acuerdo a un calendario determinado. Por lo tanto cualquier proyecto de transporte de agua a larga distancia tendrá que tomar en cuenta los objetivos antes mencionados. Por otra parte, cabe hacer notar que cualquier iniciativa de ese tipo debe obligatoriamente ser sometido a una evaluación a la vez socio-económica y medioambiental."@es12
"Sellainen hanke on tosiaankin olemassa, ja Rhône-joen vesien siirtämistä kohti Kataloniaa tutkitaan. Tämä hanke ei kuitenkaan sido ainakaan tässä vaiheessa sen enempää Ranskan kuin Espanjankaan viranomaisia. Toisaalta on olemassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, jossa asetetaan puitteet vesialaan liittyvälle yhteisön politiikalle. Se hyväksyttiin sovittelumenettelyssä 29. kesäkuuta 2000. On huomattava, että tämän puitedirektiiviehdotuksen tavoitteena on erityisesti ympäristön laadun säilyttäminen, suojeleminen ja parantaminen samoin kuin luonnonvarojen varovainen ja järkevä käyttäminen. Siinä asetetaan perusperiaatteet Euroopan unionin kestävälle vesipolitiikalle, ja se perustuu perustamissopimuksen periaatteisiin, erityisesti niihin, jotka liittyvät ennalta varautumiseen, ennaltaehkäiseviin toimiin, siihen, että ympäristövahingot pyritään ensisijaisesti torjumaan niiden lähteellä, sekä saastuttaja maksaa -periaatteeseen. On pantava merkille, että tätä hanketta on määrä soveltaa niin pintavesiin kuin maanalaisiin vesiinkin ja että hankkeen tavoitteena on estää kaikenlainen uusi pilaantuminen, edistää kestävää käyttöä, joka perustuu saatavilla olevien vesivarojen kauaskantoiseen suojelemiseen, sekä edistää tulvien ja kuivien kausien vaikutuksien lieventämistä. Hankkeen tarkoituksena on saada kaikki nämä vesimassat hyvään kuntoon sellaisten toimien avulla, joihin jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tietyn aikataulun mukaisesti. Tästä seuraa, että kaikissa pitkien matkojen taakse ulottuvissa vedenkuljetushankkeissa on otettava huomioon edellä mainitut tavoitteet. Toisaalta on syytä huomauttaa, että kaikkia tämäntapaisia aloitteita on arvioitava sekä sosioekonomiselta että ympäristölliseltä kannalta."@fi5
"Effettivamente, esiste un progetto, degli studi sul trasporto d’acqua dal Rodano verso la Catalogna. Tale progetto, tuttavia, non impegna, e comunque non in questa fase, le autorità francesi né, d’altro canto, le autorità spagnole. Esiste d’altronde una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro per una politica comunitaria delle acque e che è appena stata adottata con procedura di conciliazione, il 29 giugno 2000. E’ opportuno rilevare che il progetto di questa direttiva quadro si prefigge l’obiettivo di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente nonché l’utilizzo prudente e razionale delle risorse naturali, stabilisce i principi di base di una politica dell’acqua durevole nell’Unione europea e poggia sui principi del Trattato, segnatamente il principio di precauzione, di azione preventiva e di correzione, prioritariamente alla fonte, di minacce per l’ambiente, nonché sul principio “chi inquina, paga”. E’ d’uopo rilevare che tale progetto dovrebbe essere valido per le acque di superficie e per le acque sotterranee e che lo scopo è di prevenire ogni nuovo degrado, di promuovere un utilizzo durevole fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse d’acqua disponibili e di contribuire ad attenuare gli effetti delle inondazioni e delle siccità. Il progetto si prefigge di conseguire un buono stato di tutte queste masse d’acqua tramite una serie di misure che gli Stati membri debbono attuare secondo un preciso calendario. Ne deriva che qualsiasi progetto di trasporto d’acqua su lunghe distanze dovrà tenere conto degli obiettivi che vi ho menzionato. D’altro canto, occorre rilevare che ogni iniziativa di questo genere deve obbligatoriamente essere sottoposta a una valutazione ambientale e socioeconomica."@it9
"Co . There is indeed a project, or rather studies, in progress with regard to the transportation of water from the Rhone to Catalonia, but – for the time being at least – it does not involve the French or Spanish authorities. What is more, the European Parliament and the Council have put forward a proposal for a directive establishing a framework for a community water policy. It was adopted recently through a conciliation procedure on 29 June 2000. It should be noted that this framework directive is primarily aimed at conserving, protecting and improving the quality of the environment, as well as promoting the careful and rational use of natural resources. It sets out the basic principles for a sustainable water policy in the European Union based on the principles enshrined in the Treaty, for example those relating to precautionary, preventative and corrective action by according priority to the source of the threats to the environment, as well as the polluter-pays principle. It must be noted that this project should also apply to both surface and ground water with the aim of preventing any further deterioration, promoting the sustainable use of water based on the long-term protection of available water resources and helping to mitigate the effects of floods and droughts. The project is designed to ensure that these water sources are maintained in good condition through a series of measures that Member States are to implement according to a specific timetable. On the other hand, it follows that all initiatives of this type must automatically be subject to both a socio-economic and environmental assessment."@lv10,10
"Er bestaat inderdaad een studieproject met betrekking tot de wateraanvoer van de Rhône naar Catalonië. Maar dit project schept geen verplichtingen, althans niet in deze fase, voor de Franse autoriteiten, en overigens ook niet voor de Spaanse. Er bestaat overigens een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad dat een kader schept voor een communautair beleid op het gebied van water. Dit voorstel voor een kaderrichtlijn werd op 29 juni 2000 goedgekeurd in het kader van de bemiddelingsprocedure. Het heeft met name als doel het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, alsook het behoedzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het legt de grondbeginselen vast voor een duurzaam waterbeleid in de Europese Unie en berust op de beginselen van het Verdrag, met name het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen worden te bestreden, en het beginsel dat de vervuiler betaalt. Dit project moet zich bezighouden met zowel oppervlaktewater als grondwater en heeft tot doel iedere verdere verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen, de gevolgen van droogten en overstromingen te beperken en bij te dragen tot een duurzaam watergebruik, gebaseerd op de bescherming op lange termijn van de beschikbare waterreserves. Het project wil alle watermassa's in goede staat brengen door middel van een door de lidstaten uit te voeren maatregelenpakket, en dit volgens een vast tijdschema. Daaruit volgt dat ieder project waarbij water over lange afstand getransporteerd wordt, rekening zal moeten houden met de hierboven vermelde doelstellingen. Aan de andere kant moet worden opgemerkt dat dergelijke initiatieven onderworpen moeten worden aan een verplichte evaluatie, zowel van de milieueffecten als van de sociaal-economische aspecten."@nl2
"Existe efectivamente um projecto, estudos relativos à transferência das águas do Ródano para a Catalunha. Mas esse projecto não compromete, pelo menos nesta fase, as autoridades francesas, nem aliás as autoridades espanholas. Por outro lado, existe uma proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um quadro relativo à política comunitária no domínio da água, a qual acaba de ser adoptada em processo de conciliação a 29 de Junho de 2000. Note­se que o projecto desta directiva­quadro tem nomeadamente por objectivo a preservação, a protecção e a melhoria da qualidade ambiental, assim como a utilização prudente e racional dos recursos naturais. Define os princípios básicos de uma política da água duradoura na União Europeia e fundamenta­se nos princípios do Tratado, nomeadamente nos princípios da precaução, da acção preventiva e da correcção por prioridade à fonte dos atentados ambientais, assim como no princípio do poluidor­pagador. Note­se que este projecto deveria ser aplicado, quer às águas de superfície, quer às águas subterrâneas, e que o seu objecto é o de prevenir qualquer nova degradação, promover uma utilização duradoura baseada na protecção a longo prazo dos recursos disponíveis em água e contribuir para atenuar os efeitos das inundações e das secas. O projecto visa conseguir um bom estado de todas essas massas de água através de uma série de medidas a tomar pelos Estados­Membros, segundo um determinado. Evidentemente que qualquer projecto de transporte de água a longa distância deverá ter em linha de conta os objectivos referidos acima. Por outro lado, há que observar que qualquer iniciativa deste género tem obrigatoriamente de ser objecto de uma avaliação socioeconómica e ambiental."@pt11
"Det finns mycket riktigt ett förslag och undersökningar har genomförts när det gäller överföring av vatten från Rhône till Katalonien. Men förslaget berör, åtminstone på det här stadiet, inte de franska myndigheterna och för övrigt inte heller de spanska. Det finns också ett förslag till direktiv från Europaparlamentet och rådet som fastställer en ram för en gemenskapspolitik när det gäller vatten. Det har just antagits i ett medlingsförfarande, den 29 juni 2000. Det bör noteras att förslaget till detta ramdirektiv bl.a. har som målsättning att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet, liksom att försiktigt och rationellt utnyttja naturresurserna. Det fastställer grundprinciperna för en hållbar vattenpolitik i Europeiska unionen och bygger på fördragets principer, bl.a. dem om försiktighet, förebyggande åtgärder och i första hand korrigering av miljöangrepp vid källan, samt på principen om att förorenaren betalar. Det bör noteras att förslaget skulle tillämpas på såväl ytvatten som grundvatten och att syftet är att förebygga varje ny form av försämring, främja en hållbar användning som bygger på långsiktigt skydd av tillgängliga vattenresurser och bidra till att minska effekterna av översvämningar och torka. Förslaget syftar till att uppnå en god standard för allt detta vatten, genom en rad åtgärder som skall vidtas av medlemsstaterna och enligt en fastställd tidsplan. Härav följer att alla förslag till vattentransport med långa avstånd bör beakta ovannämnda målsättningar. Man bör även notera att varje initiativ av detta slag absolut måste bli föremål för både en socio-ekonomisk och en miljömässig utvärdering."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Moscovici,"5,8,12,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph