Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-06-14-Speech-3-048"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000614.3.3-048"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je remercie MM. Seppänen, Brok et Vanhecke parce que je pense que, contrairement à ce que nous a dit le président du groupe libéral, l'essentiel n'a pas été souligné. L'essentiel - et il y a une belle unanimité à ce sujet au centre de l'hémicycle - ce sont les sous, c'est l'argent, c'est le butin que nos amis, là dans le fond, sont déjà prêts à se partager, c'est l'institution d'un financement public européen et ce n'est donc pas le renforcement de la démocratie mais de la particratie qui, dans de nombreux pays membres, a déjà fait les dégâts que l'on sait. C'était le premier point. Le deuxième - cela a probablement quelque peu échappé à Mme Maes - c'est de pouvoir établir de nouvelles règles bureaucratiques qui permettront ensuite de discriminer l'un ou l'autre parti, non sur la base de règles pénales ou de violations de celles-ci mais sur la base de nouvelles règles discrétionnaires et, donc, - parce que c'est cela que vous voulez Madame Maes - d'institutionnaliser le délit d'opinion. Dès lors, je doute - en voyant ici nombre de babines alléchées - qu'il y ait une majorité pour repousser cette proposition, pour repousser cette institutionnalisation de la bureaucratie, encore et toujours plus envahissante au sein de notre Parlement. Je pense qu'il faut que les citoyens le sachent : ce que l'on nous propose aujourd'hui, ce n'est pas une Europe des citoyens, mais une Europe des contribuables, qu'on va saigner une fois de plus pour permettre à la bureaucratie de proliférer ultérieurement. C'est très éloigné de la démocratie, et je pense qu'il faut que nous condamnions cette initiative. Les partis politiques sont des associations de fait. Il faudrait peut-être simplement qu'ils publient leurs budgets. Certes cela ne se fait pas au niveau national, mais il faudrait peut-être commencer à travailler dans cette direction-là afin de savoir dès aujourd'hui ce qu'ils font de leur argent."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg vil gerne takke de herrer Seppänen, Brok og Vanhecke, da jeg i modsætning til formanden for den liberale gruppe ikke mener, at det væsentligste er blevet sagt. Det væsentligste - og det er der bred enighed om i denne mødesal - er pengene, udbyttet, som vores venner i fonden sidder klar til at fordele mellem sig. Det er indførelsen af en offentlig europæisk finansiering, og det er således ikke en styrkelse af demokratiet, men af partikratiet, der, som vi ved, allerede har gjort stor skade i mange medlemsstater. Det var det første punkt. Det andet - som fru Maes vist har overset - er muligheden for at lave nye bureaukratiske regler, der efterfølgende gør det muligt at diskriminere enkelte partier, ikke på baggrund af strafferetslige regler eller overtrædelse af disse, men med udgangspunkt i nye diskretionære regler, hvorved man vil institutionalisere meningsforbrydelser - for det er dét, De vil, fru Maes. Når jeg kigger mig omkring og ser de mange sultne blikke, tvivler jeg på, at der vil være flertal for at afvise dette forslag, afvise denne bureaukratiske institutionalisering, der i større og større grad trænger ind i dette Parlament. Jeg mener, at borgerne har krav på at få at vide, at det, vi foreslår dem i dag, ikke er et borgernes Europa, men et skatteydernes Europa, som vil blive åreladet endnu en gang med henblik på at sikre bureaukratiet gunstige formeringsbetingelser. Det er meget langt fra demokratiet, og jeg mener, at vi bør fordømme dette initiativ. De politiske partier er i bund og grund foreninger. Måske burde de blot offentliggøre deres budgetter. Dette er ganske vist ikke tilfældet på nationalt plan, men man burde måske begynde at arbejde i den retning, så vi allerede i dag kan få at vide, hvad de egentlig bruger deres penge til."@da1
"Herr Präsident, ich danke den Herren Seppänen, Brok und Vanhecke, denn meiner Meinung nach ist im Gegensatz zu dem, was der Vorsitzende der Fraktion der Liberalen und Demokratischen Partei Europas gesagt hat, das Wesentliche noch nicht zur Sprache gekommen. Das Wesentliche – und da besteht schöne Einmütigkeit in der Mitte dieses Saales – ist das Geld, ist die Beute, die unsere Freunde da hinten sich bereits anschicken aufzuteilen, ist die Einrichtung einer öffentlichen europäischen Finanzierung, und das bedeutet nicht die Stärkung der Demokratie, sondern der Parteienherrschaft, die in zahlreichen Mitgliedsländern bereits die bekannten Schäden angerichtet hat. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt – und das ist Frau Maes wohl etwas entgangen – ist die Möglichkeit, neue bürokratische Regeln aufstellen zu können, die es dann zulassen, die eine oder andere Partei zu diskriminieren, nicht auf der Grundlage von strafrechtlichen Regeln oder deren Verletzung, sondern auf der Grundlage neuer, dem Ermessen unterliegender Regeln, und damit – denn das wollen Sie ja, Frau Maes – das Gesinnungsdelikt zu institutionalisieren. Nun bezweifle ich – wenn ich sehe, wie sich hier manche schon die Finger lecken – daß es eine Mehrheit geben wird, die diesen Vorschlag ablehnt, um diese Institutionalisierung der Bürokratie, die in unserem Parlament immer mehr und immer stärker um sich greift, zurückzuweisen. Meiner Meinung nach sollten die Bürger das wissen: was man uns heute vorschlägt, ist nicht ein Europa der Bürger, sondern ein Europa der Steuerzahler, die wieder einmal zur Ader gelassen werden sollen, um der Bürokratie zu neuer Blüte zu verhelfen. Das hat mit Demokratie nicht das geringste zu tun, und ich finde, wir sollten diese Initiative verurteilen. Die politischen Parteien sind de facto Vereinigungen. Sie sollten vielleicht einfach einmal ihre Finanzen offenlegen. Auf nationaler Ebene wird das zwar nicht getan, aber vielleicht sollte man damit beginnen, in dieser Richtung aktiv zu werden, um noch heute zu erfahren, was sie mit ihrem Geld machen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους κυρίους Seppänen, Brok και Vanhecke διότι πιστεύω ότι, αντίθετα με όσα είπε ο πρόεδρος της Ομάδας των Φιλελευθέρων, δεν επισημάνθηκε το κυριότερο. Το κυριότερο - και παρατηρείται ομοφωνία ως προς αυτό στο κέντρο του ημικυκλίου - είναι τα λεφτά, είναι τα χρήματα, είναι τα λάφυρα που οι φίλοι μας, εκεί στο βάθος, είναι ήδη έτοιμοι να μοιράσουν μεταξύ τους, είναι η θέσπιση μιας δημόσιας ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και επομένως δεν είναι η ενίσχυση της δημοκρατίας αλλά της κομματοκρατίας που, σε πολλές χώρες μέλη, έχει ήδη προκαλέσει τις ζημίες που γνωρίζουμε. Αυτό ήταν το πρώτο που ήθελα να επισημάνω. Το δεύτερο - αυτό μάλλον ξέφυγε κάπως από την κυρία Maes - είναι η δυνατότητα θέσπισης νέων γραφειοκρατικών κανόνων που θα επιτρέπουν στη συνέχεια να κάνουμε διακρίσεις εναντίον του ενός ή του άλλου κόμματος όχι με βάση τους κανόνες της ποινικής δικονομίας ή την παραβίασή τους, αλλά με βάση νέους κανόνες διακριτικής μεταχείρισης και επομένως θα επιτρέπουν - γιατί αυτό θέλετε κυρία Maes - να θεσμοθετηθεί το αδίκημα της γνώμης. Επομένως, αμφιβάλλω, βλέποντας εδώ πόσοι είναι αυτοί που τους τρέχουν τα σάλια - αν υπάρχει πλειοψηφία για να απορριφτεί αυτή η πρόταση, για να απορριφθεί αυτή η θεσμοθέτηση της γραφειοκρατίας, η οποία εισβάλλει ολοένα και περισσότερο εντός του Κοινοβουλίου μας. Νομίζω ότι πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες: αυτό που μας προτείνουν σήμερα δεν είναι μια Ευρώπη των πολιτών, αλλά μια Ευρώπη των φορολογουμένων που θα τους κάνουν για μια ακόμα φορά αφαίμαξη για να μπορέσει η γραφειοκρατία να πολλαπλασιαστεί περαιτέρω. Αυτό απέχει πολύ από τη δημοκρατία και νομίζω ότι πρέπει να καταδικάσουμε αυτήν την πρωτοβουλία. Τα πολιτικά κόμματα είναι ντε φάκτο σύλλογοι. Ίσως θα έπρεπε απλώς να δημοσιεύουν τον προϋπολογισμό τους. Αυτό βέβαια δεν γίνεται σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα έπρεπε ίσως να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να γνωρίζουμε από σήμερα τι κάνουν με τα χρήματά τους."@el8
"Mr President, I should like to thank Mr Seppänen, Mr Brok and Mr Vanhecke because I think that contrary to what the Chairman of the Liberal Group has told us, the key point has not been stressed. The key point – and there is a high degree of unanimity on this within the Chamber – is money. It is the spoils that our friends at the back are already looking to share out amongst themselves. It is the institution of a European system of public financing and it is not therefore the strengthening of democracy but of ‘partiocracy’, which in many Member States has already caused the damage we are all familiar with. That is my first point. The second key point – and this has probably gone somewhat over Mrs Maes’s head – is that we would be able to create new rules for bureaucracy which would then allow us to discriminate against one party or another, not on the basis of criminal laws or an infringement of such laws, but on the basis of new, discretionary rules and therefore – because this is what you want, Mrs Maes – to make it an offence to express an opinion. At this point, I doubt – judging by the number of mouths that are watering here – that we have the majority that is required to reject this motion, to reject this institutionalisation of bureaucracy, which is becoming more and more pervasive within Parliament. I think that the public should be made aware of this: what is being proposed to us today is not a Europe of the citizens but a Europe of the taxpayers, whom we are once again going to bleed dry in order to allow bureaucracy to proliferate in the future. This is a long way from what a democracy should be and, in my opinion, we must condemn this initiative. Political parties are associations and perhaps they should simply publish their budgets. It is true that this is not done at national level, but perhaps we should begin to move in that direction so that, from now on, we know what they are doing with their money."@en3
"(FR) Señor Presidente, doy las gracias a los Sres. Seppänen, Brok y Vanhecke porque pienso que, contrariamente a lo que nos ha dicho el presidente del Grupo liberal, no se ha hecho hincapié en lo esencial. Lo esencial - y existe una amplia unanimidad sobre esta cuestión en el centro del hemiciclo - son las perras, es el dinero, es el botín lo que nuestros amigos, en el fondo, ya están listos para repartirse, se trata del establecimiento de una financiación pública europea y no de fortalecer la democracia, sino la "partidocracia", que en muchos países miembros ya ha causado los estragos que conocemos. Este era el primer punto. El segundo - probablemente esto ha escapado, en parte, a la Sra. Maes - consiste en poder establecer nuevas normas burocráticas que luego permitirán discriminar uno u otro partido, no sobre la base de normas penales o teniendo en cuenta las violaciones de éstas, sino sobre la base de nuevas normas discrecionales, y, por lo tanto - porque eso es lo que usted desea, señora Maes - institucionalizar el delito de opinión. En consecuencia, al ver aquí cuántos se chupan los dedos de gusto, dudo que exista una mayoría para rechazar esta propuesta, para rechazar esta institucionalización de la burocracia, siempre más desbordante en el seno de nuestro Parlamento. Creo que es necesario que los ciudadanos lo sepan: lo que hoy se nos propone no es una Europa de los ciudadanos, sino una Europa de los contribuyentes, a los que una vez más se va a desangrar para permitir que posteriormente prolifere la burocracia. Esto se aleja mucho de la democracia, y pienso que debemos condenar esta iniciativa. Los partidos políticos son asociaciones de hecho, y quizá simplemente deberían publicar sus presupuestos. Naturalmente, esto no se hace en el plano nacional, pero quizá habría que empezar a trabajar en esta dirección, para saber lo que hacen con nuestro dinero hoy."@es12
"Arvoisa puhemies, kiitän jäseniä Seppänen, Brok ja Vanhecke, sillä olen sitä mieltä, että toisin kuin liberaaliryhmän puheenjohtaja väitti, kaikkein tärkeintä asiaa ei ole täällä korostettu. Istuntosalissamme vallitsee täysi yksimielisyys siitä, että tärkeintä on nyt raha, jokainen penni, se rahamäärä, jonka jopa istuntosalin perällä istuvat kollegamme ovat valmiit jakamaan. Tärkeintä on siis julkisen eurooppalaisen rahoituksen järjestäminen, joten kyse ei ole demokratian vaan sellaisen puoluevallan vahvistamisesta, joka on jo tehnyt tuhojaan monissa jäsenvaltioissa, kuten tiedämme. Tämä oli ensimmäinen tärkeä asia. Toinen tärkeä asia, jonka jäsen Maes unohti mainita, on se, että nyt on tarjoutunut tilaisuus sellaisten uusien byrokraattisten sääntöjen laatimiseen, jotka mahdollistavat paitsi puolueiden syrjinnän, joka ei perustuisi rikosoikeudellisiin sääntöihin eikä niiden rikkomiseen vaan uusiin mielivaltaisiin sääntöihin, myös mielipiteiden esittämisen rangaistavuuden institutionalisoimisen, johon te nyt pyritte, jäsen Maes. Monista toiveikkaista ilmeistä päätellen ennustan, että jäsenten enemmistö tulee hylkäämään tuon ehdotuksen, jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa yhä voimissaan oleva parlamentaarinen byrokratia. Kansalaisille on mielestäni tehtävä selväksi, mitä meille nyt tyrkytetään: ei ainakaan kansalaisten Eurooppaa vaan veronmaksajien Eurooppaa, joten meidän on jälleen kerran uhrauduttava, jotta byrokratia pääsisi levittämään lonkeroitaan myös tulevaisuudessa. Tämä on erittäin kaukana demokratiasta, joten meidän on mielestäni torjuttava tämänsuuntainen aloite. Poliittiset puolueet ovat kuin liittoja. Olisi kenties hyvä, jos ne julkistaisivat talousarvionsa. Tämähän ei tosin ole jäsenvaltioiden käytäntönä, mutta meidän on kenties kuljettava siihen suuntaan, jotta olisimme vastedes perillä siitä, mitä puolueet tekevät rahoillaan."@fi5
"Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli Seppänen, Brok e Vanhecke perché penso che, al contrario di quanto ci ha detto il presidente del gruppo liberale, non è stato sottolineato l'aspetto essenziale della questione. Ciò a cui mi riferisco - e a tale proposito vi è una bella unanimità al centro dell'Aula - sono i soldi, il denaro, il bottino che i nostri amici, là in fondo, sono già pronti a spartirsi, è l'istituzione di un finanziamento pubblico europeo, e non parlerei quindi di rafforzamento della democrazia bensì della partitocrazia, che in diversi Stati membri ha già fatto i danni che ben sappiamo. Questo era il primo punto. Il secondo - che probabilmente è sfuggito alla onorevole Maes - consiste nel poter stabilire nuove regole burocratiche che consentiranno in seguito di discriminare questo o quel partito, non sulla base di norme penali o di loro violazioni, ma sulla base di nuove norme discrezionali e, quindi, - perché è questo che lei vuole, onorevole Maes –, d’istituzionalizzare il reato d'opinione. Detto questo, dubito - vedendo quanti in Aula ne sono rimasti ammaliati - che vi sia la maggioranza necessaria per respingere la proposta, per respingere quest’istituzionalizzazione della burocrazia, sempre più dilagante in seno al Parlamento. Penso che i cittadini debbano saperlo: ciò che ci viene proposto oggi non è un'Europa dei cittadini, ma un'Europa dei contribuenti, che verranno ancora una volta salassati per consentire un'ulteriore proliferazione della burocrazia. Si tratta di qualcosa di molto lontano dalla democrazia e penso che, da parte nostra, sia necessario condannare quest'iniziativa. I partiti politici sono associazioni di fatto. Forse dovrebbero semplicemente pubblicare i loro bilanci. E’ vero che questa non è la prassi a livello nazionale, ma forse si dovrebbe iniziare a lavorare in tal senso allo scopo di sapere fin d'oggi che cosa fanno del loro denaro."@it9
"Mr President, I should like to thank Mr Seppänen, Mr Brok and Mr Vanhecke because I think that contrary to what the Chairman of the Liberal Group has told us, the key point has not been stressed. The key point – and there is a high degree of unanimity on this within the Chamber – is money. It is the spoils that our friends at the back are already looking to share out amongst themselves. It is the institution of a European system of public financing and it is not therefore the strengthening of democracy but of ‘partiocracy’, which in many Member States has already caused the damage we are all familiar with. That is my first point. The second key point – and this has probably gone somewhat over Mrs Maes’s head – is that we would be able to create new rules for bureaucracy which would then allow us to discriminate against one party or another, not on the basis of criminal laws or an infringement of such laws, but on the basis of new, discretionary rules and therefore – because this is what you want, Mrs Maes – to make it an offence to express an opinion. At this point, I doubt – judging by the number of mouths that are watering here – that we have the majority that is required to reject this motion, to reject this institutionalisation of bureaucracy, which is becoming more and more pervasive within Parliament. I think that the public should be made aware of this: what is being proposed to us today is not a Europe of the citizens but a Europe of the taxpayers, whom we are once again going to bleed dry in order to allow bureaucracy to proliferate in the future. This is a long way from what a democracy should be and, in my opinion, we must condemn this initiative. Political parties are associations and perhaps they should simply publish their budgets. It is true that this is not done at national level, but perhaps we should begin to move in that direction so that, from now on, we know what they are doing with their money."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik dank de heren Seppänen, Brok en Vanhecke. Mijns inziens is namelijk, in tegenstelling tot hetgeen de voorzitter van de liberale fractie zei, het belangrijkste nog niet gezegd. Het belangrijkste is – en daarover is men het roerend met elkaar eens in het midden van dit halfrond – het geld. Alles draait om de centen, om de buit die onze vrienden daarginds achter in de zaal nu al aan het verdelen zijn. Het gaat hierbij om financiering met Europees openbaar geld. Het gaat dus niet om de versterking van de democratie, maar om de versterking van de partitocratie, die zoals bekend in talrijke landen reeds grote schade heeft aangericht. Dat was mijn eerste opmerking. Ten tweede wil men – en dat is mevrouw Maes misschien ontgaan – nieuwe bureaucratische regels invoeren om de een of andere partij daarna beter te kunnen discrimineren. Die discriminatie zal niet geschieden op grond van strafrechtelijke voorschriften of schending daarvan, maar op grond van nieuwe arbitraire regels en dus zal men – en dat wilde u eigenlijk zeggen, mevrouw Maes – meningsdelicten gaan institutionaliseren. Aangezien ik hier velen hun lippen al zie aflikken, betwijfel ik ten zeerste of er een meerderheid zal worden gevonden om dit voorstel van de hand te wijzen, om de institutionalisering van de steeds opdringeriger bureaucratie in ons Parlement tegen te houden. De burgers moeten volgens mij echter wel beseffen dat vandaag geen Europa van de burgers wordt voorgesteld, maar een Europa van de belastingbetalers. De belastingbetalers zullen weer eens moeten bloeden om de bureaucratie in staat te stellen uit te dijen. Dit initiatief heeft in de verste verte niets met democratie uit te staan en daarom moeten wij dit volgens mij veroordelen. Politieke partijen zijn gewoon verenigingen. Zij zouden er dan ook goed aan doen hun begrotingen openbaar te maken, hetgeen op nationaal niveau natuurlijk niet gebeurt. Misschien zou men hier eens iets aan kunnen doen; dan weten wij tenminste ook wat zij met het geld doen."@nl2
"­ Senhor Presidente, agradeço aos senhores deputados Seppänen, Brok e Vanhecke, pois penso que, contrariamente ao que afirmou o Presidente do Grupo ELDR, o essencial não foi salientado. O essencial ­ e existe grande unanimidade a este respeito no centro deste hemiciclo ­ é a “massa”, é o dinheiro, é a pilhagem que os nossos amigos, ali do fundo, se dispõem já a partilhar entre si, é a instituição de um financiamento público europeu e, por conseguinte, não é o reforço da democracia, mas sim o da partidocracia, que, em numerosos Estados­Membros, provocou já os danos que todos conhecemos. Este era um primeiro aspecto. O segundo ­ e isso escapou talvez, de alguma forma, � senhora deputada Maes ­ é a possibilidade de se fixarem novas regras burocráticas que permitirão, posteriormente, discriminar este ou aquele partido, não com base em regras penais ou em violações a estas, mas com base em novas regras discricionárias e, portanto ­ porque é isso que pretende, Senhora Deputada Maes ­, na institucionalização do delito de opinião. Consequentemente, ao ver aqui um certo número de mãos que se esfregam de contentes, duvido que exista uma maioria para rejeitar esta proposta, para rejeitar esta institucionalização da burocracia, ainda e cada vez mais implantada no seio do nosso Parlamento. Entendo que é preciso que os cidadãos o saibam: o que nos propõem hoje não é uma Europa dos cidadãos, mas sim uma Europa dos contribuintes, que uma vez mais serão alvo de uma sangria para permitir que, posteriormente, a burocracia prolifere. Fica­se assim muito longe da democracia, e penso que deveremos condenar esta iniciativa. Os partidos políticos são associações de facto. Talvez bastasse simplesmente que publicassem os seus orçamentos. É certo que isso não se faz ao nível nacional, mas talvez seja necessário começar a trabalhar nesse sentido, a fim de se saber, desde já, que fazem esses partidos ao seu dinheiro."@pt11
"Herr ordförande, jag vill tacka Seppänen, Brok och Vanhecke eftersom jag, i motsats till vad den liberala gruppens ordförande sade, tror att det väsentliga inte har betonats. Det väsentliga – och i detta ämne finns det stor enhällighet i kammaren – är pengarna, det är det byte som våra vänner där borta i bakgrunden redan är beredda att dela på, det är inrättandet av en europeisk offentlig finansiering och således inte stärkandet av demokratin utan av ”partiokratin” som vi vet redan har gjort skada i många medlemsstater. Det var den första punkten. Den andra punkten – som troligen delvis undgått Maes – det är att kunna upprätta nya byråkratiska regler som sedan kommer att göra det möjligt att diskriminera ett eller annat parti, inte på grundval av straffbestämmelser eller överträdelse av dem utan på grundval av nya oinskränkta bestämmelser och således – eftersom det är vad ni vill, Maes – göra institution av åsiktsbrott. Därmed tvivlar jag på – då jag ser att många slickar sig om munnen – att det finns majoritet för att förkasta förslaget och förkasta en institutionalisering av byråkratin som ännu är och fortsätter att vara alltmer påträngande i parlamentet. Jag tror att medborgarna måste få veta att det som i dag föreslås inte är medborgarnas Europa utan skattebetalarnas Europa, de skattebetalare som än en gång skall pungslås för att ge möjlighet åt byråkratin att senare snabbt föröka sig. Det är mycket långt ifrån demokrati, och jag tror att vi måste förkasta detta initiativ. De politiska partierna är faktiska sammanslutningar. Kanske borde de helt enkelt offentliggöra sina budgetar. Det sker förvisso inte på nationell nivå, men vi borde kanske börja arbeta i den riktningen så att vi från och med i dag får veta vad de gör med sina pengar."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph