Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-06-13-Speech-2-370"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000613.22.2-370"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, muchas gracias a todos los que han intervenido y, en especial, al Sr. Beysen por su trabajo. En segundo lugar, el aumento del umbral de 100.000 a 200.000 euros es un problema que nos plantea la necesaria cooperación con los Estados miembros, que ya se ha puesto en marcha, por lo que, tan pronto dispongamos de los puntos de vista de los diferentes Estados miembros, se podrá hacer la propuesta concreta que permita aplicar esta exención mayor. Por último, la Sra. Berger nos plantea cuáles son las iniciativas adicionales que vamos a tomar. Usted ha dicho acertadamente que para nosotros se trata de un primer paso. Creemos que es imprescindible seguir adelante con este proceso de simplificación. Por lo tanto, puedo declarar que nos comprometemos -ya lo hemos dicho en público- a seguir con las iniciativas SLIM e Intrastat y, sobre todo, con las acciones Edicom en favor de las empresas, teniendo en cuenta la aprobación por el Consejo del informe sobre las necesidades de información imprescindibles para la Unión Económica y Monetaria. No puedo darle una fecha concreta sobre nuevas propuestas, pero sí puedo asegurarle que estamos trabajando sobre ellas y que el Parlamento y el Consejo dispondrán de nuevas propuestas de la Comisión tan pronto como dispongamos de la información de base procedente de los Estados miembros. La Comisión presentó en su día, en el año 1997, unas propuestas para simplificar la normativa básica del sistema Intrastat, reduciendo la lista de variables a introducir en las declaraciones y también simplificando la nomenclatura de las mercancías utilizada para los intercambios. Es cierto que cada vez que se produce una simplificación de este tipo nos encontramos con un debate entre, por una parte, la reducción necesaria de las cargas administrativas para reducir el coste de las empresas y, por otra, la carencia de información que se produce al reducir esta información. En su día, el Consejo llegó a un acuerdo sobre la base de las propuestas de la Comisión modificándolas, y el Parlamento va acercándose a una solución, a nuestro entender, inteligente y práctica que nos permitirá resolver parcialmente esta contradicción. Acogemos con satisfacción la propuesta del Parlamento y consideramos que la idea de reducir a diez el número de mercancías intercambiadas, indicando únicamente el país de origen o destino de las mercancías y su valor, puede ser una buena fórmula para resolver las dificultades a las que anteriormente he hecho referencia. Por otra parte, ustedes nos piden que analicemos el paso del umbral de los 100.000 a los 200.000 euros, de tal forma que quede excluido un mayor número de empresas de la obligación de presentar las declaraciones de tipo estadístico. Como decía antes, consideramos excelente el trabajo realizado por la comisión del Parlamento y, en ese sentido, lo apoyamos y aceptamos totalmente. Quiero felicitarles por el trabajo realizado. Ustedes me han planteado, sin embargo, un par de temas. Primero, el Sr. Harbour nos plantea cómo puede acelerarse el proceso. Por parte de la Comisión no hay ninguna preocupación en cuanto al retraso. Estamos dispuestos a acelerar el proceso en la medida de lo posible e interesados en reducir al mínimo la carga a las empresas. Sin embargo, hay que reconocer que tenemos dos problemas a los que hay que hacer frente de forma distinta. En primer lugar, en cuanto a la selección de los diez productos más relevantes a efectos de la declaración, que tendrá que hacerse a través de los procedimientos de comitología normal. Esperamos, no obstante, que no se exija excesivo tiempo para llegar a estos resultados."@es12
lpv:translated text
"Fru formand, mange tak til alle, som har fremlagt indlæg, og særligt til hr. Beysen for hans arbejde. For det andet er en forøgelse af tærskelen fra 100.000 til 200.000 euro et problem, der kræver det nødvendige samarbejde med medlemsstaterne, som allerede er iværksat, og derfor kan det konkrete forslag, der gør det muligt at anvende denne større fritagelse, udarbejdes, så snart de forskellige medlemsstaters har givet udtryk for deres holdning. Endelig spørger fru Berger, hvilke yderligere initiativer vi vil tage. De har meget rigtigt sagt, at det for os drejer sig om et første skridt. Vi mener, at det er absolut nødvendigt at fortsætte denne forenklingsproces. Derfor kan jeg sige, at vi forpligter os til - det har vi allerede sagt offentligt - at fortsætte med SLIM- og Intrastat-initiativerne og især med Edicom-aktionerne til fordel for virksomhederne under hensyntagen til Rådets godkendelse af rapporten om informationsbehovene, som er absolut nødvendige for Den Økonomiske og Monetære Union. Jeg kan ikke give Dem en præcis dato for nye forslag, men jeg kan forsikre Dem om, at vi arbejder på dem, og om, at Parlamentet og Rådet får nye forslag fra Kommissionen, så snart vi har de basale oplysninger fra medlemsstaterne. Kommissionen forelagde i sin tid, i 1997, nogle forslag til forenkling af de grundlæggende bestemmelser i Intrastat-systemet, hvorved listen over de variabler, der skulle indføres i angivelserne, blev reduceret, og varenomenklaturen, der anvendes ved udveksling, blev forenklet. Det er rigtigt, at vi, hver gang der gennemføres en forenkling af denne type, står over for modsætningsforholdet mellem på den ene side den nødvendige begrænsning af de administrative byrder for at nedbringe virksomhedernes omkostninger og på den anden side den mangel på information, der opstår, når disse oplysninger begrænses. I sin tid nåede Rådet frem til en aftale på grundlag af Kommissionens forslag ved at ændre dem, og Parlamentet nærmer sig en løsning, der efter vores mening er klog og praktisk, og som gør det muligt for os delvist at ophæve dette modsætningsforhold. Vi ser med tilfredshed på Parlamentets forslag, og vi mener, at idéen med at nedbringe antallet af udvekslede varer til 10, idet blot oprindelsesland eller varernes bestemmelsessted og værdi angives, kan være en god løsning på de problemer, jeg nævnte før. Samtidig beder De os om at undersøge muligheden for at gå fra en tærskel på 100.000 til 200.000 euro, således at et større antal virksomheder kan fritages fra forpligtelsen til at indgive statistiske angivelser. Som jeg sagde før, mener vi, at det arbejde, som Parlamentets udvalg har gennemført, er fremragende, og derfor støtter og accepterer vi det fuldt ud. Jeg vil lykønske Dem med det udførte arbejde. De har imidlertid rejst et par spørgsmål. For det første spørger hr. Harbour os om, hvordan processen kan fremskyndes. Kommissionen er ikke bekymret over forsinkelsen. Vi er rede til at fremskynde processen i det omfang, det er muligt, og vi er interesseret i at begrænse virksomhedernes byrde mest muligt. Men det skal erkendes, at vi står over for to problemer, som skal løses forskelligt. For det første skal udvælgelsen af de 10 mest relevante produkter for angivelsen ske gennem de normale komitologiprocedurer. Vi håber imidlertid, at det ikke tager for lang tid at nå frem til disse resultater."@da1
"Frau Präsidentin! Vielen Dank an alle, die gesprochen haben, und speziell an Herrn Beysen für seine Arbeit. Zweitens stellt die Anhebung der Schwelle von 100 000 auf 200 000 Euro ein Problem dar, zu dessen Lösung wir mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten müssen. Diese Zusammenarbeit wurde bereits in Gang gesetzt, und sobald uns die Standpunkte der einzelnen Mitgliedstaaten vorliegen, können wir den konkreten Vorschlag zur Anwendung dieser erweiterten Anmeldefreiheit unterbreiten. Schließlich spricht Frau Berger die Frage an, welche zusätzlichen Initiativen wir ergreifen werden. Sie haben richtig gesagt, daß es sich für uns um einen ersten Schritt handelt. Wir meinen, daß es zwingend notwendig ist, diesen Prozeß der Vereinfachung fortzusetzen. Deshalb kann ich erklären, daß wir uns verpflichten – wir haben das bereits öffentlich gesagt –, die SLIM- und Intrastat-Initiativen und vor allem die EDICOM-Aktionen, vorbehaltlich der Annahme des Berichts über den unerläßlichen Informationsbedarf für die Wirtschafts- und Währungsunion durch den Rat, zum Vorteil der Unternehmen fortzusetzen. Ich kann Ihnen keinen konkreten Termin für neue Vorschläge nennen, aber ich kann Ihnen versichern, daß wir daran arbeiten und das Parlament und der Rat neue Vorschläge der Kommission erhalten werden, sobald wir über die grundlegenden Informationen aus den Mitgliedstaaten verfügen. Die Kommission legte seinerzeit, im Jahre 1997, einige Vorschläge zur Vereinfachung der grundlegenden Bestimmungen des Intrastat-Systems vor, indem sie die Liste der in die Anmeldungen aufzunehmenden Informationen reduzierte und die für den Warenverkehr verwendete Warennomenklatur vereinfachte. Bei jeder derartigen Vereinfachung führen wir eine Debatte um die notwendige Reduzierung der Verwaltungslasten zur Senkung der Unternehmenskosten einerseits und den dadurch entstehenden Mangel an Informationen andererseits. Der Rat gelangte seinerzeit auf der Grundlage der von ihm geänderten Vorschläge der Kommission zu einer Übereinkunft, und das Parlament nähert sich einer unserer Meinung nach klugen und praktischen Lösung, die es uns erlauben wird, diesen Widerspruch teilweise zu beseitigen. Wir greifen den Vorschlag des Parlaments mit Genugtuung auf und sind der Ansicht, daß der Gedanke, die Anzahl der gelieferten oder erworbenen Waren auf zehn zu reduzieren, wobei nur das Ursprungs- bzw. Bestimmungsland der Waren und ihr Wert anzugeben sind, eine gute Formel zur Lösung der zuvor von mir erwähnten Schwierigkeiten sein kann. Andererseits ersuchen Sie uns, die Anhebung der Schwelle von 100 000 auf 200 000 Euro zu prüfen, damit eine größere Zahl von Unternehmen von der Verpflichtung zur Einreichung der Anmeldungen zu statistischen Zwecken befreit wird. Wie ich bereits sagte, schätzen wir die vom Parlamentsausschuß geleistete Arbeit als ausgezeichnet ein, und in diesem Sinne unterstützen und akzeptieren wir sie uneingeschränkt. Ich möchte Sie zu der geleisteten Arbeit beglückwünschen. Sie haben allerdings mehrere Fragen aufgeworfen. Zunächst spricht Herr Harbour das Problem an, wie der Prozeß beschleunigt werden kann. Die Kommission will den Prozeß in keiner Weise verzögern. Wir sind bereit, ihn, soweit möglich, zu beschleunigen, und haben Interesse daran, die Belastung der Unternehmen auf ein Minimum zu reduzieren. Man muß aber einsehen, daß wir vor zwei Problemen stehen, die wir auf unterschiedliche Weise lösen müssen. Zum einen ist da die Auswahl der zehn wichtigsten Produkte im Sinne der Anmeldung, die über die Verfahren der normalen Komitologie erfolgen muß. Wir erwarten allerdings, daß nicht zu viel Zeit verlangt wird, um zu diesen Ergebnissen zu gelangen."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους όσοι παρενέβησαν, και ιδιαίτερα τον κ. Beysen για το έργο του. Δεύτερον, η αύξηση της τιμής κατωφλίου από τις 100.000 στις 200.000 ευρώ είναι ένα πρόβλημα που μας θέτει το ζήτημα της αναγκαίας συνεργασίας με τα κράτη μέλη, που πλέον έχει αρχίσει να υλοποιείται· με βάση αυτό, μόλις διαθέτουμε τις απόψεις των διαφόρων κρατών μελών θα μπορεί να γίνει η συγκεκριμένη πρόταση επιτρέποντάς μας να εφαρμόσουμε αυτή τη μεγαλύτερη εξαίρεση. Τέλος, η κ. Berger μας ρωτά ποιες θα είναι οι πρόσθετες πρωτοβουλίες που πρόκειται να λάβουμε. Αναφέρατε με βεβαιότητα ότι για μας πρόκειται για ένα πρώτο βήμα. Πιστεύουμε πως είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε με αυτή τη διαδικασία απλοποίησης. Κατά συνέπεια, μπορώ να δηλώσω ότι δεσμευόμαστε – ήδη το είπαμε δημοσίως – να συνεχίσουμε με τις πρωτοβουλίες SLIM και Intrastat, και κυρίως με τις δράσεις Edicom υπέρ των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση από το Συμβούλιο της έκθεσης σχετικά με τις ανάγκες πληροφόρησης που είναι απαραίτητες για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Δεν μπορώ να σας πω μια συγκεκριμένη ημερομηνία για νέες προτάσεις, μπορώ όμως όντως να σας διαβεβαιώσω ότι εργαζόμαστε επ’ αυτών και ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα λάβουν νέες προτάσεις της Επιτροπής αμέσως μόλις τεθούν στη διάθεσή μας οι βασικές πληροφορίες από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή παρουσίασε τότε, το 1997, κάποιες προτάσεις για την απλούστευση της βασικής νομοθεσίας του συστήματος Intrastat, μειώνοντας τη λίστα παραμέτρων που πρέπει να εισάγονται στις δηλώσεις, καθώς και απλοποιώντας την ονοματολογία των εμπορευμάτων που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές. Είναι γεγονός ότι κάθε φορά που γίνεται μια απλούστευση αυτού του είδους αντιμετωπίζουμε μια συζήτηση ανάμεσα στην αναγκαία μείωση των διοικητικών δαπανών αφενός, προκειμένου να μειωθεί το κόστος των επιχειρήσεων, και στην έλλειψη πληροφοριών που επιφέρει η μείωση των εν λόγω πληροφοριών. Τότε το Συμβούλιο κατέληξε σε μια συμφωνία βάσει των προτάσεων της Επιτροπής, τις οποίες τροποποίησε, το δε Κοινοβούλιο προσανατολίζεται προς μια έξυπνη και πρακτική λύση, όπως το αντιλαμβανόμαστε, που θα μας επιτρέψει να επιλύσουμε εν μέρει αυτή την αντίφαση. Δεχόμαστε με ικανοποίηση την πρόταση του Κοινοβουλίου και θεωρούμε ότι η ιδέα της μείωσης σε δέκα του αριθμού των ανταλλασσόμενων εμπορευμάτων, προσδιορίζοντας αποκλειστικά τη χώρα προέλευσης ή αποστολής των εμπορευμάτων και την αξία τους, μπορεί να αποτελέσει μια καλή φόρμουλα προκειμένου να επιλυθούν οι δυσκολίες στις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως. Από την άλλη, μας ζητάτε να αναλύσουμε το πέρασμα από την τιμή κατωφλίου των 100.000 στα 200.000 ευρώ, κατά τρόπο που εξαιρείται ένας μεγαλύτερος αριθμός εταιρειών από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων στατιστικής φύσης. Όπως ανέφερα πριν, θεωρούμε εξαιρετικό το έργο που πραγματοποίησε η επιτροπή του Κοινοβουλίου, και υπ’ αυτή την έννοια το υποστηρίζουμε και το αποδεχόμαστε πλήρως. Θέλω να τους συγχαρώ για το έργο που επιτελέστηκε. Μου θέσατε παρά ταύτα δύο θέματα. Πρώτον, ο κ. Harbour μας θέτει το ερώτημα με ποιον τρόπο μπορεί να επιταχυνθεί η διαδικασία. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία εκ μέρους της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση. Είμαστε διατεθειμένοι να επιταχύνουμε τη διαδικασία στο μέτρο του δυνατού και ενδιαφερόμαστε να μειώσουμε στο ελάχιστο τα βάρη των επιχειρήσεων. Μολαταύτα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αντιμετωπίζουμε δύο προβλήματα τα οποία πρέπει να χειριστούμε με διαφορετικό τρόπο. Το πρώτον αφορά την επιλογή των δέκα προϊόντων που σχετίζονται πιο πολύ με την προοπτική της δήλωσης, επιλογή που θα πρέπει να γίνει μέσω των συνήθων διαδικασιών επιτροπολογίας. Ας ελπίσουμε πάντως ότι δεν θα απαιτηθεί υπερβολικός χρόνος για να επιτύχουμε αυτά τα αποτελέσματα."@el8
". Madam President, I would like thank all the speakers and especially Mr Beysen for his work. Secondly, the increase in the threshold from EUR 100 000 to EUR 200 000 is a problem which requires the necessary cooperation of the Member States, which is already under way, and as soon as we have the opinions of the different Member States, we will be able to make the specific proposal which will allow us to apply this increased exemption. Lastly, Mrs Berger asks us which additional initiatives we are going to take. You have said correctly that this is a first step for us. We believe that it is essential to go further with this process of simplification. I can therefore state that we are committed – as we have already said publicly – to continuing with the SLIM and Intrastat initiatives and, above all, with the Edicom actions in favour of companies, bearing in mind that the Council has approved the report on information needs which are essential for economic and monetary union. I cannot give you a specific date for the new proposals, but I can assure you that we are working on them and that Parliament and the Council will receive the new proposals from the Commission as soon as we have the basic information from the Member States. In 1997, the Commission presented proposals for the simplification of the basic regulations for the Intrastat system, reducing the list of variables to be introduced into declarations and also simplifying the nomenclature of the products used for exchanges. It is true that each time a simplification of this type is produced, we have a debate between, on the one hand, the necessary reduction in administrative charges to reduce the cost to companies and, on the other, the lack of information resulting from reducing this information. At the time, the Council reached an agreement on the basis of the Commission’s proposals by amending them, and Parliament is reaching a solution which in our view is an intelligent and practical way to partially resolve this contradiction. We are happy to accept Parliament’s proposal and we believe that the idea of reducing the number of products exchanged to ten, only indicating the country of origin or destination of the products and their value, may be a good way of resolving the difficulties which I referred to earlier. You also ask us to analyse the change of threshold from EUR 100 000 to EUR 200 000, which would exclude a greater number of companies from the obligation to present statistical declarations. As I said before, we consider the work of Parliament’s committee to be excellent and we therefore support and accept it totally. I would like to congratulate them on their work. However, you have raised a couple of issues. Firstly, Mr Harbour asks how the process can be speeded up. The Commission is not concern about the delay. We are prepared to accelerate the process as far as possible and we are interested in reducing the cost to companies to a minimum. Nevertheless, we must recognise that we have two problems which we must address in a different way. Firstly, with regard to the selection of the ten most relevant products for the purposes of the declaration, that will have to be done by means of the normal comitology procedures. However, we hope that excessive time will not be required in order to arrive at these results."@en3
"Arvoisa puhemies, paljon kiitoksia kaikille täällä puhuneille ja erityisesti esittelijä Beysenille hänen työstään. Toiseksi 100 000–200 000 euron kynnyksen nostaminen on ongelma, joka edellyttää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, joka on jo käynnistynyt, minkä vuoksi pystymme heti, kun eri jäsenvaltioiden näkemykset ovat tiedossamme, tekemään konkreettisen ehdotuksen, jonka ansiosta tätä poikkeusta voidaan soveltaa. Lopuksi jäsen Berger kysyi, mihin lisäaloitteisiin aiomme ryhtyä. Sanoitte osuvasti, että meidän kannaltamme kyse on ensimmäisestä askeleesta. Mielestämme on välttämätöntä jatkaa tätä yksinkertaistamisprosessia. Näin ollen voin ilmoittaa, että sitoudumme – olemme jo sanoneet sen julkisesti – jatkamaan SLIM- ja Intrastat-aloitteita ja erityisesti Edicom-toimia yritysten hyväksi neuvoston hyväksyttyä kertomuksen, joka koskee talous- ja rahaliiton kannalta välttämättömiä tiedontarpeita. En voi antaa teille konkreettista päivämäärää uusien ehdotusten tekemiselle, mutta voin kylläkin vakuuttaa teille, että työskentelemme niiden parissa ja että parlamentti ja neuvosto saavat käsiteltäväkseen komission uudet ehdotukset heti, kun saamme tarvittavat taustatiedot jäsenvaltioilta. Komissio teki aikoinaan vuonna 1997 Intrastat-järjestelmän perussäännösten yksinkertaistamista koskevia ehdotuksia, joissa vähennettiin ilmoituksissa olevien muuttujien määrää ja myös yksinkertaistettiin tavarakaupassa käytettyä tavaroiden nimikkeistöä. On totta, että aina, kun tällainen yksinkertaistaminen toteutetaan, herää keskustelu yhtäältä hallinnollisen taakan vähentämisestä, jota tarvitaan yritysten kustannusten vähentämiseksi, ja toisaalta tiedonpuutteesta, johon näiden tietojen vähentäminen johtaa. Neuvosto pääsi aikoinaan sopimukseen komission ehdotusten pohjalta muuttamalla niitä, ja parlamentti on lähestymässä ratkaisua, joka on mielestämme älykäs ja käytännöllinen ja jonka ansiosta pystymme osittain ratkaisemaan tämän ristiriidan. Olemme tyytyväisiä parlamentin ehdotukseen ja katsomme, että tavaroiden määrän vähentäminen kymmeneen niin, että ainoastaan niiden alkuperä- tai määrämaa ja niiden arvo ilmoitetaan, voi olla hyvä keino ratkaista aikaisemmin mainitsemani vaikeudet. Toisaalta pyydätte meitä analysoimaan 100 000–200 000 euron kynnystä, joten velvollisuus antaa tilastotietoilmoituksia ei koske suurta määrää yrityksiä. Kuten aiemmin sanoin, pidämme parlamentin valiokunnan tekemää työtä erinomaisena ja tässä mielessä tuemme sitä ja hyväksymme sen täysin. Haluan onnitella teitä tekemästänne työstä. Olette kuitenkin esittäneet minulle pari kysymystä. Ensiksikin jäsen Harbour kysyy, miten prosessia voidaan nopeuttaa. Komissio ei ole millään tavalla huolissaan viivästymisestä. Olemme valmiita nopeuttamaan prosessia mahdollisimman paljon, ja olemme kiinnostuneita vähentämään yrityksille koituvan taakan minimiin. On kuitenkin myönnettävä, että meillä on kaksi ongelmaa, joihin on puututtava eri tavalla. Ensiksikin ilmoituksen kannalta kymmenen tärkeimmän tuotteen valinta, joka täytynee tehdä tavanomaisissa komitologiamenettelyissä. Toivomme kuitenkin, että lopputulokseen pääseminen ei veisi liiaksi aikaa."@fi5
". Madame la Présidente, un grand merci � tous les intervenants et, en particulier, � M. Beysen pour son travail. D'autre part, l'augmentation du seuil de 100� 000 euros � 200� 000 est un problème posé par la coopération nécessaire avec les États membres, qui s'est déj� mise en marche, de sorte que, dès que nous disposerons des points de vue des différents États membres, nous pourrons faire une proposition concrète qui permette d'appliquer cette importante augmentation. Enfin, Mme Berger nous demande quelles initiatives supplémentaires nous allons prendre. Vous avez déclaré � juste titre qu'il s'agit pour nous d'un premier pas. Nous pensons qu'il est indispensable de poursuivre ce processus de simplification. Par conséquent, je peux vous affirmer que nous nous engageons - et je l'ai déj� déclaré en public - � poursuivre les initiatives SLIM et Intrastat et, surtout, les actions Édicom en faveur des entreprises, compte tenu de l'approbation par le Conseil du rapport sur les besoins en informations indispensables pour l'Union économique et monétaire. Je ne peux pas vous donner une date concrète pour de nouvelles propositions, mais je peux vous assurer que nous y travaillons et que le Parlement et le Conseil recevront de nouvelles propositions de la Commission dès que nous obtiendrons les informations de base des États membres. En son temps, � savoir en 1997, la Commission a présenté des propositions visant � simplifier les normes de base du système Intrastat, en réduisant la liste de variables � introduire dans les déclarations et en simplifiant la nomenclature des produits utilisée pour les échanges. Il est clair que chaque fois qu'une simplification de ce type intervient, nous sommes confrontés � un débat entre, d'une part, la réduction nécessaire des charges administratives afin de diminuer les coûts des entreprises et, d'autre part, le manque d'informations qu'engendre la réduction de ces informations. En son temps, le Conseil est parvenu � un accord sur la base des propositions de la Commission après les avoir modifiées, et le Parlement se rapproche d'une solution que nous estimons intelligente et pratique et qui nous permettra de résoudre en partie cette contradiction. Nous accueillons avec satisfaction la proposition du Parlement et nous estimons que l'idée de réduire � dix le nombre de produits échangés, en indiquant uniquement le pays d'origine ou de destination des produits et leur valeur, pourrait constituer une bonne formule pour résoudre les difficultés auxquelles j'ai fait référence précédemment. D'autre part, vous nous demandez d'étudier l'augmentation du seuil de 100� 000 euros � 200� 000, de manière � dispenser un plus grand nombre d'entreprises de présenter les déclarations statistiques. Comme je le disais auparavant, nous estimons que le travail réalisé par la commission du Parlement est excellent, c'est pourquoi nous le soutenons et nous l'acceptons totalement. Je voudrais vous féliciter pour le travail réalisé. Vous m'avez toutefois posé un certain nombre de questions. Premièrement, M. Harbour nous demande comment accélérer le processus. Pour la Commission, il n'y a aucune inquiétude � avoir quant au retard. Nous sommes disposés � accélérer le processus dans la mesure du possible et soucieux de réduire la charge des entreprises au minimum. Cependant, il faut reconnaître que nous sommes confrontés � deux problèmes qu'il nous faut aborder différemment. D'une part, en ce qui concerne la sélection des dix produits les plus significatifs en vue de la déclaration, qui devra se faire au travers des procédures de comitologie normale. Nous espérons toutefois qu'il ne nous faudra pas trop de temps pour parvenir � ces résultats."@fr6
"Signora Presidente, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e, in particolare, l'onorevole Beysen per il suo lavoro. Il secondo, l'aumento della soglia da 100.000 a 200.000 euro, è un problema che comporta necessariamente la cooperazione degli Stati membri, che peraltro si è già attivata. Per tale motivo, non appena disporremo delle opinioni dei vari Stati membri, sarà possibile formulare una proposta concreta che consenta di applicare questa esenzione maggiorata. La onorevole Berger ci chiede infine quali iniziative supplementari abbiamo intenzione di prendere. Lei ha correttamente affermato che per noi si tratta di un primo passo. Crediamo che sia imprescindibile procedere sulla strada di questo processo di semplificazione. Posso quindi dichiarare che ci impegniamo - come abbiamo già detto pubblicamente - a proseguire con le iniziative SLIM e Intrastat e, soprattutto, con le azioni Edicom a favore delle imprese, tenendo conto dell'approvazione, da parte del Consiglio, della relazione sulle imprescindibili necessità di informazione per l'Unione economica e monetaria. Non posso darle una data precisa riguardo a nuove proposte, ma posso invece garantirle che ce ne stiamo occupando e che il Parlamento e il Consiglio disporranno di nuove proposte della Commissione non appena saremo in possesso delle informazioni di base fornite dagli Stati membri. La Commissione ha presentato a suo tempo, nel 1997, alcune proposte per semplificare la normativa di base del sistema Intrastat, riducendo la lista delle variabili da introdurre nelle dichiarazioni e semplificando altresì la nomenclatura delle merci utilizzata per gli scambi. E' vero che ogni volta che si verifica una semplificazione di questo tipo ne scaturisce un dibattito tra la necessaria riduzione degli oneri amministrativi per far calare i costi delle imprese da un lato, e la carenza di informazioni che ne consegue dall'altro. Il Consiglio è giunto in passato a un accordo sulla base delle proposte della Commissione, apportandovi delle modifiche, e il Parlamento si sta avvicinando a una soluzione, a nostro avviso intelligente e pratica, che ci permetterà di risolvere parzialmente questa contrapposizione. Accogliamo con soddisfazione la proposta del Parlamento e riteniamo che l'idea di ridurre a dieci il numero di merci scambiate, indicandone unicamente il paese d'origine o destinazione e il valore, possa essere una buona formula per risolvere le difficoltà a cui ho accennato in precedenza. D'altra parte, ci chiedete di analizzare il passaggio dalla soglia dei 100.000 ai 200.000 euro, in modo tale che un maggior numero di imprese venga escluso dall'obbligo di presentare le dichiarazioni di tipo statistico. Come dicevo prima, consideriamo eccellente il lavoro svolto dalla commissione di questo Parlamento e, in tal senso, lo appoggiamo ed accettiamo integralmente. Desidero congratularmi per il lavoro svolto. Mi avete sottoposto, tuttavia, un paio di argomenti. Innanzi tutto, l'onorevole Harbour ci chiede come si possa accelerare il processo. Da parte della Commissione non c'è alcuna preoccupazione per i ritardi. Siamo disposti ad accelerare il processo per quanto possibile e siamo interessati a ridurre al minimo il carico sulle imprese. Bisogna però riconoscere che siamo di fronte a due problemi da affrontare in modo diverso. Il primo problema riguarda la selezione dei dieci prodotti più importanti agli effetti della dichiarazione, che dovrà essere effettuata mediante le normali procedure della comitatologia. Abbiamo tuttavia la speranza che per giungere a questo risultato non sia necessario troppo tempo."@it9
". Madam President, I would like thank all the speakers and especially Mr Beysen for his work. Secondly, the increase in the threshold from EUR 100 000 to EUR 200 000 is a problem which requires the necessary cooperation of the Member States, which is already under way, and as soon as we have the opinions of the different Member States, we will be able to make the specific proposal which will allow us to apply this increased exemption. Lastly, Mrs Berger asks us which additional initiatives we are going to take. You have said correctly that this is a first step for us. We believe that it is essential to go further with this process of simplification. I can therefore state that we are committed – as we have already said publicly – to continuing with the SLIM and Intrastat initiatives and, above all, with the Edicom actions in favour of companies, bearing in mind that the Council has approved the report on information needs which are essential for economic and monetary union. I cannot give you a specific date for the new proposals, but I can assure you that we are working on them and that Parliament and the Council will receive the new proposals from the Commission as soon as we have the basic information from the Member States. In 1997, the Commission presented proposals for the simplification of the basic regulations for the Intrastat system, reducing the list of variables to be introduced into declarations and also simplifying the nomenclature of the products used for exchanges. It is true that each time a simplification of this type is produced, we have a debate between, on the one hand, the necessary reduction in administrative charges to reduce the cost to companies and, on the other, the lack of information resulting from reducing this information. At the time, the Council reached an agreement on the basis of the Commission’s proposals by amending them, and Parliament is reaching a solution which in our view is an intelligent and practical way to partially resolve this contradiction. We are happy to accept Parliament’s proposal and we believe that the idea of reducing the number of products exchanged to ten, only indicating the country of origin or destination of the products and their value, may be a good way of resolving the difficulties which I referred to earlier. You also ask us to analyse the change of threshold from EUR 100 000 to EUR 200 000, which would exclude a greater number of companies from the obligation to present statistical declarations. As I said before, we consider the work of Parliament’s committee to be excellent and we therefore support and accept it totally. I would like to congratulate them on their work. However, you have raised a couple of issues. Firstly, Mr Harbour asks how the process can be speeded up. The Commission is not concern about the delay. We are prepared to accelerate the process as far as possible and we are interested in reducing the cost to companies to a minimum. Nevertheless, we must recognise that we have two problems which we must address in a different way. Firstly, with regard to the selection of the ten most relevant products for the purposes of the declaration, that will have to be done by means of the normal comitology procedures. However, we hope that excessive time will not be required in order to arrive at these results."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, mijn dank gaat uit naar alle sprekers en in het bijzonder naar de heer Beysen voor het verrichte werk. Ten tweede is de drempelverhoging van 100.000 naar 200.000 euro een probleem waarvoor de nodige samenwerking met de lidstaten is vereist. Deze is reeds op gang gekomen. Zodra wij over de standpunten van de verschillende lidstaten beschikken, zullen wij dan ook het concrete voorstel formuleren dat die ruimere ontheffing mogelijk maakt. Tenslotte vraagt mevrouw Berger welke initiatieven wij nog meer voor ogen hebben. U heeft terecht opgemerkt dat het voor ons een eerste stap is. Wij zijn van oordeel dat wij dit vereenvoudigingsproces zeer zeker moeten voortzetten. Ik kan u dan ook verzekeren - wij hebben het ook al in het openbaar gezegd - dat wij doorgaan met het SLIM-initiatief, het Intrastatsysteem en vooral ook met de Edicom-acties ten behoeve van het bedrijfsleven. Wij houden daarbij rekening met de goedkeuring door de Raad van het verslag over de voor de Economische en Monetaire Unie absoluut noodzakelijke informatie. Ik kan u geen concrete datum voor nieuwe voorstellen geven. Ik kan u echter wel verzekeren dat wij ermee bezig zijn en dat het Parlement en de Raad nieuwe voorstellen van ons krijgen zodra wij over de basisgegevens van de lidstaten beschikken. De Commissie heeft in 1997 enkele voorstellen ingediend ter vereenvoudiging van de regelgeving van het Intrastatsysteem. Voorgesteld werd het aantal in te vullen codes te beperken en de voor het goederenverkeer gebruikte nomenclatuur te vereenvoudigen. Iedere keer dat zich een dergelijke vereenvoudiging voordoet, gaat het debat enerzijds over de voor het bedrijfsleven kostenbesparende vermindering van de administratieve rompslomp en anderzijds over het gebrek aan informatie als er minder gegevens worden gevraagd. De Raad heeft de voorstellen van de Commissie destijds in gewijzigde vorm overgenomen. Het Parlement komt in de buurt van een naar onze mening verstandige en praktische oplossing waarmee wij de genoemde tegenstrijdigheid gedeeltelijk kunnen opheffen. Wij verwelkomen het voorstel van het Parlement. Wij zijn van oordeel dat het idee om het aantal goederen tot tien te beperken en uitsluitend het land van oorsprong of bestemming van de goederen en hun waarde aan te geven, een goede oplossing kan zijn voor de reeds door mij genoemde problemen. U verzoekt de Commissie tevens te onderzoeken of een drempelverhoging van 100.000 naar 200.000 euro mogelijk is. Hierdoor zou een groter aantal ondernemingen worden ontheven van de verplichting tot het indienen van de statistische verklaringen. Ik heb u reeds gezegd dat wij het door de parlementaire commissie verrichte werk uitstekend vinden. Wij stemmen er volledig mee in. Ik complimenteer u met het verrichte werk. U heeft echter nog een aantal kwesties opgeworpen. Ten eerste is er de vraag van de heer Harbour hoe het proces versneld kan worden. De Commissie maakt zich geenszins zorgen over een mogelijke vertraging. Wij zijn bereid het proces zo snel mogelijk te laten verlopen en de belasting voor het bedrijfsleven tot een minimum te beperken. Wij moeten echter erkennen dat er twee problemen zijn die ieder een eigen benadering vereisen. Ten eerste moeten de tien producten worden geselecteerd die voor de statistische verklaring het meest relevant zijn. Deze selectie dient via de gewone comitologieprocedures te geschieden. Desalniettemin hopen wij dat deze niet al te veel tijd in beslag nemen."@nl2
"Senhora Presidente, muito obrigado a todos os que intervieram e, em especial, ao senhor deputado Ward Beysen pelo seu trabalho. Em segundo lugar, o aumento do limiar de 100 000 para 200 000 euros é uma questão que exige a imprescindível colaboração com os Estados­Membros, já iniciada, pelo que, assim que estivermos na posse dos pontos de vista dos diferentes Estados­Membros, poderá elaborar­se a proposta concreta que permitirá isentar mais empresas dessa obrigação. Por último, a senhora deputada Berger pergunta­nos quais são as iniciativas suplementares que iremos tomar. A senhora deputada afirmou, correctamente, que para nós trata­se de um primeiro passo. Consideramos que é imprescindível dar continuidade a este processo de simplificação. Por conseguinte, posso declarar que nos comprometemos ­ afirmámo­lo já publicamente ­ a dar continuidade às iniciativas SLIM e Intrastat e, fundamentalmente, às acções Edicom a favor das empresas, tendo em conta a aprovação por parte do Conselho do relatório sobre as necessidades de informação imprescindíveis para a União Económica e Monetária. Não posso avançar­lhe uma data concreta sobre novas propostas, mas posso assegurar­lhe que estamos a trabalhar nas mesmas e que o Parlamento e o Conselho receberão novas propostas da Comissão assim que dispusermos da informação de base remetida pelos Estados­Membros. A Comissão apresentou, em 1997, propostas destinadas a simplificar a legislação de base do sistema Intrastat, através da redução da lista de variáveis a introduzir nas declarações e também da simplificação da nomenclatura utilizada para as trocas de bens. Uma simplificação deste tipo dá sempre lugar a um debate entre, por um lado, a redução necessária dos encargos administrativos com o fim de reduzir os custos das empresas e, por outro, a falta de informação decorrente da redução desta informação. O Conselho chegou então a acordo relativamente às propostas da Comissão, nas quais introduziu modificações, e o Parlamento está cada vez mais próximo de uma solução, em nosso entender, inteligente e pragmática, que nos permitirá resolver parcialmente esta contradição. Acolhemos com satisfação a proposta do Parlamento e consideramos que a ideia de reduzir para dez o número de produtos, indicando unicamente o país de origem ou de destino das mercadorias e o respectivo valor, pode revelar­se uma boa fórmula para resolver as dificuldades atrás referidas. Por outro lado, o Parlamento solicita­nos que analisemos a passagem do limiar de 100 000 para 200 000 euros, por forma a dispensar­se um maior número de empresas da obrigação de apresentar as declarações estatísticas. Como referi antes, aferimos como excelente o trabalho realizado pela comissão parlamentar, pelo que lhe damos o nosso apoio e o aceitamos na sua totalidade. Felicito­os pelo trabalho realizado. Os senhores deputados suscitaram, porém, algumas questões. Primeiro, o senhor deputado Harbour interroga­nos como poderá acelerar­se o processo. Por parte da Comissão não existe qualquer preocupação quanto a atrasos. A Comissão está disposta a agilizar o processo dentro das suas possibilidades e está interessada em reduzir ao mínimo os encargos que recaem sobre as empresas. Todavia, é preciso reconhecer que estamos confrontados com dois problemas, aos quais é preciso fazer frente de forma diferente. Em primeiro lugar, a selecção dos dez produtos mais relevantes para efeitos da declaração, devendo aplicar­se os procedimentos comuns de comitologia. Esperamos, contudo, que não seja necessário um prazo demasiado dilatado para alcançar estes resultados."@pt11
"Fru talman! Tack till alla er som har deltagit i debatten och i synnerhet till herr Beysen för hans arbete. För det andra är höjningen av tröskeln från 100 000 till 200 000 euro ett problem som påvisar behovet av ett samarbete med medlemsstaterna, något som redan har inletts och gör att vi så snart vi har tillgång till de olika medlemsstaternas ståndpunkter kan lägga fram ett konkret förslag som gör att denna deklarationsbefrielse kan utnyttjas bättre. Slutligen ger Berger förslag på ytterligare initiativ som vi bör ta. Ni har alldeles rätt i att det för vår del handlar om ett första steg. Vi anser att det är nödvändigt att fortsätta med detta förenklingsförfarande. Därför kan jag meddela att vi lovar –det har vi redan sagt offentligt –att fortsätta med inititativen SLIM och Intrastat och framför allt med åtgärderna inom Edicom till förmån för företagen, och att vi räknar med rådets godkännande av detta betänkande om det oumbärliga behovet av information för Ekonomiska och monetära unionen. Jag kan inte lämna ett exakt datum för de nya förslagen, men jag kan försäkra er om att vi håller på att ta fram sådana och att parlamentet och rådet kommer att ha tillgång till kommissionens nya förslag så snart vi får tillgång till den grundläggande informationen från medlemsstaterna. Kommissionen lade år 1997 fram ett förslag för att förenkla grundreglerna för systemet Intrastat genom att begränsa antalet uppgifter som skall deklareras och förenkla den nomenklatur som gäller för varuhandeln mellan länderna. Det är sant att det varje gång det sker en förenkling av detta slag uppstår en debatt om å ena sidan den nödvändiga minskningen av de administrativa bördorna för att minska företagens kostnader och å andra sidan den brist på information som uppstår när informationen begränsas. Den gången uppnådde rådet en överenskommelse om grunden för kommissionens förslag genom vissa ändringar av dessa och parlamentet närmar sig nu en lösning som enligt oss är klok och praktisk och gör att vi till viss del kommer att kunna lösa denna motsättning. Det är med glädje vi anammar parlamentets förslag och vi anser att tanken på att minska antalet varor i varuhandeln till tio och enbart ange varornas värde och ursprungsland eller destination, kan vara en bra metod för att lösa de svårigheter jag tidigare nämnde. Å andra sidan ber ni oss överväga en höjning av tröskeln från 100 000 till 200 000 euro, vilket skulle innebära att ett större antal företag undantas från skyldigheten att lämna in statistiska deklarationer. Som jag tidigare sade anser vi att det arbete som har utförts av parlamentets utskott är utmärkt och vi stöder därför detta och godtar det i sin helhet. Jag ber att få gratulera er till denna insats. Ni har emellertid ställt vissa frågor till mig. För det första föreslår Harbour hur förfarandet kan påskyndas. Kommissionen har inga bekymmer vad förseningen beträffar. Vi är beredda att påskynda förfarandet i den mån det är möjligt, och vi är intresserade av att företagens börda minskas till det minimala. Vi får ändå lov att medge att vi har två problem som vi måste gripa oss an på olika sätt. För det första beträffande urvalet av de tio produkter som är mest lämpade för deklaration, något som kommer att få ske genom kommittéväsendets normala förfaranden. Vi hoppas ändå att det inte kommer att dröja alltför länge att uppnå dessa resultat."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Commissie. - ES)"2
"Solbes,"5,2,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph