Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-06-15-Speech-4-022"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000615.2.4-022"4
lpv:hasSubsequent
lpv:spoken text
"Nous avons présenté des propositions sur les marchés publics, les services postaux et la politique d'entreprise. Nous présenterons prochainement des orientations concernant le nouvel Agenda social européen, pour faire face aux problèmes d'exclusion sociale que j'ai évoqués tout à l'heure et qui demeurent. Nous avons également contribué à l'élaboration de la Charte pour les petites entreprises, qui a été évoquée par M. Gama et qui sera adoptée à Feira. Le groupe de travail à haut niveau sur la protection sociale prépare son rapport intermédiaire à propos de la modernisation et de l'amélioration de la protection sociale. Sur tous ces sujets, je veux redire que votre Assemblée a aussi joué un grand rôle. Nous sommes, en particulier, heureux de l'adoption rapide du nouveau cadre réglementaire pour le commerce électronique et nous espérons, nous sommes sûrs de la même collaboration fructueuse entre le Parlement, le Conseil et la Commission tout au long de la procédure législative pour progresser aussi rapidement sur chacun des axes définis à Lisbonne. Nous formons le vœu qu'à Feira le Conseil européen prenne acte de tous ces progrès accomplis. Mais le Conseil européen devra aussi donner une impulsion nouvelle pour intensifier ces efforts, notamment dans les domaines où une action à court terme est encore nécessaire pour atteindre les objectifs de Lisbonne. Je pense à l'abaissement des coûts d'Internet, à la mise en œuvre du plan d'action pour les services financiers, à la création d'un espace européen pour la recherche et pour le ciel unique, enfin aux efforts accrus pour améliorer le niveau d'emploi, lutter contre l'exclusion et préparer le nouvel Agenda social. Tout ceci exige un engagement de tous les acteurs concernés, une impulsion politique pour arrêter les mesures nécessaires, mais à notre tour nous devrons traduire cette volonté politique, Mesdames, Messieurs, le moment venu, en dépenses prioritaires, tant au niveau de l'Union qu'au niveau des États membres. Là encore, Feira, peut-être, pourrait donner un signal dans cette direction. J'en termine, Mesdames et Messieurs les Députés, non sans avoir évoqué en style télégraphique trois points qui sont signalés dans le domaine économique et financier. Tout d'abord, celui que présentera Pedro Solbes concernant les grandes orientations de la politique économique et de la coordination qui s'y attache et qui est essentielle pour un meilleur équilibre entre les deux piliers de l'union économique et monétaire. Nous sommes persuadés que les lignes directrices ainsi définies sont, avec les processus de Luxembourg, Cardiff et Cologne, essentielles pour une bonne avancée vers les objectifs de Lisbonne. Ensuite, la Grèce, qui a fait un formidable effort de convergence, de telle sorte que nous sommes en mesure, comme la Commission l'a proposé, d'élargir la zone euro à ce pays. À Feira, les chefs d'État et de gouvernement devraient donc suivre les recommandations que nous leur présenterons. Le paquet fiscal, enfin. Le Conseil, vous le savez, n'est pas parvenu à un accord, mais les discussions continuent. Il y aura, le 18 juin, un Conseil "écofin" extraordinaire, et nous espérons qu'il ouvrira la voie à un accord, pourvu que toutes les parties démontrent leur bonne volonté et leur désir d'aboutir. Nous l'avons vu à travers les différentes interventions, les sujets importants ne manquent pas, même si nous devrons concentrer l'attention et l'énergie politique sur les trois points essentiels que j'ai évoqués : réforme institutionnelle, relations extérieures et PESC, ainsi que le suivi de Lisbonne. Mesdames et Messieurs, un Conseil européen est le résultat d'une présidence. Je veux dire, au nom de la Commission, combien la présidence portugaise a été réellement active. Mais un Conseil européen, c'est aussi le résultat des efforts déployés par chaque institution. Aussi suis-je convaincu, grâce aux efforts de tous, que le Conseil européen de Feira permettra de progresser sur tous ces sujets fondamentaux, de mieux répondre aux défis de l'ensemble de l'Union, de mieux répondre aux attentes des citoyens de nos quinze pays, mais aussi et encore aux attentes, que j'ai évoquées tout à l'heure, des citoyens des douze pays d'Europe centrale, orientale, baltique et méditerranéenne qui vont bientôt nous rejoindre."@fr6
lpv:translated text
"Vi har fremsat forslag om de offentlige markeder, posttjenesterne og virksomhedspolitikken. Vi vil i nær fremtid fremlægge retningslinjerne vedrørende den nye europæiske sociale Agenda med henblik på at imødegå problemerne med social udstødelse, som jeg omtalte for lidt siden, og som stadig er de samme. Vi har ligeledes bidraget til udarbejdelsen af chartret for de små virksomheder, som blev omtalt af hr. Gama, og som skal vedtages i Feira. Gruppen på Højt Niveau om Social Beskyttelse forbereder sin interimsrapport om modernisering og forbedring af den sociale beskyttelse. Om alle disse emner kan jeg sige, at Parlamentet også har spillet en stor rolle. Vi er specielt glade for den hurtige vedtagelse af det nye regelsæt for elektronisk handel, og vi håber på, vi er sikre på det samme frugtbare samarbejde mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen under hele den lovgivningsmæssige procedure, så vi kan gøre lige så hurtige fremskridt inden for hver af de andre retninger, som blev udstukket i Lissabon. Vi fremsætter det ønske, at Det Europæiske Råd i Feira vil anerkende alle disse reelle fremskridt. Men Det Europæiske Råd bør også give en ny tilskyndelse til at intensivere disse bestræbelser, især på de områder hvor det stadig er nødvendigt med en kortsigtet aktion for at indfri målene fra Lissabon. Jeg tænker på sænkningen af Internetomkostningerne, på iværksættelse af handlingsplanen for de finansielle tjenester, på etablering af et europæisk område for forskning og fælles luftrum, og på en øget indsats for at forbedre beskæftigelsesniveauet, kæmpe mod udstødelse og forberede den nye sociale Agenda. Alt dette forudsætter engagement af alle implicerede parter, foruden en politisk igangsættende kraft for at få vedtaget de nødvendige forholdsregler, men det er op til os, mine damer og herrer, når tiden er inde, at omsætte denne politiske vilje til prioriterede udgifter, såvel på unionsniveau som i medlemsstaterne. Også her kan Feira måske give et signal i denne retning. Jeg er ved at være ved vejs ende, mine damer og herrer, men ikke uden i telegrafisk stil at omtale tre punkter, som er nævnt på det økonomiske og finansielle område. For det første det punkt, som Pedro Solbes vil præsentere om de store linjer i den økonomiske politik og i den koordinering, der hører med til den, og som er væsentlig for en bedre ligevægt mellem de to søjler i Den Økonomiske og Monetære Union. Vi er overbeviste om, at de hovedlinjer, der således er fastlagt, sammen med Luxembourg-, Cardiff- og Kölnprocesserne, er helt centrale for et stort skridt fremad imod målsætningerne fra Lissabon. Dernæst Grækenland, som har gjort en formidabel indsats for konvergens, så vi nu er i stand til, som Kommissionen har foreslået, at udvide eurozonen med dette land. I Feira bør stats- og regeringscheferne således følge de anbefalinger, vi vil give dem. Endelig er der skattepakken. Som De ved, er Rådet ikke nået til enighed herom, men drøftelserne fortsætter. Der skal den 18. juni afholdes et ekstraordinært møde i ØKOFIN-Rådet, og vi håber, at det vil bane vejen for en aftale, forudsat alle parter demonstrerer deres gode vilje og ønske om at nå et resultat. Som vi har set det af de mange forskellige indlæg, skorter det ikke på vigtige emner, selv om vi bør koncentrere opmærksomheden og den politiske energi om de tre væsentlige punkter, som jeg omtalte: reform af institutionerne, udenrigspolitik og FUSP og opfølgning af Lissabon-topmødet. Mine damer og herrer, et Europæisk Råd markerer afslutningen på et formandskab. Jeg vil på Kommissionens vegne bevidne, hvor aktivt det portugisiske formandskab har været. Men et Europæisk Råd er også resultatet af de anstrengelser, hver enkelt institution har udfoldet. Jeg er derfor overbevist om, at Det Europæiske Råd i Feira, takket være alles indsats, vil gøre det muligt at gøre fremskridt inden for alle disse grundlæggende emner, at levere bedre svar på de udfordringer, hele Unionen står overfor, at være i stand til bedre at imødekomme forventningerne fra borgerne i vores 15 lande, men også, som jeg var inde på for lidt siden, forventningerne fra borgerne i Mellem- og Østeuropa, Baltikum og Middelhavsregionen, som snart slutter sig til os."@da1
"Wir haben Vorschläge zum öffentlichen Beschaffungswesen, zu den Postdiensten und zur Unternehmenspolitik vorgelegt. In Kürze werden wir Leitlinien zur neuen europäischen Sozialagenda vorlegen, um die weiter bestehenden Probleme der sozialen Ausgrenzung anzugehen, die ich vorhin erwähnte. Wir waren weiterhin an der Erarbeitung der Charta für Kleinunternehmen beteiligt, die Herr Gama erwähnte und die in Feira angenommen werden soll. Die hochrangige Arbeitsgruppe zum Sozialschutz bereitet ihren Zwischenbericht über die Verbesserung und Modernisierung des Sozialschutzes vor. Bei allen diesen Themen hat, wie ich nochmals unterstreichen möchte, Ihr Parlament eine große Rolle gespielt. Wir sind insbesondere über die rasche Annahme des neuen Rechtsrahmens für den elektronischen Handel erfreut, und wir hoffen oder vielmehr sind überzeugt, daß die gleiche fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Parlament, Rat und Kommission auch während des gesamten Legislativverfahrens zum Tragen kommt, damit ebenso rasche Fortschritte in jedem der in Lissabon vorgezeichneten Bereiche erzielt werden. Wir haben den Wunsch, daß der Europäische Rat in Feira alle diese erreichten Fortschritte offiziell zur Kenntnis nimmt. Er soll jedoch auch neue Impulse zur Intensivierung dieser Anstrengungen insbesondere in den Bereichen geben, in denen gegenwärtig noch Handlungsbedarf zur Erreichung der Ziele von Lissabon besteht. Ich denke hierbei an die Verringerung der Kosten für den Zugang zum Internet, an die Umsetzung des Aktionsplans für die Finanzdienstleistungen, an die Schaffung eines europäischen Forschungsraums und eines einheitlichen Luftraums sowie an die erhöhten Anstrengungen zur Verbesserung des Beschäftigungsniveaus, zur Bekämpfung der Ausgrenzung und zur Vorbereitung der neuen Sozialagenda. Dies alles verlangt entsprechendes Engagement von allen betroffenen Akteuren, einen politischen Anstoß zur Festlegung der notwendigen Maßnahmen, und wir unsererseits, meine Damen und Herren, müssen diesen politischen Willen zum gegebenen Zeitpunkt mit vorrangigen Ausgaben sowohl auf Unionsebene als auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten konkretisieren. Auch hier könnte Feira vielleicht ein entsprechendes Signal geben. Ehe ich zum Schluß komme, möchte ich ganz kurz noch auf drei wesentliche Punkte im wirtschaftlichen und finanziellen Bereich eingehen. Zunächst der Vorschlag, den Pedro Solbes zu den Grundzügen der Wirtschaftspolitik und zu der entsprechenden Koordinierung vorlegen wird, die für eine größere Ausgewogenheit zwischen den beiden Pfeilern der Wirtschafts- und Währungsunion von grundlegender Bedeutung ist. Wir sind überzeugt, daß die so festgelegten Leitlinien zusammen mit den Prozessen von Luxemburg, Cardiff und Köln äußerst wichtig für rasche Fortschritte bei der Umsetzung der Ziele von Lissabon sind. Zweitens Griechenland, das ungeheure Konvergenzanstrengungen unternommen hat, so daß wir in der Lage sind, die Eurozone gemäß dem Vorschlag der Kommission auf dieses Land auszudehnen. In Feira dürften die Staats- und Regierungschefs also den von uns vorgelegten Empfehlungen folgen. Als drittes das Steuerpaket. Wie Sie wissen, ist der Rat zu keiner Einigung gekommen, und die Diskussionen gehen weiter. Am 18. Juni wird ein außerordentlicher „ECOFIN“-Rat stattfinden, auf dem – wie wir hoffen – der Weg für eine Einigung geebnet wird, vorausgesetzt, alle Beteiligten bringen politischen Willen und die erforderliche Tatkraft mit. In den einzelnen Redebeiträgen wurde deutlich, daß es an wichtigen Themen nicht fehlt, wobei wir jedoch unser Augenmerk und unsere politische Energie auf die drei von mir angeführten wesentlichen Punkte konzentrieren müssen – die institutionelle Reform, die Außenbeziehungen und die GASP sowie die Folgemaßnahmen zu Lissabon. Ein Europäischer Rat ist das Ergebnis einer Präsidentschaft. Ich möchte im Namen der Kommission unterstreichen, wie aktiv die portugiesische Präsidentschaft im wahrsten Sinne des Wortes war. Doch ein Europäischer Rat ist auch das Ergebnis der von jeder Institution unternommenen Anstrengungen. Daher bin ich überzeugt, daß der Europäische Rat von Feira uns in die Lage versetzen wird, Fortschritte bei all diesen grundlegenden Themen zu erzielen, die Herausforderungen für die gesamte Union besser zu bewältigen, den Erwartungen der Bürger unserer fünfzehn Länder besser zu entsprechen, aber auch den von mir vorhin angesprochenen Erwartungen der Bürger der zwölf mittel- und osteuropäischen, baltischen und Mittelmeerländer, die sich uns bald anschließen werden."@de7
"Gama και ο οποίος θα εγκριθεί στη Feira. Η ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για την κοινωνική προστασία προετοιμάζει την ενδιάμεση έκθεσή της σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας. Σε όλα αυτά τα θέματα, θέλω να επαναλάβω ότι το Κοινοβούλιό σας διαδραμάτισε επίσης μείζονα ρόλο. Είμαστε, ιδιαίτερα, ευτυχείς για την ταχεία έγκριση του νέου κανονιστικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο και ελπίζουμε, είμαστε βέβαιοι, ότι η ίδια καρποφόρα συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής θα υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, προκειμένου να προχωρήσουμε εξίσου γρήγορα σε καθέναν από τους άξονες που καθορίστηκαν στη Λισαβώνα. Εκφράζουμε την ευχή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λάβει γνώση στη Feira όλων αυτών των προόδων που έχουν επιτελεστεί. Όμως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει επίσης να δώσει νέα ώθηση ώστε να ενταθούν αυτές οι προσπάθειες, ιδίως στους τομείς όπου απαιτείται ακόμα βραχυπρόθεσμη δράση για την επίτευξη των στόχων της Λισαβώνας. Αναφέρομαι στη μείωση του κόστους του Διαδικτύου, στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου για την έρευνα και για τον ενιαίο ουρανό, και τέλος στις αυξημένες προσπάθειες για τη βελτίωση του επιπέδου απασχόλησης, την καταπολέμηση του αποκλεισμού και την προετοιμασία της νέας κοινωνικής Ατζέντας. Όλα τούτα απαιτούν τη δέσμευση όλων των αρμόδιων φορέων, την πολιτική ώθηση για να αποφασιστούν τα απαραίτητα μέτρα, αλλά με τη σειρά μας εμείς θα πρέπει να μεταφράσουμε αυτήν την πολιτική βούληση, κυρίες, κύριοι, σε εύθετο χρόνο, σε δαπάνες προτεραιότητας, τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Η Feira θα μπορούσε ίσως, και εδώ, να δώσει ένα σήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ολοκληρώνω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αφού όμως αναφερθώ τηλεγραφικά σε τρία σημεία που ξεχωρίζουν στον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Καταρχάς, η παρουσίαση που θα κάνει ο Pedro Solbes σχετικά με τους μείζονες προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής και του συνδεόμενου με αυτήν συντονισμού, ο οποίος είναι απαραίτητος για μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των δύο πυλώνων της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι ούτως καθορισμένες γενικές κατευθύνσεις είναι, μαζί με τη διαδικασία του Λουξεμβούργου, του Κάρντιφ και της Κολωνίας, απαραίτητες για να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τους στόχους της Λισαβώνας. Στη συνέχεια, η Ελλάδα, που κατέβαλε μια αξιοθαύμαστη προσπάθεια σύγκλισης, έτσι ώστε να είμαστε σήμερα σε θέση, όπως πρότεινε η Επιτροπή, να διευρύνουμε τη ζώνη ευρώ σε αυτήν τη χώρα. Στη Feira, οι αρχηγοί Κρατών και κυβερνήσεων θα πρέπει, επομένως, να ακολουθήσουν τις συστάσεις που θα τους υποβάλουμε. Τέλος, το φορολογικό πακέτο. Το Συμβούλιο, το γνωρίζετε, δεν κατέληξε σε συμφωνία, αλλά οι συζητήσεις συνεχίζονται. Στις 18 Ιουνίου, θα λάβει χώρα ένα έκτακτο Συμβούλιο Εcofin, και ελπίζουμε ότι θα ανοίξει το δρόμο προς μια συμφωνία, με την προϋπόθεση ότι όλα τα μέρη θα δείξουν την καλή τους διάθεση και την επιθυμία τους να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα. Είδαμε μέσα από τις διάφορες παρεμβάσεις ότι δεν λείπουν τα σημαντικά ζητήματα, ακόμα και αν θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή και την πολιτική μας ενέργεια στα τρία σημαντικά σημεία που ανέφερα: θεσμική μεταρρύθμιση, εξωτερικές σχέσεις και ΚΕΠΠΑ, καθώς και στη συνέχεια της Λισαβώνας. Κυρίες και κύριοι, ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι το αποτέλεσμα μιας Προεδρίας, Εξ ονόματος της Επιτροπής θέλω να πω πόσο πραγματικά δραστήρια υπήρξε η πορτογαλική Προεδρία. Αλλά ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι επίσης αποτέλεσμα των προσπαθειών που κατέβαλε κάθε θεσμικό όργανο. Είμαι λοιπόν πεπεισμένος ότι, χάρη στις προσπάθειες όλων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Feira θα επιτρέψει να σημειώσουμε πρόοδο σε όλα αυτά τα θεμελιώδη θέματα, να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προκλήσεις ολόκληρης της Ένωσης, να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προσδοκίες των πολιτών των δεκαπέντε χωρών μας, αλλά επίσης, και επιπλέον, στις προσδοκίες, τις οποίες ανέφερα προηγουμένως, των πολιτών των δώδεκα χωρών της Κεντρικής, της Ανατολικής Ευρώπης, της Ευρώπης της Βαλτικής και της Μεσογείου, που σύντομα θα ενωθούν μαζί μας."@el8
"We have presented proposals on government contracts, postal services and enterprise policy. We will shortly be presenting guidelines relating to the new European Social Agenda, to deal with the problems of social exclusion, which I mentioned earlier and which persist. We have also contributed to the development of the Charter for small firms, which Mr Gama mentioned and which will be adopted at Feira. The high level working group on social protection is preparing its interim report on the modernisation and improvement of social protection. I also want to stress the major role played by this House in all these issues. We are particularly pleased that the new regulatory framework for electronic commerce has been rapidly adopted and we hope – we feel sure – that the same fruitful collaboration between Parliament, the Council and the Commission will be maintained throughout the legislative process so that progress can be made as rapidly as possible on each of the areas of interest defined in Lisbon. We trust the Feira European Council will acknowledge all the progress made. But the European Council must also provide fresh impetus for intensifying these efforts, particularly in the areas where short term action is still necessary to achieve the Lisbon objectives. I am thinking of reducing Internet costs, implementing the action plan for financial services, creating a European research area and the ‘single sky’, and, finally, greater efforts to raise employment levels, fight exclusion and prepare the new Social Agenda. All this requires a commitment from all the operators involved and the political impetus to introduce the necessary measures, but in our turn we must convert this political will, ladies and gentlemen, when the time comes, into priority expenditure, both by the Union and by the Member States. There again, perhaps Feira can point us in that direction. Just before I end, ladies and gentlemen, let me very briefly mention three important economic and financial points. First, the one Pedro Solbes will report on: the main economic policy guidelines and the coordination that goes with them, essential for a better balance between the two pillars of economic and monetary union. We are persuaded that the guidelines thus defined are, with the Luxembourg, Cardiff and Cologne processes, essential for proper progress towards the Lisbon objectives. Then, Greece has made a marvellous effort to achieve convergence, and we are in a position to extend the euro zone to that country, as the Commission has proposed. We will be presenting recommendations to that effect to the Heads of State and Government at Feira and trust they will be followed. Finally, the fiscal package. As you know, the Council has not reached agreement, but discussions continue. On 18 June there will be a special Ecofin Council, and we hope it will open the way to an agreement, provided all the parties demonstrate goodwill and a desire to reach a conclusion. The various speeches have reflected the abundance of important issues, even though we need to concentrate our political attention and energy on the three essential points I have raised: reform of the institutions, foreign policy and the CFSP, and the follow-up to Lisbon. Ladies and gentlemen, a European Council is a result achieved by a presidency. I want to say, on behalf of the Commission, how very active the Portuguese Presidency really has been. But a European Council is also the result of the effort made by each institution. So I feel sure that the effort everyone has made will result in the Feira European Council making progress possible on all these fundamental issues, responding better to the challenges of the Union as a whole, responding better to the expectations of the citizens of our fifteen countries, but also to the expectations I mentioned just now, those of the citizens of the twelve countries of Central, Eastern, Baltic and Mediterranean Europe who are soon going to join us."@en3
"(FR) Hemos presentado propuestas sobre contratos públicos, servicios postales y política empresarial. Próximamente presentaremos unas orientaciones sobre la nueva Agenda social europea para hacer frente a los problemas de exclusión social que he citado hace un momento y que siguen existiendo. También hemos contribuido a la elaboración de la Carta para las pequeñas empresas, que el Sr. Gama ha citado y que se aprobará en Feira. El grupo de trabajo de alto nivel sobre la protección social prepara su informe intermedio a propósito de la modernización y de la mejora de la protección social. Sobre todos estos asuntos, quiero volver a decir que esta Asamblea también ha representado un gran papel. Estamos contentos, en especial, de la rápida aprobación del nuevo marco reglamentario para el comercio electrónico y esperamos, pues estamos seguros de la misma fructífera colaboración entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión a lo largo del proceso legislativo, poder progresar igual de rápidamente en cada una de las bases establecidas en Lisboa. Hacemos votos por que en Feira el Consejo Europeo tome nota de todos estos progresos realizados. Pero el Consejo Europeo deberá también dar un nuevo impulso para intensificar estos esfuerzos, especialmente en los ámbitos en los que todavía es necesaria una acción a corto plazo para alcanzar los objetivos de Lisboa. Pienso en la bajada de los costes de Internet, en la puesta en marcha del plan de acción para los servicios financieros, en la creación de un espacio europeo para la investigación y para el cielo único, por último, en los esfuerzos crecientes para mejorar el nivel de empleo, luchar contra la exclusión y preparar la nueva Agenda social. Todo esto exige un compromiso de todas las partes implicadas, un impulso político para establecer las medidas necesarias, pero nosotros, Señorías, a nuestra vez deberemos traducir esta voluntad política, llegado el momento, en gastos prioritarios, tanto a nivel de la Unión como a nivel de los Estados miembros. También aquí, Feira quizás podría dar una señal en esta dirección. Termino, señoras y señores diputados, no sin antes mencionar de forma telegráfica tres puntos que son destacables en el ámbito económico y financiero. En primer lugar, el que presentará Pedro Solbes relativo a las grandes orientaciones de la política económica y de la correspondiente coordinación, que es esencial para un mejor equilibrio entre los dos pilares de la unión económica y monetaria. Estamos seguros que las líneas directrices así definidas, junto con los procesos de Luxemburgo, Cardiff y Colonia, son esenciales para un buen avance hacia los objetivos de Lisboa. A continuación, Grecia, que ha hecho un formidable esfuerzo de convergencia, de forma que estamos en condiciones, tal como lo ha propuesto la Comisión, de ampliar la zona euro a este país. En Feira, los Jefes de Estado y de Gobierno deberían, por tanto, seguir las recomendaciones que les presentemos. Por último, el paquete fiscal. El Consejo, como ustedes saben, no ha alcanzado un acuerdo, pero las discusiones continúan. El 18 de junio se celebrará un Consejo "ecofin" extraordinario, y esperamos que abra la vía a un acuerdo, siempre y cuando todas las partes demuestren su buena voluntad y su deseo de alcanzarlo. Lo hemos visto a través de las diferentes intervenciones, los asuntos importantes no faltan, aunque tengamos que centrar la atención y la energía política en los tres puntos esenciales que he mencionado: reforma institucional, relaciones exteriores y PESC, así como en el seguimiento de Lisboa. Señorías, un Consejo Europeo es el resultado de una presidencia. Quiero decir, en nombre de la Comisión, que la presidencia portuguesa ha sido realmente activa. Pero un Consejo Europeo es también el resultado de los esfuerzos desplegados por cada institución. Por tanto, estoy convencido de que, gracias a los esfuerzos de todos, el Consejo Europeo de Feira permitirá progresar en todos estos asuntos fundamentales, responder mejor a los retos del conjunto de la Unión, responder mejor a las expectativas de los ciudadanos de nuestros quince países, pero también y por tanto a las expectativas que he citado anteriormente de los ciudadanos de los doce países de Europa central, oriental, báltica y mediterránea que van a unirse pronto a nosotros."@es12
"Olemme tehneet ehdotuksia julkisista hankinnoista, postipalveluista ja yrityspolitiikasta. Esitämme lähiaikoina Euroopan uutta sosiaalimallia koskevat suuntaviivat voidaksemme puuttua niihin sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyviin ongelmiin, joihin juuri viittasin ja joita esiintyy jatkuvasti. Olemme myös osallistuneet ministeri Gaman mainitseman pienyrityksiä koskevan peruskirjan laatimiseen, joka hyväksytään Feirassa. Sosiaalista suojelua käsittelevä asiantuntijaryhmä valmistelee väliraporttiaan sosiaalisen suojelun uudistamisesta ja parantamisesta. Haluan toistaa, että myös parlamenttinne osuus on ollut merkittävä näiden kaikkien aiheiden käsittelyssä. Olemme tyytyväisiä erityisesti siihen, että sähköisen kaupan uusi sääntelykehys hyväksyttiin nopeasti, ja toivomme, olemme varmoja siitä, että sama hedelmällinen yhteistyö jatkuu parlamentin, neuvoston ja komission välillä koko lainsäädäntöprosessin ajan, jotta kaikilla Lissabonissa sovituilla toimintalinjoilla edetään yhtä nopeasti. Toivomme, että Eurooppa-neuvosto ottaa Feirassa huomioon kaiken aikaansaadun edistyksen. Eurooppa-neuvostossa on kuitenkin annettava myös uusi sysäys näiden ponnistelujen vahvistamiseksi erityisesti sellaisilla aloilla, joilla tarvitaan vielä lyhyen aikavälin toimia Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseksi. Viittaan Internet-maksujen alentamiseen, rahoituspalveluja koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseen, eurooppalaisen alueen luomiseen tutkimusta ja yhteistä ilmatilaa varten ja lopuksi yhä sitkeämpiin ponnisteluihin työllisyyden parantamiseksi, syrjäytymisen estämiseksi ja uuden sosiaalimallin valmistelemiseksi. Kaikki tämä edellyttää kaikkien asianosaisten toimijoiden sitoutumista ja poliittista sysäystä tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi, ja hyvät naiset ja herrat, meidän on puolestamme muutettava tämä poliittinen tahto sopivassa vaiheessa ensisijaisiksi menoiksi sekä unionissa että jäsenvaltioissa. Tälläkin alalla Feirassa voitaisiin ehkä viitoittaa tietä tähän suuntaan. Hyvät naiset ja herrat, olen lopettamassa, mutta mainitsen vielä sähkösanomatyyliin kolme talous- ja rahoitusalaa koskevaa asiaa. Ensinnäkin Pedro Solbesin myöhemmin esittelemät talouspolitiikan ja siihen liittyvän koordinoinnin laajat suuntaviivat, joita tarvitaan paremman tasapainon aikaansaamiseksi talous- ja rahaliiton kahden pilarin välillä. Olemme vakuuttuneita siitä, että näin määritellyt suuntaviivat ovat Luxemburgin, Cardiffin ja Kölnin prosessien ohella oleellinen edellytys selvän edistyksen aikaansaamiseksi pyrkimyksissämme kohti Lissabonin tavoitteita. Sitten Kreikka, joka on ponnistellut niin ankarasti taloutensa lähentämiseksi, että voimme ottaa sen mukaan euroalueeseen, kuten komissio on ehdottanut. Valtioiden ja hallitusten päämiesten olisi siis noudatettava Feirassa esittämiämme suosituksia. Lopuksi veropaketti. Kuten tiedätte, neuvostossa ei ole päästy yksimielisyyteen, mutta neuvotteluja jatketaan. 18. kesäkuuta pidetään ylimääräinen Ecofin-neuvoston kokous, ja toivomme, että siinä löydetään keino sopimuksen aikaansaamiseksi, jos vain kaikki osapuolet osoittavat hyvää tahtoa ja halua päästä yksimielisyyteen. Eri puheenvuorot ovat osoittaneet meille, että tärkeitä asioita on yllin kyllin, vaikka meidän on keskitettävä huomio ja poliittinen energia kolmeen esille ottamaani keskeiseen aiheeseen: toimielinuudistukseen, ulkosuhteisiin ja YUTP:hen sekä Lissabonin huippukokouksen seurantaan. Hyvät naiset ja herrat, Eurooppa-neuvosto on puheenjohtajavaltion tulos. Haluan todeta komission puolesta, että puheenjohtajavaltio Portugali on ollut todella aktiivinen. Mutta Eurooppa-neuvosto on myös kaikkien toimielinten ponnistelujen tulos. Olen myös vakuuttunut siitä, että kaikkien tahojen ponnistelujen ansiosta Feiran Eurooppa-neuvostossa päästään eteenpäin kaikissa peruskysymyksissä, pystytään vastaamaan paremmin koko unionia koskeviin haasteisiin, pystytään vastaamaan paremmin 15:n maamme kansalaisten odotuksiin ja vielä niihinkin odotuksiin, joihin hetki sitten viittasin, joita on piakkoin joukkoomme liittyvien 12:n Keski-Euroopan, Itä-Euroopan, Baltian ja Välimeren Euroopan maan kansalaisilla."@fi5
"Abbiamo presentato alcune proposte sugli appalti pubblici, sui servizi postali e sulla politica imprenditoriale. Presenteremo prossimamente degli orientamenti relativi alla nuova agenda sociale europea per far fronte ai problemi dell’esclusione sociale, tuttora irrisolti, che ho evocato poc'anzi. Abbiamo anche contribuito all’elaborazione della Carta per le piccole imprese, di cui ha parlato il Ministro Gama e che sarà adottata a Feira. Il gruppo di lavoro ad alto livello sulla protezione sociale sta preparando la sua relazione intermedia sulla modernizzazione e sul miglioramento della protezione sociale. Su tutti questi temi, mi preme ribadirlo, la vostra Assemblea ha svolto anch'essa un ruolo molto importante. In particolar modo, siamo lieti dell’approvazione rapida del nuovo quadro regolamentare per il commercio elettronico e speriamo, anzi siamo certi, che vi sarà la stessa proficua collaborazione fra Parlamento, Consiglio e Commissione nel corso di tutta la procedura legislativa per progredire altrettanto rapidamente su ciascuno degli orientamenti definiti a Lisbona. Formuliamo l’auspicio che a Feira il Consiglio europeo prenda atto di tutti questi progressi realizzati, ma il Consiglio europeo dovrà anche dare un impulso nuovo per intensificare questi sforzi, in particolare negli ambiti in cui è ancora necessaria un’azione a breve termine per raggiungere gli obiettivi di Lisbona. Mi riferisco alla riduzione dei costi di all’attuazione del piano d’azione per i servizi finanziari, alla creazione di uno spazio europeo per la ricerca e per il cielo unico ed, infine, agli sforzi profusi per migliorare l’occupazione, lottare contro l’emarginazione e preparare la nuova agenda sociale. Tutto ciò richiede l’impegno di tutte le persone coinvolte, un impulso politico per decretare le misure necessarie, ma noi, a nostra volta, onorevoli deputati, dovremo tradurre al momento opportuno questa volontà politica in spese prioritarie sia a livello di Unione che a livello di Stati membri. Anche in questo ambito, Feira potrebbe forse fornire un segnale in tal senso. Per concludere, onorevoli deputati, vorrei accennare a tre punti segnalati in ambito economico e finanziario. Innanzitutto, quello che sarà presentato da Pedro Solbes sui grandi orientamenti della politica economica e del coordinamento che l’accompagna, essenziale per un maggiore equilibrio fra i due pilastri dell’Unione economica e monetaria. Siamo convinti che gli orientamenti così definiti siano essenziali, insieme al processo di Lussemburgo, Cardiff e Colonia, per un progresso importante verso gli obiettivi di Lisbona. In secondo luogo, la Grecia, che ha compiuto uno sforzo notevole di convergenza, tanto da permetterci di estendere la zona dell'euro a questo paese, come proposto dalla Commissione. A Feira, i Capi di stato e di governo dovrebbero anche seguire le raccomandazioni da noi presentate. Infine, il pacchetto fiscale. Come sapete, il Consiglio non ha raggiunto un accordo, ma le discussioni sono tuttora in corso. Il 18 giugno si riunirà un Consiglio ECOFIN straordinario che ci auguriamo apra la strada ad un accordo, sempre che tutte le parti dimostrino la loro buona volontà e il desiderio di giungere ad una conclusione. I temi importanti non mancano, l’abbiamo visto dai vari interventi, anche se dovremo concentrare l’attenzione e l’energia politica sui tre punti essenziali che ho menzionato: la riforma istituzionale, le relazioni esterne e la PESC e il di Lisbona. Onorevoli deputati, un Consiglio europeo è il risultato di una Presidenza, e a nome della Commissione vorrei dire quanto sia stata attiva la Presidenza portoghese. Ma un Consiglio europeo è anche il risultato degli sforzi compiuti da ciascuna Istituzione. Sono pertanto convinto che, grazie agli sforzi profusi da tutti, il Consiglio europeo di Feira permetterà di progredire in tutti questi campi fondamentali, di rispondere meglio alle sfide dell’intera Unione, nonché di rispondere meglio alle aspettative non solo dei cittadini dei nostri quindici Stati membri, ma anche, come ricordavo poc'anzi, dei cittadini dei dodici paesi dell’Europa centrale, orientale, baltica e mediterranea che molto presto si uniranno a noi."@it9
"We have presented proposals on government contracts, postal services and enterprise policy. We will shortly be presenting guidelines relating to the new European Social Agenda, to deal with the problems of social exclusion, which I mentioned earlier and which persist. We have also contributed to the development of the Charter for small firms, which Mr Gama mentioned and which will be adopted at Feira. The high level working group on social protection is preparing its interim report on the modernisation and improvement of social protection. I also want to stress the major role played by this House in all these issues. We are particularly pleased that the new regulatory framework for electronic commerce has been rapidly adopted and we hope – we feel sure – that the same fruitful collaboration between Parliament, the Council and the Commission will be maintained throughout the legislative process so that progress can be made as rapidly as possible on each of the areas of interest defined in Lisbon. We trust the Feira European Council will acknowledge all the progress made. But the European Council must also provide fresh impetus for intensifying these efforts, particularly in the areas where short term action is still necessary to achieve the Lisbon objectives. I am thinking of reducing Internet costs, implementing the action plan for financial services, creating a European research area and the ‘single sky’, and, finally, greater efforts to raise employment levels, fight exclusion and prepare the new Social Agenda. All this requires a commitment from all the operators involved and the political impetus to introduce the necessary measures, but in our turn we must convert this political will, ladies and gentlemen, when the time comes, into priority expenditure, both by the Union and by the Member States. There again, perhaps Feira can point us in that direction. Just before I end, ladies and gentlemen, let me very briefly mention three important economic and financial points. First, the one Pedro Solbes will report on: the main economic policy guidelines and the coordination that goes with them, essential for a better balance between the two pillars of economic and monetary union. We are persuaded that the guidelines thus defined are, with the Luxembourg, Cardiff and Cologne processes, essential for proper progress towards the Lisbon objectives. Then, Greece has made a marvellous effort to achieve convergence, and we are in a position to extend the euro zone to that country, as the Commission has proposed. We will be presenting recommendations to that effect to the Heads of State and Government at Feira and trust they will be followed. Finally, the fiscal package. As you know, the Council has not reached agreement, but discussions continue. On 18 June there will be a special Ecofin Council, and we hope it will open the way to an agreement, provided all the parties demonstrate goodwill and a desire to reach a conclusion. The various speeches have reflected the abundance of important issues, even though we need to concentrate our political attention and energy on the three essential points I have raised: reform of the institutions, foreign policy and the CFSP, and the follow-up to Lisbon. Ladies and gentlemen, a European Council is a result achieved by a presidency. I want to say, on behalf of the Commission, how very active the Portuguese Presidency really has been. But a European Council is also the result of the effort made by each institution. So I feel sure that the effort everyone has made will result in the Feira European Council making progress possible on all these fundamental issues, responding better to the challenges of the Union as a whole, responding better to the expectations of the citizens of our fifteen countries, but also to the expectations I mentioned just now, those of the citizens of the twelve countries of Central, Eastern, Baltic and Mediterranean Europe who are soon going to join us."@lv10
"Wij hebben voorstellen ingediend met betrekking tot overheidsopdrachten, postdiensten en het ondernemingsbeleid. Binnenkort zullen we richtsnoeren voorleggen met betrekking tot de nieuwe Europese sociale Agenda, teneinde het hoofd te kunnen bieden aan de nog altijd bestaande problemen van sociale uitsluiting die ik zojuist heb genoemd. Wij hebben verder bijgedragen aan de uitwerking van een handvest voor kleine bedrijven dat in Feira zal worden aangenomen. De heer Gama heeft hier zojuist over gesproken. De werkgroep op hoog niveau voor de sociale zekerheid stelt momenteel zijn tussentijds verslag op met betrekking tot de modernisering en verbetering van de sociale zekerheid. Ik wil u nogmaals laten weten dat bij al deze vraagstukken ook uw Parlement een grote rol heeft gespeeld. Wij zijn met name ingenomen met de snelle aanneming van de nieuwe rechtsgrondslag voor en hopen - of beter gezegd: zijn ervan overtuigd - dat deze vruchtbare samenwerking tussen het Parlement, de Raad en de Commissie tijdens de gehele wetgevingsprocedure zal voortduren. Zo kunnen we snel vooruitgang boeken bij het verwezenlijken van alle hoofddoelstellingen die in Lissabon zijn geformuleerd. Wij hopen dat de Europese Raad in Feira nota zal nemen van al deze vorderingen. Maar de Raad moet daarnaast een nieuwe impuls geven om deze inspanningen te intensiveren. Dit geldt in het bijzonder voor de gebieden waar op korte termijn maatregelen getroffen moeten worden om de doelstellingen van Lissabon te verwezenlijken. Ik denk hierbij aan de vermindering van de internetkosten, de uitvoering van het actieplan voor financiële diensten, de bewerkstelliging van een Europese ruimte voor onderzoek en van één gemeenschappelijk luchtruim. Verder moeten er extra inspanningen worden verricht voor de werkgelegenheid, dient de sociale uitsluiting bestreden te worden en moet de nieuwe sociale Agenda worden voorbereid. Alle betrokkenen dienen zich voor de verwezenlijking van deze doelstellingen in te zetten. De benodigde maatregelen vereisen echter politieke wil. Wij, geachte afgevaardigden, dienen op onze beurt deze politieke wil te zijner tijd om te zetten in uitgaven die zowel in de Unie als in de lidstaten voorrang dienen te krijgen. Wellicht kan in Feira een signaal in deze richting worden afgegeven. Tot slot, geachte afgevaardigden, wil ik in telegramstijl de drie aandachtspunten op economisch en financieel gebied noemen die hier aan de orde zullen komen. Allereerst zal Pedro Solbes een uiteenzetting geven over de globale richtsnoeren voor het economisch beleid en de hiermee samenhangende coördinatie, die van groot belang is voor een beter evenwicht tussen de twee peilers van de EMU. Wij zijn ervan overtuigd dat deze richtsnoeren, evenals de processen van Luxemburg, Cardiff en Keulen, een belangrijke rol spelen bij de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon. Verder heeft Griekenland enorme inspanningen ondernomen om tot convergentie te komen. Nu kunnen wij dit land, overeenkomstig het voorstel van de Commissie, in de eurozone opnemen. De staatshoofden en regeringsleiders zouden derhalve gevolg moeten geven aan de aanbevelingen die we hun voorleggen. Het laatste punt heeft betrekking op het fiscale pakket. Zoals u weet bestaat er binnen de Raad geen eensgezindheid over dit onderwerp, maar het debat wordt voortgezet. Op 18 juni zal er een buitengewone Raad van ministers van Economische Zaken en Financiën plaatsvinden. Wij hopen dat op deze Raad de weg naar een akkoord wordt vrijgemaakt. Hiertoe dienen alle partijen uiting te geven van hun wil om tot onderlinge overeenstemming te komen. Uit de verschillende uiteenzettingen is duidelijk gebleken dat er voldoende belangrijke onderwerpen zijn. In politieke zin dienen wij echter onze aandacht en energie te concentreren op de volgende drie belangrijkste punten: institutionele hervorming, buitenlandse betrekkingen en GBVB, en de follow-up van Lissabon. Geachte afgevaardigden, een Europese Raad is het resultaat van een voorzitterschap. Ik wil namens de Commissie duidelijk maken dat het Portugees voorzitterschap zeer actief is geweest. Een Europese Raad is echter ook het resultaat van de inspanningen van elk van de lidstaten. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de inspanningen van alle partijen het gewenste resultaat zullen opleveren, en op de Europese Raad van Feira vooruitgang zal worden geboekt met betrekking tot al deze zeer belangrijke onderwerpen. Ik ben ervan overtuigd dat de Unie de uitdagingen waar ze voor staat met succes kan aangaan, aan de verwachtingen van de burgers van onze vijftien lidstaten beter zal kunnen beantwoorden en, tenslotte, ook de wensen van de eerder genoemde burgers van de twaalf Midden- en Oost-Europese landen, de Baltische staten en de mediterrane landen die spoedig tot de Unie zullen toetreden, in vervulling zal kunnen doen gaan. [gt]"@nl2
"Apresentámos propostas sobre os concursos públicos, os serviços postais e a política empresarial. Dentro em breve, apresentaremos orientações relativas à nova Agenda Social Europeia, de modo a fazer face aos problemas de exclusão social que há pouco referi e que se mantêm. Contribuímos, igualmente, para a elaboração da Carta das Pequenas Empresas, que o senhor Ministro Jaime Gama referiu e que será aprovada em Santa Maria da Feira. O grupo de trabalho de alto nível sobre a protecção social está a preparar o seu relatório provisório sobre a modernização e a melhoria da protecção social. Gostaria de dizer, mais uma vez, que, em todos estes assuntos, a vossa assembleia desempenhou um papel da maior importância. Estamos bastante satisfeitos, em especial, com a aprovação célere do novo quadro regulamentar para o comércio electrónico, e esperamos ­ estamos seguros disso ­ a mesma colaboração frutífera entre o Parlamento, o Conselho e a Comissão ao longo do processo legislativo para progredir também rapidamente em cada um dos eixos definidos em Lisboa. Fazemos votos para que, em Santa Maria da Feira, o Conselho Europeu registe todos estes progressos. Mas o Conselho Europeu deverá também dar novo impulso à intensificação destes esforços, nomeadamente nos domínios em que é ainda necessária uma acção a curto prazo para atingir os objectivos de Lisboa. Estou a pensar na descida dos custos da Internet, na concretização do plano de acção para os serviços financeiros, na criação de um espaço europeu para a investigação e para o céu único, e, finalmente, nos esforços acrescidos para melhorar o nível do emprego, lutar contra a exclusão e preparar a nova Agenda Social. Tudo isto exige um empenhamento de todos os actores envolvidos, um impulso político para decidir as medidas necessárias mas também nós deveremos traduzir essa vontade política, Senhoras e Senhores Deputados, no momento certo, em despesas prioritárias, tanto ao nível da União como dos Estados­Membros. Também aqui, talvez o Conselho da Feira pudesse dar um sinal nesta direcção. Antes de terminar, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de referir, esquematicamente, três pontos previstos no domínio económico e financeiro. Em primeiro lugar, o que será apresentado por Pedro Solbes relativamente às grandes orientações da política económica e da respectiva coordenação e que é essencial para conseguir um melhor equilíbrio entre os dois pilares da União Económica e Monetária. Estamos convencidos de que as linhas directrizes assim definidas são, juntamente com os processos do Luxemburgo, de Cardiff e de Colónia, essenciais para um avanço significativo em direcção aos objectivos de Lisboa. Depois, a Grécia, que fez um enorme esforço de convergência, de tal modo que podemos agora, como propôs a Comissão, alargar a zona euro a este país. Em Santa Maria da Feira os Chefes de Estado e de Governo deverão, pois, seguir as recomendações que lhes apresentaremos. Finalmente, o pacote fiscal. Como sabem, o Conselho não chegou a acordo, mas as discussões continuam. No dia 18 de Junho haverá um Conselho "Ecofin" extraordinário, e esperamos que abra caminho a um acordo, desde que todas as partes demonstrem boa vontade e desejo de chegar a conclusões. Como vimos através das várias intervenções, não faltam assuntos importantes, embora devamos concentrar a atenção e energia política nos três pontos essenciais sobre os quais me expressei: reforma institucional, relações externas e PESC, bem como o seguimento de Lisboa. Senhoras e Senhores Deputados, um Conselho Europeu é o resultado de uma Presidência. Em nome da Comissão, gostaria de afirmar quão activa foi, de facto, a Presidência portuguesa. Mas um Conselho Europeu é também o resultado dos esforços desenvolvidos por cada Instituição. Assim, julgo que, graças aos esforços de todos, o Conselho Europeu da Feira permitirá progredir em todos estes domínios fundamentais, responder melhor aos desafios da União no seu conjunto, dar melhor resposta às expectativas dos cidadãos dos nossos quinze países, mas também às expectativas, que há pouco referi, dos cidadãos dos doze países da Europa Central, Oriental, báltica e mediterrânica que brevemente se juntarão a nós."@pt11
"Vi har lagt fram förslag om offentlig upphandling, posttjänster och företagspolitik. Inom den närmaste framtiden kommer vi att lägga fram riktlinjer för den nya europeiska sociala agendan, för att vi skall kunna hantera de problem med social utslagning som jag alldeles nyss tog upp och som kvarstår. Vi har också gett vårt bidrag till stadgan för småföretag, vilken Gama talade om och som kommer att antas i Feira. Den högnivågrupp som arbetar med social trygghet förbereder nu sin halvtidsrapport ifråga om modernisering och förbättring av socialförsäkringsskyddet. När det gäller alla dessa områden vill jag än en gång säga att även kammaren har spelat en viktig roll. Vi gläder oss särskilt åt att den nya regelramen för elektronisk handel har antagits så pass snabbt och vi hoppas – vi är förvissade om – att parlamentet, rådet och kommissionen kommer att ha ett lika fruktsamt samarbete under hela lagstiftningsprocessen, så att vi kan framskrida lika fort när det gäller alla de centrala riktlinjer som fastställdes i Lissabon. Vår önskan är att Europeiska rådet i Feira kommer att konstatera alla dessa förverkligade framsteg. Men Europeiska rådet kommer också att behöva ge nya drivkrafter för att intensifiera ansträngningarna, framför allt inom de områden där det fortfarande krävs kortsiktiga insatser för att nå målen från Lissabon. Jag tänker på sänkta Internetkostnader, genomförandet av en handlingsplan för finansiella tjänster, inrättandet av ett enhetligt europeiskt forsknings- och rymdområde och slutligen ökade ansträngningar för att förbättra sysselsättningsnivån, bekämpa utslagningen och förbereda den nya sociala agendan. Allt detta kräver ett engagemang hos alla berörda aktörer och en politisk stimulans för att nödvändiga åtgärder skall vidtas, men vi i vår tur måste i god tid låta denna politiska vilja ta sig uttryck i prioriterade utgifter, såväl på unionsnivå som på medlemsstatsnivå. Också här skulle Feira kanske kunna ge en signal i denna riktning. Mina damer och herrar! Jag skall avsluta, men inte utan att först – i telegrafisk stil – betona tre punkter som framhålls på det ekonomiska och finansiella området. Först och främst de som Pedro Solbes kommer att presentera vad gäller de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och den samordning som hänger samman med dem, och som är nödvändig för en bättre balans mellan den ekonomiska och monetära unionens två pelare. Vi är övertygade om att denna definition av riktlinjerna, tillsammans med Luxemburg-, Cardiff- och Kölnprocesserna, är ytterst viktig för att vi skall kunna göra stora framsteg mot Lissabonmålen. För det andra att Grekland har gjort enorma framsteg mot en konvergens, på ett sådant sätt att vi kan – på kommissionens förslag – utvidga euroområdet till detta land. I Feira bör därför stats- och regeringscheferna anta de rekommendationer som vi kommer att lägga fram för dem. Skattepaketet slutligen. Som ni vet har rådet inte nått fram till ett avtal, men diskussionerna fortsätter. Den 18 juni äger ett extra möte rum i Ekofin-rådet, och vi hoppas att det kommer att öppna vägen för ett avtal, under förutsättning att alla parter visar sin goda vilja och önskan att lyckas. Det råder ingen brist på viktiga frågor, det har vi fått se under de olika anförandena, även om vi bör koncentrera vår uppmärksamhet och politiska energi på de tre huvudpunkter som jag har pekat på: den institutionella reformen, yttre förbindelser och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) samt genomförandet av besluten från Lissabon. Mina damer och herrar! Ett möte i Europeiska rådet är resultatet av ett ordförandeskap. Å kommissionens vägnar vill jag framhålla att det portugisiska ordförandeskapet verkligen har varit aktivt. Men ett möte i Europeiska rådet är också resultatet av alla institutioners insatser. Tack vare samtligas ansträngningar är jag övertygad om att Europeiska rådets möte i Feira gör att vi kan framskrida i alla dessa grundläggande frågor; bemöta hela unionens utmaningar på ett bättre sätt; ge ett bättre gensvar på förväntningarna bland de 15 ländernas medborgare, men också och ännu mer de förväntningar – som jag tog upp för en liten stund sedan – som finns bland medborgarna i de tolv länder i Central- och Östeuropa, Baltikum och Medelhavsområdet som snart kommer att ansluta sig till oss."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph