Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-03-Speech-1-112"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000703.8.1-112"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, chers collègues, Mme Paciotti a fourni un excellent travail, très conséquent, précis dans ses réflexions et équilibré dans ses conclusions. Elle prend autant en considération la nécessaire protection des personnes contre toute utilisation abusive d'informations les concernant que le besoin de trouver rapidement un accord avec les États-Unis afin de ne pas freiner le développement du commerce. À l'heure où le développement d'une société de l'information grâce aux nouvelles technologies apparaît comme une certitude, il nous semble primordial de mettre dès aujourd'hui en place les outils nécessaires pour protéger le consommateur comme le citoyen des abus inhérents aux techniques du marketing et des techniques novatrices, très avides d'informations précises. Notre rapporteur a souligné, dans le cadre d'un accord avec les États-Unis, combien ce pays était dépourvu de toute norme juridiquement contraignante en matière de protection des données à caractère personnel. Les entreprises américaines peuvent donc utiliser toutes les données qu'elles souhaitent sans que l'État fédéral trouve à y redire. Il nous semble particulièrement dangereux que la Commission soit prête à entériner un accord qui n'apporte que très peu de garanties pour le citoyen. La sphère de sécurité que nous proposent les autorités américaines n'offre aucune protection. En effet, il s'agit d'une norme volontaire que s'appliqueraient elles-mêmes les entreprises américaines et encore, seulement vis-à-vis des Européens. De plus, ce texte ne permet pas aux citoyens d'ester en justice si leurs droits sont bafoués. Au moment où, après des années de discussion, le Conseil semble prêt à mettre en place une véritable instance européenne de contrôle de l'utilisation des données à caractère personnel, il serait particulièrement dommage de relâcher la pression sur nos exigences en la matière vis-à-vis des pays tiers en général et des États Unis en particulier. Il s'agit là d'une condition sine qua non d'une protection réelle des libertés individuelles des citoyens. Pour finir, je rappellerai à la Commission que la protection des données à caractère personnel fait partie intégrante..."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, kære kolleger, fru Paciotti har leveret et fremragende stykke arbejde, som er meget konsekvent og præcist i sine overvejelser og afbalanceret i sine konklusioner. Hun overvejer såvel den nødvendige beskyttelse af individer mod enhver form for misbrug af personoplysninger som behovet for at indgå en hurtig aftale med USA for ikke at bremse udviklingen på handelsområdet. På et tidspunkt, hvor udviklingen af et informationssamfund takket være de nye teknologier synes at være uigenkaldelig, må det være af altovervejende betydning for os allerede fra i dag at implementere de nødvendige redskaber for at beskytte forbrugeren såvel som borgeren mod det misbrug, som uhjælpeligt er forbundet med marketingmetoder og de nyskabende teknikker, der er yderst griske efter nøjagtige informationer. Med hensyn til en aftale med USA har vores ordfører understreget, i hvor høj grad dette land manglede enhver form for juridisk bindende standard for databeskyttelse af personoplysninger. De amerikanske virksomheder kan således bruge alle de data, de ønsker, uden at Forbundsstaten kan komme med nogen indvendinger. Vi mener, at det er yderst farligt, at Kommissionen er klar til at ratificere en aftale, der kun indeholder meget få garantier til borgeren. Det safe harbor-princip, som de amerikanske myndigheder foreslår os, yder ingen beskyttelse. Faktisk drejer det sig om en frivillig standard, som de amerikanske virksomheder pålægger sig selv, og desuden kun i forhold til europæerne. Derudover levner teksten ikke mulighed for klageadgang for borgerne, hvis deres rettigheder overtrædes. På et tidspunkt, hvor Rådet efter flere års forhandlinger synes klar til at etablere en veritabel europæisk kontrolinstans for brug af personoplysninger, ville det være yderst ærgerligt at slække på vores krav desangående over for tredjelande i almindelighed og USA i særdeleshed. Det drejer sig her om et ufravigeligt krav om reel beskyttelse af borgernes individuelle frihedsrettigheder. Til slut vil jeg minde Kommissionen om, at databeskyttelse af personoplysninger er en integreret del af ..."@da1
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Paciotti hat eine ausgezeichnete Arbeit vorgelegt, die sehr konsequent, genau durchdacht und mit ausgewogenen Schlußfolgerungen versehen ist. Sie berücksichtigt sowohl den erforderlichen Schutz von Personen gegen den Mißbrauch von sie betreffenden Informationen als auch die Notwendigkeit, zu einer schnellen Einigung mit den USA zu gelangen, um nicht die Handelsentwicklung zu hemmen. Zu einer Zeit, in der die Entwicklung der Informationsgesellschaft dank der neuen Technologien zur Gewißheit wird, ist es unseres Erachtens dringend notwendig, sofort die erforderlichen Instrumente bereitzustellen, um Verbraucher wie Bürger vor der mißbräuchlichen Anwendung der ausgesprochen informationsintensiven Marketingtechniken und neuen Technologien zu schützen. Unsere Berichterstatterin hat im Zusammenhang mit einem Abkommen mit den USA darauf hingewiesen, wie sehr es in diesem Land an rechtlich verbindlichen Vorschriften bezüglich des Schutzes personenbezogener Daten fehlt. Demnach können amerikanische Unternehmen alle gewünschten Daten nutzen, ohne daß der Staat etwas dagegen einwenden könnte. Es erscheint uns besonders gefährlich, daß die Kommission bereit ist, ein Abkommen zu schließen, daß dem Bürger nur geringe Sicherheiten bietet. Der Sichere Hafen, den uns die amerikanischen Behörden vorschlagen, bietet keinerlei Schutz, denn es handelt sich um eine freiwillige Regelung, die von den amerikanischen Unternehmen selbst und zudem nur gegenüber Europäern angewendet werden würde. Darüber hinaus räumt dieser Text den Bürgern nicht die Möglichkeit einer Klage ein, falls ihre Rechte mißachtet werden. Zu einem Zeitpunkt, da der Rat nach jahrelangen Diskussionen bereit zu sein scheint, eine europäische Kontrollinstanz für die Nutzung personenbezogener Daten einzusetzen, wäre es besonders bedauerlich, unsere diesbezüglichen Anforderungen gegenüber Drittländern im allgemeinen und den USA im besonderen herunterzuschrauben. Es handelt sich um eine Grundvoraussetzung für einen wirklichen Schutz der persönlichen Freiheiten der Bürger. Abschließend möchte ich die Kommission daran erinnern, daß der Schutz personenbezogener Daten ein fester Bestandteil..."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η κ. Paciotti παρήγαγε μια άριστη εργασία, πολύ συνεπή, ακριβή στις απόψεις της και ισορροπημένη στα συμπεράσματά της. Λαμβάνει υπόψη της τόσο την αναγκαία προστασία των ατόμων ενάντια σε οποιαδήποτε κατάχρηση ως προς τη χρήση πληροφοριών που τους αφορούν, όσο και την ανάγκη άμεσης σύναψης μιας συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να μην εμποδιστεί η ανάπτυξη του εμπορίου. Την εποχή που η ανάπτυξη μιας κοινωνίας της πληροφορίας χάρη στις νέες τεχνολογίες παρουσιάζεται ως βεβαιότητα, κατά τη γνώμη μας είναι κεφαλαιώδους σημασίας να θεσπίσουμε από τώρα τα όργανα που απαιτούνται για την προστασία του καταναλωτή και τον πολίτη από τις εγγενείς παραβιάσεις στις τεχνικές του μάρκετινγκ και στις καινοτόμες τεχνικές, οι οποίες διψούν για ακριβείς πληροφορίες. Η εισηγήτριά μας τόνισε, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο αυτή η χώρα στερείται οποιουδήποτε νομικά περιοριστικού κανόνα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις επομένως μπορούν να χρησιμοποιούν όσα δεδομένα επιθυμούν χωρίς η Ομοσπονδιακή Πολιτεία να μπορεί να καταδικάσει αυτή την πρακτική. Κατά τη γνώμη μας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο το γεγονός ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να επικυρώσει μια συμφωνία η οποία παρέχει ελάχιστες εγγυήσεις για τον πολίτη. Ο ασφαλής λιμένας που μας προτείνουν οι αμερικανικές αρχές δεν παρέχει καμία προστασία. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για έναν εθελοντικό κανόνα που θα εφαρμόσουν από μόνες τους οι αμερικανικές επιχειρήσεις και μάλιστα μόνο έναντι των Ευρωπαίων. Επιπλέον, αυτό το κείμενο δεν δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων σε περίπτωση καταπάτησης των δικαιωμάτων τους. Τη στιγμή που, μετά από χρόνια συζητήσεων, το Συμβούλιο δείχνει έτοιμο να εφαρμόσει μια πραγματική ευρωπαϊκή αρχή ελέγχου της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα ήταν πράγματι θλιβερό να χαλαρώσουμε την πίεση ως προς τις απαιτήσεις μας επί του θέματος έναντι των τρίτων χωρών γενικά και των Ηνωμένων Πολιτειών ειδικότερα. Πρόκειται για έναν όρο εκ των ων ουκ άνευ για μια ουσιαστική προστασία των ατομικών ελευθεριών των πολιτών. Τελειώνοντας, θα υπενθυμίσω στην Επιτροπή ότι η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος..."@el8
"Mr President, ladies and gentlemen, Mrs Paciotti has produced an excellent, very logical report, precise in its observations and balanced in its conclusions. She has taken account both of the requisite protection for individuals against any misuse of their own personal data and of the need to reach an agreement with the United States as quickly as possible so as not to put a brake upon the development of trade. At a time when it seems certain that an information society will be developed on the back of the new technologies, we think it vital immediately to implement the means needed to protect the consumer and the citizen from the abuses inherent in the marketing and innovative techniques that are so greedy for accurate information. In the context of an agreement with the United States, the rapporteur emphasised the extent to which this country lacked any legally binding standard on personal data protection. So American firms may use all the data they wish without the Federal State finding fault with this. We feel that it is particularly dangerous that the Commission should be willing to ratify an agreement that offers so few guarantees for the citizen. The ‘safe harbour’ system proposed by the American authorities offers no protection at all. It is a voluntary standard which American firms would themselves apply internally and then only with regard to Europeans. This text, moreover, does not give citizens the right to go to court if their rights are flouted. It would be a great shame, particularly now that, after years of discussion, the Council appears to be willing to set up a proper European body to monitor the use of personal data, if we were to ease off the pressure in terms of our demands on the subject with regard to third countries in general and the United States in particular. It is a condition for any real protection of citizens’ individual liberties. In conclusion, I should like to remind the Commission that personal data protection is an integral part..."@en3
"(FR) Señor Presidente, queridos colegas, la Sra. Paciotti ha realizado un trabajo excelente, muy consecuente, preciso en sus reflexiones y equilibrado en sus conclusiones. Considera tanto la protección necesaria de las personas contra cualquier uso abusivo de la información que les atañe como la necesidad de alcanzar rápidamente un acuerdo con los Estados-Unidos para no frenar el desarrollo del comercio. En el momento en que el desarrollo de una sociedad de la información gracias a las nuevas tecnologías aparece como una certeza, nos parece esencial poner en marcha desde hoy mismo las herramientas necesarias para proteger tanto al consumidor como al ciudadano de los abusos inherentes a las técnicas del marketing y de las técnicas innovadoras, muy ávidas de información precisa. Nuestra ponente ha subrayado, dentro del marco de un acuerdo con los Estados Unidos, hasta qué punto este país esta desprovisto de cualquier norma jurídicamente apremiante en materia de protección de datos personales. Las empresas americanas pueden pues utilizar todos los datos que deseen sin que el Estado federal tenga nada que objetar. Nos parece especialmente peligroso que la Comisión esté dispuesta ratificar un acuerdo que aporta muy pocas garantías al ciudadano. Los principios estadounidenses de puerto seguro que nos proponen las autoridades americanas no ofrecen ninguna protección. En efecto, se trata de una norma voluntaria que las mismas empresas aplicarían y aún así, sólo respecto a Europeos. Además, este texto no permite a los ciudadanos entablar acciones judiciales si sus derechos se ven burlados. En un momento en que, tras años de debate, el Consejo parece preparado a poner en marcha una verdadera instancia europea de control del uso de los datos personales, sería una verdadera pena soltar la presión con respecto a nuestras exigencias en la materia con respecto a terceros países en general y a los Estados Unidos en particular. Se trata de una condición sine qua non de una protección real de las libertades individuales de los ciudadanos. Para terminar, recordaré a la Comisión que la protección de los datos personales es parte íntegra..."@es12
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, jäsen Paciottin mietintö on erinomainen; erittäin johdonmukaista ja tarkkaa pohdintaa, jonka johtopäätökset ovat tasapainoisia. Jäsen Paciotti huomioi sekä välttämättömän henkilösuojan kaikkea henkilötietojen väärinkäyttöä vastaan sekä tarpeen aikaansaada pikaisesti sopimus aikaan Yhdysvaltojen kanssa, jotta kaupan kehitystä ei jarruteta. Hetkellä, jolloin uusien teknologioiden ansiosta kehittyvä tietoyhteiskunta on väistämätön ilmiö, meistä on ensiarvoisen tärkeää kehittää tarvittavat välineet suojelemaan kuluttajaa kansalaisena markkinointitekniikkaan liittyvältä väärinkäytöltä ja uusimmalta teknologialta, jolle tarkat tiedot ovat hyvin tarpeellisia. Mitä tulee sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa, mietinnön laatija korosti, että Yhdysvalloissa ei ole ollut minkäänlaisia juridisia velvoitteita henkilötietosuojaan liittyvissä asioissa. Amerikkalaiset yritykset voivat siis käyttää mitä tietoja haluavat, ilman että liittovaltiolla on mitään sanottavaa asiaan. Meistä on erityisen vaarallista, että komissio on valmis laillistamaan sellaisen sopimuksen, joka takaa kansalaisille vain hyvin vähän turvaa. Amerikkalaisten viranomaisten ehdottama safe harbor -periaate ei takaa minkäänlaista suojaa. On itse asiassa kysymys vain vapaaehtoisesta ohjeesta, jota amerikkalaiset yritykset itse soveltaisivat, ja vieläpä vain eurooppalaisten kohdalla. Lisäksi tämä sopimus ei anna kansalaisille mahdollisuutta nostaa syytettä, jos heidän oikeuksistaan ei piitata. Sitten, kun vuosia kestäneen keskustelun jälkeen neuvosto vaikuttaa olevan valmis muodostamaan todellisen eurooppalaisen toimielimen, joka valvoo henkilötietojen käyttöä, olisi erityisen ikävää tinkiä vaatimuksistamme muita maita, erityisesti Yhdysvaltoja kohtaan. Tämä on ehdoton edellytys todelliselle kansalaisten yksilönvapauden suojelulle. Lopuksi haluaisin muistuttaa komissiota siitä, että henkilötietosuoja kuuluu olennaisesti..."@fi5
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, la onorevole Paciotti ha reso un ottimo lavoro, molto coerente, preciso nelle considerazioni ed equilibrato nelle conclusioni. La relazione si occupa sia della necessaria tutela delle persone contro l'abuso delle informazioni che li riguardano, sia dell'esigenza di trovare rapidamente un accordo con gli Stati Uniti per non frenare lo sviluppo degli scambi. Nel momento in cui lo sviluppo di una società dell'informazione appare una certezza grazie alle nuove tecnologie, ci sembra fondamentale mettere in campo fin da oggi tutti gli strumenti necessari per tutelare il consumatore e il cittadino dagli abusi derivanti dalle tecniche di marketing e dalle tecnologie innovative, tanto avide di informazioni precise. Nel quadro di un accordo con gli Stati Uniti, il nostro relatore ha sottolineato quanto questo paese sia privo di qualsiasi norma giuridicamente vincolante in materia di tutela dei dati di carattere personale. Le imprese americane possono dunque utilizzare tutti i dati che ritengono opportuno senza che lo Stato federale vi trovi nulla da eccepire. Ci sembra particolarmente rischioso che la Commissione sia disposta a ratificare un accordo che dà soltanto pochissime garanzie al cittadino. La sfera di sicurezza che ci propongono le autorità americane non offre alcuna tutela. In effetti, si tratta di una norma volontaria che le imprese americane si autoapplicherebbero comunque soltanto rispetto agli europei. Inoltre, questo testo non permetterebbe ai cittadini di agire in giustizia qualora i loro diritti venissero calpestati. Proprio adesso che, dopo anni di discussione, il Consiglio sembra disposto a creare una vera propria istanza europea di controllo dell'utilizzo dei dati a carattere personale, sarebbe un vero peccato allentare la pressione sulle nostre esigenze in materia rispetto ai paesi terzi in generale e agli Stati Uniti in particolare. Si tratta di una condizione per una protezione reale delle libertà individuali dei cittadini. Per concludere, ricorderei alla Commissione che la tutela dei dati a carattere personale è parte integrante..."@it9
"Mr President, ladies and gentlemen, Mrs Paciotti has produced an excellent, very logical report, precise in its observations and balanced in its conclusions. She has taken account both of the requisite protection for individuals against any misuse of their own personal data and of the need to reach an agreement with the United States as quickly as possible so as not to put a brake upon the development of trade. At a time when it seems certain that an information society will be developed on the back of the new technologies, we think it vital immediately to implement the means needed to protect the consumer and the citizen from the abuses inherent in the marketing and innovative techniques that are so greedy for accurate information. In the context of an agreement with the United States, the rapporteur emphasised the extent to which this country lacked any legally binding standard on personal data protection. So American firms may use all the data they wish without the Federal State finding fault with this. We feel that it is particularly dangerous that the Commission should be willing to ratify an agreement that offers so few guarantees for the citizen. The ‘safe harbour’ system proposed by the American authorities offers no protection at all. It is a voluntary standard which American firms would themselves apply internally and then only with regard to Europeans. This text, moreover, does not give citizens the right to go to court if their rights are flouted. It would be a great shame, particularly now that, after years of discussion, the Council appears to be willing to set up a proper European body to monitor the use of personal data, if we were to ease off the pressure in terms of our demands on the subject with regard to third countries in general and the United States in particular. It is a condition for any real protection of citizens’ individual liberties. In conclusion, I should like to remind the Commission that personal data protection is an integral part..."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, mevrouw Paciotti heeft voortreffelijk werk verricht. Haar verslag is samenhangend en nauwkeurig en haar conclusies zijn zeer evenwichtig. De rapporteur houdt zowel rekening met het feit dat de mensen tegen elk misbruik van informatie over hen moeten worden beschermd als met het feit dat wij met de Verenigde Staten zo snel mogelijk een akkoord moeten sluiten om de ontwikkeling van de handel niet af te remmen. Nu dankzij nieuwe technologieën de totstandkoming van een informatiemaatschappij blijkbaar een vaststaand feit is, vinden wij het van het grootste belang dat wij nu al de nodige maatregelen treffen om de consumenten en burgers te beschermen tegen de misbruik van verkoopbevorderende en innoverende technieken, waarvoor zeer nauwkeurige informatie nodig is. Onze rapporteur heeft er, met betrekking tot een akkoord met de Verenigde Staten, op gewezen dat in dat land geen enkele juridisch bindende regeling inzake de bescherming van persoonsgegevens bestaat. Amerikaanse ondernemingen mogen dus alle gegevens gebruiken zonder dat de federale overheid daaraan iets kan doen. Wij vinden het zeer gevaarlijk dat de Commissie bereid is in te stemmen met een akkoord dat de burgers slechts zeer weinig garanties biedt. De veilige haven die de Amerikanen ons voorstellen, biedt geen enkele bescherming. Het gaat immers om een vrijwillige norm die de Amerikaanse ondernemingen dan nog uitsluitend tegenover de Europeanen zouden toepassen. Bovendien biedt de tekst de burgers niet de mogelijkheid een vordering in te stellen als hun rechten met voeten worden getreden. Nu de Raad na jarenlange discussies blijkbaar bereid is een Europese instantie op te richten die op het gebruik van persoonsgegevens toeziet, mogen wij onze eisen tegenover derde landen in het algemeen en de Verenigde Staten in het bijzonder niet versoepelen. Dat is een onontbeerlijke voorwaarde om de persoonlijke vrijheden van onze burgers echt te kunnen beschermen. Tenslotte herinner ik de Commissie eraan dat de bescherming van persoonsgegevens een wezenlijk bestanddeel is van ..."@nl2
"Senhor Presidente, caros colegas, a senhora deputada Paciotti realizou um excelente trabalho, muito consequente, preciso nas suas reflexões e equilibrado nas suas conclusões. Toma em consideração tanto a necessária protecção das pessoas contra qualquer utilização abusiva de informações que lhes digam respeito como a necessidade de se chegar rapidamente a acordo com os Estados Unidos, de forma a não travar o desenvolvimento do comércio. Neste momento em que o desenvolvimento de uma sociedade da informação graças às novas tecnologias surge como uma certeza, parece-nos primordial pôr imediatamente em prática os utensílios necessários à protecção do consumidor e do cidadão dos abusos inerentes às técnicas do e das técnicas inovadoras, muito ávidas de informações concretas. Como frisou a nossa relatora, no âmbito de um acordo com os Estados Unidos, este país está completamente desprovido de qualquer norma jurídica coerciva em matéria de protecção dos dados de carácter pessoal. Assim, as empresas americanas podem usar todos os dados que desejarem sem que o Estado federal possa interferir. Parece-nos particularmente perigoso que a Comissão esteja disposta a aprovar um acordo que dá muito poucas garantias ao cidadão. A esfera de segurança que nos propõem as autoridades americanas não oferece qualquer protecção. Com efeito, trata-se de uma norma voluntária que seriam as próprias empresas americanas a aplicar a si próprias, e ainda por cima apenas face aos Europeus. Além disso, este texto não permite aos cidadãos recorrerem à justiça se os seus direitos forem ignorados. Neste momento em que, após anos de discussão, o Conselho parece disposto a criar uma verdadeira instância europeia de controlo da utilização dos dados de carácter pessoal, seria particularmente lamentável relaxar a pressão das nossas exigências na matéria perante os países terceiros em geral e os Estados Unidos em particular. Trata-se de uma condição de uma real protecção das liberdades individuais dos cidadãos. Para terminar, recordaria à Comissão que a protecção dos dados de carácter pessoal faz parte integrante…"@pt11
"Herr talman, kära kolleger! Paciotti har utfört ett utmärkt arbete som är mycket konsekvent och precist i kommentarerna och balanserat i slutsatserna. Hon tar lika stor hänsyn till det nödvändiga skyddet av personer mot varje form av felaktigt utnyttjande av personlig information, som till behovet av att snabbt träffa en överenskommelse med Förenta staterna om att inte bromsa utvecklingen av handeln. I en tid när vi kan vara säkra på att informationssamhället tack vare den nya tekniken kommer att utvecklas anser vi det grundläggande att redan i dag inrätta nödvändiga verktyg för att skydda både konsumenter och medborgare mot missbruk med hjälp av marknadsföringsteknik och nyskapande teknik, ett område där man är mycket intresserad av exakt information. Vår föredragande betonade inom ramen för ett avtal med Förenta staterna i vilken grad detta land saknar varje form av juridiskt tvingande norm när det gäller att skydda uppgifter av personlig karaktär. De amerikanska företagen kan alltså utnyttja alla uppgifter de vill utan att den federala staten finner anledning att invända mot det. Det förefaller oss särskilt farligt att kommissionen är beredd att fastställa ett avtal som endast ger mycket små garantier för medborgaren. Den säkerhetssfär som de amerikanska myndigheterna föreslår ger inget som helst skydd. Det handlar om en frivillig norm som de amerikanska företagen skulle tillämpa på sig själva, och dessutom endast gentemot européer. Dessutom gör texten det inte möjligt för medborgarna att föra talan inför rätta om deras rättigheter skulle kränkas. När nu rådet efter år av diskussioner förefaller berett att inrätta en verklig europeisk instans för att kontrollera uppgifter av personlig karaktär skulle det vara mycket tråkigt att minska våra krav i frågan gentemot tredje land i allmänhet och Förenta staterna i synnerhet. Det handlar om ett oeftergivligt villkor för att verkligen skydda medborgarnas individuella friheter. Avslutningsvis vill jag erinra kommissionen om att skyddet av uppgifter av personlig karaktär är en fullständig del av..."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph